Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

26.06.2003. Domes sēdes lēmumi


 

Par pirmpirkuma tiesībām
______________________________________

Saskaņā ar 1994.gada 7.jūnija LR Ministru kabineta noteikumiemNr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamāīpašuma pirmpirkuma tiesības’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansukomitejas 2003.gada 19.jūnija atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kopumāsastāvošu no zemes gabala 676 m2 platībā (kadastra Nr.4201-002-0213) unvienas dzīvojamās ēkas, kas atrodas Dzintara ielā 38, Cēsīs.

 

Par finansiālu atbalstu skolēnu dalībai
republikas labāko debatētāju nometnē
______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktores un DraudzīgāAicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domesIzglītības, sporta un kultūras komitejas atzinumu (19.06.2003., prot.Nr.12) un Finansukomitejas atzinumu ( 19.06.2003., prot.N.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt Cēsu pilsētas ģimnāzijai Ls 110,00 (viens simts desmitlati) un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai Ls 110,00 (viens simts desmitlati) no 2003.gada pašvaldības budžeta pārējiem interešu izglītības pasākumiemplānotā finansējuma (valdības funkciju klasifikācijas kods 06.423) dalībairepublikas labāko debatētāju nometnē no š.g. 07. līdz 11.jūlijam.

Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Ņinai Jefremovai
______________________________________

 

Pamatojoties uz Ņinas Jefremovas iesniegumu, Cēsu pilsētasBāriņtiesas priekšsēdētājas iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, sportaun kultūras komitejas atzinumu (05.06.2003., prot.Nr.11), Sociālo lietu komitejasatzinumu (05.06.2003., prot.Nr.12) un Finansu komitejas atzinumu ( 19.06.2003.,prot.Nr12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt vienreizēju pabalstu Ņinai Jefremovai termiņuzturēšanās atļaujas kārtošanai nepilngadīgai Kristīnei Jefremovai:
 • izglītības izdevumu apmaksāšanai pēc noslēgtā līguma no 2003. gada pašvaldības budžeta pārējiem interešu izglītības pasākumiem plānotā finansējuma (valdības funkciju klasifikācijas kods 06.423);
 • veselības apdrošināšanas izdevumu apmaksāšanai no 2003.gada pašvaldības budžeta sociālai palīdzībai plānotā finansējuma (valdības funkciju klasifikācijas kods 06.150) pēc iesniegtiem dokumentiem.

2.Noteikt vienreizējā pabalsta apmēru līdz Ls 100,00 (viens simtslati).

 

Par saskaņojuma izdošanu licencēm alkoholisko dzērienutirdzniecībai
______________________________________

Saskaņā ar Latvijas Republikas 1998.gada 14.oktobra “Alkoholaaprites likuma “ 82.pantu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (19.06.2003. protokols Nr. 12 ), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piekrist licences izsniegšanai “A.R. un SKORPIONS “ SIA ( reģ.Nr. 40003079418, juridiskā adrese Kundziņsalas 1.līnija 19, Rīga, LV-1005) alkoholiskodzērienu mazumtirdzniecībai veikalam “AREKO” Leona Paegles ielā Nr. 5,Cēsīs.

 

Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra sēdes lēmuma(prot.Nr.26, §20) “Par štata vienību finansēšanu” atzīšanu par spēkuzaudējušu
______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas(19.06.2003.,prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Ar 2003.gada 1.janvāri atzīt par spēkā neesošu 2002.gada 24.oktobra Cēsu pilsētas domes lēmumu (prot.Nr.26, §20) “Par štata vienības finansēšanu”.
 2. Ar 2003.gada 1.janvāri izbeigt 2002.gada 28.decembrī starp Cēsu pilsētas domi un SIA “Cēsu olimpiskais centrs” noslēgto vienošanos Nr.10-6-0742/2002.
 3. Ar 2003.gada 1.janvāri piešķirt finansējumu Ls 1059,00 (viens tūkstotis piecdesmit deviņi lati) Cēsu pilsētas sporta skolai pakalpojumu apmaksai SIA “Cēsu olimpiskais centrs”.

 

Par grozījumu Cēsu pilsētas domes 28.02.2002. (prot. Nr. 5; §50)
“Nolikuma par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu” apstiprināšanu
______________________________________

Pamatojoties uz domes Finansu nodaļas vadītājas A.Zernesierosinājumu, LR MK noteikumiem Nr.231 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu unsagatavošanas kārtību” un domes Finansu komitejas atzinumu (19.06.2003., prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grozīt 28.02.202.Cēsu pilsētas domes sēdes apstiprinātā nolikuma,(protokols Nr.5, &50) “Nolikums par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu unizlietošanu” 22.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“22. Pārskats par taksācijas gada ziedojumu un dāvinājumuieņēmumiem un izdevumu izlietojumu tiek publicēts ik gadu Cēsu pilsētas pašvaldībasgada publiskajā pārskatā līdz nākamā gada 1.jūlijam.”

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības
2002.gada publisko pārskatu
______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas(19.06.2003.,prot.Nr.12 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2002.gada publiskopārskatu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

 

Noteikumi Nr.3
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija noteikumos Nr.2
“Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2003.gadam”
______________________________________


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas sēdes atzinumu (19.06.2003.,prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija noteikumos Nr.2“Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2003.gadam” šādus grozījumus:

  1. Izteikt 1., 3., 8.punktus šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta2003.gadam ieņēmumos 4 378 480 latu apmērā, saskaņā ar Noteikumiem Nr.3, pielikumsNr.1.

3. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsupilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 11 147 latu apmērā,saskaņā ar Noteikumiem Nr.3, pielikums Nr.1.

8. Apstiprināt speciālā budžeta ieņēmumos 397 570 latu apmērāun izdevumos 416 654 latu apmērā, saskaņā ar Noteikumiem Nr.3, pielikums Nr.3.”.

 

Par finansējumu senioru deju kopai “Dzirnas”
______________________________________

Pamatojoties uz senioru deju kopas “Dzirnas” vecākā VoldemāraŽaimunda iesniegumu (29.05.2003. Nr.1223/1-25), Cēsu pilsētas domes Izglītības,kultūras un sporta komitejas (19.06.2003. prot. Nr.12 ) atzinumu un Finansu komitejas(19.06.2003. prot. Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt finansējumu Ls 74,49 (septiņdesmit četri lati 49santīmi) tērpu iegādei Latvijas Dziesmu un deju svētkiem, no kultūras pasākumubudžetā paredzētā finansējuma “Amatiermākslas jaunrades atbalstam”.

 

Par jaunas amata vienības izveidošanu Cēsu Kultūras centrā
______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu kultūras centra direktores Ijas Grozasiesniegumu (02.06.2003. Nr. 1-15/78), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras unsporta komitejas (19.06.2003. prot. Nr.12) atzinumu un Finansu komitejas (19.06.2003.prot. Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izveidot Cēsu kultūras centrā jaunu amata vienību - “Bērnu dejukolektīva vadītājs” ar 2003.gada 1.septembri, 2003.gadā to finansējot no Kultūrascentra budžeta līdzekļiem.

 

Par izmaiņām 2003.gada kultūras pasākumiem paredzētajā budžetā
______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sportakomitejas (19.06.2003. prot. Nr.12) atzinumu un Finansu komitejas (19.06.2003. Nr.12)atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Mainīt 18.novembra svinībām pamatbudžetā (valsts funkcijasklasifikācijas kods 08.250 kultūras pasākumi) paredzēto finansējumu Ls 1200 (vienstūkstotis divi simti lati) izlietojuma mērķi un piešķirt:

  1. 18.novembra svinībām Ls 1000, -
  2. Cēsu pilsētas svētkiem Ls 200, -

    

    

   Par individuālā darba reģistrāciju
   ______________________________________

Izskatījusi personas iesniegumu un saskaņā ar Latvijas RepublikasMinistru Padomes 21.04.1993. lēmuma Nr. 220 apstiprināto kārtību “Kārtība, kādāpašvaldību institūcijās tiek reģistrēti individuālā darba veicēji”, Cēsupilsētas dome nolemj:

Reģistrēt individuālā darba veicējas Kristīnes Lisovskas,darbības veidu – kosmētiķes pakalpojumi, laika periodā no 26.06.2003. līdz31.12.2003., izsniedzot reģistrācijas apliecību vai patentu.

Individuālā darba veikšanas vieta – Uzvaras bulvāris 2/4, Rīgā.

    

Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu privatizācijas lēmumu atzīšanupar spēkā neesošiem
______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijaskomisijas 13.06.2003. atzinumu (protokols nr. 6) un iesniegtajiem dokumentiem, Cēsupilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēkā neesošu Cēsu pilsētas domes 23.12.1999. sēdes(protokols Nr. 24) lēmuma Nr. 910. punktu 1.18. par dzīvokļa Niniera ielā 4 – 14,Cēsīs, privatizācijas pirkuma līguma apstiprināšanu Raisai APEKIŠEVAI.

2. Atzīt par spēkā neesošu Cēsu pilsētas domes 13.01.2000. sēdeslēmuma ( protokols Nr. 1; §17) punktu 1.22. par dzīvokļa Valmieras ielā 23a – 7,Cēsīs, privatizācijas pirkuma līguma apstiprināšanu Astrai KOVTĀNEI.

3. Atzīt par spēkā neesošu Cēsu pilsētas domes 26.10.2000. sēdes lēmuma (protokols Nr. 23; § 13) punktu 1.1. par dzīvokļa Leona Paegles ielā 8B – 29, Cēsīs,privatizācijas pirkuma līguma apstiprināšanu Guntai GLĀZUPAI un ValērijamHOHLOVSKIM.

 

Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu
privatizācijai nodotajās mājās
______________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldībudzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijaskomisijas 13.06.2003. atzinumu /protokols Nr. 6/ un iesniegtajiem dokumentiem, Cēsupilsētas dome nolemj:

1.Apstiprināt dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumusprivatizācijai nodotajās mājās šādām personām:

1.1 Jānis KAMINSKIS, Aleksandrs KAMINSKIS un Valentīna RADZIŅA Leona Paeglesielā 6 – 2
1.2.Valērijs HOHLOVSKIS Leona Paegles ielā 8b – 29
1.3. Andris LUKSTIŅŠ Loka ielā 3 – 46
1.4. Oļegs APEKIŠEVS Niniera ielā 4 – 14
1.5. Aivars KALNIŅŠ Priekuļu ielā 14 – 6
1.6 Sanita KUHAĻSKA Rīgas ielā 42 – 4
1.7.Ilze IVANOVSKA Valmieras ielā 23a – 7

2.Uzdot Cēsu pilsētas domes speciālistei dzīvokļu unprivatizācijas jautājumos R.Kalniņai nodrošināt privatizācijas pirkuma līgumunoformēšanu atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo mājuprivatizāciju”.

 

Par zemes gabala Ausekļa ielā 24, Cēsīs, sadalīšanu
______________________________________

Izskatot zemes gabala Ausekļa ielā 24, Cēsīs, īpašnieku VladimiraNīmaņa, un Ērika Nīmaņa, iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu (reģ.Nr.1063/1-23; 11.06.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada20.jūnija atzinumu Nr.53 (prot.nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Ausekļa ielā 24, Cēsīs (kad.nr.4201-003-1003), trīs atsevišķos nekustamajos īpašumos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam bez apbūves, kurš robežojas ar nekustamo īpašumu Ausekļa ielā 24A, Cēsīs, piešķirt pagaidu adresi Ausekļa iela 24D, Cēsīs (kad.nr.4201-003-1023);
  1. Zemes gabala platība 3516 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Nostiprinot zemesgrāmatā, zemes gabals Ausekļa ielā 24D, Cēsīs, pievienojams nekustamajam īpašumam Ausekļa ielā 24A, Cēsīs;
 3. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 003 1003 004 un palīgēka ar kadastra apzīmējumu 4201 003 1003 008, un minētajām ēkām piešķirt adresi Ausekļa iela 24C, Cēsis (kad.nr.4201-003-1022);
  1. Zemes gabala platība 3516 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atlikušajam zemes gabalam un dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 1003 001 un palīgēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 1003 003, saglabāt adresi Ausekļa iela 24, Cēsis (kad.nr.4201-003-1003);
  1. Zemes gabala platība 3224 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 1003 005, 4201 003 1003 006 un 4201 003 1003 007, kuru īpašuma tiesības, saskaņā ar VZD 2003.gada 25.marta izziņu, nav noskaidrotas, nojaucamas vai legalizējamas, konkretizējot ēku atrašanos noteiktā nekustamajā īpašumā;
  2. lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieki apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieki nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par zemes gabala Zaļā ielā 10, Cēsīs, sadalīšanu
un adreses maiņu zemes gabalam Zaļā ielā 12, Cēsīs
______________________________________

Izskatot zemes gabala Zaļā ielā 10, Cēsīs, īpašnieces AusmasJundzes , iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu (reģ.Nr. 1098/1-23;18.06.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 20.jūnijaatzinumu Nr.54 (prot.nr.13), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Zaļā 10, Cēsīs (kad.nr.4201-006-0203), divās atsevišķās daļās;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš pie Zaļās ielas robežojas ar zemes gabalu Zaļā ielā 8, Cēsīs, saglabāt adresi Zaļā iela 10, Cēsis (kad.nr.4201-006-0203);
  1. Zemes gabala platība 1300 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam piešķirt adresi Zaļā iela 12, Cēsis (kad.nr.4201-003-0210);
  1. Zemes gabala platība 2923 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Tā kā apbūve, kuras projektēšana uzsākta ar adresi Zaļā ielā 10, Cēsīs, atradīsies uz zemes gabala ar turpmāko adresi Zaļā ielā 12, Cēsīs, noteikt, ka ēku Zaļā ielā 10, Cēsīs, projektēšanai līdz šim izsniegtie tehniskie noteikumi derīgi ēku Zaļā ielā 12, projekta izstrādāšanai;
 4. Zemju masveida kadastrālās vērtēšanas reģistrā reģistrētajam zemes gabalam ar līdzšinējo adresi Zaļā ielā 12, Cēsis (kad.nr.4201-006-0208) noteikt jaunu adresi - Zaļā iela 14, Cēsis;
 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par adreses noteikšanu zemes gabalam Piebalgas ielā 8A, Cēsīs
______________________________________

Ar Cēsu pilsētas TDP 20. sasaukuma 33.sesijas 1993.gada 29.oktobralēmumu (punkts 1.1.) Ērikam Smuidrim Lācim, dzīv. Piebalgas ielā 8A-5, Cēsīs,atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes īpašumiem Cēsīs, Piebalgas ielā 8 unPiebalgas ielā 8A, zemes gabala platība 5137 m2 (saskaņā ar Latvijas Valstsvēstures arhīva izziņu (Nr.L-119; 28.04.93.) vēsturiskais zemes gabals Cēsupilsētā, Jaunā ielā nr.8, vēlāk prof. Būmaņa ielā nr.8).

1939.gadā mainīta Dārzniecības ielas trase, atsavinot daļu novēsturiskā zemes gabala. 1993.gada 9.septembrī saņemts Ērika Smuidra Lāčaiesniegums, ar kuru viņš atsakās no kompensācijas par 1939.gadā atsavināto zemesgabala daļu.

Uz vēsturiskā zemes gabala atrodas pēc 1940.gada uzcelta,privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām Piebalgas ielā 8,Cēsīs, un namīpašums Piebalgas ielā 8A, Cēsīs, kurš pieder Ērikam Lācim. Tā kāvēsturiskais zemes gabals netiek sadalīts reālās daļās pie katra namīpašuma, tasreģistrējams ar adresi, atbilstošu zemes īpašniekam piederošajam namīpašumam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts zemes dienestaVidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības untopogrāfijas daļas veikto kadastrālo uzmērījumu, saskaņā ar LR Ministru kabineta2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķunoteikšanas un sistematizācijas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemeskomisijas 2003.gada 3.maija lēmumu Nr.26 (prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e mj:

 

 1. Noteikt vēsturiskajam zemes gabalam Cēsu pilsētā, Jaunā ielā nr.8, vēlāk prof. Būmaņa ielā nr.8, kurš reģistrējams zemesgrāmatā uz Ērika Lāča vārda, adresi Piebalgas iela 8A, Cēsis (kad.nr.4201-005-3405);
 2. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 3787 m2;

   

 3. Apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas citām personām piederošs namīpašums Piebalgas ielā 8, Cēsīs, un elektrosadales skapis, zemes gabala robežās atrodas elektropārvades kabeļi, elektropārvades līnija un sakaru kabeļi gruntī;

   

 4. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).

 

Cēsu pilsētas domes atzinums
Par novadu izveidošanas un tā realizācijai nepieciešamajiem valsts
atbalsta pasākumiem
______________________________________

Cēsu pilsētas dome, izvērtējot 102 novadu veidošanas projektu,potenciālā Cēsu novada pašvaldību viedokli un Cēsu pilsētas iedzīvotāju nostāju,nolemj :

1. Patreiz neiekļauties Cēsu novadā un palikt kā patstāvīgaiadministratīvai vienībai .
2.Visas pakalpojumu sniegšanas vietas - Cēsīs.
3.Valsts nepieciešamais atbalsts:
3.1.Pašvaldības autoceļu sakārtošana:
3.1.1.Cēsu pilsētas otrā loka izbūves nobeigšana.
3.1.2.Cēsu pilsētas trešā loka izbūves nobeigšana.
3.1.3.Cēsu pilsētas apvedceļa pilnīga izbūve.
3.2.Valsts nozīmes autoceļu sakārtošana:
3.2.1.Starptautiskā autoceļa Rīga – Veclaicene 4 joslu izbūves turpinājums aizSiguldas līdz Raunas pagriezienam.
3.3.Pašvaldību informatizācijas projekta realizācija un telekomunikācijumodernizācija
3.3.1.Vienotas pašvaldības datu bāzes ieviešana Cēsu pilsētas domē un ar pilsētasdomi saistītajās institūcijās.
3.3.2.Vienotas korporatīvo datu apraides tīkla izveide Cēsu pilsētā.
3.3.3.Elektroniskas dokumentu aprites sistēmas izveide Cēsu pilsētas domē unsaistītajās institūcijās.
3.4.Pašvaldību infrastruktūras objektu sakārtošana un modernizācija:
3.4.1.Sociālo pakalpojumu centra izveide.
3.4.2.Cēsu rajona centrālās slimnīcas renovācija un tehnoloģiskā attīstība.
3.4.3.Jauna bērnudārza celtniecība.

Par pirmpirkuma tiesībām
______________________________________

Saskaņā ar 1994.gada 7.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabinetanoteikumu Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmantonekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ 3.punktu, Cēsu pilsētas dome n o l em j:

Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Aivara Rodes, nekustamo īpašumu – zemes gabalu 18226 m2 platībā (kadastra Nr.4201-009-0532), kas atrodas Mēderu ielā 2, Cēsīs (atdalīts no nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 56, Cēsīs).

 

Par Leona Paegles ielas posma slēgšanu satiksmei
______________________________________

Sakarā ar Sporta kompleksa būvniecības projektu (akceptēts28.08.2002., šifrs S Nr. 80) Cēsīs, Piebalgas ielā 18 un autostāvvietu izbūvi un,pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komiteja sēdes (prot. Nr. 5;20.03.2003.) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

1. Slēgt satiksmei Leona Paegles ielu posmā no Piebalgas ielas līdz gājēju pārejai pret ieeju Cēsu pilsētas ģimnāzijā, Leona Paegles ielā 1 (125 m) ar 2003.gada 7.jūliju.

2. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv