Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

09.10.2003. Domes sēdes lēmumi


 

Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 9.oktobrī (prot.Nr.19)
pieņemtie lēmumi

Par dzelzceļa pievadceļu nomu
____________________________________

Izskatot akciju sabiedrības “8.CBR” iesniegumu (Nr.1630/1-23;23.08.2003.) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas2003.gada 02.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Slēgt nomas līgumu ar A/S “8.CBR” par dzelzceļa pievadceļuEduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kad.Nr.4201-503-0045), saskaņā ar pielikumu.

 

Par zemes gabala nomu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs
____________________________________

Izskatījusi akciju sabiedrības “8.CBR” iesniegumu (Nr.1630/1-23;23.08.2003.) par zemes nomu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18A un pamatojoties uzCēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 02.oktobra sēdes atzinumu(prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2003.gada 10.oktobri atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija lēmumu Nr.486, (prot.Nr.12) “Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Veidenbauma ielā 20”.
  2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar akciju sabiedrību “8.CBR” (Reģ.Nr.43903002559, juridiskā adrese Rīgas ielā 16, Smiltene) par zemes gabalu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs sākot ar 2003.gada 10.oktobri līdz 2004.gada 31.decembrim.
  3. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 11432 m2.
  4. Zemes gabala lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija (1001).
  5. Zemes nomas maksas apmērs ir 4% no zemes paraugvērtības.
  6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes gabala nomu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs
____________________________________

Izskatījusi akciju sabiedrības “8.CBR” iesniegumu (Nr.1630/1-23;23.08.2003.) par zemes nomu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 17A un pamatojoties uzCēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 02.oktobra sēdes atzinumu(prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar akciju sabiedrību “8.CBR” (Reģ.Nr.43903002559, juridiskā adrese Rīgas ielā 16, Smiltene) par zemes gabalu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs sākot ar 2003.gada 10.oktobri līdz 2004.gada 31.decembrim.
  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 4108 m2.
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija (1001).
  4. Zemes nomas maksas apmērs ir 4% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs
____________________________________

Izskatījusi Ilutas Bērziņas, Daigas Ūdres un Irinas Suharževskasiesniegumu (Nr.1845/1-25; 01.10.2003.) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2003.gada 02.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.18), Cēsupilsētas dome nolemj: 

  1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar Ilutu Bērziņu, Daigu Ūdri, un Irinu Suharževsku, par zemes gabalu Stacijas laukumā 7, Cēsīs uz 5 gadiem, sākot ar 2003.gada 1.oktobri.
  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 131 m2.
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 5% no zemes paraugvērtības.
  5. Zemes nomas līgumā paredzēt punktu, ka zemes nomas līgums automātiski pagarinās par vienu gadu, ja līdz līguma darbības termiņa beigām kāda no pusēm nav rakstiski otrai pusei ierosinājusi grozīt līgumu.
  6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

    

 

Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 14.augusta lēmumā(prot.Nr.15, paragr.Nr.15) “Par atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes Cēsupilsētā”
____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu rajona patērētāju interešu aizstāvībaskluba “Aizstāvis” 12.09.2003. iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecībaskomitejas 2003.gada 02.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.18), Cēsu pilsētas domenolemj:

Iekļaut darba grupas sastāvā par atslēgšanos no centralizētāssiltumapgādes sistēmas kārtības izstrādāšanu Cēsu rajona patērētāju interešuaizstāvības kluba “Aizstāvis” pilnvaroto personu.


Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 15.05.2003. sēdes lēmumā (prot.Nr.10, paragr.Nr.7)
“Par iepirkuma komisijas apstiprināšanu”
____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu tirgus kompleksa būvniecībai un būvniecībasfinansēšanai iepirkuma komisijas 2003.gada 25.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.2)un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 02.oktobra sēdes atzinumu(protokols Nr. 18), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izslēgt no 1.1.punkta vārdus “un būvniecības finansēšanai” .

 

Par Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija sēdes lēmuma (prot. Nr.10, § 12)

‘’Par dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs,kadastra apzīmējums 4201 503 0045; zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs,kadastra Nr. 4201 003 0165; zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, kadastraNr. 4201-003-0168, atsavināšanu’’ izpildes apturēšanu
____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanaskomisijas priekšlikumu (prot. Nr. 13, 01.10.2003.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apturēt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija sēdes lēmuma ‘’Par dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 503 0045; zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0165; zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, kadastra Nr. 4201-003-0168, atsavināšanu’’ izpildi uz nenoteiktu laiku.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs J.BEIKMANIS).

 

Par nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 3, Cēsīs, atsavināšanu
____________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantasatsavināšanas likumu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijaspriekšlikumu (prot. Nr. 13, 01.10.2003.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra sēdes lēmumu ‘’Par zemesgabala Cēsīs, Saulrītu ielā 3, nodošanu privatizācijai’’ (prot. Nr. 26, paragrāfs Nr. 10).
 2. Atsavināt nekustamo īpašumu Saulrītu ielā 3, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201-004-0625, 1744 kv.m. platībā. Uz zemes gabala atrodas ēkas un būves, kas nav reģistrētas zemesgrāmatā, un kuru tehniskais stāvoklis nepieļauj to ekspluatāciju. Iepriekš izstrādājot atbilstošu projektu, pircējam ēkas un būves jānojauc vai pilnībā jārekonstruē.
 3. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati).
 4. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 5. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
 6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs J.BEIKMANIS).

 

Par nekustamā īpašuma Caunas ielā 6a, Cēsīs,
nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumuNr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļuīpašniekiem apsaimniekošanā”, 2003.gada 15. septembra dzīvojamās mājas Caunasielā 6a, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku sapulces protokolu un Cēsu pilsētaspašvaldības bezpeļņas uzņēmuma Dzīvokļu pārvalde 2003. gada 19.septembra vēstulinr. 1-2/2061, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1.Ar 2003.gada 1. oktobri izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances 44dzīvokļu dzīvojamo māju Caunas ielā 6a, Cēsīs.

2. Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājsI.MERCS) sagatavot mājas nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamomāju nodošanas komisijai nodot dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā nekustamoīpašumu Caunas ielā 6a, Cēsīs, 06.10.1998. reģistrētu zemesgrāmatunodaļā, nodalījums nr. 678, uz pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļu īpašniekupilnvarotai personai – Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam Dzīvokļupārvaldei, reģ. nr. 49503000909.

3. Apstiprināt mājas Caunas ielā 6a, Cēsīs, nodošanas aktaobligātu pielikumu – nekustamā īpašuma sadalīšanas aktu.

 

 

Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 24, Cēsīs,
nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumuNr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļuīpašniekiem apsaimniekošanā”, 2003.gada 25. jūlija dzīvojamās mājas LielāsKatrīnas ielā 24, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku iesniegumu, Cēsu pilsētas dome no l e m j :

1.Ar 2003.gada 1. oktobri izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilancesdivu dzīvokļu dzīvojamo māju Lielā Katrīnas ielā 24, Cēsīs.

2.Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājsI.MERCS) sagatavot mājas nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamomāju nodošanas komisijai nodot dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā nekustamoīpašumu Lielā Katrīnas ielā 24, Cēsīs, 13.01.1997. reģistrētuzemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 265, uz pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļuīpašniekiem Baibai METĀLAI, un Dzintaram BERGINAM.

3. Apstiprināt mājas Lielā Katrīnas ielā 24, Cēsīs,nodošanas akta obligātu pielikumu – nekustamā īpašuma sadalīšanas aktu.

 

 

Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktoresiesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(02.10.2003., prot. Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikumu, saskaņāar pielikumu .

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2000.gada24.augusta (prot.Nr.18, §3) lēmumu “Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolasnolikumu”.

3. Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktorei Ilgai Smelterei,likumdošanā noteiktajā kārtībā , informēt izglītības un zinātnes ministrijasiestāžu reģistru par izmaiņām iestādes nolikumā.

 

 

Par zemes gabala Līgatnes ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu
____________________________________

Izskatot zemes gabala Līgatnes ielā 2, Cēsīs, īpašnieces IlgasJanitēnas, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 1828/1-23; 22.09.2003.),pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3.oktobra atzinumu Nr.94(prot.nr.20), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Līgatnes ielā 12, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1008),divās atsevišķās daļās;

2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas Cēsu audzināšanas iestādeinepilngadīgajiem teritorija, un tai pieguļošā Vinterupītes gravas daļa, piešķirtadresi Gaujas iela 23A, Cēsis (kad.nr.4201-007-1014);

     2.1. Zemes gabala platība 15300 m2, vairāk vaimazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
     2.2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti(0906);
     2.3. Pieņemt zināšanai, ka:
          2.3.1. piekļūšana zemes gabalamGaujas ielā 23A, Cēsīs, caur zemes gabalu Gaujas ielā 23, Līgatnes ielā 6, Cēsīs;
          2.3.2. perspektīvē zemes gabalsGaujas ielā 23A, Cēsīs, pievienojams zemes gabalam Gaujas ielā 23, Līgatnes ielā 6,Cēsīs;
3. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas dzīvojamā māja un garāžas, saglabātadresi Līgatnes iela 12, Cēsis (kad.nr.4201-007-1008);
     3.1. Zemes gabala platība 19893 m2, vairāk vaimazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
     3.2. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve(0701) – 18893 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērotdabā, satiksmes infrastruktūras objekti (1106 – transportlīdzekļu garāžu apbūve)– 1000 m2;

4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabaluapgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālāsuzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajāsinženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā,Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunasielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieksnodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par Cēsu pilsētas domes 1995.gada 23.februāra lēmuma Nr.66(prot.Nr.4)
punktu 2. un 4. atzīšanu par spēku zaudējušiem un zemes lietošanas mērķaapstiprināšanu zemes gabalam Gaujas ielā 25A, Cēsīs
____________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 23.februāra lēmumu Nr.66(prot.Nr.4) uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Gaujas ielā 25a, atjaunotas īpašumatiesības Zigfrīdam Alsiņam, par kura mantiniekiem ar Cēsu rajona tiesas 2000.gada1.septembra spriedumu lietā Nr.2-219 M2 apstiprināti Jānis Alsiņš un Ligita Alsiņa.Ar minēto domes lēmumu zemes gabalam noteikts apgrūtinājums “zemes gabalu šķērsokanalizācijas izlaide”, kurš vairs nav spēkā sakarā ar blakus esošā namīpašumapieslēgšanu pilsētas kanalizācijas tīklam. Zemes gabalam noteikts lietojuma mērķis“individuālā dzīvojamā apbūve”, bet, ievērojot zemes gabala konfigurāciju unatrašanos Vinterupītas gravā, ietverot bijušās Vinteralas ieejas vietu, tā daļaiiespējams noteikt zemes lietošanas mērķi kā koplietošanas rekreācijas objektam.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiemNr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijaskārtība”, pamatojoties uz firmas “LATīpašums” Mērniecības biroja veikto zemesgabala kadastrālo uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3.oktobraatzinumu Nr.99 (prot.nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 1995.gada 23.februāra lēmuma Nr.66 (prot.Nr.4) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Gaujas ielā 25a” punktus 2. un 4.;
 2. Zemes gabala Gaujas ielā 25A, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-0935), platība kadastrāli uzmērot noteikta 7090 m2;
 3. Zemes lietošanas mērķi - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) - 3000 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0908) - 4090 m2;
 4. Pieņemt zināšanai, ka piekļūšana zemes gabala apbūvējamai daļai no Lauku ielas pa piebraucamo ceļu - ielas atzaru.

 

Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 72, Cēsīs
____________________________________

Cēsu pilsētā Rīgas ielas pāra numuru pusē apmēram 800 m garāielas posmā atrodas divi īpašumi ar adresi Rīgas iela 72, no kuriem vienam ir jāmainaadrese, kā arī nav adresu rezerves, kas būs nepieciešama uzsākot apbūvi šajārajonā.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiemNr.384 “Adresācijas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas2003.gada 3.oktobra atzinumu Nr.96 (prot.nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Mainīt adresi nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 72, Cēsīs(īpašnieks SIA firma “Apse”, kad.nr.4201-008-1106) un piešķirt tam jaunu adresi Rīgasiela 88, Cēsis.

 

Par 1995.gada 8.jūnija lēmuma Nr.285 (prot.nr.12) punktu 6., 7. un 8.atzīšanu par spēku zaudējušiem, adreses maiņu zemes gabaliem Rīgas ielā 74 unRīgas ielā 80, Cēsīs, un namīpašumam Rīgas ielā 74, Cēsīs
____________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1994.gada 16. jūnija lēmumu Nr.5 un1995.gada 8.jūnija lēmumu Nr.285 (prot.nr.12) uz zemes gabalu Rīgas ielā 74 (agrāk“Jaunkrūmiņi” vai “Melceri”) atjaunotas īpašuma tiesības Ligitai Jansonei unMirdzai Lācei, katrai uz 1/3 domājamo daļu zemes gabala, un Zaigai Luriņai un MaijaiLācei, katrai uz 1/6 domājamo daļu no zemes gabala. Saskaņā ar Rīgas pilsētasVidzemes priekšpilsētas tiesas 1995.gada 20.oktobra spriedumu lietā Nr.2-7598/II parmirušās Mirdzas Lāces mantinieci uz šo zemes gabalu atzīta Baiba Jansone.

Ievērojot to, ka, pieņemot domes lēmumu par īpašuma tiesībuatjaunošanu, zemes gabaliem Rīgas ielas pāra numuru pusē noteiktas adreses Rīgas iela74 un Rīgas iela 80, Cēsis, nav ņemts vērā tas, ka 800 m garā Rīgas ielas posmāatrodas divi namīpašumi ar adresi Rīgas iela 72, no kuriem vienam ir jāmaina adrese,kā arī nav rezervēta neviena jauna adrese, jaunas adreses piešķiramas arīvēsturiskā zemes gabala “Melceri” daļām, kā arī denacionalizētajamnamīpašumam uz tā.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiemNr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijaskārtība”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 18.septembraatzinumu Nr.93 (prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 1995.gada 8.jūnija lēmumaNr.285 (prot.Nr.12) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Rīgas ielā 74(agrāk “Jaunkrūmiņi” vai “Melceri”)” punktus 6., 7. un 8;

2. Mainīt adresi zemes gabala daļai un namīpašumam ar līdzšinējo adresi Rīgasiela 74, Cēsis, un piešķirt tiem jaunu adresi Rīgas iela 104, Cēsis(kad.nr.4201-008-1107);
     2.1. Zemes gabala platība 81250 m2, vairāk vaimazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
     2.2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņudzīvojamo māju apbūve (0601);

3. Mainīt adresi zemes gabala daļai ar līdzšinējo adresi Rīgas iela 80, Cēsis,un piešķirt jaunu adresi Rīgas iela 108, Cēsis (kad.nr.4201-008-1108);      3.1. Zemes gabala platība 8230 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemesgabalu uzmērot dabā;
     3.2. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);

4. Zemes gabalam Rīgas ielas nepāra numuru pusē saglabāt adresi Rīgas iela 115,Cēsis (kad.nr.4201-008-1305);
     4.1. Zemes gabala platība 13590 m2, vairāk vaimazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
     4.2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņudzīvojamo māju apbūve (0601).

 

Par zemes gabala Agras ielā 3, Cēsīs, izveidošanu
____________________________________

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 13.decembra atzinumuNr.237 (prot.nr.16) uz vēsturiskā zemes gabala “Lācīši” daļu Cēsu pilsētasadministratīvajās robežās atjaunotas īpašuma tiesības Baibai Jansonei uz 1/2domājamo daļu no zemes gabala, Jānim Jansonam, Zaigai Luriņai un Maijai Lācei uz 1/6domājamo daļu no zemes gabala katram. Saskaņā ar arhīva izziņu par nekustamaīpašuma piederību zemes gabala “Lācīši” platība - 65,71 pūrvietas, t.i.24,4185 ha. Uzmērot zemes gabala daļu, kura atrodas Amatas novadā (agrāk Drabešupagastā), tās kopējā platība noteikta 9,8 ha. Tātad pilsētas teritorijā iemērāmaatlikusī daļa - t.i. 14,6185 ha.

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 11.septembra lēmuma § 3(prot.Nr.17) ceļam starp pilsētas administratīvo robežu un zemes gabala“Lācīši” daļu pilsētas teritorijā piešķirts nosaukums Agras iela un zemesgabalam piešķirama adrese pie šīs ielas, jo ar citām ielām tas nerobežojas.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 18.septembraatzinumu Nr.92 prot.nr.19), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Izveidot no vēsturiskā zemes gabala “Lācīši “ daļas Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā jaunu zemes gabalu un piešķirt adresi Agras iela 3, Cēsis (kad.nr.4201-008-1306);
 2. Zemes gabala platība 146185 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 3. Apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso meliorācijas grāvis;
 4. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

 

Par ielas nosaukuma piešķiršanu un
adreses maiņu namīpašumam Gaujas ielā 85, Cēsīs
____________________________________

Cēsu pilsētā, Gaujas ielas kreisajā pusē aiz namīpašuma Gaujasielā 83, Cēsīs, atzarojas ceļš, kuram nav piešķirts ielas statuss un nosaukums. Pietā aptuveni 100 m attālumā no Gaujas ielas atrodas nekustamais īpašums - zemes gabalsun individuālā dzīvojamā apbūve ar adresi Gaujas ielā 85, Cēsīs, kurš nepieguļGaujas ielai. Tā kā uz zemes gabaliem, kuri atrodas abpus ceļam, ir atjaunotasīpašuma tiesības zemes likumīgajam mantiniekam, un tos pēc reģistrēšanaszemesgrāmatā iespējams sadalīt vairākās daļās, kā arī lai nodrošinātupiekļūšanu nekustamajam īpašumam ar pašreizējo adresi Gaujas iela 85, Cēsis,tieši no ielas, nepieciešams šim ceļam piešķirt ielas statusu un nosaukumu, kā arīatbilstoši mainīt adresi pie tā esošajam nekustamajam īpašumam.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3.oktobraatzinumu Nr.95 (prot.nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Dabā esošam ceļam Cēsīs, kurš atzarojas no Gaujas ielas netālu aiz namīpašuma Gaujas ielā 83, Cēsīs, virzienā uz Raiskuma pagasta “Strautmaļiem”, līdz šķērsojumam ar pilsētas administratīvo robežu, noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Mētru iela (varianti - Miglas iela, Strautu iela) (kad.nr.4201-007-0109);

  Ielas profila platums - 9 m.;

 2. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam ar līdzšinējo adresi Gaujas ielā 85, Cēsīs (īpašniece Dzintra Eglīte, kad. Nr.4201-007-0102), un piešķirt tam jaunu adresi Mētru (Miglas vai Strautu) iela 6, Cēsis.

 

 

Par zemes gabala Birzes ielā 2, Cēsīs,
piešķiršanu lietošanā
____________________________________

Izskatot Valsts uzņēmuma Cēsu naftas bāze (tagadMaksātnespējīgās privatizējamās valsts akciju sabiedrības ”LATVIJAS NAFTA’’Cēsu naftas bāze) 1992.gada 19.jūnija zemes pieprasījumu (reģ.Nr.280/17) par zemespiešķiršanu lietošanā Birzes ielā 2, Cēsīs, pamatojoties uz likumu ‘’Par zemesreformu Latvijas Republikas pilsētās’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada3.oktobra atzinumu Nr.97 (prot.Nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Piešķirt Maksātnespējīgai privatizējamai valsts akciju sabiedrībai ”LATVIJAS NAFTA’’, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.000300317, juridiskā adrese Krustpils iela 1, Rīga, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Birzes ielā 2, Cēsīs (kadastra Nr.4201-002-0504).
 2. Zemes gabala platība 47934 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā.
 3. Zemes lietošanas mērķi: darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801)- 23967 m², rūpniecības objekti - noliktavu apbūve (1002) - 23967 m², vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā.
 4. Pieņemt zināšanai, ka lietošanā nododamais zemes gabals Birzes ielā 2, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Birzes ielā 2, Cēsīs (137Fb), uz kuru bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku zemes pieprasījumi nav saņemti. Zemes gabala īpašnieki uz 1940.gada 21.jūliju nav zināmi.

 

 

 

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu
ēku un būvju Putnu ielā 2, Cēsīs
reģistrēšanai zemesgrāmatā
____________________________________

Izskatījusi Ginta Bujāna (reģ.Nr.1895/1-23; 30.09.2003.) iesniegumu,pamatojoties uz pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3.oktobra sēdes atzinumu(prot.Nr.20), “Grozījumiem likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likumaspēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nosacītajam zemes gabalam Putnu ielā 2, Cēsīs, uz kura atrodas Gintam Bujānam, piederošas ēkas un būves, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-504-0072 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
  2. Zemes gabala platība 8843 m2.
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
  4. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabalu Putnu ielā 2, Cēsīs pilsētas pašvaldībā bijušo zemes īpašnieku vai mantinieku zemes pieprasījumi nav reģistrēti.

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 15.05.1997. lēmumā Nr. 72
“Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas nolikumaapstiprināšanu”
____________________________________

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likumu, un saskaņā ardzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 29.09.2003. ieteikumiem /protokols Nr. 8/,Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izteikt 15.05.1997.lēmuma Nr.72 “Par Cēsu pilsētas domesdzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu” punktus4.1.3. un 4.7. šādā redakcijā:

4.1.3.izskata informāciju un pieņem lēmumus jautājumos par personasdeklarēto ziņu anulēšanu;

4.7. komisijai ir tiesības uzaicināt uz sēdi personu, par kurusaņemta deklarētās dzīvesvietas anulēšanas informācija.

 

 

 

Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā
____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2003.gada2.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.20), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grozīt Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts ar Cēsupilsētas domes 2000.gada 25.maija lēmumu (prot.Nr.12, § 21) 4.3.punktu, izsakot tošādā redakcijā:

“4.3.Administratīvā komisija par savu darbu saņem atalgojumu Ls140,- (viens simts četrdesmit lati) mēnesī (visai komisijai kopā).

 

 

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas pamatskolas
amata vienību sarakstā
____________________________________

Pamatojoties uz 2003.gada 25.septembra Cēsu pilsētas domes lēmumu“ Par līgumu ar SIA “ Tīrības nams” ( prot.Nr.18,§14 ), Izglītības, kultūrasun sporta komitejas

(02.10.2003., prot.Nr.19) un Finansu komitejas ( 02.10.2003.,prot.Nr.20) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Ar 2003.gada 1.oktobri likvidēt Cēsu pilsētas pamatskolasapkopēja amata vienības - 8 likmes.

2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansunodaļai ( vadītāja A.Zerne).

 

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas ģimnāzijas
amata vienību sarakstā
____________________________________

Pamatojoties uz 2003.gada 25.septembra Cēsu pilsētas domes lēmumu“ Par līgumu ar SIA “ Tīrības nams” ( prot.Nr.18,§14 ), Izglītības, kultūrasun sporta komitejas

(02.10.2003., prot.Nr. 19) un Finansu komitejas ( 02.10.2003.,prot.Nr.20) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2003.gada 1.oktobri likvidēt Cēsu pilsētas ģimnāzijasapkopēja amata vienības - 8 likmes.

2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansunodaļai ( vadītāja A.Zerne).

 

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas Mākslas skolas
amata vienību sarakstā
____________________________________

Pamatojoties uz 2003.gada 25.septembra Cēsu pilsētas domes lēmumu“ Par līgumu ar SIA “ Tīrības nams” ( prot.Nr.18,§14 ), Izglītības, kultūrasun sporta komitejas
(02.10.2003., prot.Nr. 19) un Finansu komitejas ( 02.10.2003., prot.Nr.20) atzinumiem,Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1. Ar 2003.gada 1.oktobri likvidēt Cēsu pilsētas mākslas skolā šādas amatavienības:
      Apkopējs – 1 likme;
      Kurinātājs – 1.3 likmes.

2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansunodaļai ( vadītāja A.Zerne).

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes
13.03.2003. lēmumā “ Par Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksta apstiprināšanu”
____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.09.2003. lēmumu “ Parlīgumu ar SIA “ Tīrības nams”, 12.06.2003. lēmumu “ Par Cēsu pilsētas Sportanama nodošanu Cēsu pilsētas sporta skolai” , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 13.03.2003.lēmuma ( prot.Nr.5, § 41 )“ Par Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksta apstiprināšanu” pielikumāšādus grozījumus:

Likvidēt ar 2003.gada 1.oktobri šādas Cēsu pilsētas domes amata vienības:

Dzimtsarakstu nodaļa

  • Apkopējs- kurinātājs               1 vienība

Sporta nams

  • Sporta nama pārzinis               1 vienība
  • Sporta nama dežurants            2 vienības
  • Santehniķis                            0.5 vienības
  • Elektriķis                               0.5 vienības
  • Apkopēja                               3.4 vienības

 

 

 

 

Par līdzekļu piešķiršanu sporta kluba “ Saulrīti” trenerim
____________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta padomes priekšsēdētājaiesniegumu , Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.10.2003., prot.Nr. 19) un Finansu komitejas ( 02.10.2003., prot.Nr.20) atzinumiem,Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt naudas līdzekļus sporta kluba “ Saulrīti” trenerimOļģertam Tīlikam kvalifikācijas celšanai Slovākijā no Cēsu pilsētas domespamatbudžetā sporta pasākumiem plānotajiem sporta klubu līdzekļiem (valdībasfunkciju klasifikācijas kods 08.120).

 

Pielikums

NOMAS LĪGUMS

Cēsīs 2003.gada_____________

Cēsu pilsētas dome, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsīs,nodokļu maksātāja Nr. 90000031048, turpmāk tekstā - Iznomātājs, kuras vārdāsaskaņā ar Cēsu pilsētas domes nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs GintsŠĶENDERS, no vienas puses, un

Akciju sabiedrība ‘’8.CBR’’, juridiskā adrese: Rīgasiela 16, Smiltene, vienotais reģ. Nr. 43903002559, turpmāk tekstā - Nomnieks, kurasvārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājsJānis LĪKANS, no otras puses, noslēdza šo līgumu par tālāk norādīto:

1.Līguma priekšmets

   1.1.Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā parmaksu dzelzceļa pievadceļu Eduarda Veidenbauma ielā 18a, Cēsīs, kadastra Nr.4201 – 503 – 0045), turpmāk tekstā – Pievadceļš.
   1.2. Iznomātājs nodod Nomniekam Pievadceļu (mērķis) – nomniekasaimnieciskās darbības nodrošināšanai.
   1.3. Pievadceļu Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanā saskaņā arpieņemšanas – nodošanas aktu.
   1.4. Nomniekam ir zināms Pievadceļa tehniskais stāvoklis un šajā sakarātam nav nekādu pretenziju.
   1.5. Iznomātājs apliecina, ka viņš ir Pievadceļa īpašnieks arattiecīgām pilnvarām, un kam ir pilnīgas tiesības slēgt šo Līgumu uz tajāminētajiem noteikumiem.
   1.6. Pievadceļš ir Iznomātāja īpašums, kas reģistrēts Cēsuzemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2002.gada 10.oktobrī, nodalījumaNr. 1000 0007 6579.

2. Līguma termiņš

   2.1. Nomas līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un irspēkā līdz 2004. gada 31.decembrim.

3. Nomnieka tiesības un pienākumi

   3.1. Nomniekam ir tiesības:
     3.1.1. izmantot Pievadceļu savas saimnieciskās darbībasnodrošināšanai, un konkrēti: pa Pievadceļu veikt vagonu padošanu un novākšanu,saskaņā ar līgumu, kas jānoslēdz ar akciju sabiedrību ‘’Latvijasdzelzceļš’’, Dzelzceļa likumu, Dzelzceļa pārvadājumu likumu un citiem spēkāesošajiem normatīvajiem aktiem.
   3.2. Nomniekam ir pienākums:
      3.2.1. Pievadceļu izmantot tikai tiem mērķiem, kurinorādīti šī līguma 1.2. punktā;
      3.2.2. noslēgt līgumu ar akciju sabiedrību‘’Latvijas dzelzceļš’’ par vagonu padošanu un novākšanu un/no privātāslietošanas dzelzceļa infrastruktūras Cēsu stacijā;
      3.2.3. izmantojot Pievadceļu, ievērot līgumu ar akcijusabiedrību ‘’Latvijas dzelzceļš’’ par vagonu padošanu un novākšanu un/noprivātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Cēsu stacijā, Dzelzceļa likumu,Dzelzceļa pārvadājumu likumu un citi spēkā esošos normatīvos aktus;
      3.2.4. savlaicīgi maksāt nomas maksu par Pievadceļaizmantošanu;
      3.2.5. uzturēt Pievadceļu tehniskā kārtībā,nodrošināt pastāvīgu tehnisko uzraudzību;
      3.2.6. noslēgt līgumu ar atbilstošu institūciju parsliežu ceļa uzturēšanu atbilstošā tehniskā kārtībā;
      3.2.7. savstarpēji vienojoties atļaut citāminstitūcijām veikt kravu pārvadājumus par Pievadceļu.
      3.2.8. Nomnieks Pievadceļa kapitālo remontu,rekonstrukciju vai pārbūvi veic rakstiski saskaņojot ar Iznomātāju, norādot apjomus,termiņus un izmaksas, kā arī kārtību izdevumu atlīdzināšanai Nomniekam atbilstošišī Līguma 4.3. un 5.3.punktiem.

   3.3. Beidzoties šī līguma darbības termiņam vai izbeidzot to pirmstermiņa, Nomniekam Pievadceļš ir jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kātas tika pieņemtas.

4. Iznomātāja tiesības un pienākumi

   4.1. Iznomātājs apņemas trīs dienu laikā pēc šī Līgumaparakstīšanas nodot Nomniekam lietošanā Pievadceļu, apsekojot Pievadceļu unfiksējot faktisko stāvokli abu Pušu parakstītā aktā.
   4.2. Šī Līguma darbības laikā Iznomātājam ir jānodrošina Nomniekambrīva pieeja Pievadceļam jebkurā diennakts laikā, kā arī Iznomātājs apņemasnetraucēti Nomniekam izmantot Pievadceļu šī Līguma 1.2.punktā minētajiem mērķiem.
   4.3. Iznomātājs atlīdzina Nomniekam visus nepieciešamos un derīgosizdevumus, ko Nomnieks ir veicis Pievadceļam, ja tie iepriekš ir rakstiski saskaņoti arIznomātāju.
   4.4. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Nomniekasaistību izpildi un iznomātā Pievadceļa stāvokli.
   4.5. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Pievadceļa izmantošanu saskaņāar Līguma priekšmetu.
   4.6. Iznomātājam ir tiesības veikt Pievadceļa tehnisko apskati, iepriekšsaskaņojot to ar Nomnieku.
   4.7. Līguma darbības laikā Iznomātājam ir tiesības likumā noteiktajākārtībā atsavināt Pievadceļu trešai personai, par to rakstiski informējot Nomnieku.

5. Maksājumi

   5.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 500,- (pieci simtilati), t.sk. PVN 18%, mēnesī.
   5.2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par tekošo mēnesi līdztekošā mēneša 20. datumam, pārskaitot to Iznomātāja norādītajā kontā.
   5.3. Puses vienojas, ka izdevumi līdz Ls 335,00 (trīs simti trīsdesmitpieci lati), t.sk., PVN 18%, par Pievadceļa apsaimniekošanu un uzturēšanu tehniskākārtībā, kurus sedz Nomnieks, tiek dzēsti no nomas maksas savstarpēja ieskaitaveidā.
   5.4. Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksāIznomātājam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas parkatru nokavēto dienu, ja puses nav rakstiski vienojušās par maksājuma termiņapagarināšanu.

6. Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība

   6.1. Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus veic Pusesrakstiskā formā, un tie ir pievienojami šim līgumam, un ir neatņemama tāsastāvdaļa.
   6.2. Pēc savas izvēles puses var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu pirmstermiņa, ja tas kalpo Nomnieka interesēm un ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz2 (divus) mēnešus iepriekš.

7. Nobeiguma noteikumi

   7.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi,un ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
   7.2. Domstarpības, kuras var rasties starp pusēm, puses risina pirmkārtsavstarpēju sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos – pēc ieinteresētās pusesprasības tiesā.
   7.3. Puses saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiemsavstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī parotrai Pusei radītiem zaudējumiem.
   7.4. Katras puses pienākums ir paziņot otrai rakstiski par juridiskāspersonas nosaukuma, uzņēmējdarbības formas, adreses, bankas rekvizītu maiņunekavējoties pēc to izmaiņu izdarīšanas.
   7.5. Līgums sastādīts 3 eksemplāros, divi atrodas pie Iznomātāja, vienspie Nomnieka. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Iznomātājs
Cēsu pilsētas dome
Raunas iela 4, Cēsis
Reģ. Nr. 90000031048
PVN reģ. Nr. LV90000031048
A/S LUB Cēsu filiāle
Kods UNLAL2X004
Nor. Konta Nr. 04-01313083
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs:
_______________________
/G.ŠĶENDERS/
Nomnieks
Akciju sabiedrība ‘’8.CBR’’
Rīgas iela 16, Smiltene
Vienotais reģ. Nr. 43903002559
PVN reģ. Nr. 4390300255
A/S LUB Smiltenes filiāle
Kods UNLAL2X004
5 Nor. Konta Nr. 160002559
AS ‘’8.CBR’’ valdes priekšsēdētājs:
_______________________
/J.LĪKANS/

 

 

Pielikums

 

Nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 3, Cēsīs
IZSOLES NOTEIKUMI


1. Vispārīgie noteikumi

   1.1. Nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 3, Cēsīs, turpmāk tekstā –nekustamais īpašums, izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamāīpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanaslikumam.
   1.2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanaskomisija, turpmāk tekstā – komisija.
   1.3. Izsole notiek Raunas ielā 4, Cēsīs, 2.stāvā sēžu zālē,2003.gada 19. decembrī plkst. 10.00 .
   1.4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
   1.5. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – LVL 2500,00 (divi tūkstošipieci simti lati). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.
   1.6. Izsoles solis – LVL 100,00 (simts lati).
   1.7. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas,t.i., LVL 250,00 (divi simti piecdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domeskontā Nr. 04-013130835, A/S Latvijas Unibanka Cēsu filiāle, kods UNLALV2X004, vaijāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, jaattiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vaiieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
   1.8. Reģistrācijas nauda – LVL 50,00 (piecdesmit lati).
   1.9. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā‘’Latvijas Vēstnesis’’ un Cēsu rajona laikrakstā – ‘’Druva’’.Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
   1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

2. Nekustamā īpašuma raksturojums

   2.1. Nekustamais īpašums atrodas Cēsīs, Saulrītu ielā 3, un sastāv nozemes gabala ar kadastra numuru 4201-004-0625, 1744 kv.m. platībā. Uz zemes gabalaatrodas ēkas un būves, kas nav reģistrētas zemesgrāmatā. Ēku un būvju tehniskaisstāvoklis nepieļauj to ekspluatāciju. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes būvvaldes2002.gada 11.oktobra atzinu (prot. Nr. 31), iepriekš izstrādājot atbilstošu projektu,ēkas un būves jānojauc vai pilnībā jārekonstruē.
   2.2. Zemes gabala lietošanas mērķis – rūpniecības objektu apbūvesteritorija (1001).
   2.3. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsupilsētas zemesgrāmatā 2000.gada 1.februārī, nodalījuma Nr. 808, uz Cēsu pilsētaspašvaldības vārda.
   2.4. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās , iepriekš piezvanot patālruni __________________.

3. Izsoles priekšnoteikumi

   3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiskapersona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkāesošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un irizpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.
   3.2. Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienas laikrakstā‘’Latvijas Vēstnesis’’ līdz 2003.gada 18. decembra plkst. 14.00 Raunas ielā 4,Cēsīs, 104. kabinetā, jāiesniedz šādi dokumenti:
     3.2.1. fiziskai personai:
      1) kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudassamaksu;
      2) jāuzrāda pase;
      3) izziņa par dzīvesvietu.
     3.2.2. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
      1) spēkā esošu statūtu (personālsabiedrībai –līguma) kopija;
      2) reģistrācijas apliecības kopija;
      3) nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
      4) juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašumaiegādi;
      5) bankas uzziņa par norēķinu kontu;
      6) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa(oriģināls) par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešāmnedēļām no izsoles dienas;
      7) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa(oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrākpar sešām nedēļām no izsoles dienas;
      8) Valsts ieņēmuma dienesta un pašvaldības izziņa(oriģināls) par to, ka juridiskā persona ir samaksājusi visus normatīvajos aktosparedzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanasmaksājumus;
      9) Ārvalstu juridiskai personai jāiesniedz tāsapkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību;
      10) Kvīts par reģistrācijas maksas un nodrošinājumanaudas samaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītājaapliecinātām.
   3.3. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punktu un tāapakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurānorāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personaskodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru,juridisko adresi, atzīmi par šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiemdokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
   3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
      3.4.1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.2.punktaapakšpunktos noteiktos dokumentus;
      3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijastermiņš.


4. Izsoles process

   4.1. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradiestikai viens dalībnieks. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksātanodrošinājuma nauda, bet reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
   4.2. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienudalībnieku, bet uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsoli atliek uz divāmstundām, ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsolesvadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
      4.2.1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsolesdalībniekam;
      4.2.2. noteikt, ka izsole nenotiek.
   4.3. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasītatpakaļ iemaksāto reģistrācijas un nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņudienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
   4.4. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemtjaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
   4.5. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsolespārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē, un viņamseptiņu dienu laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda šajāgadījumā netiek atmaksāta.
   4.6. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsolesnoteikumus.
   4.7. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visasKomisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokoluparaksta visi komisijas locekļi.
   4.8. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina arkomisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ardalībnieku reģistrācijas sarakstu.
   4.9. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu,uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu.Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kasapliecina tā pārstāvības tiesības.
   4.10. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamoīpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādunosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
   4.11. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
   4.12. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašumasākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
   4.13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijaskartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuruun piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsolesvadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmurapiesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdotspersonai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs unsolītā cena tiek ierakstīti protokolā.
   4.14. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamāīpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējosolīto cenu.
   4.15. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanasnekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību unar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajaicenai.
   4.16. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevarkomisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi iratteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrotsno dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda unnodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiekizdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicistikai viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 4.1.punktam.
   4.17. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kasnosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu.Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
   4.18. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu,atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiekatmaksāta, izņemot šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

5. Samaksas kārtība

   5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksātonodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2004.gada19.janvārim.
   5.2. Ja nosolītājs līdz 2004.gada 19.janvārim nav samaksājis nosolītosummu, komisijai ir tiesības piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajampircējam par viņa nosolīto augstāko cenu. Pārsolītajam pircējam ir tiesības divunedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamāīpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedzatbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijaspiedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītāsumma jāsamaksā Komisijas noteiktajā termiņā.

6. Nenotikusi izsole

   6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
      6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk parvienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
      6.1.2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsolessākumcenu;
      6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks navreģistrējies.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

   7.1. Izsoles protokolu apstiprina komisija septiņu dienu laikā no izsolesdienas.
   7.2. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome septiņu dienulaikā no samaksas veikšanas brīža.
   7.3. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātuapstiprināšanas dienas.


8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

   8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētasdomei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas.
   8.2. Ja Komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu7.2.punktā noteiktais termiņš.

 

Pielikums

Akts par nekustamā īpašuma Caunas ielā 6a, Cēsīs,(kadastra Nr.42010090412) nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā unapsaimniekošanā

…………...2003.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 09.10.2003. lēmumu (prot.nr. 19 & 10.), ar Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2001. lēmumu (prot. nr 5,§ 43)izveidotā nekustamā īpašuma nodošanas komisija šādā sastāvā: Komisijaspriekšsēdētājs: A.Mihaļovs - Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Komisijaslocekļi:
     J.Pētersons - Cēsu pilsētas domes būvniecības, teritorijasplānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietnieks, pilsētas teritorijasgalvenais plānotājs;

     R.Kalniņa - Cēsu pilsētas domes speciāliste dzīvokļu unprivatizācijas jautājumos;

     Ģ.Beikmanis - Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņasuzņēmuma “Dzīvokļu pārvalde” priekšnieks;
    
     I.Mercs - Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālāsnodaļas vadītājs nodod Cēsu pilsētas domes valdījumā esošo nekustamo īpašumu Caunasielā 6a, Cēsīs.

Dzīvojamās mājas Caunas ielā 6a, Cēsīs, dzīvokļuīpašnieku pilnvarotā persona Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumsDzīvokļu pārvalde, reģ. nr. 49503000909, pārņem nekustamo īpašumu Caunas ielā6a, Cēsīs, (kadastra Nr. 42010090412) pārvaldīšanā un apsaimniekošanāar 01.10.2003. 1. Nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas komisija veicanekustamā īpašuma apskati un konstatēja:


1. Nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas komisija veica nekustamā īpašumaapskati un konstatēja:
   1.1.Nekustamais īpašums Caunas ielā 6a, Cēsīs, sastāv no 4569,0 m2liela zemesgabala un dzīvojamās mājas, kas 06.10.1998. reģistrēts zemesgrāmatā,nodalījuma nr. 678, uz pilsētas pašvaldības vārda.
   1.2. Mājas celšanas gads: 1982.
   1.3. Sienu materiāls: silikātķieģeļi.
   1.4. Stāvu skaits: 4.
   1.5. Kopējā platība: 3467,9 m².
   1.6. Dzīvokļu īpašumu kopējā platība: 2449,2 m².
   1.7. Dzīvokļu īpašumu skaits: 44.
    tai sk
      1.7.1. dzīvokļi: 44;
      1.7.2. neapdzīvojamās telpas: nav.
   1.8. Privatizēto dzīvokļu īpašumu skaits: 44.
tai sk 1.8.1. dzīvokļi: 44.
      1.8.2. neapdzīvojamās telpas: nav.
   1.9. Apgrūtinājumi (ķīlas līgumi, nomas līgumi, u.c.): nav.
   1.10. Apkures sistēma: centrālā apkure.
   1.11. Ūdensapgādes sistēma: pilsētas ūdensvads.
   1.12. Kanalizācijas sistēma: ir.
   1.13. Gāzes apgādes sistēma: nav.
   1.14. Lifta iekārta: nav
   1.15. Atkritumu vads: nav.
   1.16. Ēkas apdrošināšana: nav apdrošināta.
   1.17. Elektrības skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas.
   1.18. Siltuma skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas.
   1.19. Aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas.
   1.20. Ēkas bilances sākotnējā vērtība Ls 960.88, uz 01.10.2003. ēka100 % privatizēta.
2.Komisijai ir šādas piezīmes par nekustamo īpašumu Caunas ielā 6a, Cēsīs:
   2.1. Dzīvojamā māja ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
   2.2. Iesniegtas prasības tiesā: nav.
   2.3. Dzīvokļu īpašnieku parāds uz pārņemšanas brīdi sastāda: pēcizziņas.

3. Pārsūdzības laiks un kārtība
Personas, kuru intereses vai tiesības tiek aizskartas ar nekustamā īpašuma nodošanudzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai – Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņasuzņēmumam Dzīvokļu pārvaldei - apsaimniekošanā, var iesniegt prasību par savutiesību un interešu aizstāvību Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam 7 dienulaikā pēc akta parakstīšanas par nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu.
4. Vienlaicīgi ar nekustamo īpašumu tiek nodoti sekojoši dokumenti
   4.1.Zemes robežu plāns.
   4.2. Zemesgrāmatu akta kopija.
   4.3. Mājā pierakstīto personu saraksts.
   4.4. Dzīvojamo telpu īres līgumu kopijas vai oriģinālus: nav.
   4.5 Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu kopijas: nav.
   4.6. Īpašnieku, īrnieku, nomnieku parādnieku saraksts uz pārņemšanasbrīdi.
   4.7. Izziņa par privatizētajiem dzīvokļu īpašumiem.
   4.8. Dzīvokļu kartiņu kopijas: 44.
   4.9. Personu kartiņu kopijas: nav.
Nekustamā īpašuma Caunas ielā 6a, Cēsīs, nodošanas un pārņemšanas aktssastādīts uz 2 lapām 3 eksemplāros.

Nodod _______________ / A.Mihaļovs /
Pārņem_________________ /Ģ.Beikmanis/

_______________/ J.Pētersons/
_______________ / R.Kalniņa/
_______________ / Ģ.Beikmanis/
_______________ / I. Mercs/

Ar savu parakstu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums Caunasielā 6a, Cēsīs, nav ieguldīts citās uzņēmējsabiedrībās, pārdots, ieķīlāts,dāvināts, ziedots vai kā citādi apgrūtināts.

_______________/ Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs/

Pielikums

 

 

Akts par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 24,Cēsīs,(kadastra Nr. 42010051616) nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašniekupārvaldīšanā un apsaimniekošanā
_______________________________

…………...2003.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 09.10.2003. lēmumu (prot.nr. .. &..), ar Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2001. lēmumu (prot. nr 5,§ 43)izveidotā nekustamā īpašuma nodošanas komisija šādā sastāvā: Komisijaspriekšsēdētājs: A.Mihaļovs - Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Komisijaslocekļi:
       J.Pētersons - Cēsu pilsētas domes būvniecības,teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietnieks, pilsētasteritorijas galvenais plānotājs;
      
        R.Kalniņa - Cēsu pilsētas domes speciālistedzīvokļu un privatizācijas jautājumos;

        Ģ.Beikmanis - Cēsu pilsētas pašvaldībasbezpeļņas uzņēmuma “Dzīvokļu pārvalde” priekšnieks;

        I.Mercs - Cēsu pilsētas domes dzīvokļu unkomunālās nodaļas vadītājs

nodod Cēsu pilsētas domes valdījumā esošo nekustamo īpašumu LielāKatrīnas ielā 24, Cēsīs.

Dzīvojamās mājas Lielā Katrīnas ielā 24, Cēsīs,dzīvokļu īpašnieki Baiba METĀLA, un Dzintars BERGINS, pārņem nekustamo īpašumu LielāKatrīnas ielā 24, Cēsīs, (kadastra Nr. 42010051616) pārvaldīšanā unapsaimniekošanā ar 01.10.2003. 1. Nekustamā īpašuma nodošanas unpārņemšanas komisija veica nekustamā īpašuma apskati un konstatēja:
   1.1.Nekustamais īpašums Lielā Katrīnas ielā 24, Cēsīs, sastāv no430,0 m2 liela zemesgabala un dzīvojamās mājas, kas 13.01.1997. reģistrētszemesgrāmatā, nodalījuma nr. 265, uz pilsētas pašvaldības vārda.
   1.2. Mājas celšanas gads: 1988.
   1.3. Sienu materiāls: silikātķieģeļi.
   1.4. Stāvu skaits: 2.
   1.5. Kopējā platība: 194,5 m².
   1.6. Dzīvokļu īpašumu kopējā platība: 194,5 m².
   1.7. Dzīvokļu īpašumu skaits: 2. tai sk
      1.7.1. dzīvokļi: 2;
      1.7.2. neapdzīvojamās telpas: nav.
   1.8. Privatizēto dzīvokļu īpašumu skaits: 2. tai sk
      1.8.1. dzīvokļi: 2.
      1.8.2. neapdzīvojamās telpas: nav.
   1.9. Apgrūtinājumi (ķīlas līgumi, nomas līgumi, u.c.): nav.
   1.10. Apkures sistēma: malkas apkure.
   1.11. Ūdensapgādes sistēma: pilsētas ūdensvads.
   1.12. Kanalizācijas sistēma: ir.
   1.13. Gāzes apgādes sistēma: nav.
   1.14. Lifta iekārta: nav
   1.15. Atkritumu vads: nav.
   1.16. Ēkas apdrošināšana: nav apdrošināta.
   1.17. Elektrības skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas.
   1.18. Siltuma skaitītāja stāvoklis: nav.
   1.19. Aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas.
   1.20. Ēkas bilances vērtība: uz 01.10.2003. ēka 100 % privatizēta.

2. Komisijai ir šādas piezīmes par nekustamo īpašumu LielāKatrīnas ielā 24, Cēsīs:
   2.1. Dzīvojamā māja ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
   2.2. Iesniegtas prasības tiesā: nav.
   2.3. Dzīvokļu īpašnieku parāds uz pārņemšanas brīdi sastāda: nav.

3. Pārsūdzības laiks un kārtība Personas, kuru intereses vaitiesības tiek aizskartas ar nekustamā īpašuma nodošanu dzīvokļu īpašniekiemBaibai METĀLAI, un Dzintaram BERGINAM, apsaimniekošanā, var iesniegt prasību par savutiesību un interešu aizstāvību Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam 7 dienulaikā pēc akta parakstīšanas par nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu.

4. Vienlaicīgi ar nekustamo īpašumu tiek nodoti sekojoši dokumenti
   4.1.Zemes robežu plāns.
   4.2. Zemesgrāmatu akta kopija.
   4.3. Mājā pierakstīto personu saraksts.
   4.4. Dzīvojamo telpu īres līgumu kopijas vai oriģinālus: nav.
   4.5 Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu kopijas: nav.
   4.6. Īpašnieku, īrnieku, nomnieku parādnieku saraksts uz pārņemšanasbrīdi: nav.
   4.7. Izziņa par privatizētajiem dzīvokļu īpašumiem.
   4.8. Dzīvokļu kartiņu kopijas: 2.
   4.9. Personu kartiņu kopijas: nav.

Nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 24, Cēsīs, nodošanas un pārņemšanas aktssastādīts uz 2 lapām 3 eksemplāros.

Nodod _______________ / A.Mihaļovs /
Pārņem  _________________ /B.Metāla/

_______________ / J.Pētersons/
_______________ / R.Kalniņa/
_______________ / Ģ.Beikmanis/
_______________ /Dz.Bergins/
_______________ / I. Mercs/

Ar savu parakstu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums LielāKatrīnas ielā 24, Cēsīs, nav ieguldīts citās uzņēmējsabiedrībās, pārdots,ieķīlāts, dāvināts, ziedots vai kā citādi apgrūtināts.

_______________/ Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs/

Z.V

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv