Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

23.09.2004 Domes sēdes lēmumi


 

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2004.GADA 23.SEPTEMBRĪ

PROTOKOLS NR. 21

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

Par būvniecības ieceres “Siltumnīcu kompleksa II un III kārtas un

katlu mājas būvniecība J.Poruka 51, Cēsīs”

publiskās apspriešanas rezultātiem

__________________________________________

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Jāņa Rozenberga ziņojumu, Cēsu pilsētas dome,n o l e m j:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri “Siltumnīcu kompleksa II un III kārtas un katlu mājas būvniecība J.Poruka 51, Cēsīs”;

 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums ).

 3. Apstiprināt z/s “Kliģeni” (reģ. Nr. 49501007086, “Kliģeni”, Raunas pagasts, Cēsu rajons) būvniecības ieceri objektam J.Poruka ielā 51, Cēsīs.

 4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt z/s “Kliģeni” plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta J.Poruka ielā 51, Cēsīs projektēšanas darbu uzsākšanai.

Par vienošanās apstiprināšanu

__________________________________________

Izskatot sabiedriskās organizācijas ‘’Cēsu rajona invalīdu biedrība’’ (Reģ. Nr. 000803959) 2004.gada 3.septembra iesniegumu (Reģ. Nr. 1909/1024) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.septembra atzinumu (prot. Nr.19), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Apstiprināt vienošanos ar sabiedrisko organizāciju ‘’Cēsu rajona invalīdu biedrība’’ (Reģ. Nr. 000803959) un sabiedriskās organizācijas ‘’Latvijas multiplās sklerozes asociācija’’ struktūrvienību ‘’Cēsu rajona nodaļa’’(Reģ. Nr. 000800666), saskaņā ar pielikumu

 

Par zemes gabala Leona Paegles ielā 2c, Cēsīs, daļas apbūvi mājokļu jautājumu risināšanai

__________________________________________

 

Pamatojoties uz konkursa komisijas ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Festivāla ielā 45, Cēsīs, apbūves projektēšanai un būvniecībai’’ un ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Briežu ielā 22, Cēsīs, apbūves projektēšanai un būvniecībai’’ priekšlikumu (03.09.2004., prot. Nr. 5) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (16.09.2004., prot. Nr.19) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Piekrist zemes gabala Leona Paegles ielā 2c, Cēsīs, daļas atsavināšanai dzīvojamo māju būvniecībai.

 1. Uzdot Cēsu pilsētas zemes komisijai (priekšsēdētājs J.PĒTERSONS) organizēt zemes gabala Leona Paegles ielā 2c, Cēsīs, sadalīšanu.

 2. Uzdot Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs J.ZLAUGOTNIS) izstrādāt zemes gabala Leona Paegles ielā 2c, Cēsīs, daļas apbūves nosacījumus.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS) sagatavot dokumentu paketi zemes gabala Leona Paegles ielā 2c, Cēsīs, daļas atsavināšanai.

 4. Apturēt atklāta konkursa ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Festivāla ielā 45, Cēsīs apbūves projektēšanai un būvniecībai’’ un ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Briežu ielā 22, Cēsīs apbūves projektēšanai un būvniecībai’’ rīkošanu.

Par telpu nomu Cēsīs, Raunas ielā 12

__________________________________________

Pamatojoties uz SIA “Inserviss Group” valdes priekšsēdētāja Aleksandra Jekimenkova un Cēsu Kultūras centra direktores Ijas Grozas iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

  1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar SIA “Inserviss Group” par telpām Cēsīs, Raunas ielā 12 ar kopējo platību 84,44 m2.

  2. Pilnvarot Cēsu Kultūras centra direktori parakstīt telpu Cēsīs, Raunas ielā 12 nomas līgumu (saskaņā ar pielikumu ).

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu Kultūras centram.

Par Sociālo pakalpojuma centra ēkas projekta sadalīšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz firmas “Cēsu būvnieks” SIA ģenerāldirektora J.Siņelobova iesniegumu (reģ.Nr.1979/1-23; 16.09l.2004.) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.septembra sēdes atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

  1. Piekrist atdalīt atsevišķi projektā veicamos siltumenerģijas ražošanas un pārvades darbus no vispārceltnieciskiem darbiem.

  2. Piekrist, ka firma “Cēsu būvnieks” SIA apmaksā tikai siltumenerģijas ražošanas un pārvades projektēšanas un izbūves darbu izmaksas.

  3. Pēc siltumenerģijas ražošanas un pārvades iekārtu izbūves un nodošanas ekspluatācijā, īpašuma tiesības nostiprinās saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu”.

Par zemes gabala Leona Paegles ielā 2C, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums - zemes gabals ar platību 13371 m2, viena būve un četras inženierbūves Leona Paegles ielā 4C, Cēsīs (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0009 1828; 07.02.2003.).

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 16.septembra atzinumu par zemes gabala daļas nodošanu daudzdzīvokļu māju apbūvei (prot.Nr.19) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.septembra atzinumu Nr.106 (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Leona Paegles ielā 2C, Cēsīs (kad.Nr.4201-009-0318) trīs atsevišķās daļās;

 2. Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju zemes gabaliem Leona Paegles ielā 2, 2A un 2B, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Leona Paegles iela 2D, Cēsis (kad.Nr.4201-009-0322);

  1. Zemes gabala platība 4800 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso siltumtrase (aizsargjoslas platība 154 m2), vidēja spiediena gāzes vads un elektropārvades kabelis;

  3. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

 3. Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar jaunceļamās sporta zāles autostāvvietu, piešķirt jaunu adresi Leona Paegles iela 2E, Cēsis (kad.Nr.4201-009-0323);

  1. Zemes gabala platība 2600 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā:

  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso vidēja spiediena gāzes vads ar noslēgierīci akā;

  3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908);

 4. Atlikušajam zemes gabalam un būvēm uz tā saglabāt adresi Leona Paegles iela 2C, Cēsis (kad.Nr.4201-009-0318);

  1. Zemes gabala platība 5971 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā:

  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso vidēja spiediena gāzes vads, zemes gabala robežās atrodas elektropārvades kabelis un elektrosadales skapis;

  3. Zemes lietošanas mērķis - inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201).

Par zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 28, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 28, Cēsīs, īpašnieka Druvja Meluškāna un SIA “Plus Punkts”, reģ.Nr.000330269, adrese E.Birznieka-Upīša iela 18, Rīga, iesniegumus par zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 28, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.2151/1-23; 14.09.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.septembra atzinumu Nr.100 (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Lielā Katrīnas ielā 28, Cēsīs (kad.nr.4201-005-1621), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas SIA “Plus Punkts” preses kiosks, piešķirt jaunu adresi Lielā Katrīnas iela 30, Cēsis (kad.nr.4201-005-1639);

  1. Zemes gabala platība 65 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes gabals atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības un arheoloģijas pieminekļa Cēsu pilsētas vēsturiskā centra un senpilsētas teritorijā;

  3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam uz tā saglabāt adresi Lielā Katrīnas iela 28, Cēsis (kad.nr.4201-005-1621);

  1. Zemes gabala platība 859 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes gabals atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības un arheoloģijas pieminekļa Cēsu pilsētas vēsturiskā centra un senpilsētas teritorijā;

  3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Vaļņu ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma - zemes gabala un ēkas Vaļņu ielā 12, Cēsīs, un ēkas Vaļņu ielā 12A, Cēsīs, īpašnieka Pāvila Meluškāna, iesniegumu par zemes gabala Vaļņu ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.2045 /1-23; 07.09.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.septembra atzinumu Nr.101 (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Vaļņu ielā 12, Cēsīs (kad.nr.4201-005-2607), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas ēka ar adresi Vaļņu iela 12A, Cēsis, piešķirt atbilstošu adresi Vaļņu iela 12A, Cēsis (kad.nr.4201-005-2624);

  1. Zemes gabala platība 155 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājums - pagalms kopīgs ar nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 12, Cēsīs;

  3. Servitūts - piekļūšana nekustamajam īpašumam Vaļņu ielā 12A, Cēsīs, caur nekustamajiem īpašumiem Vaļņu ielā 12 un Rīgas ielā 17, Cēsīs;

  4. Zemes gabals atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības un arheoloģijas pieminekļa Cēsu pilsētas vēsturiskā centra un senpilsētas teritorijā;

  5. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0903);

 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam uz tā saglabāt adresi Vaļņu iela 12, Cēsis (kad.nr.4201-005-2607);

  1. Zemes gabala platība 309 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājumi - piekļūšana nekustamajam īpašumam Vaļņu ielā 12A, Cēsīs, caur nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 12, Cēsīs;

  3. Zemes gabals atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības un arheoloģijas pieminekļa Cēsu pilsētas vēsturiskā centra un senpilsētas teritorijā;

  4. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 155 m2, daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) - 154 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā;

 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs; “Cēsu būvnieks“ SIA siltumtīklos Dzintara ielā 7, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala

Kalna ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1518 (20.08.2004.) uz Aivara Matveja, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Kalna ielā 8, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala (2671 m²) un namīpašuma- vienas dzīvojamās ēkas un vienas palīgceltnes.

Izskatot nekustamā īpašuma Kalna ielā 8, Cēsīs, īpašnieka Aivara Matveja iesniegumu (reģ.Nr.2202/1-23;17.09.2004.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.septembra atzinumu Nr.98 (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Kalna ielā 8, Cēsīs (kad.Nr.4201-008-0830), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kas robežojas ar zemes gabalu Kalna ielā 10, Cēsīs, piešķirt adresi Kalna iela 8B, Cēsis (kad.Nr.4201-008-0836);

  1. Zemes gabala platība 1371 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atlikušajam zemes gabalam un uz tā esošajam namīpašumam saglabāt adresi Kalna iela 8, Cēsis (kad.Nr.4201-008-0830);

  1. Zemes gabala platība 1300 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 4. Lai inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu apjomu reģistrētu VZD kadastra reģistrā, zemes gabala īpašnieks pasūta inženierkomunikāciju kadastrālo uzmērīšanu, iemērot jaunizveidotos zemes gabalus dabā.

Par nekustamā īpašuma

Priekuļu ielā 11, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1193 (17.12.1999.) uz SIA Firmas “Okrašinskis un Beķeris”, reģistrācijas Nr.44103009150, juridiskā adrese Lielā Katrīnas iela 22-2, Cēsis, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Priekuļu ielā 11, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala (22260 m²) un četrām palīgēkām.

Izskatot nekustamā īpašuma Priekuļu ielā 11, Cēsīs, īpašnieces SIA Firmas “Okrašinskis un Beķeris” iesniegumu (reģ.Nr.1971/1-23; 15.09.2004.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.septembra atzinumu Nr.99 (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Priekuļu ielā 11, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0311), divos atsevišķos zemes gabalos;

 1. Atdalītajam zemes gabalam, kas robežojas ar Palmu ielu, un uz tā esošajai ēkai (inventarizācijas plānā apzīmējums Nr.3) piešķirt jaunu adresi Palmu iela 7, Cēsis (kad.Nr.4201-003-0327);

  1. Zemes gabala platība 8985 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objekti (1001);

 2. Atlikušajam zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām (inventarizācijas plānā apzīmējumi Nr.1, Nr.2, Nr.4) saglabāt adresi Priekuļu iela 11, Cēsis (kad.Nr.4201-003-0311),

  1. Zemes gabala platība 13275 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);

 3. Lai inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu apjomu reģistrētu VZD kadastra reģistrā, zemes gabalu īpašnieks pasūta inženierkomunikāciju kadastrālo uzmērīšanu, iemērot jaunizveidotos zemes gabalus dabā.

 

Par zemes gabala Rīgas ielā 32, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________

Saskaņā ar dāvinājuma līgumu (05.08.2004.) Gunāram Kārlim Grabim, pieder nekustamais īpašums - zemes gabals Rīgas ielā 32, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 23.maija lēmuma Nr.29 (prot.Nr.11) 5. punktu zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701)- 213 m², darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 213 m².

Izskatot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 32, Cēsīs, īpašnieka Gunāra Kārļa Grabja pilnvarotās personas Ilzes Krastas, iesniegumu (reģ.Nr.2205/1-23; 17.09.2004.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Rīgas ielā 32, Cēsīs, uz kura zemes īpašnieks vēlas realizēt tikai 1-2 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūvi, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.septembra atzinumu Nr.102 (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Zemes gabalam Rīgas ielā 32, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-2712), noteikt zemes lietošanas mērķi - daudzdzīvokļu māju apbūve (vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve - 0701).

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 8, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

__________________________________________

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392 un Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.06.2004.gada atzinuma Nr.69 (prot.nr.12), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Raiņa ielā 8, Cēsīs, (kad. Nr.4201 008 0302), kas sastāv no zemes gabala ar platību 6572m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes (0908);

 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso elektrisko tīklu gaisvadu līnija ar nominālo spriegumu 0.4kv (aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju – 0.0635ha).

Par nekustamā īpašuma Rožu laukums, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

__________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “Latīpašums – Mērniecības birojs” veikto zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03–1/7392 un Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.06.2004.gada atzinumu Nr.74(pro.nr.12), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Rožu laukums, Cēsīs, (kad. Nr.4201 005 2708), kas sastāv no zemes gabala ar platību 1948m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.

 2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti ( 1101 zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c ).

 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas SIA “Vinda” piederoši tīkli – aizsargjosla gar ūdensvadu 0.0176ha, aizsargjosla gar pašteces kanalizācijas vadu 0,0779ha, aizsargjosla gar lietus kanalizācijas vadu 0.0427ha; zemes gabalu šķērso apakšzemes sakaru kabeļu līnija – aizsargjosla gar apakšzemes sakaru kabeļu līniju 0.0016ha un ZET Cēsu ETR piederoši 6kV,0.4kV elektrisko tīklu kabeļu līnijas – aizsargjoslas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām 0.0501ha; vidēja spiediena PE gāzes vads D90 – aizsargjosla gar vidēja spiediena gāzes vadu 0.0100ha; uz zemes gabala atrodas zemes īpašniekam nepiederoša būve (kad. Nr.42015052708001).

Par nekustamā īpašuma Festivāla ielā 40, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

__________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “Latīpašums – Mērniecības birojs” veikto zemes gabala Festivāla ielā 40, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1997.gada 16.septembra rakstu Nr.1-07/5549 un valsts A/S “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” 1998.gada 2.janvāra rakstu Nr.03–1/1 un Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.06.2004.gada atzinumu Nr.73(pro.nr.12), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Festivāla ielā 40, Cēsīs, (kad. Nr.4201 002 0722), kas sastāv no zemes gabala ar platību 22844m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);

 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas lietus kanalizācijas tīklu izplūdes upītē – aizsargjosla gar lietus kanalizācijas vadiem 0,0603ha un siltumtrase – aizsargjosla gar siltumtrasi kanālā 0,0407ha.

Par finansiālu atbalstu Tomasam Kozlovskim

__________________________________________

Pamatojoties uz A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktora iesniegumu(Nr.1926/1 – 25 no 07.2004.) un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.19.2004.,prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Atbalstīt A.Kalniņa Cēsu mūzikas skolas 5.klavieru klases audzēkņa Tomasa Kozlovska līdzdalību starptautiskajā pianistu konkursā, sedzot dalības maksu no kultūras pasākumu ( valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250 ) nesadalītajiem līdzekļiem.

 

Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem

__________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.212 „Par „Vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu izglītības procesa organizācijai nepieciešamo dokumentu saturu, uzbūvi, to nodrošināšanas prasībām un uzskaites kārtības apstiprināšanu”” (12.05.2003). Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.19.2004.,prot.Nr.19) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

 

1. Noteikt Cēsu pilsētas izglītības iestādēs 2005./2006.m.g. mācību gadā šādu skaitu 1.klašu komplektus:

  • Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;

  • Cēsu 1.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;

  • Cēsu 2.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;

  • Cēsu pilsētas pamatskolā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti.

  • Cēsu 2.vidusskolā – ne vairāk kā viens komplekts.

2. Noteikt, ka augstāk minētajās skolās, komplektējot pirmo klašu komplektus 2005./2006.m.g. mācību gadam skolēnu skaits vienā komplektā nepārsniedz 22 skolēnus.

Par kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2005./2006.mācību gadā

__________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.212 „Par „Vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu izglītības procesa organizācijai nepieciešamo dokumentu saturu, uzbūvi, to nodrošināšanas prasībām un uzskaites kārtības apstiprināšanu”” (12.05.2003.) un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.09.2002.,prot.Nr.19) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

  1. Apstiprināt kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2005./2006.mācību gadā, saskaņā ar pielikumu un tās pielikumu- bērna datu bāzes uzskaites kartiņu (pielikums )

  2. Lēmums „Par kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2005./2006.mācību gadā” ir spēkā līdz 2005.gada 1.septembrim.

Par Cēsu pilsētas 1.pimsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.09.2004.prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu saskaņā ar nolikumu. Nolikums pielikumā

 

Par Cēsu pilsētas 4.pimsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.09.2004.prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu saskaņā ar pielikumu

 

Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāna apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.09.2004.prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plānu saskaņā ar pielikumu

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2003.gada 16. janvāra lēmumā „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.1; § 23)

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.09.2004., prot.Nr. 18 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome,n o l e m j:

Veikt sekojošas izmaiņas Cēsu pilsētas domes 2003.gada 16. janvāra lēmumā „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.1;§23),

 1. Izteikt punktu 2.1. sekojošā redakcijā:

Vecāku domē ir 10 locekļi:

1 pārstāvis no Cēsu Pastariņa skolas

1 pārstāvis no Cēsu 1.pamatskolas,

1 pārstāvis no Cēsu 2.pamatskolas

2 pārstāvji no Cēsu pilsētas pamatskolas

1 pārstāvis no Cēsu 2.vidusskolas

2 pārstāvji no Cēsu pilsētas ģimnāzijas

2 pārstāvji no DACVĢ

Līdz 1.novembrim katras mācību iestādes padome izvirza minēto pārstāvju skaitu dalībai Vecāku domē uz diviem gadiem. Ja vecāks vairs nevēlas darboties Vecāku domē, viņš par to ziņo attiecīgās mācību iestādes padomei, un viņa vietu ieņem cits vecāks, kuru ievēl mācību iestādes padome.

2. Izteikt punktu 2.2 sekojošā redakcijā:

Vecāku domi 10 locekļu sastāvā apstiprina ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

 

Par revīzijas rezultātiem pašvaldības publiskajā aģentūrā

„Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes iekšējās revidentes 01.09.2004. “Aktu par revīzijas rezultātiem ”, pašvaldības publiskajā aģentūrā „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” un Finansu komitejas atzinumu (16.09.2004., protokols Nr.19), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Apstiprināt “Aktu par revīzijas rezultātiem pašvaldības publiskajā aģentūrā „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”( turpmāk – PPA Vidzemes SPR). Akts pielikumā

 2. Atzīt, ka PPA Vidzemes SPR grāmatvedības dokumenti pamatbudžetā noformēti atbilstoši Finanšu Ministrijas 2001.gada 25.jūnija Instrukcijas Nr.3 „Valsts (pašvaldības) budžeta iestāžu, pašvaldību grāmatvedības uzskaites” noteikumiem;

 3. Pašvaldības publiskās aģentūrās „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” administrācijai;

  1. Pilnveidot un precizēt „PPA Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” priekšsēdētāja „Rīkojumu par grāmatvedības kārtošanu” atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”, Finanšu Ministrijas 2001.gada 25.jūnija Instrukcijas Nr.3 „Valsts(pašvaldības) budžeta iestāžu, pašvaldību grāmatvedības uzskaites” noteikumiem un Finanšu Ministrijas un Valsts kases izdotajiem normatīvajiem aktiem;

  2. Lai pilnveidotu grāmatvedības uzskaiti „PPA Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”, jāievēro likuma “Par grāmatvedību” 2.panta prasības;

  3. grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas un finansu stāvoklī;

  4. grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai;

  5. grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem;

 4. Sastādot uzņēmuma finanšu gada pārskatu, ievērot Ministru kabineta noteikumus „Par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu” prasības par pārskata slēguma inventarizācijām un uzņēmumā jāinventarizē:

4.1.nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, krājumi, norēķini, naudas līdzekļi, norēķini par neizmaksātajām algām pārskata gada beigās un norēķini par nodokļiem;

5. Grāmatvedības uzskaitē ievērot MK Noteikumus “Par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu” prasības:

5.1.8.p.: pēc attaisnojuma dokumenta pārbaudes uz tā norāda iegrāmatojumu (kontējumu) vai nodrošina šī iegrāmatojuma (kontējuma) atšifrējumu, ja iegrāmatojumu veic elektroniski;

5.1.29.p.: ja tiek laboti papīra dokumenta veidā sagatavotie attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri, katru labojumu atrunā, norādot, kas, kad, un kāpēc labojis, kā arī ar parakstu apstiprina tā persona, kura izdarījusi labojumu.

 

Par Cēsu pilsētas sporta skolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu (Nr.1823/1-25 20.08.2004.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.09.2004.prot.Nr.18) un Finansu komitejas (16.09.2004.prot.Nr.19) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Apstiprināt ar 2004.gada 1.septembri Cēsu pilsētas sporta skolai sekojošus maksas pakalpojumus:

 1. Mācību treniņu bāzei Priekuļos:

  1. viena diennakts uzturēšanās treniņu bāzē, izmantojot gultas veļu (1 personai) – Ls 2,00 (bez PVN)

  2. viena diennakts uzturēšanās treniņu bāzē, neizmantojot gultas veļu (1 personai) – Ls 1,50 (bez PVN)

 2. Sporta zālēm Lapsu ielā 17 un Lāču ielā 10:

  1. Zāles īre, izmantojot dušas un ģērbtuves (neatkarīgi no cilvēku skaita) – par vienu stundu:

   1. Lapsu ielā 17:

  • apkures sezonā ( no 1.oktobra līdz 1.maijam) – Ls 6,00 (bez PVN)

  • vasaras sezonā ( no 1.maija līdz 1.oktobrim) – Ls 4,00 (bez PVN)

   1. Lāču ielā 10:

  • apkures sezonā (no 1.oktobra līdz 1.maijam) – Ls 4,50 (bez PVN)

  • vasaras sezonā (no 1.maija līdz 1.oktobrim) – Ls 3,00 (bez PVN)

  1. Sporta zāles īre :

   1. bērniem līdz 18 gadiem (1 personai)

  • par vienu stundu - Ls 0,30 (bez PVN)

  • par divām stundām – Ls 0,50 (bez PVN)

   1. pieaugušiem ( 1 personai)

  • par vienu stundu – Ls 0,50 (bez PVN)

  • par divām stundām – Ls 0,80 (bez PVN)

   1. ģimenēm (abi vecāki + vismaz viens bērns)

  • par vienu stundu – Ls 1,00 (bez PVN)

  • par divām stundām – Ls 1,60 (bez PVN)

   1. galda spēlēm palīgtelpās (1 personai)

  • par vienu stundu – Ls 0,20 (bez PVN)

  • par divām stundām – Ls 0,30 (bez PVN)

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2001.gada 23.augusta lēmumu “Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.11, §24)un 2002.gada 28.februāra lēmumu “Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.5, §30).

 

Par privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 06.12.2001. sēdes protokolu Nr.19 “ Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma nolikums “ un Finansu komitejas atzinumu ( 16.09.2004., protokols Nr.19 ), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Apmaksāt no Cēsu pilsētas pašvaldības speciālā budžeta sadaļas “ Privatizācijas fonds “ līdzekļiem šādus pasākumus:

Funkciju

klasifikācijas

kods

Izdevumu veidi

Summa

Ls

01.000

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

2568.00

01.100

Cēsu pilsētas dome

 

 

- datoru iegādei

1200.00

 

Cēsu pilsētas dzimtsarakstu nodaļa

 

 

- elektroapkures sistēmas ierīkošanai

1368.00

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība

4000.00

03.130

Pašvaldības policija

 

 

- video novērošanas iekārtu uzstādīšanai

4000.00

07.000

Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība

3794.00

07.300

Sanitārie pasākumi

 

 

- solu izgatavošanai

946.00

 

- Mūrlejas ielas remontam

896.00

07.330

Sīkdzīvnieku kapsēta

 

 

- dzīvnieku kapsētas piebrauktuves izbūvei

1008.00

07.400

Ielu apgaismošana

 

 

- projektēšanas darbiem

944.00

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu piedaloties pētījumā

“Likumpārkāpēja integrācijas iespējas darba tirgū Ziemeļvidzemē”

__________________________________________

Pamatojoties uz to, ka Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūts un Valsts probācijas dienests gatavo iesniegšanai Eiropas Sociālā fonda grantu shēmā “Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” projektu “Likumpārkāpēja integrācijas iespējas darba tirgū Ziemeļvidzemē” un uzaicina piedalīties pētījumā Cēsu, Valmieras, Valkas, Limbažu pilsētu un rajonu pašvaldības, ar līdzfinansējumu katram patrnerim 5% apmērā no plānotā projekta budžeta, t.i. Ls 125,- (viens simts divdesmit pieci lati), un Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 16.09.2004. (prot.Nr.17) un Finansu komitejas 16.09.2004. (prot.Nr.19) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

  1. Pieņemt LU Filozofijas un Socioloģijas institūta piedāvājumu piedalīties pētījuma “Likumpārkāpēja integrācijas iespējas darba tirgū” un paredzēt līdzfinansējumu Ls 125,- (viens simts divdesmit pieci lati) apmērā 2005.gadā.

  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt līdzfinansējumu 2005.gada Cēsu pilsētas pašvaldības budžetā.

 


 

Pielikums

 

 

 

Publiskā apspriešanas par būvniecības ieceri

“Siltumnīcu kompleksa II un III kārtas un

katlu mājas būvniecība J.Poruka 51, Cēsīs” gala ziņojums

2004.gada 12.augustā Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu (protokola Nr.17, §41) par publiskās apspriešanas organizēšanu būvniecības iecerei “Siltumnīcu kompleksa II un III kārtas un katlu mājas būvniecība J.Poruka 51, Cēsīs”.

Par publiskās apspriešanas uzsākšanu tika ievietots paziņojums laikrakstā “Druva” (2004.gada 27.augustā), kā arī Cēsu pilsētas mājas lapā.

Publiskās apspriešanas noteiktais laiks 2004.gada 27.augusts – 22.septembris.

Ar publiskās apspriešanas materiāliem bija iespējams iepazīties Cēsu pilsētas domes vestibilā (2.stāvā) un pilsētas mājas lapā (www.cesis.lv).

Komentārus un viedokļus varēja izteikt:

 • Iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā;

 • Iesūtot elektroniski uz e-pastu janis.rozenbergs@dome.cesis.lv;

 • Cēsu pilsētas mājas lapā, komentāru sadaļā.

Rezultāti

Ir saņemti 3 komentāri pilsētas mājas lapā, kuri vienbalsīgi atbalsta projekta realizāciju.

 

Gala ziņojums
Publiskās apspriešanas laikā Cēsu pilsētas iedzīvotāji ir izteikuši pozitīvu nostāju par būvniecības ieceri, līdz ar to uzskatāms, ka publiskās apspriešanas rezultāts ir pozitīvs un ir pieļaujama tālāka projekta realizācija.

 


 

Pielikums

 

Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē

Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2005./2006.m.g.

 

I . Obligātais izglītības vecums

 

 1. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32.pantu vecāki (aizbildņi) piesaka bērnu apmācībām pašvaldības vispārējās izglītības iestādes (turpmāk tekstā – izglītības iestādes) 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.

 2. Pēc bērnu vecāku (aizbildņu) vēlēšanās bērns pamatizglītību var uzsākt tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 6 gadi, ja ir atbilstoša psiholoģiskā gatavība, atbilstošs veselības stāvoklis, un bērns ir sagatavots pamatizglītības uzsākšanai.

 3. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var uzsākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu ātrāk vai vēlāk saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm un ārstu komisijas atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u).

 4. Sākumskolas posmā pēc vecāku (aizbildņu), izglītības iestādes vai pašvaldības institūciju ierosinājuma bērns var mācīties mājmācībā šādos gadījumos:

  1. bērns slikti iekļaujas kolektīvā;

  2. bērnam ir slikts veselības stāvoklis;

  3. bērnam nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt.

 5. Ja īpašu apstākļu dēļ bērns nav uzsācis mācības vecumā, kurā jāuzsāk mācības saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un šo kārtību, jautājumu par viņa izglītošanu, pēc saskaņošanas ar vecākiem (aizbildņiem), izlemj Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļa.

 

II. Bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē.

 

 1. Cēsu pilsētas dome līdz katra gada 1.novembrim nosaka 1.klašu komplektu skaitu nākošajam mācību gadam.

 2. Bērnu uzņemšanu 1. klasē 2005./2006.mācību gadam Cēsu pašvaldības izglītības iestādēs uzsāk ar 2004.gada 22.novembri.

 3. Uzņemot bērnus 1. klasē 2005./2006.mācību gadam:

  1. Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus;

  2. no 22.11.2004. – 19.01.2005. Cēsu pašvaldības izglītības iestādēs uzņem bērnus 1.klasēm(nākošajam mācību gadam);

  3. no 20.01.2005. –10.02.2005. Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļa precizē bērnu sarakstus vai visi Cēsīs pierakstītie bērni, kuriem jāuzsāk mācības 1.klasē 2005./2006.mācību gadā, ir pieteikti izglītības iestādēs;

  4. no 11.02.2005. – 1.09.2005. uzņem bērnus brīvajās vietās Cēsu pilsētas izglītības iestāžu 1.klasēs;

  5. uzņemot bērnus mācībām 1.klasē, priekšroka tiek dota bērniem, kuru dzīves vieta deklarēta Cēsu pilsētā.

 4. Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi), uzrādot pasi, iesniedz iesniegumu un bērna datu bāzes uzskaites kartiņu.

 5. Izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarots darbinieks, iesniedzēja klātbūtnē, iereģistrē iesniegumu un dokumenta kopiju par bērna dzīvesvietu.

 6. Izglītības iestādes 10. dienu laikā pēc 1. klases komplektācijas pabeigšanas rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē. Atteikuma gadījumā izglītības iestādes direktors sniedz argumentētu rakstisku atbildi vecākiem (aizbildņiem).

 7. Pēc izglītības iestādes apstiprinājuma vai paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādes 1. klasē vecāki (aizbildņi) līdz 20.06. attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz šādus dokumentus:

  1. profilaktiskās potēšanas karti 063/u, medicīnisko karti 026/u vai ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli;

  2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu(pēc tās salīdzināšanas ar oriģinālu).

III. Dažādi jautājumi.

 

 1. Bērnus mācību uzsākšanai pamatizglītības programmā sagatavo pirmsskolas izglītības iestādēs un Cēsu bērnu un jauniešu centrā.

 2. Bērna uzņemšanu izglītības iestādē noformē ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Izglītības iestādes vadītāja pilnvarotā persona 10 dienu laikā pēc bērna uzņemšanas izglītības iestādē vai izstāšanās no izglītības iestādes veic nepieciešamās izmaiņas skolēnu datu bāzē un informē par to Cēsu plisētas domes Izglītības nodaļas galveno speciālistu bērnu uzskaites jautājumos.

 3. Vispārējās izglītības iestādes vadītājam, komplektējot klases, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Ja ir atkāpes no tiem, tad jāinformē par to Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļa.


Pielikums

 

 

APSTIPRINĀTS

Cēsu pilsētas domes sēdē

2004. gada_____________

(protokols Nr. ___________)

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs

 

CĒSU PILSĒTAS 1. PIRMSSKOLAS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

N O L I K U M S

SATURS

 1. Izglītības iestādes nosaukums, tās juridiskā adrese.

 2. Izglītības iestādes dibinātājs, tās juridiskais statuss.

 3. Izglītības iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi.

 4. Izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas.

 5. Izglītības procesa organizācija.

 6. Izglītojamo tiesības un pienākumi.

 7. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi.

 8. Izglītības iestādes padomes izveidošanas kārtība un kompetence.

 9. Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un

  kompetence.

 10. Izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu

  pieņemšanas kārtība.

 11. Izglītības iestādes saimnieciskā darbība.

 12. Izglītības iestādes finansēšanas avoti un kārtība.

 13. Izglītības iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība.

 14. Izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība.

 15. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar šo likumu, izglītības

likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Pielikumi

Nr.1. Izglītības iestādes padomes nolikums.

Nr. 2. Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes nolikums.

 

1.IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS, JURIDISKĀ ADRESE

  1. Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk tekstā “iestāde” ) ir Cēsu pilsētas pašvaldības dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

  2. Iestādes adrese – Palasta iela 14, Cēsis, LV-4101

 1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DIBINĀTĀJS, TĀ JURIDISKAIS STATUSS

  1. Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas iestādes dibinātājs ir Cēsu pilsētas pašvaldība.

  2. Iestāde ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs un rēķins bankā.

 2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENI, UZDEVUMI

  1. Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir licencētā izglītības programma, kas nosaka iestādes darbības mērķus, pamatvirzienus un uzdevumus. Izglītības programmu veido iestādē atbilstoši Izglītības likumam.

  2. Izglītības iestādes mērķis ir sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā, pamatojoties uz apkārtējās pasaules likumsakarībām:

   1. attīstot katra bērna aktivitāti (garīgo, intelektuālo, fizisko),

   2. veidojot iekšēju vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi,

   3. veidojot “ Es “ apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, interešu apzināšanu, spēju izpausmi aktīvā darbībā,

   4. veicinot sociālo attīstību.

  3. Izglītības iestādes uzdevumi ir:

   1. Veicināt bērnu vispusīgu fizisko, garīgo un intelektuālo attīstību, pamatojoties uz viņu individuālām spējām un ievērojot attīstības pēctecību.

   2. Veicināt katra bērna aktīvu, radošu darbību, virzot viņa individuālos iespaidus un sabiedrības dzīves uztveri kopsakarībās, uz iespēju dažādi darbojoties, to izzināt.

   3. Veicināt bērnu personīgās pieredzes veidošanos, apgūstot pieaugušo radīto pieredzi un veicinot viņu izziņas procesus un darbības.

   4. Attīstīt bērnam ticību sev, apzināties sevi, izteikt sevi radošās darbībās, gūt panākumus atbilstoši savām spējām.

   5. Veicināt un izkopt bērnam saskarsmes un sadarbības spējas un iemaņas, balstoties uz vispārcilvēciskām vērtībām.

 3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪSTENOJAMĀS PROGRAMMAS

4.1.Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno Izglītības un Zinātnes ministrijā

licencētu “Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu” – kods

01011111.

  1. Pirmsskolas izglītības programma nodrošina izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības apguvei, aptverot:

   1. individualitātes veidošanos;

   2. garīgo, fizisko un sociālo attīstību;

   3. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;

   4. veselības nostiprināšanu; psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

   5. valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi.

  2. Mācību priekšmetu programmas izstrādā iestādes pedagogi, tās apstiprina iestādes vadītājs.

 1. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

5.1. Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde saskaņā ar Vispārējās

izglītības likumu, Izglītības likumu, licencēto programmu un citiem

normatīvajiem aktiem, kā arī dibinātāja apstiprināto nolikumu patstāvīgi

  • organizē un īsteno izglītošanas procesu,

  • izvēlas izglītības darba metodes un formas.

  1. Bērnu uzņemšana Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādē notiek

   Cēsu pilsētas domes noteiktā kārtībā.

  2. Pirmsskolas iestādē darbojas 4 bērnu grupas, kuras tiek komplektētas pēc iestājušos bērnu vecuma un skaita.

  3. Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst līdz 7 gadu vecumam – četros līdz sešos gados atkarībā no bērna iestāšanās laika pirmsskolas iestādē.

  4. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt par vienu gadu, ja tas nepieciešams bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības uzlabošanai, saskaņojot vecāku ierosinājumu un ārstu komisija atzinumu.

  5. Bērnu uzņemšanu obligātajā piecgadīgo un sešgadīgo sagatavošanā pamatizglītības programmas apguvei notiek atbilstoši Izglītības likumam un LR Izglītības un zinātnes ministrijas instrukcijai.

  6. Pieļaujamo bērnu skaitu vienā grupā vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē nosaka ar pašvaldības rīkojumu.

  7. Pirmsskolas iestāde strādā 12 stundas dienā. Šajā laikā bērns var te atrasties, rotaļāties un nodarboties atbilstoši savai attīstībai, vēlmēm un interesēm pedagogu sagatavotā vidē un vadībā atbilstoši iestādes licencētai programmai.

  8. Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālo slodzi nosaka Izglītības likums, kurā norādīts kopējais mācību ilgums dienā atbilstoši bērnu vecumam.

 1. IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  6.1. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums.

  6.2. Izglītojamiem ir tiesības:

   1. uz valsts un pašvaldību apmaksātu pirmsskolas izglītības ieguvi,

   2. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus,

   3. izglītošanās procesā izmantot izglītības iestādes telpas, mācību līdzekļus,

   4. saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos,

   5. uz personiskās mantas aizsardzību izglītības iestādē,

   6. uz dzīvības un veselības drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.

  1. Izglītojamiem ir pienākumi:

   1. iegūt pirmsskolas izglītību,

   2. ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus,

   3. ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību.

 1. PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pedagogu pienākumus izglītošanas procesā nosaka Izglītības likums :

7.1.1.radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmas

īstenošanā, audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus – Latvijas patriotus,

7.1.2. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību,

ievērot pedagogu profesionālās ētikas normas,

7.1.3. nodrošināt izglītojamo iespējas īstenot savas tiesības izglītības

iestādē,

7.1.4. ievērot bērnu tiesības, atbildēt par bērna dzīvību un veselību, bērnam atrodoties iestādē, ja nepieciešams, sniegt bērniem pirmo medicīnisko palīdzību;

7.1.5. plānot un organizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmu un iestādes nolikumu; īstenot izglītības programmu sadarbībā ar izglītojamā ģimeni.

7.1.6, piedalīties pedagoģiskās padomes darbā;

7.1.7. atbildēt par attīstošās materiālās bāzes izveidi un pilnveidi grupā;

7.1.8. regulāri konsultēt bērnu vecākus (aizbildņus) par viņu attīstību,

sniegt rekomendācijas par bērna izglītošanu ģimenē;

7.2.9. konsultēt skolotāja palīgu pedagoģiski psiholoģiskajos jautājumos,

sniegt praktiskus padomus darbā ar bērniem;

7.3. Pedagogu tiesības nosaka Izglītības likums:

7.3.1. piedalīties izglītības iestādes pašpārvaldē,

7.3.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju astoņu nedēļu

atvaļinājumu,

7.3.3. saņemt radošā darba atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā

kārtībā;

7.3.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo

nodrošinājumu;

7.3.5. izteikt priekšlikumus iestādes attīstībai, iekšējās kārtības

nodrošināšanai;

7.4. Pārējo darbinieku tiesības un pienākumus nosaka iestādes darba kārtības

noteikumi, amata apraksts un darba līgums.

7.5. Izglītības iestādes vadītāja vispārīgos pienākumus nosaka Izglītības

likums.

7.6. Iestādes vadītāja tiesības ir:

7.6.1. izteikt priekšlikumus Cēsu pilsētas domei par iestādes darbinieku štata vienību skaitu, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus;

7.6.2. pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus, medicīnas un tehniskos

darbiniekus, slēdzot ar tiem darba līgumus;

7.6.3. noteikt pedagoģisko darbinieku pienākumus, tiesības atbilstoši

izglītojošo darbību reglamentējušiem normatīviem aktiem un

darba samaksu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

7.6.4. savu pilnvaru ietvaros lemt par iestādes intelektuālo, finansu un

materiālo līdzekļu izlietošanu.

7.7. Iestādes vadītāja pienākumi:

7.7.1. atbildēt un nodrošināt iestādes vadību un darbību kopumā;

7.7.2. atbildēt par bērnu dzīvības un veselības aizsardzību iestādē;

7.7.3. atbildēt par Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu

tiesību aizsardzības likuma un citu izglītības darbību

reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;

7.7.4. atbildēt par iestādes nodrošināšanu ar amatam atbilstošas

kvalifikācijas darbiniekiem;

7.7.5. atbildēt par iestādes darbību reglamentējošo dokumentu izstrādi;

7.7.6. radīt apstākļus pedagogu radošai izaugsmei, atbalstīt jaunradi,

pašizglītību;

7.7.7. atbildēt par pedagoģiskā procesa organizāciju un pedagoģiskā

darba kvalitāti iestādē;

7.7.8. atbildēt par iestādes finansu un materiālo līdzekļu racionālu

izmantošanu;

7.7.9. radīt apstākļus bērnu garīgai, intelektuālai, fiziskai aktivitātei,

personības izaugsmei;

7.7.10. sekmēt un veicināt grupu nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem,

rotaļlietām, kas veido aktīvu, pedagoģiski un psiholoģiski

pamatotu vidi bērnu vispusīgai harmoniskai attīstībai;

7.7.11. organizēt iestādes saimniecisko darbību, bērnu ēdināšanu un

medicīnisko aprūpi;

7.7.12. nodrošināt higiēnisko prasību, darba aizsardzības un

ugunsdrošības normu ievērošanu;

7.7.13. nodrošināt iestādes un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā;

7.7.14. atskaitīties par iestādes darbību dibinātājam un iestādes padomei.

7.8. Izglītības iestādes vadītājs un pedagogi ir atbildīgi par savu darbu, tā

metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

 1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PADOMES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE

8.1. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek

izveidota izglītības iestādes padome.

8.2. Tās sastāvā ir:

  • izglītības iestādes vadītājs,

  • pirmsskolas izglītības skolotājas,

  • pirmsskolas izglītības metodiķis,

  • vecāku pārstāvji.

8.3. Vecāku pārstāvji izglītības iestādes padomes sastāvā ir vairākumā un

pārstāv visas iestādē esošās bērnu grupas.

8.4. Iestādes padomes vadītāju ievēl no vecāku pārstāvju vidus.

8.5. Izglītības iestādes padome:

8.5.1. iestādes padome darbojas saskaņā ar nolikumu ( pielikums Nr. 1.)

8.5.2. izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstības plānam,

8.5.3. veicina izglītības iestādes atbalsta fonda darbību,

   1. risina ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītu

    organizatoriskos jautājumus,

   2. veicina izglītības iestādē pieņemto ziedojumu uzskaiti, lemj par to

izlietošanu un sniedz pārskatu par to vecāku pilnsapulcē,

8.5.5. veic citus padomes nolikumā paredzētus uzdevumus.

 1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PEDAGOĢISKĀS PADOMES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE

9.1. Dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai

izveido pedagoģisko padomi, kura darbojas saskaņā ar nolikumu (pielikums

Nr. 2).

9.2. Pedagoģisko padomi vada izglītības iestādes vadītājs, tās sastāvā ir iestādē

strādājošie pedagogi un izglītības iestādes medicīniskais darbinieks.

9.3. Pedagoģiskās padomes lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Visos

gadījumos pedagoģiskās padomes sēdes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

9.4. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc dažādu pedagoģisku jautājumu

risināšanai, to norisi protokolē.

9.5. Pedagoģiskā padome:

   1. veic pedagoģiskā procesa analīzi,

   2. saskaņojot ar izglītojamo vecākiem lemj par izglītojamo gatavību pamatizglītības iegūšanai,

   3. izlemj citus ar mācībām un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus.

9.6. Pedagoģiskās padomes kompetencē ir:

   1. Analizēt pedagoģiskā kolektīva, tā atsevišķo grupu darba rezultātus saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītajām prasībām, jaunākām zinātnes atziņām, labāko pieredzi, dot stimulu skolotāju pašizglītībai.

   2. Vienotas pedagoģiskas pozīcijas veidošana pedagoģiskā procesa organizācijas pamatjautājumos.

   3. Apspriest alternatīvus pedagoģiskā procesa organizācijas un vadības modeļus, pirmsskolas labāko pedagogu pieredzi, skolotāju radošo meklējumu stimulēšana, atbalstīšana, nostiprināšana.

   4. Izstrādāt kolektīvus vadības lēmumus, iestādes darba plāna projekta apspriešana un pieņemšana.

 1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEKŠĒJO KĀRTĪBU REGLAMENTĒJOŠO DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA.

  10.1. Darba kārtības noteikumi ir iestādes iekšējo kārtību reglamentējošs

  dokuments

  10.2. Darba kārtības noteikumus izstrādā iestādes vadītāja, konsultējoties ar

  darbinieku pārstāvjiem. Darba kārtības noteikumus apstiprina iestādes

  vadītāja ar rīkojumu.

 2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAIMNIECISKĀ DARBĪBA.

  11.1. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja nodrošina iestādes saimniecisko

  darbību, nodrošina iestādes materiāli tehniskās bāzes saglabāšanu un

  pilnveidošanu.

  11.2. Vadītājai ir tiesības slēgt darba līgumus ar juridiskām un fiziskām

  personām, iestādei nepieciešamo saimniecisko jautājumu risināšanai.

  11.3. Savu pilnvaru ietvaros vadītāja lemj par iestādes finansu un materiālo

  resursu racionālu sadali un mērķtiecīgu izlietošanu.

 3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA.

12.1. Pilsētas pašvaldība izglītības iestādi finansē no pašvaldību budžeta.

Valsts piedalās pašvaldību izglītības iestāžu finansēšanā šajā likumā

paredzētajos gadījumos

 1. 12.2. Izglītības iestādes dibinātāji nodrošina šo iestāžu finansējumu, ievērojot:

 2. 12.2.1. Ministru kabineta noteikto izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo;

 3. 12.2.2. izglītības iestādes uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, tai skaitā saimnieciskā personāla darba algas, kā arī ar starptautisko sadarbību saistītos izdevumus;

 4. 12.2.3. izglītojamo uzturēšanas izdevumus izglītības iestādē;

 5. 12.2.4. izglītības iestādes izglītojamo izglītības programmas izmaksas ietver izdevumus, kas nepieciešami izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai, izglītības iestādes nodrošināšanai ar mācību līdzekļiem, tās saimnieciskajiem izdevumiem, kā arī citiem nepieciešamajiem izdevumiem.

  1. Pedagogu darba samaksa pašvaldības izglītības iestādēs, tajā skaitā piecu un sešgadīgu bērnu apmācībai tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām.

  2. Pašvaldību budžeta asignējumi izglītības iestādes darbībai plānojami saskaņā ar izglītības iestādes iesniegtajiem izdevumu tāmju projektiem (budžeta pieprasījums). Nosakot gadskārtējos pašvaldību budžeta asignējumus, jāievēro inflācijas koeficients iepriekšējā budžeta gadā.

  3. Izglītības iestādes var saņemt papildus finanšu līdzekļus:

12.4.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā,

12.4.2. no citiem ieņēmumiem

.

12.6. Minētie finanšu līdzekļi (papildus finansējums) ieskaitāmi attiecīgās

izglītības iestādes speciālā budžeta kontā un izmantojami tikai:

   1. izglītības iestādes attīstībai,

   2. mācību līdzekļu iegādei,

   3. iestādes aprīkojuma iegādei,

   4. pedagogu materiālai stimulēšanai.

 1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA.

  13.1. Lēmumu par iestādes dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju pieņem

  Cēsu pilsētas dome, saskaņojot ar Cēsu rajona padomes skolu valdi un Izglītības un zinātnes ministriju.

 2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  14.1.Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes pedagoģiskās

  padomes vai iestādes padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā

  apstiprina iestādes vadītājs.

 3. CITI BŪTISKI NOTEIKUMI, KAS NAV PRETRUNĀ AR ŠO LIKUMU, IZGLĪTĪBAS LIKUMU UN CITIEM NORMATĪVIEM AKTIEM.

15.1. Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas likumu

un lēmumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, tās pakļautībā esošo

iestāžu, pašvaldības, skolu pārvaldes prasību, izstrādāto normatīvo

dokumentu izpildi.

15.2. Saskaņā ar valstī spēkā esošo likumdošanu iestādē kārto noteiktos

dokumentus un arhīvu.

15.3. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām

iestāde gatavo atskaites.

15.4. Izglītības iestādē savā darbībā ievēro Ministru kabineta izdotos

noteikumus, instrukcijas, lēmumus, Veselības ministrijas rīkojumus,

Labklājības ministrijas rīkojumus.

 


 

PIELIKUMS NR.1

 

Pirmsskolas izglītības iestādes padomes

N O L I K U M S

 

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.1. Izglītības iestādes padomi dibina izglītības iestāde kā sabiedrisku padomdevēju, to tieši vai aizklāti balsojot ievēl iestādes darbinieku kopsapulcē, vecāku grupu sapulcēs.

1.2. Izglītības iestādes vadītāja nodrošina tās darbību.

1.3. Izglītības iestādes padome veido savu nolikumu, ko pastiprina pilsētas domē.

1.4. Izglītības iestādes padomes lēmumiem ir rekomendējošs raksturs, tai nav tiesību mainīt vai atcelt iestādes vadītāja lēmumu.

 

2.MĒRĶIS UN UZDEVUMI.

2.1. Pirmskolas izglītības iestādes padomes mērķis. Pirmskolas izglītības iestādes padome darbojas kā sabiedrisks padomdevējs bērnu attīstības, audzināšanas, mācību un iestādes saimniecisko jautājumu risināšanai.

2.2. Pirmskolas izglītības iestādes padomes uzdevumi.

  1. 2.2.1.Kopīgi ar vadītāju aizstāvēt iestādes intereses valsts, pašvaldību un sabiedriskajās organizācijās.

2.2.2.Regulāri iepazīties ar iestādes darbību un darba rezultātiem.

2.2.3.Palīdzēt organizēt iestādes darbinieku un vecāku talkas bērnu laukumu labiekārtošanai.

2.2.4.Veicināt iestādes un vecāku sadarbību bērnu audzināšanas, attīstības, mācīšanas jautājumos.

 

3.IESTĀDES PADOMES DARBĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA.

3.1. Padome sanāk divas līdz četras reizes gadā, vienu reizi pusgadā vai ceturksnī vai pēc nepieciešamības, aktuālu jautājumu risināšanai.

  1. Piedalās iestādes pedagoģiskā plāna, attīstības plāna apspriešanā.

  2. Var piedalīties pedagoģiskajās sēdēs.

  3. Iesniedz sēdes lēmumus pilsētas domei, ja nepieciešams.

3.4. Izvēl iestādes padomes priekšsēdētāju un vietnieku.

3.6. Izvirza lēmumus, saistošus iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem.

 

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PADOMES TIESĪBAS

UN PIENĀKUMI.

4.1. Iestādes padomes tiesības.

4.1.1.Piedalīties, izteikt, iesniegt priekšlikumus iestādes vadītājai par iestādes darba organizāciju, budžeta līdzekļu sadalījumu, izglītības procesa īstenošanā, par iestādes nolikumu, bērnu dzīves organizāciju.

4.1.2.Sekot bērnu uzņemšanas kārtībai, ierosināt priekšlikumus bērnu uzņemšanas nosacījumiem iestādē.

4.1.3.Vākt ziedojumus iestādes bērnu rotaļu un mācību, materiālās bāzes pilnveidošanai.

4.1.4.Pieprasīt iestādes vadītājai atskaites par iestādes darba mērķiem, uzdevumiem un rezultātiem bērnu dzīves organizācijā.

4.2. Iestādes padomes pienākumi.

4.2.1.Palīdzēt veidot iestādes un vecāku sadarbību.

4.2.2.Iesaistīt bērnu vecākus rotaļu un mācību materiālās bāzes, kā arī laukumu pilnveidošanā, remontēšanā.

4.2.3.Izskatīt vecāku (aizbildņu) priekšlikumus un ierosinājumus

4.2.4.Informēt vecākus par iestādē risināmiem jautājumiem, kas attiecas uz bērnu dzīves nodrošināšanu un organizāciju.

4.2.5.Aktīvi iesaistīties iestādes rīkotajos pasākumos ar savu iniciatīvu un klātbūtni.

4.2.6.Atbalstīt pedagoģiskā procesa organizēšanu.

4.2.7.Savā darbā pamatojoties uz bērnu tiesību aizsardzību.

 


PIELIKUMS Nr.2

Iestādes pedagoģiskās padomes

N O L I K U M S

 

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.1. Iestādes pedagoģiskās padomes sastāvā ir vadītāja un visi pedagoģiskie darbinieki, iestādes medicīniskais darbinieks.

1.2. Pedagoģiskā padome ir iestādes lēmējinstitūcija par bērnu attīstības, audzināšanas un mācīšanas jautājumiem, aktuālu, problemātisku jautājumu risināšanu.

1.3. Pedagoģiskā padome ir vadības noteicošais profesionālais padomdevējs lēmumu pieņemšanā, bērnu attīstības, audzināšanas – mācīšanas jautājumos.

1.4. Pedagoģiskās padome savā darbā pamatojas uz:

1.4.1.demokrātiskiem, zinātniskiem pieejas principiem, balstoties uz skolotāja ētikas kodeksa, teorijas un prakses saistību.

1.4.2.izglītības likumu.

1.4.3.pirmsskolas audzināšanas programmu.

 

2.PEDAGOĢISKĀS PADOMES DARBĪBAS MĒRĶI.

2.1. Īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot bērnus

pamatizglītības apguvei.

2.2. Izzināt un ieviest inovatīvās atziņas pedagoģijas zinātnē, pilnveidojot skolotāju pedagoģisko meistarību.

 

3.PEDAGOĢISKĀS PADOMES DARBĪBAS UZDEVUMI.

3.1. Analizēt un izvēlēties piemērotāko izglītošanas programmas variantu.

3.2. Izvērtēt efektīvākās izglītošanas un audzināšanas formas un metodes, paņēmienus programmas (programmu variantu) īstenošanai.

3.3. Veicināt pedagoģisko darbinieku radošās iniciatīvas attīstību, pašizglītību, veiksmīgas pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu.

3.4. Analizēt iespējas vecāku (aizbildņu) izglītošanā, viņus pakāpeniski iesaistot iestādes pedagoģiskā procesa organizācijā.

3.5. Izvērtēt iespējamās sadarbības formas, lai nodrošinātu pēctecību iestāde – sākumskola.

3.6. Izvērtēt iespējamo sadarbību ar citu valstu pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

4.PEDAGOĢISKĀS PADOMES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

4.1. Pedagoģiskās padomes tiesības ir:

4.1.1.Piedalīties iestādes normatīvo dokumentu izstrādē.

4.1.2.Noteikt iestādes stratēģiju.

4.1.3.Veidot iestādes darba plānu.

4.1.4.Izteikt viedokli par iestādes finansiālo, saimniecisko darbību.

4.1.5.Iesniegt priekšlikumus pašvaldībām, sabiedriskajām organizācijām, iestādes vadībai par iestādes darba uzlabošanu, pedagogu apbalvošanu un citos jautājumos.

4.1.6.Pieprasīt iestādes vadības atskaiti par iestādes galveno uzdevumu izpildes gaitu, saimniecisko darbību, kā arī finansiālo darbību.

4.1.7.Novērtēt iestādes vadības darba efektivitāti.

4.2. Pedagoģiskās padomes pienākumi:

4.2.1.Aktīvi iesaistīties pedagoģisko darba uzdevumu risināšanā, pedagoģisko sēžu sagatavošanā:

4.2.2.Informēt un atklāti paust savu viedokli par pastāvošām problēmām bērnu audzināšanā un attīstībā un meklēt to risinājumus;

4.2.3.Sekot novitātēm pedagoģijā, psiholoģijā un metodikā, tās izmatojot un aktualizējot darbībā;

  1. 4.2.4.Atbalstīt un iesaistīties kopīgi pieņemto lēmumu izpildē;

  2. 4.2.5.Ievērot skolotāju ētikas kodeksu;

4.2.6.Organizēt pedagoģiskās pieredzes apmaiņu ar Cēsu pilsētas sākumskolām, kurās mācās bērni.

 

  1. 5. PEDAGOĢISKĀS PADOMES DARBA FORMAS.

5.1. Pedagoģiskās padomes pamatdarba forma ir pedagoģiskās padomes sēdes.

5.1.1.Lietišķi organizatoriskās pedagoģiskās padomes sēdes:

  • informatīvās pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi ceturksnī. Tajās informē un lemj par attiecīgā mēneša pedagoģisko darbību, un pēc vajadzības, aktuālu jautājumu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai.

  • pedagoģiskā padomes sēde darba plāna pieņemšanai jaunajam mācību gadam, vadoties no galvenajiem uzdevumiem, kas izvirzīti mācību gada noslēguma analīzes ped. sēdē notiek septembrī. Tad pedagogi vienojas par:

- pedagoģiskās padomes sēžu tematiku;

- darbu ar vecākiem;

- atklātajiem pasākumiem;

- materiālās bāzes pilnveidošanu.

5.1.2.Zinātniski metodiskās pedagoģiskās padomes sēdes.

  • Notiek ne retāk kā divas reizes gadā pēc darba plānā apstiprinātām tēmām, kas mobilizē pedagoģisko padomi uz neatliekamu zinātniski pamatotu jautājumu risinājumu, kas ir aktuāla mācību iestādē , pierādīta ar analīzes un faktu materiāliem praktiskajā darbībā.

5.1.3.Zinātniskās metodes ped.sēdes realizēšanā:

  • sēžu lēmumu izvēle, pamatojoties uz aktualitātēm, kas tiek pieņemtas, plānojot mācību gada darba plānu.

  • sēdes sagatavošana, kad notiek darbs pedagogu metodiskā darba organizēšanā atbilstoši tēmai.

  • tēmas analīzes izpēte un problēmsituāciju risināšana.

5.1.4.Zinātniski metodisko ped.sēžu lēmumus iestādes vadītāja var informēt ar rīkojumu:

  • pedagoģiskās padomes sēžu lēmumus pieņem ar balsu vairākumu un tie kļūst obligāti izpildei visai pedagoģiskajai padomei un stājas spēkā pēc nobalsošanas, ja šo lēmumu noformē ar rīkojumu.

  • pedagoģiskās padomes sēžu lēmumiem jānosaka izpildes laiks, atbildīgā persona vai personu grupa, norādot laiku atskaitei par lēmuma izpildi.

  • lēmumam jābūt kompetentam, pedagoģiskā darba risinošam, perspektīvam (zin. met. pedsēdes), konkrētam, lakoniskam (lietišķi organizātoriskās pedsēdes).

5.1.5.Noslēguma analīzes pedagoģiskās padomes sēde notiek mācību gada beigās kā pēdējā ped.sēde.

5.2. Pedagoģiskās padomes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties pilsētas domes, skolu valdes, izglītības inspekcijas darbinieki, vecāku padomes locekļi.

 

  1. 6. PEDAGOĢISKĀS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS.

6.1. Pedagoģiskās padomes priekšsēdētājs ir pirmsskolas iestādes vadītājs.

6.2. Pedagoģiskās padomes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi.

6.2.1.Priekšsēdētāja pienākumi:

  • ievērot demokrātijas principus pedagoģiskās padomes sēdes vadīšanā.

  • nodrošināt pedagoģiskās padomes kvalitatīvu vadību, ieviešot inovatīvas darba formas.

  • radīt apstākļus pedagoģiskās padomes iekšējo potenciālu izpausmēm, garīgai izaugsmei, veidot vajadzību pēc pašrealizācijas.

6.2.2.Priekšsēdētāja tiesības:

  • vadīt pedagoģiskās padomes sēdes.

  • kontrolēt pieņemto lēmumu atbilstību Izglītības likumam un pirmsskolas iestādes normatīviem dokumentiem un neatbilstības gadījumā pieņemtos lēmumus apturēt.

  • sekot pieņemto lēmumu izpildes gaitai, prasot atskaiti atbildīgajām personām.

  • administratīvi sodīt pedagoģiskās padomes lēmumu neievērotājus, ja tas bija noformēts ar rīkojumu.

  • konsultēties ar pilsētas pašvaldības izglītības komisijas priekšsēdētāju, skolu pārvaldes priekšsēdētāju vai valsts inspektoru strīdīgu jautājumu risināšanā starp pedagoģisko padomi un tās priekšsēdētāju.

 

7. PEDAGOĢISKĀS PADOMES DARBĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

7.1. Pedagoģiskās padomes sēdes laiks ir reglamentēts, par to vienojas

sēdes sākumā.

7.2. Personas, kas pieteikušās piedalīties sēdē (iestādes padomes pārstāvji, pašvaldības pārstāvji, skolu pārvaldes pārstāvji), lai risinātu kādu noteiktu jautājumu, ieņem norādīto vietu un piedalās pedagoģiskās sēdes procesā pēc uzaicinājuma.

7.3. Pieaicinātās personas (vecāku pārstāvji, pašvaldības pārstāvji, skolu pārvaldes pārstāvji) ieņem norādīto vietu un tieši nepiedalās pedagoģiskās sēdes procesā.

 

 


 

Pielikums

APSTIPRINĀTS:

Cēsupilsētas domes sēdē

2004.gada ________________

Protokols nr.__________________

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs

____________________________

G. Šķenders

CĒSU PILSĒTAS 4. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

NOLIKUMS

SATURS

 1. Vispārējie noteikumi………………………………. 3 lpp.

 2. Darbības mērķi un uzdevumi………………………... 3 lpp.

 3. Īstenojamās izglītības programmas………………….. 3-4 lpp.

 4. Izglītības procesa organizācija……………………… 4-6 lpp.

 5. Iestādes darbinieku tiesības un pienākumi………….. 6-7 lpp.

 6. Izglītojamo tiesības un pienākumi…………………... 7-8 lpp.

 7. Vecāku tiesības un pienākumi………………………. 8-9 lpp.

 8. Izglītības iestādes padome un pedagoģiskā padome… 9 lpp.

 9. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu

pieņemšanas kārtība………………………………. 10 lpp.

10. Iestādes saimnieciskā darbība……………………… 10 lpp.

11. Iestādes finansējums……………………………….. 10 lpp.

12. Reorganizācija un likvidēšana………………………. 10 lpp.

13. Iestādes nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība….. 10 lpp.

14. Pielikumi

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

  1. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde ar juridisko adresi Cēsis, Zirņu iela 23 ir tipveida Cēsu pilsētas pašvaldības dibināta izglītības iestāde pirmsskolas programmas īstenošanai.

  2. Iestāde ir juridiska persona, tai ir savs nosaukums, reģistrācijas

   apliecība Nr 0501901628 no 11.09.2001.g., zīmogs un rēķins bankā.

  3. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi, normatīvie akti, kas attiecas uz pirmsskolas izglītības iestāžu darbību, kā arī Cēsu pilsētas domes apstiprinātais Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums.

  4. Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde sadarbojās ar pašvaldības iestādēm, citām juridiskām, fiziskām personām, kas sniedz pakalpojumus vai citādi nodrošina iestādes darbību.

  5. Iestādes administrācijas, pedagoģiskā un saimnieciskā darba pārbaudes var veikt, saskaņojot ar iestādes vadītāju.

2. DARBĪBĀS MĒRĶI UN UZDEVUMii

2.1. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības progammu un sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei.

2.2. Iestādes uzdevums ir:

2.2.1.nostiprināt un aizsargāt bērnu drošību, veselību;

2.2.2. veidot bērnā ES apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības jūtu, vēlmju un interešu apzināšanās, spēju izpausme, aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības;

2.2.3. attīstīt katra bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi;

2.2.4. psiholoģiski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei;

2.2.5. izglītot bērnu vecākus /aizbildņus/.

 

3. ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

3.1. Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno IZM 04.03.2002.gadā licenzētu pirmsskolas izglītības programmu - kods 01011111

3.2. Pilna pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota bērniem vecumā līdz 7 gadiem.

3.3.Mācību priekšmetu programmas izstrādā iestādes pedagogi, tās apstiprina iestādes vadītājs.

3.4 Pirmsskolas izglītības ieguves valoda – latviešu.

3.5.Pirmsskolas izglītības iestāde var īstenot interešu izglītību.

4. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA.

4.1. Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Cēsu pilsētas domes noteikto kārtību un IZM normatīvajiem aktiem.

4.2 Ar iestādes vadītājas rīkojumu bērns tiek ieskaitīts iestādes audzēkņu sarakstā, kad audzēkņa vecāki /aizbildņi/ iestādes vadītājam iesniedz sekojošus dokumentus:

4.2.1 Cēsu pilsētas domes bērnu vietu sadales komisijas norīkojumu;

4.2.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju;

4.2.3.bērna medicīnisko karti, forma Nr 26 un ģimenes ārsta slēdzienu par bērna veselības stāvokli;

4.2.4. aizpildītu LIIS uzskaites formu;

4.2.5.aizpildītu domes izstrādātu un iestādes sagatavotu savstarpējās vienošanās līgumu;

4.2.6. vecāku flurogrāfa apskates datus/ dat. Nr./

4.3. Iestādē darbojas 8 grupas, bērniem vecumā no 1 gads 6 mēnešiem

līdz 7 gadiem. No 8 grupām divas ir mazbērnu vecuma bērniem, sešas pirmsskolas vecuma bērniem.

4.4. Iestāde ir atvērta bērniem 5 darba dienas nedēļā no 7. 00 -19.00.

4.5. Bērnu skaitu grupā nosaka IZM un Cēsu pašvaldība .

4.6. Pirmsskolas iestādi bērns apmeklē katru dienu, bērniem, kuri apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei iestādes apmeklējums ir obligāts (saskaņā ar Vispārējā izglītības likuma 21.pantu).

4.7. Vieta bērnam iestādē tiek saglabāta:

4.7.1. bērna slimības, /karantīnas/ gadījumā ja, tiek iesniegta

ārsta izziņa;

4.7.2. mātes slimības, viņas dekrēta atvaļinājuma laikā, ja tiek

iesniegts apstiprinošs dokuments;

4.7.3. gadā 72 dienas - viena vecāka atvaļinājums 24 dienas, un iestādes slēgšanas atvaļinājuma laikā 48 dienas, pamats Cēsu pilsētas domes lēmums Nr. 23.&1. no 23.01.1997./

4.7.4.uz nākošo gadu, ja bērns tiek nosūtīts uz apmācību Cēsu specializētajā pirmsskolas iestādē vai izstājas uz laiku veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot ārstu komisijas slēdzienu.

4.8. Maksu par pirmsskolas izglītības ieguvi sedz no valsts un Cēsu pilsētas domes budžetiem MK noteiktā kārtībā.

4.9.Vecāki sedz bērnu ēdināšanas un ar bērnu ēdināšanu saistītos izdevumus, ko nosaka Cēsu pilsētas pašvaldība.

4.10. Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam nodrošina:

4.10.1. individualitātes veidošanos;

4.10.2.garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību;

4.10.3.veselības nostiprināšanu;

4.10.4.psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai; 4.10.5.iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības

attīstību;

4.10.6.valsts valodas apguvi.

4.11. Pirmsskolas izglītības saturs bērnu darbības prasmju, iemaņu un priekšstatu par apkārtējo pasauli apguvē dažādos mācību priekšmetos tiek organizēts piecās pakāpēs.

4.12. Pedagoģiskajā darbā ar bērniem pirmsskolas programmas īstenošanai tiek organizētas sekojošas mācību darba formas:

 • rotaļnodarbības/ ar visu grupu vai apakšgrupu/;

 • nodarbības ar rotaļu elementiem;

 • apvienotās nodarbības;

 • patstāvīgās darbības attīstošā vidē/ bērnu darbības centros/;

 • pašnodarbības.

Galvenās metodes darbā ar bērniem ir rotaļu, uzskates, praktiskās darbošanās interaktīvās, verbālās.

4.13.Ar audzēkņiem, kuriem nepieciešama stājas, pēdas, valodas korekcija papildus individuāli 2 reiz nedēļā strādā atbalsta pedagogi- fizkultūras skolotāja un logopēde.

4.14.Nodarbību ilgums dienā dažādās vecuma grupās nepārsniedz IZM noteiktos laikus.

4.15.Vērtēšana un analīze pirmsskolas vecuma bērniem balstās uz pedagoga novērojumiem un tā tiek izteikta bērnam mutiski, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo bērna darbībā, rīcībā, iegūtajos rezultātos vai sasniegumos.

4.16.Skolotājs fiksē savus vērojumus par iemaņu , prasmju attīstības līmeni divas un vairāk reizes mācību gadā, veic analīzi, izvirza uzdevumus turpmākos uzdevumus bērna attīstībai.

4.17. Lēmumu par bērna atskaitīšanu no iestādes pieņem vadītājs, saskaņojot ar iestādes padomi, pedagoģisko padomi, ģimenes ārstu, pilsētas pašvaldību šādos gadījumos:

4.17.1.ja bērna veselības stāvoklis pēc ārstu komisijas slēdziena nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē vai arī

bērns ar savu uzvedību, rīcību apdraud savu un citu bērnu drošību, veselību, ir neprognozējams savā rīcībā, uzvedībā;

4.17.2.ja vecāki, neskatoties uz rakstiskiem aizrādījumiem vairākkārt / 2 –3 reizes/ pārkāpj savstarpējās vienošanās līguma nosacījumus;

4.17.3.par bērnu atskaitīšanu no pirmsskolas iestādes vadītājs vecākiem / aizbildņiem/ paziņo 7 dienas iepriekš motivējot rīcību.

5. IESTĀDES DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

 

5.1.Iestādes darbību nodrošina tās vadītājs, kuru amatā ieceļ Cēsu pilsētas dome un kurš strādā saskaņā ar tās izstrādātu un apstiprinātu amata aprakstu un darba līgumu.

5.2.Izglītības iestādes vadītāja tiesības:

5.2.1. izteikt priekšlikumus Cēsu pilsētas domei par iestādes darbinieku štata vienību skaitu, ievērojot IZM ieteikumus;

5.2.2.noteikt darbinieku darba samaksu, kas nav mazāka ar MK noteikto darba samaksu;

5.2.3.pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus, saimnieciskos darbiniekus, slēdzot ar viņiem darba līgumus, kam pievienoti izstrādāti amata apraksti;

5.2.4.savu pilnvaru robežās lemt par iestādes intelektuālo, finansu

un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;

5.2.5.norakstīt iestādes faktiskajos izdevumos iegādātos un iestādes darba nodrošināšanai izsniegtos un nolietotos materiālus, mazvērtīgo inventāru un lietošanai nederīgo, nolietojušos pamatlīdzekļus, ja norakstāmā pamatlīdzekļa atlikusī vērtība ir līdz Ls 500,-par komplektu / vienību/ un atjaunošana nav iespējama vai ekonomiski neizdevīga/ saskaņā ar ekspertu slēdzienu/.

5.3. Izglītības iestādes vadītāja pienākumi:

5.3.1.atbildēt un nodrošināt iestādes vadību un darbību kopumā;

5.3.2.atbildēt par bērnu dzīvību un veselības aizsardzību iestādē;

5.3.3.atbildēt par Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošanu;

5.3.4.atbildēt par iestādes nodrošinājumu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem;

5.3.5.atbildēt par iestādes darbību reglamentējošo dokumentu izstrādi;

5.3.6.atbildēt par finansu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;

5.6.7.izveidot iestādes padomi, ja to pieprasa pedagogi, audzēkņu vecāki;

5.4.Strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir augstākā pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst IZM noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām / Izglītības likuma 48.pants/.

5.5. Pedagogu pienākumi izglītošanas procesā ir:

5.5.1.radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā;

5.5.2. audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus- Latvijas patriotus;

5.5.3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;

5.5.4.ievērot pedagogu profesionālo ētiku;

5.5.5.nodrošināt izglītojamo iespējas īstenot savas tiesības izglītība iestādē;

5.5.6.ievērot bērnu tiesības;

5.5.7.īstenot izglītības programmu sadarbībā ar izglītojamā ģimeni;

5.5.8. atbildēt par savu darbu , tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

5.6. Pedagogu tiesības ir:

5.6.1.piedalīties iestādes pašpārvaldē;

5.6.2.saņemt darba samaksu atbilstošu kvalifikācijai, darba slodzei;

5.6.3.saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo astoņu nedēļu atvaļinājumu MK noteiktajā kārtībā;

5.6.4.saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;

5.6.4.saņemt mācību atvaļinājumu DL noteiktā kārtībā;

5.6.5.izteikt un realizēt savu radošo iniciatīvu darbā ar bērniem;

5.6.6.pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu izstrādāšanu, saņemt apmaksātu līdz trijiem mēnešiem ilgu radošā darba atvaļinājumu vai līdz sešiem mēnešiem ilgu bezalgas atvaļinājumu MK noteiktajā kārtībā;

5.7. Visu saimniecisko darbinieku tiesības un pienākumus nosaka iestādes vadītājs ar darba līgumu un amata aprakstu.

 

6. IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

 

6.1.Pamatojoties uz " Bērnu tiesību aizsardzības likumu" bērna tiesības, brīvības un to aizsardzība, arī pienākumi ir noteikti, ņemot vērā bērna fiziskās un intelektuālās nobriešanas pakāpi. Likums regulē pamatnosacījumus, saskaņā ar kuriem kontrolējama bērna uzvedība un nosakāma viņa atbildība, tas reglamentē ne vien vecāku, bet arī iestāžu un visu valsts, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju pienākumus un atbildību par bērnu tiesību nodrošināšanu, kas ir:

6.1.1. tiesības uz dzīvības, veselības un attīstības maksimālu aizsargāšanu;

6.1.2.uz nacionālās identitātes saglabāšanu;

6.1.3. uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina

pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību;

6.1.4.uz vienādām tiesībām iegūt izglītību atbilstoši katra spējām;

6.1.5.uz tiesībām būt pasargātam no fiziskās un garīgās seksuālās

ekspluatācijas un pavedināšanas, kā arī no citiem ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu viņam kaitēt;

6.1.6.uz personiskās mantas aizsardzību izglītības iestāde;

6.2.Tā kā bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis, tad viņa pienākumi mājās un sabiedrībā pieaug atbilstoši vecumam, kam seko ģimene un izglītības iestāde un tie ir:

6.2.1.atbilstoši savam vecumam kopt sevi un piedalīties mājas darbos;

6.2.2.ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, ģimenes locekļiem,

vienaudžiem, kā arī citiem sabiedrības pilsoņiem;

6.2.3.mācīties, darboties atbilstoši savai fiziskai un garīgai attīstībai;

6.2.4.atkarībā no savas vecuma pakāpes, ievērot elementārās sadzīves

un kulturālās uzvedības normas, kā arī savas grupas, iestādes iekšējās

kārtības noteikumus ar kuriem bērns viņam saprotami iepazīstināts

ģimenē, izglītības iestādē;

6.2.5.atkarībā no savas brieduma un vecuma pakāpes sargāt un rūpēties

par savu veselību, drošību;

6.2.6.ar cieņu izturēties pret savu valsti, tās simboliem, likumiem; 6.2.7.izmantojot savas tiesības neaizskart citu bērnu, pieaugušo tiesības, intereses.

7.VECĀKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

7.1.Vecāku / personu, kas realizē vecāku varu/ tiesības bērna izglītošanas

nodrošināšanā ir:

7.1.1.slēgt ar izglītības iestādi līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi

izglītības iestādē;

7.1.2. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērna izglītošanu,

audzināšanu;

7.1.3.ierosināt izveidot iestādes padomi, piedalīties tās darbībā atbilstoši

iestādes nolikumam;

7.1.4.ierosināt izglītības valsts inspektoram veikt pārbaudes izglītības

iestādē;

7.1.5. ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš nepilda šajā Izglītības likumā

noteiktos pedagogu vispārīgos pienākumus.

7.2. Atbilstoši Civillikuma noteikumiem vecāku pienākums ir :

7.2.1.samērā ar savu mantisko un sabiedrisko stāvokli rūpēties par sava bērna dzīvību un labklājību, sagādāt viņam uzturu, pajumti, apģērbu, kopt, audzināt un skolot viņu sociāli labvēlīgā vidē, pamatojoties uz vispārcilvēciskām normām, tādējādi veidojot bērnam labvēlīgas saskarsmes, sadarbības, kultūrhigiēniskās un uzvedības normas, nepieļaujot visatļautību ne ģimenē, ne sabiedrībā.

7.2.2.sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, tai skaitā pirmsskolas iestādē, kura izvirzījusi konkrētus uzdevumus bērnu sagatavošanai skolai dažādos vecuma posmos, pirms bērns sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, respektējot arī viņa individualitāti, spējas un vēlmes.

7.2.3. rūpēties un radīt bērna dzīvībai un veselībai drošus apstākļus, vidi.

7.2.4. tā kā vecāki ir sava bērna likumīgie pārstāvji līdz viņa pilngadībai, bet bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadus, tad vecāku pienākums ir aizstāvēt viņa tiesības un ar likumu noteiktās intereses.

7.3. Par vecāku pienākumu nepildīšanu vai vecāku varas ļaunprātīgu izmantošanu, bērna fizisku sodīšanu, kā arī cietsirdīgu izturēšanos pret viņu, vecāki ir saucami pie likumā noteiktās atbildības.

7.4. Vecāku gribas izpausmēm pret bērnu var noteikt ierobežojumus neatkarīgi no viņa uzskatiem un reliģiskās pārliecības, ja konstatēts, ka tās fiziski vai garīgi varētu kaitēt bērna turpmākajai attīstībai.

8. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PADOME UN PEDAGOĢISKĀ PADOME

 

8.1. Pēc audzēkņu vecāku vai iestādes pedagogu pieprasījuma, lai nodrošinātu sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbību, galveno mācību, audzināšanas un saimniecisko jautājumu apspriešanai ,tiek veidota pirmsskolas izglītības padome. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu/ skat. pielikumu Nr. 1./

8.2. Dažādu ar mācību un audzināšanas darba saistīto jautājumu risināšanai tiek izveidota pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskā padome. Tā darbojās saskaņā ar pedagoģiskās padomes nolikumu/ skat. pielikumu Nr. 2./.

9. IESTĀDES IEKŠĒJO REGLAMENTĒJOŠO DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA.

9.1. Iestāde saskaņā ar iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā iestādes darba kārtības noteikumus. Darba kārtības noteikumus apstiprina iestādes vadītājs.

 1. IESTĀDES SAIMNIECISKĀ DARBĪBA.

10.1.Atbilstoši likumdošanai iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamu preču iegādi, darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, kas ir saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu , iestādes uzturēšanu.

 

11. IESTĀDES FINANSĒŠANA

 

11.1. Iestādes finansēšanu nodrošina Cēsu pilsētas dome pastāvošā likumdošanas kārtībā.

11.2. Iestādes budžeta un grāmatvedības uzskaiti veic Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas Izglītības iestāžu grāmatvedības galvenais speciālists, pamatojoties uz iestādes , atbilstoši LR likumiem un normatīvajiem aktiem , noformētiem pirmdokumentiem, kuri kalpo par pamatu darba samaksas, saimniecības operāciju un citu izdevumu realizācijai atbilstoši tāmēm un budžeta programmām.

 

12. REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĒŠANA.

 

12.1. Lēmumu par iestādes reorganizāciju, likvidāciju pieņem Cēsu pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 

13. IESTĀDES NOLIKUMA GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA.

13.1.Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes pedagoģiskās padomes, vai Cēsu pilsētas domes priekšlikuma, kā arī, ja izmaiņas Cēsu pilsētas domes lēmumos, kas saistoši pirmsskolas izglītības iestādei.

 


Pielikums Nr.1

NOLIKUMS

Par Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes padomi

 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

   

  Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai kā sabiedrisks padomdevējs iestādē pēc vecāku, sabiedrības, pedagogu pieprasījuma tiek veidota iestādes padome, kas darbojās saskaņā ar padomes nolikumu.

 2. MĒRĶIS.

  Apvienot visas pūles, lai veidotu saliedētu iestādes darbinieku, vecāku kolektīvu, kuru interesēs ir noturēt iestādi konkurēt spējīgu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vidū un pilnvērtīgi realizēt bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei, atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai.

 3. PADOMES STRUKTŪRA.

  1. Iestādes padomi ievēl atklāti balsojot, vecāku pārstāvjus – grupu sanāksmēs, pedagogu pārstāvjus – pedagoģiskās padomes sēdē.

  2. Padomes sastāvā ir:

 • pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs

 • iestādes metodiķis

 • pedagogu pārstāvji, ne mazāk kā 5

 • vecāku pārstāvji, viens pārstāvis no katras grupas, tas ir ne mazāk kā 8

 • pašvaldības pārstāvis

  1. Padomi ievēl uz 1 gadu.

  2. Padomes locekļi pienākumus veic sabiedriskā kārtā.

 

 1. IESTĀDES PADOMES DARBĪBA.

  1. Savu darba plānu sastāda, saskaņā ar iestādes perspektīvo un attiecīgā mācību gada darba plānu, kā arī aktuālajām problēmām.

  2. Iepazīstas ar iestādes nolikumu, iestādes budžeta projektu, apstiprināto budžetu, vajadzības gadījumā iesaistās tā veidošanā, aizstāvēšanā pašvaldību, sabiedriskajās institūcijās.

  3. Izstrādā konstruktīvus ieteikumus iestādes attīstības izaugsmei.

  4. Padomes sēdēs, kas notiek ne retāk kā 1 reizi 2-os mēnešos mācību gada laikā un, kas ir atklātas, iepazīstas ar iestādes darbību, darba rezultātiem, saskaņā ar iestādes darba plānu, kā arī pēc vajadzības izskatot aktuālas problēmas, pieaicinot iestādes speciālistus/medmāsu, fizkultūras, mūzikas skolotājas, logopēdi, vadītājas vietnieci saimnieciskajā darbā.

  5. Ar dažādu akciju palīdzību un citām aktivitātēm veicina, sekmē un atbalsta iestādes un grupu materiālās bāzes pilnveidošanu, ka arī dažādu efektīvu pasākumu organizēšanu, tādējādi pilnveidojot un dažādojot bērnu ikdienu mazpilsētas pirmsskolas iestādē.

  6. Atbalsta pedagoģisko darbinieku iniciatīvas, kas saistītas ar viņu izglītību, profesionālo un radošo izaugsmi, tā nodrošinot saviem bērniem skolotājas, kuras mērķtiecīgi un sekmīgi virza, realizē pedagoģisko procesu.

  7. Izskata vecāku, aizbildņu priekšlikumus, ierosinājumus, sūdzības.

  8. Veicina radošu domu apmaiņu, demokrātijas principu ievērošanu sēdēs izskatāmo jautājumu un lēmumu pieņemšanā.

  9. Padome no vecāku vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un sekretāru.

  10. Padomes darbu vada priekšsēdētājs, protokolē sekretārs.

  11. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk, kā puse no padomes locekļiem.

  12. Padomes sēdē pieņemtie lēmumi ir vērā ņemami iestādes vadībai, darbiniekiem un vecākiem, taču galīgo lēmumu par attiecīgo jautājumu ar rīkojumu izdod iestādes vadītāja, ko padomei nav tiesības ne atcelt, ne mainīt.

  13. Sēdes lēmumus izliek vecāku un darbinieku tematiskajos stendos, tā sniedzot attiecīgu informāciju pārējiem vecākiem, darbiniekiem par padomes darbu.

 


Pielikums nr. 2.

NOLIKUMS

par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes

pedagoģisko padomi.

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Pedagoģikā padome, turpmāk saukta /PP/ ir pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģikā kolektīva lēmējinstitucija, kas savā darbībā balstās uz demokrātiskiem un zinātniskiem pieejas principiem par pedagoģiskā procesa un ar to saistīto jautājumu risināšanu, analizēšanu, pieredzes apkopošanu, popularizēšanu, kura ievēro plānveidību, teorijas un prakses saistību, inovatīvās atziņas zinātnēs, normatīvismu, pedagoga ētiku.

 

2. MĒRĶIS

2.1. Apvienot visu pedagogu pūles, lai veiktu bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

2.2. Apzināt, izvērtēt, analizēt un ieviest iestādes praksē inovatīvās pedagoģijas un psiholoģijas atziņas, sasniegumus, kā arī dažādos kursos, semināros pieredzes pasākumos gūtās efektīvākās izglītošanas un audzināšanas darba formas un metodes, paņēmienus programmas īstenošanai.

 

3. PEDAGOGĪSKĀS PADOMES STRUKTŪRA

3.1. PP sastāv no visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, t.i. pirmsskolas izglītības skolotājām, pirmsskolas mūzikas skolotājas, fizkultūras skolotājas,

logopēda, iestādes metodiķa, pirmsskolas māsas un iestādes vadītājas.

3.2 .PP vada iestādes vadītāja, kas vienlaicīgi ir arī PP priekšsēdētāja.

 

4. PEDAGOĢISKĀS PADOMES DARBĪBAS VIRZIENI

4.1. Strādāt pie pirmsskolas izglītības iestādes izglītības programmas, sagatavojot to licenzēšanai, attīstības plāna, ikgada mācību audzināšanas darba plāna, arī analīze un korekcijas.

4.2. Veikt pedagoģiskā procesa analīzi, saskaņā ar iestādes gada darba plānu.

4.3. Uzņemties atbildību par labvēlīgu saskarsmi un mikrovidi ar bērniem, vecākiem, kā arī ar kolektīvu kopumā.

4.4. Veicināt pedagoģisko darbinieku radošās iniciatīvas attīstību, pašizglītību, radošu domu apmaiņu,veiksmīgas pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu.

4.5. Sekmēt demokrātijas principu ievērošanu sēdēs izskatāmo jautājumu un lēmumu pieņemšanā.

4.6. Izvērtēt un atlasīt atbilstošas darba formas dažādās bērnu vecuma un

attīstības grupās , tādējādi nodrošinot pēctecību pirmsskolas izglītības iestāde – sākumskola.

4.7. Izvērtēt sadarbības iespējas ar citām pilsētas, rajona, citu pilsētu vai valstu pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

5. PEDAGOĢISKĀS PADOMES SĒDES

5.1. PP sēdes ir obligātas visiem tās locekļiem.

5.2. PP sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos , tas ir četras PP mācību gada laikā, nepieciešamības gadījumā tās var sasaukt arī ārpus kārtas.

5.3. Sēžu veidi-

  • informatīvās,

  • lietišķi pedagoģiskās,

  • zinātniski pētnieciskās,

  • analītiskās.

6. PEDAGOGĪSKĀS PADOMES SĒDES LĒMUMI.

6.1. PP sēdes lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 no PP locekļiem .

6.2. PP sēdēs lēmumi stājas spēkā pēc vadītājas apstiprinoša rīkojuma un tie ir obligāti visai PP.

6.3. Katram lēmumam tiek norādīts izpildes laiks un atbildīgā persona vai personu grupa.

6.4. PP sēdes lēmumi ir konkrēti, lakoniski, izpildāmi un kontrolējami.

6.5. PP sēdes lēmumi tiek pieņemti, balstoties un problēmas analīzi, cēloņsakarībām.

6.6. Katra PP sēdes sākās ar iepriekšējo pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu izpildes analīzi.

 

7. PEDAGOĢISKĀS PADOMES ĒTIKAS KODESS.

7.1.Rūpēties par koleģitāti, atklāti vēršoties pret darbībām, kas vājina attiecības kolektīvā.

7.2. Aizmuguriski nekritizēt savus kolēģus un iestādes vadību.

7.3. Problēmsituācijas risināt, nevairoties no konstruktīviem,pedagoģiski nepieciešamiem kompromisiem un principāliem lēmumiem.

7.4.Neizpaust un neizmantot pedagogam uzticētos vai citādā ceļā iegūtos bērnu, viņu vecāku noslēpumus, kā arī PP darbības lēmumus, ja to prasa kopēja vienošanās.

7.5. Neizteikt bērniem , vecākiem, pedagogiem, vadībai nepatīkamu patiesību publiski, ja vien to neprasa īpaši apstākļi, kad citādi rīkoties vairs nav iespējams.

 

8. PEDAGOĢISKĀS PADOMES LIETVEDĪBA.

8.1. PP ievēl sekretāru uz vienu gadu, kurš veic sēdes protokolista pienākumus un atbild par PP sēžu protokola savlaicīgu izveidi.

8.2. Sēžu protokolus paraksta sēdes vadītājs, protokolists, tie glabājās saskaņā ar instrukciju par arhīva dokumentāciju.

 


Pielikums

APSTIPRINĀTS:

Cēsu pilsētas domes

2004.gada 23. septembra sēdē

Protokols nr._____________

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs

___________________________

G.Šķenders

 

Cēsu pilsētas pašvaldība

 

 

Cēsu pilsētas

4.pirmsskolas izglītības iestāde

 

Zirņu ielā 23, Cēsis Lv 4101,

tālrunis 4122608, 4120538

Reģ. Nr 0501901628

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

2004./05. -2006./07. mācību gadiem

 

Vispārējs iestādes raksturojums

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde Zirņu ielā 23, kā Cēsu pilsētas pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde, darbojās no 1963.gada.

Iestādi apmeklē 175 bērni vecumā no 1 gads 6 mēnešiem līdz

7 gadiem 8 dažāda vecuma grupās:

2 mazbērnu grupās 37-38 bērni

6 pirmsskolas grupās 138 bērni , tai skaitā arī 5, 6gadīgie bērni.

No 175 bērniem 2003./2004.mācību gadā , iestādi apmeklēja 29 audzēkņi no citām pašvaldībām.

Iestāde strādā 5 dienas nedēļā ar darba laiku no 7.00-19.00

Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno IZM 2002.gada 4.martā licencētu pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101111, kuras derīguma termiņš 2006.gada 31.jūlijs . Pirmsskolas izglītības programmu īsteno 5 attīstības pakāpēs valsts valodā.

No iestādes 19 pedagoģiskajiem darbiniekiem:

ar pabeigtu augstāko pedagoģisko izglītību 13 skolotāji

mācās neklātienē 6 skolotāji

Iestādes budžetu veido:

  • valsts mērķdotācija 5,6 gadīgo bērnu grupu skolotājiem,

  • pašvaldības budžets pedagogu un saimniecisko darbinieku atalgojumam un sociālam nodoklim,iestādes uzturēšanai,

  • vecāku maksas bērnu ēdināšanai un ar ēdināšanu saistītajiem izdevumiem

Iestādes darbības pamatmērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei.

Iepriekšējā attīstības plāna 1999.- 2003. g. galvenās prioritātes pie kurām kolektīvs strādāja un guva zināmus rezultātus bija:

  • pedagogu tālāk izglītības līmeņa paaugstināšana;

  • pilnvērtīgas bērnu attīstošās vides radīšana grupu “mācību centros”;

  • bērnu veselības stiprināšana izmantojot daudzveidīgās darba formas;

  • pilnveidot sadarbību ar audzēkņu vecākiem, īpašu uzmanību veltot viņu

izziņas līmeņa un ieinteresētības paaugstināšanai ;

  • drošas , sanitāri higiēniskās vides pilnveide.

 

Iestādes stiprās puses

  • saliedēts, zinošs, darbīgs, atbildīgs kolektīvs;

  • grupu skolotāji strādā režīmā, kas rīta cēlienā nodrošina apakšgrupu un individuālo darbu ar bērniem, tādējādi sekmējot katra bērna attīstību atbilstoši spējām, vajadzībām; ;

  • iestādē ir izstrādātas mācību priekšmetu programmas visiem darbības veidiem;

  • katru mācību gadu pedagogu kolektīvs strādā pie konkrēta darbības veida metodikas pilnveidošanas, piemēram runas, zīmēšanas…

  • redzami panākumi bērnu fiziskajā , muzikālajā audzināšanā, valodas izkopšanā, zināšanu priekšstatu veidošanā par apkārtnes lietām, parādībām, radošajās darbībās;

  • ir pieredze dažādu projektu organizēšanā nedēļas garumā visam iestādes audzēkņu , darbinieku kolektīvam/ veselības un fizisko aktivitāšu sekmēšanai, radošajām darbībām- teātru spēlei, runas konkursiem, zīmēšanai, rokdarbiem, dažādām darbībām saistībā ar bērnu muzikālo izglītošanu…/;

  • ir atstrādāta metodika atklāto vērojumu analīzei;

  • ir izstrādāti varianti skolotāju darba plānošanai;

  • plašs visās grupās ir pašgatavoto rotaļu un spēļu piedāvājums bērnu patstāvīgajai darbībai “mācību centros”;

  • izmantojot daudzveidīgas darba metodes, pasākumus, tiek nodrošināta

efektīva sadarbība ar ģimenēm ;

  • mērķtiecīgi organizēts pedagoģiskais process realizē attīstības plāna un mācību gada izvirzītos uzdevumus;

  • tās atrašanās vieta - pilsētā, bet ne centrā, labi iekoptā, apzaļumotā, drošā

teritorijā ar plašām, gaišām grupu telpām, ērtām koplietošanas telpām;

  • iestādē uz vietas ir savs ēdināšanas bloks;

  • iestādei ir labs prestižs apkārtējā sabiedrībā;

 

Jomas, pie kurām iestādei tuvākajā laikā nopietni jāstrādā:

  • jāpilnveido, jāpapildina atsevišķas mācību priekšmetu programmas;

  • skolotājiem plānojot mācību audzināšanas darbu jāievēro bērnu vajadzības , paredzot individualizāciju un diferenciāciju;

  • kvalitatīvāk jāizmanto bērnu izaugsmes dinamikas analīzes rezultāti radot apstākļus bērnu sasniegumu uzlabošanai;

  • jāaktivizē bērnu personiskās pozitīvās īpašības, sociālās iemaņas, jāsekmē labvēlīgas sadarbības vides pilnveidošana iestādē;

  • nepārtraukti jāveicina, jāsekmē pedagogu tālākizglītība, meistarības pilnveide;

  • ir jānodrošina iestādes uzturēšana ekspluatācijas kārtībā uzlabojot,

pilnveidojot iestādes iekšējo, ārējo vidi atbilstoši šodienas prasībām, normatīvajiem aktiem;

  • jāpilnveido, jāpaplašina sadarbība ar citām organizācijām, arī nevalstiskām, iestādēm, dažādiem fondiem.

Balstoties uz SVID analīzi Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei ir izstrādāts attīstības plāns 2003./04 -2005./06 mācību gadiem.


 

CĒSU PILSĒTAS 4. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2004./2005. - 2006./2007 MĀCĪBU GADIEM.

Prioritāte

Mērķis

Uzdevumi

Rezultāti

Mācību priekšmetu un pirmsskolas izglītības programmas pilnveide . Individuālais un apakšgrupu darbs ar bērniem, pamatojoties uz konkrētu bērnu iespējām un vajadzībām. Bērnu pozitīvo attieksmju, personisko īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana. Pedagogu profesionālās meistarības pilnveide. Drošas, sanitāri higiēniskās, attīstību veicinošas vides veidošana.

Nodrošināt pakāpenisku bērnu rokas gatavību rakstītpasmei. Pilnveidot pirmsskolas izglītības programmu. Diferencēts darbs ar bērniem dažādos attīstības līmeņos, kas pamatojas uz mērķtiecīgu uzdevumu realizēšanu katrai bērnu apakšgrupai. Pilnveidot un attīstīt bērnu personiskās pozitīvās īpašības un sociālās iemaņas. Paaugstināt pedagogu profesionālo meistarību. Uzlabot iestādes iekšējo, ārējo vidi.

Konkretizēt tēlotājdarbības / zīmēšanas,applicē- šanas, veidošanas/ uzdevumus 5 attīstības pakāpēs. Pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes zīmēšanas metodikā. Izveidot pārbaudes kritērijus un veikt bērnu zīmējumu analīzi mācību gada beigās saistībā ar plānotajiem uzdevumiem. Pilnveidot uzdevumus rokdarbiem 5 attīstības pakāpēm. Koriģēt un sagatavot atkārtotai licenzēšanai iestādes pirmsskolas izglītības programmu. Apzināt bērnu attīstības pakāpi konkrētā mācību priekšmetā. Pedagoģiskajā procesā un komunikācijā ar bērniem ievērot bērnu konkrētās vajadzības un iespējas attiecīgajā attīstības pakāpē. Diagnosticēt bērnu stāju, pēdas, valodas skaņu traucējumus un nodrošināt individuālo un apakšgrupu atbalsta darbu bērniem, kuriem tas nepieciešams. Atkārtoti apzināt dažādu pedagogu, psihologu teorētiskās atziņas par bērnu audzināšanu. Izzināt pirmsskolēna morālās attīstības stadijas. Atlasīt un izmantot attīstības stadijai atbilstošas metodes. Aktivizēt vecākus, grupu darbiniekus diskusijām par audzināšanas problēmsituācijām, to risināšanas ceļiem. Izstrādāt bērnu diagnosticēšanas kritērijus, veikt pārbaudes par sociālās un emocionālās attīstības gaitu. Izstrādāt un realizēt vecāku izglītošanas darbības programmu. Sniegt atbalstu skolotājām augstākās pedagoģiskās un augstākās profesionālās izglītības iegūšanā. Motivēt skolotājas mērķtiecīgai pedagogu tālākizglītībai. Izstrādāt darbinieku tālākizglītības plānu. Sistematizēt un popularizēt savu un kolēģu pieredzi. Mācīt un mācīties analizēt savu pedagoģisko darbību, apzinoties uzlabojumus. Izstrādāt skolotāju darba un kvalitātes rokasgrāmatu. Izzināt un izvērtēt mācību un materiāli- tehnisko bāzi iestādē. Izveidot rīcības plānu un prioritārā secībā iespēju robežās uzlabot iestādes sanitāri -higiēnisko, un attīstību veicinošu vidi.

1. Panākta bērnu rokas gatavība rakstītprasmei. 2.Pilnveidota programma tēlotājdarbībā, rokdarbos. 3. Licenzēta iestādes pirmsskolas izglītības programma. 1. Mērķtiecīgs un diferencēts darbs ar bērniem. 2. Pilnveidots skolotāju plānošanas darbs , kas pamatojas uz bērnu personības attīstības izzināšanu. Bērns gatavs sociālajām attiecībām kolektīvā. Apkopoti un realizēti materiāli sarunām , vecāku tematiskiem stendiem par aktuāliem audzināšanas jautājumiem. Radošs, profesionāls, kompetents pedagogs , rezultatīvs komandas darbs grupās. Sakārtota, drošības un sanitārijas noteikumiem atbilstoša, attīstību veicinoša iestādes iekšējā un ārējā vide.

Prioritāte: Mācību priekšmetu un pirmsskolas izglītības programmas pilnveide.

Mērķis: Nodrošināt pakāpenisku bērnu rokas gatavību rakstītprasmei.

Nodrošināt iestādes likumīgu mācību -audzināšanas darbību.

Rezultāts:1.Panākta bērnu rokas gatavība rakstītprasmei.

2. Izstrādāta tēlotājdarbības, rokdarbu programma.

3. Licenzēta iestādes pirmsskolas izglītības programma.

 

Uzdevumi

Atbildīgais

2004./05.

2005./06.

2006./07.

Resursi

1.Konkretizēt : tēlotājdarbības / zīmēšanas, aplicēšanas, vei- došanas/ uzdevumus 5 attīstības pakāpēs; rokdarbu uzdevumus 5 attīstības pakāpēs. 2. Koriģēt un sagatavot atkārtotai licenzēšanai pirmsskolas izglītības programmu. 3. Skolotājām iepazīties un apzināt galvenos un pakārtotos uzdevumus tēlotājdarbības attiecīgājās attīstības pakāpēs. 4. Organizēt seminārus-praktikumus pedagogiem zīmēšanas, rokdarbu metodikās. 5. Izveidot pārbaudes kritērijus un veikt bērnu zīmējumu analīzi saistībā ar plānotajiem uzdevumiem. 6. Balstoties uz iepriekšējā māc.gada pedagoģiskā procesa analīzi, jaunā māc. gada sākumā skolo- tājām noteikt prioritāros uzdevumus tēlotāj- darbībā, rokdarbos.

Metodiķe Metodiķe Vadītāja Skolotājas Metodiķe Metodiķe, skolotājas Skolotājas

janvāris sept./okt. okt.- maijs. maijs sept./okt.

janvāris sept./okt. pēc vajadz. maijs sept./okt.

janvāris sept./okt. pēc vajadz. maijs sept./okt.

Iestādes budžets

Prioritāte: Individuāls un apakšgrupu darbs ar bērniem, pamatojoties uz konkrēto bērnu iespējām un vajadzībām.

Mērķis: Diferencēts darbs ar bērniem dažādos attīstības līmeņos, kas pamatojās uz mērķtiecīgu uzdevumu izvirzīšanu katrai

bērnu apakšgrupai.

Rezultāts: Bērnu attīstības pilnveide, gatavība pamatizglītības apguvei.

Uzdevumi

Atbildīgais

2004./05.

2005./06.

2006./07.

Rezultāti

Apzināt bērnu attīstības pakāpi / prasmes, iemaņas, zināšanas/ konkrētos mācību priekšmetos. Skolotāju darba plānošanā ievērot konkrētās bērnu vajadzības un iespējas attiecīgajā attīstības pakāpē. Analizēt bērnu un savu darbību, meklējot efektīvākās metodes , vajadzības gadījumā ieviest korekcijas plānojumā. Diagnosticēt bērnus ar stājas, pēdas vājumu, valodas skaņu traucējumiem un nodrošināt individuālo un apakšgrupu darba plānojumu, atbalsta darbu ar šiem bērniem. Analizēt darba plānošanas individualizāciju.

Skolotājas Skolotājas Skolotājas Ģimenes ārsts, Pirmssk. māsa, fizkultūras skolotāja, logopēde Metodiķe

septembris regulāri regulāri sept./okt., janv. regulāri

septembris regulāri regulāri sept./okt., janv. regulāri

septembris regulāri regulāri sept./okt., janv. regulāri

Iestādes budžets

Prioritāte:Bērnu pozitīvo attieksmju, personas īpašību un sociālo iemaņu attīstīšana.

Mērķis: Pilnveidot un attīstīt bērnu personas pozitīvās īpašības un sociālās iemaņas.

Rezultāts: Bērns sagatavots sociālajām attiecībām kolektīvā.

Uzdevumi

Atbildīgais

2004/05.

2005./06.

2006./07.

Resursi

Atkārtoti apzināt dažādu pedagogu, psihologu teorētiskās atziņas par bērnu audzināšanu. Izzināt pimsskolēna morālās attīstības stadijas. Atlasīt un izmantot attīstības stadijai atbilstošas metodes. Dibināt pozitīvus kontaktus ar visiem audzēkņu vecākiem. Veidot pozitīvu sadarbības vidi grupās nodarbību un ārpusnodarbību laikā. Izstrādāt bērnu diagnosticēšanas kritērijus un veikt pārbaudes bērnu sociālo iemaņu un emocionālās sfēras attīstībā. Izstrādāt un realizēt vecāku izglītošanas darbības programmu. Aktivizēt vecākus, pedagogus , grupu darbiniekus sarunām/ debatēm/ par audzināšanas problēmsituācijām, to risināšanas ceļiem.

Pedagogi Pedagogi Pedagogi Pedagogi Grupas personāls Metodiķe, Skolotājas Metodiķe, Skolotājas Pedagogi

janvāris. janvāris. regulāri regulāri regulāri sept.,maijs sept./okt. pēc vajadz.

pēc vajadz. regulāri regulāri regulāri sept.,maijs sept./okt. pēc vajadz.

pēc vajadz. regulāri regulāri regulāri sept.,maijs sept./okt. pēc vajadz.

Iestādes budžets

Prioritāte: Pedagogu profesionālās meistarības pilnveide

Mērķis: Paaugstināt pedagogu profesionālo meistarību.

Rezultāts: Radošs, profesionāls, kompetents pedagogs.

Uzdevumi

Atbildīgais

2004./05.

2005./06.

2006./07.

Resursi

Sniegt atbalstu skolotājiem augstākās pedagoģiskās, augstākās profesionālās izglītības iegūšanā. Stiprināt motivāciju un nodrošināt mērķtiecīgu pedagogu tālākizglītošanos. Izstrādāt darbinieku tālākizglītības plānu . Sistematizēt un popularizēt pieredzi: savā iestādē atklāto nodarbību pedagogiem , atvērto durvju dienās vecākiem; projektu nedēļās; radošajās dienās rajonā. Mācīt un mācīties analizēt savu pedagoģisko darbību, apzinoties nepieciešamos uzlabojumus. Izstrādāt skolotāju kvalitātes rokasgrāmatu. Uzsākt padziļinātu darbu pie mācību darba individualizācijas. Veicināt labvēlīgas sadarbības vides veidošanos pedagogu, pedagogu- vecāku un vecāku kolektīvos.

Vadītāja Vadītāja, Metodiķe Vadītāja Skolotājas Metodiķe, Skolotājas Metodiķe Skolotājas Vadītāja.

regulāri regulāri jūnijs regulāri nov. okt.-maijs regulāri

regulāri regulāri pēc vajadz. regulāri pēc vajadz. sept.-maijs okt.-maijs regulāri

regulāri regulāri pēc.vajadz. regulāri pēc.vajadz. sept.-maijs okt.-maijs regulāri

Iestādes, pašv. budžets

Prioritāte:Drošas, sanitāri higiēniskās , attīstību veicinošās vides veidošana.

Mērķis:Uzlabot iestādes iekšējo un ārējo vidi.

Rezultāts: Sakārtota, noteikumiem atbilstoša, attīstību veicinoša iestādes iekšējā un ārējā vide.

Uzdevumi

Atbildīgais

2004./05.

2005./06.

2006./07.

Resursi

Izzināt un izvērtēt grupu materiālo bāzi, sastādīt plānu tās pilnveidošanai. Izzināt un izvērtēt iestādes materiāli- tehnisko bāzi. Izveidot rīcības plānu sakārtotas, sanitārijas un drošības noteikumiem atbilstošas, bērnu attīstošas vides pilnveidošanai, realizējot tos prioritārā secībā: iestādes grupu sanitāros mezglu pārbūve atbilstoši MK noteikumiem Nr 596.; 1.,6.,7.,8. grupu un iestādes koplietošanas koridoru grīdu un grīdas segumu nomaiņa; pakāpeniska iestādes siltināšanas / logu nomaiņa, atlikušo 3 jumta seguma nomaiņa, sienu / un apkures sistēmas renovācija; āra apgaismojuma sakārtošana bērnu rotaļlaukumos; pakāpeniska bērnu mēbeļu/ galdu, krēslu, gultu, garderobes skapīšu, rotaļlietu plauktu/ nomaiņa; virtuves bloka, koplietošanas, grupu telpu kosmētiskais remonts; uzsākt elektroinstalācijas un iestādes telpu apgaismojuma sakārtošanu. Meklēt iespēju iesaistīties projektos,lai pilnveidotu bērnu rotaļlaukumus bērnu kustību attīstības nodrošināšanai .

Skolotājas Vadītāja Vadītāja Vadītāja Vadītāja Vadītāja Vadītāja Vadītāja Vadītāja Vadītāja Vadītāja

sept. septembris septembris jūn.-augusts jūnijs jūn.-augusts regulāri regulāri jūn.-augusts regulāri

sept. sept. sept. jūn.-augusts jūn.-augusts jūn.-augusts sept. regulāri regulāri jūn.-augusts regulāri

sept. sept. sept. jūn.-augusts jūn.-augusts jūn.-augusts sept. regulāri regulāri jūn.-augusts regulāri

Iestādes budžets Pašvaldības budžets Pašv.budžets Pašv.budžets Pašv.budžets Istādes budžets Iest., pašv.b. Pašv.budžets Pašv. budžets

Uzdevumi

Atbildīgais

2004.

2005.

2006.

Resursi

Izzināt un izvērtēt mācību materiālo bāzi, sastādīt plānu tā pilnveidošanai. Izzināt un izvērtēt iestādes materiāli- tehnisko bāzi. Izveidot rīcības plānu sakārtotas, sanitārijas un drošības, noteikumiem atbilstošas ,estētiskas un bērnu attīstības veicinošas vides pilnveidošanai , realizējot to plānveidīgā secībā: bērnu sanitātro mezglu pārbūvi , atbilstoši MK noteikumiem Nr.596.; 1.,6.,7.,8.,grupu telpu grīdu un grīdas seguma nomaiņu; pakāpenisku bērnu mēbeļu/ galdu, krēslu, gultu, rotaļlietu plauktu/ nomaiņu; iestādes siltināšanas un apkures sistēmas renovāciju āra apgaismojuma sakārtošanu bērnu rotaļlaukumos; veikt kosmētiskos remontus Meklēt iespēju iesaistīties projektos , lai pilnveidotu iestādes ārējo vidi.

pedagogi vadītāja vadītāja vadītāja

maijs sept. sept. jūn.-augusts

maijs sept.

maijs sept.

Iestādes , budžets pilsētas pašvaldības budžets

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv