Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību Cēsu pilsētā
1999.gada 13.maijā Saistošie noteikumi Nr.5
(prot Nr. 10, 3&)

Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu
materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību
Cēsu pilsētā

Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"43.panta 7.punktu un 21.panta 14.punktu ,un likuma "Par nodokļiem un nodevām " 12.panta 7.punktu

l Noteikumos lietoto terminu skaidrojums

1.1.Reklāma ir Cēsu pilsētas teritorijā uz reklāmas nesējiem objektiem izvietotā vizuālā informācija par produkciju, pakalpojumu veidiem, idejām, kā arī objektiem, kuros noris tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana vai citi pasākumi saimnieciskās darbības uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai popularitātes palielināšanai.
1.2.Reklāmas nesējs objekts (turpmāk - "reklāmas nesējs"), uz kura izvieto reklāmu vai informāciju. Ir divu veidu reklāmas nesēji:
1.2.1.jebkura veida speciāli šīm nolūkam veidoti reklāmas nesēji - stendi, reklāmas vairogi, stabi, transparenti, brīvstāvošas vitrīnas, stiklotas konstrukcijas un citi dizaina objekti, kā stacionāri, tā pagaidu, ar gaismas un skaņas izmantošanu vai bez tās, plakaniski pie sienas vai šķērsām pret to piestiprinātas ierīces, izvietotas pie stabiem, ēku fasādēm, uz jumtiem, žogiem, ietvēm, ielām, ēku logos un vitrīnās (skatlogos), apstādījumos, dārzos, parkos, skvēros, brīvā ainavā, gar ceļiem, dzelzceļiem, pilsētas laukumos, krastmalās, uz tiltiem, estakādēs. ceļu pārvadiem, uz pagaidu būvēm u.c. līdzīgi objekti.
1.2.2.jebkura veida reklāmai piemērojams reklāmas nesējs - ēku sienas un fasādes, jumti, žogi, ietves, ēku logi un vitrīnas (skatlogi), estakādēs, ceļu pārvadi, stabi (apgaismes, elektrības vadu turētāji u.c.) pagaidu būves, u.c. līdzīgi objekti.
1.3.Izkārtne ir informācija par iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, fizisko vai juridisko personu darbības veidu un darba laiku. Izkārtni uzkrāso vai izvieto uz ēkas vai objekta fasādes.
1.4.Sludinājumi un citi informatīvie materiāli ir visāda veida īslaicīga reklāma: paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi un tāmi, ko izliek tiem speciāli paredzētās, pilsētas būvvaldes iepriekš saskaņotās vietās (stendi, afišu stabi un tāmi).
1.5.Reklāmas izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder attiecīgā reklāma un kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas nesēju un ir atbildīga par konkrētās reklāmas praktisko izvietošanu, uzturēšanu un noņemšanu.

II Vispārīgie noteikumi

2. Saistošie noteikumi par reklāmu, izkārtņu sludinājumu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību Cēsu pilsētā (turpmāk - Noteikumi) reglamentē reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu projektēšanas, saskaņošanas, izvietošanas un apsaimniekošanas kārtību Cēsu pilsētā.
Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām.
2.2.Noteikumos paredzētā kārtība attiecas uz reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu visā Cēsu pilsētas teritorijā neatkarīgi no zemes, ēkas vai objekta īpašuma piederības.
Šie Noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju: valsts un pilsētas pašvaldības dienestu norādēm (ceļu zīmes, transportu pietura zīmes, ielu nosaukumu norādes un tāmi), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida etalona (izņemot novietnes saskaņojumu noteiktā kārtībā).
2.3.Jautājumu par šajos Noteikumos paredzēto prasību izpildi izskata pilsētas būvvalde. konflikta gadījumā jautājumu izšķir Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskā komiteja un nepieciešamības gadījumā Cēsu pilsētas dome,
2.4.Tiesības izvietot reklāmu Cēsīs ir fiziskajām un juridiskajām personām, kuras noslēgušas līgumu ar Cēsu pilsētas domi par reklāmas vai tās nesēja eksponēšanu un noteiktajā kārtībā izdarījušas līgumā paredzētos maksājumus. Līguma paraugu apstiprina Cēsu pilsētas dome. Nomas maksas jautājumus un saistības ar tās zemes, ēkas vai objekta, uz kura reklāmas izvietotājs vēlas izvietot reklāmu, īpašnieku vai lietotāju kārto pats reklāmas vai reklāmas nesēja izvietotājs.
2.5.Līgums par reklāmas izvietošanu ar Cēsu pilsētas domi nav jāslēdz, ja reklāma tiek izvietota uz ēkas, kurā atrodas reklamētais objekts (veikals, ofiss vai tāmi.).
2.6.Tiesības izvietot izkārtni uz attiecīgās ēkas vai objekta fasādes ir fiziskām un juridiskām personām, kuras iesniegušas izkārtnes skici vai projektu pilsētas būvvalde un noteiktajā kārtībā saskaņojušas un saņēmušas attiecīgi noformētu izkārtnes izvietošanas atļauju, kuras paraugu apstiprina Cēsu pilsētas
dome. Saskaņojot, tiek iekasēta maksa.
2.7.Gadījumā, ja skatlogā izvietotā reklāma nav saistībā ar veikala vai uzņēmumā darbības veidu vai pārdodamās produkcijas sortimentu (izņemot svētku noformējumu), reklāmas izvietotajam noteiktajā kārtībā jāslēdz reklāmas eksponēšanas līgums ar Cēsu pilsētas domi.
2.8.Cēsu pilsētas būvvaldes norādījumi par uzņēmumu un veikalu skatlogu iekārtojuma sakārtošanu vai nomainu, kā arī par izkārtnes un reklāmas objektu sakārtošanu ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām.
2.9.Gadījumā, ja vairāki reklāmas izvietotāji pretendē uz reklāmas vai tās nesēja izvietošanu vienā un tajā pašā vietā, šīs tiesības izšķir konkursa ceļā, konkursu organizē pilsētas būvvalde. Konkursa rezultātā iekasētos līdzekļus ieskaita Cēsu pilsētas domes uzdevumu summu norēķinu kontā, Cēsu pilsētas infrastruktūras attīstībai.
2.10.Aizliegts īslaicīgu reklāmu izvietot šim nolūkam neparedzētās vietās (uz sētām, namu fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, transformatoru mājām u.c.). Visa veida īslaicīgu reklāmu, sludinājumus, drukātos

-3-

plakātus, afišas, transparentus u.c. Cēsis atļauts izvietot tikai pilsētas būvvaldes saskaņotās vietās, īslaicīgās reklāmas izvietotajiem jānovāc 2 dienu laikā pēc pasākuma vai reklamētās darbības beigām, atjaunojot vietu iepriekšējā tehniskā un vizuālā stāvokli.
2.11.Īpašos gadījumos (vēlēšanās, tautas aptaujas, referendums u.c. pasākumi) īslaicīgas reklāmas drīkst izvietot arī citās vietās, iesniedzot izvietošanas vietu saraktus vai shēmas saskaņošanai pilsētas būvvaldē, noteiktajā kārtībā noslēdzot reklāmas eksponēšanas līgumu un saņemot izvietošanas atļauju.
2.12.Reklāmas un izkārtnes (arī kombinācijā ar ieejas jumtiņiem, piebūvēm
u.c.,). kas tiek izvietotas pie ēkām - arhitektūras pieminekļiem, projekta stadijā jāsaskaņo ar Cēsu rajona galveno valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru.
2.13.Reklāmas grafiskās kompozīcijas nomaiņas gadījumos pie iepriekš izvietot atļauta reklāmas nesēja, nepieciešama ikreizēja pilsētas būvvaldes izsniegta reklāmas izvietošanas atļauja.
2.14.izvietojot reklāmas, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvus materiālus, jāievēro Latvijas Republikas likumdošana, kas regulē valsts valodas lietošanu.
2.15.Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības:
2.15.1 .reklāmai, izkārtnēm, ziņojumiem, afišām un plakātiem jābūt latviešu valodā:
2.15.2.publiskā informācijā līdzās latviešu valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija:

- nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija),
- attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;
- attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko tūrismu, ja tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru;
- attiecas uz starptautiskiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji un tml.).

2.16.Cēsu pilsētas teritorijā aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī narkotiku, pornogrāfijas un vardarbības reklāmu izvietošana.
2.17.Cēsu pilsētas teritorijā, reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošana tiek veikta saskaņā ar Cēsu pilsētas būvvaldes izsniegto projektēšanas uzdevumu. Projektēšanas uzdevumu izsniedzot, tiek iekasēta maksa.
2.18.Projektēšanas uzdevums nosaka reklāmas, reklāmas nesēja projektēšanas, izgatavošanas un ekspluatācijas funkcionālos, telpiskos un mākslinieciskos principus, ņemot vērā pilsētas apbūves pašreizējo stāvokli, arhitektūras raksturu, attīstības perspektīvas, būvnoteikumus, un nepieciešamo apkārtējās teritorijas labiekārtošanu.
2.19.Projektēšanas uzdevumā ietverto prasību izpilde ii obligāta reklāmas un tās nesēja izvietotajam.
2.20. Visa veida reklāmām un izkārtnēm jāatbilst funkcionāli estētiskajām prasībām un mērogam, tās izvietojot, jānodrošina Cēsu pilsētai rakturigās arhitektūras un vides saglabāšana, reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un apstādījumos, tās izvietojot, nedrīkst izjaukt ielas kopskata

-4-

2.21. Jāievēro reklāmā un izkārtnē pielietoto materiāla, grafiskās kompozīcijas, reklāmas plastiskā risinājuma, kā ari kolorīta atbilstība attiecīgās pilsētas daļas arhitektūras raksturam.
2.22.Reklāmās un izkārtnes nedrīkst aizsegt arhitektūras raksturīgās daļas, ainaviski vērtīgākus apbūves fragmentus vai citādi bojāt pilsētas izskatu.
2.23.Reklāmām, to nesēju objektiem un izkārtnēm jābūt piestiprinātām statiski drošā vietā un veidā.
2.24.Reklāmas, to nesēji objekti un izkārtnes to izvietotajiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā.
2.25.Visas iepriekš izvietotās reklāmas, izkārtnes, sludinājumi un citi informatīvie materiāli un to nesēji jāsakārto atbilstoši šo Noteikumu prasībām.
2.26.Iepriekš noslēgtie reklāmas eksponēšanas līgumi ir spēkā līdz to termina beigām.

III Reklāmas izvietošanas kārtība

3.1.Juridiskā vai fiziskā persona, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni Cēsīs, iesniedz pilsētas būvvaldē iesniegumu ar reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošanas vietas novietni, tās projektu vai idejas skici.
- zemes un ēkas īpašnieka, pārvaldītāja vai lietotāja rakstisku piekrišanu reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošanai.
3.2.Iesniegto projektu vai idejas skici izskata un saskaņo pilsētas būvvaldē un izsniedz atļauju izvietot konkrēto reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni, ja ievērotas visas šajos Noteikumos minētās prasības. Par reklāmas saskaņošanu tiek iekasēta maksa.
3.3.Brīvstāvošas reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietotājs izvietošanas novietni skaņo ar inženierdienestiem, ja nepieciešams ar BOVAS Latvijas Autoceļu direkciju, CSDD Cēsu nodaļu, Valsts valodas centru u.c.
3.4.Reklāmas, reklāmas nesēji vai izkārtnes pēc to izgatavošanas jāuzrāda pilsētas būvvaldē. Ja reklāma, reklāmas nesējs vai izkārtne realizēti atbilstoši atļautam projektam vai skicei pilsētas būvvaldē izsniedz attiecīgi noformētu reklāmas izvietošanas atļauju un ja nepieciešams vienlaicīgi organizē reklāmas eksponēšanas līguma noslēgšanu ar reklāmas, vai reklāmas nesēja izvietotāju par tiesībām eksponēt reklāmu vai reklāmas nesēju Cēsu pilsētas teritorijā.
3.5.Izsniedzot reklāmas izvietošanas atļauju tiek iekasēta maksa.
3.6.Pai papildus reklāmas izvietošanu tiek iekasēta nodeva.
3.7.Reklāmas vai reklāmas nesēja izvietotājs veic regulāras nodevas iemaksas Cēsu pilsētas domes uzdevumu summu norēķinu kontā, par maksāšanas kārtību vienojoties pie līguma slēgšanas:

- 7 x mēnesī;
- 1x3 mēnešos;
- visu summu uzreiz.
Reklāmas eksponēšanas nodevas sākuma summu nosaka Cēsu pilsētas dome.
3.8. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja izvietotājs neizpilda Noteikumos vai ar Cēsu pilsētas domi noslēgtajā līgumā paredzētās prasības pilsētas būvvaldē sniedz motivētu aitiekumu lekiāmas vai tās nesējā izvietošanai Cēsu pilsētā.
-5-IV Prasības projektu iesniegšanai
4.1 . Ja izkārtnes vai reklāmas izvietošana paredzēta uz jau esoša reklāmas nesēja (stenda, sienas, fasādes u.c.), projektā jāiekļauj:
4.1.1.izstrādāts projekts vai skice krāsās M 1:10, M 1:20;

4.1.2.konstruktīvais risinājums apjomīgām kompozīcijām;
4. 1 .3.burtu garnitūras pieteikums.
4.2. Ja izvietošanas atļauja tiek prasīta reklāmas nesējam ar stacionāru piesaisti zemē, papildus jāiesniedz topogrāfiskais plāns un visi pilsētas būvvaldes pieprasītie Inženiertehnisko dienestu saskaņojumi.
4.3. Ja reklāmas nesējs paredzēts vairākos eksemplāros, papildus jāiesniedz:
4.3.1.izvietošanas vietu saraksts un shēma:
4.3.2.konstrukciju paraugs-etalons, ievērojot visas III nodaļā paredzētās prasības.
4.4.Uz projekta jābūt tā autora, pasūtītāja un reklāmas nesēja izvietošanas objekta īpašnieka parakstam.

V nodala Atbildība par noteikumu neievērošanu

5.1.Šie Noteikumi paredz administratīvo atbildību:

l .grupa

5.1.1.par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu bez Ilguma ar Cēsu pilsētas domi par tiesībām eksponēt papildus reklāmu vai tās nesēju;
5.1.2.par reklāmas izvietošanu bez pilsētas būvvaldes apstiprinātas reklāmas izvietošanas atļaujas;
5.1.3.par šo Noteikumu 2.1.6.punkta neievērošanu.

2.grupa

5.1.4.par īslaicīgās reklāmas, sludinājumu u.c. informatīvo materiālu izvietošanu uz konstrukcijām un vietās, kur to nav saskaņojusi pilsētas būvvalde;
5.1.5.par īslaicīgo reklāmu, sludinājumu u.c.informatīvo materiālu nenonākšanu 2 dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma vai reklamētās darbības beigām.

3.grupa

5.1.6.par reklāmas, tās nesēja vai izkārtnes izpildi dabā neatbilstoši pilsētas būvvaldes apstipdnātajam projektam vai skicei-idejai;
5.1.7.par reklāmas, tās nesēju vai izkārtņu neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā;
5.1.8.par reklāmas, tās nesēja vai izkārtnes nostiprināšanu statiski nedrošā vietā un veidā;
5.1.9.par šo Noteikumu punktu 2.7., 2.8. un 2.13. neievērošanu.
5.2.Par šo Noteikumu pārkāpšanu atbild reklāmas, reklāmas nesēja, izkārtnes, sludinājuma un cita informatīvā materiāla izvietotājs vai īpašnieks.
5.3.Par
šo Noteikumu 2.8.punkta neievērošanu atbild juridiskās vai fiziskās personas, kurām pieder izvietotā informācija, skatloga iekārtojums.
5.4.Par šo Noteikumu pārkāpšanu atbild zemes, ēkas vai cits objekta īpašnieks, pārvaldītājs vai lietotājs, ja ar Lā atļauju uz viņam piederošā vai viņa pārvaldījumā esošā īpašuma izvietota pilsētas būvvaldē nesaskaņota reklāma, reklāmas nesējs, izkārtnes vai cits informatīvais materiāls.
5.5.Par šo Noteikumu pārkāpšanu noteikt šādus naudas sodus:
5.5.1.par punktā 5.1.1.,5.1.2.,5.1.3. minētajiem pārkāpumiem (1.grupa: no Ls 25 līdz Ls 50);
5.5.2.par punktā 5.1.4., un 5.1.5. minētajiem pārkāpumiem (2.grupa: no Ls 10 līdz Ls 30);
5.5.3.par punktā 5.1.6.,5.1.7.,5.1.8..5.1.9. minētajiem pārkāpumiem (3.grupa: no Ls 10 līdz Ls 20).
5.6.Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt un punktos 5.5.1.,5.5.2.,5.5.3. minēto naudas sodu uzlikt ir tiesīgi:

- Cēsu pilsētas domes deputāti;
- Cēsu pilsētas domes izpilddirektors;
- Cēsu pilsētas būvvaldes vadītājs, vietnieks, būvinspektors;
- Cēsu pilsētas pašvaldības policija

5.7. Ja naudas soda apmērs ir Ls 10 un pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu, 5.5.punktā minētās amatpersonas uzliek administratīvo sodu un iekasē naudas sodu uz vietas, nesastādot administratīvo pārkāpumu protokolu, bet izsniedzot noteikta parauga kvīti.
5.8.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo Noteikumu pārkāpējus no to pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
5.9.Sastādot administratīvo pārkāpumu protokolu, 5.6.punktā minētajām personām ir tiesības dot rakstveida norādījumus reklāmu, izkārtņu, sludinājumu u.c. informatīvo materiālu izvietotajam, kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam vai lietotājam par reklāmas nesēja un uz tā izvietotās informācijas tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu.
5.10.Noteikumu 5.9.punktā minēto norādījumu nepildīšanas gadījumā pilsētas būvvaldē uz pilsētas domes izpilddirektora apstiprinātas pilnvaras pamata organizē reklāmu, reklāmas nesēju, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu demontāžu un noņemšanu uz izvietotajā rēķina vai arī zemes, ēkas vai objekta īpašnieka, pārvaldītāja vai lietotāja rēķina, ja uz viņam piederošā , pārvaldījumā vai lietošanā esošā īpašunia izvietota pilsētas būvvaldes nesaskaņota reklāma.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv