Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  -- Būvvaldes nolikums
  -- Būvvaldes sastāvs
  -- Būvvaldes sēdes
  -- Saistošie noteikumi
  -- Būvniecības iesniegumi un pieņemtie lēmumi
  -- Noteikumi
  -- Konkurss "Būve 20..."
  -- Konkurss "Sakoptākā fasāde Cēsu pilsētā"
  -- Veidlapas
  -- Reģenerācijas projekts (grafiskā daļa)
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Būvvalde informē> Būvvaldes nolikums


Būvvaldes nolikums


Apstiprināts

Cēsu novada domes sēdē

29.12.2009. (prot. Nr. 17)

 

Cēsu novada Būvvaldes nolikums 

I Vispārīgie noteikumi

1.      Cēsu novada Būvvalde (turpmāk – Būvvalde) izveidota ar Cēsu novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi” (prot. Nr. 17, 7.p.).

2.      Būvvalde ir Cēsu novada pašvaldības pastarpināta pārvaldes institūcija, kas Cēsu novada domes noteikto pilnvaru ietvaros veic tās kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā un ir pakļauta Cēsu novada domei.

3.      Būvvaldes darbības mērķis ir nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu, vides arhitektonisko kvalitāti, vides pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu Cēsu novada sastāvā esošajās administratīvi teritoriālajās vienībās -  Cēsu pilsētā un Vaives pagastā-, atbilstoši Cēsu novada teritorijas plānojumam, tā sastāvā esošajiem Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem.

4.      Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām darbojas saskaņā ar Civillikumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem tiesību aktiem, kā arī LR saistošajiem starptautiskajiem līgumiem, ievērojot Teritorijas plānošanas likuma, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un citu tiesību aktu prasības.

5.      Būvvaldei ir sava veidlapa un zīmogs ar tās pilnu nosaukumu – Cēsu novada Būvvalde. Būvvalde nav juridiskā persona. Būvvaldes dokumentācija atrodas Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas lietvedībā.

6.      Būvvaldes juridiskā adrese ir Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.

 

II Būvvaldes funkcijas, tiesības un atbildība

7.      Būvvalde tiesību aktos noteikto uzdevumu izpildei veic šādas funkcijas:

7.1    Nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu:

7.1.1.   izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus saistībā ar būvniecību;

7.1.2.   reģistrē būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumus – uzskaites kartes, kā arī vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju, izvērtē tos, sniedz norādījumus, pieņem lēmumus, izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus, materiālus un Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, vai motivēti noraida būvniecības iesniegumus; specializētās būvniecības gadījumā – izskata, saskaņo un reģistrē tos;

7.1.3.   izskata būvprojektus un pieņem lēmumus par tiem;

7.1.4.   izsniedz un reģistrē būvatļaujas, tajā skaitā reģistrē īpašajā būvniecības procesa kārtībā izsniegtās būvatļaujas;

7.1.5.   pieprasa būvuzraudzību un autoruzraudzību saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu un citu būvniecību reglamentējošo tiesību aktu prasībām;

7.1.6.   kontrolē, kā būvniecības dalībnieki ievēro Būvniecības likuma un citu būvniecību reglamentējošo tiesību aktu prasības;

7.1.7.   organizē būvju pieņemšanu ekspluatācijā;

7.1.8.   izsniedz Cēsu zemesgrāmatu nodaļai izziņas par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības objektu faktisko stāvokli teritorijā.

7.2.   Pārzina, koordinē un nosaka apbūves kārtību saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu un tiesību aktiem:

7.2.1.   organizē būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar tiesību aktu prasībām;

7.2.2.   piedalās Cēsu novada teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādē.

7.3.   Administrē ar savu funkciju izpildi saistītos procesus:

7.3.1. kārto ar Būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošina to glabāšanu;

7.3.2. apkopo un sistemātiski sniedz datus tiesību aktos noteiktajām valsts institūcijām, kā arī regulāri ievieto Cēsu novada mājas lapā www.cesis.lv informāciju par Cēsu novada pašvaldībā saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm un saistībā ar tām pieņemtajiem Būvvaldes un pašvaldības lēmumiem.

8.      Būvvaldei savas kompetences ietvaros ir tiesības:

8.1. pieprasīt un saņemt attiecīgo informāciju no administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām;

8.2. atkarībā no būvniecības ieceres nozīmīguma, noteikt būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu, būvprojekta stadiju skaitu, kā arī, pamatojoties uz tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, ierosināt pašvaldībai pieņemt lēmumu nodrošināt būvniecības ieceres publisko apspriešanu; pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildus dokumentus vai darbu veikšanas projekta saskaņošanu specializētās būvniecības gadījumā;

8.3. motivēti noraidīt būvniecības ieceres un būvprojektus, kā arī pieprasīt to ekspertīzi atbilstoši tiesību aktu prasībām;

8.4. anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, lemt par būves konservāciju vai nojaukšanu saskaņā ar Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām;

8.5. tiesību aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt administratīvajā teritorijā jebkuru būvi vai zemes lietojumu neatkarīgi no piederības un īpašuma formas;

8.6. sastādīt protokolus par fizisko un juridisko personu tiesību aktu pārkāpumiem un ierosināt pašvaldības domei attiecīgās personas saukt pie administratīvās atbildības.

9.      Būvvalde un tās locekļi ir atbildīgi par būvniecības atbilstību to reglamentējošo tiesību aktu prasībām Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

 

III Būvvalde sastāvs un darba organizācija

10.    Būvvaldes sastāvs apstiprināts ar Cēsu novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu Nr. 546 „Par Cēsu novada būvvaldi” (prot. Nr.17, 7.p.):

10.1 Būvvaldes vadītājs, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;

10.2 Būvvaldes vadītāja vietnieks, Cēsu novada pašvaldības Galvenais teritorijas plānotājs;

10.3 Cēsu novada pašvaldības Arhitekts;

10.4 Cēsu novada pašvaldības Būvinspektors;

10.5 Cēsu novada domes priekšsēdētājs;

10.6 Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;

10.7 Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes vadītājs;

10.8 Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs;

10.9 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs;

10.10 Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks.

11.    Nolikuma 10. punktā minēto būvvaldes locekļu legālas prombūtnes laikā to pienākumus pilda saskaņā ar amata aprakstu vai atsevišķu domes administrācijas rīkojumu noteikti vietnieki vai vietas izpildītāji. Visiem Būvvaldes locekļiem ir vienādas balsstiesības.

12.    Būvvaldes sēdēs, atkarībā no būvniecības ieceres nozīmīguma un sarežģītības, kā eksperti (bez balsstiesībām) tiek pieaicināti valsts un pašvaldības institūciju pārstāvji (inženierkomunikāciju turētāji, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) u.tml.).

13.    Būvvaldes darbu vada Būvvaldes vadītājs (viņa legālas prombūtnes laikā – Būvvaldes vadītāja vietnieks).

14.    Būvvaldes vadītājs:

14.1. plāno un organizē būvvaldes darbu un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi;

14.2. atbilstoši savai kompetencei, dod norādījumus būvvaldes amatpersonām un locekļiem;

14.3. bez īpašas pilnvaras pārstāv būvvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos;

14.4. sniedz ziņojumu par būvvaldes darbību Cēsu pilsētas domei pēc tās pieprasījuma;

14.5. atbild par būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši tiesību aktu, pašvaldības lēmumu un būvvaldes nolikuma prasībām;

14.6. izskata būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumus – uzskaites kartes un citus ar būvniecību saistītus iesniegumus, sniedz par tiem mutisku ziņojumu Būvvaldes sēdēs;

14.7. sagatavo motivētu atteikumu būvniecības iecerei;

14.8. izskata un saskaņo vai akceptē būvprojektus, tajā skaitā skiču projekta stadijā, pirms tam izvērtējot to atbilstību Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, izejas datiem, Plānošanas un arhitektūras uzdevumam, Projektēšanas uzdevumam, tehniskajiem noteikumiem, pašvaldības teritorijas plānojumam (tajā skaitā Apbūves noteikumiem un detaļplānojumam, ja tāds ir apstiprināts), ekspertīzes atzinumam (jā tāds ir pieprasīts);

14.9. pamato nepieciešamību noteikt būvuzraudzību un autoruzraudzību saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu un citu būvniecību reglamentējošo tiesību aktu prasībām;

14.10. paraksta Būvvaldes lēmumus, Plānošanas un arhitektūras uzdevumus, Būvvaldes sēžu protokolus, kā arī citus Būvvaldes izdotus dokumentus;

14.11. organizē lietvedības un statistikas uzskaiti atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.

15.    Būvvaldes vadītāja vietnieks:

15.1. pilda Būvvaldes vadītāja pienākumus tā legālas prombūtnes laikā;

15.2. pilda Arhitekta pienākumus tā legālas prombūtnes laikā;

15.3. amata kompetences ietvaros izskata būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumus – uzskaites kartes un citus ar būvniecību saistītus iesniegumus sadaļā īpašumu jautājumi un par plānotās ieceres atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam (tajā skaitā detālplānojumam, ja tāds ir apstiprināts) un sniedz mutisku ziņojumu vai, nepieciešamības gadījumā, rakstisku atzinumu izskatīšanai Būvvaldes sēdēs;

15.4. piedalās pašvaldības teritorijas plānojuma, Apbūves noteikumu un citu ar būvniecību saistītu pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē;

15.5. informē Būvinspektoru par konstatētajiem Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem.

16.    Arhitekts:

16.1. amata kompetences ietvaros izskata būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumus – uzskaites kartes un citus ar būvniecību saistītus iesniegumus sadaļā ieceres ģenerālplāna, labiekārtojuma (izņemot apstādījumus) arhitektūra un interjera risinājumi (ja tādi ir pieprasīti) atbilstībai Apbūves noteikumiem un sniedz mutisku ziņojumu vai, nepieciešamības gadījumā, rakstisku atzinumu izskatīšanai Būvvaldes sēdēs;

16.2. amata kompetences ietvaros izskata un saskaņo būvprojektus (tajā skaitā skiču projekta stadijā) to ģenerālplāna, labiekārtojuma (izņemot apstādījumus), arhitektūras un interjera risinājumu (ja tādi ir pieprasīti) sadaļās, pirms tam izvērtējot to atbilstību Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, izejas datiem, Plānošanas un arhitektūras uzdevumam, Projektēšanas uzdevumam, tehniskajiem noteikumiem, pašvaldības teritorijas plānojumam (tajā skaitā Apbūves noteikumiem un detaļplānojumam, ja tāds ir apstiprināts), ekspertīzes atzinumam (jā tāds ir pieprasīts);

16.3. sagatavo un paraksta Plānošanas un arhitektūras uzdevumus;

16.4. sagatavo nosacījumus (vēstules vai lēmuma formā) būvprojektu izstrādei, gadījumos, kad nav nepieciešams Plānošanas un arhitektūras uzdevums;

16.5. organizē būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar tiesību aktu prasībām;

16.6. amata kompetences ietvaros konsultē iedzīvotājus jautājumos, kas saistīti ar būvprojektu izstrādi;

16.7. pamato nepieciešamību noteikt autoruzraudzību saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu un citu būvniecību reglamentējošo tiesību aktu prasībām;

16.8. piedalās pašvaldības teritorijas plānojuma, Apbūves noteikumu un citu ar būvniecību saistītu pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē,

16.9. informē Būvinspektoru par konstatētajiem Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem;

16.10. piedalās komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā darbā.

17.    Būvinspektors:

17.1. izsniedz un reģistrē būvatļaujas (arī būvju konservācijai un nojaukšanai), tajā skaitā reģistrē īpašajā būvniecības procesa kārtībā izsniegtās būvatļaujas;

17.2. kontrolē, kā būvniecības dalībnieki ievēro Būvniecības likuma un citu būvniecību reglamentējošo tiesību aktu prasības;

17.3. organizē būvju pieņemšanu ekspluatācijā, vada pašvaldības komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā;

17.4. izsniedz Cēsu zemesgrāmatu nodaļai izziņas par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības objektu faktisko stāvokli teritorijā;

17.5. apseko būves to būvniecības stadijā, nepieciešamības gadījumā sastāda pārbaudes aktus vai aptur būvniecību saskaņā ar Būvniecības likuma 30. panta prasībām;

17.6. pieprasa un saņem no zemes gabala vai būves īpašniekiem, to pilnvarotajām personām, lietotājiem, kā arī citiem būvniecības dalībniekiem paskaidrojumus un citus Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus;

17.7. pieprasa veikt būvekspertīzi būvizstrādājumu un būvdarbu kvalitātes novērtēšanai, kā arī atzinumu sniegšanai citos ar būvniecību saistītos jautājumos;

17.8. amata kompetences ietvaros noformē administratīvo pārkāpumu protokolus par būvniecības noteikumu pārkāpumiem un iesniedz tos izskatīšanai pašvaldības Administratīvajā komisijā;

17.9. amata kompetences ietvaros pārstāv pašvaldību tiesu instancēs;

17.10. kārto ar Būvinspektora darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošina to glabāšanu;

17.11. apkopo un sistemātiski sniedz datus tiesību aktos noteiktajām valsts institūcijām.

18.    Būvvaldes sekretāre:

18.1. sagatavo Būvvaldes sēdes darba kārtību, ne vēlāk kā vienu dienu pirms būvvaldes sēdes izsūta to Būvvaldes locekļiem, ja nepieciešams, piesaistītajiem ekspertiem;

18.2. protokolē Būvvaldes sēdes, sagatavo un izsniedz (nosūta) lēmumu izrakstus ieinteresētajām personām;

18.3. pieņem un reģistrē būvniecības/būvju nojaukšanas iesniegumus – uzskaites kartes un citus ar Būvvaldi saistītus dokumentus;

18.4. pieņem un reģistrē Būvvaldē iesniegtos būvprojektus un virza tos izskatīšanai Būvvaldes locekļiem to amata kompetences ietvaros;

18.5. izsniedz Plānošanas un arhitektūras uzdevumus, organizē pašvaldības nodevas iekasēšanu;

18.6. kārto ar Būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošina to glabāšanu;

18.7. apkopo un sistemātiski sniedz datus tiesību aktos noteiktajām valsts institūcijām, kā arī regulāri ievieto Cēsu novada mājas lapā www.cesis.lv informāciju par Cēsu novada pašvaldībā saņemtajiem būvniecības/būvju nojaukšanas iesniegumiem – uzskaites kartēm un saistībā ar tām pieņemtajiem Būvvaldes un pašvaldības lēmumiem.

19.    Būvvalde lēmumus pieņem atklātās sēdēs, atklāti balsojot, ar klātesošo Būvvaldes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošais ir Būvvaldes vadītāja balsojums. Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja balsošanā piedalās ne mazāk kā 6 (seši) Būvvaldes locekļi.

20.    Būvvaldes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes mēnesī.

21.    Būvvaldes sēdes tiek protokolētas. Protokolus noformē Būvvaldes sekretāre.

22.    Būvvaldes darbu finansē Cēsu novada pašvaldība.

23.    Būvvaldes locekļi ar teritoriālplānošanu un būvniecību saistītu uzņēmējdarbību (t.sk. individuālo darbu) Cēsu novada administratīvajā teritorijā veic tikai pēc Cēsu novada pašvaldības pasūtījuma.

 

IV Būvvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana

24.    Būvvaldes darbības tiesiskumu nodrošina Būvvaldes vadītājs. Būvvaldes vadītājs ir atbildīgs par Būvvaldes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas darbību.

25.    Būvvaldes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Cēsu novada domē.

 

V Noslēguma jautājums

26.    Nolikums stājas spēkā 04.01.2010.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv