Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  -- Uzraudzības sistēma
  -- Esošās situācijas raksturojums
  -- Attīstības stratēģija
  -- Investīciju plāns
  -- Vides pārskats
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam> Esošās situācijas raksturojums> Ievads

- Izglītība un tālākizglītība
- Ievads
- Esošās situācijas raksturojums
- Iedzīvotāji
- Pilsētas pārvalde
- Kultūrvide
- Komunālā saimniecība
- Enerģētika
- Veselība
- Sociālā palīdzība un pakalpojumi
- Transports un satiksme
- Tūrisms
- Informācijas sabiedrība
- Valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijas
- Kopsavilkums
- Sports
- Uzņēmējdarbība un nodarbinātība
- Dabas vide un vides infrastruktūra

IevadsCēsu pilsētas integrētā attīstības programma ir vidēja termiņa (7 gadiem) politisks dokuments, kas nosaka pilsētas attīstības vīziju, izvirza attīstības stratēģiskos mērķus, virzienus un nosaka konkrētus uzdevumus mērķu sasniegšanai.

Cēsu pilsētas integrētā attīstības programma ir izstrādāta balsoties uz Cēsu pilsētās attīstības programmu, kas ir izstrādāta un apstiprināta 2003.gadā un ir uzskatāma par tās aktualizāciju. Cēsu pilsētas attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību nosaka šādi faktori:

 • Straujās izmaiņas sociālajos un ekonomiskajos procesos Latvijā un arī pilsētā

 • Nepieciešams izstrādāt pašvaldības īstermiņa investīciju plānu

 • Nepieciešams izvērtējums par Cēsu pilsētas nozīmi rajona, reģiona un valsts mērogā

 • Attīstības programmas ieviešanas un uzraudzības sistēmas trūkums


Integrētā attīstības programma izstrādāta saskaņā ar šādiem augstāk stāvošiem plānošanas dokumentiem:

 1. Latvijas Nacionālais attīstības plāns

Nacionālais Attīstības plāns (NAP) ir valsts plānošanas dokuments no 2007. līdz 2013. gadam, kas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības svarīgākos uzdevumu ceļā uz tālāku mērķi politiķiem, ierēdņiem un ikvienam Latvijas iedzīvotājam, jo mērķi var sasniegt tikai stipra, vienota un par sevi pārliecināta sabiedrība.

NAP stratēģiskais mērķis un prioritātes – Izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai:

  • Izglītots un radošs cilvēks

  • Uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība

  • Zinātnes un pētniecības attīstība


Cēsu pilsētas attīstības stratēģija saskaņā ar izvirzītajiem valsts attīstības mērķiem un prioritātēm, analizējot pilsētas attīstības potenciālu un nozīmi valsts kopējā attīstībā, ir izvirzījusi mērķus un stratēģiskos virzienus, kas sekmē valsts izaugsmes modeļa „cilvēks pirmajā vietā” sasniegšanu. Cilvēka labklājības sākums, sakārtota uzņēmējdarbības un dzīves telpa, valsts un sabiedrības attīstība, uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība, izglītots un radošs cilvēks.

 1. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma nozīmē visu reģionā darbojošos institūciju kopīgi izvirzītu un akceptētu attīstības virzību.

Vidzemes reģiona attīstības vīzija paredz Vidzemi attīstīt par dinamisku, konkurētspējīgu Eiropas Savienības reģionu ar daudzveidīgu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu un attīstības potenciālu. Reģiona iedzīvotājiem ir pieejami visi nepieciešamie resursi kvalitatīvas dzīvesdarbības nodrošināšanai un viņi rod savai kvalifikācijai un personīgās izaugsmes interesēm atbilstošas darba un izglītības iespējas.

Cēsu pilsētas attīstības programmā izvirzītie mērķi un stratēģiskie virzieni paredz īstenot šādas Vidzemes plānošanas reģiona stratēģiskās prioritātes:

 • Infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

 • Ekonomiskā attīstība, konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku

 • Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības paaugstināšana


 1. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007- 2027 ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments, kas, saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu, nosaka plānošanas reģiona attīstības iespējas un virzienus 20 gadiem.

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums nosaka, ka Cēsis kā nacionālas nozīmes centrs attīstās par Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma, kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras dzīves centru un konkurē tūrisma, kultūras, izglītības un jaunu tehnoloģiju jomā ar citiem Latvijas un Baltijas reģionu centriem resursu piesaistē un pakalpojumu sniegšanā.

Cēsu pilsētas integrētās attīstības programmas vieta Latvijas plānošanas dokumentu sistēmā ir noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādāto attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju.

 

 

Shēma Nr.1 Latvijas attīstības plānošanas dokumentu hierarhija

Integrētā attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar šādiem Cēsu pilsētas plānošanas dokumentiem:

 • Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017. gadam

 • Cēsu pilsētas vides politikas plāns

 • Cēsu pilsētas nodarbinātības stratēģija 2007. – 2013. gadam

 • Cēsu pilsētas kultūras stratēģija

 • Cēsu pilsētas izglītības stratēģija

 • Cēsu pašvaldības aģentūras “Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” attīstības stratēģija 2007. – 2010. gadam

Cēsu pilsētas attīstības plānošanas dokumentu savstarpēja sasaiste un līmeņi ir šādi:

Shēma Nr.2 Cēsu pilsētas plānošanas dokumentu hierarhija


Cēsu pilsētas attīstības programmas mērķgrupas ir:

 • Cēsu pilsētas domes deputāti un darbinieki

 • Cēsu iedzīvotāji

 • Cēsu uzņēmēji un investori

 • Blakus pašvaldības, Vidzemes plānošanas reģions


Attīstības programmas izstrādes ietvaros ievērotie principi:

  • Vidēja termiņa dokuments. Stratēģiskie virzieni – 7 gadi, rīcības programma – 3 gadi

  • Integrēt sagatavotās nozaru programmas, noteikt nozares, kurām izstrādājamas attīstības programmas

  • Partnerības princips – iesaistītas domes struktūrvienības, iedzīvotāju grupas, nevalstiskās organizācijas

  • Atklātības princips - stratēģijas izstrādāšanas procesā dažādos etapos, izmantojot pilsētā esošos masu mēdijus, tiek aktīvi iesaistīta sabiedrība un tiek nodrošināts informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātums

  • Interešu saskaņotības princips – attīstības programma izstrādāta saskaņā ar citām attīstības programmām un stratēģijām un tā saskaņo valsts, plānošanas reģiona pašvaldības un privātās intereses

  • Ilgtspējības princips – attīstības programma nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu


 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv