Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 10.jūlijs   Vārda dienu svin: Lija, Olīvija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  - Kontakti
  - Vaives pagasta pārvaldes nolikums
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Vaives pagasta pārvalde> Vaives pagasta pārvaldes nolikums


Vaives pagasta pārvaldes nolikums


Pielikums Nr.1
Cēsu novada domes
26.11.2009. sēdes lēmumam Nr.415

CĒSU NOVADA pašvaldības

VAIVES PAGASTA PĀRVALDES NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu
un 69.¹pantu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Dome) izveidota pakļautībā esoša struktūrvienība, kas darbojas kā pastarpināta pārvaldes institūcija un Vaives pagasta teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

2. Adrese:

2.1. juridiskā adrese – Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads;

2.2. faktiskā adrese- „Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads.

 1. Pārvaldes darbības likumību uzrauga un darbu organizē Pārvaldes vadītājs, kas ir pakļauts Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

 2. Pārvalde rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības budžetā apstiprinātajai budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmei (finansējumam). Pārvaldei ir sava veidlapa un zīmogs.

II. VAIVES PAGASTA PĀRVALDES KOMPETENCE

 1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 69.¹panta otrajai daļai Pārvalde pilda šādas funkcijas:

  1. nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;

  2. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;

  3. sniedz atbalstu pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” sociālo pakalpojumu un sociālo pabalstu pieejamībai Vaives pagastā atbilstoši Cēsu novada Saistošajiem noteikumiem un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;

  4. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;

  5. nodrošina Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļai adresētus iesniegumu pieņemšanu civilstāvokļa aktu reģistrēšanai likumā “Par civilstāvokļa aktiem” noteiktajā kārtībā;

  6. sniedz atbalstu Cēsu novada Bāriņtiesai aizgādnības un aizbildnības jautājumu risināšanai un apliecinājumu izdarīšanai;

  7. organizē Cēsu novada skolēnu pārvadājumus starp izglītības iestādi un dzīvesvietu Cēsu pilsētā un Vaives pagastā;

  8. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju;

  9. nodrošina lauksaimniecības speciālista konsultācijas;

  10. nodrošina Vaives pagasta teritorijas attīstību.

 1. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Domes lēmumos noteiktajā kārtībā Pārvalde:

  1. pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sniegtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem;

  2. sniedz informāciju un izziņas interesentiem par Pašvaldības un Pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;

  3. nodrošina informācijas apriti starp Pašvaldības institūcijām;

  4. nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu pie Pašvaldības amatpersonām;

  5. organizē Pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;

  6. atbilstoši likuma „Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā Pārvaldes dokumentus līdz to nodošanai valsts arhīvā;

  7. organizē lauksaimniecības konsultācijas;

  8. organizē Vaives pagasta teritorijā projektu izstrādi un realizāciju.

 2. Lai nodrošinātu Pārvaldei uzdoto funkciju izpildi tai ir tiesības:

  1. pieprasīt un saņemt no Pašvaldības, tās padotībā esošajām institūcijām un amatpersonām Pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju;

  2. izstrādāt un iesniegt Domes priekšsēdētājam Domes lēmumu projektus par Domes un Pārvaldes darbības jautājumiem, sniegt atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz Pārvaldes darbību;

  3. iesniegt Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, ierosinājumus Pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.

III. VAIVES PAGASTA PĀRVALDES AMATPERSONU PILNVARAS

 1. Pārvaldes darbu organizē un vada Pārvaldes vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar Domes lēmumu. Pārvaldes vadītājs strādā uz darba līguma pamata.

 2. Pārvaldes vadītājs:

  1. vada, plāno, organizē un nodrošina Pārvaldes darbu, ir personīgi atbildīgs par Pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par tās kompetencē esošo izvietoto pašvaldības institūciju darba organizēšanu un Pārvaldē izvietoto pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu;

  2. atbild par Pārvaldē sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, kā arī organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus un sūdzības, kā arī atbild par informācijas apriti starp Pārvaldi un citām pašvaldības institūcijām;

  3. nodrošina Pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu. Domes noteiktajā kārtībā rīkojas ar Pārvaldes rīcībā esošajiem materiālajiem resursiem un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem;

  4. pēc Domes priekšsēdētāja vai deputātu pieprasījuma sniedz ziņojumus Domei par Pārvaldes darbu;

  5. uz Domes pilnvarojuma pamata pārstāv Pārvaldi valsts pārvaldes institūcijās, attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām;

  6. pieņem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus, nosaka viņu darba pienākumus piešķirtā algu fonda ietvaros;

  7. Domes noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz izpilddirektoram informāciju, kas nepieciešama Pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošanai;

  8. regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī informē pašvaldības domi par Pārvaldes kompetences jautājumu izpildi;

  9. reizi gadā iesniedz pašvaldības domei apstiprināšanas Pārvaldes darbības gada plānu un atskaiti par iepriekšējā gada darbības plāna izpildi;

  10. Cēsu novada pašvaldības vārdā ar fiziskām un juridiskām personām slēdz piegādes, pakalpojumu, būvniecības, telpu nomas un cita veida līgumus par līgumcenu apstiprinātā budžeta ietvaros un ievērojot Publiskā iepirkuma likuma prasības;

  11. savas kompetences ietvaros organizē Cēsu novada domes lēmumu projektu sagatavošanu un apstiprināto lēmumu izpildi.

 3. Vadītāja ilgstošas (ilgāk par 3 nedēļām) prombūtnes laikā Pārvaldes darbu vada un organizē ar Domes lēmumu apstiprināta amatpersona.

 4. Pārvaldē darbojas Administrācija, Tautas nams, Feldšeru- vecmāšu punkts un Komunālā nodaļa, struktūra pielikumā.

 5. Pārvaldes darbinieku kompetenci nosaka Pārvaldes vadītāja apstiprinātajos amata pienākumu aprakstos.

 6. Pārvaldes darba laiki :

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00,

ceturtdienās no 9.00-12.00 un no 13.00-18.00.

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki divas reizes nedēļā

pirmdienās no 8.30-12.00 un no 13.00-16.30 un

ceturtdienās no 9.30-12.00 un no 13.00-17.30.

Sēdes vadītājs, Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

IZRAKSTS PAREIZS.

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ
27.11.2009.,Cēsīs


Cēsu novada domes
01.07.2009. sēdes lēmuma Nr. ___
Pielikums Nr. 2
Grozījumi izdarīti ar ______

Vaives pagasta pārvaldes nolikuma 
pielikums Nr. 1

Vaives pagasta pārvaldes struktūra

Pielikums Nr.2
Cēsu novada domes
26.11.2009. sēdes lēmumam Nr.415

Vaives pagasta pārvaldes
amata vienību saraksts

Nr.p.k.

Nosaukums

Slodze

Amata vienību skaits

Kods pēc profesiju klasifikatora

Pārvaldes administrācija

1

Pārvaldes vadītājs (a)

1

1

1130 01

2

Sekretārs (e) – speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos

1

1

4115 01

3

Nekustamā īpašuma pārvaldnieks Vaivē

1

1

3439 31

4

Lauku attīstības speciālists (e)

1

1

3213 13

5

Automašīnas vadītājs (a)

0,5

1

8322 01

6

Apkopējs (a)

0,5

1

9132 02

7

Skolas autobusa vadītājs (a)

1

1

9323 01

8

Kurinātājs (a)

0,25

1

8162 07

9

Sētnieks

0,5

1

9162 01

Vaives tautas nams

10

Tautas nama vadītājs (a)

0,75

1

1229 02

11

Apkopējs (a)

0,5

1

9132 02

12

Kurinātājs (a)

0,5

1

8162 07

13

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīva vadītājs (a)

0,5

1

2452 10

14

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīva vadītājs (a)

0,5

1

2452 10

Vaives pagasta komunālā nodaļa

15

Komunālinženieris (-e)

1

1

2149 52

16

Attīrīšanas iekārtu operators (e)

0,5

1

8163 01

17

Rāmuļu kapu uzraugs (dze)

0,5

1

5143 04

18

Veismaņu kapu uzraugs (dze)

0,5

1

5143 04

19

Rīdzenes ciemata sētnieks (ce)

1

1

9162 01

20

Krīvu ciemata sētnieks (ce)

1

1

9162 01

21

Ceļu strādnieks (ce)

1

1

9312 02

22

Greidera vadītājs (a)

stundu likme

1

8332 08

Rīdzenes feldšera-vecmāšu punkts

23

Ārsta palīgs (dze)

0,5

1

3221 01

Sēdes vadītājs, Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

IZRAKSTS PAREIZS.

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ
27.11.2009.,Cēsīs

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv