Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

12.02.2004 Domes sēdes lēmumi


Cēsupilsētas domes sēdē

2004.gada12.februārī

(protokolsNr.3)

pieņemtielēmumi

 

Parrobežu maiņu starp zemes gabaliem

LielāKatrīnas ielā 27 un Palasta ielā 12A, Cēsīs

__________________________________________

 

Izskatījusinekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 27 un Palasta ielā 12A, Cēsīs, īpašniekasabiedriskās organizācijas “SARGTORŅA BIEDRĪBA” iesniegumu par zemesrobežu maiņu (reģ.Nr.178/1-23; 27.01.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētaszemes komisijas 2004.gada 6.februāra atzinumu Nr.11 (prot.Nr.3), Cēsu pilsētasdome n o l e m j:

 1. Atļaut mainīt zemes gabalu Lielā Katrīnas ielā 27 un Palasta ielā 12A, Cēsīs, savstarpējo robežu un īpašumu sastāvu;

   

 2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 27, Cēsīs, (kad.Nr.4201-005-3001) zemes gabalu ar platību 205 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, un palīgceltni - saimniecības ēku, un piešķirt tiem pagaidu adresi Palasta iela 12B, Cēsis (kad.nr.4201-005-3019);

   

 3. Reģistrējot zemesgrāmatā, jaunizveidoto nekustamo īpašumu Palasta ielā 12B, Cēsīs (kad.nr.4201-005-3019), pievienot nekustamajam īpašumam Palasta ielā 12A, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-3014);

  1. Zemes gabala platība pēc apvienošanas 288 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

   

 4. Zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 27, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-3001), platība pēc sadalīšanas 525 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  1. noņemt zemes gabalam apgrūtinājumus

   “Namīpašuma Lielā Katrīnas ielā 27 saimniecības ēku izmanto arī dzīvojamās ēkas Palasta ielā 12a iedzīvotāji. Caur gruntsgabalu ieeja Palasta ielas 12a dzīvojamā ēkā”;

  2. zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0905);

 5. Pieņemt zināšanai, ka:

  1. zemes gabali Lielā Katrīnas ielā 27, Cēsīs, un Palasta ielā 12A, Cēsīs, atrodas pilsētbūvniecības un arheoloģijas pieminekļa - Cēsu pilsētas vēsturiskā centra - teritorijā;

  2. lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs). Zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Parzemes gabala Aveņu ielā 35, Cēsīs,

lietošanasmērķi

__________________________________________

 

Cēsupilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.99 (23.01.2004.) uz DAIĻA MEDŅA vārdaierakstīts nekustamais īpašums - zemes gabals Aveņu ielā 35, Cēsīs. Zemesgabala lietošanas mērķis- vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūve– neapgūta teritorija (060090).

IzskatotD.Medņa iesniegumu (reģ.Nr.180/1-23, 27.01.2004.) par zemes lietošanas mērķamaiņu zemes gabalam Aveņu ielā 35, Cēsīs, uz kura paredzēta automazgātavasun kafejnīcas būvniecība, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecībaskomitejas 2004.gada 5.februāra atzinumu (prot.Nr.3) un LR Ministru kabineta2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķunoteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētaszemes komisijas 2004.gada 6.februāra atzinumu Nr.13 (prot.Nr.3), Cēsu pilsētasdome n o l e m j:

 

Zemesgabalam Aveņu ielā 35, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1341), noteiktzemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve(0801).

 

Parnekustamā īpašuma Lāču ielā 12, Cēsīs, atsavināšanu

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz 2002.gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu unCēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu(prot. Nr. 3, 04.02.2004.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Lāču ielā 12, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0639, 4698 kv.m. platībā, un nedzīvojamās ēkas – sporta ēkas, kadastra apzīmējums 4201 004 0639 001.

 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 18 000,00 (astoņpadsmit tūkstoši lati), t.sk., zemes gabalam Ls 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati) un namīpašumam Ls 15 500,00 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti lati).

 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.

 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu

 5. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

Parkomisijas apstiprināšanu būvju pieņemšanai ekspluatācijā

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997. gada 27. jūlijā izdotajiemnoteikumiem Nr.258 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”(LBN-301-97) 9. un 11. punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs

- Cēsu pilsētas būvinspektors Viesturs KRASTIŅŠ ,

komisijas locekļi:

  • Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja p.i. Jānis ZLAUGOTNIS,

  • Vides pieejamības sabiedriskais eksperts Aigars MIKLĀVS

 

  1. Atzīt par spēku zaudējušiem 14.06.2001. lēmumu “Par pastāvīgi darbojošās komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā izveidošanu (prot. Nr.7, & 46) un 28.11.2002. lēmumu “Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 14.06.2001. lēmumā “Par pastāvīgi darbojošās komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā izveidošanu”.

Pargrozījumiem Cēsu pilsētas domes 11.10.2001. lēmumā

“Laitop skaistāka mūsu pilsēta” komisijas sastāvā

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz to, ka ar 2004. gada 30. janvāri Jānis MEDNIS ir pārtraucis darba attiecībasar Cēsu pilsētas domi, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Izslēgt no komisijas sastāva Jāni MEDNI.

  2. Iekļaut komisijas sastāvā Viesturu KRASTIŅU, Cēsu pilsētas būvinspektoru.

Parilgtermiņa aizņēmumu

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz likumu “ Par pašvaldību budžetiem” un Cēsu pilsētas domes Finansukomitejas ( 05.02.2004.,prot.Nr.3 ) lēmumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kasē atvērtās Eiropas Investīciju bankas kredītlīnijas līdzekļiem LVL 660 000,00 ( seši simti sešdesmit tūkstoši lati ) vai ekvivalence citā valūtā ar kredītprocentu likmi ne augstāku kā 2% gadā Cēsu sporta kompleksa celtniecības pabeigšanai, jaunas pamatskolas būvniecībai un izglītības iestāžu renovācijas projekta I kārtas realizācijai.

 2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu LVL 170 000 ( viens simts septiņdesmit tūkstoši lati ) no Valsts kases Cēsu sporta kompleksa celtniecības pabeigšanai, jaunas pamatskolas būvniecībai un izglītības iestāžu renovācijas projekta I kārtas realizācijai ( tai skaitā PVN nomaksai ).

 3. Kredītu atmaksas laiku noteikt līdz 2021.gadam.

 4. Aizņēmumu pamatsummas atmaksu sākt veikt 2007.gada janvārī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

 5. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Parzemes nomas maksas iekasēšanu un

nomaslīgumu pagarināšanu 2004.gada I pusgadā

__________________________________________

 

Sakarāar to , ka ar 2004.gada 1.janvāri stājies spēkā jauns Cēsu pilsētas zemesvērtību zonējums (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļalēmuma §1, prot.Nr.9), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecībaskomitejas 2004.gada 5.februāra atzinumu (prot.Nr.3) un Finansu komitejas2004.gada 5.februāra atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome atturas n o l em j:

  1. Noteikt, ka Cēsu pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmums Nr.913 (prot.Nr.24) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” un tā grozījumi, apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 24.februāra lēmuma §39 (prot.Nr.4) “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmumā Nr.913 “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā””, ir spēkā līdz 2004.gada 1.jūlijam, turpinot līdz šim termiņam nomas maksas aprēķinā izmantot iepriekšējo zemes vērtību zonējumu.

    

  2. Uzdot Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs J. Zlaugotnis) līdz 2004.gada 1.jūnijam izstrādāt jaunu nolikumu par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā, atbilstošu spēkā esošajam Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējumam.

    

  3. Uzdot Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) pagarināt nomas līgumus, kuru termiņš beidzas pirms 2004.gada 1.jūlija, līdz 2004.gada 1.jūlijam uz iepriekšējiem noteikumiem, bez atsevišķa domes lēmuma par nomas pagarināšanu konkrētajam zemes gabalam.

Parnomas maksas apstiprināšanu Raunas ielā 3, Cēsīs

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Raunas ielas 3 namīpašnieka Jāņa Skujas iesniegumu un saskaņā ar1996.gada 16.oktobra Nomas līguma 2.3.punktu un Cēsu pilsētas domes Finansukomitejas atzinumu ( 05.02.2004., prot.Nr.3 ), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

1.Apstiprināt nekustamam īpašumam Raunas ielā 3, Cēsīs, nomas maksu mēnesī:

ēkai– Ls 155.40 ( viens simts piecdesmit pieci lati un 40 santīmi );

zemesgabalam – Ls 10,96 ( desmit lati un 96 santīmi ).

 

2.Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai ( vadītāja S.Zvirbule )sagatavot vienošanos pie 1996.gada 16.oktobrī noslēgtā Nomas līguma.

 

Parpapildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.novembra

lēmumā‘’Par Cēsu pašvaldības aģentūras ‘’Vidzemes Vēstures

unTūrisma centrs’’ izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas

muzejareorganizāciju’’

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2004.gada 5.februāra atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Papildināt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.novembra lēmuma ‘’Par Cēsu pašvaldības aģentūras ‘’Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs’’ izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju’’ pielikuma Nr. 1.daļu ar šādiem punktiem:

  ‘’6. Telefons Siemens Gigaset 200 0006/16 1 64,40 64,40

  7. Apkures katls 010354 1 136,82 136,82

  8. Sekcija, 3-daļīga 010152 1 0,00 0,00

  9. Mobilais telefons ‘’Motorolla’’

  PL – 389 010321 1 58,70 58,70’’

   

 2. Papildināt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.novembra lēmuma ‘’Par Cēsu pašvaldības aģentūras ‘’Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs’’ izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju’’ pielikuma Nr. 2.daļu ar šādiem punktiem:

‘’26. Susinātāji 12200016 1 70,00 70,00

27. ‘’ 12200017 1 70,00 70,00

28. ‘’ 12200018 1 70,00 70,00

29. ‘’ 12200019 1 70,00 70,00

30. Kopētājs Canon 12200015 1 132,44 132,44

31. Radio Sony 12200012 1 0,00 0,00

32. Fax-Canon B-120 12210010 1 124,24 124,24

33. Mūzikas centrs Sony 12230001 1 95,50 95,50

34. Rasēšanas galds 12300026 1 0,00 0,00

35. ‘’ 12300025 1 0,00 0,00’’

Parpapildinājumiem ar Cēsu pilsētas domes 24.12.2002. lēmumu (protok.Nr.31,paragr.Nr.5) apstiprinātajā nodomu protokolā

starpCēsu Kultūras centru un SIA “Vērdiņš PR”

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2004.gada 05.februāraatzinumu (protokols Nr.3), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izteikt ar Cēsu pilsētas domes 24.12.2002. lēmumu (protok.Nr.31, paragr.Nr.5) apstiprinātā un 2003.gada 15.janvārī starp Cēsu Kultūras centru un SIA “Vērdiņš PR” parakstītā nodomu protokola 2.punktu šādā redakcijā:

  “2. Telpas tiks nodotas Sabiedrībai nomā kafejnīcas vajadzībām, ja Sabiedrība apņemsies ievērot šādus noteikumus:

  2.1. Telpās netiks ierīkota diennakts kafejnīca,

  2.2. Telpās netiks izvietoti spēļu automāti,

  2.3. Telpu pamatdarba darba laiks tiks saskaņots ar Centru, bet kafejnīca darbosies arī papildus darba laikā, t.i., Centrā notiekošo pasākumu laikā, par ko Centra atbildīgās amatpersonas vismaz 2 nedēļas iepriekš ir paziņojušas,

  2.4. Sabiedrības darbības laikā pilnībā tiks ievēroti tie normatīvie akti, kas nosaka sanitāri higiēniskās normas kafejnīcā, alkohola, alus un tabakas izstrādājumu apriti, Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību, u.c.

  2.5. Sabiedrība Telpās organizēs izklaides pasākumus dažādām mērķa grupām, pasākumu laiku un veidu vismaz 2 nedēļas iepriekš saskaņojot ar Centru.”

 2. Papildināt ar Cēsu pilsētas domes 24.12.2002. lēmumu (protok.Nr.31, paragr.Nr.5) apstiprinātā un 2003.gada 15.janvārī starp Cēsu Kultūras centru un SIA “Vērdiņš PR” parakstīto nodomu protokolu ar 11.punktu:

  “11. Sabiedrība ir iepazinusies un tā atzīt sev par saistošiem Cēsu pilsētas domes lēmumus “Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (pieņemts 2003.gada 24.aprīlī (prot. nr.9, paragr. nr.24)) un “Par kārtību, kādā telpu nomniekam tiek atlīdzināti izdevumi, veicot remontdarbus pašvaldības nedzīvojamās telpās” (pieņemts 2003.gada 24.aprīlī (prot. nr.9, paragr. Nr.25)).”

 3. Papildināt ar Cēsu pilsētas domes 24.12.2002. lēmumu (protok.Nr.31, paragr.Nr.5) apstiprinātā un 2003.gada 15.janvārī starp Cēsu Kultūras centru un SIA “Vērdiņš PR” parakstīto nodomu protokolu ar 12.punktu:

“12. Ja Centram nav radušās pretenzijas par Sabiedrības darbību Telpās, Sabiedrībai ir pirmtiesības uz nomas līguma termiņa pagarinājumu vai nomā nodoto telpu pirkšanu, ja telpu atsavināšanas gadījumā.”

4. Kontroli par Cēsu pilsētas domes 24.12.2002. lēmuma “Par nodomu protokola apstiprināšanu starp SIA “Vērdiņš PR” un Cēsu Kultūras centru Cēsīs, Raunas ielā 12” (protok.Nr.31, paragr.Nr.5) un tajā izdarīto grozījumu izpildi veic Cēsu Kultūras centrs.

Parzemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs

__________________________________________

 

Izskatījusiēkas Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 5/21 domājamo daļu īpašnieka ROMĀNA TURAiesniegumu par zemes nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs (reģ.Nr.22/1-24;05.01.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas2004.gada 5.februāra atzinumu (prot.Nr.3) un Cēsu pilsētas domes 2004.gada12.februāra sēdes lēmumu Nr. 18, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.februāra lēmuma §16 (prot.Nr.3) ”Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” sākot ar 2004.gada 1.februāri.

   

 2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar ROMĀNU TURU, par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 5/21 domājamām daļām līdz 2004.gada 1.jūlijam, sākot ar 2004.gada 1.februāri.

   

 3. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 3919 m2.

   

 4. Zemes gabala lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

   

 5. Zemes nomas aprēķinā noteikt 1% no 2003.gada zemes paraugvērtības.

   

 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Pargrozījumiem sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības,

ražošanastelpu un objektu pieņemšanas-reģistrācijas komisijas sastāvā

(apstiprinātaar 10.05.2001.,prot.Nr.5, § 40)

__________________________________________

 

Pamatojotiesuz to, ka Jānis MEDNIS ir pārtraucis darba attiecības ar Cēsu pilsētasdomi, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Izslēgt no komisijas sastāva Jāni MEDNI.

  2. Iekļaut komisijas sastāvā Viesturu KRASTIŅU, Cēsu pilsētas būvinspektoru.

 

 

 

Pielikums

APSTIPRINĀTS

arCēsu pilsētas domes

12.02.2004.lēmumu

(prot.Nr. 3, § 3)

 

 

Nekustamāīpašuma Lāču ielā 12, Cēsīs

IZSOLESNOTEIKUMI

 

 1. Vispārīgie noteikumi

   

  1. Nekustamā īpašuma Lāču ielā 12, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.

  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisija, turpmāk tekstā – komisija.

  3. Izsole notiek Raunas ielā 4, Cēsīs, 2.stāvā sēžu zālē, 2004.gada 23.aprīlī plkst. 10.00.

  4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

  5. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – Ls 18 000,00 (astoņpadsmit tūkstoši lati), t.sk., zemes gabalam Ls 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati) un namīpašumam Ls 15 500,00 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti lati). Maksāšanas līdzekļi 100% lati.

  6. Izsoles solis – Ls 100,00 (simts lati), t.sk., Ls 50,00 (piecdesmit lati) zemes gabalam, Ls 50,00 (piecdesmit lati) nedzīvojamai ēkai.

  7. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. 04-013130835, A/S Latvijas Unibanka Cēsu filiāle, kods UNLALV2X004, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.

  8. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati).

  9. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ un Cēsu rajona laikrakstā – ‘’Druva’’. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.

  10. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

   

 2. Nekustamā īpašuma raksturojums

   

  1. Nekustamais īpašums atrodas Cēsīs, Lāču ielā 12, un sastāv no zemes gabala ar kadastra numurs 4201 004 0639, 4698 kv.m. platībā, un nedzīvojamas ēkas - sporta ēkas (baseins – nepabeigta celtniecība), kadastra apzīmējums 4201 004 0639 001.

  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910).

  3. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2003.gada 22.aprīlī, nodalījuma Nr. 1000 0009 8449, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

  4. Nekustamā īpašuma stāvoklis – esošā ēka rekonstruējama atbilstoši lietošanas mērķim.

  5. Nekustamo īpašumu var apskatīt Lāču ielā 12, Cēsīs. Informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt pa tālruni 4122161

   

 3. Izsoles priekšnoteikumi

   

  1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.

  2. Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienas laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ līdz 2004.gada 22.aprīlim plkst. 14.00 Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā 305.kabinetā, jāiesniedz šādi dokumenti:

   1. fiziskai personai:

 1. kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu;

 2. jāuzrāda pase;

 3. izziņa par dzīvesvietu.

   1. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:

 1. spēkā esošu statūtu (personālsabiedrībai – līguma) kopija;

 2. reģistrācijas apliecības kopija;

 3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

 4. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;

 5. bankas uzziņa par norēķinu kontu;

 6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;

 7. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;

 8. Valsts ieņēmuma dienesta un pašvaldības izziņa (oriģināls) par to, ka juridiskā persona ir samaksājusi visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;

 9. Ārvalstu juridiskai personai jāiesniedz tās apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību;

 10. Kvīts par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma naudas samaksu.

Dokumentukopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  1. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

  2. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

   1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;

   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš.

 1. Izsoles process

   

  1. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda, bet reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

  2. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas tikai viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām, ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:

   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;

   2. noteikt, ka izsole nenotiek.

  3. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasīt atpakaļ iemaksāto reģistrācijas un nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  4. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.

  5. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē, un viņam septiņu dienu laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda šajā gadījumā netiek atmaksāta.

  6. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus.

  7. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

  8. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

  9. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.

  10. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

  11. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.

  12. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.

  13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.

  14. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.

  15. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

  16. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis tikai viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 4.1.punktam.

  17. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.

  18. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta, izņemot šajos noteikumos noteiktajos gadījumos

 2. Samaksas kārtība

   

  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2004.gada 23.maijam.

  2. Ja nosolītājs līdz 2004.gada 23.maijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu. Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā Komisijas noteiktajā termiņā.

   

 3. Nenotikusi izsole

   

  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

   2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;

   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.

   

 4. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

   

  1. Izsoles protokolu apstiprina komisija septiņu dienu laikā no izsoles dienas.

  2. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma cenas samaksas nākošajā Cēsu pilsētas domes sēdē.

  3. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

   

 5. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

   

  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas.

  2. Ja Komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.2.punktā noteiktais termiņš.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv