Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  - Realizētie projekti līdz 2008. gadam
  - Aktuālie projekti
  - Ielu remontdarbi
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Projekti> Aktuālie projekti> NVO projektu konkurss

- Cēsu pilsētas tranzītielas - Gaujas ielas rekonstrukcija
- NVO projektu konkurss
- Projekts „ Sabiedrība ar dvēseli”
- Speciālistu piesaiste Cēsu novada pašvaldībā
- Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes
- Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem
- Cēsu novada attīstības programmas izstrāde
- Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija
- Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide
- Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija
- „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā”
- Projekts „Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana”
- „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošana Caunas ielā 8, Cēsīs”
- Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai
- Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai
- Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Vāveres ielā, Cēsīs
- Cēsu sanatorijas internātpamatskolas aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošana
- „Cēsu pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu informatizācija”
- „No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības pasākumi pašvaldību ēkām Centrālās un Austrumeiropas valstīs (INTENSE)”
- Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs
- Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās
- „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas rekonstrukcija”

NVO projektu konkurss


APSTIPRINU

Cēsu novada pašvaldības aģentūras

„Sociālais dienests’

direktore I. Sietiņsone

2012. gada 18. maijā.

 

 

Nolikums

par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līdzfinansējuma saņemšanai no Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2012.gada budžeta.

 

1.    Vispārējie noteikumi

 

1.1.     Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) piešķir līdzfinansējumu nevalstiskām organizācijām, kuras iesniedz projektus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu realizēšanai.

1.2.     Līdzekļu sadalījums projektiem tiek veikts konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu finansēšanai tiek plānoti Aģentūras budžetā.

1.3.     Kopējais finansējuma apjoms, kas pieejams šim projektu konkursam, ir 1200,00 LVL (viens tūkstotis divi simti latu).

1.4.     Projektu konkursu izsludina vienu reizi gadā, to publicējot Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv .

 

2.    Projektu konkursa mērķis

2.1.     Iesaistīt nevalstisko sektoru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā Cēsu novada trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai.

2.2.     Veidot Cēsu novadā daudzveidīgāku sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un veicināt jaunu sociālo pakalpojumu attīstību pilsētā.

 

3.    Pretendenti

3.1.     Konkursā drīkst piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas. Projekta pieteicējs var būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Vadošais pieteicējs projekta atbalstīšanas gadījumā būs „Līgumslēdzēja puse” un būs tiešais finansējuma saņēmējs.

3.2.     Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu. Partnerības gadījumā šis nosacījums attiecas uz vadošo pieteicēju.

 

4.    Projekta izmaksas

4.1.     Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam nav mazāks par 100,00 LVL (vienu simtu latu) un nav lielāks par 300,00 LVL (trīs simti lati).

4.2.     Aģentūra līdzfinansējumu piešķir līdz 85% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas.

4.3.     Projekta iesniedzējam projekta īstenošanā jāpiedalās ar pašfinansējumu vismaz 15% (piecpadsmit procenti) apmērā no iesniegtā projekta kopējā finansējuma apmēra.

4.4.     Pašfinansējums var būt naudas izteiksmē un/vai projektā iesaistīto cilvēku brīvprātīgās darbības novērtējuma, projekta partneru, citu līdzfinansētāju, kas nav Cēsu novada dome vai Aģentūra, mantas un pakalpojuma ieguldījuma veidā.

4.5.     Projekta īstenošanas izmaksām jābūt veiktām projekta īstenošanas laikā pēc projekta līguma noslēgšanas un saskaņā ar apstiprināto tāmi.

4.6.     Izmaksām, kas tiek apmaksātas no Aģentūras, jābūt reāli veiktām un uzskaitītām projekta īstenotāja grāmatvedībā, tām jābūt pārbaudāmām un pierādāmām ar pirmdokumentu vai pamatdokumentu oriģināliem.

4.7.     Par atbilstošām tiek uzskatītas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu.

4.8.     Par neatbilstošām tiek uzskatītas izmaksas:

·         izmaksas par remontdarbiem un inventāra iegādei;

·         projekta sagatavošanas izpētes vai projekta sagatavošanas aktivitāšu izmaksas;

·         citas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu.

 

5.    Projektu iesniegšana

5.1.        Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas var saņemt Aģentūrā (Bērzaines ielā 18, Cēsīs) 4. kabinetā trešdienās un piektdienās darba laikā; konkursa nolikums ir pieejams pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.

5.2.        Projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz uz izstrādātajām projekta pieteikuma veidlapām (pielikumā) latviešu valodā datorrakstā vai rokrakstā (drukātiem burtiem).

5.3.        Projekta pieteikums sastāv no:

·         pieteikuma veidlapas (pielikumā);

·         projekta vadītāja profesionālās pieredzes un izglītības apraksta (CV);

·         pieteicēja un visu partneru reģistrācijas dokumentu kopijām;

·         ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstītas vēstules par partnerību;

5.4.        Projekta īstenošana - no 2012. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31. decembrim.

5.5.        Projektu pieteikumi jāiesniedz Aģentūrā, 4. kabinetā līdz 15.06.2012. pulksten 12.00.

5.6.        Projektu pieteikumi tiek reģistrēti Aģentūrā projektu saņemšanas kārtībā.

 

6.    Konkursa komisija

6.1.        Konkursam iesniegtos projektus izvērtē Aģentūras izveidota un ar Aģentūras direktora rīkojumu apstiprināta konkursa komisija, kuras sastāvā ir 5 (pieci) dalībnieki, tajā skaitā, komisijas priekšsēdētājs.

6.2.        Konkursa komisijas lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu; ja balsis sadalās vienlīdzīgi, tad izšķirošā ir komisijas priekšsēdētājam.

6.3.        Konkursa komisijas locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā par projektiem, kuros viņi vai viņu ģimenes locekļi vai darba vietas ir finansiāli ieinteresēti.

6.4.        Lēmumu par finansējuma piešķiršanu konkursa komisija pieņem ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc šajā nolikumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa.

6.5.        Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumus, kas neatbilst konkursa nolikuma noteikumiem.

6.6.        Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus par konkursam iesniegtajiem materiāliem.

6.7.        Konkursa komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

6.8.        Konkursa komisijas pieņemto lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu izvērtētajiem projektiem apstiprina Aģentūras direktors.

6.9.        Pēc lēmuma pieņemšanas projekta iesniedzējs tiek rakstveidā informēts par projekta atbalstīšanu un piešķirto līdzfinansējuma summu vai pieteikuma noraidījumu.

6.10.      Konkursa komisijas lēmums tiek publicēts mājas lapā www.cesis.lv. .

 

7.    Finansējuma saņemšanas kārtība

7.1.        Par atbalstītā projekta līdzfinansējuma saņemšanu ar projekta iesniedzēju tiek slēgts līgums, kurā tiek noteikta finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtība un termiņi.

7.2.        Projekta iesniedzējs iesniedz finanšu atskaiti, kam pievienotas darījumus apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī projekta saturisko atskaiti par sasniegtajiem rezultātiem divu nedēļu laikā pēc projekta realizēšanas.

 

8.    Projektu pieteikumu un vērtēšanas kritēriji

8.1.        Konkursa komisija izskata tikai termiņā iesniegtos projektus, kuriem pievienoti visi 5.3. punktā minētie dokumenti. Ja nav pievienoti visi nepieciešami dokumenti, projekts netiek vērtēts.

8.2.        Projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji:

 

Nr.p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta atbilstība konkursa mērķim un mērķa grupas skaidrs definējums

7

2.

Radoša pieeja mērķauditorijas problēmu risināšanā

3

3.

Finansējuma caurskatāmība un plānoto izmaksu pamatotība

10

4.

Sadarbība ar Aģentūru iepriekšējo 3 gadu laikā novada sociālās situācijas uzlabošanā.

3

5.

Projekta ilgtspēja

2

 

Maksimālais punktu skaits kopā:

25Pielikums - PIETEIKUMS CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SOCIĀLAIS DIENESTS” SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSAM
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv