Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 15.05.2003. domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

15.05.2003. domes sēdes lēmumi


 

Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 15.maijā (prot.Nr.10)
pieņemtie lēmumi

 

Par zemes gabala daļas Rīgas ielā 105,Cēsīs nomu

__________________________________________

Izskatījusi Modestas Lakotko iesniegumu(Nr.794/1-24f; 23.04.2003.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un, pamatojoties uzpilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 8.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.8),Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar Modestu Lakotko, par zemes gabala daļu Rīgas ielā 105, Cēsīs uz 1 gadu sākot ar 2003.gada 16.maiju.
  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 5000 m2.
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – lauksaimnieciska izmantošana (0105).
  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 1,5% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes gabala nomu Rīgas ielā 2,Cēsīs
__________________________________________

Izskatījusi Aivara Zvirbuļa, iesniegumuNr.831/1-24f; 29.04.2003. par zemes nomas maksas aprēķināšanu un, pamatojoties uzpilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 8.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.8),Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1999.gada 28.oktobra lēmumu Nr.781 "Par zemes nomu Cēsīs, Rīgas ielā 2".
  2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Aivaru Zvirbuli, par zemes gabalu Rīgas ielā 2, Cēsīs līdz 2013.gada 31.decembrim.
  3. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 700 m2.
  4. Zemes gabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  5. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10 % no zemes paraugvērtības.
  6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par dzelzceļa pievedceļu
Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs
__________________________________________

Izskatot A/S "8 CBR" rakstuNr.881/1-24; 07.05.2003. un, pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejasatzinumu (08.05.2003., prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzelzceļa pievedceļu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kad.Nr.4201-503-0045) lietošanā un apsaimniekošanā A/S "8 CBR", reģ.Nr.390300255, juridiskā adrese Rīgas ielā 16, Smiltene, LV-4729 uz trīs gadiem.
  2. Pilnvarot A/S "8 CBR" slēgt līgumus par sekojošo:
   1. ar A/S "Latvijas dzelzceļš" kravu pārvadājumu pārvaldi par vagonu padošanu un novākšanu;
   2. ar atbilstošo infrastruktūru par sliežu ceļu uzturēšanu atbilstošā tehniskajā kārtībā;
   3. ar iestādēm un organizācijām par kravu pārvadājumiem pa dzelzceļa pievedceļu.
  3. Izdevumi, kuri saistīti ar sliežu pievedceļu uzturēšanu tehniskajā kārtībā un, kurus sedz A/S "8 CBR" ir maksa par lietošanā nodotajiem dzelzceļa pievedceļiem.

 

Par būvniecības publiskās apspriešanasierosināšanu
par apbūvi Birzes ielā 31, Cēsīs
__________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecībaslikuma 12.panta 1.punkta 1. un 3.apakšpunktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecībaskomitejas 07.05.2003. sēdes atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Birzes ielā 31, Cēsīs.
  2. Uzdot Cēsu pilsētas Attīstības, plānošanas nodaļai ( vad. J.Rozenbergs) pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA "Cēsu būvnieks" reģ.Nr.40003001934, juridiskā adrese "Katrīnkalns", Drabešu pag. Cēsu raj. , LR MK Noteikumu Nr. 309 "Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi" kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;
  3. Uzdot domes priekšsēdētājam G.ŠĶENDERAM ar rīkojumu iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.
  4. Noteikt, ka SIA "Cēsu būvnieks" būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes2003.gada 10.aprīļa
lēmumā § 11 "Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Vinda"pārveidošanas uzsākšanu"
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2003.gada 8.maija atzinumu (prot. nr. 8), Cēsu pilsētas domenolemj:

Veikt grozījumus Cēsu pilsētasdomes 2003.gada 10.aprīļa lēmumā "Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma"Vinda" pārveidošanas uzsākšanu"( prot. nr. 8, §11) 2.punktā ,izsakot to šādā redakcijā:

" 2. Uzdot Cēsu pilsētaspašvaldības uzņēmuma "Vinda" direktoram Varim Ādamsonam veiktinventarizāciju uzņēmumā pēc stāvokļa uz 2003.gada 1.maiju un līdz 2003.gada5.jūnijam Cēsu pilsētas domē iesniegt inventarizācijas saraksta kopsavilkumu."

 

 

Konkursa "Par skaistāko gaisadārzu" nolikums
__________________________________________

 Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2003.gada 8.maija sēdes atzinumu ( prot.Nr.8.), Cēsupilsētas dome nolemj :

Apstiprināt konkursa nolikumu " Parskaistāko gaisa dārzu", saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

 

Par iepirkuma komisijas apstiprināšanu
__________________________________________

Saskaņā ar Cēsu tirgus kompleksarekonstrukcijas projekta īstenošanu un Cēsu pilsētas domes 2003.gada 08.maijaTautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 8), Cēsu pilsētas domenolemj:

1. Apstiprināt iepirkuma komisiju:

     1.1. "Cēsu tirguskompleksa būvniecībai un būvniecības finansēšanai" šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs

     1. Jānis Beikmanis-Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi

 • Andris Mihaļovs – Cēsu pilsētas domes izpilddirektors
 • Jānis Zlaugotnis- Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 • Imants Bumbiers- Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītājs
 • Jānis Mednis- Cēsu pilsētas Būvvaldes būvinspektors
 • Jānis Bušs- būvinženieris no LR Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta 28.02.2003. apstiprinātā būvinženieru saraksta (rīkojums Nr.67)
 • Jānis Bāliņš- Cēsu pilsētas domes deputāts, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs;
 • Arkādijs Suškins- Cēsu pilsētas domes pilnvarotā persona
 • Māris Bērziņš- BO SIA "Cēsu tirgus" direktors
 • Valentīna Zinovska- Cēsu tirgus tirgotāju pārstāve

Komisijas sekretāre

 • Inga Sirmā- Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste


1.2. " Par bankas izvēli kredīta saņemšanai Cēsu tirgus kompleksabūvniecībai" šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Beikmanis- Cēsu pilsētasdomes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi

- Andris Mihaļovs – Cēsupilsētas domes izpilddirektors
- Aivija Zerne- Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja
- Jānis Bāliņš- Cēsu pilsētas domes deputāts, Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs;
- Arkādijs Suškins
- Cēsu pilsētas domes pilnvarotā persona
- Māris Bērziņš- BO SIA "Cēsu tirgus" direktors
- Ludmila Leimane- BO SIA "Cēsu tirgus" grāmatvede
- Valentīna Zinovska- Cēsu tirgus tirgotāju pārstāve, V.Zinovskas IU"Valentīna" īpašniece

Komisijas sekretāre

- Inga Sirmā- Cēsu pilsētas domesJuridiskās nodaļas juriste

 

 

Par zemes gabala un namīpašuma JāņaPoruka ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu
__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada11.februāra lēmumu Nr.96 (prot.nr.3) izveidots zemes gabals Jāņa Poruka ielā 2,Cēsīs, uz kura atrodas kooperatīvās sabiedrības "Cēsu rajona patērētājubiedrība" ēkas.

Izskatot kooperatīvās sabiedrības"Cēsu rajona patērētāju biedrība", jurid. adrese Vienības laukumā 2,Cēsīs, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.779/1-23/j; 23.04.2003.),pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 7.maija atzinumu Nr.34(prot.nr.10), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0112), trīs atsevišķos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0112 002, un minētajai ēkai ar līdzšinējo adresi Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Jāņa Poruka iela 2B, Cēsis (kad.nr.4201-004-0160);
  1. Zemes gabala platība 1875 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Servitūts – piekļūšana zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 2B, Cēsīs, caur dzelzceļa zemes nodalījuma joslu no Jāņa Poruka ielas;
  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
  4. Pieņemt zināšanai, ka uz atdalītā zemes gabala esošās ēku ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0112 003 un 4201 004 0112 006 daļas līdz namīpašuma atsavināšanai atdalāmas kā reālas daļas vai nojaucamas (samazinot telpas Nr.1 garumā par aptuveni 6m);
 3. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0112 001 un 4201 004 0112 005, un minētajām ēkām ar līdzšinējo adresi Jāņa Poruka ielā 2, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Jāņa Poruka iela 4, Cēsis (kad.nr.4201-004-0161);
  1. Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objekti (1001) – 600 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 400 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
 4. Atlikušajam zemes gabalam un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0112 003, 4201 004 0112 004, 4201 004 0112 006, 4201 004 0112 007, un 4201 004 0112 008 saglabāt adresi Jāņa Poruka iela 2, Cēsis (kad.nr.4201-004-0112);
  1. Zemes gabala platība 4496 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

Par nekustamo īpašumu Līgatnes ielā 53un 53A, Cēsīs, apvienošanu
__________________________________________

Izskatot nekustamo īpašumu Līgatnesielā 53 un Līgatnes ielā 53A, Cēsīs, īpašnieces Ievas Cērpiņas, iesniegumu parzemes gabalu apvienošanu (reģ.Nr.836/1-23/f; 30.04.2003.), pamatojoties uz Cēsupilsētas zemes komisijas 2003.gada 7.maija atzinumu Nr.35 (prot.nr.10), Cēsu pilsētasdome n o l e m j:

  1. Apvienot zemes gabalus Līgatnes ielā 53, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0907), un Līgatnes ielā 53A, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0911) vienā zemes gabalā ar adresi Līgatnes ielā 53, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0907);
  2. Zemes gabala platība 2713 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
  3. Apgrūtinājums – zemes gabalu šķērso maģistrālais sakaru kabelis;
  4. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  5. Pieņemt zināšanai, ka, lai Valsts kadastra reģistrā reģistrētu elektrotīklu radītos zemes gabala apgrūtinājumus, kā arī maģistrālā sakaru kabeļa apgrūtinājumu joslas platību, zemes gabala īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; "Lattelekom SIA" tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs) un nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2001.gada24.maija lēmuma (prot.Nr.6, 5§)
punkta 3.5. atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala
Piebalgas ielā 38, Cēsīs, lietošanas mērķi
__________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada24.maija lēmumu (prot.Nr.6, 5§, punkts 3.5.) zemes gabalam Cēsīs, Piebalgas ielā 38,noteikts zemes lietošanas mērķis: vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūve– neapgūta teritorija (060090).

Izskatot nekustamā īpašuma Piebalgasielā 38, Cēsīs, īpašnieka PĒTERA EGLĪŠA, iesniegumu (reģ.Nr.786/1-24;23.04.2003.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Piebalgas ielā 38,saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 "Nekustamāīpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība",pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 7.maija atzinumu Nr.32(prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2001.gada 24.maija lēmuma (prot.Nr.6, 5§) "Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Piebalgas ielā 38, sadalīšanu" punktu 3.5.
 2. Zemes gabalam Piebalgas ielā 38, Cēsīs (kadastra Nr.4201-009-0517), noteikt zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 1995.gada6.jūlija lēmuma Nr.338 (prot.Nr.14)
punkta 1.17.3. atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala
Niniera ielā 6, Cēsīs, lietošanas mērķi
__________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatasnodalījumā Nr.203 (03.01.2001.) uz Daces Treikmanes, vārda ierakstīts nekustamaisīpašums Cēsīs, Niniera ielā 6. Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 6.jūlija lēmumuNr.338 (prot.Nr.14, punkts 1.17.3.) zemes gabalam Niniera ielā 6 noteikts zemeslietošanas mērķis – daudzdzīvokļu apbūves uzturēšana.

Ievērojot to, ka uz minētā zemesgabala atrodas viesu nams un kafejnīca "Province", saskaņā ar LR Ministrukabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 "Nekustamā īpašuma lietošanasmērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība", pamatojoties uz Cēsu pilsētaszemes komisijas 2003.gada 7.maija atzinumu Nr.33 (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome n ol e m j: 

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1995.gada 6.jūlija lēmuma Nr.338 (prot.Nr.14) "Par papildinājumiem Cēsu pilsētas TDP 20.sasaukuma 27.sesijas lēmumam "Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu" Cēsīs, Niniera ielā 6" punktu 1.17.3.
 2. Zemes gabalam Niniera ielā 6, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-0801), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

 

Par dzelzceļa pievadu
Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201-503-0045; zemesgabaluEduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, kadastra Nr.4201-003-0165; zemesgabalu EduardaVeidenbauma ielā 18A, Cēsīs, kadastra Nr.4201-003-0168, atsavināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobraValsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumu un 2003.gada 7.maija Cēsu pilsētasīpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas domenolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.oktobra lēmumu (prot.Nr.26, § 13) "Par dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201-503-0045; zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, kadastra Nr.4201-003-0165; zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, kadastra Nr.4201-003-0168, nodošanu privatizācijai".
  2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.janvāra lēmumu (prot.Nr.2, § 24) "Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18a, nodošanu privatizācijai".
  3. Atsavināt kā vienotu objektu: dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201-503-0045; zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, kadastra Nr.4201-003-0165; zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, kadastra Nr.4201-003-0168, turpmāk tekstā nekustamais īpašums, pārdodot izsolē.
  4. Apstiprināt nekustamā īpašuma cenu LVL 72000.00 (septiņdesmit divi tūkstoši lati), t.sk. zemes gabalam LVL 8000.00 (astoņi tūkstoši lati) un dzelzceļa pievadiem LVL 64000.00 (sešdesmit četri tūkstoši lati).
  5. Noteikt maksāšanas līdzekļus zemes gabalam – 100% lati, dzelzceļa pievadiem – 50% lati un 50% privatizācijas sertifikāti.
  6. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.2.

 

  

Par nekustamā īpašuma Palasta ielā20a, Cēsīs, privatizāciju
__________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas17.02.1994. likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektuprivatizāciju", Cēsu pilsētas domes 24.10.2002. sēdes protokola Nr. 26,paragrāfu Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma Palasta ielā 20a, Cēsīs, nodošanuprivatizācijai", 16.01.2003.sēdes protokola Nr. 1, paragrāfu Nr. 9 "Parnekustamā īpašuma Palasta ielā 20a, Cēsīs, privatizācijas projektaapstiprināšanu" un 07.05.2003. Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanaskomisijas priekšlikumu (protokols Nr. 9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Slēgt pirkuma līgumu ar Haraldu HARTMANI, par nekustamo īpašuma Palasta ielā 20a, Cēsīs, kas sastāv no palīgēkas – jaunbūves, kadastra apzīmējums Nr. 4201 005 1619 002.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Palasta ielā 20a, Cēsīs, pirkuma līguma projektu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs J.Beikmanis).

 

 

Par nekustamā īpašuma RūdolfaBlaumaņa bulvārī 20, Cēsīs,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobraValsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2003.gada27.februāra lēmumu "Par nekustamā īpašuma Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 20,Cēsīs, atsavināšanu" (prot. Nr. 4, paragrāfs Nr. 6), Cēsu pilsētaspašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdes 2003.gada 11.aprīļa protokolu Nr.8 un 2003.gada 7.maija priekšlikumu (prot. Nr. 9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 20 (divdesmit), Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala (kadastra Nr. 4201 003 0806), 3057 kv.m. platībā un nedzīvojamās ēkas – angāra (kadastra apzīmējums 42010030806001), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 2003.gada 11.aprīļa izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījis Dainis KRIEVIŅŠ, par Ls 11 400,00 (vienpadsmit tūkstoši četri simti lati), t.sk., zemes gabals Ls 8350,00 (astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit lati) un nedzīvojamā ēka – angārs – Ls 3050,00 (trīs tūkstoši piecdesmit lati).
 2. Apstiprināt pirkuma līgumu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumam " Dzīvokļu pārvalde" (priekšnieks Ģ.BEIKMANIS) nodot nekustamo īpašumu Dainim KRIEVIŅAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu 20 dienu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.
 4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs J.BEIKMANIS).

 

 

Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 3,Cēsīs,
atsavināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobraValsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu un 2003.gada 7.maija Cēsu pilsētaspašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu (prot. Nr.9), Cēsu pilsētasdome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes:
   1. 2002. gada 28. februāra lēmumu (protokols nr. 5, § 54) "Par nekustamo īpašumu Peldu ielā 3, Cēsīs";
   2. 2002.gada 28.novembra lēmumu (protokols nr. 29, § 13) "Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 3, Cēsīs, nodošanu privatizācijai".
  2. Atsavināt nekustamo īpašumu Peldu ielā 3, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 3008,0 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 006 2402, un dzīvojamās ēkas, kas 06.10.2000. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījumā nr. 1713, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, pārdodot izsolē.
  3. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 3000,- (trīs tūkstoši lati), t.sk., zemes gabalam – Ls 2000,- (divi tūkstoši lati) un dzīvojamai ēkai – Ls 1000,- (viens tūkstotis lati).
  4. Noteikt maksāšanas līdzekļus nekustamajam īpašumam 100 % lati.
  5. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu
  6. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs – J.Beikmanis).

 

 Par Cēsu pilsētas domeipiederošo īpašumu
privatizācijas pabeigšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz LR 17.02.1994. likuma"Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 86.pantu un Cēsupilsētas īpašuma privatizācijas komisijas 07.05.2003. atzinumu /protokols nr. 9/,Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1.Atzīt četru Cēsu pilsētaspašvaldības īpašuma objektu privatizāciju par pabeigtu /objektu saraksts pielikumā/.

2.Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldībasmantas atsavināšanas komisijai /priekšsēdētājs J.BEIKMANIS/ sagatavot tekstuminētajā jautājumā publikācijai laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un"Druva".

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldībasuzņēmuma "Vinda"
2002.gada pārskata apstiprināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesFinansu komitejas (08.05.2003. protokols Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Apstiprināt Cēsu pilsētaspašvaldības uzņēmuma "Vinda" 2002.gada finansu pārskatu

  1. Bilances aktīvi – Ls 3 086 327
  2. Ieņēmumi – Ls 878 647
  3. Izdevumi – Ls 946 006
  4. Zaudējumi – Ls 67 359

 

 

 

Par Cēsu pilsētas sporta svētkunolikuma apstiprināšanu
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas (08.05.2003.prot.Nr.9 ) un Finansu komitejas(08.05.2003.prot.Nr.9 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta svētku nolikumu,saskaņā ar pielikumu

  

 

Par finansējuma piešķiršanu
Groningenas basketbola komandas uzņemšanai
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sportaskolas direktora iesniegumu (25.04.2003. Nr.1-10-82), Izglītības, sporta un kultūraskomitejas atzinumu( 08.05.2003., prot.Nr.9) un Finansu komitejas atzinumu ( 08.05.2003.,prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt Cēsu pilsētas sporta skolaiLs 50,00 (piecdesmit lati) no 2003.gada pašvaldības budžeta sporta pasākumiemplānotā finansējuma (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120) Groningenasjauniešu basketbola komandas uzņemšanai š.g. 4.-7.maijam.

 

 

Par pilsdrupu uzrauga amata vienībasizveidošanu Cēsu vēstures un mākslas muzejā tūrisma sezonas laikā
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu vēstures unmākslas muzeja direktora iesniegumu (15.04.2003.;Nr.1-13/42) , Izglītības, sporta unkultūras komitejas atzinumu (08.05.2003., prot.Nr.9) un Finansu komitejas atzinumu(08.05.2003., prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izveidot pilsdrupu uzrauga 1 (vienu)amata vienību Cēsu vēstures un mākslas muzejā tūrisma sezonas laikā no š.g.5.maija līdz 31.oktobrim

 

 

 

Par pilnvarnieka institūcijaslikvidēšanu
Cēsu pašvaldības BO SIA "Cēsu maksas autostāvvietas"
__________________________________________

Pamatojoties uz likuma "Par valstsun pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām", Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 08.05.2003. atzinumu (prot. Nr. 8) un Finansu komitejas08.05.2003. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Likvidēt Cēsu pilsētas domes pilnvarnieka institūciju Cēsu pašvaldības bezpeļņas organizācijā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Cēsu maksas autostāvvietas" ar 2003.gada 1.jūliju.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot Vienošanos par pilnvarojuma līguma izbeigšanu ar Cēsu pašvaldības bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu maksas autostāvvietas" pilnvarnieku Jēkabu BLAUU.
 3. Iecelt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu ŠĶENDERU par Cēsu pašvaldības bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu maksas autostāvvietas" kapitāla daļas turētāja pārstāvi ar 2003.gada 1.jūliju.
 4. Noteikt Gintam ŠĶENDERAM atlīdzību par Cēsu pašvaldības bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu maksas autostāvvietas" kapitāla daļas turētāja pārstāvja pienākumu izpildi, kas izmaksājama no Cēsu pašvaldības bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu maksas autostāvvietas" līdzekļiem un ieskaitāma Ginta ŠĶENDERA norādītajā bankas kontā.
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot attiecīgus grozījumus Cēsu pašvaldības bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu maksas autostāvvietas" statūtos.

 

 

 

Par pilnvarnieka institūcijaslikvidēšanu
Cēsu pašvaldības BO SIA "Cēsu tirgus"
__________________________________________

Pamatojoties uz likuma "Par valstsun pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" un Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 08.05.2003. atzinumu (prot. Nr. 8) un Finansu komitejas08.05.2003. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Likvidēt Cēsu pilsētas domes pilnvarnieka institūciju bezpeļņas organizācijā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus", reģ. Nr. 410302705, ar 2003.gada 1.jūliju.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot Vienošanos par pilnvarojuma līguma izbeigšanu ar bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus" pilnvarnieku Arkādiju SUŠKINU.
 3. Iecelt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu ŠĶENDERU par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus" kapitāla daļas turētāja pārstāvi ar 2003.gada 1.jūliju.
 4. Noteikt Gintam ŠĶENDERAM atlīdzību par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus" kapitāla daļas turētāja pārstāvja pienākumu izpildi , kas izmaksājama no bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus" līdzekļiem un ieskaitāma Ginta ŠĶENDERA norādītajā bankas kontā.
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot attiecīgus grozījumus bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus" statūtos.

 

 

Par Vienošanos apstiprināšanu pieLīgumiem par akciju pārdošanu
__________________________________________

Cēsu pilsētas dome 1998.gada10.decembrī pieņēma lēmumu Nr. 572 "Par akciju pārdošanu" (prot.Nr.22).

Dānijā reģistrētas akcijusabiedrības "DanLat Gruppen" (angļu valodā nosaukums "DanLatGroup"), reģistrācijas Nr.15735902, mainīts nosaukums no "DanletProperties", reģistrācijas Nr. a/s 209323, uz "DanLat Gruppen", valde1998.gada 15.decembra sēdē (prot.Nr.6) pieņēma lēmumu, pēc kura pirmpirkumatiesības uz pārdodamajām a/s "DanLat Gruppen" akcijām ar kārtas Nr.201-300apstiprinātas Alex Skovgaard Rasmussen, bet uz akcijām ar kārtas Nr.461-470, Nr.471-480, Nr.491-492 – Ulrik Skovgaard Rasmussen.

1999.gada 7.janvārī Cēsu pilsētasdome kā pārdevējs un Alex Skovgaard Rasmussen kā pircējs noslēdza Līgumu par akcijupārdošanu, kuru Cēsīs, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 1999.gada 7.janvārīuzrādījuma kārtībā apliecināja zvērināts notārs Rūta Ķēniņa.

1999.gada 7.janvārī Cēsu pilsētasdome kā pārdevējs un Ulrik Skovgaard Rasmussen kā pircējs noslēdza Līgumu parakciju pārdošanu, kuru Cēsīs, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 1999.gada 7.janvārīuzrādījuma kārtībā apliecināja zvērināts notārs Rūta Ķēniņa.

Cēsu pilsētas dome 1999.gada 8.jūlijāpieņēma lēmumu Nr. 581 "Par Cēsu pilsētas domes 10.12.1998.lēmuma Nr. 527"Par akciju pārdošanu "atcelšanu" (prot.Nr.13).

Saskaņā ar Civillikuma 1864.pantu,kurā noteikts, "...ja līguma noslēgšanai bijusi vajadzīga sevišķa forma, tadtāda pati jāievēro arī to atceļot", t.i., lai atceltu rakstisku notariāliapliecinātu līgumu, arī atcēlēja līgumam jābūt attiecīgi rakstveidā notariāliapliecinātam. Iepriekš minētie līgumi šādā kārtībā nav atcelti, tādejādi vēljoprojām ir spēkā.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesFinansu komitejas 2003.gada 8.maija atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēkā neesošu Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.jūlija sēdes lēmumu Nr. 581 "Par Cēsu pilsētas domes 10.12.1998.lēmuma Nr. 527 "Par akciju pārdošanu "atcelšanu" no tā pieņemšanas brīža.
  2. Apstiprināt Vienošanos pie Līguma, kas noslēgts 1999.gada 7.janvārī starp Cēsu pilsētas domi kā pārdevēju un Alex Skovgaard Rasmussen kā pircēju par akciju pārdošanu
  3. Apstiprināt Vienošanos pie Līguma, kas noslēgts 1999.gada 7.janvārī starp Cēsu pilsētas domi kā pārdevēju un Ulrik Skovgaard Rasmussen kā pircēju par akciju pārdošanu

 

 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 7
"Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā" apstiprināšanu
__________________________________________

Saskaņā ar likuma "Parpašvaldībām" 14.un 21.pantu un LR MK 06.10.1998. noteikumiem Nr.388"Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecībasvietās un izbraukumos" un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada17.aprīļa Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr. 7) un Cēsu pilsētasdomes 2003.gada 08.maija Finansu komitejas atzinumu (protokols Nr. 9), Cēsu pilsētasdome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
  1. Saistošos noteikumus Nr. 4 "Par ielu tirdzniecības un tirdzniecības publiskās vietās nodevas noteikšanas un tirdzniecības atļaujas saņemšanas kārtību Cēsu pilsētā", kas apstiprināti 1999.gada 13.maijā (protokols Nr. 10).
  2. Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija sēdes lēmumu "Par tirdzniecības gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības maksas noteikšanas un tirdzniecības atļaujas saņemšanas kārtību Cēsu pilsētā" (protokols Nr.10, paragrāfs Nr. 371).
  3. Cēsu pilsētas domes 2001.gada 19.jūlija sēdes lēmumu "Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 13.05.1999.lēmumā Nr. 371 "Par tirdzniecības gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības maksas noteikšanas un tirdzniecības atļaujas saņemšanas kārtību Cēsu pilsētā" (protokols Nr.9, paragrāfs Nr. 43).
 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 7 "Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā" (saskaņā ar pielikumu ).
 2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāju parakstīt atļaujas tirdzniecībai publiskā vietā Cēsīs.

   

 3. Pilnvarot Cēsu pilsētas būvvaldi veikt punktā 2.11. minētās darbības.

 

 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 8
"Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā" apstiprināšanu
__________________________________________

Saskaņā ar likuma "Parpašvaldībām" 14.un 21.pantu un likumu "Par nodokļiem unnodevām"12.pantu un LR MK 31.10.1995. noteikumiem Nr.322 "Noteikumi parkārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" un, pamatojoties uzCēsu pilsētas domes 2003.gada 17.aprīļa Tautsaimniecības komitejas atzinumu(protokols Nr. 7) un Cēsu pilsētas domes 2003.gada 08.maija Finansu komitejas atzinumu(protokols Nr. 9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
  1. Saistošos noteikumus Nr. 3 "Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās", kas apstiprināti Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija sēdē (protokols Nr. 10).
  2. Saistošos noteikumus Nr. 2 "Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.05.1999. saistošajos noteikumos Nr.3 (protokols Nr.10) "Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās", kas apstiprināti Cēsu pilsētas domes 2001.gada 24.maija sēdē (protok. Nr. 6, paragr.23).
  3. Saistošos noteikumus Nr. 4 "Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.05.1999. saistošajos noteikumos Nr.3 (protokols Nr.10) "Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās", kas apstiprināti Cēsu pilsētas domes 2001.gada 19.jūlija sēdē (protok. Nr. 9, paragr.44).

 

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 8 "Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā" (saskaņā ar pielikumu ).

 

 

Noteikumi Nr.2
Grozījumi Cēsu pilsētas domes
27.03.2003. noteikumos Nr.1
" Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2003.gadam"
__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes08.05.2003. Finansu komitejas (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.marta noteikumos Nr.1 " par Cēsupilsētas pašvaldības budžetu 2003.gadam šādus grozījumus:

  1. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5.,6., 7., 8., 9., 10. punktus šādā redakcijā :

"1. Apstiprināt Cēsu pilsētaspašvaldības pamatbudžetu 2003.gadam ieņēmumos 4 371 018 latu apmērā saskaņā arNoteikumu Nr.2 pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētaspašvaldības pamatbudžetu 2003.gadam izdevumos 4419193 latu apmērā saskaņā arNoteikumu Nr.2 pielikumu Nr.1.

 1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 9763 latu apmērā saskaņā ar Noteikumu Nr.2 pielikumu Nr.1.
 2. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu 1 272 404 latu apmērā, tajā skaitā:
  1. pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās

   apdrošināšanas obligātajām iemaksām 951 410 latu apmērā;

  2. interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 93 405 latu apmērā;
  3. speciālajai pirmskolas izglītības iestādei bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 103 114 latu apmērā;
  4. piecgadīgo un sešgadīgo apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 44 177 latu apjomā;
  5. tautas mākslas pašdarbības kolektīvu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 298 latu apmērā;
  6. investīcijām Cēsu pamatskolas ( 500 skolēniem) celtniecībai 75 000 latu apjomā.

5. Apstiprināt pārējo norēķinuapjomu 64 760 latu apmērā saskaņā ar Noteikumu Nr.2 pielikumu Nr.2.

6.Apstiprināt maksājumus no valstsbudžeta iestādēm pašvaldībām 116 503 latu apmērā, tajā skaitā:

  1. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu daļējai pedagogu darba samaksai un

   valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 91 538 latu apmērā;

  2. mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 24 965 latu apmērā.

7.Apstiprināt maksājumus no citiembudžetiem 11 260 latu apmērā, tajā skaitā:

  1. dzīvnieku patversmes uzturēšanai 3 402 latu apmērā;
  2. īslaicīgā algotā pagaidu sabiedriskā darba organizēšanai 3 060 latu apmērā;
  3. Valsts budžeta papildus finansējums draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijai 4 798 latu apmērā.

8.Apstiprināt speciālo budžetuieņēmumos 356 536 latu apmērā un izdevumos 371 210 latu apmērā saskaņā arNoteikumu Nr.2 pielikumu Nr.3.

9.Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu,galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar Noteikumu Nr.2 pielikumu Nr.4.

10. Noteikt, ka galvenie budžetaizpildītāji apstiprina iestāžu un nodaļu ieņēmumu un izdevumu tāmes."

 1. Papildināt lēmuma ar 11.un 12. punktiem šādā redakcijā:

" 11. Noteikt, ka programmas 08.120"Sporta pasākumi" sporta klubu finansējums nav paredzēts kapitāliemizdevumiem.

12. Pilnvarot Cēsu pilsētas domespriekšsēdētāju Gintu Šķenderu ar rīkojumu piešķirt līdzekļus sporta kluburīkotajiem pasākumiem budžetā sporta klubu atbalstam paredzēto līdzekļu ietvarospar pieprasījumiem līdz Ls 200. "

 

 

Par BO SIA "Cēsu tirgus"darbības rezultātiem
2003.gada četros mēnešos
__________________________________________

Noklausījusies Cēsu pilsētas domespilnvarnieka A.Suškina informāciju par BO SIA "Cēsu tirgus" darbībasrezultātiem 2003.gada četros mēnešos, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Izmaksāt naudas balvu pilnvarniekam A.Suškinam un BO SIA "Cēsu tirgus" direktoram M.Bērziņam no BO SIA "Cēsu tirgus" budžeta.
  2. Uzdot BO SIA "Cēsu tirgus" direktoram M.Bērziņam izvērtēt darbinieku ieguldījumu un attiecīgi izmaksāt naudas balvu.

 

 

Pielikums

 

NOLIKUMS

Konkursam par skaistāko gaisa dārzu
( balkoni, lodžijas, palodzes u.c. )

  Mērķis

 Ieinteresēt un veicināt Cēsu iedzīvotājus unuzņēmējus pievērsties gaisa dārzu ierīkošanai savās dzīves un darba vietās .

Gaisa dārzs ir puķu un citu dekoratīvuaugu stādījums konteineros , podos , kastēs un citos augu audzēšanai piemērotostraukos , kuri tiek novietoti uz balkoniem , lodžijām, terasēm , palodzēm , statīvosun citās vietās .

Laiks

 No 15. jūnija līdz 15 . jūlijam

Dalībnieki

 Vērtēšana notiks 2 grupās :

  1. privātpersonām piederošie gaisa dārzi ,
  2. juridiskajām personām piederošie gaisa dārzi .

Vērtēšanas kritēriji

 Galvenā uzmanība tiks pievērsta tam , laiizveidotais gaisa dārzs būtu patīkams , pievilcīgs un kopts . Labāko noteiksvērtēšanas komisija .

 

Balvu fonds

 Labākajiem tiks pasniegtas vērtīgas balvas ,kuras palīdzēs turpmākajos gados tikt pie vēl skaistākiem gaisa dārziem . 

 

Konkursa noslēgums

 Uzvarētājus paziņos Cēsu pilsētas svētkulaikā 18 . jūlijā.

 

Komisijas sastāvs

 1. Aleksandrs Raubiško – zs "Kliģēni" direktors ;
 2. Jānis Sirlaks – Cēsu pilsētas domes ainavu arhitekts ;
 3. Tatjana Gailīte – IU " T. G. Zaļumi " ;
 4. Anita Bukeja – Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas komunālinženiere.

 

 

Pielikums

 

Dzelzceļa pievadu
Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemesgabala, Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165)
un zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201-003-0168)

 

IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

 1. Dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201-003-0168), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole, atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam. Nekustamais īpašums tiek atsavināts kā vienots objekts.
 2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisija, turpmāk tekstā – komisija.
 3. Izsole notiek Raunas ielā 4, Cēsīs 2.stāvā sēžu zālē, 2003.gada 27.jūnijā plkst. 11.00.
 4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – Ls 72 000,00 (septiņdesmit divi tūkstoši lati), t.sk., zemes gabalam – Ls 8000,00 (astoņi tūkstoši lati) un dzelzceļa pievadiem – Ls 64000,00 (sešdesmit četri tūkstoši lati).
 6. Maksāšanas līdzekļi – zemes gabalam – 100% apmērā no pirkuma cenas lati, dzelzceļa pievadiem – 50% apmērā no pirkuma cenas lati un 50% no pirkuma cenas privatizācijas sertifikāti.
 7. Izsoles solis – Ls 100,00 (simts lati), t.sk., Ls 50,00 (piecdesmit lati) zemes gabalam, Ls 50,00 (piecdesmit lati) dzelzceļa pievadiem.
 8. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i.,

   Ls 7200,00 (septiņi tūkstoši divi simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. 04-013130835, A/S Latvijas Unibanka Cēsu filiāle, kods UNLALV2X004. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

 9. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati).
 10. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Cēsu rajona laikrakstā – "Druva". Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
 11. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 

2. Nekustamā īpašuma raksturojums

  1. Nekustamais īpašums Eduarda Veidenbauma ielā 18a, Cēsīs ar kadastra Nr. 4201 503 0045 sastāv no sešām inženierbūvēm (kadastra apzīmējumi 4201 003 0155 052; 4201 003 0155 053; 4201 003 0110 052; 4201 003 0110 053; 4201 003 0155 054; 4201 003 0155 055), inženierbūves atrodas uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala un uz citām personām piederošajiem zemes gabaliem; nekustamais īpašums Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 003 0165, 4108 kv.m. platībā; nekustamais īpašums Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, sastāv no zemes gabala kadastra Nr. 4201 003 0168, 11432 kv.m. platībā.
  2. Zemes gabalu lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija (1001).
  3. Nekustamais īpašums Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045) reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā 2002.gada 10.oktobrī, nodalījuma Nr. 1000 0007 6579; nekustamais īpašums Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā 2002.gada 16.septembrī, nodalījuma Nr. 1000 0007 8775; nekustamais īpašums Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0168) ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā 2002.gada 23.augustā, nodalījuma Nr. 1000 0004 6299, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  4. Nekustamo īpašumu dabā var apskatīt jebkurā laikā, informācija pa tālruni 4122161.

 

3. Izsoles priekšnoteikumi

3.1 Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziskavai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikāspēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu, un irizpildījusi šajos noteikumos minētos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.

3.2 Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanasdienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2003.gada 26.jūnija plkst. 14.00Raunas ielā 4, Cēsīs, 104. kabinetā, jāiesniedz šādi dokumenti:

      3.2.1 fiziskai personai:

 1. kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu;
 2. jāuzrāda pase;
 3. izziņa par dzīvesvietu.

       3.2.2. juridiskaipersonai, arī personālsabiedrībai:

 1. spēkā esošu statūtu (personālsabiedrībai – līguma) kopija;
 2. reģistrācijas apliecības kopija;
 3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
 4. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
 5. bankas uzziņa par norēķinu kontu;
 6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;
 7. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;
 8. Valsts ieņēmuma dienesta un pašvaldības izziņa (oriģināls) par to, ka juridiskā persona ir samaksājusi visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;
 9. ārvalstu juridiskai personai jāiesniedz tās apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību;
 10. kvīts par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma naudas samaksu.

Dokumentu kopijām ir jābūt notariālivai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

3.3. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punktuun tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā,kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu,personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijasnumuru, juridisko adresi, atzīmi par šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiemdokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

       3.4.1. naviesniedzis visus šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
       3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidziesreģistrācijas termiņš.

 

4. Izsoles process

  1. Izsole notiek arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda, bet reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
  2. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
        2.1 sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
        2.2 noteikt, ka izsole nenotiek.
  3. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasīt atpakaļ iemaksāto reģistrācijas un nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  4. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  5. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē, un viņam septiņu dienu laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda šajā gadījumā netiek atmaksāta.
  6. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus.
  7. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  8. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  9. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  10. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  11. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  12. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: "Kas sola vairāk?".
  13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  14. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  15. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  16. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis tikai viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 4.1.punktam.
  17. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  18. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta, izņemot šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

 

5. Samaksas kārtība

  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2003.gada 29.augustam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2003.gada 29.augustam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu. Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā Komisijas noteiktajā termiņā.

6. Nenotikusi izsole

  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līgumaslēgšana

  1. Izsoles protokolu apstiprina komisija septiņu dienu laikā no izsoles dienas.
  2. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome septiņu dienu laikā no samaksas veikšanas brīža.
  3. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.2.punktā noteiktais termiņš.

 

 

Pielikums 

 

Nekustamā īpašuma Peldu ielā 3,Cēsīs,
IZSOLES NOTEIKUMI 

1.Vispārīgie noteikumi

 

  1. Nekustamā īpašuma Peldu ielā 3, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  3. Izsole notiek Raunas ielā 4, Cēsīs, 2.stāvā sēžu zālē, 2003.gada 27.jūnijā plkst. 10.00.
  4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  5. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – Ls 3000,00 (trīs tūkstoši lati), t.sk., zemes gabalam – Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati) un dzīvojamai ēkai – Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati).
  6. Maksāšanas līdzekļi – 100% no pirkuma cenas lati.
  7. Izsoles solis – Ls 100,00 (simts lati), t.sk., Ls 50,00 (piecdesmit lati) zemes gabalam, Ls 50,00 (piecdesmit lati) dzīvojamai ēkai.
  8. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 300,00 (trīs simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. 04-013130835, A/S "Latvijas Unibanka" Cēsu filiāle, kods UNLALV2X004. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai samaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  9. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati).
  10. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Cēsu rajona laikrakstā – "Druva". Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  11. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 

2. Nekustamā īpašuma raksturojums

  1. Nekustamais īpašums atrodas Peldu ielā 3, Cēsīs, un sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 4201 006 2402, 3008,0 kv.m. (trīs tūkstoši astoņi kvadrātmetri) platībā un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 42010062402001). Saskaņā ar 2002.gada 12.februāra tehniskās apsekošanas atzinumu dzīvojamā ēka ir jānojauc.
  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanas māju apbūve (0701).
  3. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā 2002.gada 6.oktobrī, nodalījuma Nr. 1713, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  4. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 4107909.

   

3. Izsoles priekšnoteikumi

  1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.
  2. Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2003.gada 26.jūnijam plkst. 14.00 Raunas ielā 4, Cēsīs, 104. kabinetā, jāiesniedz šādi dokumenti:

2.1 fiziskai personai:

 1. kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu;
 2. jāuzrāda pase;
 3. izziņa par dzīvesvietu.

2.2. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:

 1. spēkā esošu statūtu (personālsabiedrībai – līguma) kopija;
 2. reģistrācijas apliecības kopija;
 3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
 4. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
 5. bankas uzziņa par norēķinu kontu;
 6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;
 7. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;
 8. Valsts ieņēmuma dienesta un pašvaldības izziņa (oriģināls) par to, ka juridiskā persona ir samaksājusi visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;
 9. Ārvalstu juridiskai personai jāiesniedz tās apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību;
 10. Kvīts par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma naudas samaksu.

Dokumentu kopijām ir jābūt notariālivai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

 

3.3. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punktuun tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā,kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu,personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijasnumuru, juridisko adresi, atzīmi par šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiemdokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

   1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš.

 

 

4. Izsoles process

  1. Izsole notiek arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda, bet reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
  2. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām, ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  3. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasīt atpakaļ iemaksāto reģistrācijas un nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  4. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  5. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē, un viņam septiņu dienu laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda šajā gadījumā netiek atmaksāta.
  6. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus.
  7. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  8. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos, saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  9. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  10. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  11. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  12. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: "Kas sola vairāk?".
  13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  14. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  15. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  16. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis tikai viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 4.1.punktam.
  17. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  18. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta, izņemot šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.

5. Samaksas kārtība

  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2003.gada 28.jūlijam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2003.gada 28.jūlijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu. Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā Komisijas noteiktajā termiņā.

 

6. Nenotikusi izsole

  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līgumaslēgšana

  1. Izsoles protokolu apstiprina komisija septiņu dienu laikā no izsoles dienas.
  2. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome septiņu dienu laikā no samaksas veikšanas brīža.
  3. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.2.punktā noteiktais termiņš.

 

 

Pielikums

CĒSU PILSĒTAS SPORTA SVĒTKU

Nolikums 

1. Mērķis, uzdevumi.

Popularizēt fiziskās aktivitātes Cēsu pilsētas iedzīvotāju vidū.

2. Laiks, vieta.

Sporta svētki notiek no 31.05.-01.06.2003. Cēsu pilsētas stadionā un citās pilsētas sporta bāzēs. Sporta svētku sākums plkst. 10 00 .

3. Dalībnieki.

Sporta svētkos var piedalīties visi pilsētas un rajona iedzīvotāji.

4.Vadība.

Sporta svētkus organizē Cēsu pilsētas sporta skola un sporta klubi sadarbībā ar pilsētas domi.

5.Apbalvošana.

1.-3.vietu ieguvēji visās grupās saņem sporta svētku suvenīrus.

6.Pieteikšanās.

Dalībnieku reģistrācija sacensību vietā pusstundu pirms attiecīgā sporta veida sacensību sākuma.

7.Sacensību programma

1. Mazais futbols 9. Volfutbums
2. Pludmales volejbols 10. Gumijas stiepšana
3. Florbols 11. Riteņbraukšana ( kalnā)
4. Riteņbraukšana ( veiklības) 12. Atrakcijas
5. Šautriņu mešana    
6. Zviedru sacensības „Varpa"  
7. Roku cīņas    
8. Dueļa šaušana  

 

CĒSU PILSĒTAS SPORTA SVĒTKI

IZDEVUMU TĀME
31.05.-01.06.2003.

APBALVOŠANA

   Minifutbols 30gab. X Ls 2,- = Ls 60,-
    30gab. X Ls1,- = Ls 30,-
  30gab. X Ls 0,50 = Ls 15,-
Ls 105,-
Rokas cīņa 4gab. X Ls 2,- = Ls 8,-
4gab. X Ls1,- = Ls 4,-
4gab. X Ls 0,50 = Ls 2,-
Ls 14,-
Riteņbraukšana

( kalnā)

10gab. X Ls 2,- = Ls 20,-
10gab. X Ls1,- = Ls 10,-
10gab. X Ls 0,50 = Ls 5,-
Ls 35,-
Riteņbraukšana

( veiklības)

10gab. X Ls 2,- = Ls 20,-
10gab. X Ls1,- = Ls 10,-
10gab. X Ls 0,50 = Ls 5,-
Ls 35,-
Smilšu volejbols 20gab. X Ls 2,- = Ls 40,-
20gab. X Ls1,- = Ls 20,-
20gab. X Ls 0,50 = Ls 10,-
Ls 70,-
Florbols 15 gab. X Ls 2,- = Ls 30,-
15 gab. X Ls1,- = Ls15,-
15 gab. X Ls 0,50 = Ls 7,50
Ls 52,50
Šautriņu mešana 6 gab. X Ls 2,- = Ls 12,-
6 gab. X Ls1,- = Ls 6,-
6 gab. X Ls 0,50 = Ls 3,-
Ls 21,-
Gumijas stiepšana 4 gab. X Ls 2,- = Ls 8,-
4 gab. X Ls1,- = Ls 4,-
4 gab. X Ls 0,50 = Ls2,-
Ls 14,-
Zviedru sacensības „Varpa" 6 gab. X Ls 2,- = Ls 12,-
6 gab. X Ls1,- = Ls 6,-
6 gab. X Ls 0,50 = Ls 3,-
Ls 21,-
10. Volfutbumba 8 gab. X Ls 2,- = Ls 16,-
8 gab. X Ls1,- = Ls 8,-
8 gab. X Ls 0,50 = Ls 4,-
Ls 28,-
Balvas

1.vietai

113 gab. X Ls 2,- = Ls 226,-

2.vietai

113 gab. X Ls1,- = Ls113,-

3.vietai

113 gab. X Ls 0,50 = Ls 56,50
Ls 395,50
Diplomi 350 gab. x 0,15 = Ls52,50
Aparatūras īre 2 x Ls 50,- = Ls 100,-
Reklāmas izdevumi Ls 40,-
Kancelejas preces Ls 20,-
Atklāšana Ls 30,-
Izdevumi atrakcijām Ls20,-
Neparedzētie izdevumi Ls 42,-
KOPĀ Ls 700,-

 

 Kreilis
4107345

  

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
15.05.2003., prot.Nr.10, § 26

Saistošie noteikumi Nr. 7

 

Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsupilsētā

 

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 14.un 21.pantu,
LR MK 06.10.1998.noteikumiem Nr. 388
"Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos,
gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos"

 

 

I Noteikumos minētie termini

 1. Gadatirgus- vienreizēja, īslaicīga dažādu preču tirdzniecība, kas ilgst no vienas līdz trim dienām (izņemot Ziemassvētku gadatirgu, kas ilgst līdz vienam mēnesim) un, kuru tirgus teritorijā, sporta laukumā vai citā pašvaldības norādītā vietā organizē sakarā ar svētkiem vai sezonas darbu pabeigšanu laukos (piemēram, rudens gadatirgi) vai, kas saistīta ar noteiktām kalendāra dienām (piemēram, Mārtiņdienas tirgus). Vienlaikus ar pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus;

  1. Ielu tirdzniecība- tirdzniecība pašvaldības speciāli norādītās publiskās vietās;
  2. Izbraukuma tirdzniecība- tirdzniecība pašvaldības speciāli norādītās publiskās vietās pasākumu laikā, ar tiesībām tirgoties ar alkoholiskajiem dzērieniem;
  3. Publiska vieta- ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, dzelzceļa staciju un autoostu zāles, kā arī parki un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota pašvaldības zeme.
  4. Tirdzniecības atļauja - Cēsu pilsētas domes izsniegta speciāla rakstveida atļauja, kas apliecina, ka juridiska vai fiziska persona ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saskaņojusi ar pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku un tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu, un, pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas, pilnā apmērā samaksājusi pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā vai ir atbrīvota no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietā maksāšanas.
  5. Tirdzniecības vieta-
   1. stacionāra– teritorija un būve, kura, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.112 "Vispārējie būvnoteikumi" 15.punktu, var tikt uzstādīta un nedemontējot ekspluatēta ne ilgāk par 10 gadiem, un viegli saliekams un izjaucams tirdzniecības tehniskais aprīkojums, kurš tiek demontēts sezonas beigās. Par stacionāras tirdzniecības vietas izmantošanu tiek noslēgts zemes nomas līgums vai izsniegta tirdzniecības atļauja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Tirdzniecība atļauta tikai izmantojot kases aparātu.
   2. īslaicīga– teritorija, kurā laikā no vienas dienas, līdz vienai sezonai tiek uzstādīts viegli saliekams un izjaucams tirdzniecības tehniskais aprīkojums ar nosacījumu, ka no rīta tas tiek uzstādīts un vakarā – demontēts. Par īslaicīgas tirdzniecības vietas izmantošanu tiek izsniegta tirdzniecības atļauja šajos noteikumus noteiktajā kārtībā;
   3. punktveida– teritorija, kurā īslaicīgi (no 1 (vienas) stundas līdz 1(vienai) dienai) var novietot mobilu (velosipēdu, motovelosipēdu u.tml. atbilstoši, piemēram, aprīkotu ar saldētavu) pārvietošanās līdzekli. Par punktveida tirdzniecības vietu tiek izsniegta tirdzniecības atļauja, šajos noteikumus noteiktajā kārtībā, nenorādot konkrētu apstiprinātā tirdzniecības vietu plānā iemarķētu teritoriju;
   4. pasākumu laikā – teritorija, kura tiek izmantota viegli saliekamu un izjaucamu tirdzniecības tehnisko aprīkojumu uzstādīšanai tikai noteiktu- Cēsu pilsētas domes apstiprinātu pasākumu laikā.
  6. Tirgotāji- LR reģistrētas juridiskas personas, individuālā darba veicēji un fiziskas personas, kas saskaņā ar statūtiem, patentiem, reģistrācijas apliecībām vai izziņām, pēc pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksāšanas un atļaujas par tirdzniecību publiskās vietās saņemšanas, realizē preces vai savus ražojumus šajos noteikumos noteiktajās vietās un kārtībā.

 

 

II Vispārīgie jautājumi.

  1. Šie noteikumi attiecas uz visiem tirgotājiem, kuri vēlas realizēt vai realizē preces vai savus ražojumus Cēsu pilsētas domes, turpmāk tekstā Domes, noteiktajās Cēsu pilsētas ielu tirdzniecības vai publiskās tirdzniecības vietās, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
  2. Šie noteikumi nosaka tirdzniecības atļaujas saņemšanas un tirdzniecības kārtību ielu tirdzniecībā un tirdzniecībā publiskās vietās.
  3. Ielu tirdzniecība un tirdzniecība publiskās vietās Cēsu pilsētā un tirdzniecība gadatirgos un izbraukuma tirdzniecība ir atļauta visu gadu un to regulē LR spēkā esošie normatīvie akti.
  4. Dome, organizējot tirdzniecību publiskās vietās:
   1. nosaka tirdzniecības vietas;
   2. nosaka nodevas par tirdzniecību publiskās vietās apmēru;
   3. iekasē nodevu par tirdzniecību publiskās vietās;
   4. izsniedz atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās;
   5. kontrolē atļaujās tirdzniecībai publiskās vietās minēto nosacījumu izpildi;
   6. tirdzniecības laikā un tirdzniecības vietās nodrošina kārtību.
  5. Dome izsniedz tirdzniecības atļauju un iekasē pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās, ja zemnieki, zemnieku saimniecības, zvejnieki, zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, individuālā darba veicēji un fiziskās personas gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās grib realizēt pašu ražoto vai iegūto produkciju.
  6. Dome izsniedz tirdzniecības atļauju un iekasē pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās, ja individuālā darba veicēji un juridiskās personas, kuras publiskās vietās grib realizēt importētas pārtikas un nepārtikas preces, kā arī Latvijā rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas preces.
  7. Tirdzniecības vietās ir tiesīgas tirgoties juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji, kuri realizē šādas preces:
   1. pašu izgatavotos mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus;
   2. ziedus;
   3. pašu izaudzētos augļus, dārzeņus, ogas, stādus un dēstus, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām;
   4. savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus saskaņā ar likumu "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu";
   5. kvasu un alu no cisternām (mucām), bezalkoholiskos dzērienus;
   6. karstās uzkodas no speciālām iekārtām, ja tās atbilst sanitārajām un higiēnas normām;
   7. saldējumu;
   8. preses izdevumus un grāmatas;
   9. zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās un individuālajos uzņēmumos vai fizisko personu saražoto produkciju, ja tirgotājs ir pats ražotājs;
   10. importētās pārtikas vai nepārtikas preces, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba veicējs;
   11. Latvijā rūpnieciski saražotas pārtikas vai nepārtikas preces, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba veicējs;
   12. bezalkoholiskos dzērienus, alu ar dažādām uzkodām kompleksā;
   13. alkoholiskos dzērienus, ja tirgotājs ir juridiska persona, kuram ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence;
   14. sīkdzīvniekus.
  8. Tirdzniecības saskaņošana nepieciešama:
   1. ar Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju, pilsētas galveno arhitektu- par tirdzniecības vietu izvietojumu un estētisko noformējumu;
   2. ar Cēsu pilsētas Būvvaldi- par stacionāras tirdzniecības vietas izvietojumu un estētisko noformējumu;
   3. ar Pārtikas un veterināro dienestu- par pārtikas preču tirdzniecību pilsētā.

   2.8.4.tirdzniecības dalībnieki saskaņo reklāmas izvietošanu tirdzniecības vietā ar Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju, pilsētas galveno arhitektu.

  9. Par normatīvo aktu un kārtības ievērošanu tirdzniecības vietā ir atbildīga tirdzniecības atļaujā norādītā persona.
  10. Pirmtiesības uz tirdzniecības vietas izmantošanu ir Domes norādīto tirdzniecības vietu pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai nomniekiem, kuri nodarbojas ar atbilstošu saimniecisko darbību.
  11. Teritorijas, kas nav norādītas šiem noteikumiem pievienotājā apstiprinātajā tirdzniecības vietu plānā, izmantošana tirdzniecības vajadzībām, pēc tirgotāja pieteikuma, tiek atsevišķi izskatīta Cēsu pilsētas būvvaldē un apstiprināta Cēsu pilsētas Tautsaimniecības komitejā.

 

 

 

III Kārtība kādā Dome izsniedztirdzniecības atļaujas

  1. Pieteikumu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā var iesniegt darba laikā Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļā.
  2. Pieteikumu par tirdzniecību publiskās vietās u.c. dokumentus iesniedz persona, kura uzņemas atbildību par šajos noteikumos noteikto prasību izpildes nodrošināšanu attiecīgajā pasākumā.
  3. Pieteikumā norāda:
   1. pieteikuma iesniedzēju- juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
   2. atbildīgo personu par šo u.c. LR spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu ievērošanu- vārds, uzvārds, kontakttālrunis;
   3. darbības veidu vai preču sortimentu;
   4. tirdzniecības norises laiku un ilgumu;
   5. mūzikas atskaņošanas laiku;
   6. iespējamās tirdzniecības vietas un nepieciešamo tirdzniecības platību.
  4. Lai saņemtu tirdzniecības atļauju, pieteikumam jāpievieno sekojošu dokumentu kopijas:
   1. juridiskās personās reģistrācijas apliecība vai individuālā darba reģistrācijas apliecība vai patents.
   2. fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu apliecinoša dokumenta kopija;
   3. atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences);
   4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehniskā pase;
   5. limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi;
   6. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņa- gadījumos, ja tiek tirgotas pārtikas preces;
   7. vienošanās ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par sauso atkritumu savākšanu;
   8. ēkas īpašnieka vai nomnieka atteikšanās no ielu tirdzniecības ēkas piegulošajā teritorijā tirdzniecības vietas pieprasītāja pieprasījumā norādītajā laikā.
  5. Tirdzniecības vietas pieteicējs iesniedz Domei pieteikumu par tirdzniecību publiskā vietā Cēsu pilsētā vismaz 3(trīs) dienas pirms attiecīgā pasākuma un pieteikuma pielikumā minētos dokumentus ne vēlāk kā 1(vienu) stundu pirms tirdzniecības uzsākšanas.
  6. Dome pieteikumu par gadatirgus vai stacionāras tirdzniecības vietas izvietošanu Cēsu pilsētā izskata un sniedz atbildi pieteikuma iesniedzējam 15 (piecpadsmit) dienu laikā.
  7. Dome izsniedz tirdzniecības atļauju, ja:
   1. tirdzniecības atļaujas pieprasītājs šo noteikumu noteiktajā kārtībā iesniedzis šajos noteikumos minēto dokumentu kopijas, pēc Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas darbinieku pieprasījuma uzrādot iesniegto dokumentu oriģinālus;
   2. tirdzniecības atļaujas pieprasītājs uzrāda dokumentāru apliecinājumu, ka ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;
   3. tirdzniecības atļaujas pieprasītājam normatīvajos aktos noteikto preču tirdzniecībai ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts kases aparāts, ko apliecina tehniskā pase.
  8. Tirdzniecības atļaujas izsniedz Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas darbinieki.
  9. Tirdzniecības atļaujā norāda:
   1. tirdzniecības atļaujas saņēmēju- juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr. adrese vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
   2. tirdzniecības atļaujas saņēmēja personu, kura ir atbildīga par šo u.c. LR spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu ievērošanu (vārds, uzvārds, kontakttālrunis);
   3. tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu;
   4. tirdzniecības norises datumu un laiku;
   5. mūzikas atskaņošanas laiku;
   6. tirdzniecības vietu;
   7. tirdzniecība atļaujas izsniedzēja vārdu, uzvārdu, amatu, paraksts;
   8. tirdzniecības atļaujas izsniegšanas datumu un derīguma termiņu.
  10. Vienu dienu pirms pasākuma norises Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļā interesenti var iepazīties ar tirgotāju izvietojuma plānu attiecīgajā pasākumā.
  11. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Pēc atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja.

 

IV Tirgotāju pienākumi

  1. Šajos noteikumos minētās preces ielu tirdzniecības vietās ir tiesīgas realizēt juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji, kuri samaksājuši pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā un saņēmuši atļauju tirdzniecībai publiskā vietā.
  2. Tirgotājiem jānodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrastos šādi dokumenti:
   1. dokuments, kas apliecina tirgotāja tiesības izmantot attiecīgo tirdzniecības vietu (Domes izsniegta tirdzniecības atļauja, zemes gabala īpašumtiesību apliecinošs dokuments);
   2. uzņēmuma reģistrācijas apliecības vai individuālā darba veicēja reģistrācijas apliecības vai patenta kopija;
   3. pārdošanā esošo preču pavaddokumenti, kas noformēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
   4. dokumenti, kas noteiktā kārtībā apliecina preču izcelsmi, kvalitāti un drošumu;
   5. limitēto dabas resursu ieguves atļauja, ja tā ir nepieciešama;
   6. pārdevēja personiskā medicīniskā grāmatiņa, ja tiek realizētas pārtikas preces;
   7. informatīvā izkārtne par tirgotāju.
  3. Tirgotājs tirdzniecības vietā izvieto izkārtni, kurā norādīts uzņēmuma (komersanta) nosaukums un kontaktinformācija, tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā un kontakttelefons, pārdevēja vārds un uzvārds.
  4. Tirdzniecības vietā nedrīkst atrasties dokumentos nenorādītas preces un kases aparāta kasē- nereģistrētas naudas summas.
  5. Aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai juridiskajai vai fiziskajai personai.
  6. Visa veida objektiem un iekārtām, ko izmanto tirdzniecībai jāatbilst sanitārajām un higiēniskajām prasībām. Tirdzniecība nedrīkst traucēt transporta un gājēju kustībai un bojāt pilsētvidi.
  7. Iekārtas jāuztur kārtībā, tām jābūt tīrām un bez bojājumiem.
  8. Katrā tirdzniecības objektā, kas atrodas publiskā vietā, jābūt tvertnei atkritumu savākšanai.
  9. Alkoholiskos, bezalkoholiskos dzērienus, sulas vai alu var pārdot tikai vienreizējas lietošanas glāzēs.
  10. Aizliegts izmantot vienreizējās lietošanas traukus vairākkārt.
  11. Saldējuma tirdzniecības vietām jābūt nodrošinātām ar izotermiskām iekārtām vai aukstumiekārtām. Aizliegts pārdot izkusušu un otrreiz sasaldētu saldējumu.
  12. Tirdzniecības vieta tirdzniecības laikā jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas tirdzniecības vieta jāsakārto arī 3 (trīs) metru rādiusā.
  13. Tirdzniecības laikā jāievēro mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti, kā arī atsevišķu preču aprites, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas īpašā kārtība, kas noteikta normatīvajos aktos.
  14. Kases aparāta izmantošanu tirdzniecībā nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti.
  15. Aizliegts tirgoties no transporta līdzekļiem, izņemot speciāli tirdzniecībai aprīkotus transporta līdzekļus.

 

V Uzraudzība un kontrole

  1. Tirdzniecības vietu darbības uzraudzību un kontroli veic:
   1. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas darbinieki,
   2. Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas darbinieki un Cēsu pilsētas domes būvvaldes darbinieki par šo noteikumu 2.8.-2.9.punkta ievērošanu;
   3. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas,
   4. Valsts policijas un Cēsu pilsētas pašvaldības policijas darbinieki;
   5. Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas;
   6. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas;
   7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas.
  2. Pēc šo noteikumu 5.1. punktā minēto institūciju amatpersonu pieprasījuma pārdevējam jāuzrāda šo noteikumu 4.2.punktā minētie dokumenti vai to kopijas, kā arī pēc šo amatpersonu lūguma - pārdodamā prece.

 

VI Atbildība

  1. Tirdzniecība atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās un ar tām precēm, kuras minētas šo noteikumu pielikumos. Tirdzniecība ārpus minētajām tirdzniecības vietām un tirdzniecības vietās minētajiem preču veidiem, kā arī tirdzniecība publiskās vietās bez attiecīgas Domes atļaujas ir atzīstama par tirdzniecību neatļautās vietās.
  2. Kases aparāta kasē esošās nereģistrētās naudas summas uzskatāmas par slēpto ienākumu un reģistrējamas kases aparātā, par to paziņojot attiecīgo institūciju amatpersonām.
  3. Par šo noteikumu pārkāpšanu, kā arī par tirdzniecību neatļautās vietās un par tirdzniecību bez tirdzniecības atļaujas, šo noteikumu 5.1.punktā minēto institūciju amatpersonas sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un paziņo par konstatēto pārkāpumu attiecīgajām institūcijām, kā arī informē Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas darbiniekus.
  4. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un sodu par administratīvo pārkāpumu līdz Ls 50,- (piecdesmit latiem) uzliek Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.
  5. Par šo noteikumu prasību neievērošanu šo noteikumu 5.1.punktā minētās amatpersonas ir tiesīgas, sastādot administratīvo protokolu, anulēt tirdzniecības atļauju, bez kompensācijas izmaksas, ja:
   1. tirgotājs sniedzis apzināti nepatiesas ziņas;
   2. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta;
   3. bez saskaņošanas ar Domi mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;
   4. tirdzniecības atļaujā norādītajā laikā tirdzniecība nav uzsākta;
   5. tirdzniecības atļauja nozaudēta;
   6. pēc šo noteikumu 5.1.punktā minēto institūciju amatpersonu lūguma nevar uzrādīt šo noteikumu 4.2.punktā minētos dokumentus;
   7. netiek pildītas LR spēkā esošo normatīvo aktu un šo noteikumu prasības.

VII Noslēguma jautājumi

  1. Gadatirgi, ielu tirdzniecība un izbraukuma tirdzniecība atklātās vietās (teritorijās), kas šo noteikumu izpratnē nav publiskas vietas, ir atļauta tikai tad, ja attiecīgās teritorijas īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, šo noteikumos noteiktajā kārtībā, iegūst tiesības attiecīgās tirdzniecības organizēšanai.
  2. Pielikumā:
   1. Cēsu pilsētā noteiktais tirdzniecības vietu plāns (skat. pielikumu Nr.1).
   2. Cēsu pilsētā noteiktajās tirdzniecības vietās realizējamo preču sortiments (skat. pielikumu Nr.2).
   3. Pieteikuma forma tirdzniecībai publiskās vietās (skat. pielikums Nr.3)
   4. Tirdzniecības atļaujas forma (pielikums Nr.4).
   5. Informatīvās izkārtnes par tirgotāju forma (skat. pielikums Nr.5).

 

 

 

Pielikums Nr. 2 

Cēsu pilsētā noteiktajāstirdzniecības vietās realizējamo preču sortiments

Nr p.k

Tirdzniecības vieta Cēsīs

Tirdzniecības vietas veids

Realizējamās preces sortiments, saskaņā ar šo noteikumu

1. Pils parkā Kārļa kalnā stacionāra 2.7.6.,
2.7.12.
2. Pils parkā gar sēdvietām Tirgošanās nav paredzēta, izņemot bērniem organizētajos pasākumos

2.7.7.,
2.7.,9.,
2.7.10.

3. Pils parkā esošajā kioskā, ja kiosks tiek demontēts Stacionāra; īslaicīga, pasākumu laikā 2.7.1.,
2.7.7.,
2.7.8.,
2.7.10.,
2.7.12.
4. Pils laukumā Pasākumu laikā 2.7.1.,
2.7.2.,
2.7.5.- 2.7.13.
5. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumā Stacionāra, punktveida 2.7.3.,
2.7.7.- 2.7.9.
2.7.12.(bez alus)
6. Pils dārzs, ja tiek izveidota amatnieku pilsētiņa tās kompleksā Pasākumu laikā; stacionāra 2.7.1.,
2.7.2.,
2.7.5.- 2.7.13.
7. Torņa ielā pie Pils dārza vārtiem Pasākumu laikā 2.7.1.
8. Zemes gabals Lielā Katrīnas ielā 4,6,8,10 (Kentaura skvērs) Pasākumu laikā, saskaņojot ar zemes īpašniekiem. 2.7.1.,
2.7.5.- 2.7.12
9. Neapbūvēta teritorija starp Rīgas, Lielās Katrīnas ielām un Rožu laukumu Pasākumu laikā, saskaņojot ar zemes īpašniekiem 2.7.1.,
2.7.5.-2.7.12
10. Līvu laukumā Punktveida, pasākumu laikā 2.7.1.,
2.7.2.,
2.7.5.- 2.7.12.
11. Rožu laukumā Punktveida, pasākumu laikā 2.7.1.,
2.7.2.,
2.7.5.- 2.7.12.
12. Pie ēkas Rīgas ielā 24 Stacionāra, īslaicīga (tikai ēkas Rīgas ielas 24 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām)  2.7.6.,
2.7.12
13. Uz ietves pie Rīgas ielas 14 Punktveida, īslaicīga 2.7.5.(bez cisternām), 2.7.7.
14. Zemes gabalā Rīgas ielā 8 pret Lielo Skolas ielu Stacionāra, īslaicīga (tikai Rīgas ielas 8 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām)  
15. Pie ēkas Rīgas ielā 7(2) īslaicīga (tikai ēkas Rīgas ielā 7 (2) nomnieka vajadzībām) 2.7.5.- 2.7.8.
16. Pie ēkām Rīgas ielā 5,7 Punktveida 2.7.1.,
2.7.7.,
2.7.8.
17. Pie ēkas Rīgas ielā 3 Īslaicīga ( tikai ēkas daļas Rīgas ielā 3 īpašnieka vajadzībām) 2.7.9.,
2.7.12.
18. Zemes gabalā Pils ielā 1/3 Stacionāra, Īslaicīga 2.7.9.- 2.7.12.
19. Zemes gabalā Lenču ielā 5 Stacionāra, īslaicīga (tikai Lenču ielas 5 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām) 2.7.5. -2.7.7.,

2.7.9.- 2.7.11.

20. Zemes gabalā Lenču ielā 4 Stacionāra, īslaicīga (tikai Lenču ielas 4 daļas īpašnieka vajadzībām) 2.7.6.,
2.7.7.,
2.7.11.
21. Terasē pie ēkas Vienības laukumā 1 īslaicīga (tikai Vienības laukumā 1 īpašnieka vajadzībām) 2.7.6.,
2.7.7.,
2.7.11.
22. Pie ēkas Vienības laukumā 2 Punktveida, īslaicīga 2.7.7.,
2.7.9.,
2.7.11.
23. Pie ēkas Raunas ielā 17 Stacionāra, īslaicīga (tikai Raunas ielas 17 nomnieka vajadzībām) 2.7.6.,
2.7.7.,
2.7.11.
24. Pie ēkas Raunas ielā 15 Īslaicīga, punktveida 2.7.7.,
2.7.10.
25. Pie ēkas Niniera ielā 6 īslaicīga (tikai Niniera ielas 6 īpašnieka vajadzībām) 2.7.6.,
2.7.7.,
2.7.11.
26. Uz ēkas Uzvaras bulvārī 1 jumta Īslaicīga (tikai ēkas Uzvaras bulvārī 1 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām) 2.7.7.,
2.7.9.- 2.7.13.
27. Pie ēkas Uzvaras bulvārī 1 Īslaicīga, punktveida 2.7.2.,
2.7.7.,
2.7.9.,
2.7.10.
28. Pie ieejas tirgū no Uzvaras bulvāra puses Īslaicīga, punktveida 2.7.2.,
2.7.7.
29. Pie ēkas Uzvaras bulvārī 4 Īslaicīga, punktveida 2.7.1.,
2.7.9.,
2.7.10.
30. Pilsētas stadiona teritorijā Valmieras ielā 6 Pasākumu laikā, punktveida 2.7.5.-2.7.7.,
2.7.9.- 2.7.11.
31. Raunas ielā 13 punktveida 2.7.1.,
2.7.2.,
2.7.7.
32. Raunas ielā 12 Īslaicīga, stacionāra ( tikai ēkas Raunas ielā 12 nomnieka vajadzībām), punktveida 2.7.3.,
2.7.7.,
2.7.9.- 2.7.11.,
2.7.13.
33. Raiņa ielā 33 Īslaicīga, punktveida 2.7.7.,
2.7.10.
34. Stacijas laukumā 5 un uz perona Īslaicīga, punktveida 2.7.7.,
2.7.10.
35. Vienības laukums Pasākumu laikā 2.7.6.,
2.7.7.,
2.7.9.- 2.7.11.
36. Mazā Katrīnas iela 8 Stacionāra, īslaicīga, (tikai ēkas Mazā Katrīnas ielā 8 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām) 2.7.6.,
2.7.7.,
2.7.11.
37. Valmieras iela 2 Īslaicīga 2.7.1.4
38 Rīgas iela 25 Stacionāra, īslaicīga (tikai ēkas Rīgas ielas 25 īpašnieka vai nomnieka vajadzībām)  2.7.6.,
2.7.12

 

 

Pielikums Nr. 3
Cēsu pilsētas domei
Reģ. nr. 90000031048
Cēsis, Raunas iela 4
____________________________________________

juridiskas personas nosaukums,
fiziskas personas vārds, uzvārds
_____________________________________________________

juridiskas personas reģ. Nr, fiziskaspersonas kods
individuālā darba veicēja reģ. nr./ patenta Nr.

______________________________________________________
Adrese

_____________________________________________________
kontakttālrunis

 

pieteikums

tirdzniecībai publiskā vietā Cēsīs

Lūdzu Cēsu pilsētas domi izskatītiespēju piešķirt tirdzniecības vietu _____ kv.m. platībā Cēsīs,_______________________ vai __________________________ vai ______________________,tirdzniecībai ar ____________________________________, laika posmā no _______.gada"___."______________ plkst. _______ līdz ______.gada"___."_____________ plkst. ________. Mūzikas atskaņošanas laiks____________________________________
____________________________________

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Cēsu pilsētas domes Saistošajiemnoteikumiem un citiem LR spēkā esošo normatīvajiem aktiem, kas nosaka tirdzniecībaskārtību publiskās vietās. Atbildīgā persona par normatīvo aktu noteikumuievērošanu ________________________________, amats ____________________________________, kontakttālrunis _________________.

Pielikumā:

 1. Juridiskās personās reģistrācijas apliecības vai individuālā darba reģistrācijas apliecības vai patenta kopija- ___ lapa.
 2. Fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu apliecinoša dokumenta kopija- ___ lapas.
 3. Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamo speciālo atļauju (licenču) kopijas - ___ lapas.
 4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehniskās pases kopija- ___ lapa.
 5. Limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi, kopija- ___ lapa.
 6. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņas (ja tiek tirgotas pārtikas preces) kopija- ___ lapas.
 7. Vienošanās ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par sauso atkritumu savākšanu- kopija- ___ lapas.
 8. Ēkas īpašnieka vai nomnieka atteikšanās no ielu tirdzniecības ēkas pieguļošajā teritorijā tirdzniecības vietas pieprasītāja pieprasījumā norādītajā laikā- ___ lapa.

 

 

___________.gada"___."_________________ _____________

z.v. paraksts

 

Pielikums Nr. 4

 

Latvijas Republika
Cēsu pilsētas dome
Cēsis, Raunas iela 4, tel. 4124571, fax.4124571
Reģ Nr. 90000031048, PVN Nr. LV90000031048
Norēķina konta Nr. 04-013130835 a/s LUB Cēsu fil. kods UNLALV2X004
Cēsis
______________ Nr._____________

 

________________________________________

juridiskas personas nosaukums,
fiziskas personas vārds, uzvārds

________________________________________

juridiskas personas reģ. Nr, fiziskas personas kods
individuālā darba veicēja reģ. nr./ patenta Nr.

________________________________________
Adrese

Atļauja
tirdzniecībai publiskā vietā Cēsīs

 

Cēsu pilsētas dome atļaujveikt tirdzniecību un pilnvaro ________________________________________
________________________________________
iekārtot tirdzniecības vietu tirdzniecībai publiskā vietā.

Tirgotāja vārds, uzvārds, telefons________________________________________

Preču sortiments________________________________________
Tirdzniecības vieta ________________________________________
Tirdzniecības laiks ________________________________________
Mūzikas atskaņošanas laiks ________________________________________
Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Saistošo noteikumu un citu LR spēkā esošonormatīvo aktu ievērošanu.

Atļauja derīga no _______.gada"___."______________ plkst. _______ līdz ______.gada"___."_____________ plkst. ________, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un/ vai reģistrācijas apliecību.

Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļasvadītāja ___________________

z.v. /_______________/

 

 

Pielikums Nr. 5

Informatīvā izkārtne par tirgotāju
________________________________________ 

juridiskas personas nosaukums, fiziskaspersonas vārds, uzvārds

________________________________________ 

juridiskas personas reģ. Nr, fiziskaspersonas kods individuālā darba veicēja reģ. nr./ patenta Nr.

________________________________________ 
Kontaktdrese 

________________________________________ 
Preču sortiments

 ________________________________________ 
personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajātirdzniecības vietā un kontakttelefons,  

________________________________________ 
Pārdevēja vārds un uzvārds

 

_________.gada"___."________________

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
15.05.2003., prot.Nr.10, § 27 

Saistošie noteikumi Nr. 8

 

Par nodevu tirdzniecībai
publiskās vietās Cēsu pilsētā

 

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 14.un 21.pantu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu,
LR MK 31.10.1995.noteikumiem Nr. 322
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas"

 

 1. Nodevas maksātāji - fiziskas vai juridiskas personas, vai individuālā darba veicēji, kuri vēlas veikt tirdzniecību publiskās vietās.
 2. Nodeva- pašvaldības noteikts obligāts maksājums pašvaldības pamatbudžetā par tirdzniecību publiskās vietās, kuras apmērs ir atkarīgs no tirdzniecības veida un tirdzniecībā paredzēto preču sortimenta.

   

Nodevas objekts

Likme Ls

par 1 tirdzniecības vietu 1 diennaktī

Likme Ls

par 1 tirdzniecības vietu 1 mēnesī

1.

Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti un lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi

     

1.1.

uzrādot amatnieka vai daiļamata meistara vai individuālā darba veicēja apliecību

2.00

15.00

1.2.

bez amatnieka vai daiļamata meistara vai individuālā darba veicēja apliecības

4.00

30.00

2.

Ziedu tirdzniecība

   

2.1.

pašaudzētu ziedu tirdzniecība

2.00

15.00

2.2.

iepirktu ziedu tirdzniecība

4.00

30.00

3.

Augļu, dārzeņu, ogu, stādu un dēstu tirdzniecība

     

3.1.

pašu audzēto- uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām

2.00

15.00

3.2.

savvaļas- saskaņā ar likumu "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu"

2.00

15.00

4.

Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām, kas atbilst sanitārajām un higiēnas normām

15.00

50.00

5.

Saldējuma tirdzniecība

2.00

15.00

6.

Preses izdevumu tirdzniecība

1.00

10.00

7.

Grāmatu tirdzniecība

2.00

15.00

8.

Zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās un individuālajos uzņēmumos vai fizisko personu saražoto produkciju tirdzniecība, ja tirgotājs ir pats ražotājs

3.00

20.00

9.

Importēto pārtikas vai nepārtikas preču tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba veicējs

4.00

30.00

10.

Tirdzniecība ar Latvijā rūpnieciski saražotām pārtikas vai nepārtikas precēm, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba veicējs

3.00

20.00

11.

Dzērienu tirdzniecība

   

11.1.

kvasa un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecību

2.00

15.00

11.2.

alus tirdzniecība

10.00

50.00

11.3.

alkoholisko dzērienu tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence

60.00

  
12.

Tirdzniecība ar bezalkoholiskajiem dzērieniem (t.sk.alus) un dažādām uzkodām kompleksā

30.00

  

 • Zemnieku, zemnieku saimniecību, zvejnieku, zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu (komersantu), individuālo darba veicēju un fizisko personu pašu ražotās vai iegūtās produkcijas realizācija tiek pielīdzināta tirdzniecībai publiskās vietās un apliekas ar pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās.
 • Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās individuālā darba veicēji un juridiskās personas, kuras realizē importētās pārtikas un nepārtikas preces, kā arī Latvijā rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas preču realizācija pašvaldības neorganizētajos gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās, tiek pielīdzināta tirdzniecībai publiskās vietās un apliekas ar pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās.
 • Nodevas apmēru par tirdzniecību gadatirgos Cēsu pilsētas tirgus teritorijā (Cēsīs, Valmieras ielā 2) regulē Cēsu pilsētas domes 2003.gada 16.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 "Nodeva par tirdzniecību gadatirgos".
 • Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu maksas likmes.
 • Nodeva šo noteikumu noteiktajā apmērā, iemaksājama Cēsu pilsētas budžetā pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.
 • No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā atbrīvojami:
 • Cēsu pilsētas domes vai Cēsu pilsētas domes iestāžu organizēto pasākumu sadarbības līgumu partneri vai sponsori;
 • Cēsu pilsētas vecpilsētas teritorijas, kuru ierobežo Lenču, Palasta un Valņu ielas, veikalu īpašnieki vai nomnieki, kuri vēlas veikt tirdzniecību pašvaldības noteiktajā tirdzniecības vietā Cēsu pilsētas vecpilsētas teritorijā;
 • personas, kurām noslēgti zemes nomas līgumi par stacionāras vai īslaicīgas tirdzniecības vietas izvietošanu.
 • Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic:
 • Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas darbinieki.
 • Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas.

   

   

   

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv