Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

28.08.2003. Domes sēdes lēmumi


 

Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 28.augustā (prot.Nr.16)
pieņemtie lēmumi

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.novembra
lēmumā (protokols Nr. 27; §8) “Par nolikuma “Par Cēsu pilsētas mācību
iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju””
___________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (21.08.2003. prot. nr.15) un Finansu komitejas (21.08.03., prot Nr. 17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.novembra lēmumu (protokols Nr. 27; §8) “Par nolikuma “Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju””, un ar to apstiprināto nolikumu aizstājot lēmumā un nolikumā vārdu “Prēmija” attiecīgajā locījumā ar vārdu “naudas balva” attiecīgajā locījumā.
  2. Piešķirt naudas balvu Ls 75,- (septiņdesmit pieci lati) apmērā Cēsu pilsētas ģimnāzijas audzēknim Edgaram VIMBAM.
  3. Piešķirt naudas balvu Ls 50,- (piecdesmit lati) apmērā Cēsu pilsētas 1.pamatskolas skolniecei Ievai ŠĶENDEREI.
  4. Piešķirt naudas balvu Ls 50,- (piecdesmit lati) apmērā Cēsu pilsētas 1.pamatskolas skolniecei Katei ĒRGLEI.

 

“Par Cēsu tirgus kompleksa Valmieras ielā 2,
Cēsīs rekonstrukcijas publisko apspriešanu”
___________________________________________

Noklausoties BO SIA “Cēsu tirgus” direktora M. Bērziņa ziņojumu, ņemot vērā Cēsu pilsētas domes pieņemtos lēmumus par Cēsu tirgus rekonstrukciju, no 2000.–2003. gadam laikrakstos “Druva” un “Cēsu vēstis” publicētos materiālus, kā arī 2002. gada Cēsu tirgus tirdzniecības vietu nomnieku un tirgus apmeklētāju publiskās aptaujas rezultātus un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (sēdes protokols Nr.15, 21. 08. 2003.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Neizsludināt Cēsu tirgus kompleksa Valmieras ielā 2, Cēsīs rekonstrukcijas publisko apspriešanu.

 

 

 

Par izmaiņām iepirkuma komisijā
___________________________________________

Pamatojoties uz 2003.gada 21.augusta Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr.15) , Cēsu pilsētas dome nolemj :

Iekļaut iepirkuma komisijas “Cēsu tirgus kompleksa būvniecībai un būvniecības finansēšanai” sastāvā Viesturu KRASTIŅU – Cēsu pilsētas būvvaldes locekli.

 

 

Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 3, Cēsīs
izsoles rezultātu apstiprināšanu
___________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 3, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. 10, paragrāfs Nr. 15), Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdes 2003.gada 27.jūnija protokolu Nr. 10 un 2003.gada 15.augusta protokolu Nr. 12, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Peldu ielā 3, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala (kadastra Nr. 4201–006–2402), 3008 kv.m. platībā un dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 42010062402001), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 2003.gada 27.jūnija izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījis Didzis KRŪMIŅŠ.
 2. Apstiprināt pirkuma līgumu saskaņā ar pielikumu
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs J.ZLAUGOTNIS) nodot nekustamo īpašumu Didzim KRŪMIŅAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu 20 dienu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.
 4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs J.BEIKMANIS).

 

 

Par finansiālu atbalstu dalībai K.Černi
starptautiskajā pianistu konkursā Prāgā
___________________________________________

Pamatojoties uz A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktora v.i. Z.Grundules iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (21.08.2003., prot.Nr.15) atzinumu un Finansu komitejas (21.08.2003.,prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt finansējumu Cēsu mūzikas skolas audzēkņa Tomasa Kozlovska atbalstam dalībai K.Černi starptautiskajā pianistu konkursā Prāgā no š.g. 14.-20.septembrim no pārējiem izglītības pasākumiem plānotā finansējuma (valdības funkciju klasifikācijas kods 04.600).
 2. Piešķirto finansējumu izmaksāt T.Kozlovska pedagoģei I.Mazkalnei.

 

Par automašīnas FORD ESCORT pārdošanu
___________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Vēstures un mākslas muzeja direktora iesniegumu, Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumu, un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (21.08.2003., prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Cēsu Vēstures un mākslas muzejam veikt automašīnas FORD ESCORT, valsts reģistrācijas Nr.CT 7881, izlaiduma gads 1987., dzinēja kods 75084, šasijas Nr.WFONXXGCANHV75084 pārdošanu par brīvu cenu (likumā noteiktā kārtībā).

2. Iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā.

 

 

 

Par finansējumu
PHARE projektam “ Baltijas apmeklētāju centri”
___________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes “ Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma nolikumu” un Finansu komitejas 2003.gada 21.augusta sēdes ( protokols Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt no pilsētas privatizācijas fonda līdzekļiem PHARE projektam ( līgums Nr.LE 0004/0002)” Baltijas apmeklētāju centri LAT “ pēcapmaksas finansējuma daļu līdz EUR 14 053.40 , nosakot, ka finansējums atgriežams šajā fondā divu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas un projekta izdevumu apstiprināšanas.
 2. Lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai ( nodaļas vadītāja A.Bičuka ).

 

 

Par finansiālu atbalstu sieviešu vokālam ansamblim “Gauja”
___________________________________________

Pamatojoties uz sieviešu vokālā ansambļa “Gauja” vecākās iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (21.08.2003., prot.Nr.15) atzinumu un Finansu komitejas (21.08.2003., Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt Ls 55,00 (piecdesmit pieci lati) no kultūras pasākumiem plānotā finansējuma (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250) sieviešu vokālam ansamblim “Gauja” transporta izdevumu segšanai š.g. 6.septembrī maršrutam Cēsis-Gulbene-Cēsis, lai piedalītos koncertā Gulbenē “Mazbānīša 100 gadu svinībās”.

 

 

Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 20, Cēsīs, sadalīšanu
un adreses maiņu namīpašuma daļai
___________________________________________

Izskatot zemes gabala Gaujas ielā 20, Cēsīs, īpašnieka Aivara Zvirbuļa, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 1441/1-23; 18.08.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 22.augusta atzinumu Nr.70 (prot.nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Gaujas ielā 20, Cēsīs (kad.nr.4201-006-0519), divās atsevišķās daļās;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0519 002, 4201 006 0519 003, 4201 006 0519 004 un 4201 006 0519 006, un minētajām ēkām piešķirt jaunu adresi Gaujas ielā 20A, Cēsīs (kad.nr.4201-006-0533);
  1. Zemes gabala platība 1927 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Apgrūtinājums - iebrauktuve pagalmā kopīga ar nekustamo īpašumu Gaujas ielā 20;
  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 964 m2, rūpniecības objekti (1001) - 963 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
 3. Atlikušajam zemes gabalam un ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0519 001 saglabāt adresi Gaujas iela 20, Cēsis (kad.nr.4201-006-0519);
  1. Zemes gabala platība 1244 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Apgrūtinājums - iebrauktuve pagalmā kopīga ar nekustamo īpašumu Gaujas ielā 20A;
  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 622 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0902) 622 m2;
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 56A, Cēsīs, sadalīšanu
un adreses maiņu namīpašuma daļai
___________________________________________

Izskatot zemes gabala Gaujas ielā 56A, Cēsīs, īpašnieku Baibas Krišjānes, Pētera Krišjāņa, Rutas Krišjānes un Lūcijas Krišjānes pilnvarotās personas Jāņa Krišjāņa un ēkas Gaujas ielā 56A, Cēsīs, daļas īpašnieces SIA “Regants” direktores Sandras Putānes iesniegumus (1530/1-23; 12.08.2003.) par zemes gabala un ēkas sadalīšanu, ievērojot ēkas līdzīpašnieku Aleksandra Blūma, Māra Krišjāņa, Ingunas Kaupužas, Imanta Spēkoņa Zemīša, Sandras Juriksones, Fridrihas Pitjukevičas, Andra Felkera, Edgara Stankeviča, Jāņa Bērziņa, Monikas Milleres, Jūlijas Skromules, Skaidrītes Žilinskas, Cēsu rajona patērētāju biedrības un Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošās daļas pārvaldītāja Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma Dzīvokļu pārvalde parakstītās vienošanās par telpu grupas Nr.16 atdalīšanu un sekojošu domājamo daļu lielumu maiņu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 22.augusta atzinumu Nr.71 (prot.nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt ēku Gaujas ielā 56A, Cēsīs (kad. Apz. 4201 006 1711 001), divās reālās daļās, atdalot telpu grupu Nr.604 (t.p.telpu gr.Nr.16, kad.apz. 4201 006 1711 001 016) - noliktavu, un piešķirt tai patstāvīgu adresi Gaujas iela 56C, Cēsis;
 2. Sadalīt zemes gabalu Gaujas ielā 56A, Cēsīs (kad.nr.4201-006-1711) saskaņā ar ēkas dalījumu un atdalītajai zemes gabala daļai piešķirt atdalītajai ēkas daļai atbilstošu adresi Gaujas iela 56C, Cēsis (kad.nr.4201-006-1718);
  1. Zemes gabala platība 234 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Apgrūtinājums - nodrošināt transporta un gājēju brīvu pārvietošanos pa dzīvojamā kvartāla teritorijā esošiem ceļiem;
  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Gaujas iela 56A, Cēsis (kad.nr.4201-006-1711);
  1. Zemes gabala platība 1139 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Apgrūtinājums - nodrošināt transporta un gājēju brīvu pārvietošanos pa dzīvojamā kvartāla teritorijā esošiem ceļiem;
  3. Zemes lietošanas mērķis –daudzdzīvokļu māju apbūve (0702) - 683 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 456 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs; “Cēsu būvnieks“ SIA siltumtīklos Dzintara ielā 7, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par zemes gabaliem Lapsu ielā 19, 21 un Apšu ielā 5, Cēsīs
___________________________________________

Izskatot SIA firmas “VAR C” iesniegumu (reģ.Nr.1589/1-23; 20.08.2003.), saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.novembra lēmumu (prot.Nr.26, § 5) “Par zemes gabala Cēsīs, Lapsu ielā 19, sadalīšanu un adreses maiņu ēkām un būvēm”, pamatojoties uz veiktajiem zemes gabalu kadastrālajiem uzmērījumiem, datiem par zemesgrāmatā reģistrētajām īpašuma daļām un pilsētas domes zemes komisijas 2003.gada 22.augusta atzinumu Nr.75 (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Apstiprināt zemes gabala Lapsu ielā 19, Cēsīs, kopējo platību 9821 m2. No kopējā zemes gabala platības uz valsts vārda reģistrējamas zemesgrāmatā 4115/9821 domājamās daļas, jeb 4115 m2. Pārējās 5706/9821 zemes gabala domājamās daļas atbilstoši mantojuma daļām piekrīt likumīgajiem mantiniekiem Baibai Jansonei, Jānim Jansonam, Zaigai Luriņai un Maijai Lācei.
  2. Apstiprināt zemes gabala Lapsu ielā 21, Cēsīs, kopējo platību 4760 m2. No kopējās zemesgabala platības uz valsts vārda ir reģistrētas zemesgrāmatā 2003/4853 domājamās daļas, jeb 2047 m2. Pārējās zemes gabala 2851/4853 domājamās daļas atbilstoši mantojuma daļām piekrīt likumīgajiem mantiniekiem Baibai Jansonei, Jānim Jansonam, Zaigai Luriņai un Maijai Lācei.
  3. Apstiprināt zemes gabala Apšu ielā 5, Cēsīs, kopējo platību 3706 m2. Zemes gabals atbilstoši mantojuma daļām piekrīt likumīgajiem mantiniekiem Baibai Jansonei, Jānim Jansonam, Zaigai Luriņai un Maijai Lācei.

 

Par zemes gabala Rūpniecības ielā 9, Cēsīs,
piešķiršanu lietošanā
___________________________________________

Izskatījusi SIA “ART LOG” direktora Normunda Baltrokas (1582-1-23, 20.08.2003.) iesniegumu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 22.augusta atzinumu Nr.72 (prot. Nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2001.gada 20.decembra lēmumu (prot. Nr. 20; § 13) “Par zemes gabala Cēsīs, Rūpniecības ielā 9 piešķiršanu lietošanā”.
  2. Piešķirt SIA “ART LOG” reģ. Nr. 44103025920, juridiskā adrese Beverīnas ielā 3E, Cēsīs, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Rūpniecības ielā 9, Cēsīs (kad. Nr. 4201-003-0116).
  3. Zemes gabala platība 5552 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā.
  4. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  5. Pieņemt zināšanai, ka lietošanā nododamais zemes gabals Rūpniecības ielā 9, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Ata Kronvalda ielā 7, Rūpniecības ielā 7 (395F), Cēsīs, uz kuru bijušo īpašnieku vai viņu likumīgo mantinieku zemes pieprasījumi nav saņemti. Zemes gabala īpašniece uz 1940.gada 21.jūliju bija Karlīna Dāvida m. Noorhani.

 

Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu Rīgas ielā 63, Cēsīs
___________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1997.gada 9.oktobra lēmumu Nr.243 (prot. Nr.14) Mārtiņam Biezajam tika nodota pagaidu lietošanā uz 10 gadiem domātā puse no zemes gabala Rīgas ielā 63, Cēsīs, ar nosacījumu, ka, uzsākot būvniecību līdz 1999.gada 1.jūnijam, zemes daļu būs iespējams iegūt īpašumā par maksu.

Tā kā uz zemes gabala atradās arī Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma Dzīvokļu pārvalde valdījumā esoša daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar divām palīgceltnēm, zemes gabals līdz ar namīpašumu 1999.gada 3.decembrī reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, saskaņā ar dzīvokļu privatizācijas likumdošanu privatizēts kopā ar dzīvokļu īpašumiem un pašreiz vairs nepieder Cēsu pilsētas pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 22.augusta atzinumu nr.73 (prot.nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1997.gada 9.oktobra lēmumu Nr.243 (prot. Nr.14) “Par zemes nodošanu lietošanā Cēsīs, Rīgas ielā 63.”

 

Par zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 5A, Cēsīs
___________________________________________

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, LR Ministru kabineta 2002.gada 26.marta noteikumiem Nr.130 “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība” un pilsētas zemes komisijas 2003.gada 22.augusta atzinumu Nr.77 (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Izveidot zemes gabalu, uz kura atrodas SIA firmai “Apse” piederošas ēkas un būves, un piešķirt ēku adresei atbilstošu adresi Ata Kronvalda iela 5A, Cēsis (kad.nr.4201-003-0170);
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  3. Zemes gabala platība 2193 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā.
  4. Pieņemt zināšanai, ka :
   1. jaunizveidotais zemes gabals ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Ata Kronvalda ielā 7, Rūpniecības ielā 7 (395F), Cēsīs, uz kuru bijušo īpašnieku vai viņu likumīgo mantinieku zemes pieprasījumi nav saņemti. Zemes gabala īpašniece uz 1940.gada 21.jūliju bija Karlīna Dāvida m. Noorhani;
   2. Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai zemes gabals piekrīt valstij.

 

 

Par zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Lenču ielā 42A, Cēsīs
___________________________________________

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, LR Ministru kabineta 2002.gada 26.marta noteikumiem Nr.130 “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība” un pilsētas zemes komisijas 2003.gada 22.augusta atzinumu Nr.74 (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Lenču ielā 42A, Cēsīs, noteikt zemes lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objekti – transportlīdzekļu garāžu apbūve (1106).

 

 

Par izmaiņām zemes komisijas sastāvā
___________________________________________

Pamatojoties uz pilsētas domes 2003.gada 22.augusta zemes komisijas atzinumu Nr.76 (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Izslēgt no pilsētas zemes komisijas sastāva Imantu BUMBIERU sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu Cēsu pilsētas domē.

 

Par autoveikala statusa piešķiršanu
___________________________________________

Pamatojoties uz Kooperatīvās sabiedrības “Cēsu rajona patērētāju biedrības” 25.08.2003.Nr.1612/1-24 iesniegumu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 28.05.1996. Noteikumiem Nr.188 (prot.Nr.29&4) “ Kārtība, kādā lauku apvidos darbojas pārvietojamie mazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Reģistrēt K/S “Cēsu rajona patērētāju biedrības”, reģistrācijas Nr.950300106, juridiskā adrese Vienības laukumā 2, Cēsīs autoveikala statusu kravas furgonam GAZ ar reģistrācijas numuru DU 9230 pārtikas preču tirdzniecībai. Pielikumā autoveikala maršruta grafiks.

 

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 29.maija lēmumā
(protokols Nr. 11; §33)“Par izglītības programmu apstiprināšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā”
___________________________________________

Cēsu pilsētas dome nolemj :

Cēsu pilsētas domes 29.05.2003. lēmuma (prot. Nr. 11; §33) “Par izglītības programmu apstiprināšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā” 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

2.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošās virziena izglītības programmu .

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv