Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.13 “Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
 

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
24.09.2009. (prot.Nr.9)
Lēm.Nr.257, 12.punkts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes sēdes

                                                                                          24.09.2009. (prot.Nr.9)
lēmumu Nr.257 12.punkts

 

Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.13
“Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

 

Izdoti saskaņā ar „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu 
un Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu

 

1.            Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir spēkā pašreizējā zemes gabalā Egļu ielā 20 (kad. Nr.4201 006 1105), kā arī no tā izveidojamos zemes gabalos (Egļu ielā 20A un 20B) un tiem pieguļošajos ielu posmos.

2.            Zemes gabala dalīšana un adresācija realizējama atbilstoši grafiskā pielikuma lapai Nr.1.

3.            Apbūve šajā teritorijā veicama saskaņā ar apbūves zonējumu, kas dots grafiskā pielikuma lapā Nr.2.

4.            Ielu un inženierkomunikāciju izbūve veicama atbilstoši grafiskā pielikuma lapām Nr.3 un Nr.4.

5.            Darbības, ko neregulē šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, veicamas saskaņā ar Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” Apbūves noteikumi.

6.            Teritorija atrodas Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka robežās. Tā iedalīta sekojošās izmantošanās veidu zonās:

 

Nr.p.k.

Izmantošanas veids

Krāsu apzīmējums lapā Nr.2

1.

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

sarkans svītrojums

2.

Vieglu atpūtas būvju (līdz 30m2) celtniecība

gaišbrūns svītrojums

3.

Krūmu un pameža izkopšana, saglabājot kokus

dzeltens svītrojums

4.

Vinterupītes aizsargjosla

gaišzils svītrojums

5.

Satiksmes infrastruktūra

bez krāsojuma

   

     7.     Plānotajiem zemes gabaliem tiek noteikta šāda izmantošana:

 

Nr.p.k.

Zemes gabala adrese

Plānotā izmantošana

Izmantošanas

veids pēc zonējuma

teritorijas plānojumā

1.

Egļu iela 20, Cēsis

Esošās dzīvojamās ēkas remonts, saimniecības ēkas būvniecība

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

Vieglu atpūtas būvju (lapenes, nojumes, rotaļu ietaises utml.) būvniecība

Dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve

2.

Egļu iela 20A, Cēsis

Vienģimenes dzīvojamās ēkas būvniecība ar bloķētām saimniecības ēkām

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

Vieglu atpūtas būvju (lapenes, nojumes, rotaļu ietaises utml.) būvniecība

Dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve

3.

Egļu iela 20B, Cēsis

Vienģimenes dzīvojamās ēkas būvniecība ar bloķētām saimniecības ēkām

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

Vieglu atpūtas būvju (lapenes, nojumes, rotaļu ietaises utml.) būvniecība

Dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve

4.

Egļu iela (kopā ar gājēju un velosipēdistu celiņu)

Satiksmes infrastruktūra

Satiksmes infrastruktūra

 

     8.  Zemes izmantošanas veidu zonām noteikti šādi individuālie nosacījumi – plānotā (atļautā) izmantošana:

            8.1. mazstāvu dzīvojamā apbūve:

            esošās dzīvojamās ēkas (Egļu ielā 20) renovācija;

            saimniecības ēkas būvniecība Egļu ielā 20;

            dzīvojamo ēku būvniecība, bloķējot ar saimniecības ēkām (zemes gabalos Egļu ielā 20A

             un 20B);

            inženiertīklu pieslēgumu izbūve;

            atklātu autostāvvietu ierīkošana;

            žogu būvniecība no kvalitatīviem materiāliem (koks, koks ar betona elementiem, metāla

            kalumi), to projektus izstrādājot kopā ar ēku projektiem;

      teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.

            8.2. vieglu atpūtas būvju celtniecība:

            lapeņu (līdz 30m2), atpūtas vietu, rotaļu būvju celtniecība;

            teritorijas labiekārtošana, pareiza izkopšana;

žogu būvniecība no kvalitatīviem materiāliem (koks, koks ar betona elementiem, metāla kalumi), to projektus izstrādājot kopā ar ēku projektiem;

            8.3.krūmu  un pameža izkopšana:

            krūmu ciršana, kritalu izvākšana;

            atsevišķu koku izciršana ar Cēsu pilsētas domes kokaugu aizsardzības komisijas atļauju;

      aizliegta žogu būvniecība;

            8.4.Vinterupītes aizsargjosla;

            krūmu retināšana, kritalu izvākšana, saskaņojot ar Cēsu pilsētas ainavu arhitektu;

      aizliegta žogu būvniecība;

            8.5. satiksmes infrastruktūra:

            ielas brauktuves izbūve;

            Egļu ielas atzara gājēju – veloceliņa izbūve;

            inženierkomunikāciju un ielas apgaismojuma izbūve;

            zaļās zonas ielas sarkanajās līnijās izveidošana un uzturēšana;

            virsūdeņu noteces sistēmas izbūve un uzturēšana;

            ielas braucamajai daļai izbūvējams šķembu vai grants segums;

            Egļu ielas atzaram gājēju – veloceliņam izbūvējams grants segums.

 

      9. Būvlaides attālums no ielas sarkanās līnijas:

9.1.            Egļu ielai 6m;

9.2.            Egļu ielas atzaram - gājēju – veloceliņam 4m;

 

     10. Kopējās prasības ēku izbūvei:

10.1.        ēku fasādes apdares materiāli – akmens, krāsots apmetums, koks, ķieģelis;

10.2.        nav atļautas virpotās guļbūves, plastikāta un metāla lokšņu fasāžu apdare;

10.3.        ēku maksimālais stāvu skaits – 2, ar pieļaujamu jumta izbūvi un cokolstāvu zemesgabala dziļumā, izmantojot dabiskā reljefa augstuma starpību, maksimālais ēku augstums attiecībā pret ielu – 12m;

10.4.        ēku nulles līmeni paredzēt ne augstāku par 1,2 m virs zemes līmeņa ielas pusē;

10.5.        pie katras ēkas paredzēt atklātu autostāvlaukumu vismaz 2 automašīnām zemes gabala robežās;

 

      11. Īpašie nosacījumi detālplānojuma teritorijā esošajām meža zemēm:

11.1.zemes gabalus kadastrāli uzmērot, nosakāma meža aizņemtā teritorija un platība, kurai pielietojams atbilstošs nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – mežsaimniecības zeme;

11.2.meža teritorijai izstrādājams meža inventarizācijas un apsaimniekošanas plāns;

11.3.meža transformācija par apbūves zemi atļauta 2.zonā - vieglu atpūtas būvju celtniecībai un teritorijas labiekārtošanai (skat. lapu Nr.2, zona apzīmēta ar gaišbrūnu svītrojumu).

 

      12. Ielu sarkanās līnijas sakrīt ar zemes gabalu robežām un detālplānojumā netiek mainītas.

 

      13. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 6.marta saistošos noteikumus Nr.7 “Detālpānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv