Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Saistošie noteikumi Nr.20
Apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes
21.08.2008.lēmumu Nr.682
(prot.Nr.14, 12.punkts)

2008.gada 21.augustā

„Detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir spēkā detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, teritorijā, t.i., no pašreizējā zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, saskaņā ar detālplānojumu izveidojamos zemes gabalos, un tiem pieguļošajos ielu posmos.

2. Darbības, ko neregulē šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, veicamas saskaņā ar Cēsu pilsētas 09.06.2005. saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” sadaļā Apbūves noteikumi (ar līdzšinējiem grozījumiem un to grozījumiem perspektīvā) noteiktajām prasībām.

3. Apbūve šajā teritorijā veicama saskaņā ar apbūves zonējumu, kas dots grafiskajā pielikumā Nr.1 „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, kā arī ievērojot pārējos grafiskajos materiālos attēlotos konkrētos nosacījumus inženierkomunikāciju un ielu izbūvei, virsūdeņu novadīšanas sistēmas veidošanai, zemes gabalu robežu noteikšanai, adresācijai, koku saglabāšanai, piekļūšanas noteikšanai.

4. Teritorija iedalīta divās izmantošanas veidu zonās:

4.1. Mazstāvu dzīvojamā apbūve (no zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, izveidojamie zemes gabali);
4.2. Satiksmes infrastruktūra (esošās ielas).

5. Jaunizveidotajiem zemes gabaliem tiek noteiktas šādas izmantošanas:

Nr.p.k.

Zemes gabala adrese

Lietošanas mērķis

(kods)

Platība, m2

1.

Eduarda Veidenbauma iela 4, Cēsis

0601

1608

2.

Eduarda Veidenbauma iela 6, Cēsis

0601

2037

3.

Eduarda Veidenbauma iela 8, Cēsis

0601

3869

4.

Vanagu iela 8, Cēsis

0601

1984

5.

Vanagu iela 10, Cēsis

0601

1621

6. Zemes izmantošanas veidu zonām noteikti šādi individuālie izmantošanas nosacījumi – plānotā (atļautā) izmantošana:

6.1. Mazstāvu dzīvojamā apbūve:

● individuālo dzīvojamo māju apbūve;
● palīgēku apbūve;
● individuālais darbs kā palīgizmantošana;
● teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;
● apbūve veicama zemes gabalu daļā, kura lapā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” apzīmēta ar brūnu svītrojumu;
● ar dzeltenu svītrojumu apzīmētajā teritorijā apbūve pieļaujama notariāli vienojoties ar pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem, Civillikumā noteiktajā kārtībā;
● maksimālais stāvu skaits - 2 pilni stāvi ar jumta izbūvi, kopējais augstums ne vairāk kā 14 m no esošā zemes virsmas līmeņa;
● ēku nulles līmenis paredzams ne augstāk kā 1.2 m virs pašreizējā zemes virsmas līmeņa;

6.2. Satiksmes infrastruktūra:

● ielu izbūve;
● inženierkomunikāciju un ielu apgaismojuma izbūve;
● virsūdeņu noteces sistēmas izbūve un uzturēšana;
● Vanagu iela izbūvējamaa ar grants segumu, Eduarda Veidenbauma iela ar asfaltbetona segumu;
● ietve izbūvējama Eduarda Veidenbauma ielā, ar bruģakmens segumu;
Piezīme: Vanagu ielai izveidojams apgriešanās laukums zemes gabala Vanagu ielā 8 teritorijā.

7. Zemes gabaliem Eduarda Veidenbauma ielā 6 un Vanagu ielā 8 uz siltumtrases pastāvēšanas laiku nosakāms apgrūtinājums – servitūtceļš siltumtrases apkalpošanai, kura atrašanās vieta norādīta lapā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.

8. Zemes gabalam Vanagu ielā 8 uz Vanagu ielu šķērsojošās virszemes siltumtrases pastāvēšanas laiku nosakāms apgrūtinājums (ceļa servitūts) – automašīnu apgriešanās laukums.

9. Prasības ēku izbūvei:

● Galvenie fasāžu apdares materiāli – ķieģelis, krāsots apmetums, koks, stiklojums;
● Nav atļautas virpotās guļbūves, plastikāta un metāla fasāžu apdares materiāli;

10. Prasības labiekārtojumam:

● Pie katras ēkas zemes gabala teritorijā jāparedz atklātas (vai ar nojumi) autostāvvietas vismaz divām automašīnām;
● Žogiem gar robežu ar ielu nav atļauts pielietot drāšu pinuma materiālu.

11. Virsūdeņu novadīšanas sistēma Eduarda Veidenbauma ielā veidojama kā lietusūdeņu kanalizācija, bet Vanagu ielā kā grāvis vienā ielas pusē ar drenāžu zem tā. Drenāža ievadāma lietusūdeņu kanalizācijā šķērsojot zemes gabalus Vanagu ielā 8 un Eduarda Veidenbauma ielā 6 (izvietojumu skat. grafiskajā pielikumā Nr.2), pēc izbūves reģistrējot zemes gabaliem attiecīgu apgrūtinājumu.

12. Elektroapgādes sistēmas izveidošanai zemes gabali Vanagu ielā 8 un Eduarda Veidenbauma ielā 6 šķērsojami ar elektroapgādes kabeļu līniju (izvietojumu skat. grafiskajā pielikumā Nr.2), pēc tās izbūves reģistrējot zemes gabaliem attiecīgu apgrūtinājumu.

13. Izbūvējot piebraucamos ceļus no Vanagu ielas, grāvja šķērsošanai izbūvējamas caurtekas.

14. Zemes gabalus iemērot dabā un izgatavojot to robežu plānus precizējamas detālplānojumā noteiktās zemes gabalu platības, saglabājot plānotās robežas.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv