Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi
Saistošie noteikumi Nr. 11

Apstiprināti

Cēsu pilsētas domes sēdē

23.12.2004.,prot.Nr.27, 14.p.

Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi


Izdoti saskaņā ar likumu
"Par pašvaldībām" 21.panta 43.panta prasībām

Lietotie termini

Apstādījumi

Brauktuve

Būvētājs

Būvobjekts

Iebrauktuve (nobrauktuve)

Ietve

Nekustamais īpašums

Piegulošā teritorija

Sabiedriskā transporta  maršruta  galapunkts

Sabiedriskā transporta pieturvieta

– vieta, kas aprīkota ar attiecīgu sabiedriskā transporta pieturas zīmi un paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru izkāpšanai, iekāpšanai sabiedriskajā transporta līdzeklī un tā uzgaidīšanai.
- pašvaldības apstiprinātā sabiedriskā transporta maršruta   sākuma   vai   beigu   punkts   ar   apgriešanās   laukumu   vai dispečerdienesta punktu.
- teritorija, kura robežojas ar attiecīgo nekustamo īpašumu (apstādījumu zona un ietve - līdz brauktuvei, bet nekustamā īpašuma pusē, kur nav ielas, ceļa vai ietves, īpašumam piegulošās teritorija – ap fizisko personu īpašumiem līdz 5 m platā joslā, juridisko personu īpašumiem līdz 25 m platā joslā) vai līdz blakus esošā īpašuma robežai.
-
juridiski  noteikta teritorija konkrētam zemes izmantotājam vai īpašniekam un uz tā esošās ēkas un būves
- ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem.
 - attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts  transporta piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz nekustamajam īpašumam, tajā skaitā brauktuve daudzdzīvokļu namu pagalmos, tuneļi, caurtekas, atbalstsienas u.c.
-  jaunbūve, kā arī renovējama, restaurējama, rekonstruējama vai remontējama  ēka  vai cita  būve, vai ēku un citu būvju kopums ar tam piederošo teritoriju, palīgbūvēm vai būviekārtām.
-  fiziska vai juridiska persona (nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai lietotājs), kas veic būvniecības darbus.
ceļa  (ielas)  daļa,  kas  paredzēta  transporta  līdzekļu braukšanai.
– ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst produkciju pārtikai.

  – kāpņu telpas, gaiteņi, vestibili, pagrabtelpu gaiteņi u.t.t.

Koplietošanas telpas

Sabiedriska vieta

Publiska vieta

Tekne

Teritorijas uzturēšana

Transporta būves

Zālājs

Zāliens

– apstādījumu platība, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara līdz pirmajam sniegam , un tiek regulāri pļauta un kopta.
– dabīgi izveidojušās lakstaugu platības.
  - inženierbūves (tilti, satiksmes pārvadi, estakādes),
– rūpes par teritorijas labiekārtojumu, vizuālo kopskatu, koku nobiru, sniega un atkritumu novākšana, zāles pļaušana, stādījumu kopšana;
- brauktuves daļa, kas paredzēta ūdens savākšanai un novadīšanai.
– ielas, gājēju zonas, laukumi, autoosta, parki un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, apstādījumi, apbūvēta vai neapbūvēta, iekārtota vai neiekārtota valstij vai pašvaldībai piederoša teritorija.
– ikviena pašvaldības teritorijā esoša publiski pieejama teritorija, telpa vai norobežojums no apkārtējās vides, neatkarīgi no īpašuma formas.
 1. Vispārīgie noteikumi.
 2. 1.1. Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi  (turpmāk  tekstā - noteikumi)   ir saistoši visā Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā (t.sk. mazdārziņu un garāžu teritorijas) un nosaka   kārtību,   kādā  visām (t.sk.ārvalstu)  fiziskajām  un   juridiskajām   personām, kurām  īpašumā (neatkarīgi no tā vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatā),  lietošanā,   valdījumā   vai   apsaimniekošanā ir  nekustamais īpašums vai tā daļa , jānodrošina uzturēšana un paredz arī kārtību, kādā lietojamas dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, ciktāl to nenosaka speciāli normatīvie akti Latvijas Republikā.

  1. Noteikumi paredz, ka pavasara un vasaras darbu veikšanas sezona ir laikā no 1.aprīļa līdz 14.oktobrim, rudens un ziemas darbu veikšanas sezona ir laikā no 15.oktobra līdz 31.martam.
  2. Par šo noteikumu neievērošanu juridiskās un fiziskās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.
  3. Noteikumu izpildes kontroli veic Cēsu pilsētas Pašvaldības policija.

 

2. Nekustamo īpašumu un piegulošo teritoriju uzturēšana.

  1. Cēsu pilsētā esošajos nekustamajos īpašumos jānodrošina:
   1. piegulošās teritorijas(izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) - gājēju ietves, grāvju, caurteku un zālāju līdz brauktuves malai – kopšana;
   2. i