Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.aprīlis   Vārda dienu svin: Edgars, Danute, Dana, Dans
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.12 “Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
 

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
24.09.2009. (prot.Nr.9)
Lēm.Nr.257, 12.punkts

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes sēdes

                                                                                          24.09.2009. (prot.Nr.9)
lēmumu Nr.257 12. punkts

 

Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.12
“Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

 

Izdoti saskaņā ar „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu  un Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu

 

  1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir spēkā detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijā, t.i., no pašreizējā zemes gabala Jurģu ielā 20, Cēsīs, saskaņā ar detālplānojumu izveidojamos zemes gabalos, un tiem pieguļošajos, ar detālplānojuma risinājumiem saistītajos ielu posmos.

 

  1. Darbības, ko neregulē šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, veicamas saskaņā ar Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļā Apbūves noteikumi noteiktajām prasībām, kā arī to grozījumiem perspektīvā.

 

  1. Apbūve šajā teritorijā veicama saskaņā ar apbūves zonējumu, kas dots grafiskajā pielikumā Nr.1 - 2 „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, kā arī ievērojot pārējos grafiskajos materiālos attēlotos konkrētos nosacījumus inženierkomunikāciju un ielu izbūvei, virsūdeņu novadīšanas sistēmas veidošanai, zemes gabalu robežu noteikšanai, adresācijai, koku saglabāšanai, ielu sarkano līniju noteikšanai, piekļūšanas noteikšanai (pielikumi Nr.1 līdz Nr.4).

 

  1. Teritorija iedalīta divās izmantošanas veidu zonās:

4.1.            Mazstāvu dzīvojamā apbūve (brūns svītrojums plānā);

4.2.            Satiksmes infrastruktūra (bez tonējuma plānā).

 

  1. Plānotajiem zemes gabaliem tiek noteiktas šādas izmantošanas:

 

Nr.p.k.

Zemes gabala adrese

Izmantošanas veids

Platība, m2

1.

Jurģu iela 20, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

16300

2.

Jurģu iela 18, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

2594

3.

Jurģu iela 22, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1422

4.

Jurģu iela 24, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1493

5.

Ieriķu iela 4, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

2370

6.

Āraišu iela

Satiksmes infrastruktūra

913

7.

Āraišu iela 7

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

2863

8.

Ieriķu iela 6

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1481

9.

Ieriķu iela 8

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1830

10.

Ieriķu iela 10

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1397

11.

Ieriķu iela

Satiksmes infrastruktūra

2521

12.

Ieriķu iela 5

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1849

13.

Āraišu iela 5

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1738

14.

Āraišu iela 3

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1762

15.

Āraišu iela

Satiksmes infrastruktūra

927

16.

Ieriķu iela 3

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1720

17.

Āraišu iela 4

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1594

18.

Ieriķu iela 1

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1759

 

  1. Zemes izmantošanas veidu zonām noteikti šādi individuālie izmantošanas nosacījumi – plānotā (atļautā) izmantošana:

 

6.1.            Mazstāvu dzīvojamā apbūve:

·        individuālo dzīvojamo māju apbūve;

·        palīgēku apbūve;

·        individuālais darbs kā palīgizmantošana;

·        viesu nami kā palīgizmantošana

·        teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana

·        maksimālais stāvu skaits - 2 pilni stāvi ar jumta izbūvi, kopējais augstums ne vairāk kā 12 m no esošā zemes virsmas līmeņa;

·        ēku nulles līmenis paredzams ne augstāk kā 1.2 m virs pašreizējā zemes virsmas līmeņa;

 

6.2.            Satiksmes infrastruktūra:

·       ielu izbūve;

·       inženierkomunikāciju un ielu apgaismojuma izbūve;

·       virsūdeņu noteces sistēmas izbūve un uzturēšana;

·      Ieriķu un Āraišu ielas izbūvējamas ar grants segumu, Jurģu iela ar asfaltbetona segumu;

·      ietves izbūvējamas ar asfaltbetona, betona flīžu vai bruģakmens segumu;

·      privātīpašumā esošajiem ielu posmiem zemesgrāmatā ierakstāms apgrūtinājums – piekļūšana pieguļošajiem zemes gabaliem un perspektīvā iespējamiem ielu turpinājumiem.

 

7.    Zemes gabala Jurģu ielā 20, Cēsīs, daļā noteikta būvniecības ierobežojumu teritorija – upītes grava. Tajā nav atļauta būvniecība un reljefa pārveidošana, ir atļauta labiekārtošana un ainavas izkopšana.

 

8.     Prasības ēku izbūvei:

·                    Galvenie fasāžu apdares materiāli – ķieģelis, krāsots apmetums, koks, stiklojums;

·                    Nav atļautas virpotās guļbūves, plastikāta un metāla fasāžu apdares materiāli.

 

9.    Prasības labiekārtojumam:

·        Pie katras ēkas zemes gabala teritorijā jāparedz  atklātas (vai ar nojumi) autostāvvietas vismaz divām automašīnām;

·        Žogiem gar robežu ar ielu izmantojami augstvērtīgi materiāli – galvenokārt koks, nav atļauti drāšu pinuma žogi;

·        Nav atļauta žogu būvniecība būvniecības ierobežojumu teritorijā – upītes gravā – un tai pieguļošajos zemes gabalu robežu posmos.

 

10.   Virsūdeņu novadīšanas sistēma veidojama kā atklāti grāvji saskaņā ar grāvju sistēmas shēmu, kas dota grafiskajā pielikumā Nr.1  „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.

 

11.   Zemes gabalus iemērot dabā un izgatavojot to robežu plānus precizējamas detālplānojumā noteiktās zemes gabalu platības, bet saglabājot plānotās robežas.

 

12.   Līdz maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Jurģu ielā līdz Ieriķu ielai, atļauts izbūvēt un izmantot individuālas ūdens ieguves spices un hermētiskus izsmeļamos kanalizācijas krājrezervuārus. Pēc maģistrālo tīklu izbūves norādītajā posmā, detālplānojuma teritorijā esošā apbūve pieslēdzama centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijas tīklam saskaņā ar detālplānojumu.

 

13.   Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 14.februāra saistošos noteikumus Nr.3 “Detālpānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv