Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Visbiežāk uzdotie jautājumi


Dzīvesvietas deklarēšana   Kādos gadījumos jādeklarē dzīvesvieta un kur to var izdarīt?
  Kāds ir dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats?
  Vai dzīvesvietas deklarēšana ir maksas pakalpojums?
  Kādos gadījumos pašvaldība anulē ziņas par deklarēto personu?
  Cilvēks dzīvo ārpus Latvijas, bet deklarētā dzīvesvieta ir Cēsīs. Kā un kam paziņot ārzemju adresi?
Dzīvokļi   Kā iespējams saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā?
Izglītība   Vai vecākiem ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi, kuru apmeklēs bērns?
  Vai vecākiem par mācībām citas pašvaldības teritorijā ir jāmaksā starppašvaldību norēķini?
  Kā var pieteikt bērnu skolai?
  Vai var bērnu sūtīt citas pašvaldības skolā?
  Kā var saņemt sev interesējošo domes lēmumu?
Kapu saimniecība   Kādus pakalpojumus sniedz Cēsu pilsētas domes kapu saimniecība, un kādas ir to cenas?
  Kur atrodas Cēsu pilsētas kapu saimniecība, kādi tālruņi un kāds darba laiks?
  Kas var tikt apglabāts Cēsu pilsētas kapos?
Komunālie jautājumi   Kas man jādara, ja gribu izzāģēt kokus?
  Kur izvest atkritumus?
  Kā var izņemt rakšanas atļauju?
Nekustamie īpašumi   Kas man jādara, ja es gribu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus?
  Kādos gadījumos domei ir pirmpirkuma tiesības?
  Kas jādara gadījumā, kad domei ir pirmpirkuma tiesības?
Nodokļi   Kā tiek aprēķināt nekustamā īpašuma nodoklis par zami?
Pašvaldības iepirkums   Kāda ir pašvaldības iepirkuma procedūra?
Reklāma   Reklāmas izvietošanas saskaņošanas procedūra
Sociālie jautājumi   Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
  Kas var saņemt pabalstu no pašvaldības?
  Kādas sociālās iestādes ir Cēsīs un katra no tām dara?
  Kā iespējams pieteikties un saņemt sociālo dzīvokli?
Tirdzniecība   Kā saņemt atļauju ielu tirdzniecībai Cēsīs notiekošo pasākumu laikā?
Zemes jautājumi   Kāda ir procedūra zemes gabala dalīšanas vai apvienošanas gadījumā?

Dzīvesvietas deklarēšana  


Kādos gadījumos jādeklarē dzīvesvieta un kur to var izdarīt?

Dzīvesvieta ir jādeklarē viena mēneša laikā pēc dzīvesvietas maiņas.

 Lai deklarētu dzīvesvietu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, deklarētājam (18 gadu vecumu sasniegušai personai), līdzi ņemot pasi (nepilngadīga bērna dzimšanas apliecību vai pasi), ir personīgi jāierodas

1)      Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajā nodaļā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, 102. kabinetā vai

2)      Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē „ Kaķukrogā,” Vaives pagastā, Cēsu novadā.

Pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam ir jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara.

 Dzīvesvietu var deklarēt arī elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes speciālo tiešsaistes formu www.latvija.lv 


Kāds ir dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats?

Deklarēt dzīvesvietu var persona, kura konkrētajā adresē dzīvo un ir tur sasniedzama, ja

1)   tai pieder nekustamais īpašums vai

2)      attiecībā uz šo dzīvojamo platību ir noslēgts īres vai nomas līgums vai

3)      īpašuma lietošanas tiesības persona ir ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.

  


Vai dzīvesvietas deklarēšana ir maksas pakalpojums?

Valsts nodevas apmērs par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju ir trīs lati, deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā.

Valsts nodevu nemaksā:
1. politiski represētās personas;
2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
3. invalīdi;
4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu www.latvija.lv
8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē.

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. un 10. punktā minētās personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā. 


Kādos gadījumos pašvaldība anulē ziņas par deklarēto personu?

Pašvaldībai ir pienākums pēc rakstveida iesnieguma saņemšanas no nekustamā īpašuma īpašnieka, viņa pilnvarotās personas vai citas ieinteresētas personas uzsākt deklarēto ziņu patiesuma pārbaudi.

Ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu pašvaldība anulē tikai divos gadījumos:

1)      ja dzīvesvietas deklarētājs, deklarējot dzīvesvietu, sniedzis nepatiesas ziņas;

2)      ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Biežāk sastopamie gadījumi, kad zūd dzīvošanas tiesiskais pamats:

• ja ir beidzies īres līguma darbības termiņš un īrnieki ir atbrīvojuši dzīvojamās telpas;

• ja ir spēkā stājies tiesas spriedums par telpu lietošanas tiesību izbeigšanu vai dzīvoklis (māja) pārdots izsolē un jaunais īpašnieks ir ievests īpašuma valdījumā;

• ja īpašnieks un īrnieks (un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi) ir rakstiski vienojušies par īres līguma izbeigšanu pirms līguma darbības beigu termiņa, telpas atbrīvotas;

• ja persona ir ievietojusies īpašumā kā laulātais un laulība ir šķirta;

• ja mutiski noslēgta vienošanās par telpu lietošanu ir mutiski izbeigta un telpas atbrīvotas.

Nedzīvošana (ilgstoša prombūtne) nav pamats deklarēto ziņu anulēšanai. 


Cilvēks dzīvo ārpus Latvijas, bet deklarētā dzīvesvieta ir Cēsīs. Kā un kam paziņot ārzemju adresi?

Cēsu novada pašvaldība ir tiesīga deklarēt tikai to personu dzīvesvietu, kuru dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

Dzīvesvietas adresi ārpus Latvijas reģistrē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Personai, kura ilgāk par 6 mēnešiem dzīvo ārpus Latvijas, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savas dzīvesvietas adresi ārzemēs. To var izdarīt, pa pastu nosūtot PMLP paziņojumu par savu jauno dzīvesvietu (iesnieguma veidlapa, PMLP adreses, sīkāka informācija www.pmlp.gov.lv) vai deklarējot ārzemju adresi www.latvia.lv.

 Dzīvokļi  


Kā iespējams saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā?

    Cēsu novada pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību iedzīvotājiem, izīrējot dzīvojamās telpas, likumos „Par dzīvojamo telpu īri”, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošo noteikumu Nr.20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (saistošie noteikumi pieejami: http://www.cesis.lv/saistosie_noteikumi/3909-saistosie-noteikumi.pdf) noteiktajos gadījumos un kārtībā.
   Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (Bērzaines ielā 18, Cēsīs, 4. kabinetā) iesniedz rakstveida iesniegumu un Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošo noteikumu Nr.20 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 9. un 10. punktā minētos dokumentus (saistošie noteikumi pieejami: http://www.cesis.lv/saistosie_noteikumi/3909-saistosie-noteikumi.pdf), kas apliecina personas piederību kādai no tām personu kategorijām, kurām sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
   Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisija ne vēlāk kā viena mēneša laikā izskata personas iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā vai par atteikumu personu reģistrēt Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā.

Kam ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli?

  Sociālie dzīvokļi tiek izīrēti likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošo noteikumu Nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (saistošie noteikumi pieejami: http://www.cesis.lv/saistosie_noteikumi/3909-saistosie-noteikumi.pdf) noteiktajām personu kategorijām.
   Persona, kura vēlas saņemt palīdzību sociālā dzīvokļa izīrēšanā, Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (Bērzaines ielā 18, Cēsīs, 4. kabinetā) iesniedz rakstveida iesniegumu un dokumentus, kas apliecina personas piederību kādai no tām personu kategorijām, kuras ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli.
   Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisija ne vēlāk kā viena mēneša laikā izskata personas iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu sociālo dzīvokļu izīrēšanas reģistrā vai par atteikumu personu reģistrēt sociālo dzīvokļu izīrēšanas reģistrā.Izglītība  


Vai vecākiem ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi, kuru apmeklēs bērns?

Jā.


 


Vai vecākiem par mācībām citas pašvaldības teritorijā ir jāmaksā starppašvaldību norēķini?

Nē.


 


Kā var pieteikt bērnu skolai?

Vecākiem jādodas uz savu izvēlēto skolu vai pirmskolas iestādi un jāiesniedz iesniegums.

Vecākiem, ņemot līdzi bērna dzimšanas apliecību, jādodas uz Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centru un jāaizpilda iesniegums- uzskaites kartīte uzņemšanai rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

 
 


Vai var bērnu sūtīt citas pašvaldības skolā?

Jā, droši.


 


Kā var saņemt sev interesējošo domes lēmumu?

Jāierodas domes Iedzīvotāju apkalpošnas centrā un jāiesniedz motivēts iesniegums.


Kapu saimniecība  


Kādus pakalpojumus sniedz Cēsu pilsētas domes kapu saimniecība, un kādas ir to cenas?

Kapu saimniecības darbinieki sniedz visus apbedīšanas pakalpojumus:
- mirušā ievietošanu saldētavā - Ls.3,00 diennakts ;
- kapa rakšanu - Ls.15,00 vasarā, Ls.20,00 ziemā ;
- mirušā aiznešanu līdz kapam, ielaišanu kapā, kapa aizbēršanu - Ls. 16,80 ;
- sniedz informāciju par bēru ceremonijas vadītāju un mūzikas pavadījumu;
- izsniedz izziņas par mirušajiem - Ls.1,00 par izziņu. 


Kur atrodas Cēsu pilsētas kapu saimniecība, kādi tālruņi un kāds darba laiks?

Atbildīgais par Cēsu pilsētas kapu saimniecību atrodas Lenču ielā 39,Cēsīs. Telefons 4122659; 9497585; Apmeklētājus pieņem katru darba dienu no plkst.900  līdz 1200 un no 1300 līdz 1600. Par mirušā ievietošanu Meža kapu saldētavā zvanīt jebkurā laikā 9497585.
Cēsu kapsētas apmeklētājiem atvērtas -no l.aprīļa līdz 31.oktobrim no 7:00 līdz 22:00; no 1.novembra līdz 31.martam no 7:00 līdz 19:00. Valsts svētkos, pirmdienās un svētdienās kapsētas apbedīšanai ir slēgtas. 


Kas var tikt apglabāts Cēsu pilsētas kapos?

Kapsētas ir paredzētas mirušo Cēsu pilsētas iedzīvotāju apbedīšanai. Citu personu (radinieku) apbedīšana jaunajās kapu vietās iespējama uz motivēta iesnieguma pamata, ja saņemts Dzīvokļu un komunālās nodaļas saskaņojums, bet izveidotajos (nomā esošajos) ģimenes kapos - bez saskaņojuma.Komunālie jautājumi  


Kas man jādara, ja gribu izzāģēt kokus?


1. Jāiesniedz iesniegums Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijai, kurš jāiesniedz domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā. *
2 Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisija
ne retāk kā divas reizes mēnesī organizē Kokaugu aizsardzības komisijas sēdi, kuras laikā izbrauc apskatīt situāciju uz vietas pēc norādītās adrese, sastāda aktu, kurā būs dots atzinums, vai norādīto koku drīkst, vai nedrīkst nozāģēt.
3. Tikai pēc Kokaugu aizsardzības komisijas Lēmuma saņemšanas, ja atzinums ir pozitīvs, drīkst nozāģēt koku

* Ja vēlaties izcirst augļu kokus savas mājas teritorijā saskaņojums nav nepieciešams.
Visu citu koku, kuri ir resnāki par 12 cm diametrā, nozāģēšana vai apzāģēšana ir jāsaskaņo ar Cēsu novada pašvaldības aizsardzības komisiju.


 


Kur izvest atkritumus?

Sadzīves atkritumus  Cēsu novada pašvaldības teritorijā  apsaimnieko SIA ZAAO.  Atkritumu apsaimniekošanas kārtību pašvaldībā  nosaka  saistošie noteikumi ” Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.    Sadzīves atkritumi tiek nogādāti  poligonā „Daibe”  Pārgaujas novadā .

Saziņai ar ZAAO,

Rīgas iela 32 (ieeja no Kārļa ielas; 3 stāvs)
Valmiera, LV 4201

Tālr. 6 42 81250
Fakss 6 42 81251
e-pasts: zaao@apollo.lv;

 

Cēsu birojs:

Raunas iela 9a
Cēsis, LV 4101

Tālr. 6 41 27421
e-pasts: inguna.racene@zaao.lv

Darba laiks
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās
900 - 1300 1400 - 1700

Šķirojamos atkritumus var vest uz šķiroto atkritumu savākšanas punktu Lapsu ielā 19, un Bērzaines iela 31. 


Kā var izņemt rakšanas atļauju?

Atļaujas rakšanas darbu veikšanai (pamatojums-Saist.not.Nr.5 “Cēsu novada teritorijas plānojums” piel. Nr.3 “Prasības un kārtība veicot rakšanas darbus”) izsniedz laikā no 15.marta līdz 1.novembrim novada pašvaldības komunālajā nodaļā Raunas ielā 4  (102.kabinets). Līdzi jāņem projekts vai skice un būvatļauja,ja tā nepieciešama attiecīgo darbu veikšanai.

Izsniegtā atļauja divu nedēļu laikā pēc darbu beigšanas jānoslēdz.
Nekustamie īpašumi  


Kas man jādara, ja es gribu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus?

Ja grib saņemt NĪN atvieglojumus, tad vispirms ir jāiepazīstas ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”, kur ir norādītas maksātāju kategorijas, kuras var saņemt NĪN atvieglojumus un nodokļa atvieglojuma apmērs.
Lai saņemtu atvieglojumu jāiesniedz iesniegums un saistošo noteikumu III daļā norādīti dokumenti, kādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir jāiesniedz.
Saistošo noteikumu IV daļā noteikta kārtība, kādā nodokļu maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus.
Neskaidrību gadījumā var zvanīt nodokļu inspektorēm
 


Kādos gadījumos domei ir pirmpirkuma tiesības?

Vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts (āprdots,atdots) nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.
Pirmpirkuma tiesības neattiecas uz:

nekustamo īpašumu, ko iegūst valsts
nekustamo īpašumu, ko iegūst ārvalstis savu diplomātisko vai konsulāro iestāžu vajadzībām
valsts un pašvaldību privatizējamiem objektiem
ražošanas objektiem ar visiem to piederumiem
nekustamo īpašumu, kas pāriet no vienas personas otrai bez atlīdzības vai maiņas ceļā
nekustamo īpašumu, no kura atsavina domājamo daļu un kurš paliek pārdevēja un pircēja kopīpašumā
nekustamo īpašumu, kurš tiek pārdots labprātīgā vai piespiedu izsolē
nekustamo īpašumu, attiecībā uz kuru trešajām personām ir pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības, kas dibinātas uz likuma, līguma vai testamenta


 


Kas jādara gadījumā, kad domei ir pirmpirkuma tiesības?

Atsavinot nekustamo īpašumu pārdošanas akta norakstu pirms ierakstīšanas zemesgrāmatā iesniedz pilsētas domē (303.kab., tālr.4122161). 
Pārdošanas akta iesniedzējam tiek izsniegta kvīts, kurā norāda nekustamā īpašuma atrašanās vietu, pārdevēju, pārdošanas akta saņemšanas laiku.
Pārdošanas akta iesniedzējs aizpilda nekustamā īpašuma īpašnieka paziņojumu (speciāla forma).
Pilsētas domei 20 dienu laikā jāpieņem lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un šī lēmuma noraksts jānosūta pārdevējam. Ja dome 20 dienu laikā nepieņem lēmumu, tā zaudē pirmpirkuma tiesības.
Ja pilsētas dome izmanto pirmpirkuma tiesības, tad tiek sastādīts pirkuma akts un pārdevējam samaksāta līgumā noteiktā summa. Ja šī summa 10 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas netiek samaksāta, pašvaldība zaudē pirmpirkuma tiesības (ja puses nevienojas par citu samaksas termiņu).Nodokļi  


Kā tiek aprēķināt nekustamā īpašuma nodoklis par zami?

Nekustamā  īpašuma nodokli par zemi aprēķina pamtojoties uz Valsts Zemesdienesta attiecīgā gada līdz 15.janvārim iesniegtajām kadastriālajām vērtībām. Nodokļa likme ir 1,5 procenti no šīs vērtības. Pašvaldība maksājuma paziņojums izsūta līdz 15.februārim. Maksātāja pienākums ir vērsties pašvaldībā par maksājuma saņemšanu, ja tas nav saņemt līdz attiecīgajam datumam. Par visas neskaidrības saistībā ar kadastriālo novērtējumu ir jāvēršas Valsts zemesdinestā Cēsīs, Maija ielā 1.

Nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un būvēm 2003. gadā aprēķina pats maksātājs, iesniedzot pašvaldībai deklarāciju (105.kabinetā). Juridiskajām personām nodokļa likme ir 1,5% no bilances vērtības, fiziskām personām 1,5% no inventarizācijas vērtības. Fiziskasa personas deklarē šo nodokli par ēkas daļu, kas tiek izmantota saimnieciskajā darbībā.


Pašvaldības iepirkums  


Kāda ir pašvaldības iepirkuma procedūra?

Pašvaldību iepirkumu veikšanas kārtību regulē Publisko iepirkumu likums.

Publisko iepirkumu likumā paredzētās procedūras piemēro, ja piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena (bez PVN) ir vienāda ar 20 000 latu vai lielāka un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 120 000 latu. Ir šādas iepirkumu procedūras – atklāts konkurss, slēgts konkurss, sarunu procedūra, konkursa dialogs un metu konkurss. Katras procedūras veikšanas kārtība ir atšķirīga, un to  regulē Publisko iepirkumu likums.

Ja publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena (bez PVN) ir vienāda ar 3 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu, un būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu, iepirkumu veic Publisko iepirkuma likuma 8.ˡ panta noteiktajā kārtībā. Atbilstoši noteiktajai kārtībai - informāciju par plānoto iepirkumu pašvaldība publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un savā mājas lapā, kur ievieto arī iepirkuma noteikumus, nosakot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 dienām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un atbilstoši noteikumu un normatīvo aktu prasībām izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Pašvaldība par pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā informē visus pretendentus, kā arī piecu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas publicē informāciju par noslēgto līgumu.

Informācija par pašvaldības iepirkumiem, tajā skaitā iepirkumu nolikumi, noteikumi un tehniskās specifikācijas, ir atrodamas pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv sadaļā „Iepirkumi, konkursi, vakances, izsoles” apakšsadaļā „Pašvaldības iepirkumi”, kā arī normatīvajos aktos noteiktie paziņojumi – Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv .
Reklāma  


Reklāmas izvietošanas saskaņošanas procedūra

Ar nosacījumiem par reklāmas saskaņošanas kārtību pasūtītājs vai tās izgatavotājs var iepazīties Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8 „Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas kārtība” ( 18.02.2010.). Neskaidrību gadījumā drīkst interesēties pie Cēsu novada pašvaldības Arhitekta 312. kab., Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, t. 29249517.

 Reklāmas izgatavotājs izstrādā reklāmas idejas grafisko priekšlikumu un saskaņo to ar pasūtītāju, ēkas vai zemes īpašnieku, ja nepieciešams ar inženiertīklu apsaimniekotāju organizācijām un VAS „Latvijas valsts ceļi”.

 Reklāmas idejas grafisko priekšlikumu, konsultāciju saņemšanai, drīkst iesūtīt Arhitektam elektroniski janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv.

 Saskaņotu reklāmas grafisko priekšlikumu drīkst iesūtīt elektroniski saskaņošanai Arhitektam, ja tas ir parakstīts ar elektronisko parakstu. Šajā gadījumā Arhitekta skaņojums arī būs ar elektronisko parakstu.

 Saskaņoto reklāmas grafisko priekšlikumu 2 (divos) eksemplāros drīkst iesniegt saskaņošanai Arhitektam 312. kab. vai IAC Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.

 Par reklāmas saskaņošanu maksa netiek iekasēta.

 Reklāma, kuru plānots izvietot uz ēkas vai zemes, kurā nenotiek konkrētā uzņēmējdarbība, tiek aplikta ar pašvaldības nodevu par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās.

 Nodevas aprēķināšanas kārtība ir noteikta ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās” ( 18.02.2010.).

  Ar minētajiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties Cēsu novada domes mājas lapā www.cesis.lv sadaļā pašvaldība- būvvalde informē- saistošie noteikumi.
Sociālie jautājumi  


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Lai pieprasītu pabalstu, jāvēršas Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs. Tālr. 64127740 E-pasts: soc.ag.@dome.cesis.lv 


Kas var saņemt pabalstu no pašvaldības?

Kārtību, kā var saņemt pabalstu no pašvaldības nosaka Cēsu novada domes 2010.gada 22.jūnijā apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.25 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”. 


Kādas sociālās iestādes ir Cēsīs un katra no tām dara?

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" http://www.cesis.lv/?p=1216

Cēsu pilsētas pansionāts http://www.cirulisi.lv 


Kā iespējams pieteikties un saņemt sociālo dzīvokli?

Pilsētas domes Sociālajā nodaļā jāiesniedz iesniegums par vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli, izziņas, kas apliecinātu ģimenes ienākumus (darba vieta vai nodarbinātības aģentūra). Sociālā nodaļa izskata un nosaka statusu, dzīvokļu sabiedriskās komisijas locekļi apseko, komisija izskata un apstiprina dome. Sociālā dzīvokļa statusu nosaka uz sešiem mēnešiem ar iespēju pagarināt.
Sociālā dzīvokļa statusu var noteikt neizīrētam pilsētas domes īpašumā esošam vienistabas dzīvoklim, izīrētam pilsētas domes īpašumā esošam vienistabas dzīvoklim, ja tā īrnieks rakstveidā izteicis vēlēšanos izbeigt līdzšinējo dzīvojamās telpas īres līgumu un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu un , ja viņa ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss vai tā atbilst mazaizsargātas ģimenes statusam.Tirdzniecība  


Kā saņemt atļauju ielu tirdzniecībai Cēsīs notiekošo pasākumu laikā?

 Konsultācijai tel.nr. 64122586; iesniegums adresējams Apmeklētāju apkalpošanas centrā Bērzaines ielā 5, Cēsīs un p/a „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā” Baznīcas laukumā 1 Cēsīs; Vaives pagasta pārvaldē „ Kaķukrogā” ( par tirdzniecību Vaives pagastā) Zemes jautājumi  


Kāda ir procedūra zemes gabala dalīšanas vai apvienošanas gadījumā?

iedzīvotājs iesniedz iesniegumu par vēlmi dalīt/apvienot zemes gabalus.
zemes komisija iepazīstās ar lietas maretāliem, izbrauc uz vietas novērtēt attiecīgo zemes gabalu.
zemes komisija izskata jautājumu, pieņem lēmumu.
domes sēdē izskata jautājumu un apstiprina
atbilbīgais speciālists sagatavo lēmumus izsūtīšanai ieinteresētajām personām
atbildīgais speciālists sagatavo informāciju par jaunām adresēm un ielām nosūtīšanai slimnīcai, Latttelekomam, policijai, pastam, vides pārvaldei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv