Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 10.jūlijs   Vārda dienu svin: Lija, Olīvija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.


Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 24.aprīlī (prot.Nr.9)
pieņemtie lēmumi
 

Par Cēsu pilsētas zemes vērtību
zonējuma saskaņošanu

_________________________________________________

Pamatojoties uz LR MK 2000.gada19.decembra noteikumiem Nr.465 “Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi”,ar VZD 2002.gada 20.decembra rīkojumu Nr.477 apstiprinātajiem metodiskajiemnorādījumiem “Zemes vērtību zonējuma izstrādes, saskaņošanas unapstiprināšanas kārtība”, VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 2003.gada 20.janvārarīkojumu Nr.6A “Par pilsētas zemes vērtību zonējuma aktualizāciju” un pilsētasdomes 2003.gada 17.aprīļa Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot.Nr.7), Cēsupilsētas dome nolemj:

Saskaņot Cēsu pilsētas zemes vērtībuzonējuma izvērtēšanas komisijas piedāvāto Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējumu,saskaņā ar pielikumu Nr.1.

 

 

Par zemes gabala Raiņa ielā 28, Cēsīs,izveidošanu
_________________________________________________

SIA “Latvijas neredzīgo biedrībasCēsu mācību un ražošanas uzņēmums” pieder nekustamais īpašums - pazemesdegvielas glabātuve Cēsīs, Raiņa ielā, kura izbūvēta uz daļas no Neredzīgobiedrības Cēsu MRU lietošanā 1970.gadā nodotā zemes gabala Cēsīs, K.Marksa (tagadPiebalgas) ielā 17. Minētajai būvei ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 10.janvāralēmuma 1§ (prot.Nr.1) piešķirta adrese Cēsīs, Raiņa ielā 28. Lai Valsts zemesdienesta nekustamo īpašumu kadastra reģistrā reģistrētu SIA “LNB Cēsu MRU”lietošanā esošo zemes gabalu, uz kura atrodas būve Raiņa ielā 28, Cēsīs,pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 4.aprīļa atzinumu Nr.31(prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Izveidot jaunu zemes gabalu Raiņa ielā 28, Cēsīs (kad.nr.4201-005-1317), uz kura atrodas SIA “LNB Cēsu MRU” būves ar tādu pašu adresi;
 2. Zemes gabala platība 3758 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
 3. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1002);
 4. Pieņemt zināšanai, ka jaunizveidotais zemes gabals ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Piebalgas (agrāk Jaunā, arī prof. Būmaņa) ielā 17, Cēsīs, kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja Cēsu kaļķu un ķīmiskās rūpniecības a/s “Kalcium”, bijušā īpašnieka vai tā likumisko mantinieku zemes pieprasījumi uz minēto zemes gabalu Cēsu pilsētas zemes komisijā nav saņemti.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas svētku
rīcības komitejas apstiprināšanu
_________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (17.04.2003., prot.Nr.8), Cēsupilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 2003.gada Pilsētas svētkurīcības komiteju šādā sastāvā:

Rīcības komitejas priekšsēdētājs:

Jānis BEIKMANIS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks,

Rīcības komitejas locekļi:

Ieva PRAZNICĀNE, Cēsu pilsētas domes kultūras pasākumu organizatore,

Jānis SIRLAKS, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas

ainavu arhitekts,

Jana VELVELE, Cēsu pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste,

Anita BUKEJA, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas

komunālinženiere,

Ija GROZA, Cēsu Kultūras centra direktore,

Dzidra MATUSĒVIČA, Cēsu bērnu un jauniešu centra direktore

Juris KREILIS, Cēsu sporta skolas skolu metodiķis,

Juris SPILNERS, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja direktors.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļuprivatizācijas lēmumu atzīšanu
par spēkā neesošiem
_________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētasdzīvojamo māju privatizācijas komisijas 08.04.2003. atzinumu /protokols nr. 4/ uniesniegtajiem dokumentiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēkā neesošu Cēsupilsētas domes 09.04.1998. sēdes protokola nr. 8 lēmuma nr. 208 punktu 2.4.11. pardzīvokļa Saules ielā 17a - 1, Cēsīs, privatizācijas pirkuma līgumaapstiprināšanu .

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnasielā 19, Cēsīs,
nodošanu privatizācijai
_________________________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Parvalsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas domes16.01.2003. (prot. nr. 1 &18) lēmumu “Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnasielā 19, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldībasīpašumu” un Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 08.04.2003.atzinumu /protokols nr. 4/, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Nodot privatizācijai nekustamoīpašumu Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, kas sastāv no 416,0 m2liela zemes gabala, vienas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4201 005 2804 001)un palīgēkas (kadastra apzīmējums 4201 005 2804 001), kurš 17.03.2003. irreģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā uzpilsētas pašvaldības vārda, kadastra nr. 4201 005 2804.

2.Uzdot domes speciālistei dzīvokļu unprivatizācijas jautājumos R.Kalniņai nodrošināt nekustamā īpašuma privatizācijuatbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

 

Par nekustamā īpašuma Briežu ielā 17,Cēsīs, nodošanu dzīvokļa īpašniekiem
_________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo mājunodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, un 2003.gada 2.aprīļa Bruno VOLKOVA un Ineses VOLKOVAS iesniegumu nr. 666/1-24, Cēsu pilsētas dome no l e m j :

1. Līdz š.g. 30. aprīlim domesdzīvokļu un komunālai nodaļai /vadītājs I.MERCS/ sagatavot mājas nodošanas aktu/dokumenta teksts pielikumā nr. 2/, un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodotapsaimniekošanā nekustamo īpašumu Briežu ielā 17, Cēsīs, 06.10.2000. reģistrētuCēsu zemesgrāmatu nodaļas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1715 uz Cēsupilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļa īpašniekiem Bruno VOLKOVAM, un IneseiVOLKOVAI,

2. Īpašniekiem pārņemt noslēgtoapsaimniekošanas līgumu saistības par pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamai mājaiBriežu ielā 17, Cēsīs, un ar 2003.gada 1. maiju uzsākt nekustamā īpašumaapsaimniekošanu.

 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Lapsu ielā 32,Cēsīs, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
_________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo mājunodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājasdzīvokļu īpašnieku 2003. gada 7.aprīļa kopsapulces lēmumu un 2003.gada 8. aprīļapašvaldības uzņēmuma “Dzīvokļu pārvalde” iesniegumu Nr. 1-2/550, Cēsupilsētas dome n o l e m j :

1. Līdz š.g. 30. aprīlim domesdzīvokļu un komunālai nodaļai /vadītājs I.MERCS/ sagatavot mājas nodošanas aktu/dokumenta teksts pielikumā nr.3./, un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodotapsaimniekošanā nekustamo īpašumu Lapsu ielā 32, Cēsīs, 18.09.2000.reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1681uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai Cēsupilsētas pašvaldības uzņēmuma Dzīvokļu pārvaldei, reģ. Nr. 49503000909.

2. Īpašnieku pilnvarotai personaipārņemt noslēgto apsaimniekošanas līgumu saistības par pakalpojumu nodrošināšanudzīvojamai mājai Lapsu ielā 32, Cēsīs, un ar 2003.gada 1. maiju uzsākt nekustamāīpašuma apsaimniekošanu.

 

 

 

“Par M. Baltskara komercfirmai“Mārcis” piederošā objekta Valmieras ielā 2, Cēsīs, pirkšanu”
_________________________________________________

Pamatojoties uz BO SIA ‘’Cēsutirgus” direktora Māra Bērziņa iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas17.04.2003. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Uzdot BO SIA ‘’Cēsu tirgus” direktoram Mārim Bērziņam, noslēgt vienošanos ar M. Baltskara komercfirmu “Mārcis”, par tai piederošā objekta Valmieras ielā 2, Cēsīs, iegādi , saskaņojot iegādes termiņu ar Cēsu tirgus kompleksa celtniecības darbu uzsākšanu un noteikt, ka objekta vērtība ir ne vairāk kā

  Ls 10,000 (desmit tūkstoši lati), kura izmaksājama šādi:

  1. 50 % apmērā no kopējās summas, mēneša laikā pēc telpu atbrīvošanas, lai nodrošinātu būvniecības darbu uzsākšanu, saskaņā ar Celtniecības līguma grafiku;
  2. 50 % apmērā no kopējās summas, vienādās daļās, nākošo piecu mēnešu laikā.
 2. Noteikt, ka BO SIA “Cēsu tirgus” BK sektorā uzstādītos tirdzniecības kioskus pēc Cēsu tirgus kompleksa 2. kārtas nodošanas ekspluatācijā, BO SIA “Cēsu tirgus” realizē, ar iegūtajiem ieņēmumiem kompensējot par iegādāto objektu izmaksāto summu.

 

 

 

 

Par precizējumu Cēsu pilsētas domessēdes 27.02.2003. (prot.Nr.4)
§ 16 “Par papildinājumiem 2001.gada 6.decembra sēdes prot.Nr.19
“Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās”
_________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesDzīvokļu un komunālās nodaļas speciālistes Daces Jansones iesniegumu un domesFinansu komitejas atzinumu (17.04.2003., prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

Izteikt Cēsu pilsētas domes sēdes27.02.2003. (prot.Nr.4) § 16 “Par papildinājumiem 2001.gada 6.decembra sēdesprotokola Nr.19 “Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētaskapsētās” 30.punktu šādi:

 

30. Urnas vai zīdainīša zārkaaiznešanu līdz kapa vietai, ielaišana kapā, kapa aizbēršana Ls 8,00 (ar PVNneapliek).

 

 

 

 

Par pedagoģiskās korekcijas klasesatvēršanu un nolikuma apstiprināšanu
_________________________________________________

 

Pamatojoties uz Izglītības, kultūrasun sporta komitejas 03.04.2003. (protokols Nr. 7) un Finansukomitejas17.04.2003.(protokols Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

 

 1. Ar 2003.gada 1.septembri Cēsu pilsētas pamatskolā atvērt pedagoģiskās korekcijas klasi.
 2. Apstiprināt pedagoģiskās korekcijas klases nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
 3. Apstiprināt pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu , saskaņā ar pielikumu Nr.5.
 4. Ar 2003.gada 1.septembri izveidot Cēsu pilsētas pamatskolā sociālā pedagoga amata vienību, paredzot finansējumu no Izglītības nodaļai plānotajiem izdevumiem sadaļā „Pārējie izglītības pasākumi” (ekonomiskās klasifikācijas kods 04.600).
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot attiecīgus budžeta grozījumus.

 

 

Par finansējumu sporta pasākumiem unsporta klubiem
_________________________________________________

Pamatojoties uz apstiprināto Cēsupilsētas pašvaldības 2003.gada budžetu, Sporta klubu koordinatores iesniegumu,Izglītības, sporta un kultūras komitejas atzinumu (17.04.2003., prot.Nr.8) un Finansukomitejas atzinumu (17.04.2003., prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt maijā Sporta klubu atbalstamno 2003.gadā paredzētā finansējuma naudas līdzekļus šādi:

 • Slēpošanas – biatlona klubam “Cēsis”

- kluba balvas izcīņas sacensības rollerslēpošanā Ls 100,00

 • Volejbola klubam “Cēsis”

- Cēsu atklātais čempionāts smilšu volejbolā 1.,2.posms Ls 50,00

 • Šautriņu mešanas klubam “50”

- Cēsu atklātais čempionāts šautriņu mešanā Ls 100,00

 • Futbola klubam “Cēsis”

- J.Šica piemiņas turnīrs Ls 50,00

 • Cēsu karatē klubam

- Ārvalstu meistaru seminārs – eksāmens Ls 90,00

 • Cēsu tenisa un atpūtas klubam “Cīrulīši”

- Latvijas tenisa savienības kausa 3.posms Ls 50,00

 

 

 

Par nedzīvojamo telpu nomas maksu
_________________________________________________

Pamatojoties uz likuma ‘’Parpašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas 14.punktu un Cēsu pilsētas domes 17.04.2003.Tautsaimniecības komitejas (prot.Nr.7) atzinumu un Finansu komitejas 2003.gada17.aprīļa atzinumu (protokols Nr. 8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nedzīvojamo telpu nomas maksu:
  1. par nedzīvojamām telpām, kuras atrodas ēkas virszemes stāvos (izņemot garāžas, noliktavas, šķūņus) Ls 1,00 par 1 m2 mēnesī bez PVN;
  2. par nedzīvojamām telpām, kuras atrodas pagrabstāvos vai bēniņos – Ls 0.50 par 1 m2 mēnesī bez PVN;
  3. par noliktavām un garāžām juridiskām personām – Ls 0.25 par 1 m2 mēnesī bez PVN;
  4. par garāžām ( telpas mehānisko transporta līdzekļu novietošanai) fiziskām personām – Ls 0.40 par 1 m2 mēnesī bez PVN.
 2. Fiziskām un juridiskām personām, kuras veic komercdarbību, nomas maksa par nedzīvojamām telpām, kuras atrodas Cēsu pilsētas centrā, tiek palielināta, slēdzot jaunus vai mainoties esošajiem nomas līgumiem, un ņemot vērā šī lēmuma 1.1.- 1.4.apakšpunktos minētos nomas maksas apmērus:
  1. par 300% telpām , kas atrodas Pils laukumā ;
  2. par 150% 1.stāva un 2.stāva telpām, kas atrodas objektos Raunas ielā, Rīgas ielā 7 un Lenču ielā 3;
  3. par 100% telpām Rīgas ielā 23;
  4. par 100 % pagrabstāva telpām Raunas ielā 12.
 3. Fiziskām un juridiskām personām, kuras neveic komercdarbību, un sabiedriskām organizācijām, 1.1. apakšpunktā noteiktā nomas maksa par nedzīvojamām telpām tiek samazināta par 75%.
 4. Noteikt, ka reizi gadā jāveic nomas maksas indeksācija saskaņā ar statistikas cenu publikācijām, kurās norādīts inflācijas koeficients.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās ēkas, telpas vai telpu kompleksa iznomātājs.

 

Par kārtību, kādā telpu nomniekam tiekatlīdzināti izdevumi,
veicot remontdarbus pašvaldības nedzīvojamās telpās
_________________________________________________

Pamatojoties uz Civillikuma 865.,867pantiem, Cēsu pilsētas Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 17.aprīļa ( protokols Nr.8) un Finansu komitejas 2003.gada 17.aprīļa ( protokols Nr.8) atzinumiem, Cēsupilsētas dome nolemj:

Apstiprināt instrukciju ”Parkārtību, kādā telpu nomniekam tiek atlīdzināti izdevumi, veicot remontdarbuspašvaldības nedzīvojamās telpās”, saskaņā ar pielikumu Nr.6.

 

 

Par nomas līguma apstiprināšanu
starp SIA ‘’Kolāža’’ un Cēsu Kultūras centru Raunas ielā 12, Cēsīs
_________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Kultūras centradirektores I.Grozas 2003.gada 15.aprīļa iesniegumu, Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2003.gada 17.aprīļa sēdes atzinumu (protokols nr.7), Cēsupilsētas dome nolemj:

Apstiprināt nomas līgumu starp SIA‘’Kolāža’’ un Cēsu Kultūras centru, saskaņā ar pielikumu Nr. 7.

 

 

 

Pielikums Nr.4
Cēsu pilsētas domes sēdes
24.04.2003., prot.Nr.9, § 19

 

APSTIPRINĀTS
Cēsu pilsētas domes
priekšsēdētājs

_____________________ /G. Šķenders/

 

2003. gada ____________________

 

 

 

 

 

Cēsu pilsētas pamatskolas
pedagoģiskās korekcijas klases
nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Pedagoģiskās korekcijas klasi atver ar vietējās pašvaldības

   lēmumu, kurš saskaņots ar Cēsu rajona padomes Skolu valdi.

  2. Pedagoģiskās korekcijas klase darbojas Cēsu pilsētas

   Pamatskolā. Tajā mācās izglītojamie, kuriem noteiktu mācību

   rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka

   palīdzība, nodrošinot izglītības ieguvi, veicot pedagoģisku

   darbu ar nelabvēlīgu ģimeņu bērniem, īstenojot pedagoģiskās

   korekcijas izglītības programmu 1. – 9. klasei, kura ir

   apstiprināta ar IZM 1999. gada 21. jūlija rīkojumu Nr. 381 “Par

   Vispārējās izglītības programmu klasifikācijas un programmu

   kodu apstiprināšanu” un, kuras kods ir 2101 1 8 11.

  3. Skola veido savu Nolikumu, kuru apstiprina dibinātājs,

   saskaņojot ar Cēsu rajona padomes Skolu valdi.

  4. Pedagoģiskās korekcijas klasi komplektē komisija

(skat. 3.3. p.), kuru ar savu rīkojumu apstiprina Cēsu pilsētas

pamatskolas direktors.

  1. . Skolēns pedagoģiskās korekcijas klasē var mācīties trīs mācību

gadus.

 

2. Mērķi un uzdevumi

  1. Pedagoģiskās korekcijas klases darbības mērķis ir nodrošināt

Valsts pamatizglītības standartā definēto obligāto pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma skolēniem ar attīstības vai sociālās uzvedības nepilnībām un skolēniem, kuriem noteiktu mācību rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība, nodrošinot izglītības ieguvi, veicot padagoģisku darbu ar nelabvēlīgu ģimeņu bērniem.

2.2. Pedagoģiskās korekcijas klases uzdevumsir:

2.2.1. radīt pedagoģiski sociālusapstākļus (radīt izglītības vidi,

kurā par varbūtēji sekmīgiem tiek uzlūkoti visi skolēni, nodrošināt emocionālās labvēlības un savstarpējas sapratnes atmosfēru) obligātās pamatizglītības iegūšanai skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, kuri nav motivēti mācīties, nodrošinot tādu pedagoģisko, psiholoģisko un /vai/ sociālo palīdzību, kura dotu labāko rezultātu skolēnu attīstībā un mācību darbā;

2.2.2. veicināt katra skolēnavispusīgas un harmoniskas personības

attīstību;

2.2.3. sagatavot skolēnus tālākaiizglītības ieguvei, sabiedriskai dzīvei;

2.2.4. sekmēt skolēnu atbildīguattieksmi pret sevi, ģimeni,

līdzcilvēkiem, dabu, veidot patriotismajūtas;

2.2.5. organizēt skolēna brīvā laikanodarbības.

 

 

 1. Skolēnu uzņemšana un atskaitīšana no pedagoģiskās

  korekcijas klases

  1. Skolēni pedagoģiskās korekcijas klasē tiek uzņemti atbilstoši

   Izglītības un zinātnes ministrijas 2000. gada 13. janvāra instrukcijai Nr. 1 “Par izglītojamo uzņemšanu un pārcelšanu vispārējas un speciālās izglītības iestādēs un valsts pārbaudes darbiem vispārējās izglītības iegūšanai” , un, pamatojoties uz pedagoģiskās korekcijas klases komplektēšanas komisijas lēmumu.

  2. Pedagoģiskās korekcijas klasē tiek uzņemti obligātās izglītības

   vecuma skolēni, neatkarīgi no viņu dzīves vietas.

  3. Skolēnu uzņemšanai un atskaitīšanai no pedagoģiskās korekcijas klases tiek izveidota komisija šādā sastāvā:

   komisijas priekšsēdētājs – skolas direktors;

   komisijas locekļi – skolas psihologs,

   sociālais pedagogs,

   klases audzinātājs,

   galveno mācību priekšmetu skolotāji.

  4. Komisija skolēnu uzņemšanai un atskaitīšanai no pedagoģiskās korekcijas klases darbojas visu mācību gadu, tās sēdes tiek protokolētas.
  5. Lēmumus komisija pieņem balsojot.
  6. Komisija ir tiesīga atteikt skolēna uzņemšanu korekcijas klasē, ja attiecīgajā klasē skolēnu skaits pārsniedz maksimālo skolēnu skaitu – 15.
  7. Iesniegumu par skolēna uzņemšanu mācībām pedagoģiskās korekcijas klasē var iesniegt:

   skolas psihologs,

   klases audzinātājs,

   skolēna vecāki, aizbildņi,

   skolu direktori.

   Ja iesniegumu iesniedz skolas psihologs vai klases audzinātājs,

   tad nepieciešama skolēna vecāku rakstiska piekrišana.

  8. Pedagoģiskās korekcijas klasē var tikt uzņemti skolēni:
   1. kuri nespēj apgūt pamatizglītības programmu paredzētajā laikā;
   2. kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu (neattaisnotu kavējumu vai ilgstošas slimības dēļ) un līdz ar to nav pietiekamā līmenī apguvuši izglītības programmu;
   3. kuriem apkārtējā psiholoģiskā un sociālā vide traucē sagatavoties skolai, veikt mājas darbus un normāli socializēties;
   4. kuriem nav pietiekami attīstīta mācīšanās motivācija, kā rezultātā viņi nav ieguvuši vecumam atbilstošu izglītību.
  9. Pamats skolēna ieskaitīšanai pedagoģiskās korekcijas klasē ir:
   1. vecāka iesniegums;
   2. liecība;
   3. komisijas lēmums.
  10. Uzņemot skolēnu pedagoģiskās korekcijas klasē, skolas administrācija skolēnu un viņa vecākus iepazīstina ar skolas pedagoģiskās korekcijas klases nolikumu, mācību plānu.
  11. Uzņemot skolēnu pedagoģiskās korekcijas klasē, skolai ir tiesības veikt skolēna zināšanu diagnosticēšanu, psiholoģisku testēšanu.
  12. Skolēnu no pedagoģiskās korekcijas klases atskaita, ja:

  3.12.1. skolēnam beidzas obligātās izglītības vecums (18 gadi) un

  viņš neizrāda vēlēšanos turpināt izglītību;

  3.12.2. skolēns izgājis pedagoģiskās un sociālās korekcijas

  programmu un ir spējīgs adaptēties parastajā klasē;

  3.12.3. skolēna ģimene maina dzīvesvietu.

   

 2. Skolēnu pārcelšana nākošajā klasē
  1. Par skolēna pārcelšanu nākamajā klasē vai arī jautājuma izskatīšana par atstāšanu otru gadu tajā pašā klasē lemj skolas pedagoģiskajā padomes sēdē saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2000. gada 13. janvāra instrukciju Nr. 1 “Par izglītojamo uzņemšanu un pārcelšanu vispārējas un speciālās izglītības iestādēs un valsts pārbaudes darbiem vispārējās izglītības iegūšanai”.
  2. Skolēns atsevišķos gadījumos vienā gadā var apgūt divu klašu mācību priekšmetu programmas. Šajos gadījumos lēmumu pieņem pedagoģiskā padome, skolas direktors, izdodot rīkojumu par pārcelšanu nākamajā klasē vai ievietošanu klasē, kurā apgūst pamatizglītības programmu.

 

 

5. Izglītības procesa organizēšanaspamati

 

5.1. Pedagoģiskās korekcijas klasē ir8 – 15 skolēni.

5.2. Sociālo darbu ar skolēniem veicsociālais pedagogs.

  1. Mācību process tiek organizēts atbilstoši IZM izstrādātajiem dokumentiem un pamatojoties uz skolas nolikumu.
  2. Pedagoģiskās korekcijas klases mācību procesa neatņemama sastāvdaļa ir pagarinātās dienas grupa individuālam mācību darbam, mājas uzdevumu veikšanai, nodarbībām interešu grupās un citiem brīvā laika pavadīšanas pasākumiem.
  3. Skolēnu zināšanu vērtēšana pedagoģiskās korekcijas klasē:
   1. adaptācijas periodā (~septembra mēnesī) var nenotikt vai

    notikt mutiskā formā.

   2. skolēniem divas reizes gadā izsniedz IZM noteiktā parauga

    liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību sasniegumiem.

   3. divas reizes gadā - oktobrī, martā vecāki saņem informācijas lapas par skolēnu zināšanām.

 

 

 

 

6. Skolēna pienākumi un tiesības

 

Skolēna pienākumi un tiesības noteiktiCēsu pilsētas pamatskolas nolikumā.

 

 7. Pedagoģiskās korekcijasklasē strādājošo pedagogu pienākumi un tiesības

Pedagogu tiesības un pienākumi noteiktiCēsu pilsētas pamatskolas nolikumā.

 

 

8. Finansējums

8.1. Finansējuma aavoti

  • valsts budžeta līdzekļi,
  • pašvaldības budžeta līdzekļi,
  • citi ieņēmumi.

 

 

Pielikums Nr.5
Cēsu pilsētas domes sēdes
24.04.2003., prot.Nr.9, § 19

 

APSTIPRINU SASKAŅOTS

Cēsu pilsētas pamatskolas Cēsu pilsētasdomes

direktors priekšsēdētājs

___________________ /M. Šķēle/___________________ /G. Šķenders/

2003. gada ___________________ 2003. gada____________________

 

 

 

Izglītības iestādes nosaukums

CĒSU PILSĒTAS PAMATSKOLA

Cēsīs, L. Paegles 1

t. 4107169

Izglītības iestādes kods

0512901626

Izglītības programmas nosaukums

 

PEDAGOĢISKĀS KOREKCIJAS IZGLĪTĪBAS

PROGRAMMA

Izglītības programmas kods

2101 1 8 11

 

 

 

IEVADS.

Cēsu pilsētas pamatskola atrodas pilsētas divulielāko mikrorajonu teritorijā. Skolā strādā speciālisti ar augstākajāmpedagoģiskajām izglītībām. Gadu garumā skolai ir izveidojušās savas prasības,kuras vecākus apmierina. Cēsu pilsētas pamatskola var lepoties arī ar savas skolastradīcijām. Tās ir koptas un pilnveidotas daudzu gadu garumā. Skolā regulāriatzīmē latviešu tautas svētkus: Miķeļus, Mārtiņus, Ziemassvētkus, Meteņus,Lieldienas. Notiek dažādi konkursi, pēcpusdienas, sporta dienas, mākslinieciskāspašdarbības koncerti. Mūsu skolu izvēlas arī bērnu vecāki no attālākiemmikrorajoniem, tuvākiem pagastiem. Vecāki lepojas ar savu skolu, kurā ieguvuši labuizglītību un grib, lai arī viņu bērni šeit mācītos. Liela mūsu skolaspriekšrocība, ka skolā mācās vecākie brāļi un māsas, kuri mazos var pieskatīt.Mūsu skolai ir laba slava.

I. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programmasmērķi

1. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programma irpamatizglītības

programmas īpašais veids un to īsteno Cēsu pilsētaspamatskolas

pedagoģiskās korekcijas klasē.

Pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas mērķiir:

  1. nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā definēto pamatizglītības mērķu sasniegšanu skolēniem, kuriem noteiktu mācību rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība, nodrošinot izglītības ieguvi vai pilnveidojot tās ieguves kvalitāti, veicot pedagoģisku darbu ar nelabvēlīgu ģimeņu bērniem;
  2. sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzes ieguvi skolēniem ar dažādu spēju līmeni un atšķirīgām interesēm;
  3. dot iespēju skolēniem iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi iekļautos pamatizglītības programmas apguvē un sagatavotos izglītības turpināšanai citā pakāpē, gūtu izpratni par mācīšanās nozīmīgumu;
  4. rosināt skolēnus jaunas vērtību sistēmas un jaunu uzvedības modeļu apguvei.

 

 

II. Pedagoģiskās korekcijasizglītības programmas galvenie uzdevumi

 

2. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programmasīstenošanai Cēsu

pilsētas pamatskolā jānodrošina Valstspamatizglītības standartā

definēto galveno pamatizglītības uzdevumusasniegšana.

Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi ir:

2.1. nodrošināt mācību un audzināšanas procesavienotību šajā darbā:

2.1.1. diagnosticēt skolēna sasniegumuskonkrētā mācību

priekšmetā ar nolūku tos uzlabot unizvēlēties skolēnam

iespējamos optimālās palīdzībassasniegšanas veidus, raksturu,

metodes, kas dod vislabāko rezultātuviņa attīstībā un mācību

darbā;

 

2.1.2. nodrošināt skolēnam emocionālās labvēlībasun savstarpējās

sapratnes atmosfēru skolā;

2.1.3. veidot pozitīvas sadarbības vidi pedagoga,skolēna un viņa

ģimenes savstarpējās attiecībās;

2.1.4. organizēt skolēna brīvā laika nodarbības kāalternatīvu sociāli

nevēlamajiem bērna laika kavēkļiem (huligānisms,klaiņošana);

2.1.5. radīt izglītības vidi, kurā par varbūtējisekmīgiem tiek uzlūkoti

visi skolēni.

2.2. skolēna izglītošanas procesā:

2.2.1. attīstīt daudzveidīgus mācību stimulus, kasatbilstu skolēna

psihiskajām īpatnībām un tuvinātu skolēnuizglītošanās

motivācijas atrašanai;

2.2.2. aktivizēt zināšanu apguvi, saistīt to arskolēna intelektuāli radošo

darbību un iespēju iepazīt sekmju pieredzi;

2.2.3. paaugstināt skolēna patstāvīgā mācību darbalīmeni, domāšanas

patstāvības attīstību, cēloņsakarību izpratnesveidošanu;

2.2.4. atbalstīt konstruktīvu pieeju mācībām, tārosinot skolēnu veidot

savu priekšstatu un interpretāciju tam, ko mācās, laisaprastu

sakarības starp skolas mācībām un reālo dzīvi;

2.2.5. novērtēt skolēna vajadzības, ievirzes,potences un rosināt uz

jaunu vērtību sistēmas apguvi;

2.2.6. sekmēt veselības nostiprināšanu, pilnveidotfizisko un garīgo

attīstību, veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu;

2.2.7. attīstīt spēju atbildēt par savas darbībasrezultātu;

2.2.8. iemācīt risināt problēmas, dalīt atbildībuun apgūt sadarbības

prasmes.

 

III. Skolēna iesaistīšanapedagoģiskās korekcijas izglītības programmas apguvē un prasības iepriekšējaiizglītībai

 

3. Lēmumu par pedagoģiskās korekcijas klasesatvēršanu Cēsu pilsētas

pamatskolā pieņem Cēsu pilsētas dome. Domes lēmumstiek

apstiprināts ar domes rīkojumu par pedagoģiskāskorekcijas klases atvēršanu.

4. Kārtība un noteicošā būtiskā pazīme, pēc kurasvērtē skolēna

uzņemšanu Cēsu pilsētas pamatskolas korekcijasklasē, ir noteikta

Cēsu pilsētas pamatskolas korekcijas klašu nolikumā,kuru

apstiprinājusi Cēsu pilsētas dome.

Pamats skolēna ieskaitīšanai pedagoģiskās korekcijsklasēs Cēsu

pilsētas pamatskolā ir liecība un diagnosticētāsskolēna vajadzības

konkrētu izglītošanās mērķu sasniegšanai stingrinoteiktā laika periodā.

Diagnosticēšanu veic speciāli izveidota komisija,kuras sastāvā ir:

- skolas psihologs,

- galveno mācību priekšmetu skolotāji,

- klases audzinātājs,

- skolas administrācijas pārstāvis.

IV. Pedagoģiskās korekcijasizglītības programmas apguves plānotie rezultāti

 

5. Skolēna izglītošanās sasniegumu plānotierezultāti noteikti LR

Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr. 462

 

“Noteikumi par valsts pamatizglītībasstandartu”.

6. Konkrēto mācību priekšmetu apguvē sasniedzamierezultāti un to vērtēšanas metodika ir definēta attiecīgo mācību priekšmetustandartos.

7. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programmasapguves rezultātā Cēsu

pilsētas pamatskolā skolēnam novērstas vai mazinātasattīstības vai

sociālās uzvedības nepilnības, skolēns var sekmīgiiekļauties

pamatizglītības programmas apguvē vai ir sagatavotsizglītības apguvei

citā pakāpē un :

7.1. spēj novērtēt izglītības nepieciešamību unizglītošanās procesā prot

sevi mērķtiecīgi organizēt darbībai;

7.2. spēj interpretēt, analizēt, risināt problēmas,izprast mācītā jēgu;

7.3. ieguvis pozitīvu mācīšanās darba pieredzi un irizveidojusies

nepieciešamība pilnveidot izziņas procesu;

7.4. prot izvēlēties un pieņemt lēmumu, atbildēt parsavas darbības

rezultātu;

7.5. atguvis pašcieņu un patiku mācīties, ticībusaviem spēkiem;

7.6. izprot un darbojas atbilstoši sabiedrībasmorālajām vērtībām;

7.7. apguvis saskarsmes kultūras pamatus, izturastoleranti un atbilstoši

situācijai.

 

V. Izglītības saturs kā veselums

8. Pamatizglītības saturu Cēsu pilsētas pamatskolaspedagoģiskās

korekcijas klašu izglītības programmā kā veselumuatklāj Valsts

pamatizglītības standartam un mācībupriekšmetu standartiem

atbilstoši veidotas mācību priekšmetu programmas,ievērojot skolēna

diagnosticētās vajadzības.

9. Personības vispārīgo spēju un vispārīgo prasmjuattīstību Cēsu pilsētas

pamatskolas pedagoģiskās korekcijas klasēs atspoguļoLR Ministru

kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumos Nr. 462 “Noteikumipar

Valsts pamatizglītības standartu” nosauktieizglītošanās aspekti un to

vispārīgais saturs:

9.1. pašizpausmes un radošais aspekts:radošo spēju izpausme un

attīstība praktisku problēmu risinājumos, pasaules,citu cilvēku un

sevis izpētē; atjautības, iztēles attīstība;emocionālā pašizpausme,

ideju ģenerēšana, mākslinieciskā jaunrade, fiziskāizpausme – deja,

sports;

9.2. analītiski kritiskais aspekts:intelektuālas darbības pieredzes

iegūšana un loģiski pareizas domāšanas izkopšana,mācoties saskatīt

tagadnes saiti ar pagātni, apgūstot sava viedokļaformulēšanas

prasmes;

9.3. vērtējošais aspekts: vērtējošasdarbības pieredzes apguve, mācoties

saskatīt, pārdzīvot un vairot skaisto, vērtējotnotiekošo un izdarot

morālo izvēli;

9.4. sociālais aspekts: sadarbībaspieredzes apguve, darbojoties komandā,

saskaņojot dažādus viedokļus un vienojoties parkopviedokli,

respektējot atšķirīgo cilvēkos;

9.5. saziņas aspekts: valodas lietošanadažādās saziņas situācijās,

pieredzes apgūšana;

9.6. matemātiskais aspekts: matemātiskāsdomāšanas pieredzes un

nozīmīgāko prasmju apgūšana, matemātisko idejupraktiskas

lietošanas pieredzes apgūšana;

9.7. mācīšanās un praktiskās darbības aspekts:daudzveidīgas mācīšanās darbs pieredzes apgūšana.

10. Katrs no galvenajiem izglītošanās aspektiem Cēsupilsētas

pamatskolas pedagoģiskās korekcijas izglītībasprogrammā tiek

realizēts visos mācību priekšmetos, taču ne visosvienādā mērā – katrā no mācību priekšmetiem kāds no aspektiem irdominējošais.

11. Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijasizglītības

programmā katra no izglītošanās jomām: valoda, es unsabiedrība,

māksla, tehnoloģiju un zinātņu pamati ietver vairākumācību

priekšmetu saturu. LR Ministru kabineta 2000. gadfa 5.decembra

noteikumos Nr. 462 “Noteikumi par valstspamatizglītības standartu”

norādītā izglītošanās jomu, izglītošanās aspektuun mācībpriekšmetu

saikne atklāj esošā mācību satura pilnveidesvirzienus integrācijas aspektā.

 

VI. Pedagoģiskās korekcijasizglītības programmas īstenošanas plāns

 

12. Cēsu pilsētas pamatskolaspedagoģiskās korekcijas izglītības

programma var tikt īstenota no 1. –9.klasei. Pedagoģiskās korekcijas

programmas apguves ilgumu katramskolēnam nosaka individuāli,

ievērojot viņa attīstības dinamiku unpedagogu katru semestri

diagnosticētos sasniegtos rezultātus,bet nepārsniedzot trīs mācību

gadus.

13. Skolēna pārcelšanu nākamajāklasē vai arī jautājuma izskatīšanu par

atstāšanu otru gadu tajā pašā klasēnotiek saskaņā ar Izglītības un

zinātnes ministrijas 2000.gada 13.janvāra instrukcijas Nr. 1 “Par

izglītojamo uzņemšanu unpārcelšanu vispārējās un speciālās

izglītības iestādēs un valstspārbaudes darbiem vispārējās izglītības

iegūšanai” noteiktajākārtībā.

14. Cēsu pilsētas pamatskolaspedagoģiskās korekcijas klašu skolēni

atsevišķos gadījumos vienā gadā varapgūt divu vai vairāku klašu

mācību priekšmetu programmas. Šajosgadījumos lēmumu pieņem

pedagoģiskā padome. Skolas direktorsizdod rīkojumu par pārcelšanu

nākamajā klasē vai ievietošanuklasē, kurā apgūst pamatizglītības

programmu.

15. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējāsizglītības likums. Mācību

gada sākuma un beigu datumu, kā arīskolēnu brīvdienas nosaka ar

Izglītības un zinātnes ministrijasrīkojumu.

16. Mācību darba organizācijas un uzskaites pamatformair mācību

stunda. Pedagoģiskās korekcijas darba organizācijas unuzskaites pamatforma ir pedagoģiskās korekcijas nodarbības.

17. Skolēna maksimālo mācību stundu slodzi unmācību stundas ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums.

18. Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijasizglītības

programmā skolēna zināšanu vērtējums uzsverskolēna pieaugošās

sekmes, progresu. Skolēna zināšanas un prasmes vērtēatbilstoši

vienotai vērtēšanas sistēmai un Izglītības unzinātnes ministrijas

ieteikumiem Par bezatzīmju sistēmas ieviešanu unierakstiem

pamatskolas 1. līdz 4. klases dokumentos:

18.1. skolēnam divas reizes gadā – semestra beigāsun mācību gada

beigās tiek izsniegtas Izglītības un zinātnesministrijas noteikta

parauga liecība ar ierakstiem par viņa mācībusasniegumiem;

18.2. adaptācijas periodā zināšanu vērtēšanai varpielietot alternatīvas

vērtēšanas formas (individuāla un grupu sasniegumuvērtēšana,

rakstveida un mutvārdu snieguma vērtēšana, skolēnapašvērtējums,

savstarpējs novērtējums) un paņēmienus;

18.3. skolotājam par skolēna sasniegumiem jārunā arvecākiem

(aizbildņiem) individuāli, dodot iespēju vecākiemgūt ieskatu par

skolēna sasniegumiem, kā arī saņemt skolotājaieteikumus darbam ar skolēnu.

19. Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijasizglītības

programmas skolotāji atbalsta radošās domāšanasprasmju attīstības

prioritāti un piekrīt viedoklim, ka skolēniem irdažādi inteliģences

līmeņi. Skolēna izglītošanas formām un metodēmjāatbilst viņa vecumam un individuālajām īpatnībām.

20. Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijasizglītības

programmas skolotāji iesaista skolēnu viņa mācībuplānošanā,

organizēšanā, sasniegto rezultātu vērtēšanā unsekmē viņa

pašvērtējuma attīstību. Šim nolūkam izmantoportfolio metodi (darba

portfelis – noteiktā veidā sakārtots zināmālaikposmā uzkrātu faktu

materiālu un darbu apkopojums, kas parāda skolēna vaiskolēnu

grupas progresu mācību darbā, sasniegumus, prasmes,kā arī

attieksmes), kas:

20.1. dod skolēnam iespēju pašam vadīt savu mācībuprocesu;

20.2. izmantojams, lai noteiktu skolēnu sasniegumulīmeni;

20.3. izmantojams, lai noteiktu skolēna izaugsmi kādākonkrētā laika

posmā;

20.4. izmantojams, lai izprastu, kā skolēns domā,spriež, organizē, pēta

un iepazīstina citus ar savu darbu;

20.5. apkopo un parāda sasniegumus daudz un dažādudarbu rezultātu formā;

20.6. izmantojams, lai skolēna centienus, ceļu uzizvirzītajiem mācību mērķiem, kā arī sasniegtos rezultātus parādītu citiem.

21. Sarežģīta satura un ideju apguvei skolotājsnosaka ilgāku laika

posmu, lai skolēns varētu izmantot dažādusinformācijas ieguves

avotus, prastu atrast palīdzību un konsultēties, kāarī dot padomu un palīdzēt citiem.

22. Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijasizglītības

programmas apguves īstenošana reglamentēta Mācībupriekšmetu un

stundu paraugplānā un pedagoģiskāskorekcijas nodarbību

paraugplānā, kura nosacījumus Cēsu pilsētaspamatskola ievēro sava mācību priekšmetu un mācību stundu un nodarbību plānaizveidē.

23. Cēsu pilsētas pamatskola, veidojot savupedagoģiskās korekcijas

mācību priekšmetu un stundu plānu, ievēro šādusnosacījumus:

23.1. pedagoģiskās korekcijas izglītības programmāobligāti tiek ietverti

tie mācību priekšmeti, kas norādīti mācībupriekšmetu un stundu

paraugplānā;

23.2. skola stundu skaitu variē tikai skolas izvēleinorādīto robežu

ietvaros;

23.3. klases audzinātāja stundas ( katrā klasē divasstundas nedēļā)

neietilpst kopējā skolēna mācību stundu slodzē;

23.4. stundu skaita sadalījumu latviešu valodaiun literatūrai nosaka

priekšmeta skolotājs;

23.5. stundu skaita sadalījumu pirmajai un otrajaisvešvalodai nosaka

skola, atkarībā no sasniegumiem: trešajā klasēpirmā svešvaloda ir

angļu valoda, otrā svešvaloda – krievuvaloda, tās apguve tiek

uzsākta 6. klasē;

23.6. datorzinības māca 7. klasē;

23.7. stundu skaita sadalījumu bioloģijai,fizikai, ķīmijai nosaka skola,

atkarībā no skolēna individuālajiem sasniegumiem;

23.8. sociālās zinības stundu skaitu ētikai,ievadam ekonomikā un

civilzinībām nosaka skola;

23.9. veselības mācības tēmas Cēsupilsētas pamatskolas pedagoģiskās
korekcijas izglītības programmā integrējamas arī citu mācību
priekšmetu saturā, ievērojot “Vadlīnijas veselības izglītībai
pamatskolā” un mācību programmas paraugu “Atkarības profilakse”;

23.10. vides izglītība tiekīstenota kā starppriekšmetu tēma, kura iekļauta

mācību priekšmetu saturā ar Izglītībassatura un eksaminācijas

centra 2001. gada 10. maija rīkojumu Nr. 62apstiprinātajām

“Vadlīnijas vides izglītībaipamatskolā (1996.);

23.11. no 1. līdz 4. klasei rokdarbiemun vizuālajai mākslai atvēlēto

stundu skaitu nosaka skola;

23.12. klases audzinātāja stundāsir iekļautas šādas tēmas:

* cilvēka dzīves pašorganizācija,

* satiksmes drošība,

* veselīga dzīvesveida pamati,

* atkarības profilakse,

* arodizvēle,

* tikumiskās vērtības un īpašības,

* tiesiskās audzināšanas pamati,

* sadzīves tradīcijas un to kopšana.


24. Mācību priekšmetu un stundu paraugplāns

 

 

Izglītības joma un mācību priekšmets

Stundu skaits pa nedēļām

Klase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Valodas

                            

Latviešu valoda un

literatūra

8

8

7

8

6

5

5

5

5

Svešvalodas

    

3

3

4

6

6

5

5

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

                 

Matemātika

4

4

4

4

5

5

6

5

5

Datorzinības

            

1

   

Dabaszinības

1

1

1

1

           

Bioloģija, ķīmija, fizika

           

1

2

6

6

Ģeogrāfija

         

2

2

2

2

Es un sabiedrība

                         

Sociālās zinības

              

1

1

1

Vēsture

         

2

2

2

2

2

Veselības mācība

         

1

           

Sports

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Māksla

                        

Mūzika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vizuālā māksla un

rokdarbi

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Stundas skolas izvēlei

2

4

4

5

5

5

3

4

4

Skolēna kopējā mācību stundu slodze

19

21

23

25

27

29

31

33

33

 

 

25. Pedagoģiskā korekcija Cēsu pilsētas pamatskolānotiek visa mācību

gada laikā. Pedagoģiskās korekcijas nodarbībāsietilpst:

25.1. individuālās stundas (konsultācijas) atsevišķumācībpriekšmetu

apguvei atbilstoši diagnosticētām vajadzībām;

25.2. vērtībizglītības nodarbības un nodarbībassaskarsmes prasmju

pilnveidei.

26. Pedagoģiskās korekcijas nodarbību stunduparaugplāns

   

Stundu skaits nedēļā pa klasēm

Klase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Individuālās stundas (konsultācijas)

1-2

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

Vērtībizglītība un saskarsmes prasmes

1-2

1-3

1-3

1-3

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

Skolēna kopējā slodze

3

4

4

4

6

6

6

6

6

 

  

27. Papildnosacījumi un paskaidrojumi pedagoģiskāskorekcijas

nodarbību saraksta izveidei:

27.1. individuālo stundu (konsultāciju)nepieciešamību un stundu skaitu

konkrētā mācībpriekšmetā atbilstošidiagnosticētajām skolēnu

vajadzībām nosaka priekšmeta pasniedzējs;

27.2. vērtībizglītības un saskarsmesprasmju nodarbībās jāiekļauj tēmas:

* konflikti, es vēlētos atvainoties, skaties man acīs;

* par cieņu, es esmu;

* esi mans draugs;

* stāsts par mājām;

* ķīmisko lietu lietošana, atkarība no tām, bezspēcība;

* jūtas, atkarība kā jūtu slimība, līdzatkarība, kauns, vaina;

* aizsardzības mehānismi, godīgums;

* mana ģimene;

* risks un izvēle;

* es – personība, vērtības manā dzīvē;

* tikumiskās vērtības un īpašības;

* uzvedība un saskarmes kultūra.

Tās ir nodarbības skolēna emocionālā, garīgā vai fiziskā stresa

 

mazināšanai un novēršanai, nodarbības jaunuuzvedības modeļu veidošanai.

28. Cēsu pilsētas pamatskola nodrošina pagarinātāsdarba dienas grupu

darbam ar skolēniem mājas uzdevumu sagatavošanai,vielas

nostiprināšanai, fiziskām aktivitātēm, brīvā laikanodarbībām, aroda

iemaņu un darba prasmju pilnveidei.

 

 

VII. Programmas īstenošanai nepieciešamo resursu

noteikšana

29. Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijasklasēs ir 8 – 15

skolēni. Ja audzēkņu skaits ir mazāks nekā 8skolēni, tad klases

apvieno.

30. Apmaksājamo stundu skaits Cēsu pilsētaspamatskolas pedagoģiskās

korekcijas izglītības programmas klasēs ar skolēnuskaitu 8 – 15:

Klase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mācību stundas

19

21

23

25

27

29

31

33

33

Klases audzinātāja darbs

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Pedagoģiskās korekcijas nodarbību stundas

3

4

4

4

6

6

6

6

6

Kopējai apmaksai

24

27

29

31

35

37

39

41

41

 

31. Apmaksājamo stundu skaits Cēsu pilsētaspamatskolas pedagoģiskās

korekcijas izglītības programmas klasēs ar skolēnuskaitu 3 – 7:

Klase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mācību stundas

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

16,5

Klases audzinātāja darbs

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pedagoģiskās korekcijas nodarbību stundas

1,5

2

2

2

3

3

3

3

3

Kopējai apmaksai

12

13,5

14,5

15,5

17,5

18,5

19,5

20,5

20,5

 

32. Papildnosacījumi apmaksājamo mācību stundu unpedagoģiskās

korekcijas nodarbību stundu skaita noteikšanai Cēsupilsētas

pamatskolas pedagoģiskās korekcijas izglītībasprogrammā:

32.1. ja apvienotas divas vai vairākas klases, tadapmaksājamās stundas

aprēķina pēc tās klases normatīva, kurā ir lielāksapmaksājamo

mācību stundu vai pedagoģiskās korekcijas nodarbībustundu

skaits.

33. Cēsu pilsētas pamatskolā darbojas apmaksātapagarinātās dienas

grupa. Vēlamais grupas piepildījums 20 – 24 skolēni.Vienai grupai

nedēļā apmaksā 21 stundu (0,7 pagarinātās dienasgrupas skolotāju likmes).

34. Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijasizglītības

programmas īstenošana tiek nodrošināta no valstsbudžeta mērķdotācijām.

35. Cēsu pilsētas pamatskola, veidojot pedagoģiskāskorekcijas izglītības

programmas mācību stundu un nodarbību plānu,jāiekļaujas

apmaksājamo stundu skaitā katrai klaseiapstiprinātajos normatīvajos rādītājos.

36. Cēsu pilsētas dome uztur tāspārziņā esošas Cēsu pilsētas pamatskolas

pedagoģiskās korekcijas klases unpiedalās pedagoģiskās korekcijas

izglītības programmas finansēšanā,nodrošinot audzēkņus ar mācību

grāmatām, attīstošajām spēlēm,vingrinājumu krājumiem, audio un

video tehniku, darbu burtnīcām utt.

37. Cēsu pilsētas pamatskolāpedagoģiskās korekcijas izglītības

programmas apguve skolēniem ir bez maksas.

38. Pedagogu amatus Pedagoģiskāskorekcijas izglītības programmā

nosaka atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 26. oktobra

noteikumiem Nr. 367 “Noteikumi parpedagogu profesiju un amatu

sarakstu”.

39. Pedagogu amatalgas (algas likmes), darbaalgas, darba likmi, slodzi un

piemaksas nosaka atbilstoši Ministrukabineta 2000. gada 15. februāra

noteikumiem Nr. 73 “Pedagogu darbasamaksas noteikumi”.

40. Prasības pedagogu izglītībai nosakaMinistru kabineta 2000. gada

3.oktobra noteikumi Nr. 347 “Noteikumipar prasībām pedagogiem

nepieciešamajai izglītībai unprofesionālajai kvalifikācijai” un

Izglītības zinātnes ministrijas 2001.gada 18. jūlija Instrukcija Nr. 8

“Par prasībām pedagogu izglītībai,kuri īsteno vispārējās izglītības

programmu”.

41. Pedagoģiskās korekcijas nodarbību organizēšanaiun sociālā darba

veikšanai Cēsu pilsētas pamatskolā pedagoģiskāskorekcijas izglītības programmā strādā sociālais pedagogs.

42. Pamatizglītības programmas īpašā veida –korekcijas izglītības programmas – īstenošanai ieteicamā mācību literatūranorādīta

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības saturaun eksaminācijas centra izdevumā Ieteicamā mācību literatūravispārizglītojošajām mācību iestādēm, tā tiek precizēta katru mācību gadu.

43. Cēsu pilsētas pamatskolā pedagoģiskās korekcijasizglītības programmā strādā pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību.

44. Cēsu pilsētas pamatskolā Pedagoģiskās korekcijasizglītības

programmas realizēšanai materiālā bāze irpietiekama. Nepieciešams

papildināt mācību grāmatu klāstu, iegādātiesjaunas attīstošās spēles,

vingrinājumu krājumus.

 

Pielikums Nr.1

 

Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijasizglītības programmas stundu plāns

 

Izglītības joma un mācību priekšmets

Stundu skaits pa nedēļām

Klase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Valodas

                      

Latviešu valoda un

literatūra

8

8

8

8

7

6

5

6

6

Pirmā svešvaloda

     

3

4

4

3

3

3

3

Otrā svešvaloda

          

3

3

2

2

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

                        

Matemātika

4

5

5

5

6

6

6

5

5

Datorzinības

              

1

    

Dabaszinības

1

1

1

1

             

Bioloģija

             

1

2

2

2

Ģeogrāfija

           

2

2

2

2

Ķīmija

             

2

2

Fizika

             

2

2

Es un sabiedrība

                  

Ētika

           

1

   

Ievads ekonomikā

              

1

 

Civilzzinības

                

1

Vēsture

       

2

2

2

2

2

Veselības mācība

       

1

       

Sports

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mājturība

       

2

2

1

2

2

Māksla

                 

Mūzika

1

2

1

2

1

1

1

1

1

Vizuālā māksla

2

2

1

1

2

1

1

1

1

Rokdarbi

1

1

2

2

         

Skolēna kopējā mācību stundu slodze

19

21

23

25

27

29

31

33

33

Klases audzināšana

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

Pielikums Nr. 2

 

Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijasnodarbību stundu plāns

  

Stundu skaits nedēļā pa klasēm

Klase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Individuālās stundas (konsultācijas)

1

1

1

1

2

3

3

3

3

Vērtībizglītība un saskarsmes prasmes

2

3

3

3

4

3

3

3

3

Skolēna kopējā slodze

3

4

4

4

6

6

6

6

6

 

 

 

 

PIELIKUMS Nr.6
Cēsu pilsētas domes sēdes
24.04.2003., prot.Nr.9, § 25

 

 INSTRUKCIJA

“PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TELPU NOMNIEKAMTIEK ATLĪDZINĀTI
IZDEVUMI, VEICOT REMONTDARBUS PAŠVALDĪBAS
NEDZĪVOJAMĀS TELPĀS”

 

Šajā instrukcijā lietotie termini:

Objekts – Cēsu pilsētaspašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās ēkas vai daudzdzīvokļu mājās esošatelpa vai telpu komplekss, kas kā nedzīvojamā telpa ir iezīmēta mājasinventarizācijas plānā un nav funkcionāli saistīta ar kādu no mājā esošajiemdzīvokļiem un kam ir piederīgas tās sienas, iekšējās starpsienas , griesti,grīdas, to apdare, logi un durvis, caurules, dūmvadi, vadu daļas un citu ar mājasekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītu elementu daļas, visi uzlabojumi, kasatrodas telpas vai telpu kompleksa robežās, kuras saskaņā ar nomas līgumu tieknodotas nomniekam.

Nomnieks – juridiska vai fiziskapersona, kurai objekts nodots nomā.

Iznomātājs – objekta īpašnieks,valdītājs vai apsaimniekotājs, kas nodevis objektu nomā.

Atlīdzināmie izdevumi –nepieciešamie un derīgie izdevumi, kurus atlīdzina objekta iznomātājs nomniekam nomasmaksas ieskaita veidā par telpu lietošanu.

Nepieciešamie izdevumi – izdevumi,kas ieguldīti objekta remontdarbos, kuri uztur, aizsargā objektu no pilnīgas bojāejas, sabrukuma vai izpostījuma.

Derīgie izdevumi – izdevumi, kasieguldīti objekta kapitāla rakstura remontdarbos, lai uzlabotu to, pavairotu ienākumusno tās lietošanas (tas ir ēkas fasādes remonts, jumta seguma nomaiņa vai remonts,logu , durvju nomaiņa, inženiertehnisko komunikāciju nomaiņa u.tml.), kā arī, ja šoizdevumu neieguldīšana darbos, traucē objekta turpmāko izmantošanu.

Greznuma izdevumi – izdevumi, kasieguldīti objekta remontdarbos, lai padarītu to ērtāku, patīkamāku vai daiļāku.

 

 1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā izvērtējami un atlīdzināmi izdevumi par remontdarbu veikšanu Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošajos objektos.
 2. Objektā veiktie greznuma izdevumi netiek atlīdzināti.
 3. Lai nomnieks saņemtu atlīdzinājumu par veicamajiem remontdarbiem, tam jāveic šādas darbības:
  1. Pirms remontdarbu tāmju dokumentu izstrādes un darbu uzsākšanas nomniekam jāsaņem objekta apsaimniekotāja un Cēsu pilsētas būvvaldes atzinums par darbu nepieciešamību un to apjomu;
  2. Pēc saskaņojuma saņemšanas nomnieks izstrādā un iesniedz remontdarbu tāmju dokumentāciju izskatīšanai Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejā, kura akceptē vai noraida remontdarbu nepieciešamību un akceptēšanas gadījumā - apstiprina nomas līguma projektu;
  3. Cēsu pilsētas domes Finansu komiteja izskata atlīdzināmo izdevumu izmaksas un iesniedz apstiprināšanai Cēsu pilsētas domes sēdē;
  4. Pirms remontdarbu uzsākšanas, Nomniekam jāorganizē cenu aptauja vai konkurss atbilstoši likumam “Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām”, bet remontdarbu veicēju izvēlas iznomātāja izveidota iepirkuma komisija. Visus izdevumus, kas saistīti ar šī punkta izpildi sedz nomnieks. Līgumu par remontdarbu veikšanu slēdz nomnieks;
  5. Remontdarbi veicami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kvalitātē;
  6. Remontdarbu kontrolei iznomātājs nozīmē būvuzraugu, kuru par saviem līdzekļiem atalgo nomnieks;
  7. Pēc remontdarbu pabeigšanas Cēsu pilsētas domes būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija, iekļaujot tās sastāvā Objekta nomnieku un īpašnieka, valdītāja vai apsaimniekotāja pārstāvi, sastāda aktu par veikto remontdarbu apjomu, finansējumu un kvalitāti;
  8. Akts par remontdarbu pabeigšanu iesniedzams grāmatvedības nodaļā;
  9. Objekta iznomātāja iesniegtos papildinājumus pie noslēgtā nomas līguma, t.i., Vienošanos par atlīdzināmo izdevumu apjomu un dzēšanas kārtību, izskata un apstiprina Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības un Finansu komitejas un iesniedz Cēsu pilsētas domei apstiprināšanai.
 1. Atlīdzināmie izdevumi tiek segti ieskaita veidā no ikmēneša nomas maksas, atbrīvojot nomnieku no telpu nomas maksas uz laiku, kurā tiek atlīdzināti nepieciešamie un derīgie ieguldījumi .
 2. Nomas maksas izmaiņas iznomātājs aprēķina ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc lēmuma (punkts 3.9.p.) pieņemšanas Cēsu pilsētas domē.
 3. Ja remontdarbi ir veikti pirms šīs instrukcijas spēkā stāšanās brīža un par šiem darbiem nav noslēgta atsevišķa vienošanās vai remontdarbi tiek uzsākti, neievērojot šajos noteikumos noteikto saskaņošanas kārtību, jautājums par nomas maksas samazināšanu netiek izskatīts.
 4. No objekta ekspluatācija izdevumiem( komunāliem un citiem pakalpojumiem, nodokļu un nodevu maksāšanas) nomnieks netiek atbrīvots.

 

 

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv