Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Bāriņtiesas pakalpojumi


Bāriņtiesas sniegtie pakalpojumi


Adopcija

Pakalpojuma sniedzējs:    Cēsu novada bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Bāriņtiesa lemj par:

 1. Personas atzīšanu par adoptētāju.
 2. Bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai.
 3. Adopcijas atbilstību bērna interesēm.
 4. Par bērna adopciju uz ārvalstīm.
 5. Brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos.
 6. Pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

 1. Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti, to skaitā: izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu; noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli; pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai.
 2. Ģimenes izpētes beigās bāriņtiesa pieņem lēmumu par personu atzīšanu par adoptētājiem.
 3. Adoptētājs, uzrādot bāriņtiesas lēmumu, informāciju par adoptējamiem bērniem var saņemt Labklājības ministrijā, kas izsniedz adoptētājam norīkojumu, lai viņš varētu personīgi iepazīties ar bērnu.
 4. Adoptētājs 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar adoptējamo bērnu un viņa dokumentiem pieņem lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā. Ja adoptētājs ņem bērnu aprūpē, adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna nodošanu aprūpē uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Minētajā laikā adoptētājam ir tiesības saņemt:
  • uzturlīdzekļus vai pabalstu uzturam, kuru adoptētājam izmaksā bērna ārpusģimenes aprūpes iestāde atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē;
  • atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, kuru Labklājības ministrija piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai ir nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā. Atlīdzības apmērs ir Ls 35 mēnesī neatkarīgi no aprūpē nodoto bērnu skaita.
 5. Aprūpes laikā adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa, ja nepieciešams pieaicinot citus speciālistus, veic ģimenes izpēti, lai konstatētu, ka adoptētāja un adoptējamā starpā izveidosies patiesas vecāku un bērna attiecības un aprūpes beigās pieņems lēmumu, izvērtējot, vai adopcija ir bērna interesēs un pagarina bērna aprūpi līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Ja bāriņtiesa noskaidro, ka adopcija nav bērna interesēs, tad aprūpe adoptētāju ģimenē tiek pārtraukta.
 6. Adopciju apstiprina tiesa. Adoptētājs savas deklarētās dzīvesvietas tiesā iesniedz pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu.
 7. Adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās. Ar adopciju bērnam izbeidzas radniecības attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem un ar tām saistītās personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi pret viņiem.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Bāriņtiesu likums

Civillikums 1.daļa Ģimenes tiesības

 MK noteikumi Nr.111 "Adopcijas kārtība"

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. Persona, kura vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:
  • pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;
  • laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
  • dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;
  • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • dzīves aprakstu (CV);
  • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
 2. Persona - otrs laulātais, kura vēlas adoptēt otra laulātā bērnu, savas dzīvesvietas  bāriņtiesā iesniedz:
  • pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi;
  • adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
  • izziņu par adoptējamā veselības stāvokli;
  • bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:
   • otrs vecāks ir miris;
   • otra vecāka dzīvesvieta nav zināma;
   • otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības;
  • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • dzīves aprakstu (CV);
  • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
 3. Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt:
  • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • dzīves aprakstu (CV);
  • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
 4. Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts par rīcībnespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), tad papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā iesniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu) par otra laulātā atzīšanu par rīcībnespējīgu vai pazudušu.
 5. Vecāks piekrišanu adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav

Piezīmes:

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne īsāku par 6 mēnešiem, jo bāriņtiesai vismaz 6 mēnešus jāveic adoptētāja ģimenes izpēte)

Administratīvais process:

Ir

Pārsūdzības iespējas:

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Cēsu novada iedzīvotāji pieteikumu iesniedz Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā.

Atgādinājums:

1. Adoptētāja personiska piedalīšanās bāriņtiesas sēdē ir obligāta. 2. Citi adopcijas dalībnieki piekrišanu bērna adopcijai izsaka personiski savas dzīvesvietas bāriņtiesā vai iesniedz publiski pie notāra vai bāriņtiesā apliecinātu piekrišanu. 3. Adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas uzrauga bērna aprūpi ģimenē. 4. Ja adoptē otra laulāta bērnu, lēmums par adopcijas atbilstību bērna interesēm pieņem tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā attiecīgais vecāks dzīvo kopā ar bērnu. 5. Adoptētājam jānodrošina iespēja bāriņtiesai pārbaudīt sadzīves apstākļus adoptētāja dzīvesvietā.

Brīdinājums:

Adoptētājam personiski jāpiedalās visās bāriņtiesas pārrunās, uz kurām tiek aicināts, dzīvesvietas apmeklējumos, bāriņtiesas sēdēs. Ja maina dzīvesvietu adopcijas procesa laikā vai pēc bērna adopcijas apstiprināšanas jāpaziņo bāriņtiesai par savu dzīvesvietas maiņu.

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs

Cēsu novada bāriņtiesa

Pakalpojumu sniedzēja darbības teritorija

Cēsu novads (Cēsis, Vaives pagasts)

Pakalpojumu sniedzēja adrese:

 

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads

Tālrunis: 64127744
Fakss: 64161801
E-pasta adrese:
velga.kevina@dome.cesis.lv 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdiena: 10:00-12:00

Trešdiena: 14.00-18.00

„Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Vaives pagasta pārvaldē:                                Pirmdiena:  8.30-12.30

                                                                          Ceturtdiena:  14.00-18.00

 

Ārpusģimenes aprūpe – audžuģimene

Pakalpojuma sniedzējs:

Cēsu novada bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

 1. Bāriņtiesa lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 2. Bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa piešķiršanu un par audžuģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka audžuģimene nepilda audžuģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm vai atsakās no audžuģimenes pienākumu pildīšanas.
 3. Bāriņtiesa lemj par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā. 

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.

 1. Bāriņtiesa izvērtē ģimenes iesniegtos dokumentus un sniedz atzinumu par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 2. Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc ģimenes vai personas audžuģimenes mācību beigām un apliecības izsniegšanas par audžuģimenes mācību programmas apguvi veic pārrunas ar ģimeni vai personu, lai konstatētu ģimenes vai personas gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu ģimenei vai personai vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. Ja bāriņtiesa konstatē, ka audžuģimene nepilda audžuģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm vai atsakās no audžuģimenes pienākumu pildīšanas, tad bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa atņemšanu.
 3. Pieņemot lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, bāriņtiesa norāda laiku, uz kādu bērns ievietojams audžuģimenē. Bāriņtiesa bērna interesēs var pagarināt bērna aprūpes laiku audžuģimenē, pieņemot jaunu lēmumu.
 4. Bērna uzturēšanos audžuģimenē pirms termiņa izbeidz: saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos, vai, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē (šādu iemeslu dēļ: bērna atgriešanās ģimenē, bērna adopcija; aizbildņa iecelšana bērnam; konfliktsituācijas izveidošanās starp bērnu un audžuģimeni; audžuģimenes nespēja pildīt pienākumus; audžuģimenes statusa atņemšana). 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Bāriņtiesu likums 19.12.2006.; MK noteikumi Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. Par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai:
  • Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
  • Iesniegums atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai (oriģināls).
  • Ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli (oriģināls).
  • Narkologa atzinums (oriģināls).
  • Psihiatra atzinums (oriģināls).
 2. Par audžuģimenes statusa piešķiršanu:
  • Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
  • Bāriņtiesas atzinums par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai (kopija)
  • Apliecība par audžuģimenes mācību programmas apguvi (oriģināls).
 3. Par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā:
  • Iesniegums no audžuģimenes ar lūgumu ievietot audžuģimenē konkrētu bērnu vai izbeigt bērna uzturēšanos audžuģimenē minot pamatotu iemeslu (oriģināls).
  • Ievietošanas gadījumā - bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu noraksts (oriģināls vai apstiprināta kopija).
  • Ievietošanas gadījumā - citas pašvaldības teritorijā dzīvojošām audžuģimenēm - dzīvesvietas bāriņtiesas sastādīts audžuģimenes sadzīves apstākļu pārbaudes akts (oriģināls vai apstiprināta kopija). 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

19.12.2006. MK noteikumi Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi". 1.pielikums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav

Piezīmes:

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.

Administratīvais process:

Ir

Pārsūdzības iespējas:

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Cēsu  novada iedzīvotāji pieteikumu iesniedz Administratīvās rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā

Atgādinājums:

 1. Jāapgūst audžuģimenes mācību programma (60 akadēmiskās stundas).
 2. Audžuģimenes pienākums ir nodrošināt bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošus sadzīves apstākļus un aprūpi (veselības aprūpi, audzināšanu un izglītību). Audžuģimenei ir pienākums novērot bērna psihofizioloģisko attīstību un sniegt bāriņtiesai par to pārskatu. Jautājumus, kas saistīti ar bērna izglītību, saskarsmi ar vecākiem, radiniekiem un citām tuvām personām, ciemošanos pie vecākiem svētku dienās un brīvdienās un citus būtiskus jautājumus, kas skar bērna intereses ir jāsaskaņo ar bāriņtiesu, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. Bāriņtiesa par personas piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanu pieņem par Cēsu novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām. 

Brīdinājums:

Bāriņtiesa var pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās audžuģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna izņemšanu no audžuģimenes. 

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene 

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs

Cēsu novada bāriņtiesa

Pakalpojumu sniedzēja darbības teritorija

Cēsu novads (Cēsis, Vaives pagasts)

Pakalpojumu sniedzēja adrese:

 

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads

Tālrunis: 64127744
Fakss: 64161801
E-pasta adrese:
velga.kevina@dome.cesis.lv 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdiena: 10:00-12:00

Trešdiena: 14.00-18.00

„Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Vaives pagasta pārvaldē:                                Pirmdiena:  8.30-12.30

                                                                          Ceturtdiena:  14.00-18.00

 

 

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Cēsu novada bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana Cēsu novada bāriņtiesas Vaives pagasta darbības teritorijā, kurš juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam. 

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Cēsu novada Bāriņtiesa Vaives pagasta darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

 1. Apliecina darījumu, ja to slēdz bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu.
 2. Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas bāriņtiesas darbības teritorijā.
 3. Ieraksta testamentu grāmatā bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).
 4. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.
 5. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.
 6. Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu.
 7. Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo bāriņtiesas darbības teritorijā.
 8. Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60. pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā. 9. Sagatavo dokumentu projektus.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Fiziskas personas 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Bāriņtiesu likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Atkarībā no pakalpojuma veida, nepieciešamās informācijas daudzuma un specifikas. 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Nav

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 diena (atkarībā no pakalpojuma sarežģītības nepieciešams laiks, lai dokumentu sagatavotu)

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bāriņtiesu likuma 79.pantā noteiktās valsts nodevas:

-          Par darījuma akta projekta sagatavošanu- 8 lati

-          Par darījuma apliecināšanu- 5 lati

-          Par testamenta sastādīšanu- 13 lati

-          Par testamenta pieņemšanu glabāšanā- 24 lati

-          Par pilnvaras sagatavošanu- 3 lati

-          Par pilnvaras apliecināšanu – 2 lati

-          Par paraksta apliecināšanu- 2 lati

-          Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu- 1lats (par katru lappusi)

-          Par noraksta vai izraksta sastādīšanu- 1 lats (par katru lappusi)

-          Par noraksta, izraksta, kopijas apliecināšanu 0,30  lati (par katru lappusi)

-          Par paziņojuma izsniegšanu- 3 lati

-          Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu- 3 lati

-          Par nostiprinājuma līguma sastādīšanu- 5 lati

-          Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma- 3 lati

-          Par mantojuma saraksta sastādīšanu- 34 lati

-          Par cita veida dokumentu sastādīšanu -3 lati (par katru lappusi)

-          Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus

-           

Piezīmes:

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.

Administratīvais process:

Ir

Pārsūdzības iespējas:

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses. Cēsu novada iedzīvotāji pieteikumu iesniedz  Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā.

Atgādinājums:

Nav

Brīdinājums:

Pakalpojumu saņem tikai fiziskas personas. Uz juridiskām personām šis pakalpojums neattiecas (apkalpo tikai notārs). 

Pakalpojuma saņēmēja identifikācija:

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs:                                       Cēsu novada bāriņtiesa:

Vaives pagasta pārvaldē: „Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads

Tālrunis: 64122100; E- pasta adrese: marija.dzalbe@dome.cesis.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Vaives pagasta pārvaldē:                                Pirmdiena:  8.30-12.30

                                                                          Ceturtdiena:  14.00-18.00

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv