Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.aprīlis   Vārda dienu svin: Vija, Vidaga, Aivija
  
 Par Cēsu novadu
  » Par Cēsīm
  » Cēsu karte
  » Par Vaives pagastu
  » Vaives pagasta vēsture
  » Cēsinieku klubs
  - Aktualitātes
  - Paveiktais
  - Mēnešraksts
  - Fotogalerija
  - Lielākie projekti
  - Stratēģija 2009-2010
  - Kontakti
  - Par mums
  » Cēsinieku biedrības
  » Jauniešiem
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Par Cēsu novadu> Cēsinieku klubs> Lielākie projekti> Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai Cēsu novadā

- Keep our brains at home 2
- Vienas profesijas dažādās sejas
- Baltu baznīcu Cēsīm!
- Keep our brains at home
- Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai Cēsu novadā

Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai Cēsu novadā


 

PAMATINFORMĀCIJA PAR DARBĪBAS ATBALSTA PROGRAMMU

Nosaukums:

Atbalsts pilsoniskas sabiedrības attīstībai Cēsu novadā

Īstenošanas vieta:

Cēsis un Rīga

Finansētājs:

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti un Valsts budžets

Sīkāka informācija : www.eegrants.lv; www.lsif.lv

Grantu shēma:

Sabiedrības integrācijas fonda „NVO darbības atbalsta programma”; 3.konkurss

Programmas ilgums:

2009.gada 13.janvāris – 2011.gada 28.februāris

Programmas vadītājs:

Gints Lazdiņš, Cēsinieku kluba valdes loceklis

Programmas projektu vadītāja:

Zane Siksnāne, Cēsinieku kluba biedre un projektu vadītāja

Kopējā pieejamā granta summa:

42 381,67 EUR

Ilgtermiņa mērķis:

Konsolidēt sabiedriski aktīvos cēsniekus – bijušos un esošos pilsētas iedzīvotājus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu sociālekonomiskos procesus Cēsu pilsētā un novadā, sekmējot novada un tā iedzīvotāju labklājību.

PROJEKTA APRAKSTS

Situācijas apraksts:    


Pēc Cēsu pilsētas domes provizoriskajām aplēsēm, Latvijā un ārpus valsts robežām dzīvo ap 50 tūkstošiem cilvēku, kuru dzīves gaitas kādā mērā bijušas saistītas ar Cēsīm. Daudzi no šiem cilvēkiem ir gatavi ieguldīt savas zināšanas, pieredzi un finansiālos resursus, lai uzlabotu Cēsu un tās pilsētnieku dzīvi, kā arī veicinātu to aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs.

Lai palīdzētu Cēsu novadam sociālekonomisko problēmu risināšanā, kā arī vairotu sabiedrības iesaistīšanos un sociālā kapitāla palielināšanos, Cēsinieku klubs laika posmā no 2009.gada līdz 2010.gadam par savu prioritāti izvirzījis reģionālās reformas rezultātā izveidotā Cēsu novada sociālekonomisko problēmu identifikāciju un līdzdalību draudu un vājo pušu novēršanā. Kluba uzdevums – apvienojot intelektuālos un cita veida resursus, kurus spēj sniegt bijušie un esošie Cēsu novada iedzīvotāji, sekmēt novada un tā iedzīvotāju labklājību.

Izglītības un jaunatnes aktivitātes:

 1. Līdzdalība DA dienā. Cēsinieku klubs aicinās piedalīties kluba biedrus un citus bijušos cēsniekus K.Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma dienā 28.janvārī, dāvinot Cēsu novada un tā apkārtnes skolām grāmatas. Tiek plānotas 2 dāvināšanas akcijas – 2010. un 2011.gada 28.janvārī;

 2. Studentu uzrunāšana. Tiks aktualizēta ārpus Cēsu novada studējošo jauniešu apzināšana un iesaistīšana Cēsinieku kluba aktivitātēs. Plānotais uzrunājamo jauniešu skaits – 200.

 3. Vizītes skolās. Tiks turpināts darbs pie Cēsu skolu jaunatnes izglītošanas, organizējot kluba biedru vieslekcijas Cēsu skolu audzēkņu mācību stundās. Plānots organizēt 3 vieslekcijas.

II Labdarības aktivitātes:

 1. Baltu baznīcu Cēsīm!”. Tiks uzrunātas un aicinātas palīdzēt Cēsu baznīcai ārvalstu latviešu draudzes un meklēts finansējums, lai varētu turpināt baznīcas fasādes restaurāciju un uzsākt 2.kārtu. Plānots izsūtīt informāciju vismaz 50 ārvalstu latviešu draudzēm un sagatavot piemērotāku fondu un grantu konkursu sarakstu iesniegšanai Cēsu Sv.Jāņa draudzei.

 2. Atbalsts trūcīgām ģimenēm. Tiks sniegta palīdzība un atbalsts vismaz 2 trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, kuras Cēsinieku klubs ņems savā aizgādībā. Plānots organizēt vismaz 2 kluba biedru tikšanās ar ģimenēm, kā arī palīdzības sniegšanu dāvinājumu vai ziedojumu veidā.

 3. Atbalsts jauniešiem vai bērniem. Atbilstoši kluba biedru vēlmēm un iespējām plānots sniegt palīdzību kādam talantīgam jaunietim vai bērnam ar īpašām vajadzībām, kas saskaras ar līdzekļu, pieredzes vai citu resursu trūkumu sava talanta attīstīšanā vai vajadzību nodrošināšanā. Plānots atbalstīt vismaz vienu jaunieti vai bērnu.

III Sadarbības aktivitātes:

 1. Sadarbība ar Cēsu novada pašvaldību. Tiks sniegtas kluba biedru – ekspertu konsultācijas un priekšlikumi Cēsu novada pašvaldībai (t.sk. tās atsevišķām iestādēm) sociālekonomisko jautājumu risināšanā. Plānots nodrošināt 2 konsultācijas/priekšlikumu sesijas – klātienes vai rakstiskā formā.

 2. Sadarbība ar Cēsu NVO un interešu kopām. Plānots nostiprināt sadarbību ar:

  • Cēsu Sv.Jāņa draudzi, sniedzot konsultācijas projekta “Baltu baznīcu Cēsīm!” realizācijā. Plānots organizēt 3 tikšanās-konsultācijas.

  • Cēsu forumu, kopīgi strādājot pie idejām pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā. Plānots kluba projektos un aktivitātēs iesaistīt foruma dalībniekus.

  • Cēsu novada jauniešu domi, kopīgi strādājot pie jauniešu projektu izstrādes un pētījumu veikšanas. Plānots kluba jauniešu projektos un aktivitātēs iesaistīt Cēsu novada domes jauniešus.

 3. Sadarbība ar ārvalstu latviešu organizācijām. Lai informētu un sekmētu klaida cēsnieku iespējas iesaistīties Cēsinieku kluba projektos, plānots uzrunāt vismaz 300 ārvalstu latviešus caur to organizācijām vai medijiem.

IV Izpētes un apkopojuma aktivitātes:

 1. Aptauja. Sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības jauniešu domi tiks veikts pētījums, izzinot, kas visvairāk satrauc Cēsu novada iedzīvotājus izglītības, nodarbinātības un demogrāfiskās situācijas jomās. Plānots aptaujāt vismaz 300 respondentus;

 2. Buklets. Tiks apkopoti, analizēti un publiskoti programmas “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai Cēsu novadā” rezultāti. Plānots sagatavot un tipogrāfiski iespiest 1 bukletu ar 500 eksemplāru tirāžu.

V Sabiedrisko attiecību aktivitātes:

 1. Paziņojumi presei. Tiks sagatavoti un medijiem izsūtīti preses paziņojumi par programmas laikā īstenotājām aktivitātēm. Plānots sagatavot vismaz 7 preses relīzes.

 2. Mēnešrakstu sagatavošana. Tiks sagatavoti mēnešraksti par kluba ikdienas darba un programmas aktivitātēm, kā arī plānotajām iecerēm. Plānots sagatavot 4 mēnešrakstus (katru ceturksni – 1), izsūtot kluba biedriem, interesentiem un sadarbības partneriem, kā arī medijiem (kopā ap 80 adresāti).

 3. Informācija mājas lapā. Tiks atjaunota un sagatavota informācija Cēsinieku kluba sadaļai Cēsu mājas lapā par kluba īstenotajiem projektiem, kā arī paredzētajām aktualitātēm atkarībā no īstenotajām aktivitātēm. Plānots publicēt vismaz 7 jaunas ziņas.

 4. Iekšējo pasākumu organizēšana. Tiks organizēti kluba biedru iekšējie-neformālie pasākumi, lai uzturētu Cēsinieku kluba biedru lojalitāti un motivāciju līdzdarboties biedrībā. Plānots organizēt vismaz 2 pasākumus.

 5. Ziņas ārvalstu latviešu medijos. Sadarbībā ar ārvalstu latviešu organizācijām, plānots nodrošināt vismaz 2 publikācijas ārvalstu latviešu medijos, adresējot ārvalstu cēsniekiem.

VI Trīs jauni projekti

1. Projekts - sarunu seriāls jauniešiem „Vienas profesijas dažādās sejas” sadarbībā ar Cēsu novada jauniešu domi. Projekta mērķis: organizēt informatīvu un izglītojošu pasākumu virkni Cēsu novada un apkārtnes 11. un 12. klašu skolēniem, kuru laikā piedāvāt iespēju jauniešiem iepazīt, izvērtēt un padziļināti izprast populārāko profesiju patiesās iezīmes un ikdienu pirms tālākā karjeras ceļa izvēles un dokumentu iesniegšanas kādā no Latvijas vai ārvalstu augstskolām.

2. Projekts „Labāku rītdienu Cēsīm!”, ko plānots realizēt partnerībā ar Cēsu novada pašvaldību, kur pieprasītais grants ir 35 478,76 EUR. Projekta mērķis: sekmēt pilsoniskās sabiedrības aktivizāciju, līdzdalību un konsolidāciju Cēsu novada attīstības politikas veidošanā, aktuālu problēmjautājumu apspriedē un ideju ģenerēšanā, praksē iedzīvinot līdzdalības instrumentu ieviešanu, kas veicinātu regulāru sadarbību starp Cēsu novada pašvaldību, Cēsu novada pilsonisko sabiedrību un bijušajiem novadniekiem.

3. Projekts „Keep our brains at home 2”, šoreiz – reģionālā mērogā. Plānotais projekta mērķis: veicināt studentu atgriešanos dzimtajā pilsētā pēc studijām galvaspilsētā vai citā lielā pilsētā un meklēt cēloņus jauniešu aizplūšanai, apzināt problēmas nopietnību Cēsu novadā, meklēt kopīgus risinājumus problēmas risināšanai.

PLĀNOTIE PROJEKTA REZULTĀTI:          

 

I Izglītības un jaunatnes aktivitātes:

 1. Notikušas 2 grāmatu dāvināšanas akcijas Draudzīgā aicinājuma dienā – 2010. un 2011.gada 28.janvārī;

 2. Uzrunāti 200 ārpus Cēsu novada dzīvojoši un studējoši jaunieši.

 3. Notikušas 3 Cēsinieku kluba biedru vieslekcijas Cēsu skolās.

II Labdarības aktivitātes:

 1. Izsūtīta informācija vismaz 50 ārvalstu latviešu draudzēm un sagatavots piemērotāko fondu un grantu konkursu saraksts iesniegšanai Cēsu Sv.Jāņa draudzei projektā „Baltu baznīcu Cēsīm!”

 2. Notikušas vismaz 2 kluba biedru tikšanās ar trūcīgām ģimenēm, kā arī palīdzības sniegšana dāvinājumu vai ziedojumu veidā.

 3. Atbalstīts vismaz viens talantīgs jaunietis vai bērns ar īpašām vajadzībām – pieredzes, finansu vai citu resursu veidā.

III Sadarbības aktivitātes:

 1. Sniegtas 2 kluba biedru–ekspertu konsultācijas/priekšlikumu sesijas Cēsu novada pašvaldībai (t.sk. tās atsevišķām iestādēm) sociālekonomisko jautājumu risināšanā.

 2. Nostiprināta sadarbība ar:

  1. Cēsu Sv.Jāņa draudzi, notikušas 3 konsultācijas-tikšanās projekta “Baltu baznīcu Cēsīm!” ietvaros.

  2. Cēsu forumu, kura dalībnieki iesaistīti kluba projektos un aktivitātēs.

  3. Cēsu novada jauniešu domi, kuras pārstāvji iesaistīti kluba jauniešu projektos un pētījumos.

 3. Uzrunāti vismaz 300 ārvalstu latvieši caur to organizācijām vai medijiem.

IV Izpētes un apkopojuma aktivitātes:

 1. Veikts pētījums, izzinot, kas visvairāk satrauc Cēsu novada iedzīvotājus izglītības, nodarbinātības un demogrāfiskās situācijas jomās, aptaujāt vismaz 300 respondentus.

 2. Sagatavots un tipogrāfiski iespiests 1 buklets ar 500 eksemplāru tirāžu, kurā apkopoti, analizēti un publiskoti programmas “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai Cēsu novadā” rezultāti.

V Sabiedrisko attiecību aktivitātes:

 1. Sagatavoti un medijiem izsūtīti 7 preses paziņojumi par programmas laikā īstenotājām aktivitātēm.

 2. Sagatavoti 4 mēnešraksti par kluba ikdienas darba un programmas aktivitātēm, kā arī plānotajām iecerēm, kas izsūtīti kluba biedriem, interesentiem un sadarbības partneriem, kā arī medijiem (kopā ap 80 adresāti).

 3. Atjaunota un sagatavota informācija Cēsinieku kluba sadaļai Cēsu mājas lapā, publicētas vismaz 10 jaunas ziņas.

 4. Noorganizēti vismaz 2 kluba biedru iekšējie-neformālie pasākumi, lai uzturētu Cēsinieku kluba biedru lojalitāti un motivāciju līdzdarboties biedrībā.

 5. Nodrošinātas vismaz 2 publikācijas ārvalstu latviešu medijos, adresētas ārvalstu cēsniekiem.

VI Trīs jauni projekti:

1. Tiks realizēts projekts sarunu seriālu jauniešiem „Vienas profesijas dažādās sejas” sadarbībā ar Cēsu novada jauniešu domi, kura laikā 2009/2010. mācību gada laikā noorganizētas 6 sarunu sērijas Cēsu skolās par populārākajām profesijām, kur katrā sērijā piedalījušies vismaz 20 jaunieši.

2. Ja tiks saņemts finansējums, tiks realizēts projekts „Labāku rītdienu Cēsīm!” partnerībā ar Cēsu novada pašvaldību, kura laikā:

  • Izveidots un veiksmīgi darbojas Cēsu novada iedzīvotāju sociālais tīkls/līdzdalības portāls e-vidē – bijušo un esošo Cēsu novadnieku satikšanās un konsolidācijas vieta, kuram ir vismaz 200 apmeklētāji nedēļā:

 • Noorganizēts publisku diskusiju cikls par aktuāliem problēmjautājumiem, kopā 4 diskusijas, katrā vismaz 25 dalībnieki, kopā 100;

 • Noorganizēta Cēsu konference par projekta rezultātiem un Cēsu novada attīstību, ar kopējo dalībnieku skaitu - 80.

3. Tiks realizēts jauniešu projekts „Keep our brains at home 2” lokālā mērogā:

  • Būs noticis pētījums Cēsu novada 12.klasēs par topošo absolventu nākotnes plāniem attiecībā uz turpmāko izglītību, darba vietu un dzīves vietu, lai padziļināti izprastu tieši Cēsu novada situāciju. Plānots aptaujāt vismaz 300 skolēnu;

  • Notikušas neformālās izglītības aktivitātes 12.klašu skolēniem kopā ar Cēsu novada uzņēmējiem. Konkrētākas aktivitātes vēl tiek precizētas izstrādes gaitā.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv