Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

12.06.2003. Domes sēdes lēmumi


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2003.GADA 12.JŪNIJĀ (PROT.Nr.12)
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par Cēsu pilsētas pašvaldībasuzņēmuma "Vinda" pārveidošanu
un Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vinda" statūtuapstiprināšanu
______________________________________________

Lai nodrošinātu Komerclikuma, likuma"Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"7.panta (1) 4. punkta ievērošanu un likuma "Par pašvaldībām" 15.panta1.punktā minēto funkciju izpildi un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 09.06.2003.ārkārtas sēdes (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsupilsētas dome n o l e m j :

1. Pārveidot Cēsu pilsētas pašvaldībasuzņēmumu "Vinda" par Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību"Vinda".

2. Apstiprināt Cēsu pilsētassabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vinda" (juridiskā adrese: Valmierasiela 10, Cēsis, LV – 4101, Latvija) statūtus saskaņā ar pielikumu

    

Par Cēsu pilsētas domes ieguldījumu
un izmaiņām Statūtos Cēsu pašvaldības uzņēmumam "Vinda"
______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 09.06.2003.ārkārtas sēdes (prot.Nr. 11) atzinumu, Cēsupilsētas dome n o l e m j :

  1. Uzskatīt kā Cēsu pilsētas domes ieguldījumu Cēsu pašvaldības uzņēmumā "Vinda" pamatkapitālā par kopējo summu Ls 1 113519 (viens miljons viens simts trīspadsmit tūkstoši pieci simti deviņpadsmit lati), bez atlīdzības nodotos pamatlīdzekļus Cēsu pašvaldības uzņēmumam "Vinda" par summu Ls 1 047 149.00 (viens miljons četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi lati, 00 santīmi), saskaņā ar pielikumu
  2. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas uzņēmuma "Vinda" statūtos, izsakot statūtu 5.sadaļu šādā redakcijā:

   5. Uzņēmuma pamatkapitāls.

   Uzņēmuma pamatkapitāls ir Ls 1 113 519,-

  3. Uzdot Cēsu pilsētas uzņēmumam "Vinda" grozījumus statūtos reģistrēt LR Uzņēmumu reģistrā.
  4. Pārvietot no rezervēm uz nākamo periodu ieņēmumiem Latvijas valdības mērķdotāciju Ls 360 000.00 (trīs simti sešdesmit tūkstoši lati,00 santīmi) un ES PHARE dāvinājumu Ls 392 544.10 (trīs simti deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit četri lati, 10 santīmi).

 

 Par kapitāla daļu turētājapārstāvja iecelšanu
Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Vinda"
______________________________________________

Lai nodrošinātu likuma "Par valstsun pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" ievērošanu, kāarī pamatojoties uz Komerclikuma, Komerclikuma spēkā stāšanās likuma un likuma"Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 11. un14.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 09.06.2003.ārkārtas sēdesatzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j :

 1. Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vinda" (turpmāk tekstā "Sabiedrība") par kapitāla daļu turētāja pārstāvi iecelt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu ŠĶENDERU

 

Par valdes iecelšanu
Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Vinda"
______________________________________________

Lai nodrošinātu likuma "Par valstsun pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 7.panta (1) un (5)punkta ievērošanu, kā arī pamatojoties uz Komerclikuma, likuma "Par valsts unpašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" un LR MK 27.12.2002.noteikumiem Nr.589 "Noteikumi par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomesun valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļu atlīdzību, valsts vai pašvaldībukapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību" unsaskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 09.06.2003.ārkārtassēdes (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome

n o l e m j :

  1. Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vinda" (turpmāk tekstā "Sabiedrība") ievēl Sabiedrības valdi 3 (trīs) locekļu sastāvā šādi :

   Varis Ādamsons

   Dzintra Cimbule

   Vija Šveice

  2. Sabiedrības valdi ievēlēt uz 3 (trīs) gadiem, paredzot iespēju pēc šī termiņa valdes locekļus ievēlēt atkārtoti.
  3. Uzdot ieceltajai valdei no sava vidus ievēlēt valdes priekšsēdētāju līdz 2003.gada 21.jūlijam un par to paziņot kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
  4. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt Sabiedrības dalībnieku sapulcei priekšlikumus par valdes locekļu ikmēneša atlīdzību par darbu valdē un amata pienākumu izpildi Sabiedrībā līdz 2003.gada 21.jūlijam.

 

 

Par revidenta iecelšanu
Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Vinda"
______________________________________________

Lai nodrošinātu Komerclikuma, likuma"Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"7.panta 6.punkta un 9.panta 2.punkta ievērošanu un, pamatojoties uz likuma "Parvalsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām", likuma "Pargada pārskatiem" 62.pantu un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecībaskomitejas 09.06.2003.ārkārtas sēdes (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome n ol e m j : 

 1. Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vinda" (turpmāk tekstā "Sabiedrība") par revidentu iecelt SIA "Grāmatvedis-revidents", reģ.Nr. LV 5000201667.

  2.Uzdot Sabiedrības valdes priekšsēdētājam līdz 2003.gada 28.jūlijam noslēgt līgumu ar SIA "Grāmatvedis-revidents", reģ.Nr.LV 5000201667 par revidenta pakalpojumiem Sabiedrībai.

 2. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim kontrolēt šī lēmuma izpildi.

 

Par Cēsu pilsētas sabiedrības arierobežotu atbildību
"Vinda" sākuma bilances un nekustamā īpašuma saraksta apstiprināšanu
______________________________________________

Lai nodrošinātu Komerclikuma, likuma"Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"7.panta (1) 8. un 9.punkta ievērošanu un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 09.06.2003 ārkārtas 09.06.2003.sēdes atzinumu (prot.Nr.11),Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

 

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vinda" (turpmāk tekstā "Sabiedrība") beigu bilanci (3 lapas) un sākuma bilanci (3 lapas), saskaņā ar pielikumu.
 2. Apstiprināt Sabiedrības nekustamā īpašuma sarakstu saskaņā ar pielikumu (7 lapas).

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes24.12.2002.(prot.Nr.31, § 5) nodomu protokolā starp Cēsu Kultūras centru un
SIA "Vērdiņš PR"
______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Kultūras centradirektores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļa lēmumu § 24 "Parnedzīvojamo telpu nomas maksu", Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas(05.06.2003., prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Veikt šādas izmaiņas Cēsu pilsētasdomes 24.12.2002.(prot.Nr.31,§5) apstiprinātajā NODOMU PROTOKOLĀ starp SIA VērdiņšPR" un Cēsu Kultūras centru:

 1. Grozīt protokola 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

" Nomas maksa Ls 2,50 par vienu kvadrātmetru. Nomasmaksā neietilpst maksa par komunāliem un citiem pakalpojumiem, kā arī nodokļi unnodevas."

2. Grozīt protokola 4.1. punktu, izsakotto šādā redakcijā:

"4.1. Sabiedrība par saviemlīdzekļiem un spēkiem veiks kapitāla rakstura remonta darbus, turpmāk tekstā -darbus, telpās un ēkas 1.stāvā (foajē), uzsākot darbus ne vēlāk kā 2004.gada1.februārī un beidzot ne vēlāk kā līdz 2004.gada 1.jūnijam."

3. Papildināt protokolu ar 10.punktu, toizsakot šādā redakcijā:

"10. Ja Sabiedrība atsakās veiktšajā nodomu protokolā noteiktās darbības nodomu protokolā minētajos apjomos untermiņos un netiek slēgts īres līgums par telpu īri, tad Sabiedrība bez atlīdzībasCēsu pilsētas domei nodod izstrādāto telpu Raunas ielā 12 Cēsīs (134,4 m2) tehniskoprojektu."

 

Par biznesa augstskolas"Turība" un pilsētas bibliotēkas ēkas
būvniecības ieceres Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs,
sabiedriskās apspriešanas rezultātiem
______________________________________________

Pamatojoties uz Tautsaimniecībaskomitejas 05.06.2003 sēdes atzinumu (protokola Nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt izsludināto sabiedrisko apspriešanu par zemes gabala Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, apbūvi (2002.gada 13.jūnija protokols 15, 9§).
 2. Apstiprināt sabiedriskās apspriešanas rezultātus (Pielikums ).
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes, Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vad. J.ZLAUGOTNIS) un Juridiskajai nodaļai (vad. S.ZVIRBULE) sagatavot zemes nomas līgumprojektu.
 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vad. J.ZLAUGOTNIS) izsniegt biznesa augstskolai "Turība" Plānošanas un Arhitektūras uzdevumu ēkas projektēšanas darbu uzsākšanai.

 

Par ēkas Lielā Skolas ielā 5, Cēsīs,nojaukšanu
______________________________________________

Pamatojoties uz LR ‘’Būvniecībaslikuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas būvvaldes 2003.gada 16.maija sēdes (prot.Nr.16, punkts Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003. gada5.jūnija (prot. Nr. 9, punkts Nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atļaut Aivaram ŠMITAM nojaukt īpašumā esošo saimniecības ēku Lielā Skolas ielā 5, Cēsīs, līdz 2003. gada 7.jūlijam.
 2. Ēkas nojaukšanai izstrādāt nojaukšanas darba projektu, kura sastāvā paredzēt:

  2.1.ēkas fotofiksāciju;

  2.2.nojaukšanas darbu tehnoloģisko aprakstu;

  2.3.drošības pasākumu risinājumu.

 3. Nojaukšanas darbu projektu saskaņot ar :

  3.1.Valmieras reģionālās vides pārvaldes Cēsu nodaļas vadītāju G.Ģeidu;

  3.2.Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.Mercu;

  3.3.Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietnieku J.Zlaugotni.

 4. Līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai veikt drošības pasākumus – norobežot teritoriju, izvietot brīdinājuma zīmes.

 

 

Par zemes gabala Kovārņu ielā 35,Cēsīs, sadalīšanu
______________________________________________

Izskatot zemes gabala Kovārņu ielā 35,Cēsīs, īpašnieces Ausmas Vilnītes, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.1038/1-23; 06.06.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada6.jūnija atzinumu Nr.50 (prot.nr.12), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Kovārņu ielā 35, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1610), trīs atsevišķos zemes gabalos;
 1. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas Cēsu pilsētas PBU Dzīvokļu pārvalde pārvaldījumā esoša privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kovārņu ielā 31, piešķirt atbilstošu adresi Kovārņu iela 31, Cēsis (kad.nr.4201-007-1652);
  1. Zemes gabala platība 8772 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citām personām piederošs namīpašums;
  3. Lietošanas aprobežojumi - izstrādājot zemes gabala apbūves un apsaimniekošanas plānus, ievērot perspektīvē iespējamo Sīļu ielas turpinājumu gar robežu ar zemes gabalu Līgatnes ielā 40, Cēsīs (ielas profila platums 12m, būvlaide 6m);
  4. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);
 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas SIA "Veselības centrs 4" īpašumā esoša daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Kovārņu ielā 33, piešķirt atbilstošu adresi Kovārņu iela 33, Cēsis (kad.nr.4201-007-1614);
  1. Zemes gabala platība 4260 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša jaunbūve;
  3. Lietošanas aprobežojumi - izstrādājot zemes gabala apbūves un apsaimniekošanas plānus, ievērot perspektīvē iespējamo Sīļu ielas turpinājumu gar robežu ar zemes gabalu Līgatnes ielā 40, Cēsīs (ielas profila platums 12m, būvlaide 6m);
  4. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);
 3. Atlikušajam neapbūvētajam zemes gabalam saglabāt adresi Kovārņu iela 35, Cēsis (kad.nr.4201-007-1610);
  1. Zemes gabala platība 26296 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Lietošanas aprobežojumi - izstrādājot zemes gabala apbūves un apsaimniekošanas plānus, ievērot perspektīvē iespējamo Sīļu ielas turpinājumu gar robežu ar zemes gabalu Līgatnes ielā 40, Cēsīs (ielas profila platums 12m, būvlaide 6m);
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S "Latvijas Gāze" Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; "Lattelekom SIA" TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU "Vinda", Valmieras ielā 10, Cēsīs; "Cēsu būvnieks" SIA siltumtīklos Dzintara ielā 7, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā17, Cēsīs, sadalīšanu
______________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Valmierasielā 17, Cēsīs, īpašnieka LR Satiksmes ministrijas pilnvarotās personas Ginta Gaiķaiesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 1095/1-23; 04.06.2003.), pamatojotiesuz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 6.jūnija atzinumu Nr.48 (prot.nr.12), Cēsupilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Valmieras ielā 17, Cēsīs (kad.nr.4201-002-0712), četros atsevišķos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas SIA "Sinhro-C" piederošas ēkas Valmieras ielā 17A, piešķirt atbilstošu adresi Valmieras iela 17A, Cēsis (kad.nr.4201-002-0727);
  1. Zemes gabala platība 14030 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Apgrūtinājumi - uz zemes gabala atrodas citām personām piederošs namīpašums; iebrauktuve zemes gabalā no Valmieras ielas, kopīga ar zemes gabalu Valmieras ielā 17, Cēsīs; iebrauktuve zemes gabalā Akmens ielā 1A, Cēsīs, caur zemes gabaliem Valmieras ielā 17 un 17A, Cēsīs;
  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 3. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0712 003 un 4201 002 0712 009, un minētajām ēkām ar līdzšinējo adresi Valmieras ielā 17, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Jāņa Poruka laukums 3, Cēsis (kad.nr.4201-002-0728);
  1. Zemes gabala platība 1336 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objekti (1001);
 4. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0712 007 un 4201 002 0712 008, un minētajām ēkām ar līdzšinējo adresi Valmieras ielā 17, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Akmens iela 1A, Cēsis (kad.nr.4201-002-0729);
  1. Zemes gabala platība 5040 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Servitūts – iebrauktuve zemes gabalā Akmens ielā 1A, Cēsīs, no Valmieras ielas caur zemes gabaliem Valmieras ielā 17 un 17A, Cēsīs;
  3. Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objekti (1001);
 5. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Valmieras iela 17, Cēsis (kad.nr.4201-002-0712);
  1. Zemes gabala platība 2684 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - iebrauktuve zemes gabalā kopīga ar zemes gabalu Valmieras ielā 17A, Cēsīs; iebrauktuve zemes gabalā Akmens ielā 1A, Cēsīs, caur zemes gabaliem Valmieras ielā 17 un 17A, Cēsīs;
  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910) - 1342 m2 darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 1342 m2;
 1. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S "Latvijas Gāze" Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; "Lattelekom SIA" TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU "Vinda", Valmieras ielā 10, Cēsīs; "Cēsu būvnieks" SIA siltumtīklos Dzintara ielā 7, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par zemes gabala Uzvaras bulvārī 22,Cēsīs, sadalīšanu
______________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2003.gada 5.jūnija atzinumu (prot.Nr.10), pamatojoties uzCēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 6.jūnija atzinumu Nr.49 (prot.nr.12), Cēsupilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs (kad.nr.4201-005-1302), trīs atsevišķos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabaliem Raiņa ielā 41 un Uzvaras bulvārī 28 , piešķirt adresi Uzvaras bulvāris 24, Cēsis (kad.nr.4201-005-1324);
  1. Zemes gabala platība 3900 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas būves; zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļi;
  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910);
 3. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura perspektīvē izbūvējams Raiņa ielas atzars, apstiprināt kadastra numuru 4201-005-1323;
  1. Zemes gabala platība 870 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļi;
  3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101);
 4. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Uzvaras bulvāris 22, Cēsis (kad.nr.4201-005-1302);
  1. Zemes gabala platība 6174 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša ēka; zemes gabala robežās atrodas sakaru kabelis; zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļi.
  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0901).

Par Cēsu pilsētas domes 2001.gada28.jūnija lēmuma 2§ (prot.Nr.8)
atzīšanu par spēku zaudējušu
______________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada28.jūnija lēmuma 2§ (prot.Nr.8) "Par zemes gabala Cēsīs, Mūrlejas ielā 12,izveidošanu" tika izveidots zemes gabals Mūrlejas ielā 12, Cēsīs, kurš ar tāpaša domes lēmuma 11§ "Par zemes gabala nomu Cēsīs, Mūrlejas ielā 12"tika nodots nomā SIA "Auto Berger".

Ievērojot to, ka, uzmērot zemes gabaluCīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, kurš nostiprināts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētaspašvaldības vārda (nodalījuma Nr100000085788; 27.11.2002.), tajā ietverts arī šisnomā nodotais zemes gabals, un nomas līgums, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes2003.gada 29.maija lēmuma §4 (prot.Nr.11), ir pārslēgts kā uz daļu no zemes gabalaCīrulīšu ielā 68A, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 6.jūnijaatzinumu Nr.51 (prot.nr.12), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsupilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmuma 2§ (prot.Nr.8) "Par zemes gabalaCēsīs, Mūrlejas ielā 12, izveidošanu".

 

Par Cēsu pilsētas domes 1997.gada10.aprīļa lēmuma Nr.8 (prot.Nr.3) & 6
atzīšanu par spēku zaudējušu
______________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1997.gada10.aprīļa lēmuma Nr.8 (prot.Nr.3) "Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanuēku un būvju reģistrēšanai zemesgrāmatā" &6., izskatot TU "A&TRūķītis" SIA iesniegumu, tika apstiprināts nepilnais kadastra numurs zemesgabalam Cēsīs, Festivāla ielā 43, SIA "A&T Rūķītis" piederošas ēkasnostiprināšanai zemesgrāmatā.

Ievērojot to, ka, SIA "A&TRūķītis" īpašuma tiesības uz ēku - Cēsu rajona pašvaldības bērnu dārzanepabeigtās celtniecības objektu - ieguvusi tikai 2002.gadā (iepriekšējā īpašniekaCēsu rajona padomes 2002.gada 3.oktobra raksts Nr.2.1.-12/483), Cēsu pilsētas dome no l e m j:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsupilsētas domes 1997.gada 10.aprīļa lēmuma Nr.8 (prot.Nr.3) "Par nepilnā kadastranumura apstiprināšanu ēku un būvju reģistrēšanai zemesgrāmatā" &6.

 

Par papildinājumiem pie Cēsu pilsētasdomes
2003.gada 29.maija lēmuma §27 (prot.Nr.11)
______________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada29.maija lēmuma §27 (prot.Nr.11) "Par nekustamā īpašuma Cīrulīšu ielā 63,Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu"nolemts reģistrēt zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu zemesgabalu Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs.

Ievērojot to, ka uz minētā zemesgabala atrodas pašvaldības uzņēmuma "Vinda" bilancē esošas būves -artēziskais urbums un akas kiosks virs artēziskā urbuma, pamatojoties uz likuma"Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 36.panta 1.daļu,pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 6.jūnija atzinumu Nr.52(prot.nr.12), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Papildināt Cēsu pilsētas domes2003.gada 29.maija lēmuma §27 (prot.Nr.11) "Par nekustamā īpašuma Cīrulīšuielā 63, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldībasīpašumu" ar 4.punktu:

 

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldības uzņēmuma "Vinda" bilancē esošas būves - artēzisko urbumu un akas kiosku virs artēziskā urbuma - Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.

 

Par gadatirgu grafika noteikšanu BO SIA"Cēsu tirgus"
2003.gada 2.pusgadam
______________________________________________

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministrukabineta noteikumiem Nr.388 "Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos,gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos" un Cēsu pilsētas domesFinansu komitejas sēdes atzinumu (prot.Nr.11; 05.06.2003.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt gadatirgu grafiku BO SIA "Cēsutirgus" 2003.gada 2.pusgadam:
     - 18. un 19.jūlijā;
     - 22. un 23.augustā;
     - 19. un 20.septembrī;
     - 24. un 25.oktobrī;
     - 21. un 22.novembrī;
     -19. un 20.decembrī.

2. Noteikt BO SIA "Cēsu tirgus" darba laikugadatirgus dienās:

     -jūlijā, augustā, septembrīno plkst. 7.00 līdz 16.00
     -oktobrī, novembrī, decembrī no plkst. 8.00 līdz 16.00

    

    

   Par Cēsu pilsētas Sporta nama
   nodošanu Cēsu pilsētas sporta skolai
   ______________________________________________

   Lai nodrošinātu pašvaldības sporta būvju vienotu apsaimniekošanu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.05.2003. atzinumu (protokols nr.9), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.06.2003. atzinumu (protokols nr.10) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 05.06.2003. atzinumu (protokols nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Veikt reorganizāciju Cēsu pilsētas domesstruktūrā, nododot Cēsu pilsētas Sporta namu Cēsu pilsētas sporta skolai.

2. Ar 2003.gada 14.jūliju nodot ēku Cēsīs, Pūcesielā 2a, valdījumā Cēsu pilsētas sporta skolai.

3. Ar 2003.gada 14.jūliju likvidēt Cēsu pilsētasSporta nama vienu amata vienību- Sporta nama pārzinis.

4. Ar 2003.gada 14.jūliju nodot Cēsu pilsētas sportaskolai Cēsu pilsētas Sporta nama šādas amata vienības:

- Santehniķis
- Elektriķis
- Apkopēja
- Dežurants

5. Ar 2003.gada 14.jūliju izveidot Cēsu pilsētassporta skolā vienu amata vienību – Sporta skolas sporta bāžu administrators.

6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvai nodaļai(vadītāja I.Ķieģele) līdz 2003.gada 14.jūlijam ar pieņemšanas – nodošanas aktunodot personāllietas Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors M.Niklass).

7. Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas darbiniekuamata vienību sarakstu (pielikums ).

8. Uzdot Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai(vadītāja A.Bičuka) nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta nama finansu datu, sākot ar2003.gada 14.jūliju, iekļaušanu Cēsu pilsētas sporta skolas finansu uzskaitē.

9. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai(vadītāja A.Zerne) paredzēt Cēsu pilsētas sporta skolas 2003.gada budžetāfinansējumu darba algām, darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām (24,09 %apmērā) un ēkas Cēsīs, Pūces ielā 2a uzturēšanas izdevumus.

10 .Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai(vadītāja A.Zerne) līdz 2003.gada 01.jūlijam izstrādāt un iesniegt apstiprināšanaiCēsu pilsētas domē grozījumus 2003.gada Cēsu pilsētas pašvaldības budžetā.

11. Uzdot Sporta nama pārzinim A.Kalniņam veikt:

     12.1. avansa norēķinus līdz2003.gada 14.jūlijam;
     12.2. sporta nama inventarizāciju, pēc stāvokļa uz 2003.gada01.jūliju.

12. Uzdot Cēsu pilsētas Sporta namam (sporta nama pārzinis A.Kalniņš) līdz 2003.gada14.jūlijam ar pieņemšanas– nodošanas aktu nodot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors M.Niklass) materiālās vērtības saskaņā ar :

     -inventarizācijas aktiem pēcstāvokļa uz 2003.gada 01.jūliju;
     -grāmatvedības uzskaites datiem par laika posmu no 2003.gada01.jūlija līdz 2003.gada 14.jūlijam.

13. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktorsM.Niklass) līdz 2003.gada 01.septembrim sagatavot un iesniegt Cēsu pilsētas domeiapstiprināšanai attiecīgus grozījumus un papildinājumus Cēsu pilsētas sporta skolasnolikumā.

14.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktorsM.Niklass) noslēgt pārjaunojuma līgumus ar Cēsu pilsētas sporta nama nomniekiem,komunālo u.c. pakalpojumu sniedzējiem.

15. Cēsu pilsētas sporta skolai ir saistoši Cēsupilsētas domes lēmumi un noslēgtie sadarbības līgumi par sporta zāles Cēsīs,Pūces ielā 2a izmantošanu.

16. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētasdomes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

    

   Par nolikuma
   15.skrējienam "Jānis" un 3.skrējienam "Jānītis"
   apstiprināšanu
   ______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sportaskolas metodiķa iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sportakomitejas sēdes atzinumu (05.06.2003., prot.Nr.11) un Cēsu pilsētas domes Finansukomitejas sēdes atzinumu (05.06.2003., prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 15.skrējiena"Jānis" un 3.skrējiena "Jānītis" nolikumu, saskaņā ar pielikumu

    

   Par delegācijas sastāvu uz Itāliju
   ______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu un Venafro(Itālija) sadraudzības pilsētu līgumu, Venafro un Vareses pašvaldību ielūgumiempiedalīties starptautiskā konferencē, kā arī lai pārrunātu tālākas sadarbībasiespējas un parakstītu nodomu protokolu par sadarbību ar Vareses pašvaldību, Cēsupilsētas domes Finansu komitejas sēdes atzinumu (05.06.2003., prot.Nr.11), Cēsupilsētas dome nolemj:

 1. Komandēt šādu Cēsu pilsētas domes delegāciju no 14.jūnija līdz 20.jūnijam:
  1.1 Gints ŠĶENDERS – domes priekšsēdētājs
  1.2. Andris MIHAĻOVS – domes izpilddirektors

  No 14.jūnija līdz 23.jūnijam

  1.3. Ieva MALCENIECE – ārējo sakaru koordinētāja
  1.4. Māris ŠĶĒLE – deputāts, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu ŠĶENDERU parakstīt nodomu protokolu par sadarbību ar Vareses pašvaldību.

   

   

  Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
  noteikumu ievērošanas kontroli
  ______________________________________________

  Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.3 pantu, Latvijas Republikas likumu ‘’Ceļu satiksmes likums’’, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.01.1999. noteikumiem Nr. 15 ‘’Ceļu satiksmes noteikumi’’ un Latvijas Republikas Ministru kabineta 17.07.2001. noteikumiem Nr. 316 ‘’Kārtība, kādā sastādāms administratīvā pārkāpuma protokols par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, noformējams paziņojums un nosūtāma informācija par uzlikto naudas sodu, kā arī iekasējams naudas sods’’ un Finansu komitejas 05.06.2003. atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 3. Pilnvarot Cēsu rajona policijas pārvaldi kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Cēsīs.
 4. Noteikt, ka izskatīt lietas par transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem un uzlikt naudas sodu ir tiesīgas šādas Cēsu rajona policijas pārvaldes amatpersonas un darbinieki:
  1. Cēsu rajona policijas pārvaldes iecirkņa priekšnieks;
  2. Cēsu rajona policijas pārvaldes iecirkņa inspektori;
  3. Cēsu rajona policijas pārvaldes kārtībnieki un patruļas dienesta komandieris;
  4. Cēsu rajona policijas pārvaldes Ceļu policijas priekšnieks un vietnieks;
  5. Cēsu rajona policijas pārvaldes Ceļu policijas inspektori.
 5. Noteikt, ka ieņēmumi no Cēsu rajona policijas pārvaldes uzliktā naudas soda par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem tiek sadalīti šādi:
  1. Cēsu pilsētas domei – 30%;
  2. Bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai ‘’Ceļu satiksmes drošības direkcijai’’ – 30%;
  3. Cēsu rajona policijas pārvaldei – 40%.
 6. Noslēgt Sadarbības līgumu ar Cēsu rajona policijas pārvaldi, saskaņā ar pielikumu
 7. Lēmuma izpildi kontrolēt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

   

   

  Par grozījumiem 2003.gada 16.janvāra
  Cēsu pilsētas domes sēdes protokola Nr. 1 & 42
  "Par Cēsu pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projektos 2003.gadā"
  ______________________________________________

  Pamatojoties uz valūtas kursa svārstībām un domes Finansu komitejas atzinumu (05.06.2003., prot. Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  Papildināt 2003.gada 16.janvāra Cēsu pilsētas domes sēdes protokola Nr.1

  & 42 "Par Cēsu pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projektos 2003.gadā" ar 4.punktu:

  "4.Noteikt, ka pašvaldības garantētais līdzfinansējums projektiem ir nosakāms latos pēc attiecīgās valūtas kursa izmaiņām uz līdzfinansējuma pārskaitīšanas datumu."


  Par vēlēšanu iecirkņu skaita un atrašanās vietu noteikšanu
  tautas nobalsošanas sarīkošanai Cēsīs
  ______________________________________________

  Lai sarīkotu tautas nobalsošanu par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un, pamatojoties uz likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņiem" 1. panta 3. daļu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

   1. Izveidot Cēsu pilsētā 4 vēlēšanu iecirkņus.
   2. Noteikt vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas šādi:
    1. iecirknis – Raunas ielā 12, Cēsīs (Kultūras centrs)
    2. iecirknis – Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, (Firma "CATA")
    3. iecirknis – Gaujas ielā 17, Cēsīs (1. pamatskola)
    4. iecirknis - Leona Paegles ielā 1 (pilsētas ģimnāzija).

   

   

  Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 13.jūnija lēmumā
  " Par " Nolikuma par ziedojumu urnu lietošanu, ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu" apstiprināšanu"
  ______________________________________________
  Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes ārējo sakaru koordinētājas Ievas Malcenieces iesniegumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 8. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 13.jūnija lēmumā " Par " Nolikuma par ziedojumu urnu lietošanu, ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu" apstiprināšanu" šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 3.punktā vārdus "2002.gada 31.decembri " ar vārdiem " 2003.gada 31.decembri".

1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

" Noteikt ziedojumu urnu atrašanāsvietu viesnīcā " Cēsis" ( Vienības laukums 1), veikalā " ESSE" (Valmieras iela 27 ) un lielveikalā " Solo" ( Jāņa Poruka iela 23)".

1.3. Papildināt lēmumu ar 5.punktušādā redakcijā:

"Noteikt par atbildīgo personuziedojumu vākšanai ar ziedojumu urnām Cēsu pilsētas domes ārējo sakarukoordinētāju Ievu Malcenieci".

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsupilsētas domes 16.01.2003. lēmumu "Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes sēdes13.06.2002. lēmumā "Par Nolikuma par ziedojumu urnu lietošanu, ziedojumupieņemšanu un izlietošanu" apstiprināšanu"".

 

 

Par domes priekšsēdētāja G.ŠĶENDERAatvaļinājumu
______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domespriekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA 10.06.2003. iesniegumu un uz Latvijas Darba likuma149.panta 2.daļu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt Cēsu pilsētas domespriekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM ikgadējā atvaļinājuma 12 kalendārās dienas no2003.gada 25.jūnija līdz 6.jūlijam

 

 

Pielikums

 

Biznesa augstskolas "Turība" unpilsētas bibliotēkas ēkas
būvniecības ieceres Cēsīs, Uzvaras bulvārī 22
sabiedriskās apspriešanas rezumē.
______________________________________________

2003.gada 9.aprīlim-9.jūnijam biznesaaugstskola "Turība" izsludināja sabiedrisko apspriešanu par jaunasaugstskolas filiāles būvniecību Cēsīs, Uzvaras bulvārī 22, paredzot jaunajā ēkātelpas pilsētas publiskajai bibliotēkai.

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros tikasniegta informācija sekojošos veidos un mēdiju kanālos:

 1. Cēsu pilsētas mājas lapā
  1. Reklāmas laukums visas sabiedriskās apspriešanas garumā, kas vēstīja par esošo apspriešanu
  2. Būvniecības ieceres skaidrojošais materiāls vairāku lpp. garumā
  3. Iespējamās ēkas skices
  4. Nedēļas jautājums, uz kuru līdz 04.06.2003 bija atbildējuši 354 respondenti, no kuriem:
   1. 73% respondentu atbalsta būvniecības ieceri pilnībā
   2. 18% respondentu neatbalsta būvniecības ieceri
   3. 9% respondentu atbalsta būvniecības ieceri daļēji
  5. saņemti sekojoši komentāri:
   1. "lai tik ceļ..."
   2. "nav ko bremzēt, jābūvē...."
   3. "man jau patika tā ideja par sabiedriskā centra celtniecību, jo nav jau normāli, ka pilsētas centrā ir tāds neattīstīts zemes gabals, bet vēl tomēr kaut ko vajag darīt, lai sakārtotu stadionu un apkārtni ap to..."
 2. Laikrakstā "Druva" sekojoši materiāli
  1. Mairita Kaņepe "Aicina apspriest augstskolas un bibliotēkas celtniecības ieceri", 2003.gada 12.aprīlis
  2. Mairita Kaņepe "Ceļā uz modernu bibliotēku", 2003.gada 23.aprīlis
  3. Jānis Gabrāns ""Turība" gatava ienākt Cēsīs", 2003.gada 6.maijs
  4. Baiba Vītiņa "Cēsīs, iespējams, būs nākamā studentu pilsēta", 2003.gada 14.maijs
  5. Jānis Gabrāns ""Turība" gatava celtniecību sākt šogad", 2003.gada 27.maijs
 3. Cēsu pilsētas domes avīzē "Cēsu Vēstis"
  1. Jānis Rozenbergs "Biznesa augstskolas "Turības" jaunās filiāles celtniecības sabiedriskā apspriešana", 2003.gada 30.aprīlī
 4. Radio 3
  1. Apaļā galda diskusijā 2003.gada 6.maijā 13.00-14.00, augstskolas "Turība" pārstāvji skaidroja būvniecības ieceri
  2. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros 50 reizes izskanējusi reklāma ar aicinājumu izteikt savu viedokli
 5. 2003.gada 6.jūnijā plkst. 16.00 tikšanās ar Cēsu pilsētas jauniešiem. Bija ieradušies 11 jaunieši
 6. Cēsu pilsētas vecāku padomes parakstīta atbalsta vēstule
 7. Cēsu pilsētas jauniešu domes e-pasta vēstule
 8. Saņemtas 4 rakstiskas atbalsta vēstules.
 9. 2003.gada jūnija sākuma pilsētas iedzīvotājiem bija iespēja zvanīt uz tālruni 4125000 un izteikt savu viedokli. Šo iespēju izmantoja 3 cilvēki un visi bija "par" šī projekta realizāciju.

Secinājumi:

 1. Sabiedriskā aptauja organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
 2. Sabiedriskā aptauja organizēta ar mērķi informēt pēc iespējas lielāku iedzīvotāju skaitu, tāpēc izvēlēti dažādi masu mēdiju kanāli.
 3. Cēsu pilsētas sabiedrības iedzīvotāju viedoklis par biznesa augstskolas "Turība" būvniecības ieceri ir pozitīvs, ko apstiprina sekojošas lietas:
  1. No 354 aptaujātiem respondentiem pilsētas mājas lapā 73% pilnībā atbalsta būvniecības ieceri un 9% atbalsta to daļēji
  2. Klātienes diskusija ar pilsētas jauniešiem (11 cilvēki) tika noskaidrots, ka viņu viedoklis ir "par" šāda objekta celtniecību
  3. Cēsu pilsētas vecāku padomes atbalsta vēstule
  4. Cēsu jauniešu domes e-pasts, kas kopumā atbalsta būvniecības ieceri
  5. Četras rakstiskas atbalsta vēstules no pilsētas iedzīvotājiem
  6. 3 cilvēki atbildējuši pozitīvi par būvniecības ieceri, izmantojot tālruni 4125000
  7. kā arī pilsētas mājas lapā saņemtie komentāri ir par šī zemes gabala apbūvi.

Rekomendācija

Atbalstīt biznesa augstskolas"Turība" filiāles un pilsētas publiskās bibliotēkas būvniecību Cēsīs,Uzvaras bulvārī 22.

 

Pielikums

NOLIKUMS
15.skrējienam "Jānis" un
3.skrējienam "Jānītis"


RĪKOTĀJS
     Cēsu pilsētas dome, Cēsu pilsētas sporta skola.
     Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Beikmanis.
LAIKS ,VIETA
     Skrējiens notiek 2003.gada 21.jūnijā Cēsu apkārtnē.
     Dalībnieku pieteikšanās līdz plkst. 10.00 CēsīsVienības laukumā.
STARTS
     plkst 11.00 no Vienības laukuma.
FINIŠS
     Vienības laukumā.
DISTANCE - 18 km skrējienam "Jānis"
                    6 km
skrējienam "Jānītis "

DALĪBNIEKI
      dalībnieki startēs sekojošās grupās:

skrējiens "Jānis "18 km

   V ;

   S

   1984.-1969.

   g.dz.

   V35;

   S35

   1968.-1959.

   g.dz.

   V45;

    

   1958.-1949.

   g.dz.

   V55 ;

    

   1948.-1944.

   g.dz.

   V60 ;

     

   1943. g.dz

   un agrāk

   skrējiens "Jānītis "-6 km

   V12;

   S12

   1991.-1992.

   g. dz.

   V14;

   S14

   1990.-1989.

   g. dz

   V16;

   S16

   1988. -1987.

   g. dz.

   V 18;

   S18

   1986.-1985.

   g. dz..

     

   S45

   1958.-1949.

   g.dz.

    

   S55

   1948.-1944.

   g.dz.

     

   S60

   1943. g.dz

   un agrāk

   Dalībnieki paši atbild par savu veselību un sagatavotību.

   Dalības maksa - ziedojuma veidā visās grupās Ls 1.-

    

    

APBALVOŠANA

      1.-3.vietuieguvēji katrā grupā saņem diplomus un suvenīrus.
      Speciālu balvu saņem skrējienu labākais"Jānis."
      Apbalvoti tiek arī visi pārējie skrējienu Jāņi unLīgas, kuri beidz distanci.
      Visi dalībnieki saņem uzlīmi.

Informācija - pa telefonu 4107345;4122405; 6428328 - Juris Kreilis.

J.Kreilis 4107345

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv