Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 5.augusts   Vārda dienu svin: Osvalds, Arvils
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  -- Būvvaldes nolikums
  -- Būvvaldes sastāvs
  -- Būvvaldes sēdes
  -- Saistošie noteikumi
  -- Būvniecības iesniegumi un pieņemtie lēmumi
  -- Noteikumi
  -- Konkurss "Būve 20..."
  -- Konkurss "Sakoptākā fasāde Cēsu pilsētā"
  -- Veidlapas
  -- Reģenerācijas projekts (grafiskā daļa)
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Būvvalde informē> Saistošie noteikumi

- Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
- Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēja...
- Par reklāmu, izkārtņu .. saskaņošanas un izvietošanas kārtību
- Apbūves noteikumi
- Īslaicīgās lietošanas būvju –tirdzniecības kiosku un paviljonu,

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu


 

APSTIPRINĀTI

ar Cēsu novada domes sēdes

11.03.2010.lēmumu Nr.136 (prot.Nr.3)


 

Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.11

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu


 

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’

21.panta pirmās daļas 15. punktu,

likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’

12.panta pirmās daļas 10.punktu un

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija

noteikumu Nr.480 ‘’Noteikumi par kārtību,

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas’’ 15.punktu


 

I.Vispārīgie jautājumi

 1. Saistošie noteikumi nosaka nodevu par būvatļauju (turpmāk - Nodeva), ar to apliekamās būves, nodevas apmēru, nodevas aprēķināšanas metodi, nodevas maksāšanas kārtību būvēm Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

 2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Cēsu novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) būvatļauju.

II.Nodevas aprēķināšanas metode

 1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu aprēķināma pēc šādas formulas (izņemot zemāk minētos gadījumus):

Nodeva (N) = L x k1 x k2, kur:

N – nodevas apmērs, kuru veido visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā Būvvaldē;

L - likme, kura atkarīga no plānotās būves kopējās platības ( sk. 1.pielikumu);

k1 – būves grupas vai klases koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” prasībām (sk. 2.pielikumu). Ja būvei ir vairāki lietošanas veidi, piemēro to koeficientu, kas atbilst lietošanas veidam, kas ir pārsvarā;

k2 – koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai būve ir jaunbūve, rekonstrukcija (būves pārbūve, mainot tās apjomu un mainot vai saglabājot tās funkciju) vai renovācija (būves remonts, kapitālais remonts, kas tiek veikts, lai būvi atjaunotu, nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, kā arī funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu), vai restaurācija (būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskas informācijas zinātnisku izpēti) (sk. 3.pielikumu).

 1. Lineāriem infrastruktūras objektiem (inženierkomunikācijām) nodeva par būvatļaujas saņemšanu aprēķināma pēc šādas formulas:

Nodeva (N) = mt x 0,01, kur:

mt - tekošo metru skaits.

Ja pēc formulas aprēķinātais nodevas apmērs ir mazāks par Ls 10.-, tad piemēro nodevas apmēru Ls 10.-.

 1. Labiekārtojuma objektiem (t. sk. autostāvvietām, ielām) nodeva par būvatļaujas saņemšanu aprēķināma pēc šādas formulas:

Nodeva (N) = m2 x 0,02, kur:

m2 – labiekārtojuma izbūvē ietvertās teritorijas lielums kvadrātmetros.

Ja pēc formulas aprēķinātais nodevas apmērs ir mazāks par Ls 10.-, tad piemēro nodevas apmēru Ls 10.-.

 1. Ūdenstilpēm nodeva par būvatļaujas saņemšanu aprēķināma pēc šādas formulas:

Nodeva (N) = m3 x 0,02, kur:

m3 – pārvietojamās grunts tilpums kubikmetros.

Ja pēc formulas aprēķinātais nodevas apmērs ir mazāks par Ls 10.-, tad piemēro nodevas apmēru Ls 10.-.

 1. Par būvatļaujas derīguma termiņa izmaiņu veikšanu, pārreģistrāciju vai citas institūcijas izsniegtas būvatļaujas reģistrēšanu noteikts nodevas apmērs Ls 10.-.

III. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi

 1. Būvniecības pasūtītājs 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksā pēc pozitīva Būvvaldes atzinuma (plānošanas un arhitektūras uzdevuma vai būves nojaukšanas uzdevuma) saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušos 60% no nodevas maksā, saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauju neizsniedz, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.

 2. Pieprasot būvatļauju, būvniecības pasūtītājs būvatļaujas pieprasījumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina provizoriskās nodevas daļas 40% apmērā samaksu. Pēc būvatļaujas pieprasījuma saņemšanas Būvvalde veic atlikušo nodevas daļas aprēķinu, ņemot vērā faktisko būves kopējo platību, lineāras būves garumu, labiekārtojuma objekta platību vai ūdenstilpes tilpumu akceptētajā būvprojektā.

 1. Nodeva iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kasē, vai ar pārskaitījumu Cēsu novada pašvaldības kontā.

 2. Nodevu ieskaita Cēsu novada pašvaldības budžeta kontā.

 3. Saņemot būvatļauju, būvniecības pasūtītājs uzrāda maksājuma dokumentus, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.

 4. No nodevas tiek atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji:

13.1. ja pasūtītājs ir Cēsu novada pašvaldība vai tās aģentūras;

13.2. ja pasūtītājs ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība vai Cēsu novada kapitālsabiedrība, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus;

  1. fiziskas vai juridiskas personas saņemot pirmreizēju būvatļauju būvei, kura atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7476 – Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs - teritorijā. Ja būve atrodas zemes gabalā, kurš pieminekļa teritorijā iekļauts daļēji, atbrīvojums no nodevas par būvatļauju attiecināms uz būvēm visā zemes gabalā;

  2. fiziskas vai juridiskas personas saņemot pirmreizēju būvatļauju būves restaurācijai.

IV. Noslēguma jautājumi

 1. Nodevas samaksu un saistošo noteikumi izpildi kontrolē Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs.

 2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 2000.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr.5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

12.03.2010.,Cēsīs

Pielikums Nr.1


 


 

Nodevas likme (L), atkarībā no plānotās būves kopējās platības

Likme „L” (Ls)*

Objekta kopējā platība (m2)

10

0 līdz 50 (neieskaitot)

15

50 līdz 100 (neieskaitot)

25

100 līdz 200 (neieskaitot)

30

200 līdz 300 (neieskaitot)

35

300 līdz 500 (neieskaitot)

40

500 līdz 700 (neieskaitot)

45

700 līdz 1000 (neieskaitot)

50

1000 līdz 2000 (neieskaitot)

60

2000 un vairāk


 

* Vaives pagasta teritorijā starp autoceļu Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) un autoceļu Rīga-Veclaicene (A2) likmei piemērojams koeficients 0,8.

Vaives pagasta teritorijā uz dienvidiem no autoceļa Rīga-Veclaicene (A2) likmei piemērojams koeficients 0,5.
 


 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

12.03.2010.,Cēsīs
 


 

Pielikums Nr.2


 

Būves grupas (klases) koeficients (k1)

(būvju grupas un klases norādītas saskaņā ar Ministru kabineta

22.12.2009. noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”)
 

Grupas vai klases kods

Nosaukums*

k1

1211

Viesnīcu ēkas *4

3.5

122

Biroju ēkas

123

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

3.0

1261

Ēkas plašizklaides pasākumiem

1241

Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītas ēkas

2.5

1122

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas *1,2

2

125

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

1242

Garāžu ēkas

1212

Citas īslaicīgas apmešanās ēkas

1.5

1262

Muzeji un bibliotēkas

1263

Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas

1264

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

1265

Sporta ēkas

1272

Kulta ēkas

111

Viena dzīvokļa mājas *1

1.0

1121

Divu dzīvokļu mājas *1

113

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

1271

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas *3

1273

Kultūrvēsturiskie objekti

1274

Citas, iepriekš neklasificētas ēkas


* Ar to saprotot arī šāda lietojuma telpu grupas.

Piezīmes:

 1. Šajās grupās ietvertas arī palīgēkas (garāžas, saimniecības ēkas, pagrabi, siltumnīcas un kūtis u.c.) šo māju iedzīvotāju individuālai lietošanai;

 2. Atsevišķiem dzīvokļiem un tiem piesaistītām palīgēkām (palīgtelpām) fiziskas personas individuālai lietošanai k1 = 1.0;

 3. Šajā grupā ietvertas ēkas saimnieciskajai darbībai;

 4. Šajā grupā ir ietverti arī restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

12.03.2010.,Cēsīs


 

Pielikums Nr.3


 

Veicamās būvniecības rakstura koeficients (k2)

Nr.p.k.


 

Būvdarbu raksturs


 

k2

1.

Jaunbūve

1.0

2.

Rekonstrukcija ar pārplānojumu/papildinājumiem 50% apmērā un vairāk (rēķinot no esošā apjoma)

1.0

3.

Rekonstrukcija ar pārplānojumu/papildinājumiem mazāk par 50% (rēķinot no esošā apjoma)

0.7

4.

Renovācija

0.5

5.

Nojaukšana

0.3

6.

Konservācija

0.1

 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

12.03.2010.,Cēsīs

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv