Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
  » Skolēnu autobuss
  » Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:
  » Statistika
  » Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana
  » Aktualitātes
  » Pašvaldības izglītības stratēģija
  » Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Izglītība> Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:> Kārtība piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē

- Noteikumi pedagogu tālākizglītībai
- Bērna uzņemšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnudārzā)
- Kārtība piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē
- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
- Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu naudas balvas piešķiršanas nolikums
- Nolikums Par Cēsu pilsētas interešu izglītības programmās iesaistīto audzēkņu un pedagogu apbalvošanu
- Noteikumi “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam”
- Nolikums par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu, kuri ieguvuši godalgotas .....

Kārtība piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē


Apstiprināta Cēsu pilsētas domes sēdē

26.02.2004.,prot.Nr.5,p.23

.

1.Vispārējie noteikumi

 

1.1. Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 21.pantu par pirmsskolas izglītības obligātumu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai un likuma „Par pašvaldībām” 2.nodaļas 15.panta 4.punktu, Cēsu pilsētas dome nosaka kārtību Cēsu pilsētas teritorijā pierakstīto un dzīvesvietu deklarējušo piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai ģimenē, ja vecāki rakstiski atsakās izmantot bērna sagatavošanu obligātai pamatizglītības apguvei valsts finansētās grupās un ja vecāki finansē un nodrošina obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas programmas pilnvērtīgu apguvi ģimenē.

1.2. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 27.novembra 7.instrukcijas 2.sadaļas 14.punktu.

 

2.Bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei ģimenē

2.1. Piecgadīgs un sešgadīgs bērns, kurš reģistrēts izglītības iestādē, kura īsteno

licencētu pirmsskolas izglītības programmu, var apgūt ģimenē šādos gadījumos:

2.1.1. bērni, kuri veselības stāvokļa dēļ noteiktu laiku (ilgāk par 1mēnesi ) nevar apmeklēt izglītības iestādi. pēc operācijām, traumu gadījumi u.c. gadījumos., ko rakstiski apliecina ģimenes ārsts;

2.1.2. bērns ar grūtībām iekļaujas bērnu kolektīvā , ko rakstiski apliecina psihologs;

2.1.3.bērnam ir hroniskas saslimšanas un slimības (noteiktas 2000.gada 13.janvāra IZM 1.instrukcijas 3.pielikumā), ko rakstiski apliecina ģimenes ārsts;

2.1.4.obligāto piecgadīgo un sešgadīgo izglītību īstenojoša iestāde bērnam ar

īpašām vajadzībām nevar nodrošināt nepieciešamos īpašos mācību apstākļus,

ko rakstiski apliecina ģimenes ārsts un pilsētas dome;

2.1.5.citi argumentēti apstākļi.

2.2.Izmantot bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei ģimenē var ierosināt vecāki (aizbildņi), pašvaldība vai izglītības iestāde, kurā bērns reģistrēts.

2.3.Vecāki un pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izvērtē radušos apstākļus un rakstiski noslēdzot līgumu ”Par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mācību organizēšanai ģimenē” vienojas par noteikumiem bērna sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē.

2.4. Sagatavojot bērnu pamatizglītības apguvei ģimenē vecākiem /aizbildņiem jānodrošina:

2.4.1. apstākļi un mācību materiāli bērna apmācībai un pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai ,

2.4.2.pedagogu vai personu, kuras ir spējīgas nodrošināt mācību satura apguvi atbilstoši ar IZM 1998.gada 11.septembra rīkojuma Nr.475 ‘’ Pirmsskolas izglītības programma‘’ prasībām,

2.4.3. bērna zināšanu, prasmju un iemaņu analīze izglītības iestādē vienu reizi divos mēnešos ;

2.4.4.kopā ar pedagogiem pieņemto lēmumu izpildi par tālākās apmācības norisi (sistēma, saturs, metodes) vai apmācības formas mainīšanu, ja nav sasniegti vēlamie rezultāti.

3.Kārtība bērna iesaistīšanā mācību organizēšanai mājās

 

3.1. Bērna vecāki /aizbildņi Cēsu pilsētas domei raksta iesniegumu , kurā pamato nepieciešamību ģimenē sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei, pievieno ārstu un citu speciālistu (psihiatri, logopēdi, pedagogi…) slēdzienu.

3.2. Cēsu pilsētas dome 10 dienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas pilsētas domē sniedz vecākiem rakstisku atbildi, kurā atbalsta vai atsaka obligātās piecgadīgās vai sešgadīgās pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanas iespējas ģimenē, norādot, izglītības iestādi, kurā bērns piereģistrējams.

3.3. Vecāks/aizbildnis reģistrē bērnu pašvaldības norādītā izglītības iestādē.

3.4.Izglītības iestādes direktors/vadītājs slēdz līgumu ar vecākiem par izglītības iestādes līdzdalību bērna sagatavošanā ģimenē.

3.5.Pamatojoties uz pašvaldības rīkojumu, izglītības iestādes direktors/vadītājs norīko pedagogus, kuri konstatē apgūto un konsultē konkrētā bērna vecākus un/vai personu, kura māca bērnu mājās par prasībām un uzdevumiem programmas īstenošanā

3.6.Bērnu sagatavošana skolai ģimenē organizējama atbilstoši vispārējās pirmsskolas izglītības vai speciālās pirmsskolas izglītības programmai un mācību plānam. Persona, kura māca bērnu mājās, reģistrē nodarbību datumu, un laiku, mācīto vielu un nodarbību skaitu.

4. Kārtība ģimenē programmu apguvušo bērnu uzņemšanai 1.klasē

4. Bērnu, kuri apguvuši piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei ģimenē uzņemšana vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs notiek pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 27.novembra instrukciju Nr.7 „Prasības izglītojamo uzņemšanai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs’’.

 


 

 

Apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē

26.02.2004.,prot.Nr.5,p.23

Kārtība piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai

sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē

Pielikums

LĪGUMS

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mācību organizēšanai ģimenē

 

Cēsis ______.gada “___.”________

Cēsu pilsētas …pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsis, …..iela .., reģ. Nr. …., kuras vārdā, saskaņā ar Cēsu pilsētas ..pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu, rīkojās tās vadītāja ……………………(vārds, uzvārds, pers.kods), turpmāk tekstā Iestāde, no vienas puses un

……………. (bērna vārds, uzvārds, pers.kods) vecāki ((māte .......... (vārds, uzvārds, pers.kods)un/ vai tēvs ............ (vārds, uzvārds, pers.kods), vai aizbildņi/nis ………………..(vārdi, uzvārdi, pers.kodi)), turpmāk tekstā Vecāki, no otras puses,

savstarpēji vienojas un noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Iestāde apņemas:

  1. Nodrošināt Vecākus ar piecgadīgo un sešgadīgo obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmu

  2. Uzdot pedagogiem …………( specialitāte, vārdi, uzvārdi), turpmāk tekstā Pedagogi, vienu reizi divos mēnešos iepazīties ar vecāku un/vai personas/u ,kas māca bērnu, sagatavoto bērna zināšanu, prasmju un iemaņu analīzi programmas apguvē, konsultēt par nākošajos divos mēnešos realizējamo programmas daļu vecākus un personu/nas, kuras māca bērnu.

  3. Nepieciešamības gadījumā uzaicināt personu/nas, kuras māca bērnu, piedalīties pedagoģiskās padomes sēdē, kurā analizē piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmas apguvi.

  4. Nodrošināt Vecākiem iespēju iepazīties ar noteikumiem, lēmumiem u.c. dokumentiem, kas saistoši Vecākiem vai personai, kura realizē piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmas apguvi.

  5. Uzklausīt, izvērtēt un pieņemt vai noraidīt Vecāku vai personu, kuras realizē piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmas apguvi, lūgumus, priekšlikumus par bērna sagatavošanu pamatizglītības apguvei ģimenē.

 1. Vecāki apņemas:

  1. Pēc Pedagogu norādījumiem radīt bērna mācībām mājās nepieciešamos apstākļus, nodrošināt bērnu ar mācību materiāliem un līdzekļiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu attiecīgā apgūstamā priekšmeta izglītības programmas prasībām.

  2. Nodrošināt bērnam 5. un 6.-gadīgo bērnu izglītības programmas realizēšanai nepieciešamās kvalifikācijas skolotāju, kurš:

   1. Savā darbā, realizējot obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmu, ievēro pirmsskolas vecuma bērnu individuālās attīstības īpatnības, mācīšanas metodes un paņēmienus.

   2. Iekārto un regulāri aizpilda nodarbību uzskaites žurnālu, kurā norāda nodarbību datumu, veidu, tēmu, attiecīgās nodarbības programmas uzdevumus.

   3. Saglabā bērna darbus, reizi divos mēnešos veicot bērna attīstības un mācību prasmju rakstisku analīzi.

   4. Reizi divos mēnešos ar bērna darbiem un rakstisku bērna attīstības un programmas apguves analīzi iepazīstina Iestādes norīkotos Pedagogus.

   5. Apzinīgi pilda Pedagogu ieteikumus attiecībā uz bērna turpmāko apmācību un bērna attīstības veicināšanu.

  2.6. Atrodoties Iestādē pilda visus darba kārtības noteikumus, kas attiecas uz Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem.

  2.7. Pilda lēmumus, noteikumus, kas saistoši piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai izglītības programmas apguves realizēšanai.

 2. Par šī Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu tiek lemts par bērna sagatavošanas pamatizglītības apguvei ģimenē pārtraukšanu.

 3. Vienpusēja atkāpšanās no šī Līguma nav iespējama

 4. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

 5. Līgums var tikt grozīts un papildināts, par ko puses noslēdz atsevišķu rakstisku vienošanos un ko apliecina ar pušu rekvizītiem un parakstiem. Visi papildinājumi pie šī Līguma ir neatņemama tā sastāvdaļa.

 6. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, puses risina atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

 7. Līgums sastādīts trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas Iestādē, viens pie Vecākiem, viens- Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Iestāde Māte Tēvs

______ ________ ________

z.v.

_____________ v.,uzv. _________ v.,uzv.______________

adrese ____________ dzīvo _____________ dzīvo ______________

Reģ. Nr._________________ pers.k.:____________ pers.k.:______________

kontakttelef.:___________ kontakttelef.:__________ kontakttelef.:__________

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv