Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

14.11.2002. Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē

2002.gada 14.novembrī

(protokols Nr.27)

Pieņemtie lēmumi.

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas Sportanama nolikumā

____________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas 2002.gada 31.oktobra sēdes ( protokols Nr. 24) un Finansu komitejas 2002.gada 31.oktobra sēdes (protokols Nr.28) atzinumiem, Cēsupilsētas dome nolemj:

 

 1. Grozīt Cēsu pilsētas Sporta nama nolikuma ( apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 22.novembra sēdes lēmumu ( paragrāfs nr.21, protokols Nr.18) “ Par Cēsu pilsētas Sporta nama nolikumu”) II daļas 4.4.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

 

“ Piešķirt bezmaksas treniņnodarbību laikus vismaz vienu reizi nedēļā sporta kluba “ Cēsis” sporta spēļu komandām, un citām komandām, kuras pārstāv Cēsis un Cēsu rajonu Latvijas valsts čempionātos augstākajā un pirmajā līgā , pamatojoties uz atsevišķu vienošanos, kas noslēgta starp attiecīgo komandu un Cēsu pilsētas domi”

 

 

Par ”Nolikuma par audzēkņu maksasnoteikšanu
Cēsu pilsētas sporta skolā” apstiprināšanu

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesFinansu komitejas 2002.gada 07.novembra sēdes (protokols Nr.29) atzinumu, Cēsu pilsētasdome nolemj:

Apstiprināt “ Nolikumu par audzēkņumaksas noteikšanu Cēsu pilsētas sporta skolā” . Nolikums pielikumā

 

 

Par “ Cēsu pilsētas skolēnuzinātniski pētniecisko projektu nolikuma “ apstiprināšanu

____________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas (31.10. 2002. prot. Nr. 24) un Finansukomitejas (07.11.2002.prot.Nr.29 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Apstiprināt “ Cēsu pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko projektu nolikumu” saskaņā ar pielikumu
  2. Iestrādāt 2003.gada budžeta projektā izdevumus balvu fondam, Ls 100,- (viens simts lati) apmērā.

 

 

Par finansējuma piešķiršanu pedagogutālākizglītībai

Lai nodrošinātu Izglītības likuma48.panta un pārejas noteikuma 5.panta un Izglītības un zinātnes ministrijasinstrukcijas “ Par prasībām pedagogu izglītībai, kuri īsteno vispārējāsizglītības programmu “ prasības un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas (17.10. 2002. prot. Nr. 23) un Finansukomitejas (07.11.2002. prot. Nr. 29 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Paredzēt 2003.gada budžeta projektākodā 04.630 “ pārējie ar izglītību saistošie izdevumi “ izdevumus, Ls 5200,-(pieci tūkstoši divi simti lati ) apmērā, kas saistīti ar normatīvajos dokumentosparedzēto prasību īstenošanu

 

Par nolikuma “Par Cēsu pilsētasmācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju” apstiprināšanu

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas (17.10. 2002. prot.Nr. 23) un Finansukomitejas (07.11.2002.prot.Nr.29 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Apstiprināt “ Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmijas” nolikumu saskaņā ar pielikumu
  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītājas p.i. A.Zerne) iekļaut 2003.gada Cēsu pilsētas pamatbudžetā Ls 750,- (septiņi simti piecdesmit lati) prēmiju izmaksai Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēniem, saskaņā ar pielikumu

 

Grozījumi ar Cēsu pilsētas domes28.03.2002. lēmumu /protokols Nr. 9 &4/ apstiprinātajā nolikumā “Par Cēsupilsētas domes palīdzību  dzīvokļa jautājumu risināšanā”

____________________________________________

Pamatojoties uz pilsētas domesdzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 2002.gada 29.oktobra priekšlikumu/protokols Nr. 11/, Cēsu pilsētas dome

n o l e m j :

Papildināt ar Cēsu pilsētas domes28.03.2002. lēmumu /protokols Nr. 9 &4/ apstiprinātajā nolikumā “Par Cēsupilsētas domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.nodaļu ar 5.3.punktu šādā redakcijā:

“5.3.Atsevišķos gadījumos pilsētasdomei ir tiesības uzņemt dzīvokļu pieprasītāju uzskaitē maznodrošinātās personasun viņu ģimenes locekļus gadījumos, kuri nav paredzēti nolikuma 5. nodaļā.”

 

 

Par neizīrēta četristabu dzīvokļaSaules ielā 19a - 19, Cēsīs, pārdošanu izsolē

____________________________________________


Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo mājuprivatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvokļu privatizācijas komisijas 29.10.2002.priekšlikumu /protokols Nr. 10/, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Pārdot neizīrētu četristabudzīvokli Saules ielā 19a - 19, Cēsīs, izsolē.

2. Apstiprināt dzīvokļa sākuma cenuLs 6555,84 (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci lati un 84 santīmi),maksāšanas līdzekļi - 100% lati.

3.Apstiprināt neizīrēta dzīvokļaSaules ielā 19a –19, Cēsīs, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu

4.Uzdot Cēsu pilsētas domes nekustamāīpašuma izsoles komisijai /priekšsēdētājs M.ŠĶĒLE/ organizēt atklātu izsoli2002.gada 20.decembrī plkst. 10.00, izsludinot to laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”un “Druva”.

 

 

Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā20a, Cēsīs, nodošanu dzīvokļu īpašniekam

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo mājunodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, un 2002.gada30.septembra SIA “Kalna Rauduvītes”, iesniegumu Nr. 77, Cēsu pilsētas dome n o le m j :

1.Ar 2002.gada 30.novembri izslēgt noCēsu pilsētas p/u “Dzīvokļu pārvalde” bilances trīs dzīvokļus Nr. 1, Nr. 2 unNr. 3 Valmieras ielā 20a, Cēsīs:

3. SIA “Kalna Rauduvītēm” pārņemtnoslēgto apsaimniekošanas līgumu saistības par pakalpojumu nodrošināšanu trimdzīvokļiem Valmieras ielā 20a, Cēsīs, un ar 2002.gada 1. decembri uzsākt nekustamāīpašuma apsaimniekošanu.

 

 Par zemes gabala Palejas ielā 22,Cēsīs, sadalīšanu

____________________________________________

 

Izskatot nekustamā īpašuma Cēsīs,Palejas ielā 22, īpašnieces Annas Cakulas pilnvarotās personas Viktora Abramova,iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (A-2134; 21.10.2002.), pamatojoties uz Cēsupilsētas zemes komisijas 2002.gada 8.novembra atzinumu Nr.100 (prot.nr.23), Cēsupilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Sadalīt zemes gabalu Palejas ielā 22, Cēsīs (kad.nr.4201-008-1003), divos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam, kurš robežojas ar Mednieku ielu un upīti, piešķirt jaunu adresi Mednieku ielā 11, Cēsīs (kad.nr.4201-008-1030);
  1. Zemes gabala platība 2340 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam, uz kura atrodas namīpašums, saglabāt adresi Palejas ielā 22, Cēsīs (kad.nr.4201-008-1003);
  1. Zemes gabala platība 21465 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) – 15943 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 4700 m2, rūpniecības objekti (1001) – 822 m2;
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos zemes gabalu apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; PU “Vinda”, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs; Cēsu Siltumtīklu uzņēmumā, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

 

Par zemes gabala Lielā Kalēju ielā 4,Cēsīs piešķiršanu lietošanā

____________________________________________

 

 Izskatījusi Latvijas RepublikasKultūras ministrijas Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas, juridiskā adreseZiemeļu ielā 16, Cēsīs, 2002.gada 21.oktobra iesniegumu (reģ.Nr.1882/1-11) par zemespiešķiršanu lietošanā Cēsīs, Lielā Kalēju ielā 4, uz kuras atrodas LatvijasRepublikas Kultūras ministrijas valdījumā esošas ēkas, pamatojoties uz likumu‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ un Cēsu pilsētas zemeskomisijas 2002.gada 8.novembra atzinumu Nr.102 (prot.Nr.23), Cēsu pilsētas dome n o le m j:

 

 

 1. Piešķirt Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, juridiskā adrese Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīga, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Lielā Kalēju ielā 4, Cēsīs.
 2. Zemes gabala platība 690 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot

  dabā.

 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (izglītības un zinātnes iestāžu apbūve - 0901).
 4. Pieņemt zināšanai, ka daļa no lietošanā nododamā zemes gabala Lielā Kalēju ielā 4 atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, L.Kalēju ielā 4 (saskaņā ar Latvijas valsts Vēstures arhīva izziņu Nr.5-JP-23474/53 (04.04.1996.) zemes gabala īpašnieks uz 1940.gada 21.jūliju Cēsu pilsētas pašvaldība) un daļa uz vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, L.Līvu ielā 5 (saskaņā ar Latvijas valsts Vēstures arhīva izziņu Nr.5-JP-1342, (20.03.2001.) zemes gabala īpašniece uz 1940.gada 21.jūliju Emma Šahnere. Bijušās īpašnieces vai viņas mantinieku zemes pieprasījumi nav saņemti).

 

 

 

 

Par zemes gabala Raiņa ielā 30, Cēsīspiešķiršanu lietošanā, par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmuma(prot.Nr.14, 5§) 3.punkta un 2002.gada 8.augusta lēmuma (prot.Nr.19, 7§) 3.punktaatzīšanu par spēku zaudējušiem, un zemes gabala Raiņa ielā 30, Cēsīs lietošanasmērķi

____________________________________________

Uz zemes gabala Raiņa ielā 30, Cēsīs atrodas garāžukooperatīvās sabiedrības ‘’Autombilists’’, reģistrēta LR Uzņēmumureģistrā ar Nr.410301078, juridiskā adrese Raiņa ielā 30, Cēsīs, piederošasbūves. Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.14, 5§) ‘’Parzemes gabala nomu Cēsīs, Raiņa ielā 30’’ 3.punktu un 2002.gada 8.augusta lēmuma(prot.Nr.19, 7§) ‘’Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu ēku un būvjuCēsīs, Raiņa ielā 30, reģistrēšanai zemesgrāmatā’’ 3.punktu zemes gabalamCēsīs, Raiņa ielā 30, noteikts zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu mājuapbūve (0702).

Izskatījusi garāžu kooperatīvāssabiedrības ‘’Autombilists’’ 2002.gada 8.novembra iesniegumu (reģ.Nr.1988/1-11)par zemes gabala Raiņa ielā 30, Cēsīs piešķiršanu lietošanā, pamatojoties uzlikumu ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’, saskaņā ar LRMinistru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašumalietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uzCēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 8.novembra atzinumu Nr.101 (prot.Nr.23), Cēsupilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Piešķirt garāžu kooperatīvajai sabiedrībai ‘’Autombilists’’, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.410301078, juridiskā adrese Raiņa ielā 30, Cēsīs, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu 6971 m2 platībā Raiņa ielā 30, Cēsīs.
 2. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 23.maija lēmuma (prot.Nr.14, 5§) ‘’Par zemes gabala nomu Cēsīs, Raiņa ielā 30’’ 3.punktu un 2002.gada 8.augusta lēmuma (prot.Nr.19, 7§) ‘’Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu ēku un būvju Cēsīs, Raiņa ielā 30, reģistrēšanai zemesgrāmatā’’ 3.punktu.
 3. Zemes gabalam Raiņa ielā 30, Cēsīs noteikt zemes lietošanas mērķi - satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve -1106).
 4. Pieņemt zināšanai, ka lietošanā nododamais zemes gabals Raiņa ielā 30, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala – dzelzceļa atsavinātās joslas, uz kuru bijušo īpašnieku vai mantinieku zemes pieprasījumi nav saņemti. Zemes gabala īpašnieks uz 1940.gada 21.jūliju nav zināms.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmaspilnveidošanas pasākumiem

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas (31.10.2002.,prot.Nr.24) sēdes atzinumu,Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt Cēsu pilsētas izglītībasiestādēs 2003./2004.m.g. mācību gadā šādu skaitu 1.klašu komplektus:

  • Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
  • Cēsu 1.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
  • Cēsu 2.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
  • Cēsu pilsētas pamatskolā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti.

 

2. Noteikt Cēsu pilsētas izglītībasiestādēs 2003./2004.m.g. mācību gadā šādu skaitu 10.klašu komplektus:

 

  • Cēsu pilsētas vakara vidusskolā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
  • Cēsu pilsētas ģimnāzijā – ne vairāk kā četri klašu komplekti
  • Cēsu pilsētas 2.vidusskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
  • Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti.

 

 

 

Par kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasēun 5.klasē
Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2002./2003.mācību gadā

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesIzglītības, kultūras un sporta komitejas (31.10.2002.,prot.Nr.24) sēdes atzinumu,Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt kārtību bērnuuzņemšanai 1.klasē un 5.klasē Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs2002./2003.mācību gadā, saskaņā ar pielikumu

 

Par komisijas sastāva apstiprināšanuatklātam konkursam “ Apstādījumu kopšana Cēsu pilsētā “ Cēsu vecpilsētasdaļā un pārējā Cēsu pilsētā

____________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 31.10.2002. sēdes atzinumu (prot. Nr. 27), Cēsu pilsētasdome nolemj:

Izveidot komisiju atklātam konkursam “Apstādījumu kopšana Cēsu pilsētā “ šādā sastāvā :

Komisijas priekšsēdētājs - A. MIHAĻOVS – Cēsupilsētas domes izpilddirektors

Komisijas locekļi - J.BĀLIŅŠ – Cēsu pilsētasdomes deputāts

I. MERCS – Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu unkomunālās nodaļas

vadītājs

J. SIRLAKS – Cēsu pilsētas domes ainavu arhitekts

S. ZVIRBULE – Cēsu pilsētas domes Juridiskāsnodaļas vadītāja

G. JANŠEVICA – Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas

ekonomiste

            
A.ZVIRGZDS - Cēsu pilsētas domes Vides attīstības padomes 
           
                              priekšsēdētājs

              I. ĀDAMSONE – Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas

              nodaļas speciāliste vides politikas jautājumos.


Pielikumā kopjamo apstādījumusaraksts.


Par kafejnīcas – bāra reģistrēšanuCēsīs, Mēness ielā 10

____________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētasbūvvaldes sēdes 2002.gada 18.oktobra (prot. Nr. 32) un Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 31. oktobra (prot. Nr. 27) atzinumiem, Cēsupilsētas dome nolemj:

 

  1. Reģistrēt SIA ‘’FARADS’’ ( reģ. adrese Saules iela 8a, Cēsis) piederošajā ēkā Cēsīs, Mēness ielā 10 SIA ‘’SAULES IELA’’ (reģ. adrese Saules iela 8a, Cēsis) kafejnīcu – bāru ( ar kopējo telpu platību 41.00 m2).
  2. Noteikt SIA ‘’SAULES IELA’’:

2.1.darba apjomu bāra ierīkošanai skaņot pilsētas būvvaldē;

2.2.pirms kafejnīcas – bāra darbības uzsākšanas izņemt Cēsu pilsētas domē telpu reģistrācijas apliecību.

 

 

Par Līguma par telpu apakšnomu ēkāCēsīs, Vaļņu ielā 12a apstiprināšanu

____________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 12.novembra sēdes (protokols Nr. 28), atzinumu,Cēsu pilsētas domes nolemj:

 

 1. Slēgt līgumu ar Kultūras biedrību ‘’Harmonija’’ par telpu Cēsīs, Vaļņu ielā 12a apakšnomu.
 2. Apstiprināt Līgumu par telpu apakšnomu, saskaņā ar pielikumu

 

 

 

Par grozījumiem konkursa ‘’Lai topskaistāka mūsu pilsēta’’ komisijas sastāvā

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes2002.gada 31.oktobra Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr. 27), Cēsupilsētas dome nolemj:

 

Papildināt konkursa “Lai topskaistāka mūsu pilsēta” komisijas sastāvu apstiprinātu ar 11.10.2001.lēmumu, §31, tajā iekļaujot Jāni SIRLAKU, Cēsu pilsētas domes ainavu arhitektu.

 

  

 

Par konkursa ‘’Lai top skaistākamūsu pilsēta’’ rezultātiem 2002.gadā

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes2002.gada 7.novembra Finansu komitejas (prot. Nr. 29) un 2002.gada 12.novembraTautsaimniecības komitejas atzinumiem (prot. Nr. 28 ) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Pasniegt balvas un izteikt atzinību :

 

 1. Individuālo ēku grupā :

 

1.1. 1.vieta Cēsis, Cīrulīšu iela 43

Arhitekts J.ĶEVIŅŠ

 

Īpašnieks Anita KRŪMIŅA
1.2. 2.vieta Cēsis, Lauku iela 22a

Arhitekts J.PĒTERSONS

 

Īpašnieks Māris GAILIS
1.3. 3.vieta Cēsis, Gaujas iela 35a

Arhitektu birojs ‘’Gradovska darbnīca’’

 

Īpašnieks Didzis VĪKSNA

 

 

 1. Sabiedriskās telpas (interjeri):

 

2.1.

1.vieta

Interjera priekšmetu un apdares materiālu veikals-salons

Cēsis, Rīgas iela 36

Projekta vadītājs Z.BUTĀNS

Arhitekte V. ZLAUGOTNE

Nomnieks SIA ‘’Rija ASG’’,

direktors Valters KAMINSKIS

2.2.

2.vieta

Biroja tehnikas veikals Cēsīs, Vaļņu ielā 7

Arhitekts E.VILNIS

 

I/U ‘’Vanags un partneri’’ īpašnieki Žanna un Kaspars VANAGI

2.3.

3.vieta

Interneta kluba un ceļojuma biroja telpas Cēsīs, Uzvaras bulvārī 1a

Īpašnieks SIA ‘’FREKO’’ direktors Alfrēds SPIGĒNS

 

2.4.

Izsniegt

atzinības rakstus:

 
 

2.4.1.

Frizētava

Cēsis, Uzvaras bulvāris 3

Nomnieks Svetlana IVANOVA
 

2.4.2.

Solārijs un sauna

Cēsis, Uzvaras bulvāris 3

Nomnieks SIA ‘’MARA DEL PLATA’’, direktore Iveta ŠMITE
 

2.4.3.

Veikals – salons ‘’ORNAMENTS’’

Cēsis, Raunas iela 10

Nomnieks - Valda Platā i/u ‘’MADARA’’ - īpašnieks Valdis Jānis PLATAIS
 

2.4.4.

Auto rezerves daļu un piederumu veikals

Cēsis, Mēness iela 10

Arhitekts E.GAILĪTIS

Īpašnieks SIA ‘’Serģis un dēli’’ direktors Kaspars SERĢIS
 

2.4.5.

A/S ‘’Pirmā Banka’’

Cēsis, Vienības laukums 2

Arhitekte S.BUMBIERE

Nomnieks a/s ‘’Pirmā banka’’

Valdes priekšsēdētājs Andris OZOLIŅŠ

 1. Sabiedriska rakstura būves:

 

3.1.

1.vieta

Viesnīca ‘’Katrīna’’

Cēsis, Mazā Katrīnas iela 8

Arhitekts Z.LAZDIŅŠ

 

SIA ‘’SALAS’’

Īpašnieks Jānis DZĒRVE

3.2.

2.vieta

Veikals ‘’ESSE’’

Cēsis, Zvirbuļu iela 2a

Arhitekti I.TIMERMANIS, G.AUKMANE

 

SIA ‘’LARS LIMITED’’

Īpašnieks Agris BERGS

3.3.

3.vieta Bārs – kafejnīca

Cēsis, Rīgas iela 3

Arhitektu birojs SIA ‘’Cita versija’’

Z/S ‘’ĀRAIŠI’’

Vadītājs Jānis JAKOBSONS

     

3.5.

Izsniegt atzinības rakstus:

 
 

3.5.1.

LR Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde - ēkas renovācija

Cēsis, Valmieras iela 8

Arhitektu birojs SIA‘’Mūsu māja’’

 

LR Zemessardzes 2.kājnieku brigāde

2.brigādes komandiera pienākumu izpildītājs Modris RĀVIŅŠ

  3.5.2. Veikals ‘’Skrūves un furnitūra’’

Cēsis, Jāņa Poruka iela 1

Arhitekte S.BUMBIERE

N.Lukstiņa i/u ‘’Nola’’, īpašnieks Normunds LUKSTIŅŠ
  3.5.3. Cēsu 4.arodvidusskola (ēkas renovācija I kārta)

Cēsīs, Lielā Skolas ielā 6

Arhiteku birojs SIA ‘’Imanta Timermaņa darbnīca’’, arhitekti I.Timermanis, G.Aukmane

 

Cēsu 4.arodvidusskolas direktors Andrejs MĀSĒNS
  3.5.4. A/S ‘’Latvijas Gāze’’ Cēsu iecirknis

Cēsis Krišjāņa Valdemāra iela 16

 

A/S “Latvijas Gāze’’

Cēsu iecirkņa vadītājs Imants PAULS

3.6.

  Izsniegt atzinības rakstu par ēkas fasādes atjaunošanu  
  3.6.1. VAS ‘’Latvenergo’’ ZET Cēsu elektrisko tīklu rajons

objektos Cēsīs, Rīgas iela 5,

Piebalgas iela 16

Lielā Līvu ielā 3

Cēsu ZET vadītājs Valentīns LAZDĀNS
  3.6.2. Cēsu Romas katoļu draudze

Cēsis, Palasta iela 9

Draudzes prāvests Bernards KUBLINSKIS

 

 4.Daudzdzīvokļu ēku grupā izsniegt atzinībasrakstu par teritorijas labiekārtojumu

  4.1. Cēsīs, Krišjāņa Valdemāra ielā 12 SIA ‘’Latvijas neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums’’, ģenerāldirektors Egīls ZARIŅŠ

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas siltumtīklupiederības, apkalpošanas un atbildības robežām

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 31.10.2002. sēdes atzinumu (prot.Nr.27), Cēsu pilsētas domenolemj:

  1. Uzdot Firmai “Cēsu būvnieks”, SIA pieņemt savā atbildībā un aprūpē visas Cēsu pilsētas maģistrālās siltumtrases, Cēsu pilsētas domes iestāžu un pilsētas dzīvojamo māju, neatkarīgi no māju apsaimniekotāja iekškvartāla tīklus, kā arī citu iestāžu un uzņēmumu ēku iekškvartāla tīklus.

Visi pārējie siltumtīklu pievadi, izvadi un nozarojumi no maģistrālajiem vai iekškvartāla siltumtīkliem līdz atsevišķam objektam atrodas māju īpašnieku, māju apsaimniekotāju vai abonentu pilnā atbildībā, aprūpē un ir piederīgi objektam.

Izskaidrojums: Par siltumtīklu pievadu un izvadu uzskatāms nozarojums no maģistrālā vai iekškvartāla tīkla vai siltumkameras līdz atsevišķam objektam (ēkas siltummezglam vai siltumsadales ierīcēm).

  • Par iekškvartāla siltumtīkliem uzskatāmas siltumtrases, kuras atrodas ēku kvartālu teritorijās, ārpus zonas, no kurām atzarojas pievadi uz ēkām un kuras pievienojas ielu maģistrālajiem siltumtīkliem.
  • Pagalma siltumtīkli aptver tās mājas siltumtrases, kas atrodas abonentam piederošajā zemes gabala teritorijā.
  • Par individuālo māju siltumtīkliem uzskatāmi atzarojumi no maģistrālās siltumtrases līdz mājai.

 

  1. Visos gadījumos, kad nepieciešams veikt maģistrālo un iekškvartāla siltumtīklu profilaksi un remonta darbus, ir jābūt nodrošinātai brīvai mehānismu un darbaspēka piekļūšanai.

 

Par namīpašumu Cēsīs, Raunas ielā 12

____________________________________________

Saskaņā ar Cēsu rajona padomes1998.gada 16.jūlija lēmumu Nr.123 (prot.Nr.9) “Par rajona padomes kultūras unizglītības iestāžu nodošanu Cēsu pilsētas domei” un Cēsu pilsētas domes1998.gada 22.oktobra lēmumu Nr.487 “Par Cēsu rajona Kultūras nama pārņemšanu”Cēsu pilsētas domes valdījumā ir nodots Cēsu rajona Kultūras nams Cēsīs, Raunasielā 12.

Pamatojoties uz pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 12.novembra atzinumu (prot.Nr.28), Cēsu pilsētasdome nolemj:

 

 

Neiebilst pārņemt ēku Cēsīs, Raunasielā 12, pilsētas pašvaldības īpašumā, nostiprinot to uz sava vārda zemesgrāmatāpēc atbilstoša LR Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas.

 

Par zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā2 daļas nomu

____________________________________________

Izskatījusi SIA “AS Tigra” iesniegumu (Nr.2025/1-11;08.11.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 12.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.28), Cēsupilsētas dome nolemj:

 

  1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA “AS Tigra”, reģ.Nr.410301137, juridiskā adrese Cēsīs, Raunas ielā 12 par zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļu uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 16.novembri.
  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 85 m2.
  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītājas p.i. Aivijai Zernei) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

 

 

Par jaunas skolas celtniecībassabiedriskās apspriešanas uzsākšanu objektam Cēsīs, Gaujas ielā 45

____________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 12.novembra atzinumu (prot. Nr.28), Cēsu pilsētasdome nolemj:

1. Uzsākt sabiedrisko apspriešanu parjaunas skolas celtniecību, Cēsīs,Gaujas ielā 45.

2. Apstiprināt darba grupu šādā sastāvā :

grupas vadītājs - I. Bumbiers Cēsupilsētas domes Attīstības plānošanas

nodaļas vadītāja vietnieks

grupas dalībnieki - L. Kokina Cēsu pilsētas domesIzglītības nodaļas

vadītāja


               
I.Ādamsone Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste vides politikas jautājumos

 

3. Sabiedriskās apspriešanasuzsākšanas laiks- 2002.gada 2.decembris

 

  

Par rakstnieka Miervalža Birzes piemiņaiveltītā skolēnu literārā konkursa uzvarētājiem

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes2002.gada 13.jūnija sēdes protokolu Nr.15, § 13 apstiprinātās žūrijas lēmumu,Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apbalvot rakstnieka Miervalža Birzespiemiņai veltītā skolēnu literārā konkursa uzvarētājus:

                    ElīnaEglīte – Cēsu 2.pamatskolas 6.klases skolniece

Ieva Igovena – Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 9.klases skolniece

                    DitaEškina – Vecpiebalgas lauku reģionālās ģimnāzijas 8.klases skolniece

Laura Ozoliņa – Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 9.klases skolniece

Anete Rūķe – Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 9.klases skolniece

Zane Palepa – Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 9.klases skolniece

Ērika Reitere – Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 9.klases skolniece

Armands Tobiass – Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 7.klases skolnieks

Elīna Gavariņa – Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece

Maija Medne – Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 10.klases skolniece

Anete Caune – Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece

Māris Bārdiņš – Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieks

                    LaurisLieldiens – Cēsu mūzikas vidusskolas IV kursa audzēknis

Ieva Bleikša – Cēsu Draudzīgā aicinājuma Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece

                    MadarsBitītis – Cēsu pilsētas ģimnāzijas 12.klases skolnieks

                    LāsmaVasmane – Cēsu pilsētas ģimnāzijas 11.klases skolniece

  


                                             Pielikums

                                             Cēsu pilsētas domes sēdes
                                             14.11.2002.,prot.Nr.27, § 4


                                             Apstiprinu

                                             Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs

                                                     ________________

                                                     /G. Šķenders/

                                                 2002.g.  _______________

NOLIKUMS

par audzēkņu maksas noteikšanu Cēsupilsētas sporta skolā

 

 1. Vispārīgie noteikumi.

   

  1. Audzēkņu maksa Cēsu pilsētas sporta skolā tie noteikta ar dibinātāja lēmumu.
  2. Šis nolikumu reglamentē kārtību, kādā veicama audzēkņu maksas iekasēšana, audzēkņu atbrīvošana no maksas.

   

 2. Audzēkņu maksas noteikšanas kārtība.

   

  1. Audzēkņu maksa tiek noteikta par 9 mēnešiem mācību gadā:

   ( no septembra līdz maijam ieskaitot)

  2. Audzēkņu maksa tiek noteikta to sporta skolas grupu audzēkņiem, kuru dzīves vieta ir Cēsu pilsētas teritorijā.
  3. No audzēkņu maksas ir atbrīvoti tie sporta skolas audzēkņi, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Cēsu rajona pagastos, novados ( līdz brīdim, kamēr saglabājas Cēsu rajona padomes līdzfinansējums sporta skolas budžetā)
  4. Komplektējot jaunu MT1 grupu, audzēkņu maksa par 1. apmācības mēnesi nav jāmaksā.
  5. Ja sporta skolas audzēknis vienlaicīgi apgūst vairāk kā 1 sporta izglītības programmu, audzēkņu maksu jāmaksā par vienu programmu.
  6. Ja audzēknis attaisnoti nav apmeklējis nodarbības (ārsta zīme, ārkārtējs ģimenes stāvoklis un tml.) un kavējuma periods ir garāks par 7 dienām mēnesī, tad par attiecīgo laika periodu audzēkņu maksa nav jāmaksā (proporcionāli, ja kavēta viena nedēļa mēnesī jāmaksā - 75%, 2 nedēļas – 50%, 3 nedēļas – 25% no noteiktās mēneša maksas).

   

 3. Atbrīvošana no audzēkņu maksas.

   

  1. Cēsu pilsētas sporta skolas pedagoģiskā padome var lemt par audzēkņu atbrīvošanu no maksas, pamatojoties uz:
   1. Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajiem izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstiem attiecīgajam mācību gadam.
   2. 1999. gada 26. marta LR MK noteikumiem Nr.75 „Noteikumiem par trūcīgo ģimeņu sociālās palīdzības, pabalstu un trūcīgo ģimeņu materiālā stāvokļa novērtēšanu” to ģimeņu bērniem , kuru vecāku ( apgādnieku) ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 75% no krīzes iztikas minimuma uz vienu ģimenes locekli (2002.g. -28,67 Ls). Minētie dati jāapliecina ar darba devēja vai Valsts nodarbinātības dienesta izsniegtu izziņu ( deklarāciju).

   

 4. Maksas iekasēšana.

   

  1. Audzēkņu maksu jāiemaksā par kārtējo mēnesi trenerim vai skolas kasierei, vai sporta skolas bankas kontā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5. datumam.
  2. Ja audzēkņu maksa iemaksāta trenerim, audzēknim jāparakstās par to attiecīgā mēneša sarakstā.
  3. Par skaidrā naudā iemaksātajām audzēkņu maksām tiek izsniegtas pretī stingrās uzskaites kvītis, kuras treneris saņem skolas kasē un izsniedz audzēknim.
  4. Maksu iekasēšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem LR likumdošanas aktiem.
  5. Iekasēto līdzekļu izlietošana notiek saskaņā ar Cēsu pilsētas domes apstiprināto plānoto izdevumu un ieņēmumu tāmi, skolas nolikumu un skolas attīstības koncepciju.

 

 

 

 

 

Cēsu pilsētas skolēnu zinātniskipētniecisko projektu

nolikums

I Zinātniski pētnieciskās darbībasmērķis un uzdevumi

 

 1. Pētnieciskās darbības mērķis

Veicināt skolēnu aktivitāti Cēsupilsētai svarīgu problēmu izpētē un risinājumu meklēšanā.

2. Pētnieciskās darbības uzdevumi:

2.1. iepazīties ar mūsdienuzinātniskās pētniecības darba būtību un metodēm;

2.2. veidot prasmes darbā ar zinātniskoliteratūru;

2.3. apgūt prasmi apstrādāt pētījumagaitā gūtos datus un analizēt tos;

 

2.4. apgūt prasmi noformēt zinātniskipētniecisku darbu;

2.6. veidot sadarbības prasmes ariestādēm un personām;

2.7. apzināt, izvērtēt un pieņemtlēmumus par pētāmo objektu.

 

 

II Zinātniski pētnieciskās darbībasorganizācija

 

 3. Skolēnu zinātniskipētnieciskais darbs par Cēsu pilsētai aktuālu projektu (tēmas skat.pielikumā,drīkst piedāvāt arī citas tēmas par pilsētvidi un cilvēku darbību tajā) var būtgan projektu nedēļas darbs, gan zinātniski pētnieciskais darbs, gan kāda mācībupriekšmeta olimpiādes darbs.

4. Projektus Zinātniski pētnieciskajiemdarbiem piedāvā Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļa sadarbībā arizglītības nodaļu.

5. Zinātniski pētniecisko darbu varizstrādāt gan individuāli, gan grupā.

6. Skolas līdz 1.decembrim Cēsupilsētas domes Izglītības nodaļai paziņo izvēlētās tēmas un darba formu.

7. Ar Cēsu pilsētas domespriekšēdētāja rīkojumu apstiprinātas komisijas locekļi piedalās pieteikto darbuvērtēšanā ( skolās projektu nedēļas prezentācijas pasākumā; atsevišķā Cēsupilsētai veltītā vai kādā sekcijā rajona skolu valdes organizētajā skolēnuzinātniski pētniecisko darbu konferencē vai vides projektu u.c. olimpiādes darbuaizstāvēšanā.

 

 

 

III Cēsu pilsētai nepieciešamo projektu

skolēnu zinātniski pētniecisko darbuapbalvošana

8. Pamatojoties uz komisijas ieteikumiem,ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu nosaka apbalvojamo darbu autorus,tos apbalvo ar Atzinības rakstiem un pārsteiguma balvām.

9. Darbus izsniedz atpakaļ skolēniem,tos var izmantot citos konkursos, skatēs u.c. pasākumos.

10. Cēsu pilsētas dome patur tiesībaspētnieciskā darba projektu realizēt praksē vai to izmantot kā Cēsu pilsētasattīstības projektu sastāvdaļu. Tādā gadījumā pēc Cēsu pilsētas domespieprasījuma jāiesniedz darba kopija.

 

 

                                                          Pielikums Nr.1

                                                          Cēsu pilsētas domes sēdes
                                                          14.11.2002.,prot.Nr.27, § 8

 

 

Cēsu pilsētas mācību iestāžuskolēnu un ģimnāzistu prēmijas

nolikums

 

I.Vispārīgie noteikumi

  1. Prēmijas mērķis ir atzīmēt Cēsu pilsētas skolu 8.un 11.klašu skolēnus un ģimnāzistus, apliecinot mācību un radošas darbības nozīmīgumu.
  2. Cēsu pilsētas dome piešķir
   1. 3 prēmijas (katru) Ls 50 apmērā 8.klašu skolēniem
   2. 3 prēmijas (katru) Ls 50 apmērā 8.klašu ģimnāzistiem prēmijas
   3. 6 prēmijas (katru) Ls 75 apmērā 11.klašu skolēniem un ģimnāzistiem.
  3. Prēmijas kandidāta pienākums ir sniegt rakstisku pārskatu par savu radošo darbību un sasniegumiem.

1.4. Kandidātus prēmijas piešķiršanai izvirzamācību iestādes padome vai pedagoģiskā padome, vai skolēnu parlaments līdz1.jūlijam.

 

II. Prēmiju piešķiršanas kārtība

 

2.1.Mācību iestādes padomes vaipedagoģiskās padomes , vai skolēnu parlaments

prēmijas piešķiršanai izvirza

 • 8.klašu skolēnus, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā ir vismaz 8 balles
 • 8.klašu ģimnāzistus un 11.klašu skolēnus un ģimnāzistus, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā ir vismaz 9 balles

2.2.Mācību iestāde Cēsu pilsētasdomē par izvirzīto kandidātu iesniedz sekojošus dokumentus:

 • Mācību iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes , vai skolēnu parlamenta sēdes lēmuma kopija vai izraksts no protokola par izvirzīšanu prēmijas saņemšanai
 • Direktora apstiprināts sekmju izraksts
 • Kandidāta rakstisks pārskats par savu radošo darbību un sasniegumiem
 • Diplomu, atzinības rakstu,sertifikātu u.c. dokumentu, kas apliecina sasniegumus, kopijas
 • Aizpildīta pieteikuma anketa (paraugs pielikumā)

2.3. Kandidātus prēmijas saņemšanaivērtē un izvirza speciāla ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumuapstiprināta komisija .Prēmijas piešķir ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, pamatojotiesuz komisijas atzinumu.

2.4.Cēsu pilsētas dome prēmiju un tāspiešķiršanas apliecinošu Cēsu pilsētas domes Atzinības rakstu piešķir vienu reizigadā, to pasniedz Zinību dienā pilsētā organizētajā svinīgajā pasākumā vaiattiecīgās izglītības iestādes svinīgajā pasākumā.

 

 

                                                          Pielikums Nr.2

                                                          Cēsu pilsētas domes sēdes
                                                         
14.11.2002.,prot.Nr.27, § 8

Cēsu pilsētas domespriekšsēdētājam …………………………………………

 

Cēsu pilsētas………………………………………………………………….

 

(norādīt mācību iestādi)

 

………………………………………………………………………...

(norādīt iesniedzēju –skolas padome, pedagoģiskāpadome vai skolēnu parlaments)

 

 

pieteikums Cēsu pilsētas mācībuiestāžu skolēna (ģimnāzista )prēmijai.

 

Izvirzām Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēna(ģimnāzista) prēmijas saņemšanai ……..klases

skolēnu(ģimnāzistu) ……………………………………………………………………………

(vārds, uzvārds)

pers.kods………..……………,

pieraksta adrese ……………………………………………………………………….

 

 

Pamatojums kandidāta izvirzīšanai..………………………..…………………………………………………………………………………………........

 

Pielikumā sekojoši dokumenti: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 

Datums …………………………………………………………………

(Atbildīgās personas paraksts, vārds, uzvārds,ieņemamais amats)

                                                          Pielikums

                                                          Cēsu pilsētas domes 
                                                         
14.11.2002. prot. Nr. 27,& 24

                                                          Apstiprināti

                                                         
ar Cēsu pilsētas dzīvojamo māju 
                                                         
privatizācijas komisijas 29.10.2002.lēmumu 
                                                         
/protokols Nr. 10/

 

 

Neizīrēta četristabu dzīvokļa Saulesielā 19a - 19, Cēsīs,

izsoles noteikumi

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādātiks rīkota izsole neizīrētam četristabu dzīvoklim Saules ielā 19a – 19, Cēsīs,pircēja noteikšanai saskaņā ar 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldībudzīvojamo māju privatizāciju” un 05.03.1996. MK noteikumiem Nr. 40 “Par valsts unpašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu”.

2.Izsole notiek 20.12.2002.plkst.10.00 Raunas ielā 4, Cēsīs.

3.Izsoles veids – mutiska izsole.

 

4.Izsoles objekta cenas paaugstinājumsizsoles gaitā Ls 50,-

5.Izsoli organizē Cēsu pilsētasnekustamā īpašuma izsoles komisija /turpmāk tekstā - komisija/.

 

IZSOLES OBJEKTU RAKSTUROJUMS

 

6.Izsoles objekta /turpmāk tekstā –objekts/ adrese Saules ielā 19a – 19, Cēsīs, identifikācijas numurs -42010040738019.

7. Objekts – neizīrēts četristabudzīvoklis ar kopējo platību 87,9 m2, atrodas 1984.gadā ekspluatācijānodotā 24 dzīvokļu dzīvojamā mājā. Objekta koplietošanas telpu un zemes domājamādaļa sastāda 879/17975. Dzīvojamai ēkai piesaistītā zemesgabala platība ir 2942,0 m2. Zemes īpašnieks – Cēsu pilsētas dome.

8. Nekustamais īpašums, kas sastāv no 24 dzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatunodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 1998.gada 26.maijā, nodalījuma Nr. 571, uz Cēsupilsētas pašvaldības vārda.

9.Zemes gabalu šķērso saimnieciskonotekūdeņu kanalizācija un ūdensvada pievads dzīvojamām mājām, vidēja spiedienagāzes vads, telefonu sakaru kabelis, elektroapgādes kabeļlīnijas un siltuma apgādesmaģistrālais vads ar pievadu dzīvojamai mājai.

 

10.Objekta izmantošana līdzprivatizācijai, tā izmantošanas nosacījumi pēc privatizācijas - daudzdzīvokļumāju apbūve (0702).

11.Objekta sākuma cena Ls 6555,84 (sešitūkstoši pieci simti piecdesmit pieci lati un 84 santīmi), maksāšanas līdzekļi 100%lati.

 

12.Izsoles dalībnieku reģistrācijasmaksa fiziskām personām Ls 10,- , juridiskām personām Ls 25,-, nodrošinājumanauda 10% no objekta sākuma cenas, t.i., Ls 655,58 (seši simti piecdesmit pieci lati un58 santīmi).

 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

 

13.Reģistrēties un izsolē piedalītiesvar personas bez ierobežojuma.

14.Pretendentu reģistrēšanās Cēsupilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā nosludinājuma publicēšanas dienas līdz 19.12.2002. plkst. 14.00.

15.Pirms reģistrēšanās pretendentamjāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē vai jāpārskaita a/s UNIBANKAS Cēsu nodaļākontā Nr. 04000146201 reģistrēšanās un nodrošinājuma nauda.

16.Lai reģistrētos, izsolesdalībniekam jāiesniedz šādi dokumenti:

16.1. fiziskām personām jāuzrādapase, izziņa par pastāvīgu dzīves vietu un jāuzrāda kvītis par samaksātureģistrācijas un nodrošinājuma naudu;

16.2. juridiskām personām jāiesniedz:

16.2.1. reģistrācijas apliecībaskopija;

16.2.2. uzņēmuma statūtu kopija,

16.2.3. nodokļu maksātājareģistrācijas apliecības kopija,

16.2.4.VID un pašvaldības izziņas parsamaksātiem nodokļiem,

16.2.5. apliecinājums, ka persona irtiesīga piedalīties izsolē /pilnvara, rīkojums, izziņa u.c./,

16.2.6.jāuzrāda kvīts par samaksātureģistrācijas un drošības naudu.

17. Reģistrētam izsoles dalībniekamtiek izsniegta noteikta parauga reģistrācijas apliecība.

 

 

IZSOLES PROCESS

 

18.Objekta izsole var notikt arī tad, janoteiktajā termiņā ir reģistrējies tikai viens pretendents. Ja noteiktajā laikā navreģistrējies neviens dalībnieks, izsole nenotiek.

19.Izsole sākas ar pārdodamā objekaīsu raksturojumu, sākuma cenas, izsoles soļa – summas – noteikšanu, par kādusākotnējā cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

20.Izsole uzskatāma par notikušu, jaizsolē piedalās vismaz viens dalībnieks, un viņš pārsolījis sākotnējo cenu vismazpar vienu izsoles soli.

21.Par nosolītāju tiek paziņots tasizsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu pēc izsoles vadītājatrīskārtējas cenas nosaukšanas un fiksēšanas ar āmura piesitienu.

22.Izsoles dalībniekiem ar saviemparakstiem izsoles protokolā jāapliecina tajā izsoles procesa un cenas atbilstībanosolītajai cenai.

23.Izsoles reģistrācijas nauda netiekdalībniekam atmaksāta.

24.Izsoles dalībniekiem, kuri navnosolījuši nekustamo īpašumu, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda triju darba dienulaikā no izsoles dienas. Nosolītājam tā tiek ieskaitīta norēķinos par nekustamoīpašumu.

 

 

NORĒĶINS PAR IZSOLĒ IEGŪTO NEKUSTAMOĪPAŠUMU UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANU

25.Nosolītājam viena mēneša laikāpēc izsoles jāsamaksā visa nosolītā cena par objektu.

26.Pēc šo noteikumu 25.punktā noteiktomaksājumu veikšanas divu nedēļu laikā Cēsu pilsētas domes sēdē tiek apstiprinātiizsoles rezultāti un parakstīts pirkuma līgums.

27.Ja nosolītāji noteiktajā terminānav veikuši 25.punktā noteiktos maksājumus, izsoles rezultāti attiecībā pretnosolītājiem ar izsoles komisijas lēmumu tiek anulēti un pirkuma līgums tiek slēgtsar izsoles dalībnieku, kurš otrais ir piedāvājis augstāko cenu. Samaksātādrošības nauda šajā gadījumā pirmajam nosolītājam netiek atmaksāta.

 

 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

28.Jautājumos, kas netiek atrunātišajos noteikumos, jāvadās pēc likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo mājuprivatizāciju”.

29. Izsolē pārdodamo neapdzīvojamotelpu apskate noteikta, iepriekš vienojoties pa tālruni 4122209. 


                                                         
Pielikums 
                                                         
Cēsu pilsētas domes sēdes
                                                         
14.11.2002.,prot.Nr.27, § 30

 

 Kārtība bērnu uzņemšanai1.klasē un 5.klasē

Cēsu pilsētas vispārējās izglītībasiestādēs

2002./2003.m.g.

I . Obligātais izglītības vecums

 1. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32.pantu vecāki (aizbildņi) piesaka bērnu apmācībām pašvaldības vispārējās izglītības iestādes (turpmāk tekstā – izglītības iestādes) 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.
 2. Pēc bērnu vecāku (aizbildņu) vēlēšanās bērns pamatizglītību var uzsākt tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 6 gadi, ja ir atbilstoša psiholoģiskā gatavība, atbilstošs veselības stāvoklis, un bērns ir sagatavots pamatizglītības uzsākšanai.
 3. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var uzsākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu ātrāk vai vēlāk saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm un ārstu komisijas atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u).
 4. Sākumskolas posmā pēc vecāku (aizbildņu), izglītības iestādes vai pašvaldības institūciju ierosinājuma bērns var mācīties mājmācībā šādos gadījumos:
  1. bērns slikti iekļaujas kolektīvā;
  2. bērnam ir slikts veselības stāvoklis;
  3. bērnam nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt.
 5. Ja īpašu apstākļu dēļ bērns nav uzsācis mācības vecumā, kurā jāuzsāk mācības saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un šo kārtību, jautājumu par viņa izglītošanu, pēc saskaņošanas ar vecākiem (aizbildņiem) izlemj Cēsu pilsētas izglītības nodaļa.

 

II. Bērnu uzņemšana pašvaldībasizglītības iestādē.

 1. Bērnu uzņemšanu 1.un 5. klasē Cēsu pašvaldības izglītības iestādēs uzsāk ar 19.11.2002.
 2. Uzņemot bērnus 1. un 5. klasē:
  1. Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus;
  2. no 19.11.2002. – 19.12.2002. jāuzņem bērni uz Cēsu pilsētas 1.un 5.klasēm..
  3. no 19.12.2002. – 19.01.2003. jāprecizē bērnu saraksti , vai visi Cēsīs pierakstītie bērni ir pieteikti izglītības iestādēs;
  4. no 20.01.2003. – 1.03.2003. uzņem bērnus uz brīvajām vietām Cēsu pilsētas izglītības iestādēs.
 3. Piesakot bērnu uzņemšanai 1. un 5. klasē, vecāki (aizbildņi), uzrādot pasi, iesniedz iesniegumu un bērna datu bāzes uzskaites kartiņu.
 4. Izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarots darbinieks, iesniedzēja klātbūtnē, iereģistrē iesniegumu un dokumenta kopiju par bērna dzīvesvietu.
 5. Izglītības iestādes 10. dienu laikā pēc 1. un 5. klases komplektācijas pabeigšanas rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē. Atteikuma gadījumā izglītības iestādes direktors sniedz argumentētu rakstisku atbildi vecākiem (aizbildņiem).
 6. Pēc izglītības iestādes apstiprinājuma vai paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādes 1. klasē vecāki (aizbildņi) līdz 20.06. attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz šādus dokumentus:
  1. profilaktiskās potēšanas karti 063/u, medicīnisko karti 026/u vai ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli;
  2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu(pēc tās salīdzināšanas ar oriģinālu) un personas kodu.

 

III. Dažādi jautājumi.

 1. Bērnus mācību uzsākšanai pamatizglītības programmā sagatavo pirmsskolas izglītības iestādēs un Cēsu bērnu un jauniešu centrā.
 2. Bērna uzņemšanu izglītības iestādē noformē ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Izglītības iestādes vadītāja pilnvarotā persona 10 dienu laikā pēc bērna uzņemšanas izglītības iestādē vai izstāšanās no izglītības iestādes veic nepieciešamās izmaiņas skolēnu datu bāzē un informē par to Cēsu plisētas izglītības nodaļas galveno speciālistu bērnu uzskaites jautājumos.
 3. Vispārējās izglītības iestādes vadītājam:, komplektējot klases, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti; ja ir atkāpes no tiem, tad jāinformē par to Cēsu pilsētas izglītības nodaļa,
 4. Klašu komplektu skaitu nosaka Cēsu pilsētas dome.

 

                                                          Pielikums

                                                          Cēsu pilsētas domes sēdes 
                                                         
14.11.2002. prot. Nr. 27,& 31

 

Cēsu pilsētas vecpilsētas daļa

 1. Līvu laukums
 2. Vienības laukums
 3. Pils parks
 4. Rīgas iela 23
 5. Pils laukums
 6. Rožu laukums
 7. Skvērs pie L.Skolas – Pils ielas
 8. L. Katrīnas iela 4
 9. Maija parks
 10. Laukums pie L. Līvu ielas 6 – L. Katrīnas ielas 5 un 7

 

Cēsu pilsēta 

 1. Skvērs pie stadiona
 2. Skvērs Stacijas laukumā
 3. Skvērs pie Noliktavas – Uzvaras bulvāris
 4. Dubinskas dīķa teritorija
 5. Pilsētas robežzīmes
 6. Skvērs pie Zaķu – Gaujas ielas
 7. Parks pie Bērzaines – E.Dārziņa ielas
 8. Skvērs Rīgas ielā 56a
 9. Skvērs pie Bērzaines 1 – Palasta 11 ielas
 10. Skolnieku rotas piemineklis
 11. Skvērs pie Raunas ielas 12
 12. Turku kapu apstādījumi
 13. Koku vainagu veidošana
 14. E. Veidenbauma piemiņas vieta “ Glāznieki “
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv