Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2019.gada 13.novembris   Vārda dienu svin: Eižens, Jevgēņijs, Jevgēņija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Novembris 2019

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi
Saistošie noteikumi Nr. 11

Apstiprināti

Cēsu pilsētas domes sēdē

23.12.2004.,prot.Nr.27, 14.p.

Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi


Izdoti saskaņā ar likumu
"Par pašvaldībām" 21.panta 43.panta prasībām

Lietotie termini

Apstādījumi

Brauktuve

Būvētājs

Būvobjekts

Iebrauktuve (nobrauktuve)

Ietve

Nekustamais īpašums

Piegulošā teritorija

Sabiedriskā transporta  maršruta  galapunkts

Sabiedriskā transporta pieturvieta

– vieta, kas aprīkota ar attiecīgu sabiedriskā transporta pieturas zīmi un paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru izkāpšanai, iekāpšanai sabiedriskajā transporta līdzeklī un tā uzgaidīšanai.
- pašvaldības apstiprinātā sabiedriskā transporta maršruta   sākuma   vai   beigu   punkts   ar   apgriešanās   laukumu   vai dispečerdienesta punktu.
- teritorija, kura robežojas ar attiecīgo nekustamo īpašumu (apstādījumu zona un ietve - līdz brauktuvei, bet nekustamā īpašuma pusē, kur nav ielas, ceļa vai ietves, īpašumam piegulošās teritorija – ap fizisko personu īpašumiem līdz 5 m platā joslā, juridisko personu īpašumiem līdz 25 m platā joslā) vai līdz blakus esošā īpašuma robežai.
-
juridiski  noteikta teritorija konkrētam zemes izmantotājam vai īpašniekam un uz tā esošās ēkas un būves
- ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem.
 - attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts  transporta piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz nekustamajam īpašumam, tajā skaitā brauktuve daudzdzīvokļu namu pagalmos, tuneļi, caurtekas, atbalstsienas u.c.
-  jaunbūve, kā arī renovējama, restaurējama, rekonstruējama vai remontējama  ēka  vai cita  būve, vai ēku un citu būvju kopums ar tam piederošo teritoriju, palīgbūvēm vai būviekārtām.
-  fiziska vai juridiska persona (nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai lietotājs), kas veic būvniecības darbus.
ceļa  (ielas)  daļa,  kas  paredzēta  transporta  līdzekļu braukšanai.
– ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst produkciju pārtikai.

  – kāpņu telpas, gaiteņi, vestibili, pagrabtelpu gaiteņi u.t.t.

Koplietošanas telpas

Sabiedriska vieta

Publiska vieta

Tekne

Teritorijas uzturēšana

Transporta būves

Zālājs

Zāliens

– apstādījumu platība, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara līdz pirmajam sniegam , un tiek regulāri pļauta un kopta.
– dabīgi izveidojušās lakstaugu platības.
  - inženierbūves (tilti, satiksmes pārvadi, estakādes),
– rūpes par teritorijas labiekārtojumu, vizuālo kopskatu, koku nobiru, sniega un atkritumu novākšana, zāles pļaušana, stādījumu kopšana;
- brauktuves daļa, kas paredzēta ūdens savākšanai un novadīšanai.
– ielas, gājēju zonas, laukumi, autoosta, parki un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, apstādījumi, apbūvēta vai neapbūvēta, iekārtota vai neiekārtota valstij vai pašvaldībai piederoša teritorija.
– ikviena pašvaldības teritorijā esoša publiski pieejama teritorija, telpa vai norobežojums no apkārtējās vides, neatkarīgi no īpašuma formas.
 1. Vispārīgie noteikumi.
 2. 1.1. Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi  (turpmāk  tekstā - noteikumi)   ir saistoši visā Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā (t.sk. mazdārziņu un garāžu teritorijas) un nosaka   kārtību,   kādā  visām (t.sk.ārvalstu)  fiziskajām  un   juridiskajām   personām, kurām  īpašumā (neatkarīgi no tā vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatā),  lietošanā,   valdījumā   vai   apsaimniekošanā ir  nekustamais īpašums vai tā daļa , jānodrošina uzturēšana un paredz arī kārtību, kādā lietojamas dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, ciktāl to nenosaka speciāli normatīvie akti Latvijas Republikā.

  1. Noteikumi paredz, ka pavasara un vasaras darbu veikšanas sezona ir laikā no 1.aprīļa līdz 14.oktobrim, rudens un ziemas darbu veikšanas sezona ir laikā no 15.oktobra līdz 31.martam.
  2. Par šo noteikumu neievērošanu juridiskās un fiziskās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.
  3. Noteikumu izpildes kontroli veic Cēsu pilsētas Pašvaldības policija.

 

2. Nekustamo īpašumu un piegulošo teritoriju uzturēšana.

  1. Cēsu pilsētā esošajos nekustamajos īpašumos jānodrošina:
   1. piegulošās teritorijas(izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) - gājēju ietves, grāvju, caurteku un zālāju līdz brauktuves malai – kopšana;
   2. iebrauktuvju tīrīšana, zāles nopļaušana gar tām;
   3. zālāju , zālienu pļaušana ( zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm);
   4. apstādījumu uzturēšana;
   5. koku  un  krūmu vainagu kopšana gar ietvēm un brauktuvēm vietās, kur tiek traucēta gājēju un autotransporta pārvietošanās, saskaņojot   ar   Cēsu pilsētas domes Apstādījumu  aizsardzības komisiju;
   6. dažādu priekšmetu novākšana no ietvēm;
   7. dzīvojamo  māju  koplietošanas telpu sakopšana;
   8. pie daudzdzīvokļu un sabiedriskajām ēkām sīkajiem  atkritumiem  un  izsmēķiem  paredzētu  nedegoša materiāla urnu novietošana un    iztukšošana    (katru   dienu),   kā  arī  atkritumu  urnu savlaicīga krāsošana.
   9. papildus veicamie darbi ziemas sezonā:
    1. gājēju ietvju (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) attīrīšana no  sniega  un  ledus,  parādoties apledojumam - smilšu  vai šķembu izsiju kaisīšana  - katru dienu (arī brīvdienās un svētku  dienās)  līdz  plkst.  7.30  un,  ja nepieciešams, sniega tīrīšana un smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana visas dienas laikā;
    2. daudzdzīvokļu māju pagalmu teritorijas (celiņi, brauktuves, atkritumu konteineru laukumi, autostāvvietas) attīrīšana no  sniega  un  ledus,  parādoties apledojumam - smilšu  vai šķembu izsiju kaisīšana  - katru dienu (arī brīvdienās un svētku  dienās)  līdz  plkst.  8.00  un,  ja nepieciešams, sniega tīrīšana un smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana visas dienas laikā;
    3. sniega un ledus notīrīšana no ēku jumtiem, balkoniem, lodžijām, lāsteku  nolaušana,  lai  nepieļautu  sniega  un  ledus  krišanu  no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm, balkoniem, lodžijām;
    4. situācijās,  kad  tiek apdraudēta gājēju drošība un iespējama transporta līdzekļu bojāšana, -  bīstamo  vietu  norobežošana, nekavējoši veicot pasākumus sniega, ledus  un  lāsteku  novākšanai;
    5. inženierkomunikāciju aku vāku notīrīšana no sniega;
    6. savāktā sniega no gājēju ietvēm un iebrauktuvēm neuzkrāšanu kaudzēs, kas pārsniedz 1m augstumu.

2.2. Juridiskām personām, ar kurām noslēgti līgumi par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu teritoriju uzturēšanu, jānodrošina Cēsu pilsētas ielu, tiltu, laukumu,   kā arī  centralizēti kopjamo ielu un transporta būvju uzturēšana, brauktuvi   sadalošo  zālāju   uzturēšana,   sabiedriskā   transporta   pieturvietu, ielu paplašinājumi paredzēti autotransporta novietošanai, pilsētai   piederošo parku,  dārzu,  skvēru,  tiem piegulošo ietvju , ūdenstilpju, mežu  un  citu  teritoriju  uzturēšana.

2.3. Sabiedriskā  transporta  uzņēmumiem to īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu, t.sk., sabiedriskā transporta  maršrutu  galapunktu,  teritoriju uzturēšana.

2.4. Fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai valdījumā Cēsu pilsētā atrodas dzelzceļa vai komunikāciju posmi, ievērojot LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto aizsargjoslu lielumu, jānodrošina aizsargjoslu uzturēšana.

  1. Tirdzniecības   un   pakalpojumu, t.sk., sabiedrisko pakalpojumu,  sfēras  objektu  vadītājiem papildus šo noteikumu p.2.1. minētajiem teritorijas uzturēšanas darbiem jānodrošina  objekta  skatlogu,  durvju  un fasādes tīrība.
  2. Pilsētas teritorijā nav atļauts:
   1. daudzdzīvokļu namu, privātmāju, biroju balkonos un lodžiju atklātās (redzamās) daļās novietot saimniecības priekšmetus, žāvēt veļu;
   2. nekustamā īpašuma atklātajā teritorijas daļā uzkrāt atkritumus, būvgružus, automobīļu vrakus u.c. veida metāllūžņus;
   3. daudzdzīvokļu namu koplietošanas telpās smēķēt, radīt antisanitārus apstākļus, veikt darbus, kuru dēļ tiek bojāta ēka kopumā vai tās koplietošanas telpas, vai traucēti mājas iedzīvotāji, barot klaiņojošos dzīvniekus, novietot un glabāt dažādus priekšmetus; saslaukas, atkritumus, netīros ūdeņus un citus priekšmetus tam neparedzētās vietās, mest (liet) tos upēs un citās ūdenstilpnēs, uz lietusūdens uztvērējrestēm un vākiem, inženiertīklu akām, kamerām, ēku pagrabstāvu logu ailēs un uz brauktuvēm;
   4. izgāzt (izliet)
   5. izveidot sniega vaļņus vietās, kas pārsniedz 1 m augstumu vai kur tie traucē gājēju pārvietošanos un transporta plūsmu;
   6. tīrot gājēju ietvi, mest vai novietot sniegu vai saslaukas uz brauktuvēm;
   7. ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos, privātmāju teritorijās un citās šim nolūkam neparedzētās vietās;
   8. tīrot ietves, bojāt to segumu;
   9. kaisīt ietves ar saslaukām, sāli, pelniem, izdedžiem un citiem smilšu aizstājējiem;
   10. uz ietvēm, ielām un pagalmos, kā arī citās koplietošanas telpās glabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus priekšmetus. Malka un būvmateriāli jānovāc 12 stundu laikā. Namos, kuros nav šķūņu un pagrabu, taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus priekšmetus atļauts glabāt īpašnieka vai valdītāja norādītajā teritorijā, kas netraucē gājēju pārvietošanos un transporta plūsmu.

 

 1. Administratīvā soda uzlikšanas kārtība
 2. .

  3.1. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir tiesīgi Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas un Cēsu rajona policijas pārvaldes policijas darbinieki.

  3.2. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.

  3.3. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

  1. Kontrolējot šo noteikumu ievērošanu policijas amatpersonas izsaka mutvārdu aizrādījumu, uzaicina veikt labprātīgu teritorijas uzkopšanu (informējot par veicamo darbu izcenojumiem, ja uzkopšanas darbus organizēs Dome, un norādot, ka teritorijas uzkopšanas izdevumi no nekustamā īpašuma īpašnieka, lietotāja vai valdītāja tiks piedzīti tiesas ceļā) vai sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu.
  2. Gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs vai valdītājs nav veicis teritorijas uzkopšanu norādītajā termiņā, policijas amatpersonas informē Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas atbildīgos speciālistus, kuri organizē nekustamā īpašuma uzkopšanu, bet uzkopšanas izdevumu piedziņu, pamatojoties uz piestādīto rēķinu, organizē Cēsu pilsētas domes Juridiskā nodaļa.
  3. Pie atbildības par šo noteikumu neievērošanu tiek saukts attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs vai valdītājs (juridiskai personai- vadītājs) vai par teritorijas uzkopšanu atbildīgā persona.
  4. Par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem uzliek naudas sodu no Ls 5,- līdz Ls 50,-.

 

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv