Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 9 ‘’Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai ‘’
 

APSTIPRINĀTI:

Cēsu novada domes sēdē
18.02.2010. lēmums nr.88
(prot. Nr. 2)


 

Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 9
‘’Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
energoefektivitātes pasākumu veikšanai ‘’


 

Izdoti pamatojoties uz likuma
‘’Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’
27.2 panta otro daļu un piekto daļu


 

Noteikumos lietotie termini

1) Pašvaldības līdzfinansējums – Cēsu novada pašvaldības finansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2) Dzīvokļa īpašums – dzīvojamā mājā esoša, no pārējas mājas daļas nošķirta telpa vai telpu komplekss, kas kā dzīvoklis, nedzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca ir iezīmēts mājas inventarizācijas plānā un atbilst likumā „Par dzīvokļa īpašumu” noteiktajām pazīmēm.

3) Pretendents - dzīvokļa īpašumu īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kas likumīgi ieguvusi dzīvokļa īpašumu mājā, kurā dzīvokļi pieder vairākiem īpašniekiem un atbilst šo noteikumu 2.daļā minētajiem kritērijiem.

4) Pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība vai cita persona, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši apsaimniekot un pārvaldīt attiecīgās dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus veikt visas darbības, lai saņemtu pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu..

5) Atbalstāmās izmaksas - ārdurvju bloku, logu atjaunošanai un/vai nomaiņai koplietošanas telpās, mājas ārējo sienu un norobežojošo konstrukciju pārseguma siltināšanai, kā arī apkures sistēmas nomaiņai, karstā ūdens un apkures sistēmas koplietošanas cauruļvadu izolācijai.


 

   1. Vispārīgie noteikumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

  2. Līdzfinansējumu piešķir daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumiem, ja šajās mājās dzīvokļa īpašums iegūts saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”.

  3. Katrs pretendents kārtējā gadā var iesniegt vienu pieteikumu.

  4. Līdzfinansējumu piešķir atbilstoši ikgadējā Cēsu novada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēram.


 

   1. Pretendentiem izvirzāmās prasības

  1. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai ir dzīvokļu īpašnieki, ja:

   1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 600 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

   2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļa īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļa īpašnieku apvienība) vai par mājas apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums;

   3. vismaz 51% dzīvokļu īpašniekiem balsojot „par”, ir pieņemts lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumus;

   4. vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

   5. attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tai piesaistīto zemes gabalu nepastāv nekustamā īpašuma nodokļa parāds;

   6. noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumiem Eiropas Struktūrfondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros.

  2. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai pretendentu vārdā var iesniegt pretendenta pilnvarotā persona, ja šai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav atzīta par maksātnespējīgu vai tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai arī nav uzsākta tiesvedība par tās bankrotu.


 

III. Atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas un līdzfinansējuma apmērs

  1. Līdzfinansējumu piešķir dzīvojamās mājas renovācijai energoefektivitātes pasākumu īstenošanas nolūkos ne vairāk kā 3 Ls uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

  2. Attiecināmās izmaksas ir būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpaš­nieku kopīpašumā esošajās daļās:

   1. ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un nomaiņa;

   2. pagraba pārseguma siltināšana;

   3. kāpņu telpas remonts, ja tiek veikti energoefektivitātes darbi kāp­ņu telpā, nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

   4. siltumapgādes sistēmas renovācija;

   5. ventilācijas sistēmas renovācija vai rekonstrukcija;

   6. citi renovācijas darbi, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi;

   7. ēkas strukturālo daļu atjaunošana, kas nepieciešama projekta iesniegumā iekļauto ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai

  3. Neattiecināmās izmaksas:

   1. energoaudita, tehniskā projekta, būvniecības izmaksu tāmes un būvprojekta (vai vienkāršotās renovācijas projekta) izstrādāšanas izmaksas;

   2. izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi un citi pakalpojumi;

   3. projekta administrēšanas izmaksas;

   4. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

   5. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

  4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir aktivitātēm, kas jau netiek, nav tikušas un projekta apstiprināšanas gadījumā netiks finansētas vai līdzfinansētas no Eiropas Savienības finanšu avotiem.


 

IV. Uzaicinājums iesniegt pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai

  1. Cēsu novada pašvaldība uzaicinājumu iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai izsludina vienu reizi gadā vietējā, Cēsu novada pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis” un ievieto Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv .

4.2. Uzaicinājumā norāda:

4.2.1.pieteikuma iesniegšanas termiņu un vietu;

   1. kopējo konkrētā gada finansējuma apjomu;

   1. 4.2.3. pieteikumu veidlapu saņemšanas kārtību un vietu;

   2. 4.2.4. kontaktpersonu un citu informāciju.

4.3.Ja kārtējā gada Cēsu novada pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi līdzfinansējuma saņemšanai, uzaicinājums iesniegt pieteikumus netiek izsludināts.


 

V. Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

  1. Pieteikumi iesniedzami Cēsu novada pašvaldībai. Pieteikums, t.sk., kopijas, un citi dokumenti jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu.

  2. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

   1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola izrakstu, kurā ierakstīts lēmums veikt dzīvojamās mājas renovāciju (energoefektivitātes pasākumus);

   2. zemesgrāmatu nodalījuma noraksta vai Valsts zemes dienesta izziņas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem kopija;

   3. kopija no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās pases, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu mājas kopējo platību;

   4. pilnvarotajai personai – pilnvarojuma līguma kopija;

   5. līguma par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumiem Eiropas Struktūrfondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros- kopija.

  3. Pieteikumus izvērtē un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā Komisija):

   1. Komisiju izveido ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu;

   2. Komisija izstrādā un apstiprina Projekta pieteikuma veidlapu, projekta atskaites veidlapas paraugu;

   3. Komisija pieteikumus izvērtē un lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu un tiesībām saņemt līdzfinansējumu vai pieteikuma noraidīšanu pieņem divdesmit piecu darba dienu laikā pēc uzaicinājumā norādītā pieteikuma iesniegšanas datuma. Komisijai ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņu.

  4. Pieteikumus vērtē to iesniegšanas secībā.

  5. Komisija pieteikumu vērtēšanu veic šādā secībā:

   1. pretendenta un tā pilnvarotās personas atbilstība noteikumu prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

    1. par pieteikuma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī pretendents un tā pilnvarotā persona atbilst šo noteikumu prasībām;

    2. par atteikumu reģistrēt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī pretendents un tā pilnvarotā persona neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas;

  6. Ja Komisijai, vērtējot pieteikumu, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pilnvarotajai personai sniegt paskaidrojumus, kā arī pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai. Ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija aprēķinot līdzfinansējuma apjomu var izslēgt neatbilstošās izmaksas.

  7. Komisijai, vērtējot pieteikumu, ir tiesības pieprasīt no pretendenta vai tā pilnvarotās personas papildus informāciju. Pretendentam vai tā pilnvarotajai personai Komisijas pieprasītā papildus informācija jāsniedz Komisijas norādītajā termiņā.

  8. Ja Komisijas atbalstāmo pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam Cēsu novada pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz šim mērķim budžetā ir iedalīti (papildus attiecīgajā gadā vai no nākamā gada).

  9. Komisija piešķir līdzfinansējumu pieprasītajā apmērā, pamatojoties uz attiecināmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot noteikumu 3.1.punktā noteiktos līdzfinansējuma apmēru.

  10. Komisija, ņemot vērā pieteikumu vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu un tiesībām saņemt līdzfinansējumu vai noraidīšanu. Ja pieteikums apstiprināts, par to paziņo pretendentam un paziņojumu 10 darba dienu laikā ievieto Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.

  11. Komisijas lēmumus var apstrīdēt Cēsu novada domē.

  12. Līgums par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai jānoslēdz 15 dienu laikā no paziņošanas brīža. Ja pretendenta kavējuma dēļ 15 dienu laikā līgums nav noslēgts, pretendents zaudē tiesības slēgt līgumu.


 

   1. Līdzfinansējuma piešķiršanas un pārskaitīšanas kārtība

6.1. Visus izdevumus, ko veicis līdzfinansējuma saņēmējs, pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.

6.2. Lai saņemtu līdzfinansējumu, līdzfinansējuma saņēmējam Cēsu novada pašvaldībā jāiesniedz atskaite un atskaitē minētie dokumenti.

6.3. Noteikumu 6.2.punktā minētā atskaite jāiesniedz līdz līgumā par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanas noteiktajam termiņam. Termiņa nokavējuma gadījumā, līdzfinansējums netiek piešķirts.

6.4. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Komisija desmit darba dienu laikā no atskaites un attiecīgo dokumentu saņemšanas.

6.5. Iesniegto dokumentu pārbaudes laikā Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un dokumentus.

6.6. Komisijai ir tiesības pārbaudīt saņemto maksājumu dokumentu atbilstību faktiskajiem sniegto pakalpojumu, piegādāto preču vai veikto būvdarbu apjomam, attiecīgo līgumu un normatīvo aktu noteikumiem.

6.7. Līdzfinansējumu izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas dienas, to pārskaitot pretendenta vai tā pilnvarotās personas norēķinu kontā.

6.8. Ja starp pieteikumā norādītajām un iesniegtajos dokumentos uzrādītajām attiecināmajām izmaksām konstatē atšķirības, Komisija var pārskatīt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv