Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 2.jūlijs   Vārda dienu svin: Lauma, Ilvars, Halina
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

08.04.2004 Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē
2004.gada 8.aprīlī (prot.Nr.9)
pieņemtie lēmumi

Par zemes gabala Gaujas ielā 33, Cēsīs,sadalīšanu
__________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Gaujasielā 33, Cēsīs, īpašnieka Vernera Ulda Zīrapa, iesniegumu par zemes gabalasadalīšanu (reģ.Nr.752/1-23;25.03.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemeskomisijas 2004.gada 2.aprīļa atzinumu Nr.37 (prot.nr.7), Cēsu pilsētas dome n o l em j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Gaujas ielā 33, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0715), divos atsevišķos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš robežojas ar Mazo Avotu ielu, piešķirt jaunu adresi Mazā Avotu iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-007-0718);
  1. Zemes gabala platība 1600 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso elektropārvades līnija;
  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Gaujas iela 33, Cēsis (kad.nr.4201-007-0715);
  1. Zemes gabala platība 2117 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša namīpašuma Gaujas ielā 33, Cēsīs, daļa; zemes gabala robežās atrodas sakaru kabelis un sakaru kanalizācijas aizsargjosla;
  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu apjoms nosakāms saskaņā ar kadastrāli uzmērītiem sadalīto zemes gabalu plāniem.

 

Par zemes gabala Bērzaines ielā 2A,Cēsīs,
lietošanas mērķi
__________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatasnodalījumā Nr.1000 0012 8900 (19.03.2004.) uz Irisas Ilzes Madžules, vārdaierakstīts nekustamais īpašums – zemes gabals Bērzaines ielā 2A, Cēsīs. Ar Cēsupilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmuma (prot.Nr.24, §3) ‘’Par nekustamāīpašuma Bērzaines ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu’’ 2.2. apakšpunktu zemes gabalamBērzaines ielā 2A, Cēsīs, noteikts zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļumāju apbūve (0701).

Izskatot nekustamā īpašuma Bērzainesielā 2A, Cēsīs, īpašnieces Irisas Ilzes Madžules iesniegumu (reģ.Nr.689/1-23;18.03.2004.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Bērzaines ielā 2A,Cēsīs, uz kura vēlas realizēt komercdarbību, saskaņā ar LR Ministru kabineta2001.gada 31.jūlija noteikumu Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķunoteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ 25.4.apakšpunktu, pamatojoties uz Cēsupilsētas zemes komisijas 2004.gada 2.aprīļa atzinumu Nr.38 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētasdome

n o l e m j: 

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmuma (prot.Nr.24, §3) ‘’Par nekustamā īpašuma Bērzaines ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu’’ 2.2. apakšpunktu.
 2. Zemes gabalam Bērzaines ielā 2A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-0336), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

Par nepilnā kadastra numuraapstiprināšanu ēku un būvju
Pāvila ielā 16A, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā
__________________________________________ 

Izskatot namīpašuma Pāvila ielā 16A,Cēsīs, īpašnieka Ulda Leitena iesniegumu par nepilnā kadastra numura apstiprināšanuēkas reģistrācijai zemesgrāmatā (reģ.Nr.732/1-23; 23.03.2004.), pamatojoties uz“Grozījumiem likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēkaatjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Nosacītajam zemes gabalam Pāvila ielā 16A, Cēsīs, uz kura atrodas Uldim Leitenam piederošas ēkas un būves, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-507-0027 ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
 2. Zemes gabala platība 1248 m2.
 3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Pāvila ielā 16A, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Pētera ielā 3 un Pāvila ielā 1 (569F), uz kuru īpašuma tiesības atjaunotas Dainai Sevčenko, Mildai-Vairai Jakovļevai, Arvīdam Desmitniekam, Līgai Mārai Lielpēterei, Austrim Oļģertam Desmitniekam un Katei Ausmai Desmitniecei. Ar Cēsu rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C11077701 (19.10.2001.) par Arvīda Andreja Desmitnieka (miris 2001.gada 7.aprīlī) likumisko mantinieci apstiprināta Marita Krūmiņa. Ar Cēsu rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C11118401, C11014102 (08.10.2002.) par Austra Oļģerta Desmitnieka (miris 2001.gada 6.oktobrī) likumiskajiem mantiniekiem apstiprināti Alla Hristina un Andrejs Desmitnieks.

 

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 9,Cēsīs, atsavināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobraValsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu un Cēsu pilsētas pašvaldībasmantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu (prot. Nr. 6, 31.03.2004.), Cēsu pilsētasdome nolemj:

 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Saules ielā 9, Cēsīs, kas sastāv no zemesgabala 1807,0 kv.m. (viens tūkstotis astoņi simti septiņi kvadrātmetri) platībā, kadastra Nr. 4201-004-0709, un ēkas (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums).
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 8200,00 (astoņi tūkstoši divi simti lati), t.sk., zemes gabalam Ls 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti lati), ēkai Ls 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus 100% lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu
 5. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

 

Par nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 21, Cēsīs pirkuma līguma apstiprināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas17.02.1994. likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektuprivatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra lēmumu ‘’Parnekustamā īpašuma Cēsīs, Saulrītu ielā 21 nodošanu privatizācijai’’ (prot.Nr. 26, paragrāfs Nr. 11), 2003.gada 27.novembra lēmumu ‘’Par termiņa pagarinājumuprivatizācijas projekta iesniegšanai nekustamam īpašumam Saulrītu ielā 21,Cēsīs’’ (prot. Nr. 22, paragrāfs Nr. 12), 2004.gada 11.marta lēmumu ‘’Parnekustamā īpašuma Saulrītu ielā 21, Cēsīs privatizācijas projektaapstiprināšanu’’ (prot. Nr. 6, paragrāfs Nr. 18) un Cēsu pilsētas pašvaldībasmantas atsavināšanas komisijas sēdes 2004.gada 31.marta protokolu Nr. 6, Cēsupilsētas dome nolemj:

 1. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu Saulrītu ielā 21, Cēsīs, kas sastāv no zemesgabala 3822 (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit divi) kvadrātmetri platībā, ar kadastra Nr. 4201-004-0618, un vienas pamatceltnes – katlu mājas, ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’CEL TIK’’, vienotais reģ. Nr. 44103014842.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 21, Cēsīs pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs J.ZLAUGOTNIS) nodot nekustamo īpašumu Saulrītu ielā 21, Cēsīs, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’CEL TIK’’ 20 (divdesmit) dienu laikā pēc pirkuma līguma parakstīšanas.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

 

 Par Skolēnu domes projekta
“Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” apstiprināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Skolēnudomes iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(2004.g 1.04. prot. Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas Skolēnudomes projektu “Dzīvosim šodienai, neaizmirstot par rītdienu” projektu, saskaņāar pielikumu

 

 

Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsupilsētas domes 28.11.2002..lēmumā (prot. Nr.29,paragr.Nr.26) „Par dokumentu paketes„Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītībasiestādēs „ apstiprināšanu
__________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes2003.gada 18.septembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas (protokols Nr.17)atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Grozīt „Noteikumu par bērnu uzņemšanu Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”11., 12. un 13.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
      1.1. „11. Komisija piešķir vietu pirmsskolas izglītības iestādē rindas kārtībā - pa bērnu dzimšanas gadiem – ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. Ārpus rindas pirmsskolas izglītības iestādē uzņem bērnus, ja tas īpaši atrunāts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.”
      1.2. „12. Rindas kārtībā, iedalot vietu bērnam, komisija piedāvā ievietot bērnu tajā pirmsskolas izglītības iestādē, kuru līdz vietas iedalīšanai jau apmeklē bērna brālis vai māsa.”
      1.3. „13. Ārpus kārtas, virs grupā noteiktā bērnu skaita, ir tiesības uzņemt bērnus sekojošos gadījumos:

13.1. ja vecāki vienojas ar pirmsskolas izglītības iestādi segt pilnus uzturēšanās izdevumus pirmskolas izglītības iestādē visu periodu, kas tiek aprēķināti pamatojoties uz apstiprināto pirmsskolas izglītības iestādes tāmi;

13.2. bērnus, kuriem tekošajā gadā jāuzsāk apgūt obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas skolai programma ;

13.3. ja bērna vecāki strādā par pedagogu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs.”

    2. Papildināt„Noteikumu par bērnu uzņemšanu Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītībasiestādēs” ar 25.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

    2.1. „25. Ja vecākiatsakās no iedalītās vietas pirmsskolas izglītības iestādē tekošajā gadā, tadvecāku iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē, tiekatstāts uzskaitē – pa bērnu dzimšanas gadiem, ņemot vērā iesnieguma hronoloģiskosecību un vecāku iesniegums atkārtoti tiek izskatīts nākamajā komisijas bērnauzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē sēdē, ņemot vērā šajos noteikumosminēto kārtību.”

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes2002.gada 23.maija lēmumā § 5 “Par zemes gabala nomu Raiņa ielā 30, Cēsīs”(prot.Nr.14)
__________________________________________

Izskatot likvidējamās garāžukooperatīvās sabiedrības “AUTOMOBILISTS”, iesniegumu par zemes gabala nomassamazināšanu (reģ.Nr.667/1-25; 24.03.2004.), pamatojoties uz SIA “LATīpašums”mērniecības biroja veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2004.gada 1.aprīļa atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētasdome n o l e m j:

 1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmumā § 5 “Par zemes gabala nomu Raiņa ielā 30, Cēsīs” (prot.Nr.14) 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

  “Iznomājamā zemes gabala kopplatība 6971 m2.”;

 2. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmumā § 5 “Par zemes gabala nomu Raiņa ielā 30, Cēsīs” (prot.Nr.14) 4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

  “Zemes nomas aprēķinā noteikt 0,5 % no zemes paraugvērtības.”;

 3. Pieņemt zināšanai, ka :
  1. ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.novembra lēmuma §28 (prot.Nr.27) zemes gabalam noteikts zemes lietošanas mērķis satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve - 1106);
  2. ar 2004.gada 1.jūliju nomas līgumā iespējamas izmaiņas, saskaņā ar jaunizstrādātu nolikumu par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā.

 

Par zemes gabala daļas nomu Rīgas ielā105, Cēsīs
__________________________________________

Izskatot Mirusa Bites, iesniegumu parzemes gabala nomu bijušās kokaudzētavas teritorijā (reģ.Nr.674/1-23; 17.03.2004.),pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 1.aprīļaatzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Noslēgt nomas līgumu ar Mirusu Biti par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļas nomu uz 10 gadiem, sākot ar 2004.gada 15.aprīli;
 2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 5000 m2;
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis - lauksaimniecība (0105);
 4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 1,5% no zemes paraugvērtības;
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) noslēgt atbilstošu nomas līgumu;
 6. Pieņemt zināšanai, ka ar 2004.gada 1.jūliju nomas līgumā iespējamas izmaiņas, saskaņā ar jaunizstrādātu nolikumu par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā.

 

Par saistošonoteikumu Nr. 2
“Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 15.05.2003.Saistošajos noteikumos Nr.7
“Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”” apstiprināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Vecākudomes 2004.gada 24.marta sēdes ierosinājumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības,kultūras un sporta komitejas 2004.gada 01.aprīļa sēdes (protokols Nr. 7) un Cēsupilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 01.aprīļa sēdes (protokols Nr. 7)atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 2“Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 15.05.2003.Saistošajos noteikumos Nr.7“Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” (saskaņā ar pielikumu ).

 

Grozījumi Cēsu pilsētas domes15.01.2004. sēdes lēmumā (protokols Nr.1, paragrāfs Nr.5) “Par centralizētupašvaldības iestāžu telpu uzkopšanu”
__________________________________________

Ņemot vērā, ka nav noslēdzies2004.gada 29.janvārī izsludinātais konkurss “Par centralizētu pašvaldībasiestāžu telpu uzkošanu” (iepirkuma identifikācijas Nr. : Cēsu pilsētas dome2004/03), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada01.04.2004.sēdes atzinumu (protokols Nr. 7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes 15.01.2004.sēdes lēmuma (protokols Nr.1, paragrāfs Nr.5) “Par centralizētu pašvaldībasiestāžu telpu uzkopšanu” 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

“1. Noteikt, ka centralizēta telpu uzkopšana ar 2004.gada 01.maiju tiek uzsākta

Cēsu 2.pamatskolā (Cēsis, Bērzaines iela 4), Cēsu 2.vidusskola (Cēsis, Valmieras iela 17), Cēsu vakara vidusskola (Cēsis, Gaujas iela 1).”

 

Par saistošo noteikumu Nr. 3 ‘’Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1‘’Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi’’’’ apstiprināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesSociālo lietu komitejas (01.04.2004., prot. Nr. 7), Izglītības, kultūras un sportakomitejas (01.04.2004., prot. Nr. 7), Tautsaimniecības komitejas (01.04.2004., prot. Nr.7) un Finansu komitejas (01.04.2004., prot. Nr. 7) atzinumiem, Cēsu pilsētas domenolemj:

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3‘’ Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 ‘’Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi’’’’, saskaņā arpielikumu

 

Par Cēsu Centrālās bibliotēkas
maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2004.gadam
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Centrālāsbibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūrasun sporta komitejas (01.04.2004., prot.Nr.7) un Finansu komitejas (01.04.2004., prot.Nr.7)atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējošu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 30.janvāra lēmumu (prot.Nr.2, § 29) “Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2003.gadam”.
 2. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus, saskaņā ar pielikumu

 

Par ziedojumu vākšanu aprūpeslīdzekļu iegādei vientuļo
maznodrošināto un mazaizsargāto iedzīvotāju aprūpei
__________________________________________

Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centradarbinieces aprūpē mājās 25 – 28 vientuļas personas, kuras veselības stāvokļadēļ nevar sevi aprūpēt. Daļai no viņiem ir nepieciešami specifiski kopšanaslīdzekļi – pretizgulējuma matrači, vienreizējas lietošanas palagi, pamperi unciti, kurus šie klienti paši nevar iegādāties pietiekamā daudzumā.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesSociālo lietu komitejas (01.04.2004.,prot.Nr.7) un Finansu komitejas(01.04.2004.,prot.Nr.7) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atļaut izmantot vienu ziedojumu urnu ziedojumu vākšanai aprūpes līdzekļu iegādei vientuļo maznodrošināto un mazaizsargāto pilsētas iedzīvotāju aprūpei laika periodā no 06.04.2004. līdz 06.06.2004.
  2. Izdarīt papildinājumus Cēsu pilsētas domes 12.06.2003.(prot.Nr.12, § 27) lēmumā “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 13.jūnija lēmumā “Par “Nolikuma par ziedojumu urnu lietošanu, ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu” apstiprināšanu”:
   1. papildināt punktu 1.2. ar šādu tekstu : “Noteikt vienas ziedojumu urnas atrašanās vietu Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā”;
   2. papildināt punktu 1.3. ar šādu tekstu: “Noteikt par atbildīgo personu ziedojumu urnai, kura atrodas Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, pilsētas Dienas aprūpes centra vadītāju Ināru Magoni”.

 

 

Par administratīvo aktu apstrīdēšanaskārtību
__________________________________________

Lai nodrošinātu 2001.gada 14.novembraAdministratīvā procesa likuma normu efektīvu ievērošanu, pamatojoties uz Cēsupilsētas domes Sociālo lietu komitejas (01.04.2004., prot. Nr.7), Izglītības,kultūras un sporta komitejas (01.04.2004., prot. Nr. 7), Tautsaimniecības komitejas(01.04.2004., prot. Nr. 7) un Finansu komitejas (01.04.2004., prot. Nr.7) atzinumiem,Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju šādā sastāvā:

  Komisijas priekšsēdētājs – Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors
  Komisijas locekļi – Sigita ZVIRBULE, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja
  Inga SIRMĀ, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste
  Aivija ZERNE, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja
  Ilze ĶIEĢELE, Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja
  Igors MERCS, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs
  Dzintra STRAUTA, Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas vadītāja.

 2. Apstiprināt administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu

 

 

 Par saistošo noteikumu Nr.4
‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem’’apstiprināšanu
__________________________________________

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma‘’ Par pašvaldībām’’ 14.pantu un Latvijas Republikas likuma ‘’ Parnekustamā īpašuma nodokli’’ 5.panta 3.daļu, un pamatojoties uz Cēsu pilsētasdomes Tautsaimniecības komitejas ( 01.04.2004. prot.Nr.7 ), Finansu komitejas (01.04.2004. prot Nr.7 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus Nr.1 ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā’’, kas apstiprināti 1999. gada 25.martā ar Cēsu pilsētas domes lēmumu ( Nr.261 prot.Nr.6 ) un atzīt par spēku zaudējušiem saistošajiem noteikumiem Nr.4 ‘’Par Cēsu pilsētas domes 25.03.1999. Saistošo noteikumu Nr.1 ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību ‘’ papildināšanu’’’’ apstiprināšanu, kas apstiprināti 2001.gada 14.jūnijā ar Cēsu pilsētas domes lēmumu ( prot.Nr.7 & 27).
 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” (saskaņā ar pielikumu ).

 

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma1.redakcijas
sabiedriskās apspriešanas pagarināšanu
__________________________________________

 Pamatojoties uz Cēsu pilsētasteritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas atbildīgā sekretāraJ.ROZENBERGA ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Pagarināt sabiedriskās apspriešanastermiņu līdz 2004.gada 1.maijam.

 

Par atklāta konkursa ‘’Par tiesībāminvestēt līdzekļus Festivāla ielā 45, Cēsīs
apbūves projektēšanai un būvniecībai’’ komisijas apstiprināšanu.
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2004.gada 1.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.7) , Cēsupilsētas dome nolemj:

Apstiprināt atklāta konkursa komisiju‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Festivāla ielā 45, Cēsīs apbūvesprojektēšanai un būvniecībai’’ šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors.

Komisijas locekļi:

 • Jānis BĀLIŅŠ, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, Cēsu pilsētas domes deputāts;
 • Jānis BEIKMANIS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, Cēsu pilsētas domes deputāts;
 • Aivija ZERNE, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja;
 • Sigita ZVIRBULE, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja;
 • Jānis ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs;
 • Viesturs KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas būvinspektors;
 • Zaiga JĒKABSONE, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja;
 • Igors MERCS, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs;
 • Jānis ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs.

 

Komisijas sekretāre – Daiga BERNOVSKA,Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašumanodaļas sekretāre.

 

Par atklāta konkursa ‘’Par tiesībāminvestēt līdzekļus Briežu ielā 22, Cēsīs
apbūves projektēšanai un būvniecībai’’ komisijas apstiprināšanu.
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2004.gada 1.aprīļa sēdes atzinumu (prot. Nr.7) , Cēsupilsētas dome nolemj:

Apstiprināt atklāta konkursa komisiju‘’Par tiesībām investēt līdzekļus Briežu ielā 22, Cēsīs apbūvesprojektēšanai un būvniecībai’’ šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors.

Komisijas locekļi:

 • Jānis BĀLIŅŠ, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, Cēsu pilsētas domes deputāts;
 • Jānis BEIKMANIS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, Cēsu pilsētas domes deputāts;
 • Aivija ZERNE, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja;
 • Sigita ZVIRBULE, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja;
 • Jānis ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs;
 • Viesturs KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas būvinspektors;
 • Zaiga JĒKABSONE, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja;
 • Igors MERCS, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs;
 • Jānis ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs.

Komisijas sekretāre – Daiga BERNOVSKA,Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašumanodaļas sekretāre.

 

 

 Pielikums

Nekustamā īpašuma Saules ielā 9, Cēsīs
IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

    1.1. Nekustamā īpašuma Saules ielā 9, Cēsīs, turpmāk tekstā –nekustamais īpašums, izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamāīpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanaslikumam.
    1.2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanaskomisija, turpmāk tekstā – komisija.
    1.3. Izsole notiek Raunas ielā 4, Cēsīs, 2.stāvā sēžu zālē,2004.gada 28.maijā plkst. 10.00.
    1.4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
    1.5. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – Ls 8200,00 (astoņi tūkstošidivi simti lati), t.sk., zemes gabalam – Ls 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti lati)un ēkai – Ls 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti lati).
    1.6. Izsoles solis – Ls 100,00 (simts lati), t.sk., Ls 50,00(piecdesmit lati) zemes gabalam, Ls 50,00 (piecdesmit lati) ēkai.
    1.7. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītāscenas, t.i., Ls 820,00 (astoņi simti divdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētasdomes kontā Nr. 04-013130835, A/S Latvijas Unibanka Cēsu filiāle, kods UNLALV2X004, vaijāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, jaattiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai samaksātaCēsu pilsētas domes kasē.
    1.8. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati).
    1.9. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējamilaikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ un Cēsu rajona laikrakstā – ‘’Druva’’.Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
    1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

2. Nekustamā īpašuma raksturojums

    2.1. Nekustamais īpašums atrodas Cēsīs, Saules ielā 9, un sastāvno zemes gabala ar kadastra numurs 4201-004-0709, 1807,0 kv.m. (viens tūkstotis astoņisimti septiņi kvadrātmetri) platībā, kadastra Nr. 4201-004-0709, un ēkas (turpmāktekstā – nekustams īpašums).
    2.2. Zemes gabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu apbūvesteritorija (081201) – 50%, pārvaldes, veselības un citu sabiedriskās nozīmes     objektu apbūves teritorija (091203) – 50%.
    2.3. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļasCēsu pilsētas zemesgrāmatā 2001.gada 16.februārī, nodalījuma Nr. 1889, uz Cēsupilsētas pašvaldības vārda.
    2.4. Nekustamais īpašums ir nodots nomā SIA ‘’Latvijas propānagāze’’. Nomas līguma termiņš ir 2005.gada 20.februāris. Nekustamā īpašuma pircējamir saistošs šis nomas līgums.
    2.5. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekšpiezvanot pa tālruni 4122161.

3. Izsoles priekšnoteikumi

    3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiskapersona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņāir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
    3.2. Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienaslaikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ līdz 2004.gada 27.maija plkst. 14.00 Raunasielā 4, Cēsīs, 3.stāva 305. kabinetā, jāiesniedz šādi dokumenti:
    3.2.1. fiziskai personai:
        1) kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijasnaudas samaksu;
        2) jāuzrāda pase;
        3) izziņa par dzīvesvietu.
    3.2.2. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
        1) spēkā esošu statūtu (personālsabiedrībai– līguma) kopija;
        2) reģistrācijas apliecības kopija;
        3) nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecībaskopija;
        4) juridiskās personas lēmums par nekustamāīpašuma iegādi;
        5) bankas uzziņa par norēķinu kontu;
        6) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistraizziņa (oriģināls) par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešāmnedēļām no izsoles dienas;
        7) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistraizziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta neagrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;
        8) Valsts ieņēmuma dienesta un pašvaldībasizziņa (oriģināls) par to, ka juridiskā persona ir samaksājusi visus normatīvajosaktos paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanasmaksājumus;
        9) Ārvalstu juridiskai personai jāiesniedz tāsapkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību;
        10) Kvīts par reģistrācijas maksas un nodrošinājumanaudas samaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.
    3.3. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus,tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībniekakārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietasadresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmipar šo noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajamizsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
    3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
        3.4.1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
        3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijastermiņš.


4. Izsoles process

    4.1. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli irieradies tikai viens dalībnieks. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiekatmaksāta nodrošinājuma nauda, bet reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
    4.2. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku,bet uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām, ja pēcdivām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu nošādiem komisijas lēmumiem:
        4.2.1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsolesdalībniekam;
        4.2.2. noteikt, ka izsole nenotiek.
    4.3. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesībaspieprasīt atpakaļ iemaksāto reģistrācijas un nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksāseptiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
    4.4. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemtjaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
    4.5. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju,viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē, un viņam septiņu dienu laikā tiekatmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda šajā gadījumā netiek atmaksāta.
    4.6. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsolesnoteikumus.
    4.7. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļovisas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā.Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
    4.8. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina arkomisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībniekureģistrācijas sarakstu.
    4.9. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu,uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu.Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kasapliecina tā pārstāvības tiesības.
    4.10. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamoīpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādunosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
    4.11. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanasprocess.
    4.12. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašumasākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
    4.13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijaskartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuruun piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsolesvadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmurapiesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdotspersonai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītācena tiek ierakstīti protokolā.
    4.14. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrsnekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējosolīto cenu.
    4.15. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanasnekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību unar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajaicenai.
    4.16. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, betnevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādiir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrotsno dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājumanauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgsieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis tikai viens dalībnieks,komisija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 4.1.punktam.
    4.17. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kasnosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu.Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
    4.18. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu,atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta,izņemot šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

5. Samaksas kārtība

    5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinotiemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz2004.gada 28.jūnijam.
    5.2. Ja nosolītājs līdz 2004.gada 28.jūnijam nav samaksājis nosolītosummu, komisijai ir tiesības piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējampar viņa nosolīto augstāko cenu. Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļulaikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašumapirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildinoteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus.Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksāKomisijas noteiktajā termiņā.

6. Nenotikusi izsole

    6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
        6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušiesvairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
        6.1.2. neviens dalībnieks nav pārsolījisizsoles sākumcenu;
        6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieksnav reģistrējies.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

    7.1. Izsoles protokolu apstiprina Komisija septiņu dienu laikā noizsoles dienas.
    7.2. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome septiņu dienulaikā no samaksas veikšanas brīža.
    7.3. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātuapstiprināšanas dienas.


8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

    8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētasdomei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas.
    8.2. Ja Komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu7.2.punktā noteiktais termiņš.

 Pielikums

 

“Dzīvot šodienai, neaizmirstot parrītdienu”

Cēsu pilsētas Jauniešu dome
2004. gads

Kopsavilkums

Cēsu pilsētas Jauniešu dome irdibināta 2002. gada septembrī, lai realizētu savus uzdevumus – strādāt kāvidutājam starp jauniešiem un pašvaldībām, veicināt jauniešu pašizaugsmi.Saskaņā ar šiem mērķiem, Cēsu pilsētas Jauniešu dome vēlas realizēt projektu“Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”.

Cēsu pilsētas Jauniešu dome lūdz Ls332, lai organizētu radošo konkursu – izstādi, kas notiks no 5. aprīļa līdz 1.jūnijam 2004. gadā, Cēsīs. Projekta mērķi ir: veicināt jauniešu radošo darbībuun vērtību apzināšanos; sekmēt jaunu talantu rašanos un attīstību; dot iespējujaunajiem māksliniekiem un autoriem parādīt savus darbus plašākai publikai. Pēcprojekta īstenošanas Vidzemes reģiona jauniešiem būs bijusi iespēja piedalītieskonkursā un paust savu viedokli par sabiedrībai nozīmīgu tematu. Budžets segsprojekta izmaksas tā realizācija laikā.

 

 

Projekta nepieciešamības pamatojums

 Latvijas izglītības sistēmāskolās tiek kultivēta paklausība un autoritātes respektēšanas atmosfēra, tas ir,skolēni un studenti baidās izteikt savu viedokli, piedāvāt alternatīvas, patstāvīgianalizēt informāciju. Tā rezultātā tiek apspiesta ideju atklātība un domubrīvība, rodas pasivitāte un apātija.

Tomēr ir vairākkārt pierādīts, ka uzattīstību nākotnē var pretendēt tikai tās valstis, kas savā jaunatnē ieguldaresursus, lai attīstītu radošu, brīvu un spriest spējīgu domāšanas veidu savosjauniešos.

Projekts “Dzīvot šodienai,neaizmirstot par rītdienu” sniedz jauniešiem mākslinieciski izteikt viedokli parmūsdienu dzīves ritmu, vērtībām, ideāliem un mudina domāt par nākotnesattīstību, vienlaicīgi ceļot jauno mākslinieku pašapziņu un stiprinotmērķtiecību būt par sabiedrībai vajadzīgiem pilsoņiem ar savu viedokli.

Ja projekts netiks īstenots jauniešiemtiks liegta iespēja parādīt savas spējas un pierādīt, ka viņi ir domājoša unnoderīga sabiedrības daļa.

  

Projekta mērķi un uzdevumi

 Projekta galvenie mērķi:

 • Veicināt jauniešu radošo darbību un vērtību apzināšanos;
 • Sekmēt jaunu talantu rašanos un attīstību;
 • Dot iespēju jaunajiem māksliniekiem un autoriem parādīt savus darbus plašākai publikai.

Uzdevumi:

 • Izstrādāt konkursa nolikumu;
 • Noorganizēt radošo konkursu Vidzemes reģiona jauniešiem;
 • Noorganizēt izstādes atklāšanas pasākumu;
 • Noorganizēt izstādi, kurā jaunajiem māksliniekiem būtu iespēja ar saviem darbiem iepazīstināt plašāku publiku;
 • Noorganizēt izstādes noslēguma pasākumu;
 • Radīt labvēlīgu vidi jauniešu mākslinieciskajām aktivitātēm;
 • Par projekta esamību informēt potenciālos dalībniekus, veicot reklāmas kampaņu;
 • Izvērtēt projekta veiksmīgumu un nepieciešamību nākotnē.

 

 

Projekta paredzamā mērķauditorija 

Projekta galvenā mērķauditorija ir Vidzemesreģiona jaunieši vecumā no 15 – 25 gadiem, jo tieši šajā vecumā jaunicilvēki saskaras ar domām par savas nākotnes veidošanu un izdara savu izvēli.

Vēlamies iesaistīt jauniešus, kaspaši grib mākslinieciski izteikties par tēmu “Dzīvot šodienai, neaizmirstot parrītdienu” un piedalīsies konkursā, kā arī tos, kas līdzdarbosies projektaaktivitātēs kā izstādes apmeklētāji vai projekta noslēguma pasākumadalībnieki.  

Darbības programma

  1. 05.04.2004. tiek izsludināts konkursa nolikums (skat. pielikumu). Šajā laikā jaunie mākslinieki izstrādā darbus par tēmu “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”. Darbi tiek vērtēti šādās kategorijās – video, dzeja, māksla vai foto. Darbi jāiesniedz Cēsu bērnu un jauniešu centrā “Spārni” līdz 14.05.2004.
  2. 24.05.2004. notiek izstādes atklāšana Cēsu Izstāžu namā. Uz pasākuma atklāšanu tiks uzaicināti skolēnu domju pārstāvji, mākslas skolas audzēkņi, izglītības darbinieki, pilsētas domes un rajona padomes pārstāvji, sponsori un citi interesenti. Izstādes atklāšanā paredzētas dažas uzrunas, iespējams arī ģitāristu ansambļa vai kādas citas radošās grupas priekšnesums. Lai pasākuma atklāšanu padarītu interesantu un mūsdienīgu, tiek domāts par gaismas, skaņas un attēla veiksmīgu manipulāciju ar skatītāju. Tiks prezentēti daži darbi.
  3. No 24.05.2004. – 29.05.2004 noris pati izstāde. Izstādē varēs apskatīt visus darbus, neatkarīgi no tā vai pirms tam žūrijas komisija tos būs atzinusi par laureātiem. Tiks īpaši domāts par to, lai izstādei piesaistītu pēc iespējas vairāk jaunu cilvēku. 24.05., 26.05. un 28.05 notiks video seansi, kuros varēs noskatīties konkursā startējošās video filmas.
  4. 01.06.2004. kino muzikālajā centrā “Vidzemnieks” notiks noslēguma pasākums, kurā uzstāsies jaunās grupas, kas ar savām dziesmām sveiks visus pasākuma dalībniekus, būs arī dažādas atrakcijas un konkursi. Šis “afterparty” ir kā apbalvojums visiem konkursa dalībniekiem, neatkarīgi no tā, cik augsts ir bijis ekspertu vērtējums, tādēļ dalībniekiem nebūs jāmaksā ieejas maksa, citiem interesantiem par ballītes apmeklēšanu būs jāpērk simboliska ieejas biļete. Šajā pasākumā tiks apbalvoti konkursa laureāti.

 

  

Projekta realizēšanas laika plānojums

N.r.p.k.

Aktivitātes nosaukums

Norises laiks

Sagatavošanās darbi

Līdz kuram jābūt izdarītam

Atbildīgais

1. Telpas pasākuma norisei 24.05. – 01.06
 • Jānodrošina telpas izstādei (“Izstāžu nams”)
 • Jānodrošina telpas pasākuma noslēgumam (“Kino muzikālais centrs “Vidzemnieks”)
Līdz 28.03.2004. Reinis Dzudzilo,

Anna Kalniņa, Kate Nītiņa

2. Konkursa nolikums 05.04
 • Nolikuma izstrādāšana
Līdz 01.04.2004. Kate Nītiņa,

Kristīne Mihaļova,

Anna Kalniņa

 • Nolikuma izsludināšana
Līdz 05.04.2004.
3. Informācija 05.04 – 01.06
 • Jānodod informācija skolām, mākslas skolām, visām iestādēm, kas varētu būt ieinteresētas piedalīties pasākumā.
 • Jāinformē citas Vidzemes jauniešu domes
Līdz 05.04.2004. Asatūrs Keimatļans, Kristīne Mihaļova
4. Darbu iesniegšana 05.04. – 15.05
 • Jānodrošina vieta, darbu iesniegšanai (CBJC “Spārni”)
 • Jāizveido elektroniskā e-adrese konkursa vajadzībām
Līdz 01.04.2004. Asatūrs Keimatļans, Mārtiņš Bērziņš (1988)
5. Žūrijas komisija 15.05. – 24.05
 • Žūrijas komisiju izveidošana
Līdz 01.05.2004. Kate Nītiņa, Kristīne Mihaļova
 • Žūrijas komisiju darba pārraudzīšana
15.05.2004. – 24.05.2004.
6. Izstāde
  • Izstādes iekārtošana
Līdz 23.05.2004. Reinis Dzudzilo, Mārtiņš Dzērkalis
  • Izstādes novākšana
Līdz 01.06.2004.
7. Izstādes atklāšana 24.05
 • Jāsagatavo un jāizsūta ielūgumi
Līdz 17.05.2004 Jūlija Miranoviča, Asatūrs Keimatļans,

Kristīne Mihaļova

 • Jāsagatavo scenārijs
Līdz 03.05.2004
 • Jānodrošina uzkodas
Līdz 23.05.2004
8. Reklāma par izstādi, tās atklāšanu, noslēguma pasākumiem 14.05. – 01.06.
 • Jāsagatavo plakāti
 • Jāsaskaņo plakātu izlikšana
 • Jānoņem plakāti
Līdz 14.05.2004. Reinis Dzudzilo, Vadims Tkačenko,

Madara Zosule

9. Filmu seansi izstādes laikā 24.05 – 29.05
 • Jānodrošina tehniskais izpildījums
Līdz 24.05.2004 Mārtiņš Dzērkalis
9. Noslēguma pasākums 01.06
 • Jānodrošina telpas
Līdz 01.04.2004 Asatūrs Keimatļams, Kate Nītiņs, Reinis Dzudzilo, Kristīne Mihaļova
 • Pasākuma scenārijs
Līdz 01.05.2004
 • Pasākuma norise
01.06.2004
10. Projekta izvērtēšana 24.05. – 01.06
 • Jāsagatavo anketas
Līdz 10.05.2004 Mārtiņš Bērziņš (1986), Kate Nītiņa, Inese
 • Jāveic apmeklētāju anketēšanas
24.05 – 29.05
 • Dalībnieku anketēšana
01.06.2004
 • Anketu apkopošana
Līdz 12.06.2004

 

Paredzamie projekta rezultāti unturpmākie pasākumi 

 • Jaunie mākslinieki būs iepazīstinājuši sabiedrību ar saviem darbiem.
 • Cēsu iedzīvotājiem būs tikusi dota iespēja apmeklēt mākslas izstādi.
 • Lielāka jauniešu ieinteresētība un atbildība par nākotni.
 • Labākie darbi tiks izmantoti dažādās Jauniešu domes aktivitātēs, tos publicējot plašākai sabiedrībai.

  

Budžets

POZĪCIJA

APRĒĶINS

SUMMA

Pašfinansējums un sponsorētais
Izstāžu nama īre   Ls 100
Kino muzikālā centra “Vidzemnieks” īre   Ls 50
Ielūgumi   Ls 7
Plakāti 20 x Ls0,50 Ls 10
Aparatūras īre 1x Ls 70 Ls 70
Multimediju projektora īre 3 x Ls 7 Ls 21

KOPĀ

Ls

Vajadzīgs

Kino muzikālā centra “Vidzemnieks” īre   Ls 100
Balvu fonds Grand Prix prēmijai 1 x Ls80 Ls 80
Stikla trofeju izgatavošana 4 x Ls15 Ls 60
Uzkodas izstādes atklāšanā   Ls 30
Dalībnieku kartes 60 x Ls0,10 Ls 6
Kartoni gleznu pamatnēm 20 x Ls0,60 Ls 12
Audekls (izstādes iekārtošanai) Ls 14
Audekla krāsas Ls 20
Apsardze 2 x Ls 15 Ls 30
Neparedzēti izdevumi 1 x Ls30 Ls 30
KOPĀ Ls 382

Ienākumi

Cēsu pilsētas Jauniešu dome 1 x Ls 50 Ls 50
   

KOPĀ

Ls 50

KOPĀ NEPIECIEŠAMS

Vajadzīgais - ienākumi 382 - 50 Ls 332

KOPĀ

Ls 332

 

Nepieciešamais finansējums no Cēsu rajona padomes –Ls 332.

 

Ziņas par projekta iesniedzēju

Projekta iesniedzējs un realizētājs irCēsu pilsētas Jauniešu dome sadarbībā ar Cēsu jauniešiem.. Jauniešu dome dibināta2002. gada septembrī, tās sastāvā ir 11 jaunieši no 8 Cēsu skolām.

Jauniešu domes uzdevumi ir:

  • Izteikt ierosinājumus un priekšlikumus , kas ir saistīti ar jauniešu interešu un vajadzību īstenošanu pilsētā, plānot pasākumus jauniešiem.
  • Veikt jauniešu interešu un vajadzību izpēti un analīzi, izstrādāt priekšlikumus šo jautājumu risināšanai, iesniedzot tos Cēsu pilsētas domē.
  • Atbilstoši darba plānam, kā arī ievērojot Cēsu pilsētas domes vai Cēsu pilsētas domes patstāvīgās kultūras, izglītības un sporta komitejas ierosinājumus izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmuma priekšlikumu projektus.
  • Piedalīties projektu izstrādāšanā un realizācijā, kas saistīti ar jauniešu vidū aktuāliem jautājumiem.

Lai gan darbojamies tikai otro gadu, irīstenoti vairāki vērienīgi projekti – “Jauniešu diena” 1. septembrī,Skolotāju dienai velīti pasākumi, izglītojošie filmu un lekciju vakari parnarkomāniju, esam palīdzējuši noorganizēt Ziemassvētku eglīti bērniem invalīdiemun ielu bērniem, ir realizēta labdarības akcija rehabilitācijas centra “Saulrīti”iemītniekiem, izsludināts konkurss “Atrodi Cēsīm raksturīgo” par Cēsu suvenīraatrašanu. Izvērtējot visus projektus, varam teikt, ka darba uzdevumi vienmēr irizpildīti un projekta mērķi iespēju robežās tiek īstenoti.

 

 

Radošā izstāde – konkurss“Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”

Cēsis

Domājot par Bērnu tiesību unaizsardzības dienu 1. jūnijā, Cēsu pilsētas Jauniešu dome sadarbībā ar Cēsujauniešiem organizē konkursu – izstādi, aicinot tajā piedalīties ikvienu jaunieti,kas vēlas radoši parādīt savu viedokli par tēmu “Dzīvot šodienai, neaizmirstotpar rītdienu”.

 

 

Mērķis:

 • Veicināt jauniešu radošo darbību un vērtību apzināšanos
 • Sekmēt jaunu talantu rašanos un attīstību
 • Dot iespēju jaunajiem māksliniekiem, autoriem, parādīt savus darbus plašākai publikai

Organizatori: Cēsu pilsētas Jauniešu dome un Cēsu jaunieši

Dalībnieki: Vidzemes reģiona jaunieši vecumā no 15 – 25 gadiem

Laiks un vieta:

 • 05.04 – 15.05 darbu iesniegšana
 • 24.05 – izstādes atklāšana
 • 24.05 – 29.05 – izstāde “Izstāžu namā”
 • 01.06 – noslēgums kino muzikālajā centrā “Vidzemnieks”

Kategorijas: darbi iesniedzami šādās kategorijās – video, dzeja, tēlotājmāksla vai foto.

Kritēriji: darbi tiks vērtēti un tiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • Video:
  • Atbilstība tēmai
  • Oriģinalitāte un idejas vienreizīgums
  • Darba kvalitāte
  • Maksimālais garums 20 minūtes
  • Jāiesniedz CD jebkurā video formātā vai VHS
 • Dzeja:
  • Atbilstība tēmai
  • Oriģinalitāte un idejas vienreizīgums
  • Darba kvalitāte
  • Darbi iesūtami vai iesniedzami datorrakstā
 • Foto:
  • Atbilstība tēmai
  • Oriģinalitāte un idejas vienreizīgums
  • Darba kvalitāte
 • Tēlotājmāksla:
  • Atbilstība tēmai
  • Oriģinalitāte un idejas vienreizīgums
  • Darba kvalitāte
  • Darbs pildāms brīvā tehnikā

Darbu izvērtēšana un apbalvošana:Katrā kategorijā tiks apbalvots viens labākais darbs, kuram tiks piešķirta pasākumatrofeja. No šiem 4 jau apbalvotajiem darbiem tiks izvēlēts viens konkursa galvenaisuzvarētājs, neatkarīgi no kategorijas, kas saņems Grand Prix balvu naudas izteiksmē.Visiem dalībniekiem un Cēsu jauniešiem tiek organizēts konkursa noslēguma pasākumsar dzīvo mūziku kino muzikālajā centrā “Vidzemnieks”. Dalībniekiem šispasākums būs bez maksas. Uzvarētāji tiks apbalvoti noslēguma pasākumā 1. jūnijā.

Darbu iesniegšana: Darbus variesniegt darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00. Darbi jāiesniedz vai jāsūta uz CēsuBērnu un jauniešu centru “Spārni”, adrese: Raunas iela 2, Cēsis, LV – 4101, arnorādi – konkursam “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”. Dzejoļusiespējams sūtīt elektroniski uz e-adresi annakalnina@one.lv.Darbi jāiesniedz līdz 14. maijam. Darbiem klāt jāpievieno šādas ziņas par sevi:vārds, uzvārds, pilsēta, rajons, adrese, telefons (arī mob.).

 

Informācija un sīkākas uzziņas:
6549511 (Kristīne Mihaļova),
6422802 (Reinis Dzudzilo).

 

Cēsu pilsētas Jauniešu dome

 

 

Pielikums

Saistošie noteikumi Nr. 2 

“Papildinājumi Cēsu pilsētas domes15.05.2003.Saistošajos noteikumos Nr.7 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsupilsētā””

 

Izdoti saskaņā ar likumu “Parpašvaldībām” 14.un 21.pantu,

LR MK 06.10.1998.noteikumiem Nr.388

“Noteikumi par tirdzniecības kārtībutirgos, gadatirgos,

ielu tirdzniecības vietās unizbraukumos”

 

 

1. Papildināt saistošo noteikumu4.2.punktu (Tirgotājam jānodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrastosšādi dokumenti) ar 4.2.8.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

“4.2.8. Ja tiek realizēti alkoholiskie dzērieni, t.sk., alus un alkoholiskie kokteiļi, tirgotājam jānodrošina, ka tirdzniecības vietā tiek novietota izkārtne ar norādi par to, ka “Pirms alkoholisko dzērienu, t.sk., alus vai tabakas izstrādājumu pārdošanas, tirgotājam ir tiesības pārliecināties par klienta vecumu, pieprasot klientam uzrādīt personu un vecumu apliecinošu dokumentu.”

 

2. Papildināt saistošos noteikumus arpunktu 4.16., izsakot to šādā redakcijā:

“4.16. Tirgotājam pienākums savā darbības laikā ievērot “Alkohola aprites likumu”, LR MK 19.02.2002. noteikumus Nr.63 “Alus aprites un uzraudzības kārtība”, LR MK 17.06.2003. noteikumus Nr.330 “Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi” u.c. normatīvos aktus, kas regulē tirdzniecību.”

 

3. Papildināt saistošos noteikumus arpunktu 4.17., izsakot to šādā redakcijā:

“4.17. Tirgotājam tiesības, pirms alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu pārdošanas, pārliecināties par klienta vecumu, pieprasot klientam uzrādīt personu un vecumu apliecinošus dokumentus.”

 

 

Pielikums

 

Saistošie noteikumi Nr. 3

Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2004.gada29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 ‘’Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtībasnoteikumi’’

Izdoti pamatojoties uz likuma

‘’Par pašvaldībām’’ 21. un43.pantu

Papildināt saistošo noteikumu2.6.punktu ar 2.6.5. un 2.6.6.apakšpunktiem šādā redakcijā:
‘’2.6.5. Cēsu pilsētas Vecāku domes pārstāvji, uzrādot Cēsu pilsētas domespriekšsēdētāja apliecinātu apliecību.
2.6.6. Cēsu pilsētas domes izglītības iestāžu vadītāji, uzrādot Cēsu pilsētasdomes priekšsēdētāja apliecinātu apliecību”.

 

  

Pielikums

 

Maksas pakalpojumi Cēsu centrālajābibliotēkā 2004.gadā

 

1. Vienreizējā bibliotēkas lietotāja gada maksa                     Ls0,40

1.1. Vienreizējā bibliotēkas lietotāja gada maksabērnu literatūras nodaļā            Ls 0,20

2. Kavējuma (soda) nauda – par katru kavētu dienupēc noteiktā termiņa           Ls0,01

3. Maksas abonements – par 1 iespieddarbu uz 7 dienām                                 Ls0,25

4. Starpbibliotēkas abonementa pakalpojums –iespieddarba pasūtīšana no
citām valsts bibliotēkām                                                Ls0,30

5. Kopēšanas pakalpojumi – A4 formāta 1 lpp                Ls0,04

A3 formāta 1 lpp                         Ls0,08

6. Printēšanas pakalpojumi – teksts 1 lpp:
    - melnbalta izdruka                 Ls0,10
    - krāsaina izdruka                   Ls0,20
    - teksts ar attēlu: melnbalts     Ls 0,15

krāsains:
1/25 Ls 0,20
1/50 Ls 0,40
1/75 Ls 0,60
1/100 Ls 0,80

7. Interneta lasītavas pakalpojumi par 1stundu           Ls 0,40

8. Bibliotēkārā tehnika – veidlapas:

- Lasītāju formulāri                               Ls0,12
- Lasītāju kartiņas                                Ls0,03
- Katalogu kartiņas                               Ls0,01
- Lasītāju reģistrācijas kartiņas               Ls0,01

Ar veidlapām tiek apgādātas rajonabibliotēkas.

Šie maksas pakalpojumi noteiktisaskaņā ar LR Bibliotēku likuma 16.panta 9.punktu un Cēsu Centrālās bibliotēkasnolikumu:

“Izmantojot maksas pakalpojumu,ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtoslīdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai – darbinieku profesionālo zināšanupilnveidošanai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, bibliotēkaskrājumu palielināšanai, darbinieku materiālai stimulēšanai un darba procesuuzlabošanai.”

 

Pielikums

ADMINISTRATĪVO AKTU
APSTRĪDĒŠANAS KOMISIJAS
NOLIKUMS


1. Vispārīgie noteikumi

    1.1. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija, turpmāk tekstā– Komisija, ir Cēsu pilsētas domes izveidota komisija, kas izskata sūdzības par Cēsupilsētas pašvaldības iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem un šajā nolikumānoteiktajos gadījumos pieņem attiecīgu lēmumu.
    1.2. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi,Administratīvā procesa likumu un citus likumus, Ministru kabineta noteikumus, pašvaldībusaistošos noteikumus, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesībunormas, kā arī vispārējos tiesību principus.
    1.3. Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt tiesisku administratīvoprocesu Cēsu pilsētas pašvaldības iestādēs.

2. Komisijas funkcijas un kompetence

    2.1. Komisija īsteno Administratīvā procesa likumā un citos normatīvajosaktos noteikto apstrīdēto administratīvo aktu apstrīdēšanas funkciju.
    2.2. Komisija izskata lietu, kas saistīta ar apstrīdēto administratīvoaktu, vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzējaiebildumi, un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā sniedz atzinumu vai pieņem attiecīgulēmumu.
    2.3. Komisija izskata administratīvos aktus, kurus izdevušas Cēsupilsētas domes komitejas, komisijas un amatpersonas, kā arī citas Cēsu pilsētas pašvaldībasiestādes, ja Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu pilsētasdomes izdotajos iekšējos normatīvajos aktos, nav noteikts savādāk.
    2.4. Par Cēsu pilsētas domes komisiju un amatpersonu izdotiemadministratīvajiem aktiem Komisija pieņem galīgo lēmumu, kas ir jauns administratīvaisakts, ko var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
    2.5. Par Cēsu pilsētas domes komiteju un Cēsu pilsētas domes padotībāesošo iestāžu apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem, Komisija sniedz atzinumu Cēsupilsētas domei, kura pieņem galīgo lēmumu, kas ir jauns administratīvais akts, ko varpārsūdzēt administratīvajā tiesā.
    2.6. Lai īsteno šajā nolikumā noteikto funkciju, Komisijai ir tiesības:
        1) pieprasīt no administratīvā akta izdevējamutiskus un rakstiskus paskaidrojumus par materiālo un procesuālo tiesību normu ievērošanu,izdodot konkrēto apstrīdēto administratīvo aktu;
        2) pieprasīt no citiem Cēsu pilsētas domesun tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem atzinumu par konkrēto apstrīdētoadministratīvo aktu;
        3) uzaicināt sniegt paskaidrojumus iesniegumaiesniedzēju, adresātu (ja iesnieguma iesniedzējs un adresāts nav vienu un tā patipersona),     trešo personu un citus procesa dalībniekus;
        4) pieprasīt un saņemt nepieciešamo informācijuun dokumentus no Cēsu pilsētas pašvaldības iestādēm un citām institūcijām;
        5) lietas izskatīšanas gaitā pieaicinātlieciniekus, ekspertus;
        6) lemt par lietas izskatīšanas termiņapagarināšanu;
        7) izvērtēt lietā esošo informāciju un pieņemtšajā nolikumā noteiktos lēmumus;
        8) citas tiesības saskaņā ar spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem.

3. Iesniegumu izskatīšanas kārtība

    3.1. Saņemot personas iesniegumu par kādas Cēsu pilsētas domeskomitejas, komisijas vai amatpersonas, kā arī Cēsu pilsētas domes padotībā esošoiestāžu izdota administratīvā akta apstrīdēšanu un, izvērtējot iesnieguma pieļaujamību(3.3.punkta 1. apakšpunkts), komisija 7 dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
        1) par lietvedības uzsākšanu;
        2) par atteikšanos uzsākt lietvedību;
        3) par iesnieguma nosūtīšanu izskatīšanaipēc piekritības.
    3.2. Uzsākot lietvedību, Komisijas priekšsēdētājs nozīmēKomisijas locekli, kurš ir atbildīgs par attiecīgās lietas sagatavošanu izskatīšanaiKomisijas sēdē, lietas sagatavošanas termiņu, personas, kas uzaicināmas uz Komisijassēdi, kurā lieta tiks izskatīta, un sēdes sasaukšanas laiku un vietu.
    3.3. Pārbaudot iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu unapstrīdēto administratīvo aktu, Komisija novērtē:
        1) Iesnieguma pieļaujamību:
- Vai administratīvais akts ir spēkā;
- Ja administratīvais akts ir spēkā - vai ir ievērots apstrīdēšanas termiņš;
- Ja administratīvais akts vairs nav spēkā, t.i., ir izpildīts vai citādi zaudējisspēku, bet apstrīdēšanas termiņš ir ievērots, vai lēmums par administratīvā aktaapstrīdēšanu ir vajadzīgs kādas personas tiesību aizsardzībai vai atlīdzinājumapieprasījuma pamatošanai;
- Vai iesniegums ir piekritīgs Cēsu pilsētas domei.
        2) Procesuālo prasību ievērošanu:
- Ja administratīvais akts izdodams noteiktā formā - vai forma ievērota;
- Vai administratīvais akts izdošanas procesā ievēroti Administratīvā procesa likums56.-70.panti vai citas procesuālās tiesību normas.
        3) Saturisko prasību ievērošanu:
- Vai administratīvais akts ir pietiekoši skaidrs un saprotams;
- Vai satura izvēles, izdošanas izvēles vai brīvā administratīvā akta gadījumānav pieļautas kļūdas lietderības apsvērumos;
- Vai piemērota pareizā tiesību norma vai tā pareizi interpretēta.
    3.4. Komisija var veikt administratīvo aktu tiesiskuma pārbaudi pēcsavas iniciatīvas vai citu institūciju ierosinājuma, ja kļuvuši zināmi kāditiesiskie vai faktiskie apstākļi, ka attiecīgais administratīvais akts ir prettiesisksvai spēkā neesošs.
    3.4. Komisija pēc apstrīdētā administratīvā akta pārbaudessniedz atzinumu Cēsu pilsētas domei (2.5.) vai pieņem lēmumu (2.4.):
        1) atstāt administratīvo aktu negrozītu;
        2) atcelt administratīvo aktu;
        3) atcelt administratīvo daļu kādā daļā;
        4) izdot satura ziņā citādu administratīvoaktu;
        5) konstatēt, vai administratīvais akts, kuršjau izpildīts vai citādi zaudējis spēku (Administratīvā procesa likuma 82.pants), irbijis tiesisks vai prettiesisks.
    3.5. Komisija lietu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajātermiņā, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš. Komisija var samazinātlietas izskatīšanas termiņu pēc iesniedzēja motivēta lūguma, ja tam ir objektīvspamatojums.
    3.6. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse noKomisijas locekļiem.
    3.7. Komisijas darbu vada un organizē tās priekšsēdētājs.Komisijas priekšsēdētājs:
        3.7.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvKomisiju;
        3.7.2. sasauc Komisijas sēdes un vada tās;
        3.7.3. paraksta Komisijas lēmumus;
        3.7.4. ir atbildīgs par Komisijas darbu.
    3.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā, viņa pienākumuspilda Komisijas iecelts Komisijas loceklis.
    3.9. Komisija no sava vidus ieceļ Komisijas sēžu protokolētāju.
    3.10. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Jabalsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
    3.11. Komisija lietas izskata savās sēdēs, kuru gaita tiek protokolēta.Protokolu paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi. Sēdes protokolā norāda darba kārtībasjautājumus un pieņemtos lēmumus, kā arī personas, kuras ir piedalījušās sēdē, unpersonas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, izteiktie viedokļi un argumenti.
    3.12. Komisijas lēmumus paraksta Komisijas priekšsēdētājs, bet viņaprombūtnes laikā sēdes vadītājs.
    3.13. Komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības.
    3.14. Komisijas sēdes ir slēgtas.


Pielikums

Saistošie noteikumi Nr.4
Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem


Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma
“ Par pašvaldībām” 14.pantu
un Latvijas Republikas likuma
“ Par nekustamā īpašuma nodokli “
5.panta 3.daļu

1. Vispārīgie noteikumi

        1.1. Saistošie noteikumi “Par atvieglojumupiemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem “ nosaka kārtību, kādāpiemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā.
        1.2. Šie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām “ noteiktajā kārtībā – nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

2. Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi

        2.1. Cēsu pilsētas dome var piešķirtatvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, šādosapmēros no nekustamā īpašuma nodokļa maksas summas:
            2.1.1. invalīdu biedrībaipar zemi, kas tiek izmantota viņu funkciju veikšanai - par 90%;
            2.1.2. pensionāriem unI un II grupas invalīdiem – zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiemvaldītājiem nekustamā īpašuma īpašniekam par zemi ( platība ir lielāka par 40000m2 ), uz kuras atrodas īpašniekam piederoša apbūve un, kuras lietošanas mērķisir vienģimeņu un divģimeņu māju apbūve - par 90%;
            2.1.3. fiziskām personāmpar to valdījumā vai īpašumā esošo zemi, uz kuras/ vai zem kuras atrodas pilsētaskomunikāciju tīkli, un ja par šo zemi ir noteikta masveida kadastrālā vērtība - par25%;
            2.1.4. zemes īpašniekiem,kuru zemes gabali atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā un Gaujas upes aizsargjoslā , jatie netiek izmantoti saimnieciskajai darbībai – par 25%.
            2.1.5. zemes īpašniekiem,kuru zemes gabali atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā un Gaujas upes aizsargjoslā , jatie netiek izmantoti saimnieciskajai darbībai un tiek veikti ar Domi saskaņoti kapitālieieguldījumi – par 50%.
            2.1.6. uzņēmējsabiedrībai( komercsabiedrībai ), kuras darbība ir ražošana un /vai pakalpojumu sniegšana, kurasākusi savu darbību iepriekšējā saimnieciskajā gadā, samazināt nekustamā īpašumanodokli uz vienu gadu, ja:
                2.1.6.1.pastāvīgo darba ņēmēju skaits pārsniedz 5 cilvēkus un juridiska persona ar saviemfinansu līdzekļiem ( ieguldījums no Ls 500,00 līdz Ls 1000,00 ) ir piedalījusies pilsētasinfrastruktūras sakārtošanā – par 25 %;
                2.1.6.2.pastāvīgo darba ņēmēju skaits pārsniedz 10 cilvēkus un juridiska persona ar saviemfinansu līdzekļiem ( ieguldījums no Ls 1001,00 līdz Ls     3000,00) ir piedalījusies pilsētas infrastruktūras sakārtošanā – par 50 %;
                2.1.6.3.pastāvīgo darba ņēmēju skaits pārsniedz 20 cilvēkus un juridiska persona ar saviemfinansu līdzekļiem ( ieguldījums no Ls 3001,00 līdz Ls 10 000,00 ) ir piedalījusiespilsētas infrastruktūras sakārtošanā – par 70 %;
                2.1.6.4.pastāvīgo darba ņēmēju skaits pārsniedz 50 cilvēkus un juridiska persona ar saviemfinansu līdzekļiem ( ieguldījums virs Ls 10 001,00 ) ir piedalījusies pilsētasinfrastruktūras sakārtošanā - par 90 %;
            2.1.7. fiziskām unjuridiskām personām, kuru īpašums atrodas Cēsu vecpilsētas aizsardzības zonas robežāsun, kuras ir ieguldījušas savus līdzekļus šajā īpašumā vai tam pieguļošajāteritorijā ( ne mazāk kā Ls 500,00) infrastruktūras, ceļu un laukumu izbūvē un/vairekonstrukcijā – par 70 %;
            2.1.8. fiziskām unjuridiskām personām, kuras ieguldījušas savus līdzekļus (ne mazāk kā Ls 500,00)restaurācijā un /vai renovācijā sev piederošajos īpašumos , kuri iekļauti Valstsun vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā “ Valsts aizsargājamokultūras pieminekļu saraksts “ - par 70 % no attiecīgā nekustamā īpašuma vērtības;
            2.1.9. izglītībasiestādēm, kuras īpašums un teritorija iekļauta Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamokultūras pieminekļu sarakstā “ Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts“ - par 90 % no attiecīgā nekustamā īpašuma vērtības;
            2.1.10. medicīnas iestādēm,kurus īpašums un teritorija iekļauta Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūraspieminekļu sarakstā “ Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts “ - par 90% no attiecīgā nekustamā īpašuma vērtības.


3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs
var saņemt nodokļa atvieglojumus

    3.1. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Cēsu pilsētas domē motivēts,rakstisks iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ne vēlākkā līdz 2004.gada 31.maijam un katram nākošajam gadam ne vēlāk kā līdz 28.februārim.Iesniegumā juridiskajai personai jānorāda pamatojums un atvieglojumu piemērošanasapliecinoši dokumenti :
        1)Reģistrācijas apliecības kopiju
        2)VID izziņu par nodokļu parādu neesamību
        3)Izziņu par uzņēmējsabiedrībā pastāvīgistrādājošo darbinieku skaitu
        4)Cēsu pilsētas domes būvvaldē saskaņotakoptāmes kopija par veiktā kapitālā remonta un vai būvniecības izmaksām.
Fiziskajai personai iesniegumam jāpievieno atvieglojumu piemērošanas apliecinošidokumenti.
    3.2. Iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma saņemšanai,ir tiesīgi iesniegt 2.1.2. ,2.1.3.,2.1.4.,2.1.5. punktā minētie nodokļa maksātāji– fiziskas personas, ja:
        3.2.1. uz īpašuma ir individuālā dzīvojamāmāja ,kura netiek izmantota saimnieciskajai darbībai un nodokļa maksātājs tajādeklarējis savu dzīvesvietu;
        3.2.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgaisnekustamais īpašums ( tā daļa ) , un tas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai;
        3.2.3. nodokļa maksātājam nav pašvaldībasbudžetā ieskaitāmo nodokļu parādu;
        3.2.4. nekustamais īpašums nav iznomātscitam lietotājam un, kurus iepriekšējā vai esošajā kalendārajā gadā administratīvākomisija nav saukusi pie administratīvās atbildības.
    3.3. Iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma saņemšanaiir tiesīgi iesniegt 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8. punktā minētie nodokļa maksātāji –juridiskās personas , ja:
        3.3.1.nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu;
        3.3.2.nekustamais īpašums nav iznomāts citamlietotājam.
    3.4.. Cēsu pilsētas Finansu komiteja pieņem lēmumu par nekustamāīpašuma nodokļa apmēra samazināšanu vai iesnieguma noraidīšanu 2.1. punktā minētajāmnodokļa maksātāju kategorijām pēc Finansu nodaļas sagatavotā atzinuma.
    3.5.Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanupieņem Cēsu pilsētas dome pēc Finansu komitejas lēmuma.
    3.6. Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv