Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

24.12.2003 Domes sēdes lēmumiCēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 24.decembrī (prot.Nr.24)
pieņemtie lēmumi

ParCēsu pilsētas domes 2003.gada 11.decembra lēmuma
'Par Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes kopīgās Cēsu pašvaldībasaģentūras 'Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs' izveidošanu'(prot.Nr.23, § 21) atzīšanu par spēku zaudējušu

__________________________________________

 

   Noklausoties Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA ziņojumu,Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atzītpar spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes lēmumu 'Par Cēsu pilsētasdomes un Cēsu rajona padomes kopīgās Cēsu pašvaldības aģentūras'Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs' izveidošanu'(prot.Nr.23, § 21).

ParCēsu pašvaldības aģentūras 'Vidzemes vēstures un tūrismacentrs'
direktora apstiprināšanu

__________________________________________

   Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes personāla atlases komisijas 18.12.2003.atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

ApstiprinātMārtiņu MALCENIEKU par Cēsu pašvaldības aģentūras 'Vidzemes vēsturesun tūrisma centrs' direktoru.

Parnekustamā īpašuma Bērzaines ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________

   Izskatot nekustamā īpašuma Bērzaines ielā 2, Cēsīs, īpašnieces IrisasIlzes Madžules iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ. Nr. 2381/1-23;11.12.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada19.decembra atzinumu Nr.137 (prot.nr.25), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Sadalīt zemes gabalu Bērzaines ielā 2, Cēsīs (kad.nr.4201-006-0308), divos atsevišķos zemes gabalos;

 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabaliem Bērzaines ielā 4, Palasta ielā 17A un Palasta ielā 15, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Bērzaines iela 2A, Cēsis (kad.nr.4201-006-0336);
      2.1. Zemes gabala platība 2751 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
      2.2. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Bērzaines iela 2, Cēsis (kad.nr.4201-006-0308);
      3.1. Zemes gabala platība 900 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
      3.2. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; 'Lattelekom SIA' tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA 'Vinda', Valmieras ielā 10, Cēsīs; A/S 'Latvijas Gāze' Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Parzemes gabala Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, daļas
piešķiršanu BMX trases un bērnu un jauniešu
atpūtas parka projektēšanai

__________________________________________

 

   Izskatot BMX kluba ''Cēsis'', reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā arNr.000802340, juridiskā adrese Dārza iela 6, Raiskuma pagasts, Cēsu rajons,iesniegumu (reģ.Nr.1607/1-23; 22.08.2003) ar lūgumu piešķirt zemes gabalu Cēsupilsētā jaunas BMX trases celtniecībai, saskaņā ar Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2003.gada 2.oktobra atzinumu (prot.Nr.18) un20.novembra atzinumu (prot.Nr.22), un Cēsu pilsētas būvvaldes 2003.gada1.decembra atzinumu (prot.Nr.45), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemeskomisijas 2003.gada 19.decembra atzinumu Nr.140 (prot.Nr.25), Cēsu pilsētasdome n o l e m j:

 1. Piešķirt BMX klubam ''Cēsis'', reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.000802340, juridiskā adrese Dārza iela 6, Raiskuma pagasts, Cēsu rajons, zemes gabala Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0722) daļu jaunas BMX trases un bērnu un jauniešu atpūtas parka projektēšanai.

 2. Zemes gabala daļas platība 21800 m2, robežās saskaņā ar pievienoto plāna skici (pielikums Nr.1).

 3. Zemes gabala lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0910).

 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, reģistrēts zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0009 9447; 02.05.2003.).

Parizmaiņām maksas autostāvvietās Cēsīs, Raunas ielā

__________________________________________

 

   Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas sēdes18.12.2003. atzinumu (protokols Nr. 24) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt Cēsīs, Raunas ielā jaukta tipa maksas autostāvvietu statusu:
      - ar rezervētu transporta līdzekļa novietošanas vietu,
      - bez rezervētas transporta līdzekļa novietošanas vietas.

 2. Atcelt sešas bezmaksas autostāvvietas posmā no Nr. 51. līdz Nr.58. , izņemot 3 stāvvietas, kas paredzētas invalīdu autotransporta novietošanai.

Parizmaiņām maksas autostāvvietās Cēsīs, Uzvaras bulvārī 22

__________________________________________

 

   Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas sēdes18.12.2003. atzinumu (protokols Nr. 24) ,Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt stāvvietai Cēsīs, Uzvaras bulvārī 22 bezmaksas autostāvvietas statusu.

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 23.11.2002. sēdes lēmuma (prot. Nr.26, & 18) 2.punktu .

 3. Noteikt atbildību par šīs teritorijas kopšanu un uzturēšanu kārtībā Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).

Pargrozījumiem Nolikumā
``Par Cēsu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu finansēšanas kārtību``

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Cēsu Kultūras centra vadītājas I.Grozas iesniegumu (10.12.2003. Nr.1-15.168) un Cēsu pilsētas domes 2003.gada 18.decembra Izglītības, kultūrasun sporta komitejas (prot. Nr. 24) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Grozīt Nolikumā 2.4.punktu, izsakot šādā redakcijā:
  1.4. Finansiālu dotāciju par iepriekšējā kalendārā gada darba rezultātiem, saskaņā ar šo Nolikumu, var saņemt Cēsu KC amatiermākslas kolektīvs, kas ir :
      1.4.1. līdz 5.janvārim iesniedzis KC administrācijai izpildītu pārskatu par aizvadītā kalendāra gada darbības rezultātu un kolektīva darbības plānu nākamajam kalendārajam gadam ;
      1.4.2. aizvadītajā kalendārajā gadā piedalījies un rīkojis kultūras norises savā darbības profilā;
      1.4.3. kolektīva pamatsastāva dalībnieki darbojas tikai vienā viena profila amatiermākslas kolektīvā;
      1.4.4. iepriekšējā gada finansu dotācija izlietota mērķtiecīgi un atbilstoši kolektīva darbībai, ievēroti finansu lietošanas nosacījumi.

 2. Grozīt Nolikumā 4.1.punktu , izsakot šādā redakcijā :  

  4.1.Tiek vērtēta amatiermākslas kolektīva darbība aizvadītajā kalendārajā gadā.
  4.2. Amatiermākslas kolektīva vadītājs iesniedz kolektīva darbības vērtējumu aizvadītajā gadā KC administrācijai līdz 5.janvārim.

 3. Izslēgt 4.3.punktu.

 4. Grozīt Nolikumā 5.2.punktu, izsakot šādā redakcijā:
          5.2. Finansējums amatiermākslas kolektīvam tiek piešķirts visam budžeta gadam ar Cēsu Kultūras centra direktores rīkojumu.

 5. Papildināt Nolikuma 5.punktu ar 5.6. un 5.7.punktu, izsakot sekojošā redakcijā:
  5.6. Konkrētajā budžeta gadā piešķirtais finansējums izlietojams līdz 20.novembrim un tas nepāriet uz nākamo budžeta gadu, izņemot gadījumus, ja kolektīvs iesniedzis rakstisku pieprasījumu ar pamatojumu finansējumu saglabāt līdz 24.decembrim ar konkrētu mērķi.
  5.7. Līdz 5.6.punktā noteiktajam laikam, neizlietotais kolektīva finansējums pāriet kopējā KC budžetā un izlietojams saskaņā ar KC administrācijas norādījumiem.

 6. Grozīt Nolikumā 7.1. punktu, izsakot šādā redakcijā:
          7.1. Amatiermākslas kolektīvi Cēsu domes dotāciju tiesīgi izmantot tikai kolektīvadarbības nodrošināšanai paredzētās materiāli tehniskās bāzes pilnveidei, radošās darbības veikšanai un nodrošināšanai, jaunu māksliniecisko programmu izveidošanai.

 7. Grozīt Nolikumā 3.2.punktā apstiprinātā Pielikuma Nr.2 vērtēšanas kritērijus, izsakot šādā redakcijā (saskaņā ar pielikumu ``Pielikums Nr.2``).

Pargrozījumiem Nolikumā 'Par Cēsu pilsētas domes finansējuma sadali CēsuKultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai'

__________________________________________


    Pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra vadītājas I.Grozas iesniegumu(10.12.2003. Nr. 1-15.167) un Cēsu pilsētas domes 2003.gada 18.decembra Izglītības,kultūras un sporta komitejas (prot. Nr. 24) atzinumu, Cēsu pilsētas domenolemj:

 

 1. Grozīt(14.02.2002. prot.Nr.4 & 53) veiktās izmaiņas Nolikuma 6.1. punktā,izsakot to šādā redakcijā:
          6.1. Amatiermākslas kolektīva vadītāja darbības vērtēšana notiek vienu reizi gadā janvārī pēc apstiprinātiem mākslinieciskā kolektīva vadītāja darbības vērtēšanas kritērijiem, summējot punktus uz 1.janvāri, vērtējot kolektīva darbību aizvadītajā kalendārajā gadā.

 2. GrozītNolikuma 6.1.punktā noteiktā Pielikuma Nr.1 vērtēšanas kritērijus, izsakotšādā redakcijā (saskaņā ar pielikumu Pielikums Nr.3).

Par Cēsupilsētas domes darbību izglītības iestāžu padomēs

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Vispārējās Izglītības likuma 13.pantu un Cēsu pilsētas domes Izglītības,kultūras un sporta komitejas (18.12.2003.,prot.Nr.24) atzinumu, Cēsu pilsētasdome nolemj :

 1. Deleģēt tiesības pārstāvēt Cēsu pilsētas domi Cēsu pilsētas izglītībasiestāžu padomēs :

       1.1. Cēsu pilsētas domes deputātu Ivaru Zemīti darbam Cēsu 2.vidusskolasizglītības iestādes padomē;
        1.2. Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru Andri Mihaļovu darbam Cēsu pilsētasģimnāzijas un Cēsu pilsētas pamatskolas izglītības iestāžu padomēs;
        1.3. Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāju Lolitu Kokinu darbamDraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā.


Parkora 'Vendene' un deju kolektīva 'Dzirnas' iekļaušanu Cēsukultūras centra amatiermākslas kolektīvu skaitā

__________________________________________

   Pamatojotiesuz senioru deju kolektīva 'Dzirnas ' vecākā Valdemāra Žaimunda,jauktā kora 'Vendene' vecākā Jāņa Lūkina, Cēsu Kultūras centradirektores iesniegumiem un Cēsu pilsētas domes 2003.gada 18.decembra Izglītības,kultūras un sporta komitejas (prot. Nr.24) atzinumu, Cēsu pilsētas domenolemj:

 

 1. Ar2004. gada 1.janvāri Cēsu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu skaitāiekļaut:

  1.  senioru deju kolektīvu 'Dzirnas' (vadītāja Ruta Paulsone)
  2.  jaukto kori 'Vendene' (diriģente Marika Slotina-Brante)
 2. Izveidot štata vienību Cēsu kultūras centrā:

  1. senioru deju kolektīva 'Dzirnas' vadītājs/a
  2. jauktā kora 'Vendene' diriģents/e
 3. Noteikt kolektīviem dalības maksu mēnesī:

  1. 'Dzirnas' Ls 0,50, pensionāriem Ls 0,20
  2. 'Vendene' Ls 1,-

Parpiekrišanu atsavināt nekustamo īpašumuPiebalgas ielā 23, Cēsīs

__________________________________________

 

   Izskatotsabiedrības ar ierobežotu atbildību firmas ''K.S.M.'' 2003.gada 16.decembraiesniegumu (16.12.2003. reģ. Nr. 2473/1-23) un Arta SINĀTA 2003.gada19.decembra iesniegumu (reģ.Nr.2496/1-23), pamatojoties uz Cēsu pilsētas īpašumaatsavināšanas komisijas 2003.gada 19.decembra sēdes protokolu Nr. 16, Cēsupilsētas dome nolemj:

 

 1. Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma ''K.S.M.'' pārdodArtim SINĀTAM nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 23, Cēsīs.

 2. Piekrist, ka Artis SINĀTS nekustamā īpašumā Piebalgas ielā 23, Cēsīs,izveidos lauksaimniecības un lauku vides vēstures muzeju.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas īpašuma atsavināšanas komisijai pēc nekustamā īpašumaPiebalgas ielā 23, Cēsīs, atsavināšanas, pārskatīt tā privatizācijasprojektu.

 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma atsavināšanaskomisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

Par revīzijasrezultātiem Cēsu pilsētas
domes padotības iestādēs
__________________________________________

 

   Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes iekšējās revidentes 28.11.2003. 'Aktu par revīzijasrezultātiem domes padotības iestādēs' un Cēsu pilsētas domes Finansukomitejas sēdes (18.12.2003., prot.Nr.26) atzinumu, Cēsu pilsētas domenolemj:

 1. Apstiprināt 'Aktu par revīzijas rezultātiem domes padotības iestādēs.

 2. Izvērtējot Cēsu pilsētas izglītības iestāžu, pirmsskolas iestāžu unkultūras iestāžu, darba algu aprēķināšanas, nodokļu ieturēšanas unnaudas līdzekļu operāciju dokumentu uzskaiti, konstatēts, ka kopumā finansiālādarbība, grāmatvedības uzskaite un organizācija par revidējamo laika posmutiek veikta atbilstoši Likuma 'Par grāmatvedību', MK noteikumiem'Par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu' un FM InstrukcijaiNr.3 noteikumiem.

 3. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vad. I.Ķieģele) un padotībasiestādēs:

  1. Ievērojot Darba likuma 'Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu' 113.panta un 114.panta prasības, sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu, sagatavojot rīkojumu par darbinieka atbrīvošanu, norādīt atbrīvotā darbinieka pēdējo darba dienu iestādē,
  2. Turpmākajā darbībā, ievērot DL 67.pantu 'Piemaksa par nakts darbu' saskaņā ar 138.panta prasībām, kā arī 144.pantu 'Darbs svētku dienās', saskaņā ar 68.panta prasībām, un lai nodarbinātu darbinieku svētku dienā, sagatavojot rīkojumu par nodarbināšanu svētku dienā, jābūt minētai atbilstošai atlīdzībai, vai piešķirtai atpūtas dienai,
 4. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad.A.Zerne):

  1. Lai sekotu un izvērtētu budžeta līdzekļu efektīvu izlietošanu Cēsu pilsētas domes padotības iestādēs, ne retāk, kā vienu reizi ceturksnī, Finansu nodaļai veikt analīzi, par aprēķināto un izmaksāto darba algu faktisko stāvokli (pedagogu mērķdotācijas un pašvaldības finansējums padotības iestāžu darbiniekiem),
 5. Cēsu pilsētas izglītības iestāžu, pirmsskolas iestāžu un kultūrasiestāžu vadītājiem un Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas grāmatvežiem:

  1.  Grāmatvedības reģistros attaisnojuma dokumentus sagatavot tā, lai visā tā glabāšanas laikā nezustu tajā ietvertā informācija un tiktu nodrošināts tā juridiskais spēks,
  2.  Grāmatvedības uzskaitē, pēc attaisnojuma dokumenta pārbaudes uz tā (dokumenta) norādīt grāmatojumu - kontējumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, ordera numuru un ieraksta reģistrācijas numuru,
  3. Pievērst uzmanību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām - avansa norēķinu izdevumu attaisnojošiem dokumentiem (EKA čekiem un rēķiniem),
  4. Par nelielos daudzumos iegādātām kancelejas precēm, medikamentiem, saimniecības precēm, kuras iegādātas un tūlīt izsniegtas iestādes vajadzībām, kā arī par saņemtiem pakalpojumiem, kuri norakstīti faktiskajos izdevumos, uz izdevumu attaisnojošiem dokumentiem, norādīt iegādāto preču jeb saņemto pakalpojumu izlietojumu, saskaņojot to ar iestādes vadītāju, vai sastādot aktu par preču izlietojumu,
  5. Grāmatvedības uzskaitē un iestāžu vadītāju izdotajos rīkojumos par komandējuma izdevumiem, lielāku uzmanību pievērst MK Noteikumiem Nr.219. 'Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi'.

Parpamatlīdzekļa -
Līvu laukuma, Cēsīs izveidošanu

__________________________________________

 

   Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (18.12.2003. protokols Nr.26)atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes veiktajiem ieguldījumiem Līvu laukuma, Cēsīsizveidošanā:

 1. Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) pēc stāvokļa uz2003.gada 24.decembri norakstīt no konta 'Pamatlīdzekļu izveidošana unnepabeigto celtniecības objektu izmaksas' un uzņemt grāmatvedībasuzskaitē kontā 'Citas celtnes, izbūves un ceļi' izveidoto pamatlīdzekli- Līvu laukumu - LVL 49 035.79 (četrdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmitpieci lati, 79 santīmi) vērtībā;

 2. Pamatojoties uz LR MK 25.11.2003. noteikumiem Nr.665 'GrozījumiMinistru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumos Nr.96 'Noteikumi par budžetaiestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem'noteikt pamatlīdzeklim lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi un nolietojumanormu 10% gadā.

Parsporta skolotāja amata vienības izveidošanu Cēsu pilsētas 1.pirmsskolasizglītības iestādē

__________________________________________

 

   Pamatojotiesuz Izglītības un zinātnes ministrijas ar 2002.gada 25.maija rīkojumuapstiprināto 'Pirmsskolas izglītības programmas paraugs' , Cēsupilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesniegumu, Cēsupilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.12.2003.,prot.Nr.24) un Finansu komitejas (18.12.2003., prot.Nr.26) atzinumiem, Cēsupilsētas dome nolemj:

 

 1. Ar2004.gada 1.janvāri izveidot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādēamata vienību - sporta skolotājs.

 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt2004.gada budžetā finansējumu.

Parizmaiņām Cēsu centrālās bibliotēkas amata vienību sarakstā

__________________________________________

 

   Pamatojotiesuz Cēsu centrālās bibliotēkas direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas (18.12.2003., prot.Nr.24) un Finansukomitejas (18.12.2003., prot.Nr.26) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Veiktizmaiņas Cēsu centrālās bibliotēkas amata vienību sarakstā:

 1. Ar2004.gada 1.janvāri likvidēt 0,5 likmes autovadītāja amata vienības.

 2. Ar2004.gada 1.janvāri izveidot 1 (vienu) amata vienību - informācijas tehnoloģijuspeciālists.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzētfinansējumu 2004.gada budžetā.

Par Cēsukultūras centra pasākumiem piešķirtā finansējuma izlietojumu

__________________________________________

 

   Pamatojotiesuz Cēsu kultūras centra direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības,kultūras un sporta komitejas (18.12.2003., prot.Nr.24) un Finansu komitejas(18.12.2003., prot.Nr.26) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

   Mainīt2003.gada pašvaldības pamatbudžetā kultūras pasākumiem (valdības funkcijuklasifikācijas kods 08.250) neizlietotā finansējuma Ls 152,22 (viens simtspiecdesmit divi lati 22 santīmi) izlietojuma mērķi un atļaut izlietot Cēsukultūras centra materiālās bāzes pilnveidošanai - apgaismes ķermeņu iegādei.

Parprojektu konkursa 'Bērniem piemērota vide' nolikuma apstiprināšanu
__________________________________________

 

   Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(18.12.2002.prot.Nr.24) un Finansu komitejas (18.12.2002.prot.Nr.26) atzinumiem,Cēsu pilsētas dome nolemj :

 

Apstiprinātprojektu konkursa 'Bērniem piemērota vide' nolikumu, saskaņā arpielikumu


Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
24.12.2003.,prot.Nr.24, § 23

 

Projektukonkurss 'Bērniem piemērota vide'
Nolikums

Mērķi:

 • veicināt bērnu un jauniešu līdzdalību sabiedrības dzīvē un lēmumupieņemšanā;

 • veidot bērnu un jauniešu dialogu ar atbildīgajām pašvaldības institūcijāmbērniem piemērotas vides veidošanai;

 • atbalstīt bērnu un jauniešu iniciatīvas vides sakārtošanā unfinansiāli atbalstot projektu realizāciju;

 • izstrādāt pašvaldības rīcības plānu bērniem piemērotas videsveidošanai;

 • sagatavot kvalitatīvus projektus iesniegšanai konkursa otrai kārtai,ko organizē rajona padome;

 • bērnu un jauniešu iesaistīšana pašvaldības un valsts svarīgu lēmumupieņemšanā.

Organizatori:
Konkursu organizē Cēsu pilsētas dome sadarbībā ar Cēsu bērnu un jauniešucentru;
Dalībnieki:
Visi Cēsu pilsētas bērni un jaunieši vecumā līdz 20 gadiem.
Norise
2003.g.decembris-2004.g.13.februāris
    Bērni un jaunieši izstrādā projektus (saskaņā ar pielikumu), iesniedz Cēsubērnu un jauniešu centrā līdz 2004.g.13.februārim.
    Projekta aprakstam jāpievieno divas A1 formāta kartes ar esošās situācijaskonstatējumu un paredzamajām izmaiņām pēc projekta realizēšanas
    No 16.-27.februārim notiks projektu izvērtēšana
    un aizstāvēšana.
Vērtēšana
Konkursā tiek iesniegti un vērtēti individuālie un kolektīvie darbi.
Konkursam iesniegtos darbus vērtē komisija šādā sastāvā : 

Komisijas priekšsēdētājs
    D. Vasmanis - Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejaspriekšsēdētājs
Komisijas locekļi:
    L. Kokina - Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja
    A.Bāliņa - Diega - Cēsu bērnu un jauniešu centra metodiķe darbā arjaunatni
    J. Rozenbergs - Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs
    V. Krastiņš - Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas plānotājs
    A. Jurševska - Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomiste
    M. Bērziņš - Cēsu pilsētas Jauniešu domes pārstāvis


Projektu realizācijas kopējais fonds ir Ls 1600.
Projekta uzvarētāju balvu fonds Ls 100.

Pielikums
projektu konkursam
'Bērniem piemērota vide'
nolikumam

Projektapieteikums konkursam
'Bērniem piemērota vide'.


1.daļa.Projekta kopsavilkums.

Projektanosaukums  
Projektaiesniedzēja skola  
Projektakonsultanta vārds, uzvārds, tālruņa Nr.  

 

Projektaautori:

Vārds, uzvārds, klase  
Vārds, uzvārds, klase  
Vārds, uzvārds, klase  
Vārds, uzvārds, klase  
Vārds, uzvārds, klase  


Projektakopsavilkums
Norādiet kā Jums trūkst apkārtnē un ko jūs vēlaties izmainīt. Nepārsniedzietšeit atvēlēto laukumu - ne vairāk kā 13 līnijas.

 


2.daļa. Projekta apraksts.


Kāda ir problēma?
Aprakstiet to problēmu, kuru Jūs esat nolēmuši risināt.

 Kāds būs rezultāts, kad problēma būs atrisināta?
Norādiet, ko vēlaties sasniegt ar savu projektu.

 

 Kas un ko darīs?
Miniet visus pasākumus, kādā veidā Jūs domājat izmainīt risināmo problēmu.Norādiet atbildīgo par pasākumu un izpildes laiku. Atsevišķās darbībasnumurējiet.
Piemēram:
1.Krūmu izciršana skolas parkā.

 

 

N.p.k. Pasākums  Atbildīgais  Laiks
       
       
       
       
       


Ko būsim izdarījuši?
Norādiet, kas mainīsies, kad būsiet realizējuši projektu?

 

 3.daļa.Projekta finansējums.
Norādiet, kādām vajadzībām un cik daudz naudas būs nepieciešams, laiprojektu realizētu.

N.p.k    
     
     
     
     
     
     
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv