Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.10 “Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
 

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
24.09.2009. (prot.Nr.9)
Lēm.Nr.257, 12.punkts

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes sēdes

                                                                                   24.09.2009. (prot.Nr.9)
lēmumu Nr.257 12.punkts

 

Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.10
“Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

 

Izdoti saskaņā ar „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu 
un Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu

 

1.      Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir spēkā detālplānojuma kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļai, teritorijā – t.i. pašreizējos zemes gabalos Briežu ielā 18 (kad.nr.4201 009 0601), Briežu ielā 18A (kad.nr.4201 009 0606), Briežu ielā 22 (kad.nr.4201 009 0611), Leona Paegles ielā 19 (kad.nr.4201 009 0603), Leona Paegles ielā 19A (kad.nr.4201 009 0609), Leona Paegles ielā 19B (kad.nr.4201 009 0607), Leona Paegles ielā 21 (kad.nr.4201 009 0604) un Leona Paegles   ielā 21A (kad.nr.4201 009 0610), kā arī perspektīvā no tiem izveidotajos zemes gabalos.

 

2.      Darbības, ko neregulē šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, veicamas saskaņā ar Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļā Apbūves noteikumi noteiktajām prasībām, kā arī to grozījumiem perspektīvā.

 

3.      Apbūve šajā teritorijā veicama saskaņā ar apbūves zonējumu, kas dots grafiskajā pielikumā Nr.1 „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, kā arī ievērojot pārējos grafiskajos materiālos attēlotos konkrētos nosacījumus inženierkomunikāciju un ielu izbūvei, zemes gabalu robežu pārkārtošanai, adresācijai, koku saglabāšanai, ielu sarkano līniju noteikšanai, piekļūšanas noteikšanai.

 

4.      Teritorija iedalīta sešās izmantošanas veidu zonās:

 

Nr.p.k.

Izmantošanas veids

Krāsu apzīmējums plānā

Apzīmējums ar burtiem

1.

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve I tips

Tumšāk brūns rūtojums

D1

2.

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve II tips

Vidēji brūns rūtojums

D2

3.

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve III tips

Gaišāk brūns rūtojums

D3

4.

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

Brūns svītrojums

B

5.

Dabas pamatne

Zaļš svītrojums

Z

6.

Satiksmes infrastruktūra

Bez krāsojuma

-

 

5.      Plānotajiem apbūves blokiem un saglabājamiem esošajiem zemes gabaliem tiek noteiktas šādas izmantošanas:

 

Nr.p.k.

Zemes gabala adrese.

Izmantošanas veids.

Platība izmantošanas

 veidam (m2)

1.

Briežu iela 18, Cēsis

(un no tā perspektīvā izveidotiem zemes gabaliem)

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

II tips  (D2)

Dabas pamatne

 

6586

988

2.

Briežu iela 18A, Cēsis

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

II tips  (D2)

 

1015

3.

Briežu iela 22, Cēsis

(un no tā perspektīvā izveidotiem zemes gabaliem)

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve III tips  (D3)

Dabas pamatne

 

7612

746

4.

Briežu iela 28, Cēsis

(un no tā perspektīvā izveidotiem zemes gabaliem)

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

Dabas pamatne

3669

378

5.

Leona Paegles iela 19, Cēsis

(perspektīvā pievienojams zemes gabalam Leona Paegles ielā 19B, Cēsīs)

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve I tips  (D1)

 

 

3345

6.

Leona Paegles iela 19A, Cēsis

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve I tips  (D1)

 

5974

7.

Leona Paegles iela 19B, Cēsis

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve I tips  (D1)

 

1409

8.

Leona Paegles iela 21, Cēsis

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

II tips  (D2)

Dabas pamatne

 

5083

1544

9.

Leona Paegles iela 21A, Cēsis

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

II tips  (D2)

 

1850

10.

Augšbebru iela 2, Cēsis

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve III tips  (D3)

Dabas pamatne

 

6605

442

11.

Leona Paegles iela 21C, Cēsis

(perspektīvā pievienojams zemes gabalam Leona Paegles ielā 21A, Cēsīs)

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve

II tips  (D2)

 

 

551

12.

Ūdru iela 2, Cēsis

(un no tā perspektīvā izveidotiem zemes gabaliem)

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

Dabas pamatne

4234

701

13.

Augšbebru iela (kopā ar gājēju/velosipēdistu celiņu)

Satiksmes infrastruktūra

3273

14.

Ūdru iela

Satiksmes infrastruktūra

1098

 

6.      Zemes izmantošanas veidu zonām noteikti šādi individuālie izmantošanas nosacījumi – plānotā (atļautā) izmantošana:

 

6.1.   Daudzstāvu dzīvojamā apbūve - I tips (D1) – esošā 5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve:

6.1.1.      Esošo dzīvojamo māju uzturēšana, bez papildfunkcijām tajās;

6.1.2.      Atļauta ēku un inženiertīklu rekonstrukcija;

6.1.3.      Saglabājams esošais ēku stāvu skaits;

6.1.4.      Atļauta autostāvlaukumu vai brīvstāvošu garāžu zem zemes līmeņa, vai daļēji zem zemes līmeņa, būvniecība detālplānojumā norādītajās vietās  un citviet, kur to pieļauj būvnormatīvi;

6.1.5.      Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

6.1.6.      Atļauta vietējas nozīmes katlumāju izbūve, jaunos apjomus bloķējot pie esošajām ēkām;

6.1.7.      Atļauta teritorijas norobežošana ar kvalitatīvu materiālu žogiem ar augstumu līdz 1.2 m un caurskatāmību vismaz 50 %;

 

6.2.   Daudzstāvu dzīvojamā apbūve - II tips (D2) – plānotā daudzdzīvokļu māju apbūve:

6.2.1.      Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve;

6.2.2.      Apbūves blīvums līdz 30% no zemes gabala kopējās platības;

6.2.3.      Stāvu skaits - 4 pilni stāvi ar jumta izbūvi;

6.2.4.      Ēkās atļauta tikai dzīvojamā funkcija (ar izņēmumu punktā 6.2.5. noteiktajā gadījumā);

6.2.5.      Ja tiek būvētas pašvaldības mājas mazturīgo ģimeņu izmitināšanai, ēkās drīkst paredzēt atsevišķas telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai (līdz 10 % no ēkas platības);

6.2.6.      Atļauta esošā transformatora punkta un inženiertīklu uzturēšana un rekonstrukcija;

6.2.7.      Zemes gabala Briežu ielā 18A brīvā platība, ko neaizņem transformatora punkts, izmantojama autostāvvietu būvniecībai pie blakus projektējamām daudzdzīvokļu mājām;

6.2.8.      Jaunizveidotais zemes gabals Leona Paegles ielā 21C izmantojams tikai dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 21A uzturēšanai (būvēm vai labiekārtojumam)

6.2.9.      Vietējas nozīmes katlumājas izvietojamas tieši ēkās vai bloķētas, veidojot vienotu būvapjomu;

6.2.10.  Ieteicama autonovietņu, daļēji zem zemes līmeņa, būvniecība zem dzīvojamām mājām;

6.2.11.  Atļauta autostāvlaukumu vai brīvstāvošu garāžu zem zemes līmeņa, vai daļēji zem zemes līmeņa, būvniecība;

6.2.12.  Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

6.2.13.  Atļauta teritorijas norobežošana ar kvalitatīvu materiālu žogiem ar augstumu līdz 1.2 m un caurskatāmību vismaz 50 %;

 

6.3.   Daudzstāvu dzīvojamā apbūve - III tips (D3) – plānotā daudzdzīvokļu māju apbūve:

6.3.1.      Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve;

6.3.2.      Apbūves blīvums līdz 30% no zemes gabala kopējās platības;

6.3.3.      Stāvu skaits - 3 pilni stāvi ar jumta izbūvi;

6.3.4.      Ēkās atļauta tikai dzīvojamā funkcija (ar izņēmumu punktā 6.3.5. noteiktajā gadījumā);

6.3.5.      Ja tiek būvētas pašvaldības mājas mazturīgo ģimeņu izmitināšanai, ēkās drīkst paredzēt atsevišķas telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai (līdz 10 % no ēkas platības);

6.3.6.      Vietējas nozīmes katlumājas izvietojamas tieši ēkās vai bloķētas, veidojot vienotu būvapjomu;

6.3.7.      Ieteicama autonovietņu, daļēji zem zemes līmeņa, būvniecība zem dzīvojamām mājām;

6.3.8.      Atļauta autostāvlaukumu vai brīvstāvošu garāžu zem zemes līmeņa, vai daļēji zem zemes līmeņa, būvniecība;

6.3.9.      Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

6.3.10.  Atļauta teritorijas norobežošana ar kvalitatīvu materiālu žogiem ar augstumu līdz 1.2 m un caurskatāmību vismaz 50 %;

 

6.4.   Mazstāvu dzīvojamā apbūve (B) – plānotā rindu māju apbūve:

6.4.1.      Rindu māju apbūve;

6.4.2.      Apbūves blīvums līdz 40 % no zemes gabala kopējās platības;

6.4.3.      Maksimālais stāvu skaits - 2 pilni stāvi ar jumta izbūvi;

6.4.4.      Ēkās atļauta tikai dzīvojamā funkcija;

6.4.5.      Jāparedz piekļūšana rindu ēku pagalmu apsaimniekošanas vajadzībām no ielas vai caur apbūves vienības saimnieciskajām telpām;

6.4.6.      Ja tiek paredzētas saimniecības ēkas, tās bloķējamas pie dzīvojamām ēkām;

6.4.7.      Katra zemes gabala īpašniekam jāuztur kārtībā virsūdeņu noteces sistēmas daļa, kas atrodas viņa teritorijā (izņemot drenāžu gruntī);

6.4.8.      Mājas priekšpagalmu nav atļauts iežogot;

6.4.9.      Atļauta žogu būvniecība pa zemes gabalu robežām aizmugures pagalmos, žoga augstums starp zemes gabaliem līdz 1.8 m, pret ielu līdz 1.65 m , vismaz 30% caurskatāmi;

6.4.10.  Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

 

6.5.   Dabas pamatne (Z) – plānotā teritorijas zaļā zona ar atklāto virsūdeņu novadīšanas sistēmu:

6.5.1.      Atļauta labiekārtojuma būvju  - celiņu, apgaismojuma, atpūtas vietu būvniecība;

6.5.2.      Atļauta zonas šķērsošana ar māju pievedceļiem;

6.5.3.      Teritorijas apzaļumošana veicama pēc brīvā plānojuma principa un saskaņojama ar Cēsu pilsētas ainavu arhitektu;

6.5.4.      Izbūvējama un pastāvīgi uzturama funkcionālā kārtībā atklātā virsūdeņu novadīšanas sistēma;

 

6.6.   Satiksmes infrastruktūra:

6.6.1.      Ielu un gājēju/velosipēdistu celiņa izbūve;

6.6.2.      Inženierkomunikāciju un ielas apgaismojuma izbūve;

6.6.3.      Zaļās zonas ielas sarkanajās līnijās izveidošana un uzturēšana;

6.6.4.      Virsūdeņu noteces sistēmas izbūve un uzturēšana;

6.6.5.      Ielu braucamajai daļai izbūvējams  asfaltbetona segums;

6.6.6.      Ietvēm un gājēju/velosipēdistu celiņam izbūvējams asfaltbetona vai betona bruģa segums.

 

7.      Būvlaides attālums no ielas sarkanās līnijas:

7.1.   Briežu ielai 6 m;

7.2.   Leona Paegles ielai 10 m;

7.3.   Ata Kronvalda ielai 10 m;

7.4.   Augšbebru ielai 6 m;

7.5.   Ūdru ielai 6 m;

7.6.   gājēju/velosipēdistu celiņam 4 m.

 

8.      Kopējās prasības ēku izbūvei:

8.1.   Ēku fasāžu galvenie apdares materiāli – krāsots apmetums, koks, stiklojums;

8.2.   Nav atļautas guļbūves un plastikāta materiālu fasāžu apdare;

8.3.   Fasāžu apdarēs drīkst izmantot augstvērtīgu metāla apšuvumu līdz      20 % no fasādes kopējā laukuma;

8.4.   Ēku nulles līmenis paredzams ne augstāk 1.2 m virs pašreizējā zemes līmeņa; ja zem daudzdzīvokļu mājas tiek būvētas autonovietnes, nulles līmeni drīkst pacelt līdz 1.5 m virs pašreizējā zemes līmeņa;

8.5.   Ēku jumtu plakņu slīpums ne vairāk kā 300; atsevišķas arhitektoniski dekoratīvas jumta daļas drīkst būt ar slīpumu līdz 750;

8.6.   Ēku kopējais augstums līdz jumta augstākajai vietai no zemes līmeņa jaunbūvējamām mājām –18.5 m daudzdzīvokļu mājām zonā D2, 15.5 m daudzdzīvokļu mājām zonā D3, 11.0 m  rindu mājām.

 

9.      Prasības (ieteikumi, pielietojami atkarībā no ēku izvietojuma apbūves blokā) teritorijas plānošanai zonās D2 un D3:

9.1.   ieteicams veidot kopīgu iebrauktuvi pie vienas ielas blakus esošām ēkām;

9.2.   ieteicams paredzēt vairākām ēkām kopīgu atkritumu konteineru laukumu.

 

10.  Prasības autonovietņu skaitam (segto un/vai atklāto stāvvietu skaita aprēķināšana uz dzīvojamo māju):

10.1.  Zonās D1, D2 un D3 autonovietņu kopskaita aprēķina normatīvs ir 1 stāvvieta uz 1-istabu dzīvokli, 1.5 stāvvietas uz 2-istabu un lielāku dzīvokli;

10.2.  Zonā B ne mazāk kā divas autostāvvietas uz vienu dzīvojamo māju.

 

11.  Prasības segto autonovietņu izbūvei zonās D1, D2, D3:

11.1.  Zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām zem zemes līmeņa vai daļēji zem zemes līmeņa drīkst izbūvēt autonovietnes;

11.2.  Drīkst izbūvēt brīvstāvošas autonovietnes  pilnībā vai daļēji zem zemes līmeņa, ar konstrukciju virsmas līmeni ne vairāk kā 1.6 m virs zemes līmeņa;

11.3.  Virs brīvstāvošam autonovietnēm veidojams zaļais segums, virs tām drīkst atrasties pagalma labiekārtojums.

 

12.  Atklātos autostāvlaukumus drīkst iežogot un veidot kā apsargājamas autostāvvietas; žoga augstums līdz 1.8 m, caurskatāms; nedrīkst pielietot drāšu pinuma žoga sietu.

 

13.  Daudzdzīvokļu māju projektu apzaļumošanas daļa, kā arī izmaiņas apzaļumojumā ēku uzturēšanas laikā saskaņojamas ar pašvaldības ainavu arhitektu.

 

14.  Dabas pamatnes (Z) robežas atsevišķos apbūves zemes gabalos, ja tas nepieciešams ēku optimālai izvietošanai, var tikt mainītas, bet neskarot blakus esošo zemes gabalu intereses un saglabājot plānoto atklāto virsūdeņu novadīšanas sistēmu.

 

15.  Zemes lietošanas mērķis zemes vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina vajadzībām zemes gabaliem, kuros ietilpst arī dabas pamatne, nosakāms kā pārējā zemes gabala daļā detālplānojumam atbilstošas nozīmes apbūves zeme. Dabas pamatne klasificējama kā apbūves ierobežojums, ja ierobežojuma teritorija attēlota zemes gabala plānā un reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā.

 

16.  Ielu un inženierkomunikāciju izbūve kvartāla teritorijā un tam pieguļošajās ielās veicama saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.2 „Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma un aizsargjoslas, ielu šķērsprofili”.

 

17.  Teritorijas ielu izbūvei, kā arī būvlaides nosakāmas saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.3 „Ielu sarkano līniju pagriezienu punktu koordinātas”.

 

18.  Zemes gabalu dalīšana un adresācija realizējama saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.4 „Zemes gabalu robežu veidošana un adresācija”.

 

19.  Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošos noteikumus Nr.11 “Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv