Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 3.jūlijs   Vārda dienu svin: Benita, Everita, Verita, Sulamīte
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

13.05.2004 Domes sēdes lēmumi


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2004.GADA 13.MAIJĀ (PROTOKOLS NR.11)

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

 

Par zemes gabala Puķu ielā 21, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

 

Izskatot zemes gabala Puķu ielā 21, Cēsīs, īpašnieces Agneses Pakalnietes - Pētersones, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.970/1-23; 22.04.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 7.maija atzinumu Nr.52 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas domen o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Puķu ielā 21, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0219), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam zemes gabalam bez apbūves piešķirt jaunu adresi Lilijas iela 1, Cēsis (kad.nr.4201-004-0205);

  1. Zemes gabala platība 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājums - uz robežas ar Lilijas ielu atrodas sakaru kabelis;

  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atlikušajam zemes gabalam un uz tā esošajam namīpašumam saglabāt adresi Puķu iela 21, Cēsis (kad.nr.4201-004-0219);

  1. Zemes gabala platība 1741 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso elektropārvades līnijas, uz robežas ar Lilijas ielu atrodas sakaru kabelis;

  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 4. Pieņemt zināšanai, ka inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu apjoms nosakāms saskaņā ar kadastrāli uzmērītajiem atdalīto zemes gabalu plāniem.

Par zemes gabalu Pils ielā 12, Cēsīs

__________________________________________

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas, juridiskā adrese Brīvības ielā 61, Rīgā, 2004.gada 30.aprīļa rakstu Nr.20/3619 (reģ.Nr.1052/1-23; 05.05.2004.) par zemes gabalu Pils ielā 12, Cēsīs, pamatojoties uz likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” un likuma ‘’Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās’’ 2.panta 2.daļu, un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 7.maija atzinumu Nr.50 (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas domen o l e m j:

 1. Piešķirt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijai, juridiskā adrese Brīvības ielā 61, Rīgā, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Pils ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1705).

 2. Zemes gabala platība 1089 m2.

 3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0906).

 4. Neiebilst zemes gabala Pils ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1705), uz kura atrodas Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai piederošs namīpašums, īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas personā.

 5. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Pils ielā 12, Cēsīs, saskaņā ar Latvijas valsts Vēstures arhīva izziņu Nr.5-JP-23474/94 (04.04.1996.), uz 1940.gada 21.jūliju piederēja Lauku pašvaldības fondam. Bijušā zemes īpašnieka vai tā likumisko mantinieku zemes pieprasījumi nav saņemti.

Par namīpašumu Gaujaslīču ielā 9, Cēsīs

(agrāk Cēsu apriņķa Cēsu pagasta “Vizbuļi”)

__________________________________________

 

Cēsu pilsētas pašvaldībā 1994.gada 31.martā iesniegts Ausmas Valijas Narņickas, pieteikums uz nekustamo īpašumu -namīpašumu Gaujaslīču ielā 7, Cēsīs (agrāk Cēsu apriņķa Cēsu pagasta “Vizbuļi”, tagad Gaujaslīču ielā 9, Cēsīs).

Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā ir Cēsu zonālā valsts arhīva izziņa Nr.4-3/S-162 (20.04.1995.) un Latvijas valsts arhīva izziņa Nr.Cs-3 (10.02.1995.), kurās norādīts, ka ziņas par Cēsu apriņķa Cēsu pagasta saimniecības “Vizbuļi” namīpašuma nacionalizāciju arhīvu dokumentos nav atrastas.

Izskatot Ausmas Valijas Narņickas 1994.gada 31.marta iesniegumu un 2004.gada 23.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.979/1-23), pamatojoties uz likumu “Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā’’ un Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisijas 2004.gada 7.maija atzinumu Nr.52 (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Noraidīt Ausmas Valijas Narņickas, pieteikumu uz namīpašumu Gaujaslīču ielā 9, Cēsīs (agrāk Cēsu apriņķa Cēsu pagasta “Vizbuļi”, A.V.Narņickas iesniegumā Gaujaslīču ielā 7, Cēsīs), jo pilsētas pašvaldības rīcībā nav dokumentu par namīpašuma nacionalizāciju.

 2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā.

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Lāču ielā 12, izsoli

__________________________________________

 

Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdes 2004.gada 28.aprīļa atzinumu (protokolu nr. 8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt nekustamā īpašuma Cēsīs, Lāču ielā 12, kas sastāv no 4698 kv.m. liela zemes gabala ar kadastra numurs 4201 004 0639, un nedzīvojamas ēkas - sporta ēkas (baseins – nepabeigta celtniecība), kadastra apzīmējums 4201 004 0639 001, 2004.gada 23.aprīļa izsoli par nenotikušu.

 2. Izsludināt atkārtotu nekustamā īpašuma Cēsīs, Lāču ielā 12, izsoli 2004.gada 2.jūlijā plkst. 10.00, negrozot tā nosacīto cenu.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS) attiecīgi grozīt nekustamā īpašuma Cēsīs, Lāču ielā 12, izsoles noteikumus.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM.

Par grozījumiem nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs

privatizācijas projektā

__________________________________________

 

Izskatot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, īpašnieces Vizmas SARNOFAS 2004.gada 31.marta iesniegumu (reģ. Nr. 794.1-23) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2004.gada 28.aprīļa lēmumu (prot. Nr. 8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Grozīt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs privatizācijas projekta (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra lēmumu, protokols Nr. 4, paragrāfs Nr. 20) 9.punktu, nosakot, ka ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, tehniskais projekts jāizstrādā un jāiesniedz Cēsu pilsētas būvvaldei akceptēšanai līdz 2004.gada 5.jūlijam, bet ēkas pirmie stāvi jānodod ekspluatācijā līdz 2005.gada 1.decembrim.

 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

Par siltumapgādes attīstības koncepciju

2004.- 2009.gadam

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 51.pantu, ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 14.augusta sēdes lēmumu ‘’Par atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes Cēsu pilsētā’’ (protokols Nr. 15, paragrāfs Nr. 15) izveidotās darba grupas 2004.gada 15.janvāra sēdes protokolu Nr. 1, 2004.gada 5.februāra sēdes protokolu Nr. 2, 2004.gada 14.aprīļa sēdes protokolu Nr. 3 un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 6.maija atzinumu (prot. Nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2000.gada 14.septembra saistošos noteikumus Nr. 3 ‘’Cēsu pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība’’.

 2. Apstiprināt Cēsu siltumapgādes attīstības koncepciju 2004.-2009.gadam, saskaņā ar pielikumu

 3. Uzdot SIA ‘’Cēsu būvnieks’’ kā siltumapgādes realizētājam ieviest Cēsu siltumapgādes attīstības koncepciju 2004.-2009.gadam.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram.

Par atklāta konkursa ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Festivāla ielā 45, Cēsīs, apbūves projektēšanai un būvdarbiem ‘’ darba uzdevuma apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 6.maija Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.10) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt atklāta konkursa ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Festivāla ielā 45, Cēsīs, apbūves projektēšanai un būvdarbiem ‘’ darba uzdevumu (darba uzdevums pielikumā )

 

Par atklāta konkursa ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Briežu ielā 22, Cēsīs, apbūves projektēšanai un būvdarbiem ‘’ darba uzdevuma apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 6.maija Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.10) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt atklāta konkursa ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Briežu ielā 22, Cēsīs, apbūves projektēšanai un būvdarbiem ‘’ darba uzdevumu (darba uzdevums pielikumā ).

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 10.aprīļa lēmumā

‘’Par transporta kustības shēmu Cēsu vecpilsētā’’

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Transporta kustības organizācijas darba grupas 2004.gada 26.aprīļa sēdes (prot. nr.3), Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 6.maija sēdes (prot. nr.10 , punkts nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 10.aprīļa lēmuma (sēdes prot. Nr.8, §19) ‘’Par transporta kustības shēmu Cēsu vecpilsētā’’ pielikuma ‘’Cēsu pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas reģenerācijas projekts ‘’ sadaļas III 2. ‘’Transports un plānojuma struktūra’’ korekcijas ( turpmāk tekstā – Transporta kustības shēma vecpilsētā) 1. un 4. punktu izsakot tos šādā redakcijā:

  ‘’ 1.punkts- paredzēt vienvirziena transporta kustību šādās vecpilsētas ielās: Kases (no Vaļņu ielas līdz Rīgas ielai), Rīgas (no Kases ielas līdz Rožu laukuma ZA robežai; no Rožu laukuma DR robežas līdz Gaujas ielai un no Kases ielas līdz Pils ielai), Pils (no Rīgas ielas līdz Torņa ielai), Torņa (no Pils ielas līdz L.Skolas ielai un no Rožu laukuma ZA robežas līdz Torņa ielas pagriezienam uz L.Skolas ielas pusi), L.Skolas (no baznīcas altāra gala līdz Pils ielai), L.Katrīnas (no Palasta ielas līdz Rožu laukuma DR robežai), Rožu laukuma ZA robežojošā ieliņa (no Rīgas ielas līdz L.Katrīnas ielai), Rožu laukuma DR robežojošā ieliņa (no L.Katrīnas ielas līdz Rīgas ielai), L.Kalēju (no L.Katrīnas ielas līdz L.Līvu ielai), M.Kalēju (no M.Katrīnas līdz L.Kalēju ielai), M.Katrīnas (no L.Katrīnas līdz L.Līvu ielai), L.Līvu (no L.Katrīnas ielas līdz Gaujas ielai), Pļavas (no Pļavas ielas nama Nr.1 A gala līdz Vaļņu ielai.

  M.Katrīnas ielā no L.Līvu ielas līdz gruntsgabalam Rīgas ielā 36 (divvirzienu kustība - strupceļš).’’

  ‘’ 4.punkts- slēgt transporta kustībai Podnieku, M.Skolas, Baznīcas, Ūdens ielas, L.Skolas ielu posmā no Torņa ielas līdz Rīgas ielas 20 gruntsgabala robežai (gar Sv. Jāņa baznīcu), Rīgas ielu pie nama nr.25 DR robežas un L.Katrīnas ielu pie nama nr.2. ‘’

 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālai nodaļai ( vadītājs I.Mercs) nodrošināt Transporta kustības shēmas Cēsu vecpilsētā korekcijās norādīto ceļa satiksmes zīmju un mehānisko norobežojumu uzstādīšanu līdz 2004.gada 10.jūnijam.

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

Par saistošo noteikumu Nr. 8

‘’Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 15.05.2003.Saistošo noteikumu Nr.7

‘’Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā’’’’ apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 06.maija sēdes (protokols Nr.10) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Saistošo noteikumu Nr.8 ‘’Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 15.05.2003.Saistošajos noteikumos Nr.7 ‘’Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā’’’’, saskaņā ar pielikumu

 

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 23, Cēsīs,

daļas nodošanu privatizācijai

__________________________________________

 

Pamatojoties uz 10.04.2003. Vidzemes apgabaltiesas spriedumu, 01.02.2002. Auditorfirmas ”Invest – Rīga-Cēsis” dzīvokļa novērtējumu un Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 04.03.2004. atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai nekustamā īpašuma Rīgas ielā 23, Cēsīs, daļu – pēc 13.11.2003. tehniskās inventarizācijas lietas četristabu neizbūvētu dzīvokli nr. 1 ar kopējo platību 110,2 m2 (kadastra nr. 4201 005 2610 001), nekustamais īpašums 19.02.1998. ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 493 uz pilsētas pašvaldības vārda.

2. Apstiprināt privatizējamā objekta cenu Ls 6700,- (seši tūkstoši septiņi simti lati), nosakot maksāšanas līdzekļus 100% privatizācijas sertifikātos.

3.Uzdot domes speciālistei dzīvokļu un privatizācijas jautājumos R.Kalniņai

3.1. nodrošināt neizbūvētā dzīvokļa Rīgas ielā 23 – 1, Cēsīs, īres līguma sagatavošanu un nosūtīšanu parakstīšanai īrniecei Sandrai DIKMANEI, jo 13.11.2003. ēkas inventarizācijas rezultātā precizēts dzīvokļa numurs (iepriekš 3. dzīvoklis);

3.2. sagatavot dokumentus dzīvokļa Rīgas ielā 23, Cēsīs, privatizācijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Par Cēsu pilsētas domes

Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas sēdes 06.05.2004. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikumu, saskaņā ar pielikumu

 

Par līdzfinansējuma nodrošinājumu ISPA līdzfinansētajam projektam

“EuropeAid/112990/D/SV/LV “ Ūdenssaimniecību attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās un Rēzeknes pilsētā “

__________________________________________

Pamatojoties uz Finansu komitejas ( protokola Nr.10; 06.05.2004.) atzinumu, Cēsu pilsētas

dome nolemj:

 1. Atbalstīt SIA “ VINDA “ ISPA projektu “EuropeAid/112990/D/SV/LV “ Ūdenssaimniecību attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās un Rēzeknes pilsētā “

 2. Cēsu pilsētas domei projekta realizācijai no 2005.gada līdz 2006.gadam paredzēt līdzfinansējumu EUR 256 590,00 apmērā .

 3. Atzīt par spēku zaudējušu 2001.gada 28.jūnija lēmumu Nr.6 (prot.Nr.8) “ Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu”.

Par finansiālu atbalstu fotomākslas konkursizstādei “2.Cēsu fotosalons”

__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu fotogrāfu biedrības iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (22.04.2004., prot.Nr.9) un Finansu komitejas (06.05.2004., prot.Nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt no kultūras pasākumiem plānotiem nesadalītiem līdzekļiem Ls 100,00 (viens simts lati) (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250) Cēsu fotogrāfu biedrības projekta fotomākslas konkursizstādes “2.Cēsu fotosalons” organizēšanai Cēsīs š.g.jūlija mēnesī.

 

Par izmaiņām Cēsu 2.pamatskolas amata vienību sarakstā

__________________________________________

 

Pamatojoties uz 2004.gada 8.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumu “Grozījumi Cēsu pilsētas domes 15.01.2004.sēdes lēmumā (Nr.1, §5) “Par centralizētu pašvaldības iestāžu telpu uzkopšanu””(Nr.9, §18), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (06.05..2004., prot.Nr.10) un Finansu komitejas (06.05.2004., prot.Nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Ar 2004.gada 1.maiju Cēsu 2.pamatskolā likvidēt šādas amata vienības:

 • Apkopējas – 5 amata vienības;

 • Apkures krāšņu kurinātāja – 0,5 amata vienības.

 1. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par izmaiņām Cēsu pilsētas vakara vidusskolas amata vienību sarakstā

__________________________________________

 

Pamatojoties uz 2004.gada 8.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumu “Grozījumi Cēsu pilsētas domes 15.01.2004.sēdes lēmumā (Nr.1, §5) “Par centralizētu pašvaldības iestāžu telpu uzkopšanu””(Nr.9, §18), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (06.05..2004., prot.Nr.10) un Finansu komitejas (06.05.2004., prot.Nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Ar 2004.gada 1.maiju Cēsu pilsētas vakara vidusskolā likvidēt šādas amata vienības:

 • Apkopējas – 1,8 amata vienības;

 • Apkures krāšņu kurinātāja – 1 amata vienību.

 1. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par izmaiņām Cēsu 2. vidusskolas amata vienību sarakstā

__________________________________________

 

Pamatojoties uz 2004.gada 8.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumu “Grozījumi Cēsu pilsētas domes 15.01.2004.sēdes lēmumā (Nr.1, §5) “Par centralizētu pašvaldības iestāžu telpu uzkopšanu””(Nr.9, §18), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (06.05..2004., prot.Nr.10) un Finansu komitejas (06.05.2004., prot.Nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Ar 2004.gada 1.maiju likvidēt Cēsu 2. vidusskolā apkopējas amata vienību – 7 likmes.

 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

 


Saistošie noteikumi Nr.8

‘’Papildinājumi Cēsu pilsētas domes 15.05.2004.Saistošajos noteikumos

Nr.7 ‘’Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā ‘’’’

 

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14. un 21.pantu,

LR MK 06.10.1998.noteikumiem Nr.388

‘’Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos,

ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos’’

 

1.Papildināt saistošo noteikumu Pielikumu Nr.2 ar Cēsu pilsētā noteiktajām tirdzniecības vietām un realizējamo preču sortimentu:

 

Nr.p.k.

Tirdzniecības vieta Cēsīs

Tirdzniecības vietas veids

Realizējamās preces sortiments,saskaņā ar šo noteikumu

42.

Valmieras ielā 21A

Stacionāra, īslaicīga

2.7.7.;2.7.10.-2.7.13.

 

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES
Informācijas tehnoloģiju

NODAĻAS NOLIKUMS.


1. Vispārīgie noteikumi

 1. Informācijas tehnoloģiju (IT) nodaļa ir izveidota ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, kā viena no pašvaldības struktūrvienībām un ir tieši pakļauta Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram.

 2. IT nodaļa veic tai noteikto uzdevumu izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu pilsētas domes Nolikumu, lēmumiem, rīkojumiem un noteikumiem, šo Nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 3. IT nodaļas darbu vada un organizē nodaļas vadītājs.

 4. IT nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma.

 5. Nodaļu reorganizē vai likvidē ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

2. Galvenie uzdevumi

 1. Uzturēt darba kārtībā Cēsu pilsētas domes datortehniku un rūpēties par programmatūras normālu funkcionēšanu.

 2. Nodrošināt programmu un aparatūras apkalpošanu.

 3. Rūpēties par regulāru datu kopiju veidošanu un to saglabāšanu.

 4. Regulāri atjaunot antivīrusu programmatūru un novērst “spiegošanas” programmu parādīšanos domes datortīklā.

 5. Kontrolēt Interneta pieslēgumu un nepieļaut nesankcionētu piekļūšanu domes datortīklam.

 6. Uzraudzīt domes serveru saimniecību.

 7. Piedalīties dažādos IT projektos, piesaistīt finansējumu domes IT infrastruktūras attīstībai.

 8. Veikt stratēģisko plānošanu IT attīstībā ne tikai domes, bet arī novada griezumā.

 9. Kontaktēties ar IT firmām, apgūt jaunās tehnoloģijas un izvērtēt to pielietojamību domes darbībā.

 10. Iegādāties tehnisko literatūru, lai veicinātu domes IT infrastruktūras uzlabošanos.

 11. Palīdzēt Cēsu pilsētas domes darbiniekiem apgūt lietotājprogrammu spējas un sniegt konsultācijas ikdienas darba procesā.

 12. Nodaļas darbinieki pilnveido savas zināšanas un iemaņas, lai celtu sava darba kvalifikāciju, piedaloties dažādos semināros un kursos.

3. IT nodaļa ir tiesīga:

 1. Izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar IKT sfēru un ierosināt to izskatīšanu domes komisiju un komiteju sēdēs.

 2. Pārstāvēt domi IT nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

 3. Izteikt viedokli par nodaļas kompetencē ietilpstošajām sfērām.

 4. Pieprasīt un saņemt finansējumu, lai varētu veikt savu funkciju (2.punkts) izpildi.

 5. Izmantot domes transportu darba jautājumu risināšanā, domē noteiktās kārtības ietvaros.

 6. Nodaļas darbiniekiem ir tiesības pieprasīt darba devējam darba likumdošanas un koplīguma noteikumu ievērošanu.

4. IT nodaļas atbildības:  

 1. IT nodaļa nes pilnu atbildību par punktā 2.minētajām aktivitātēm.

 2. Par nodaļai noteikto uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas likumu, normatīvo dokumentu un Cēsu pilsētas domes lēmumu un rīkojumu ievērošanu.

 3. Par savas darba vietas un darba līdzekļu saglabāšanu.

 4. Par, veicot darba pienākumus, iegūtās informācijas konfidencialitāti.

5. Organizatoriskā struktūra

 1. IT nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs un nosaka nodaļas darbinieku darba pienākumus, pārstāv nodaļu citās domes struktūrvienībās, nodrošina darbinieku apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo izaugsmi.

 2. IT nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu apstiprina pilsētas dome, pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma.

 3. Nodaļā ir šādas amata vienības :

 • - nodaļas vadītājs - 1 vienība

 • - IT speciālists - 1 vienība

Darba uzdevums

Plānojuma izstrādāšanai, ēku arhitektonisko risinājumu

būvdarbu iecerei zemes gabalā Briežu ielā 22, Cēsīs.

 

1. Plānojamā teritorija:

 1. zemes gabals Briežu ielā 22, kadastra Nr. 4201-009-0611, platība 27784 m2;

 2. zemes gabals robežojas ar Briežu un Leona Paegles ielām, tas nav apbūvēts;

 3. zemes gabalu apgrūtina:

   • to šķērso elektropārvades līnijas ( shēma pielikumā nr. 1)

   • sakaru kabeļu kanalizācija un sakaru gaisvadu līnija (shēma pielikumā nr. 2);

   • uz zemes gabala atrodas dīķis, kura aizsargjosla 10,0m;

 1. 1.4.pašreizējais zemes lietošanas mērķis – -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve – neapgūta teritorija ( 0601)

 2. 1.5. izstrādāšanas stadijā esošajā jaunajā pilsētas teritorijas plānojumā šajā teritorijā ir paredzēta daudzdzīvokļu māju apbūve (0702) un vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

 1. Darba uzdevums izstrādāts saskaņā ar Cēsu pilsētas izstrādāšanas stadijā esošo teritorijas plānojumu. Zemes gabals atrodas daudzdzīvokļu apbūves teritorijā, kur daļēji pieļaujama arī mazstāvu apbūve. Plānojums jāizstrādā visam zemes gabalam kopumā, izvērtējot kvartālu kompleksu apbūves arhitektoniskā, telpiskā un funkcionālā risinājuma iekļaušanos esošajā apbūves situācijā.

 1. Teritorijas plānojuma izstrādāšanas mērķi:

  3.1.nodrošināt attiecīgās teritorijas racionālu izmantošanu atbilstoši pašvaldības prioritātēm un attīstības plāniem, kas veicinātu līdzsvarotu pilsētvides attīstību,

  3.2.nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi cilvēkam un sabiedrībai kopumā,

  3.3.garantēt zemes īpašniekiem un lietotājiem tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi saskaņā ar plānojuma nosacījumiem,

  3.4.nodrošināt sabiedrībai iespēju iegūt informāciju un izteikt viedokli par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem,

  3.5.noslēgt līgumu ar konkursa ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Briežu ielā 22, Cēsīs apbūves projektēšanā un būvdarbiem’’ uzvarētāju par labākā zemes gabala plānojuma , ēku arhitektoniskā risinājuma skiču un tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu realizāciju.

 1. Īpašie noteikumi plānotajā teritorijā:

4.1. teritorijas plānojumam un atsevišķu zemes gabalu apbūvei jāatbilst vispārējiem Latvijas Būvnormatīviem, LBN 100, ‘’Būvniecības likumam’’, MK ‘’Noteikumi par teritorijas plānojumiem’’,

4.2. plānojamā teritorijā paredzēt iespēju izvietot koplietošanas nozīmes būves un objektus ( bērnu rotaļu laukumus, automašīnu stāvvietu laukumus un taml.),

4.3.plānot labiekārtotu teritoriju ar organisku pāreju no esošās pilsētvides uz labas arhitektoniskās, celtniecības kvalitātes būvapjomiem, kurā tiek izmantotas mazās arhitektūras formas, mākslīgais reljefs, brauktuvju, ietvju, laukumu segumu krāsu un rakstu daudzveidība un kurā ar apzaļumošanas palīdzību radīta izteiksmīga mikrorajona vide; paredzēt jumtu krāsas, materiālus; izvērtēt un piedāvāt variantus gruntsgabalu norobežojošo elementu risinājumam.

4.4. kvartālu apbūvē izmantojamie vēlamie ēku tipi:

a) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar iespējami variablu dzīvokļu iekštelpu plānojumu (vienistabu, divistabu, trīsistabu);

b) rindu ēku tips ( ar dažādu dzīvojamo platību – min. 80m2, max 120m2), ar vai bez cokolstāva un pagrabstāva izbūvēm,

4.5.dzīvojamās ēkas paredzēt ar dažādu lietderīgo platību, tādējādi radot interesi plašākai iedzīvotāju daļai,

4.6.ēkas projektēt no augstvērtīgiem ekoloģiskiem, sertificētiem būvmateriāliem, kas raksturīgi pilsētvidei,

4.7.paredzēt dažādus variantus būvapjomu ārējai apdarei un krāsu risinājumam,

4.8.plānojamā teritorijā pirms ēku būvapjomu celtniecības uzsākšanas, veikt infrastruktūras izbūvi (ielas , ceļi, inženiertīkli un komunikāciju pieslēgumi). Visas komunikācijas, inženiertīkli, ielas būvējamas par investora līdzekļiem,

4.9.kvartāla kopējais apbūves blīvums jāparedz ne lielāks par 30% , daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas stāvu skaits ne augstāks kā 3(trīs), iespējams plānot jumta stāva izbūves trešā stāva līmenī; rindu ēkas, vienģimenes un divģimeņu ēkas ne augstāk kā 2. stāvi,

4.10.iekškvartāla ielas projektēt ar platumu 9.0 m ielu sarkanajās līnijās ar būvlaidi: no iekškvartāla sarkanajām līnijām (zemes gabala robežas) ne mazāk 10,0m, no zemes gabala robežām ar Briežu un Leona Paegles ielām ne mazāk kā 15,0 m ; rindu ēkas – no iekškvartāla ielām , Briežu ielas un Leona Paegles ielas ne mazāk kā 6,0m no zemes gabala robežas;

4.11.Projektēt un izbūvēt Briežu ielu ar asfaltbetona segumu posmā no robežpunkta Nr.3 līdz Leona Paegles ielai. Ielas sarkanās līnijas saskaņā ar iemērīto zemes gabalu robežām no 12,4m līdz 13,8m.

5.Nepieciešamie dokumenti un dati plānojuma izstrādes uzsākšanai:

5.1.Cēsu pilsētas domes lēmums par atklāta konkursa ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Briežu ielā 22, Cēsīs, apbūves projektēšanai un būvdarbiem’’ darba uzdevuma apstiprināšanu,

5.2.darba uzdevums plānojuma izstrādāšanai;

5.3.Cēsu pilsētas apspriešanā nodotā teritorijas plāna izkopējums

5.4.digitālais materiāls ar noteiktību M 1: 500 (digitālajā formātā LKS –92)

5.5.LR MK noteikumi Nr. 423 ‘’Noteikumi par Teritoriālplānošanu’’,

5.6.plānojuma risinājumam kopumā jāatbilst LR spēkā esošajiem būvnormatīviem,

5.7.zemes gabala apgrūtinājumi pielikumi, Nr. .... līdz Nr...... M 1: 2000

 

 

6. Projekta sastāvs:

6.1.plānotā teritorijas izmantošana M 1: 500, saskaņā ar detālā plāna darba uzdevuma ieteikumiem:

6.1.1.plānotās apbūves struktūra, to veidi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izmaiņas,

6.1.2.infrastruktūras – inženiertīklu komunikāciju koridoru – shēmas ar maģistrālajiem komunikāciju tīkliem,

6.1.3.ielu un ceļu shēma, to klasifikācija pēc kategorijas, ielu un ceļu šķērsprofili,

6.1.4. ielu sarkanās līnijas, būvlaides, aizsargjoslas, servitūti zemes gabaliem,

6.1.5.transporta un gājēju shēma un analīze,

6.1.6.teritorijas apzaļumošanas plāns,

6.1.7.teritorijas plānojuma principa apraksts, teritorijas bilance kvartālam:

   • zemes gabalu platības,

   • koplietošanas ielu, ceļu platības,

   • apbūves platības - blīvums, intensitāte,

   • brīvās un apzaļumojamās platības teritorijas,

   • par katru ēku tipu – apbūves laukums m2

- atsevišķu ēku kopējās platības m2

                        - ēkas būvapjomu kubatūra m3,

 

6.1.8.teksta materiāls – paskaidrojuma raksts, pārskats, par esošo situāciju un teritorijas attīstības iespējām.

 

6.3.ēku tipu vēlamais arhitektoniskais risinājums (investors potenciālo sadalījumu drīkst mainīt pēc saviem ieskatiem):

6.3.1. daudzdzīvokļu mājas:

1 istabas dzīvokļi - ~ 20%,

2 istabas dzīvokļi - ~ 60%,

3 istabu dzīvokļi - ~ 20 %

6.3.1.1.paredzēt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 1.stāvā dzīvokļus ( skaits- investora piedāvājums) cilvēkiem ar kustību traucējumiem;

6.3.1.2.paredzēt katrā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā 1(vienu) 1-2 istabu dzīvokli pašvaldības sociālo jautājumu risināšanas vajadzībām;

6.3.1.3.dot raksturīgās ( vienas) daudzdzīvokļu ēkas skiču risinājuma variantu:

  • stāvu plāni M 1:100 ar telpu nosaukumiem, kvadratūru, gabarītizmēriem;

  • raksturīgos fasāžu risinājumus M 1:100 ar augstuma atzīmēm, apdares materiālu atšifrējumu, fasāžu krāsu risinājumu;

  • teksta daļu ar pamatkonstrukciju aprakstu;

  6.3.2.rindu ēkas:

  min programma – lietderīgā platība 80-90 m2 ,

  max programma - lietderīgā platība 100-120 m2,

                  6.3.2.1.dot vienas rindu ēkas sekcijas skiču risinājuma variantu:

   • stāvu plāni M 1:100 vai 1:50 ar telpu nosaukumiem, kvadratūru, gabarītizmēriem;

   • raksturīgos fasāžu risinājumus M 1:100 vai 1:50 ar augstuma atzīmēm, apdares materiālu atšifrējumu, fasāžu krāsu risinājumu;

   • teksta daļu ar pamatkonstrukciju aprakstu;

  7. Zemes gabala Briežu ielā 22, Cēsīs procentuālo sadali daudzdzīvokļu ēku un rindu ēku apbūvei nosaka investors, ņemot vērā Cēsu pilsētas pašvaldības prioritātes mājokļu politikā.

   

   

  8. Inženiertīklu apsaimniekotāju organizāciju un valsts institūciju nosacījumus zemes gabala apbūvei, atbilstoši investora programmai, iegūst katrs konkursa dalībnieks personīgi.

   

  9.Tehnisko nosacījumu devēju organizāciju un institūciju saraksts:

  9.1. ūdensvada, kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācija – pašvaldības SIA ‘’Vinda’’, Cēsis, Valmieras iela 10, t. 4124463;

  9.2.stāvvietu, ielu un ceļu ierīkošana – BOVAS Latvijas autoceļu direkcija, Cēsis, Valmieras iela 17, t. 4122708

  9.3.elektroapgāde – ZET, Cēsu elektrisko tīku rajons,

  Cēsis, Saules iela 2, t.4122945

  9.4.siltumapgāde – SIA ‘’Cēsu būvnieks’’ siltumtīklu uzņēmums, Cēsis, Dzintara iela 7, t. 4130636,

  9.5.gāzes apgāde – a/s ‘’Latvijas gāze’’ Cēsu iecirknis, Cēsīs, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, t. 4107793;

  9.6.telekomunikācijas – SIA ‘’Lattelekom’’, Cēsīs, Raunas ielā 13, t.4124480;

  9.7. Cēsu pilsētas būvvalde, pilsētas galvenais arhitekts – Cēsīs, Raunas ielā 4, 307.kab. , t. 4123642, 9249517.

   

   

  Darba uzdevums

  Plānojuma izstrādāšanai, ēku arhitektonisko risinājumu

  būvdarbu iecerei zemes gabalā Festivāla ielā 45, Cēsīs.

   

  1. Plānojamā teritorija:

   1. zemes gabals Festivāla ielā 45, kadastra Nr. 4201-002-0402, platība 59618 m2;

   2. zemes gabals robežojas ar Festivāla, Akmens un Birzes ielām, tas nav apbūvēts;

   3. zemes gabalu apgrūtina:

    • to šķērso elektropārvades līnijas ( shēma pielikumā nr. 1)

    • Cēsu pilsētas SIA ‘’Vinda’’ piederošs ūdensvads ( shēma pielikumā nr. 2);

    • ekspluatācijā nenodoti kanalizācijas tīkli ( shēma pielikumā nr. 3);

    • sakaru kabeļi gruntī ( shēma pielikumā nr. 4);

    • SIA ‘’Cēsu būvnieks’’ apsaimniekošanā esoši Cēsu pilsētas pašvaldības siltumtīkli ( aizsargjosla 2919m2) ( shēma pielikumā nr. 5);

    • zemes gabalu šķērso virszemes ūdeņu upīte ar aizsargjoslu 10,0 m uz abām pusēm.

  1.4.pašreizējais zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

  1.5. izstrādāšanas stadijā esošajā jaunajā pilsētas teritorijas plānojumā šajā teritorijā ir paredzēta daudzdzīvokļu māju apbūve ( 0702) un vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve ( 0601);

  1. Darba uzdevums izstrādāts saskaņā ar Cēsu pilsētas izstrādāšanas stadijā esošo teritorijas plānojumu. Zemes gabals atrodas daudzdzīvokļu apbūves teritorijā, kur daļēji pieļaujama arī mazstāvu apbūve. Plānojums jāizstrādā visam zemes gabalam kopumā, izvērtējot kvartālu kompleksu apbūves arhitektoniskā, telpiskā un funkcionālā risinājuma iekļaušanos esošajā apbūves situācijā.

  2. Teritorijas plānojuma izstrādāšanas mērķi:

   3.1.nodrošināt attiecīgās teritorijas racionālu izmantošanu atbilstoši pašvaldības prioritātēm un attīstības plāniem, kas veicinātu līdzsvarotu pilsētvides attīstību,

   3.2.nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi cilvēkam un sabiedrībai kopumā,

   3.3.garantēt zemes īpašniekiem un lietotājiem tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi saskaņā ar plānojuma nosacījumiem,

   3.4.nodrošināt sabiedrībai iespēju iegūt informāciju un izteikt viedokli par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem,

   3.5.noslēgt līgumu ar konkursa ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Festivāla ielā 45, Cēsīs apbūves projektēšanā un būvdarbiem ’’ uzvarētāju par labākā zemes gabala plānojumu, ēku arhitektoniskā risinājuma skiču un tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu realizāciju.

  3. Īpašie noteikumi plānotajā teritorijā:

  4.1. zemes gabala plānojumam un atsevišķu zemes gabalu apbūvei jāatbilst vispārējiem Latvijas Būvnormatīviem, LBN 100, ‘’Būvniecības likumam’’, MK ‘’Noteikumi par teritorijas plānojumiem’’,

  4.2. plānojamā teritorijā paredzēt iespēju izvietot koplietošanas nozīmes būves un objektus ( bērnu rotaļu laukumus, automašīnu stāvvietu laukumus un tml.),

  4.3.plānot labiekārtotu teritoriju ar organisku pāreju no esošās pilsētvides uz labas arhitektoniskās, celtniecības kvalitātes būvapjomiem, kurā tiek izmantotas mazās arhitektūras formas, mākslīgais reljefs, brauktuvju, ietvju, laukumu segumu krāsu un rakstu daudzveidība un kurā ar apzaļumošanas palīdzību radīta izteiksmīga mikrorajona vide; paredzēt jumtu krāsas, materiālus; izvērtēt un piedāvāt variantus gruntsgabalu norobežojošo elementu risinājumam.

  4.4. kvartālu apbūvē izmantojamie vēlamie ēku tipi:

  a) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar iespējami variablu dzīvokļu iekštelpu plānojumu (vienistabu, divistabu, trīsistabu);

  b) rindu ēku tips ( ar dažādu dzīvojamo platību – min. 80m2, max 120m2), ar vai bez cokolstāva un pagrabstāva izbūvēm,

  c) izanalizēt dvīņu māju ēku tipa pielietojuma ekonomisko efektivitāti, izvērtējot, ka viena apbūves gabala minimālā platība nav mazāka par 600 – 900m2, vai vienģimeņu māju tipu – minimālā apbūves platība nav mazāka par 1200 m2.

                                  4.5.dzīvojamās ēkas paredzēt ar dažādu lietderīgo platību, tādejādi radot interesi plašākai iedzīvotāju daļai,

  4.6.ēkas projektēt no augstvērtīgiem ekoloģiskiem, sertificētiem būvmateriāliem, kas raksturīgi pilsētvidei,

  4.7.paredzēt dažādus variantus būvapjomu ārējai apdarei un krāsu risinājumam,

  4.8.plānojamā teritorijā pirms ēku būvapjomu celtniecības uzsākšanas, veikt infrastruktūras izbūvi (ielas, ceļi, inženiertīkli un komunikāciju pieslēgumi). Visas komunikācijas, inženiertīkli, ielas jābūvē par investora līdzekļiem,

  4.9.kvartāla kopējais apbūves blīvums jāparedz ne lielāks par 30% , daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas stāvu skaits ne augstāks kā 3(trīs), iespējams plānot jumta stāva izbūves trešā stāva līmenī; rindu ēkas, bloķētas dvīņu mājas, vienģimenes un divģimeņu ēkas ne augstāk kā 2. stāvi,

  4.10.iekškvartāla ielas projektēt ar platumu 9,0 m ielu sarkanajās līnijās ar būvlaidi:

  - daudzdzīvokļu ēkām no iekškvartāla ielu sarkanām līnijām ( zemes gabala robežas) un Loka ielas ne mazāk kā 10.0 m; no zemes gabala robežām ar Festivāla, Birzes un Akmens ielām, ne mazāk kā 20m;

    • rindu un vienģimenes ēkām no iekškvartāla ielām ne mazāk kā 6,0m, no zemes gabalu robežām ar Festivāla, Akmens un Birzes ielām ne mazāk kā 12, 0 m;

  4.11. projektēt un izbūvēt ar asfaltbetona segumu Loka ielu posmā no robežatzīmes Nr.38 līdz Birzes ielai. Ielas platums 12,0 m.

  5.Nepieciešamie dokumenti un dati plānojuma izstrādes uzsākšanai:

  5.1.Cēsu pilsētas domes lēmums par atklāta konkursa ‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Festivāla ielā 45, Cēsīs, apbūves projektēšanai un būvdarbiem’’ darba uzdevuma apstiprināšanu,

  5.2.darba uzdevums plānojuma izstrādāšanai;

  5.3.Cēsu pilsētas apspriešanā nodotā teritorijas plāna izkopējums

  5.4.digitālais materiāls ar noteiktību M 1: 500 (digitālajā formātā LKS –92),

  5.5.LR MK noteikumi Nr. 423 ‘’Noteikumi par Teritoriālplānošanu’’,

  5.6.plānojuma risinājumam kopumā jāatbilst LR spēkā esošajiem būvnormatīviem,

  5.7.zemes gabala apgrūtinājumi - pielikumi. Nr. .... līdz Nr...... M 1: 2000

   

   

  6. Projekta sastāvs:

  6.1.plānotā teritorijas izmantošana M 1: 500, saskaņā ar detālā plāna darba uzdevuma ieteikumiem:

  6.1.1.plānotās apbūves struktūra, to veidi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa izmaiņas,

  6.1.2.infrastruktūras – inženiertīklu komunikāciju koridoru – shēmas ar maģistrālajiem komunikāciju tīkliem,

  6.1.3.ielu un ceļu shēma, to klasifikācija pēc kategorijas, ielu un ceļu šķērsprofili,

  6.1.4. ielu sarkanās līnijas, būvlaides, aizsargjoslas, servitūti zemes gabaliem,

  6.1.5.transporta un gājēju kustības shēma un analīze,

  6.1.6.teritorijas apzaļumošanas plāns,

  6.1.7.teritorijas plānojuma principa apraksts, teritorijas bilance kvartālam:

    • zemes gabalu platības,

    • koplietošanas ielu, ceļu platības,

    • apbūves platības - blīvums, intensitāte,

    • brīvās un apzaļumojamās teritorijas platības,

    • par katru ēku tipu – apbūves laukums m2

  - atsevišķu ēku kopējās platības m2

  - ēkas būvapjomu kubatūra m3,

  6.1.8.teksta materiāls – paskaidrojuma raksts, pārskats, par esošo situāciju un teritorijas attīstības iespējām.

  6.3.ēku tipu vēlamais arhitektoniskais risinājums (investors potenciālo sadalījumu drīkst mainīt pēc saviem ieskatiem):

  6.3.1. daudzdzīvokļu mājas:

  1 istabas dzīvokļi - ~ 20%,

  2 istabas dzīvokļi - ~ 60%,

  3 istabu dzīvokļi - ~ 20 %

  6.3.1.1.paredzēt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 1.stāvā dzīvokļus ( skaits- investora piedāvājums) cilvēkiem ar kustību traucējumiem;

  6.3.1.2.paredzēt katrā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā 1(vienu) 1-2 istabu dzīvokli pašvaldības sociālo jautājumu risināšanas vajadzībām;

  6.3.1.3.dot raksturīgās (vienas) daudzdzīvokļu ēkas skiču risinājuma variantu:

   • stāvu plāni M 1:100 vai 1:50 ar telpu nosaukumiem, kvadratūru, gabarītizmēriem;

   • raksturīgos fasāžu risinājumus M 1:100 vai 1:50 ar augstuma atzīmēm, apdares materiālu atšifrējumu, fasāžu krāsu risinājumu;

   • teksta daļu ar pamatkonstrukciju aprakstu;

  6.3.2. rindu ēkas:

  min programma – lietderīgā platība 80-90 m2 ,

  max programma - lietderīgā platība 100-120 m2,

  6.3.2.1.dot vienas rindu ēkas sekcijas skiču risinājuma variantu:

   • stāvu plāni M 1:100 ar telpu nosaukumiem, kvadratūru, gabarītizmēriem;

   • raksturīgos fasāžu risinājumus M 1:100 ar augstuma atzīmēm, apdares materiālu atšifrējumu, fasāžu krāsu risinājumu;

   • teksta daļu ar pamatkonstrukciju aprakstu;

  6.3.3.bloķētās dvīņu mājas vai vieģimenes un divģimeņu dzīvojamās mājas:

  6.3.3.1.dot vienas bloķētās dvīņu mājas vai vieģimenes un divģimeņu dzīvojamās mājas skiču risinājuma variantu:

   • stāvu plāni M 1:100 ar telpu nosaukumiem, kvadratūru, gabarītizmēriem;

   • raksturīgos fasāžu risinājumus M 1:100 ar augstuma atzīmēm, apdares materiālu atšifrējumu, fasāžu krāsu risinājumu;

   • teksta daļu ar pamatkonstrukciju aprakstu;

  7. Zemes gabala Festivāla ielā 45, Cēsīs procentuālo sadali daudzdzīvokļu ēku, rindu ēku un bloķētu dvīņu māju vai vienģimenes un divģimeņu māju apbūvei nosaka investors, ņemot vērā Cēsu pilsētas pašvaldības prioritātes mājokļu politikā.

   

  8. Inženiertīklu apsaimniekotāju organizāciju un valsts institūciju nosacījumus zemes gabala apbūvei, atbilstoši investora programmai, iegūst katrs konkursa dalībnieks personīgi.

   

  9.Tehnisko nosacījumu devēju organizāciju un institūciju saraksts:

  9.1. ūdensvada, kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācija – pašvaldības SIA ‘’Vinda’’, Cēsis, Valmieras iela 10, t. 4124463;

  9.2.stāvvietu, ielu un ceļu ierīkošana – BOVAS Latvijas autoceļu direkcija, Cēsis, Valmieras iela 17, t. 4122708

  9.3.elektroapgāde – ZET, Cēsu elektrisko tīku rajons,

  Cēsis, Saules iela 2, t.4122945

  9.4.siltumapgāde – SIA ‘’Cēsu būvnieks’’ siltumtīklu uzņēmums, Cēsis, Dzintara iela 7, t. 4130636,

  9.5.gāzes apgāde – a/s ‘’Latvijas gāze’’ Cēsu iecirknis, Cēsīs, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, t. 4107793;

  9.6.telekomunikācijas – SIA ‘’Lattelekom’’, Cēsīs, Raunas ielā 13, t.4124480;

  9.7.Cēsu pilsētas būvvalde, pilsētas galvenais arhitekts – Cēsīs, Raunas ielā 4, 307.kab. , t. 4123642, 9249517.

   
  © Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv