Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 11.jūlijs   Vārda dienu svin: Leonora, Svens
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
  » Skolēnu autobuss
  » Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:
  » Statistika
  » Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana
  » Aktualitātes
  » Pašvaldības izglītības stratēģija
  » Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Izglītība> Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:

- Noteikumi pedagogu tālākizglītībai
- Bērna uzņemšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnudārzā)
- Kārtība piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē
- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
- Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu naudas balvas piešķiršanas nolikums
- Nolikums Par Cēsu pilsētas interešu izglītības programmās iesaistīto audzēkņu un pedagogu apbalvošanu
- Noteikumi “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam”
- Nolikums par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu, kuri ieguvuši godalgotas .....

Noteikumi pedagogu tālākizglītībai


Noteikumi pedagogu tālākizglītībai

Apstiprināti Cēsu pilsētas domes sēdē
26.09.2002.,prot.Nr.24,p.10

 

grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes
10.11.2005. lēmumu (prot.Nr.26, punkts 30)
grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes
10.11.2005. lēmumu ,prot.Nr.26, punkts 30
grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes
13.11.2008. lēmumu Nr.865, prot.Nr.18, 32.p.)

I Vispārīgie jautājumi

Noteikumi nosaka kārtību kādā pedagoģiskie darbinieki saņem mācību maksas kompensāciju:

● ja tie ir augstākās izglītības programmās studējošie,
● ja tie ir maģistratūras programmās studējošie,
● ja tiem ir augstākā  pedagoģiskā izglītība un tie strādā profesionālās ievirzes izglītības programmās, un mācās kursos, kas nodrošina sporta speciālista profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.(grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes10.11.2005. lēmumu ,prot.Nr.26, 30. p.)

Minētais nolikums attiecināms uz pedagogiem, kuri uzsākuši pirmā punktā minētās izglītības apguvi līdz 2008.gada 1.septembrim (grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2008. lēmumu Nr.865, prot.Nr.18, 32.p.)

 

II Kārtība, kādā saņem daļēju mācību maksas kompensāciju

Mācību maksu daļēji kompensē tiem pirmsskolas, vispārizglītojošo un Izglītības un zinātnes ministrijas finansēto ārpusskolas iestāžu un profesionāli orientēto izglītības programmu pedagogiem, kuri:

● apgūst pirmo augstāko pedagoģisko izglītību,
● apgūst otro augstāko pedagoģisko specialitāti, kuras iegūšanā ieinteresēta izglītības iestāde (saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju) vai cita pilsētas izglītības iestāde , pamatojoties uz pilsētas izglītības tīkla attīstības projektu (saskaņojot ar Izglītības nodaļas vadītāju).
● mācās maģistratūrā, izstrādājot maģistra darbu, kura tēmu pasūta pilsētas dome Attīstības programmas ietvaros.

Pedagogu mācību maksas kompensācija ir proporcionāla iedalītajiem līdzekļiem pedagogu tālākizglītībai pret pedagogu iesniegumiem.

Lai saņemtu daļēju mācību maksas kompensāciju apakšpunktos 3.1., 3.2. un 3.3. minētajos gadījumos pedagogs līdz tekošā gada 10.oktobrim Cēsu pilsētas domē iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt kompensāciju mācību maksas segšanai (veidlapa pielikumā).

Iesniegumu, par pedagoģisko darbinieku mācību maksas kompensāciju, atbilstību noteikumiem “Par pedagogu tālākizglītību” izvērtē Cēsu pilsētas domē ar priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija.

Iesniegumus, kuri atbilst noteikumu “Par pedagogu tālākizglītību” prasībām , izvērtē Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Izglītības, kultūras un sporta komitejā pieņemtais lēmums tiek nodots izskatīšanai Cēsu pilsētas domes Finansu komitejā.Noteikumi
pedagogu tālākizglītībai
Apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē
26.09.2002.,prot.Nr.24,p.10

Pielikums

Saskaņots ................................................skolas

direktors.................................................

"...." .........................200  . gads.

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam

Skolotāja.............................................
(vārds, uzvārds)

.......................................................................
(personas kods, pases sērija, Nr., izdošanas datums un vieta)

..........................................................................
(dzīves vietas adrese, dzīves vietas kods)

.........................................................
(darba vieta)

........................................................
(konts bankā vai debetkartes Nr.)

..............................................
(tālrunis mājā, darbā)

Iesniegums

Lūdzu piešķirt man kompensāciju par mācībām

.......................................................................................................................................................
                                                                                              (mācību iestāde, fakultāte)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
                                                                       (specialitāte, kurss, sesija)

Klāt pievienoju:
Izziņu par sekmīgu studiju programmas apguvi.

200....gada................ Paraksts ...................................... (datums,mēnesis)

Dokumentus iesniegt līdz katra gada 10.oktobrim.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv