Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
  » Skolēnu autobuss
  » Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:
  » Statistika
  » Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana
  » Aktualitātes
  » Pašvaldības izglītības stratēģija
  » Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Izglītība> Cēsu novada pašvaldības izdotie normatīvie akti par izglītību:> Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

- Noteikumi pedagogu tālākizglītībai
- Bērna uzņemšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnudārzā)
- Kārtība piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei ģimenē
- Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
- Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu naudas balvas piešķiršanas nolikums
- Nolikums Par Cēsu pilsētas interešu izglītības programmās iesaistīto audzēkņu un pedagogu apbalvošanu
- Noteikumi “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam”
- Nolikums par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu, kuri ieguvuši godalgotas .....

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība


Apstiprināta Cēsu pilsētas domes sēdē
26.02.2004.,prot.Nr.5,p.35
grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes
26.03.2009. lēmumu (prot.Nr.13., 23.p.)

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

 

1. Vispārējie noteikumi

1. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība izstrādāta, lai īstenotu Latvijas Republikas Izglītības likuma 46.panta un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām(izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

2. Šis nolikums nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto dokumentu izvērtēšanas, lēmuma par licences izsniegšanu, licences termiņa pagarināšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.

3. Lietotie termini:

1. Izglītības programmas licencēšana - tiesību piešķiršana juridiskai personai (izglītības iestādei) vai fiziskai personai īstenot noteiktu izglītības programmu;

2. Mācību priekšmeta vai kursa programma - izglītības programmas sastāvdaļa, kas ietver mācību priekšmeta vai kursa mērķus un uzdevumus, saturu, satura apguves plānojumu, iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un kārtību, kā arī programmas īstenošanai nepieciešamo metožu un līdzekļu uzskaitījumu;

3. Neformālā izglītība - ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība;

4. Pieaugušo izglītība - personu daudzveidīgs izglītošanās process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū;

5. Pieaugušo neformālās izglītības programmas pašvaldības licences saņemšanai apjoms ir līdz 160 akadēmiskajām stundām.

6. Interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

 

2. Licences saņemšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam - juridiskajai personai pašvaldībā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

2.1.1. Pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums;

2.1.2. Pieteikumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija, statūtu kopija, kur viens no minētajiem darbības veidiem ir izglītība, tai skaitā pieaugušo izglītība, nodokļu maksātāja apliecības kopija un IZM izsniegtā izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija, jānorāda vieta, kur tiks realizēta izglītības programma;

2.1.3. Licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves,

2.1.4. Bankas apstiprināts maksājuma uzdevums vai kvīts par pieprasīto licenču priekšapmaksu (avanss) 100% apmērā, samaksa par vienu licenci Ls 20.00(tai skaitā PVN).

(grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumu (prot.Nr.13., 23.p.))

2.2. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam - fiziskai personai pašvaldībā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

2.2.1. Pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, jānorāda vieta, kur tiks realizēta izglītības programma;

2.2.2. Pieteikumam jāpievieno privātprakses( ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta, kuru izsniegusi Izglītības un zinātnes ministra apstiprināta sertifikācijas komisija, un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija

2.2.3. Licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves,

2.2.4. Bankas apstiprināts maksājuma uzdevums vai kvīts par pieprasīto licenču priekšapmaksu (avanss) 100% apmērā, samaksa par vienu licenci Ls 20.00(tai skaitā PVN).

(grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes26.03.2009. lēmumu (prot.Nr.13., 23.p.))

2.3. Ja rodas neskaidrības, licences izsniedzēji ir tiesīgi pieprasīt programmas īstenošanai nepieciešamā personāla CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un citus dokumentus.

2.4. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē licences pieprasītāju. Piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes licences pieprasītājam tiek nosūtīts paziņojums, kurā norādīta vajadzīgā informācija vai dokumenti. Pieprasītā informācija vai nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz 15 darba dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija netiek iesniegta, pieteikums netiek izskatīts un to nosūta atpakaļ pieprasītājam.

2.5. Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu pieņem lēmumu par licences piešķiršanu vai sagatavo motivētu rakstisku atteikumu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

3. Ja licencēta persona (fiziska vai juridiska ), kuras uzņēmējdarbība reģistrēta Cēsu pilsētā, vēlas īstenot uzņēmējdarbību (interešu izglītību vai pieaugušo neformālās izglītības programmu) citas pašvaldības teritorijā, viņam 10 dienas iepriekš par to rakstiski jāinformē licencēšanas komisija, norādot precīzu adresi telpām, kur programmu īstenos.

 

3. Licencēšanas komisija un tās kompetence.

3.1. Jautājumu par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu izskata un lēmumu pieņem Cēsu pilsētas domes licencēšanas komisija 6 cilvēku sastāvā , kuras sastāvu apstiprina ar Cēsu pilsētas dome.

3.2. Licencēšanai iesniegtos dokumentus pārbauda un reģistrē komisijas sekretārs, kurš nav komisijas loceklis, kuram sekretāra pienākumus uzdod veikt Cēsu pilsētas dome. 3.3.Licencēšanas komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs pamatojoties uz saņemtiem iesniegumiem.

3.4. Komisijas sekretārs protokolē komisijas sēdes. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

3.5. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt attiecīgās nozares speciālistus(ekspertus).

3.6. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Ja kāds no komisijas locekļiem nepiekrīt komisijas lēmumam, tad viņa viedokli fiksē komisijas sēdes protokolā.

3.7. Cēsu pilsētas domes licencēšanas komisija:

3.7.1. izskata iesniegtos pieprasījumus un tiem pievienotos dokumentus;

3.7.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

3.7.3. pieņem lēmumu par:

3.7.3.1. licences izsniegšanu uz 2 gadiem;

3.7.3.2. atteikumu izsniegt licenci;

3.7.3.3.izsniegtās licences anulēšanu;

3.7.3.4. izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagarināšanu.

3.7.4. izskata pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai atteikumu ne ilgāk kā viena mēneša laikā;

3.7.5. noformē un izsniedz licences;

3.7.6. saņem un apkopo informāciju par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā;

3.7.7. ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu, par pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild programmas īstenotājs.

3.8. Cēsu pilsētas domes licencēšanas komisijair tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci vai pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

3.8.1. iesniegtie dokumenti neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;

3.8.2. . ir sniegtas nepatiesas ziņas;

3.8.3. licences īpašnieka darbība neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;

3.8.4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;

3.8.5. programma tiek īstenota nekvalitatīvi.

3.9. par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas. Licences anulēšanas gadījumā programmas īstenošana jāpārtrauc likumdošanā noteiktā kārtībā.

3.10. Informācija par licences anulēšanu ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas informē iestādes, kuras veic kontroles funkcijas ( valsts izglītības inspekcija un pašvaldības policija)

4. Licencēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas vai pagarināšanas gadījumā kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz arī izsniegtās licences oriģināls.

5. Sūdzību par komisijas pieņemto lēmumu iesniedz Cēsu pilsētas domē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas.

6. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā atbildība atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 1662 pantam „Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences) vai uzņēmējdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus.”

7. Licences paraugu apstiprina Cēsu pilsētas dome .

8. Licenci paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.

9. Licences derīguma termiņu skaita no dienas , kad komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

10. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu.

11. Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu, tad saņemtā priekšapmaksa (avanss) tiek uzskatīta par samaksu par licences saņemšanu.

(grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumu (prot.Nr.13., 23.p.))

12. Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu, bet licences pieprasītājs licenci neizņem vai rakstiski informē Cēsu pilsētas domi par to, ka atsakās licenci saņemt, tad priekšapmaksa (avanss) par pieprasītām licencēm, netiek atmaksāta.

(grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumu (prot.Nr.13., 23.p.))

13. Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par licences neizsniegšanu, tad priekšapmaksa (avanss) par pieprasītām licencēm, tiek atmaksāta licences pieprasītājam.

(grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumu (prot.Nr.13., 23.p.))

 

 

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība
Apstiprināta Cēsu pilsētas domes sēdē
26.02.2004.,prot.Nr.5,p.35
Pielikums

 

Cēsu pilsētas dome

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenotāja
LICENCE NR................
.

 

__________________________________________

(Juridiskās personas pilns nosaukums)
(reģistrācijas numurs)
ir tiesības īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu

__________________________________________

(Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu skaits)

 

 

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 200... . gada "...". .................. sēdē No. .....,

protokola No. ..............
Licence izsniegta uz laiku līdz................

 

Licences izsniegšanas datums.......................
Licencēšanas komisijas vadītājs_________________
 

(Vārds, uzvārds, paraksts)

(zīmogs)

 

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība
Apstiprināta Cēsu pilsētas domes sēdē
26.02.2004.,prot.Nr.5,p.35
Pielikums
Cēsu pilsētas dome

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenotāja
LICENCE NR................
.

 

__________________________________________

(Vārds , uzvārds)

Personas kods

   

   

   

   

   

   

 - 

   

   

   

   

   

 

ir tiesības īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu

__________________________________________

(Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums)

 

 

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 200... . gada "...". .................. sēdē No. .....,

protokola No. ..............
Licence izsniegta uz laiku līdz................

 

Licences izsniegšanas datums.......................
Licencēšanas komisijas vadītājs__________________

(Vārds, uzvārds, paraksts)

 

(zīmogs)

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv