Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 28 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem”
Apstiprināti
ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.565


GROZĪJUMI izdarīt
ar Cēsu novada domes 18.02.2010.saistošajiem noteikumiem Nr.3


 

Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 28

„Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem”

Nosaukums grozīts ar Cēsu novada domes 18.02.2010.saistošajiem noteikumiem Nr.3


 

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu ,

Autopārvadājumu likuma 35.pantu,

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.02.2010.saistošajiem noteikumiem Nr.3


 

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

Licence (speciāla atļauja) – dokuments, kas apliecina tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, turpmāk tekstā - licence.

Licences kartīte – noteikta parauga dokuments, ko izsniedz pārvadātājam uz vieglo taksometru kā apliecinājumu, ka pārvadātājs ir šī transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī transportlīdzeklim ir veikta tehniskā apskate, turpmāk - licences kartīte.

Pārvadātājs – fiziska vai juridiska persona, kura ir tiesīga veikt pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi licenci un licences kartīti, turpmāk tekstā - pārvadātājs.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība izsniedz, pārreģistrē, anulē vai aptur uz laiku licences un licences kartītes, kā arī apstiprina vieglo pasažieru taksometru pārvadājumu pakalpojumu tarifus.

1.3. Licenci un licences kartīti izsniedz, pārreģistrē, anulē vai tās darbību aptur uz laiku Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), kas sanāk pēc nepieciešamības.

1.4. Komisijai adresētie pieteikumi jāiesniedz Cēsu novada pašvaldībā. Lēmuma projektu Komisijai sagatavo Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa, turpmāk - Komunālā nodaļa. Piešķirtās licences un licences kartītes tiek izsniegtas un reģistrētas, kā arī Komisijas dokumentācija atrodas Komunālajā nodaļā.

2. Licences un/ vai licences kartītes izsniegšanas kārtība
 

2.1. Lai saņemtu licenci un licences kartīti to pieprasītājam jāiesniedz:

2.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (1; 2. pielikums);

2.1.2. komercsabiedrības, individuālā komersanta vai individuālā darba veicēja apliecības (patenta) kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir stājies nodokļu maksātāju uzskaitē un tam nav nodokļu parādu. Izziņa derīga 30 dienas pēc tās izsniegšanas;

2.1.4. licences pieprasītāja transportlīdzekļa spēkā esošas vadītāja/vadītāju apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.5. Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk CSDD) vai Sodu reģistra izsniegta izziņa, kas apliecina transportlīdzekļa vadītāja/vadītāju pieļautos pārkāpumus ceļu satiksmē un pārkāpumu uzskaites punktus pēdējā gada laikā ( ja tādi ir);

2.1.6. spēkā esoša transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.7. spēkā esošs transportlīdzekļa nomas līguma kopija (uzrādot oriģinālu), ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam;

2.1.8. spēkā esoša transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.9. transportlīdzeklim vecākam par 1(vienu) gadu spēkā esoša valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu).

2.2. Jautājums par licences un licences kartītes piešķiršanu tiek izskatīts tikai tad, ja iesniegti visi 2.1.punktā minētie dokumenti.

2.3. Licence un licences kartīte netiek izsniegta, ja:

2.3.1. pieteikuma iesniedzējam ir nodokļu parāds;

2.3.2. transportlīdzekļa vadītāja/vadītāju iegūtā kategorija neatbilst Ministru kabineta noteiktajām vieglo taksometru vadītāju kompetences prasībām un eksaminācijas kārtībai;

2.3.3. transportlīdzekļa vadītājam pieļautie pārkāpumi ceļu satiksmē un pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir sasniedzis 8 (astoņus) punktus;

2.3.4. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ir ar negatīvu novērtējumu.

2.4. Komisija izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences un licences kartītes izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu 30 dienu laikā no pieteikuma un visu Noteikumu 2.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas. Komisijas lēmumu par licences atteikumu licences pieprasītājs 30 dienu laikā var pārsūdzēt Cēsu novada domē. Licenci un Licences kartīti paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

2.5. Licence pārvadātājam tiek izsniegta uz laiku līdz pieciem gadiem, skaitot no licences izsniegšanas dienas.

2.6. Licences kartīte uz pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek piešķirta ne ilgāk par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokolā norādītās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu, bet nomātam transportlīdzeklim - līdz nomas līguma noteiktajam laikam, bet ne ilgāk par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokolā norādītās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu.

2.7. Licenci, licences kartīti pārvadātājam izsniedz vai pārreģistrē 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, par to iepriekš licences vai licences kartītes saņēmējam veicot Cēsu novada pašvaldības noteikto samaksu.

2.8. Ja licences derīguma termiņa laikā pārvadātājs vēlas saņemt licences kartīti papildu transportlīdzeklim, kurš nebija pieteikts, saņemot licenci, pārvadātājam jāiesniedz šo noteikumu 2.1.1., 2.1.3.-2.1.9. norādītie dokumenti.

2.9. Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par licences piešķiršanu Komisija pārvadātājam izsniedz lēmuma norakstu, uz kura pamata pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem.

2.10. Licences kartīte tiek izsniegta 14 dienu laikā pēc tam, kad tās pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem un iesniedzis Komisijā to apliecinošus dokumentus:

2.10.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju ar taksometra reģistrācijas numuru,

2.10.2. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju;

2.10.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju ar pozitīvu vērtējumu par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai, kā arī aprīkojis transportlīdzekļa abas priekšējās durvis ar noteikta parauga emblēmu (5. pielikums, izsniedz pašvaldība).

2.11. Komisija datus par licences izsniegšanu un tās derīguma termiņu ievada CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

 

3. Licences un/ vai licences kartītes pārreģistrācijas kārtība

3.1. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Komisija ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci un/ vai licences kartīti.

3.2. Lai licenci pārreģistrētu, pārvadātājs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms esošās licences derīguma termiņa beigām iesniedz Komisijai pieteikumu, tam pievienojot 2.1. punktā minētos dokumentus.

3.3. Lai licences kartīti pārreģistrētu, pārvadātājs ne vēlāk vienu mēnesi pirms spēkā esošās licences kartītes derīguma termiņa beigām iesniedz Komisijai pieteikumu, tam pievienojot 2.1. punktā minētos dokumentus.

3.4. Pieteikums tiek izskatīts 30 dienu laikā no tā iesniegšanas dienas. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences vai licences kartītes derīguma termiņš līdz lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Komisija izskata pieteikumu kā pieteikumu jaunas licences vai licences kartiņas saņemšanai.

3.5. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, pārvadātājs iesniedz Komisijā pieteikumu (1., 2. pielikums).

3.6. Komisija datus par licences pārreģistrāciju un tās derīguma termiņu ievada CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
 

4. Licences un/ vai licences kartītes darbības apturēšana uz laiku un anulēšana

4.1. Saskaņā ar iesniegumu Komisija ir tiesīga apturēt licences un licences kartītes darbību uz laiku vai tās anulēt. Maksa par licenci un licences kartīti šajos gadījumos netiek atmaksāta.

4.2. Licences un licences kartītes darbību var apturēt uz laiku līdz 3 mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

4.3. Licenci un licences kartīti komisija anulē, ja:

4.3.1.pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu vai piesaka kartītes anulēšanu pieteikumā sakarā ar automašīnas maiņu, transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru komercpārvadāšanai, tiek noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas CSDD;

4.3.2. ja ir konstatēti šo Noteikumu 5.1 punktā minētie gadījumi;

4.3.3. ja tiek konstatēts, ka iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai licences saņēmējs ir pārkāpis normatīvos aktus, kas attiecās uz licencē norādīto komercdarbību.

4.4. Ja licence un licences kartīte tiek apturēta uz laiku vai anulēta, tā jānodod Komisijai lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.

4.5. Komisija datus par licences darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, kā arī tās derīguma termiņu ievada CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
 

5. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana

5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu un uzglabāšanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences kartīte. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai kā citādā veidā atsavināt par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai, vai juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības un tiesības.

5.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences kartītei jāatrodas attiecīgajā transportlīdzeklī.

5.3. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc pārvadātāja rakstiska pieprasījuma izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme „Dublikāts”, ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, to derīguma termiņš netiek pagarināts.
 

6. Pārvadātāja atbildība

6.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par šo noteikumu un citu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

6.2. Pārvadātājs ir atbildīgs par 2.10. punktā minētās emblēmas tehnisko un vizuālo stāvokli (emblēmai ir jābūt tīrai un nebojātai).
 

7. Licencētās komercdarbības kontrole 

7.2. Šo noteikumu, kā arī citos ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto tiesību aktu, prasību izpildi kontrolē valsts institūcijas un Cēsu novada Pašvaldības policija.

7.3. Pārvadātājs, kurš veic pasažieru pārvadājumus, pēc pieprasījuma uzrāda kontroles dienesta darbiniekiem licences  kartīti, kā arī citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas attiecas uz pasažieru komercpārvadājumiem.

7.4. Par šo noteikumu neievērošanu, ja administratīvais sods nav paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, noteikumu pārkāpēju soda par šādiem pārkāpumiem:

7.4.1. Sods par pasažieru pārvadāšanu bez licences kartiņas – Ls 150 - Ls 250;

7.4.2. Sods par 6.2. punktā minētās emblēmas neesamību vai bojātas emblēmas lietošanu – Ls 10.

7.¹ Maksimālie vieglo taksometru pārvadājumu tarifi Cēsu novadā:

7.¹1. braukšanas dienas tarifs taksometrā (no 6.00-21.00) – Ls 0,40 (t.sk. PVN) par vienu kilometru;

7.¹2. braukšanas nakts tarifs taksometrā (no 21.00-6.00) – Ls 0,50 (t.sk. PVN) par vienu kilometru;

7.¹3. taksometra stāvēšana (gaidīšana) maršruta laikā – Ls 5,00 (t.sk PVN) par vienu stundu.

7.¹4. pilsētas tarifs (no viena punkta līdz otram Cēsu pilsētas administratīvajās robežās bez pieturām) – Ls 2.00 (divi lati).

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.02.2010.saistošajiem noteikumiem Nr.3

 

8. Pārejas noteikumi

8.1. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

8.2. Šie Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.


 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

19.02.2010.,Cēsīs

1.pielikums


 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Juridiskās personas pieteikums licences saņemšanai (pārreģistrācijai) pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Cēsu novada administratīvajā teritorijā.


 

Lūdzu____________________________________________________________

( norādīt – izsniegt, pārreģistrēt )

Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Cēsu novada administratīvajā teritorijā no 20____.gada ___.________līdz 20___.gada___._______

1.Licences pieprasītājs_____________________________________________________

(Komersanta nosaukums )

2.Komersanta vienotais reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā)___________________________________________________

3.Komersanta juridiskā adrese _______________________________________________

4.Komersanta faktiskā adrese _______________________________________________

5.Tālrunis____________, fakss_______________, e-pasts____________________

6.Norēķinu konts____________________________, banka________________

7.Par pārvadājumu organizēšanu atbildīgās personas ieņemamais amats komercsabiedrībā,vārds,uzvārds______________________________________

8. Pasažieru komercpārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes

Nr. p.k.

Automašīnas marka

Valsts reģistrācijas Nr.

Licences kartītes derīguma termiņš

no

līdz

1.


 


 


 


 

2.


 


 


 


 

3.


 


 


 


 

4.


 


 


 


 

9. Vieglo taksometru parka un (vai) dispečerpunkta adrese,tālrunis_____________________________________________________

10. Pielikumā pievienotie dokumenti:

10.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (1; 2. pielikums);

10.2. komercsabiedrības, individuālā komersanta vai individuālā darba veicēja apliecības (patenta) kopija (uzrādot oriģinālu);

10.3. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir stājies nodokļu maksātāju uzskaitē un tam nav nodokļu parādu. Izziņa derīga 30 dienas pēc tās izsniegšanas;

10.4. licences pieprasītāja transportlīdzekļa spēkā esošas vadītāja/vadītāju apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

10.5. Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk CSDD) vai Sodu reģistra izsniegta izziņa, kas apliecina transportlīdzekļa vadītāja/vadītāju pieļautos pārkāpumus ceļu satiksmē un pārkāpumu uzskaites punktus pēdējā gada laikā ( ja tādi ir);

10.6. spēkā esoša transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

10.7. spēkā esošs transportlīdzekļa nomas līguma kopija (uzrādot oriģinālu), ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam;

10.8. spēkā esoša transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);

10.9. transportlīdzeklim vecākam par 1(vienu) gadu spēkā esoša valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu).

11. Pieteikuma iesniegšanas datums ___________________ Z.v.

12.Pieteikumu iesniedza ______________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

13.Pieteikums reģistrēts_______________________________________________

(institūcijas nosaukums)

20__.gada ___._____________ ar Nr.___________________


 


 


 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ


 

2. pielikums


 


 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Fiziskas personas pieteikums licences saņemšanai (pārreģistrēšanai) pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā

 

Lūdzu __________________________ licenci pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglo (norādīt – izsniegt, pārreģistrēt)

taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā no 20__.gada___________ līdz 20__.gada _________

1.Licences pieprasītājs ____________________________________________________

( fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

 2. Licences pieprasītāja juridiskā adrese __________________________________________

3. Licences pieprasītāja faktiskā adrese__________________________________________

4.Tālrunis_______________, telefakss ________________, e-pasts _____________________

5. Licences pieprasītāja adrese (juridiskā, faktiskā), elektroniskā pasta adrese,_______________________________________________________________

6. Pasažieru komercpārvadāšanai nepieciešamā licences kartīte:

 Automašīnas marka Valsts reģistrācijas Nr.  Licences kartītes derīguma termiņš
   no līdz
    

7. Pieteikuma iesniegšanas datums ____________

8. Pieteikumu iesniedza _____________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

 

 Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

30.12.2009.,Cēsīs


 


 

3. pielikums


 


LICENCE


 

Nr.___


 

PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMIEM

AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM


 

Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Licences komisijas 20..... gada ..... ... lēmumu Nr. ......., licences īpašniekam atļauts nodarboties ar pasažieru pārvadājumu veikšanu ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažierus uz jebkuru citu vietu ārpus Cēsu novada administratīvās teritorijas un uzņemt pasažierus atpakaļceļā.


 

Derīga no 20___.gada __.__________ līdz 20___.gada __.___________


 

Izsniegta___________________________________________________________

komersanta nosaukums


 

Fiziskai personai* norādīt personas kodu_________________________________

Juridiskai reģistrācijas numuru


 

Paraksts


 

Z.v.


 

20___.gada __.__________ Reģ. Nr. _______________


 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

30.12.2009.,Cēsīs

4. pielikums


 


 


 


 


 


 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA


 

LICENCES KARTIŅA

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI

Cēsu novada administratīvajā teritorijā


 


 


 


 

Izsniegta saskaņā ar licenci Nr.__________

Derīga no 20___.gada ___._________ līdz 20___.gada ___.__________

Izsniegta ________________________________________________

________________________________________________

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, fiziskai personai – personas kods, adrese )

Automašīnas marka__________________________

Valsts reģistrācijas Nr.________________________

__________________________________(atzīme par transportlīdzekļa nomu)

Paraksts

Z.v.

20 ___.gada __._________ Reģ. Nr.______


 


 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

30.12.2009.,Cēsīs


 

5 pielikums


Emblēma

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv