Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 2.aprīlis   Vārda dienu svin: Imgarde, Irmgarde
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  Grozījumi Nr.7.1.
  Grozījumi Nr.2
  Grozījumi Nr.3
  Grozījumi Nr.4
  Grozījumi Nr.1
  Grozījumi Nr.5
  Grozījumi Nr.6
  Grozījumi Nr.10
  Grozījumi Nr.9
  Grozījumi Nr.11
  Grozījumi Nr.8
  Grozījumi Nr.7.2.
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Grozījumi> Grozījumi Nr.7.2.


Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005. -2017. Grozījumi Nr.7.2


» Paskaidrojuma raksts
» Apbūves noteikumi

 

Paskaidrojuma raksts


 

1. Teritorijas plānojuma daļas „Apbūves noteikumi” patreizējais apraksts un grozījumu priekšnoteikumi

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā daļā „Apbūves noteikumi” ir Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības zemes gabaliem, to apbūvei, teritorijas labiekārtošanai un citādai apsaimniekošanai.

Apbūves noteikumu uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju un īpašnieku interešu ievērošanu, lai būvniecība neradītu traucējumus, ierobežojumus vai bīstamību, nepasliktinātu ekoloģisko situāciju.

Apbūves noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar LR Ministru Kabineta : Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, „Teritorijas plānošanas likumu”, „Vispārīgajiem būvnoteikumiem”, „Būvniecības likumu”, „Civillikumu” u.c. ar attīstību, teritoriālplānošanu un būvniecību saistītiem likumdošanas aktiem. Cēsu pilsētas Apbūves noteikumi drīkst pastiprināt, taču nedrīkst atcelt vai mīkstināt augstākas kompetences noteiktās prasības.

Ņemot vērā, ka valsts noteiktajos normatīvajos aktos ir veikti grozījumi un Cēsu pilsētas domes ikdienas darbā nākas saskarties ar jautājumu risināšanu, kas nav definētas Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos, nepieciešams veikt grozījumus un papildinājumus vairākos Apbūves noteikumu punktos.
 

2. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

Grozījumi paredz papildināt un grozīt vairākus punktus Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos. Apbūves noteikumi ir konsolidēti (spēkā esošie ar grozījumiem), kur izmaiņas ir izceltas atšķirīgā fontā un krāsā.


 

Apbūves noteikumi


 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēde
15.11.2007., Nr.19, 19.p.
Lēmuma Nr. 732

 

Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.21

„Grozījimi (Nr. 7.2.) 09.06.2005 saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ””


 

Izdoti saskaņā ar
Teritorijas plānošanas likumu
LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45. punktu


 

Apstiprināt šādus grozījumus 05.06.2005. saistošo neteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. 4. daļā „Apbūves noteikumi””:

 1. Svītrot 15.37. /atkārtojas/

 1. Jauns punkts 15.42.1 Cokola stāvs – ēkas puspagrabstāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni iedziļināts ne vairāk kā par pusi no stāva augstuma

 1. Izteikt jaunā redakcijā 15.76. Jumta stāvs - plakanā jumta līmenī izbūvētas dzīvojamās, publiskās un tehniskās telpas vai palīgteltas, kurām ir izeja uz jumta terasi vai staigājamu jumtu

 1. Jauns punkts 15.87.1 Mansarda stāvs – starp jumta norobežojošām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (bēniņos) izbūvēts stāvs (telpas ar iekšējo apdari), kuram ir noteikts izmantošanas mērķis.

 1. Izteikt jaunā redakcijā: 15.102. Pagrabstāvs- ēkas stāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni ir iedziļināts vairāk kā par pusi no stāva augstuma

 1. Izteikt jaunā redakcijā: 15.107. Piebraucamais ceļš – būve, kas paredzēta piekļūšanai pie atsevišķiem objektiem vai teritorijām zemes gabala robežās, arī servitūtu ceļš.

 1. Izteikt jaunā redakcijā: 15.108. Pilns stāvu skaits - stāvu skaitā ieskaita visus virszemes stāvus, kā arī cokola, mansarda un tehnisko stāvu. Neizbūvētu pagrabstāvu un bēniņus stāvu skaitā neieskaita. Stāvu skaitā ieskaita jumta stāvu, ja tajā ir iebūvētas dzīvojamās vai publiskās telpas.

 1. Jauns punkts 15.148. Galvenais izmantošanas veids – teritorijā (ne mazāk kā kvartālā) dominējošais (ne mazāk kā 70%) esošais vai plānotais izmantošanas veids.

 1. Papildināt 3.1.1 redakciju „ ... atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajai funkcionālai ...”

 1. Izteikt jaunā redakcijā 3.1.4. izbūvēt ielas atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam ielu tīklam, veidot jaunas ielas, nosakot to trasējumu ar detālplānojumu, izņemot gadījumus, kuri minēti AN 7.1.2.punktā

 1. Aizstāt vārdus punktā 3.1.5.

 • „ izvietota” ar vārdiem „tiek realizēta”

 • „neizmantojamam” ar vārdiem „nav izmantojamas”

 1. Jauns punkts 3.1.6. Cēsu pilsētas teritorijā drīkst būvēt īpašus – unikālus objektus, kuru funkcionālā izmantošana atbilst teritorijas plānojuma zonējumā noteiktajam un kuru realizēšanai un uzturēšanai nepieciešams lielāks stāvu skaits, apbūves blīvums (ja tiek izpildītas AN 22.nodaļas prasības), apbūves intensitāte un kurus raksturo to īpašie parametri:

3.1.6.1.funkcionālais pielietojums, kas nosaka, ka šo objektu skaits pilsētā ir viens vai neliels skaits (piemēram – baznīca, peldbaseins, hokeja halle, ūdens atrakciju parks un taml.);

3.1.6.2.tehnoloģiskais risinājums;

3.1.6.3. īpaši augstvērtīgs, inovatīvs arhitektoniskais risinājums.

Šos gadījumus nosaka ar Būvvaldes atzinumu, Attīstības un plānošanas komisijas atzinumu, pozitīvas publiskās apspriešanas rezultātiem, Tautsaimniecības komitejas atzinumu un Cēsu pilsētas domes lēmumu

 1. Izteikt jaunā redakcijā 3.2.6.

Apbūves blīvums: līdz 80% no zemes gabala kopējās platības, ja tiek izpildītas AN 22.nodaļas prasības. Cēsu pilsētas daļā, kas ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā, apbūves blīvums drīkst pārsniegt 80%, ja to nosaka vēsturiskā zemes gabala un vēsturisko (arī atjaunojamo) būvapjomu laukumu attiecība.

Apbūves intensitāte: līdz 280% no zemes gabala kopējās platības

 1. Jauns punkts 3.2.7. Apbūves intensitāte: līdz 175% no zemes gabala kopējās platības.

 1. Izteikt jaunā redakcijā 3.2.9. Apbūves intensitāte: līdz 120% no zemes gabala kopējās platības.

 1. Izteikt jaunā redakcijā 3.2.10. ( 4.) Teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistīta īslaicīgā apbūve

Apbūves blīvums: ne lielāks kā 1% no zemes gabala kopējās platības. Maksimālais stāvu skaits: viens pilns stāvs ar pieļaujamu jumta izbūvi.


Svītrot redakciju: ’’Apbūves intensitāte: līdz __ no zemes gabala kopējās platības.’’

 1. Papildināt 4.2. redakciju . ......teritorijās, ja to nosaka Aizsargjoslu likums un tam pakārtotie LR Ministru kabineta noteikumi.

 1. Izteikt šādā redakcijā 4.3. Veikt būvniecību paaugstinātas bīstamības vai riska objektos bez reģionālās vides pārvaldes atzinuma saņemšanas, bet potenciāli piesārņotās vietās aizliegts veikt celtniecību bez papildus piesārņotās vietas izpētes un monitoringa.

 1. Jauns punkts 4.9. Aizliegts apbūvēt jaunas teritorijas, kurās teritorijas plānojums, detālplānojums vai zemes ierīcības projekts paredz nodrošināt piekļūšanu zemes gabaliem, veidojot jaunas ielas vai to posmus, pirms šo ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves. Būvniecību atļauts veikt vienlaikus.

 1. Jauns punkts 4.10. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās uz viena zemes gabala, bez tā tālākas sadalīšanas, aizliegts būvēt vairāk kā divas atsevišķas dzīvojamās ēkas. Divu dzīvojamo ēku būvniecība, uz viena zemes gabala atļauta pie nosacījuma, ja, izstrādājot ēkas (ēku) būvprojektu, teritorijas ģenplānā tiek iestrādāta iespēja izveidot divus atsevišķus nekustamos īpašumus veidojot zemes gabalus atbilstoši AN 7.nodaļas prasībām (nodrošinot minimālās zemes gabalu platības un robežas ar ielu).

 1. Papildināt 5.2. redakciju Ielu posmus (atzarus), kuri veidojas dalot zemes gabalus AN 71.2. punktā noteiktajā kārtībā, platums sarkanajās līnijās ne mazāks kā 6m, vai lielāks, ja tas nepieciešams maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošanai

 1. Izteikt jaunā redakcijā 5.4. būvlaides 10m – 8m – 6m; Ielām, kuras paredzētas tikai gājēju un/vai velosipēdistu kustībai, būvlaidei 4 m.

 1. Izteikt jaunā redakcijā 5.6. Jaunus ielu posmus veido saskaņā ar teritorijas plānojumu, neapbūvētās teritorijās ielu trasējumu nosaka ar detālplānojumu. Ja zemes gabalu dalīšanai nav nepieciešams detālplānojums, ielu posmus veido AN 7.1.2. punktā noteiktajā kārtībā.

 1. Papildināt 5.7 redakciju. „... dinamiku, ielu šķērsprofilus un inženierkomunikāciju izvietojumu tajos projektēt saskaņā ar 15.06.2006. apstiprinātajiem „Raksturīgajiem ielu šķērsprofiliem inženierkomunikāciju izvietošanai Cēsu pilsētā” (skat. pielikumā Nr.1)”;

 1. Papildināt 5.15. redakciju „ ...robežās saskaņojot to trasējumus un parametrus ar Cēsu pilsētas Komunālo nodaļu un Būvvaldi”;

 1. Papildināt 5.16 redakciju. „.... ar detālplānojumu vai Cēsu pilsētas vai tās daļas virsūdeņu novadīšanas projektu, ...”

 1. Papildināt 6.1 redakciju. „... kuriem nodrošināta tieša piekļūšana no ielas vai ir nodibināts ceļa servitūts, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu 4.10.punktā.Jaunu ceļa servitūtu nodibināšana pieļaujama gadījumos, kad citādāk nav iespējams”

 1. Aizstāt vārdus punktā 7.1.1. „saskaņā ar” ar vārdiem: „ ...pamatojoties uz ...”

 1. Izteikt jaunā redakcijā: 7.1.2. vienkāršas konfigurācijas zemes gabalus ar platību līdz 15000 m2 un iespēju jaunizveidotajiem zemes gabaliem piekļūt no esošas vai jaunizveidojamas ielas ar garumu ne vairāk kā 100m – apstiprinot zemes īpašnieka iesniegtu zemes ierīcības projektu;

 1. Svītrot punktu 7.1.3.vienkāršos gadījumos (zemes gabaliem ar platību līdz 4000 m2), ja tam piekrīt Būvvalde, pamatojoties uz zemes īpašnieku iesniegtu dalījuma priekšlikumu;

 1. Izteikt jaunā redakcijā punktu 7.2.1. kuriem ir tieša piekļūšana pie ielas;

 1. Izteikt jaunā redakcijā 7.3. Zemes gabala sadalīšana nav atļauta:

 1. Jauns punkts 7.3.5. Rindu ēku gadījumā, ja tās atrodas zemes gabala iekšienē un nav iespējams izveidot zemes gabalus, kuri robežojas ar ielu;

 1. Izteikt jaunā redakcijā 7.4.1. jaunizveidota zemes gabala platībai jābūt ne mazākai par 1000 m2, rindu vai grupu ēku apbūvei ne mazākai par 400 m2 uz reāli nenodalāmu ēkas vienību, ja zemes gabalu nevar sadalīt atbilstoši AN un ne mazākai par 250m2 uz reāli nodalāmu ēkas vienību:

 1. Papildināt 7.4.2 redakciju: Cēsu pilsētas daļā, kas ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā, (saņemot LR VKPAI un Cēsu pilsētas būvvaldes piekrišanu), zemes gabalu platība pieļaujama arī mazāka kā 1000 m2, ja iespējams nodrošināt tiešu piekļūšanu no ielas;

 1. Aizstāt vārdu punktā 7.4.3. „austrumu” ar „rietumu”

 1. Jauns punkts 7.4.6. atļauts veidot jaunus zemes gabalus mazākus kā 1000 m2, kvartālos, kuros vēsturiski iedibināts cits zemes gabalu lielums.

 1. Jauns punkts 7.6. Ja zemes gabals tiek dalīts, izstrādājot zemes ierīcības projektu, Cēsu pilsētas domei ir tiesības pieprasīt no dalīšanas ierosinātāja apzināt inženiertehnisko komunikāciju radītos apgrūtinājumus zemes gabalam, ja tas var būtiski ietekmēt zemes gabalu robežu noteikšanu.

 1. Jauns punkts 7.7. Rindu ēku zemes gabalu sadalīšanas gadījumos jāparedz apgrūtinājums koplietošanas saimnieciskās piebrauktuves nodrošināšanai, ja nav iespējama iekšpagalma apsaimniekošana caur apbūves vienību.

 1. Apvienot 9.2.5. un 9.2.6. punktus un redakciju „pilsētbūvniecības pieminekļa Cēsu vecpilsētas robežās” aizstāt ar „valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un aizsardzības zonā”.

 1. Papildināt 10.2 redakciju: „ ... prasībām un 15.06.2006. apstiprinātajiem ‘’Raksturīgajiem ielu šķērsprofiliem inženierkomunikāciju izvietošanai Cēsu pilsētā’’ (skat. pielikumā Nr.1). Neuzbūvētas ...’’

 1. Papildināt 11.1. redakciju „... jāizvieto ne tuvāk...”

 1. Jauns punkts 13.12. Mazstāvu dzīvojamai apbūvei (esošajai un jaunbūvējamai) atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

 1. Jauns punkts 13.13. Daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei (esošai un jaunbūvējamai) atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē ne vairāk kā 60% no objekta kopējā fasāžu laukuma, (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

 1. Jauns punkts 13.14. Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei un sabiedriskas nozīmes apbūvei (esošai un jaunbūvējamai) Cēsu pilsētā atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes plastikāta un metāla apšuvumu fasāžu apdarē ne vairāk kā 50% no objekta kopējā fasāžu laukuma, (kvalitātes prasības katrā konkrētā gadījumā nosaka Būvvalde);

 1. Jauns punkts 14.11. Cēsu pilsētā esošajā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvē aizliegts izveidot jaunas atsevišķas ieejas uz dzīvokļiem ēkas ārsienā 1.stāva līmenī, izņemot, ja dzīvoklis tiek pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

 1. Jauns punkts 16.1.1. Pietiekošas vēsturiskās informācijas (fotogrāfijas, projekts u.tt.) gadījumā iespējams veidot vēsturisko žogu un vārtu kopijas.

 1. Izteikt jaunā redakcijā 17.1: „Ielu, laukumu, skvēru un koplietošanas pagalmu apgaismošanai izmantojamiem apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra, vai koplietošanas pagalma robežās. Apgaismojuma izbūve vai rekonstrukcija jānoformē ar būvprojektu „

 1. Papildināt 22.1 redakciju.: „... esošajām būvēm, izņemot, ja ēkas raksturojošs lielums (tai skaitā satiksmes organizācijas nosacījumi vairs nepieļauj automašīnu stāvēšanu), kas prasītu ...’’,

 1. Papildināt redakciju

 2. No šīs normas izpildes minētajā teritorijā atbrīvoti:

 3. esošo ēku īpašnieki un nomnieki, kuru nekustamajos īpašumos esošās apbūves blīvums nepieļauj jaunu stāvvietu ierīkošanu;

 4. atsevišķi uzņēmējdarbības veicēji, kuru telpu platība esošajā apbūvē nepārsniedz 40m2;

 5. Pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā noteikt, ka LVS un šo noteikumu 22.4.punkta prasībām par stāvvietu skaitu pielietot koeficientu 0,5.

 1. Grozīt punktu 22.2. „... atbilstoši LVS un šo noteikumu prasībām, tad objekta īpašnieks vai pusēm vienojoties objekta nomnieks vai būvētājs par ...’’

 1. Jauns punkts 22.2.1 Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks apzināti samazina esošo automašīnu stāvvietu skaitu (piem. izbūvējot papildus apjomus, vai vasaras terases, vai labiekārtojumu un taml.) vai tajā dažādu apstākļu dēļ nav iespējams ierīkot nepieciešamo automašīnu stāvvietu skaitu un Būvvalde un Cēsu pilsētas dome tam piekrīt, tad tas iespējams pie AN 22.2.punkta nosacījumu izpildes;

 1. Papildināt 22.4. redakciju:

  • viesnīcas, viesu nami, moteļi- 1 st. uz 1numuru līdz 30% stāvvietu strādājošo vajadzībām,

  • sporta nami, sporta zāles, sporta laukumi (ar sēdvietām) – 1st. uz katrām 6 sēdvietām;

  • sporta zāles, sporta laukumi (bez sēdvietām) – ne mazāk kā 20 st. uz objektu;

  • privātās publiskās pirtis, atpūtas nami – ne mazāk kā 10 st. uz objektu;

  • finanšu darījumu iestādes (bankas, to klientu apkalpošanas centri, apdrošināšanas kompānijas, kredītiestādes un taml.), katriem 20m2 apkalpošanas zāles vai biroja platības – 1 st. (bet ne mazāk kā trīs uz objektu);

  • dzīvojamā platība – vienistabu dzīvoklis - 1 stāvvieta, divistabu un vairākistabu dzīvoklim ne mazāk kā 1,5 stāvvietas.

 1. Izteikt jaunā redakcijā: 25.13 „Esošo elektropārvades līniju rekonstrukcija vai jauna būvniecība (tai skaitā apgaismojuma) veicama kabeļus ieguldot gruntī saskaņā ar akceptētu būvprojektu un saņemtu būvatļauju. Būve nododama ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.”

 1. Papildināt 25.14 redakciju. „... PAU un akceptētu būvprojektu...”

 1. Jauns punkts 25.19. Lietus ūdeņu un virsūdeņu novadīšana no apbūves teritorijas, pielietojot iesūcināšanas metodi, atļaujama tikai pēc ģeotehniskās izpētes un atbilstoša slēdziena saņemšanas.

 1. Jauns punkts 27.1.11. atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.5 „Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi Cēsu pilsētā” (10.02.2005., sēdes prot. Nr.3, 14.punkts) un to papildinājumiem un grozījumiem perspektīvā.

 1. Papildināt 27.2 redakciju: „Ēkas vai nepabeigtas jaunbūves ...dzīvību. Šādām ēkām jāsaņem noteikta parauga objektu konservācijas atļauja Būvvaldē (paraugs pielikumā Nr.2)’’;

svītrot vārdu „...un...”

vārdu „...aizslēgtas...” aizstāt ar vārdu „..un...”

vārdus „.. aizvērti vai aizsisti” aizstāt ar vārdu „... norobežoti...”

vārdu „...aizžogojamas...” aizstāt ar vārdu „..nožogojamas...”

 1. Jauns punkts 27.4. Cēsu pilsētas pašvaldība bez kompensācijas pārņem īpašumā no fiziskajām un juridiskajām personām to privātīpašumā esošas nodalītās, jaunizbūvētās ielas tikai pēc maģistrālo inženiertīklu un ielas šķērsprofilu, garenprofilu un ieseguma pilnīgas izbūves pabeigšanas, ja puses nav vienojušās savādāk

 2. Jauna redakcija 28.1.2. Prasībām par ēku un būvju apsekošanas kārtību:

  1. Lai saņemtu ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu par ēkas vai būves tehnisko stāvokli pašvaldības, valsts, juridisko personu un fizisko personu īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums ar situācijas izklāstu un lūgumu nozīmēt ēku un būvju apsekošanas komisiju objekta apsekošanai;

  2. ēkas inventarizācijas plāni (ja nepieciešams);

  3. raksturīgo vietu fotofiksācija (ja nepieciešams);

  4. atbilstoši sertificētas personas vai licencētas firmas izstrādātu ēkas inženiertehniskās apsekošanas slēdzienu gadījumā , ja komisijas ierosinātājs vēlās ēkai vai būvei noteikt avārijas vai kapitāli remontējamas ēkas vai būves statusu.

 1. Dzīvojamās platības norakstīšanas no apdzīvojamās platības uzskaites kritēriji:

2.1.dzīvojamās ēkas atrodas rūpniecības, noliktavu vai ārējā transporta zonā, kurā pēc teritorijas plānojuma vai detālplānojuma dzīvojamā funkcija nav atļauta;

2.2.dzīvojamās ēkas vai telpas konstrukcijas atrodas avārijas stāvoklī;

2.3.dzīvojamās telpas platība mazāka par 8 m2;

2.4.platums taisnstūrveida vai trapecveida dzīvojamai telpai mazāks par 2m (nišu un izvirzījumu platums vai dziļums netiek ņemts vērā)

2.5.telpas augstums ar horizontāliem griestiem līdz 2.2.m vai arkveida griestiem līdz 2.2 m no grīdas līdz arkas izliekuma sākumam;

2.6.telpas grīdas līmenis atrodas zemāk par ārējās zemes (trotuāra apmales) līmeni vairāk par pusi no telpas augstuma;

2.7.telpai nav tiešā dabīgā izgaismojuma vai tā tiek izgaismota ar otro gaismu;

2.8.telpas logi (logs) atrodas iepretī arkai, slēgtai galerijai vai citas ēkas sienai;

2.9.telpas logi (logs) iziet uz slēgtu pagalmu;

2.10.attālums no loga līdz šķērssienai vai starpsienai lielāks par 1.4m (nišu un izvirzījumu platums un dziļums netiek ņemts vērā);

2.11.dzīvoklī telpa virtuvei nav dabīgi izgaismota;

2.12.troksnis un vibrācija no stacionāro mehānismu un inženieriekārtu darbības pārsniedz pieļaujamās sanitārās normas;

2.13.dzīvojamā telpā nav stacionāras apkures ierīces vai iekārtas;

2.14.tieši virs dzīvojamās telpas atrodas vannas un tualetes telpas;

2.15.caur dzīvojamo telpu vai starpstāvu pārsegumu vai virs telpas novietoti kanalizācijas vadi;

2.16.dzīvoklī nav tualetes;

2.17.dzīvojamās telpas durvju aile kapitālā sienā vai starpsienā mazāka par 70 cm;

2.18.dzīvojamā telpā atrodas lūka ieejai tehniskā pagrabā;

2.19.ieeja tualetē vai savienotajā sanitārajā mezglā notiek no istabas vai virtuves;

2.20.ieeja dzīvojamā telpā vai virtuvē notiek tieši no ielas vai kāpņu telpas bez priekštelpas;

2.21.dzīvojamā telpā pastāvīgs sienu , griestu , grīdas mitrums;

2.22.dzīvojamās telpas atrodas virs telpām , kas izdala paaugstinātu siltumu un temperatūra tajās pārsniedz normās noteiktās prasības.

 1. Lai apdzīvojamo platību norakstītu no apdzīvojamās platības uzskaites komisijai ir jākonstatē trīs 2.punkta nosacījumi.

 1. Jauna redakcija 28.1.3. Prasībām par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas kārtību:

1.Lai reģistrētu juridisko un fizisko darbības vietu un funkciju valsts, juridisko un fizisko personu īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1.1.Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums ar lūgumu reģistrēt konkrētu funkciju konkrētās telpās vai objektā;

1.2.juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

fiziskām personām - individuālā darba veicēja apliecības, patenta vai individuālā komersanta apliecības kopija;

1.3.nomas līguma, ar ēkas, telpu un zemes gabala īpašnieku (lietotāju), kopija;

1.4.juridiskām personām - valsts ieņēmuma dienesta izziņa, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu;

1.5.specifiskiem darbības veidiem - licences, sertifikāta un taml. kopijas,

1.6.nekustamā īpašuma piederības apliecinošu dokumentu kopijas;

1.7.telpu vai objekta inventarizācijas plāns vai zemes gabala plāns ar norādēm, kuras precīzi telpas vai kura zemes gabala daļa (norādot robežas) tiek nomāta vai izmantota.

2. Lai reģistrētu juridisko un fizisko personu darbības vietu un funkciju Cēsu pilsētas
pašvaldības īpašumā vai pārvaldījumā esošajos nekustamajos īpašumos, Cēsu pilsētas domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

2.1. Cēsu pilsētas domei un apsaimniekotājam (t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) adresēts iesniegums ar lūgumu atļaut ierīkot konkrētu funkciju konkrētās telpās vai objektā;

2.2. juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija

fiziskām personām - individuālā darba veicēja apliecības, patenta vai individuālā komersanta apliecības kopija;

 1. juridiskām personām - valsts ieņēmuma dienesta izziņa , ka uzņēmumam nav nodokļu parādu;

 2. specifiskiem darbības veidiem - licences, sertifikāta un taml. kopijas,

2.5. apsaimniekotāja ( t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) sagatavots nomas līguma projekts;

2.6. Gadījumos, ja zeme nav Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā - zemes nomas līguma ar zemes īpašnieku (lietotāju) kopija.

3. Lai reģistrētu individuālā darba veicējus un to darbības veikšanas vietu fiziskām personām Cēsu pilsētas domē jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. noteikta parauga iesniegums (paraugs pielikumā Nr.2);

 2. ēkas īpašnieka vai tās pārvaldītāja rakstiska piekrišana, ja darbības vieta ir iesniedzēja patstāvīgā dzīves vieta;

 3. ēkas īpašnieku apvienības valdes vai tās pilnvarotās personas rakstiska piekrišana, ja darbības vieta ir iesniedzēja pastāvīgā dzīves vieta, dzīvoklis ir privatizēts un ēka ir dalīts īpašums;

 4. nomas līguma kopija, ja darbības vieta ir neapdzīvojamās telpas vai objekts, kuri atrodas valsts, juridisko vai fizisko personu īpašumā;

3.5. apsaimniekotāja ( t.sk. iestāžu bilancē esošām ēkām) sagatavots nomas līguma projekts ja darbības vieta ir neapdzīvojamās telpas vai objekts, kuri atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā vai pārvaldījumā;

 1. Juridisko un fizisko personu iesniegumus darbības vietas un funkcijas reģistrācijai valsts, juridisko vai fizisko personu nekustamajos īpašumos izskata un dod atzinumu Cēsu pilsētas būvvalde; atzinumu apstiprina ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu.

 1. Juridisko un fizisko personu iesniegumus darbības vietas un funkcijas reģistrācijai Cēsu pilsētas pašvaldības nekustāmajos īpašumos un pārvaldījumā esošajos īpašumos izskata un dod atzinumu Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskā komiteja, atzinumu apstiprina ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

 2. Atzinuma pieņemšanai, Cēsu pilsētas būvvalde vai Cēsu pilsētas Tautsaimnieciskā komiteja ir tiesīga pieprasīt:

6.1. vienģimenes dzīvojamai ēkai piegulošo vai nepieciešamības gadījumā apkārtējo gruntsgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu paredzamās funkcijas ierīkošanai,

6.2. daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā vai tās daļā dzīvojošo īrnieku vai dzīvokļu īpašnieku rakstisku piekrišanu paredzamās funkcijas ierīkošanai.

7. Lai reģistrētās funkcijas ierīkotu vienģimenes dzīvojamajās mājās nepieciešams

 1. pārplānot ēkas telpu plānojumu atbilstošu normatīvajām prasībām;

 2. atbilstoši mainīt zemes lietošanas mērķi.

8. Lai reģistrētās funkcijas ierīkotu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās nepieciešams:

 1. saņemt, ar Cēsu pilsētas domes lēmumu apstiprinātu, Cēsu pilsētas ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu, par to, ka dzīvoklis ir noņemts no apdzīvojamās platības uzskaites;

 2. pārplānot telpu plānojumu atbilstoši normatīvajām prasībām;

 3. mainīt zemes lietošanas mērķi.

9. Lai saņemtu telpu vai objektu reģistrācijas apliecību Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisijai jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

 1. iesniegums reģistrācijas apliecības saņemšanai;

 2. Cēsu pilsētas domes rīkojums vai domes lēmums par reģistrēto darbības vietu un funkciju;

 3. Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja tehniskā pase;

9.4.Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigādes atzinumu;

9.5.pilsētas SIA „Vinda” atzinumu par ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves atbilstību tehniskajiem normatīviem (noteikumiem);

9.6.licencētas juridiskas personas atzinumu par izbūvēto elektroierīču atbilstību normatīvajām prasībām;

9.7.Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Valmieras filiāles atzinumu;

9.8. VAS „Latvijas Valsts Ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas slēdziens, ja tas ir nepieciešams;

9.9.līgums ar juridisku personu, kurai ir Cēsu pilsētas domes atļauja atkritumu izvešanai Cēsu pilsētā ;

9.10.Valmieras reģionālās vides pārvaldes atzinums, kur tas ir nepieciešams;

10. Punkta 11. izpildi kontrolē Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisija.

 1. Pilsētas domes izsniegtās reģistrācijas apliecības var tikt anulētas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokolu un Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisijas rakstiska ierosinājuma pamata.

 2. Pilsētas domes izsniegto telpu un objektu reģistrācijas apliecību drīkst anulēt ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

 3. Reģistrācijas apliecības var tikt atjaunotas tikai saskaņā ar šiem noteikumiem.

 4. Ja juridiskas vai fiziskas personas pārtrauc darbību reģistrētajās telpās vai objektā, tad par to rakstiski jāinformē Cēsu pilsētas dome.

 5. Reģistrēto darbības vietu uzraudzību un kontroli savas kompetences ietvaros veic:

 1. pašvaldības pilnvarotas amatpersonas;

 2. pilsētas būvvaldes vadītājs, viņa vietnieks un būvinspektors;

 3. pašvaldības policijas darbinieki.

16. Juridiskās un fiziskās personas šajos noteikumos ietverto darbību realizēšanā ievēro Latvijas Republikas likumus un tiesību aktus.

 1. Jauns punkts 29.1.3. Saistošajiem noteikumiem Nr. 6. „Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā  parka aizsardzību un uzturēšanu”(19.04.2007., sēdes prot. Nr. 7,) un to papildinājumu un grozījumu perspektīvām prasībām;

 1. Izteikt jaunā redakcijā: 31.3. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr. 128) iekļauto Cēsu pilsētas objektu uzskaitījums ievietots teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta sadaļā 8.2. Kultūrvēsturiskais mantojums.

 1. Jauns punkts 32.1.4: Saistošajiem noteikumiem Nr. 6. „Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā  parka aizsardzību un uzturēšanu”(19.04.2007., sēdes prot. Nr. 7,) un to papildinājumu un grozījumu perspektīvām prasībām;

 1. Jauns punkts 34.4. Cēsu pilsētā  Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 37. panta 1. punkta 4. apakšpunktam noteikta teritorija  gar Gauju   ar appludinājuma varbūtību  vienu reizi simts gados (skatīt. teritorijas plānojuma karti “Aizsargjoslu shēma”);

 1. Jauns punkts 34.5.  zemes gabalam Valmieras ielā 8, Cēsis, kadastra Nr. 4201 002 0614  noteikta  25 metru aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektiem, kā to paredz  2006. gada MK noteikumi Nr.508. „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu” skatīt. teritorijas plānojuma karti “Aizsargjoslu shēma”);

 1. Papildināt 38.2. redakciju : Cēsu pilsētā ir atļauta pazemes ūdeņu ieguve (tai skaitā artēzisko urbumu ierīkošana) ūdensapgādes un ražošanas procesu nodrošināšanai, fizisko un juridisko personu, vajadzībām atbilstoši:

 1. Izteikt jaunā redakcijā 40.1.4. „citi ar pilsētas domes lēmumu apstiprināti gadījumi pēc Būvvaldes vai Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas ierosinājuma;

 1. Papildināt 1.2. redakciju „... kas ir arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas pieminekļi, izņemot ciktāl to nosaka vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas procedūras nosacījumi’’;

 1. Jauns punkts 1.3.1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas būvprojekts izstrādājams vienā (tehniskā projekta stadija) vai divās (skiču un tehniskā) projekta stadijās un būvprojekta sastāvs tiek noteikts:

1.3.1.1. paskaidrojuma raksts, kurā raksturoti projektējamo ēku un būvju kompozīcijas, ģenplāna un labiekārtojuma (tai sk. apstādījumu) nosacījumi, to plānojuma un apdares risinājumi, to konstruktīvais un ārējo inženiertīklu (elektroapgādes, gāzes apgādes, fekālās kanalizācijas, ūdensvada, virsūdeņu novadīšanas, sakaru un taml.) risinājumi un iekšējo inženiertīklu (elektroapgādes, gāzes apgādes vai apkures, kanalizācijas, ūdensvada, ventilācijas un taml.) risinājumu raksturojums;

1.3.1.2.grafiskā daļa(saīsinājumi pieņemti atbilstoši LBN 202-01 ‘’Būvprojekta saturs un noformēšana’’):

1.3.1.2.1. teritorijas sadaļa TS;

1.3.1.2.2.būvprojekta ģenplāns ĢP (M1:500) (teritorijas organizācija, ārējo inženiertīklu savietotais plāns, vertikālais plānojums, labiekārtojums);

1.3.1.2.3. arhitektūras risinājumi (tai sk. detalizēti) AR, ARD (M:100, M1:50, M1:25) (būves stāvu plāni, jumta ieseguma plāns, būves fasādes, raksturīgie griezumi, ja nepieciešams detaļas un taml.)

1.3.1.2.4.būvkonstrukcijas BK (tai sk. MK,KK, DzK) (M1:100, M1:50, M1:25) (pamatu plāns, starpstāvu pārsegumu plāni, jumta konstrukciju plāni, raksturīgie griezumi, raksturīgie mezgli, ja nepieciešams atsevišķu detaļu rasējumi un taml.)

1.3.1.2.5. iekšējo inženiertīklu principiālās shēmas – apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana AVK, ūdensvads un kanalizācija ŪK, gāzes apgāde GA;

1.3.1.2.6.ārējie pieslēgumi pie inženiertīkliem- ūdensapgāde un kanalizācija ŪKT, lietus ūdens kanalizācija LKT, drenāžas tīkli DT, gāzes apgādes tīkli GAT, siltumapgāde SAT, elektroapgāde ELT, vājstrāvas VST.

 

Ja nepieciešams Būvvalde var noteikt arī citas būvprojekta sastāva prasības.

 1. Svītrot 5.18.

 1. Jauns punkts 6.5.8. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

 1. Papildināt 6.12 redakciju.: „... uz īsāku laiku, vai šo noteikumu 27.2.punktā noteiktajos gadījumos, rakstiski jāinformē ...”;

 1. Izteikt jaunā redakcijā

12.1.Par AN pārkāpšanu vainīgā persona (fiziskā vai juridiskā) tiek saukta pie administratīvās atbildības atbilstoši šiem noteikumiem.

Par citu būvniecības normatīvo aktu pārkāpšanu vainīgā persona tiek saukta pie atbildības pārējos normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

12.2.Par AN pārkāpšanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 250,-, bet juridiskām personām līdz Ls 1000,-.

12.3.Par AN neievērošanu administratīvo protokolu tiesīgi sastādīt:

12.3.1.būvvaldes vadītājs;

12.3.2.būvvaldes vadītāja vietnieks;

12.3.3.būvinspektors;

12.3.4.pašvaldības policija;

12.4.Soda maksāšana neatbrīvo vainīgo personu no pārkāpuma seku novēršanas.

12.5.AN pārkāpuma sekas vainīgajai fiziskai vai juridiskai personai ir jānovērš Būvvaldes atzinumā un/vai Cēsu pilsētas pašvaldības lēmumā noteiktajā termiņā.

12.6. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumu pieņem Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā noteiktā kārtībā.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv