Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
  » Skolēnu autobuss
  » Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:
  » Statistika
  » Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana
  » Aktualitātes
  » Pašvaldības izglītības stratēģija
  » Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Izglītība> Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:> Bērna uzņemšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnudārzā)

- Noteikumi pedagogu tālākizglītībai
- Bērna uzņemšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnudārzā)
- Kārtība piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē
- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
- Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu naudas balvas piešķiršanas nolikums
- Nolikums Par Cēsu pilsētas interešu izglītības programmās iesaistīto audzēkņu un pedagogu apbalvošanu
- Noteikumi “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam”
- Nolikums par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu, kuri ieguvuši godalgotas .....

Bērna uzņemšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnudārzā)


Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr. 3

„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un grupās , kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

 Izdoti saskaņā ar likuma „Pa pašvaldībām” 43.panta un 15. panta un
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu  un 3.panta 12.daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Šie noteikumi nosaka izglītojamo, turpmāk tekstā – Bērns, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs un grupās , kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, turpmāk tekstā – Iestādes.

1.2.   Pirmsskolas izglītības programmu Bērns apgūst no 1,5 (1 gada un sešu mēnešu) līdz 7 (septiņu) gadu vecumam.

1.3.   Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā Iestādē. Bērna vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā – Vecāki, ir tiesības mainīt Iestādi saskaņā ar šo noteikumu 6.1. punktu..

1.4.   Lēmumu par vietas iedalīšanu Iestādē pieņem ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināta Komisija bērnu uzņemšanai Iestādē, turpmāk tekstā – Komisija.

1.5.   Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (turpmāk tekstā – Izglītības nodaļa) un Komisijai, komplektējot pirmsskolas grupas, jāievēro Izglītības likums, šie saistošie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.    

1.6.   Pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē atbilstoši tās nolikumā noteiktajā kārtībā .

2. Bērnu reģistrācija uzņemšanai Iestādēs

2.1.  Izglītības nodaļa veido pieprasījuma uzskaiti par Bērnu uzņemšanu Iestādēs, kā arī veic nepieciešamo dokumentu noformēšanu.

2.2.   Vecāki, reģistrējot rindā Bērnu uzņemšanai Iestādē, Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā iesniedz:

2.2.1.      iesniegumu – uzskaites kartīti (turpmāk tekstā – Vecāku iesniegums);

2.2.2.      bērna dzimšanas apliecības kopiju.

2.3.   Vecāku iesniegumu par pieprasījumu uzņemt Bērnu Iestādē kārto hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma reģistrēšanas  datuma bērnu dzimšanas gadu secībā un uzglabā Izglītības nodaļā 7 (septiņus) gadus.

2.4.   Cēsu novada pašvaldības nosūta Vecākiem rakstisku informāciju par Bērna uzņemšanu rindā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vecāku iesnieguma reģistrēšanas, norādot bērna reģistrācijas numuru rindā.

3. Bērnu uzņemšana Iestādēs

3.1.   Komisija darbojas patstāvīgi, izskatot iesniegumus uz vakantām vietām Iestādēs.

3.2.   Komisija pieņem lēmumu par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē ar atklātu balsošanu pēc balsu vairākuma principa. Komisijas sēdes tiek protokolētas un protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretāre.

3.3.   Komplektējot grupas, Komisija piešķir vietu Iestādē rindas kārtībā (bērnu dzimšanas gadu secībā), ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā Iestādēs.

3.4.   Rindas kārtībā piešķirot vietu Bērnam, Komisija iespēju robežās piešķir vietu Bērnam tajā Iestādē, kuru līdz vietas piešķiršanai jau apmeklē Bērna brālis vai māsa.

3.5.   Ārpus rindas Iestādē uzņem Bērnus, ja tas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

3.6.   Komplektējot grupas, Komisija ir tiesīga ārpus kārtas piešķirt vietu Iestādē bērniem,

         3.6.1.      kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā un kuriem tajā kalendārajā gadā, kad aprit pieci gadi, jāuzsāk apgūt piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei;

         3.6.2.      kuru vecāki ir profesionālā dienesta karavīri;

         3.6.3.      kuru Vecāki ir pedagoģiskie darbinieki Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošās izglītības iestādēs;

         3.6.4.      kuru Vecāki ir Cēsu novada pašvaldības policijas vai Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Cēsu iecirkņa  atestētie darbinieki ar speciālu dienesta vai amata pakāpi un kuri strādā Cēsu novada pašvaldības teritorijā ;

         3.6.5.      kuri ir nodoti ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē);

         3.6.6.      kuru dzīvesvieta ir deklarēta Vaives pagasta teritorijā , ja viņiem nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības grupās Līvu vai Rāmuļu pamatskolā.

3.7. Vecākiem, kuru bērniem ir tiesības ārpus kārtas tikt uzņemtiem Iestādē, pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem, jāiesniedz:

         3.7.1.      Cēsu novada pašvaldībai adresēts iesniegums ar pamatojumu par vietas piešķiršanu Iestādē;

         3.7.2.      darba devēja apliecinājuma vēstule par darba tiesisko attiecību faktu uz grupas komplektācijas brīdi – saistošo noteikumu 3.6.2., 3.6.3. un 3.6.4. minētajos gadījumos; 

         3.7.3.      lēmuma kopija par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu audžuģimenē, vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu aprūpes iestādē - saistošo noteikumu 3.6.5. minētajos gadījumos.

3.8.   Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu Iestādē, Komisija Vecāku iesniegumus un tam pievienotos dokumentus izskata sekojošā secībā:

         3.8.1.      Vecāku iesniegumi, kuru bērniem ir tiesības tikt uzņemtiem Iestādē ārpus kārtas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

         3.8.2.      Vecāku iesniegumi, kuri attiecas uz šo noteikumu 3.6. punktā minētajiem gadījumiem;

         3.8.3.      Vecāku iesniegumi, kuri reģistrēti hronoloģiskā secībā un kuros Bērnu dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā;

         3.8.4.      pārējie Vecāku iesniegumi reģistrācijas hronoloģiskā secībā.

3.9.   Uzņemot Bērnus Iestādēs, nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus. 

3.10. Informāciju par Bērnu rindu Iestādē uztur Izglītības nodaļa.

4. Bērnu reģistrēšana un uzņemšana Iestādēs

4.1.  Cēsu novada pašvaldība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par vietas piešķiršanu Iestādē informē Vecākus.

4.2.   Lai Bērnu uzņemtu Iestādē, vecākiem Iestādē, kurā ir piešķirta vieta, jāiesniedz šādi dokumenti:
4.2.1. Cēsu novada domes priekšsēdētāja parakstīts norīkojums par vietas piešķiršanu Iestādē;
4.2.2.  iesniegums par Bērna uzņemšanu Iestādē;

4.2.3.  Bērna datu bāzes uzskaites kartiņa (forma pielikumā);

4.2.4.  medicīniskā karte 026/u vai ģimenes ārsta izziņa par Bērna veselības stāvokli;

4.2.5.  Bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu.

4.2.6.  Vecākiem ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kas saitīti ar Bērnu.

4.3.   Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pieņemot iesniegumu par Bērna uzņemšanu Iestādē, iepazīstina Vecākus ar šādiem dokumentiem:
4.3.1.  Iestādes reģistrācijas apliecību;
4.3.2.  Iestādes nolikumu;
4.3.3. Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
4.3.4.  Iestādes licencētu izglītības programmu;
4.3.5.  Iestādes licenci;

         4.3.6.   Cēsu novada domes lēmumu par vecāku maksas apmēru.

4.4.   Bērna uzņemšanu Iestādē, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 4.2. punktā minētajiem dokumentiem, noformē ar šīs Iestādes vadītāja rīkojumu, norādot programmu, kuru bērns apgūs.

4.5.   Iestāde ar Vecākiem, reģistrējot Bērnu Iestādē, slēdz vienošanos Par bērna izglītošanu un aprūpi pirmsskolas izglītības iestādē.

6.Citi noteikumi

6.1. Ja Bērns, kurš apmeklē Iestādi uz laiku izbrauc uz citu valsti ilgstošai prombūtnei, Vecāki iesniedz Iestādes, kuru Bērns apmeklē, vadītājai iesniegumu, kurā norāda, uz cik ilgu laiku bērns izbrauc no valsts. Ja Bērns izbraucis uz citu valsti uz laiku līdz vienam gadam, viņu nedrīkst atskaitīt no Bērnu saraksta. Aizbraukušā Bērna vietā jāuzņem cits Bērns, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu piepildījumam.

6.2.  Bērnam tiek saglabāta vieta pirmsskolas iestādē:

6.2.1.  Bērna slimības /karantīnas/ gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa;

6.2.2. Vecāku slimības laikā, ja nav neviena, kas Bērnu var atvest un aizvest no Iestādes, un ja tiek iesniegts vecāku slimību apstiprinošs dokuments;

6.2.3.      Vecāku atvaļinājuma laikā, bet ne ilgāk kā 84 kalendārās dienas gadā, t.sk., pirmsskolas iestādes atvaļinājuma 56 kalendārās dienas;

6.2.4.      uz laiku, kamēr Bērns tiek nosūtīts uz apmācību specializētajā pirmsskolas iestādē vai izstājās no Iestādes uz laiku veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.

6.3.   Ja Vecāki atsakās no piešķirtās vietas Iestādē kalendārajā gadā, tad bērns paliek rindā un vecāku iesniegumu atkārtoti izskata nākamajā Komisijas sēdē, kad notiek  vietu sadale uz nākošā gada 1.septembri, ņemot vērā šajos noteikumos minēto kārtību.

7. Noslēguma jautājumi

7.1.   Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Cēsu novada domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, Raunas ielā 4, Cēsīs, LV – 4101 Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņos- mēneša laikā no paziņojuma par pieņemto lēmumu saņemšanas dienas.

7.2.   Atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus Nr. 1 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” kas apstiprināti Cēsu pilsētas domes sēdē 24.01.2008. lēmums Nr.78 (prot. Nr. 2,21.p.)

 

Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.decembrī.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv