Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 28.11.2002. domes sēdes lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

28.11.2002. domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē
2002.gada 28.novembrī (protokols Nr.29)
pieņemtie lēmumi

 

Par basketbola turnīra “Cēsu kauss 2003” nolikuma apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora iesniegumu ( 2017/1-11 no 2002.7.11), un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (28.11.2002. prot. Nr.30 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Apstiprināt basketbola turnīra ” Cēsu kauss 2003” nolikumu saskaņā ar pielikumu

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada pamatbudžeta grozījumiem

________________________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 24.oktobra Cēsu pilsētas domes sēdes protokolu Nr.26 &24 “Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada pamatbudžeta grozījumiem” (Noteikumi Nr.4) un Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka V.Sviķa iesniegumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada pamatbudžetu atbilstoši Noteikumiem Nr.5

 

Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2002.gada 13.jūnija lēmumā
“Par degvielas normu noteikšanu”

________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības policijas priekšnieka iesniegumu par degvielas normas palielināšanu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (21.11.2002.,prot.Nr.30) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 13.jūnija lēmumā “Par degvielas normu noteikšanu” šādus grozījumus:

1.Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“Noteikt degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī 850 litri Cēsu pilsētas domes īpašumā esošajām automašīnām (gada laikā nepārsniedzot 10200 litrus)”

2.Papildināt lēmumu ar 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“ 1.3. OPEL ZAFIRA 250 litri”

  1. Svītrot lēmuma 2.1. apakšpunktu.
  2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

   “Noteikt degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī 350 litri Cēsu pašvaldības policijas rīcībā esošajām automašīnām (gada laikā nepārsniedzot 4200 litrus)”

  3. Grozīt lēmuma 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“ 2.2. VAZ 21102 250 litri”.

 

 

Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes
28.03.2002.lēmumā (prot.Nr.9, § 1)
“Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem”

________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sociālo lietu komitejas 2002.gada 21.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.25), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Papildināt noteikumus “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem” ar punktu 5.2.9.2. šādā redakcijā:

5.2.9.2. 2002./2003.gada apkures sezonā ģimene var pretendēt uz mājokļa pabalstu arī gadījumos, ja tā starpapkures sezonā nav maksājusi fiksētos maksājumus, katru gadījumu izvērtējot individuāli. Aprēķinot pabalstu laika periodā novembris – marts, no uzskaitītā maksājuma par apkuri atskaitīt maksājuma fiksēto daļu, t.i.,

0,20 Ls/ m2.

 

 

Par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 8a, Cēsīs, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem

________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, un 2002.gada 19.novembra p/u Dzīvokļu pārvalde iesniegumu Nr.1-2/3459, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1.Ar 2002.gada 30.novembri izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances 44 dzīvokļu dzīvojamās mājas Leona Paegles ielā 8a, Cēsīs neprivatizēto daļu:

1.1.dzīvojamās mājas sākotnējā vērtība Ls 3970,10 (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit lati un 10 santīmi);

1.2.neprivatizēto dzīvokļu atlikusī vērtība Ls 1633,94 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit trīs lati un 94 santīmi).

2.Līdz š.g. 29.novembrim domes dzīvokļu un komunālai nodaļai /vadītājs I.MERCS/ sagatavot mājas nodošanas aktu , un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 8a, Cēsīs, 05.10.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums Nr. 675, uz pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai pašvaldības uzņēmumam Dzīvokļu pārvaldei, reģ. Nr. 950300090, priekšnieka Ģirta BEIKMAŅA personā.

3. P/u Dzīvokļu pārvaldei pārņemt noslēgto apsaimniekošanas līgumu saistības par pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamai mājai Leona Paegles ielā 8a, Cēsīs, un ar 2002.gada 1. decembri uzsākt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

 

 

 Par neapdzīvojamo telpu izsoļu atzīšanu par nenotikušām

________________________________________________________

Pamatojoties uz 01.11.2002. Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles komisijas sēdes priekšlikumu /protokols Nr. 2/, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Atzīt triju neapdzīvojamo telpu Piebalgas ielā 4, Cēsīs, izsoles 01.11.2002. par nenotikušām, jo noteiktajā laikā tām nav reģistrējusies neviena persona.

2. Pārdot trīs neapdzīvojamās telpas /garāžas/ Piebalgas ielā 4, Cēsīs atkārtotā izsolē 10.01.2003. plkst. 10.00, 11.00 un 12.00.

3. Atkārtotas izsoles uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes nekustamā īpašuma izsoles komisijai /priekšsēdētājs M.ŠĶĒLE/, pamatojoties uz izsoļu noteikumiem, kuri apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 12.09.2002. sēdes lēmumu /protokols Nr. 22 & 14 un & 15/, nosakot izsoles dalībnieku reģistrēšanās laiku līdz 09.01.2003. plkst. 14.00.

 

 Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Peldu ielā 3, nodošanu privatizācijai

________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas 14.11.2002. priekšlikumu (prot. Nr. 15), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Cēsīs, Peldu ielā 3, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr. 4201 006 2402, 3008 kv.m. platībā, un dzīvojamās ēkas.
  2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai ( priekšsēdētājs - J.Beikmanis).

 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 20, 
nodošanu privatizācijai

________________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas 14.11.2002. priekšlikumu (prot. Nr. 15), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2001.gada 13.septembra lēmumu (protokols Nr. 12, paragrāfs Nr. 56) ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Blaumaņa bulvārī 20, nodošanu privatizācijai’’.
  2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.februāra lēmumu (protokols Nr. 5, paragrāfs Nr. 11) ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 20, nodošanu privatizācijai’’.
  3. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 20, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0806, 3057 kv.m. platībā un nedzīvojamās ēkas – angāra (kadastra apzīmējums 42010030806001).
  4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai ( priekšsēdētājs - J.Beikmanis).

 

 

 

 

Par zemesgabala Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18
privatizācijas noteikumu apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas 14.11.2002. priekšlikumu (prot. Nr. 15), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt zemesgabala Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18 kadastra Nr. 4201 003 0805, privatizācijas noteikumus,
  2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai ( priekšsēdētājs - J.Beikmanis).

 

 

Par Cēsu pilsētas Vides attīstības padomes sastāva papildināšanu

________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 21.novembra (protokols Nr.29) atzinumu un Vides attīstības padomes priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  • Cēsu pilsētas Vides attīstības padomes sastāvā iekļaut Jāni Krūmiņu, Gaujas Nacionāla parka administrācijas Amatas inspekcijas daļas vides vecākais inspektors, un Guntu Palucku, Gaujas Nacionāla parka vides inspektore.

 

Par atbalstu projektam
“Kokapstrādes “Know-how” centra izveide Cēsīs”

________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 21.novembra (protokols Nr.29) atzinumu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2002.gada 21.novembra (protokols Nr.25) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  • atbalstīt projekta tālāku virzību un tā iesniegšanu Eiropas Savienības fondos 2003.gadā, kā arī Latvijas valsts atbalsta programmās.

 

 

Par Līguma par telpu apakšīri ēkā Cēsīs, Vaļņu ielā 12a apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 21.novembra sēdes (protokols Nr. 29) atzinumu, Cēsu pilsētas domes nolemj:

 1. Slēgt līgumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par telpu Cēsīs, Vaļņu ielā 12a apakšīri.
 2. Apstiprināt Līguma par telpu apakšīri projektu

 

 

Par nomas telpām Raunas ielā 12, Cēsīs

________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 21.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 29), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot telpas Cēsīs, Raunas ielā 12, nomā SIA “Eiroeksperts Rīga”.
  2. Uzdot Cēsu kultūras centra direktorei I.Grozai noslēgt attiecīgu nomas līgumu.
  3. Apstiprināt telpu Cēsīs, Raunas ielā 12, nomas līguma projektu

 

Par Līguma par ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 21.novembra (prot.Nr.29) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu līgumu starp p/u “Vinda” un a/s “Cēsu alus”

 

Par Cēsu pils parka izmantošanu kultūras pasākumiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.11.2002. (prot.Nr.25) atzinumu , Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Cēsu pils parka teritorijā tirdzniecības vietas ierādīt tikai grantētos laukumos (galveno kāpņu starpposma laukumā un Kārļa kalnā).
  2. Kultūras pasākumu laikā, Riekstu kalnu norobežot, nepieļaujot skatītāju izvietošanos arheoloģijas pieminekļa nogāzē.
  3. Apjomīgus pirotehnikas salūtus Pils parkā rīkot šim mērķim paredzētās, norādītās vietās.
  4. Cēsu pils parkā ierobežot izklaides vakarus – diskotēkas.
  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālai nodaļai (vad.I.Mercs) noteikt vietas tirdzniecības organizēšanai un pirotehnikas salūtu rīkošanai.

 

 

Par maksas noteikšanu Cēsu Pils parka teritorijas un estrādes iznomātājiem kultūras pasākumu organizēšanai

________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (28.11.2002., prot.Nr.25) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, pasākumu rīkotājiem par Cēsu Pils parka estrādes un tai pieguļošās pils parka teritorijas izmantošanu, šādu īres maksu:

  1. ja pasākuma apmeklētāju skaits ir

   līdz 7000 cilvēki: - 10% no pasākuma ieņēmumiem

   (bez PVN) vai Ls 550,00 (bez

   PVN)

  2. ja pasākuma apmeklētāju skaits ir

vairāk kā 7000 cilvēki - Ls 1050,00 (bez PVN)

2. Noteikt, par tīrības un kārtības nodrošināšanu pasākuma norises laikā un par estrādes un tai pieguļošās Cēsu pils parka teritorijas sakopšanu pēc sarīkojuma, šādu maksu:

  1. ja pasākuma apmeklētāju skaits ir

   līdz 7000 cilvēki: - Ls 80,00 (bez PVN)

  2. ja pasākuma apmeklētāju skaits ir

vairāk kā 7000 cilvēki - Ls 160,00 (bez PVN)

 

3. Patērētās elektroenerģijas un atkritumu izvešanas izdevumus noteikt pēc faktiskām izmaksām.

4. Samaksu, par zaudējumiem un bojājumiem, kādi radušies Cēsu pils parka teritorijā un estrādē sarīkojuma laikā, noteikt pēc zaudējumu un bojājumu fiksēšanas nodošanas – pieņemšanas aktā.

5. Par Cēsu Pils parka estrādes un tai pieguļošās pils parka teritorijas izmantošanu īres maksa netiek noteikta Cēsu pilsētas domes rīkotajiem un atbalstītajiem pasākumiem.

 

 

Par valsts svētku, kultūras un tradīciju pasākumiem Cēsīs

________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.11.2002. (prot.Nr.25) atzinumu , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Noteikt, ka valsts svētku, atceres dienu, kultūras tradīciju pasākumi, kuriem tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta Cēsu pilsētā ir:

  • Jaunā gada sagaidīšana
  • 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena
  • Draudzīgā Aicinājuma diena
  • Komunistiskā terora upuru piemiņas brīži
  • Lieldienas
  • LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
  • Bērnu svētki
  • Pilsētas svētki
  • Zinību diena
  • LR proklamēšanas gadadiena
  • Mirušo piemiņas diena
  • Pilsētas egles iedegšana
  • Ziemassvētki

 

Par dokumentu paketes “Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs “apstiprināšanu

________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (28.11. 2002. prot.Nr .25) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Apstiprināt dokumentu paketi “Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs“ (Pielikums Nr.1) un tās pielikumus:
   1. “Vienošanās par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē” (Pielikums Nr.2);
   2. “Pretenzija par parāda piespiedu piedziņu”(Pielikums Nr.3);
   3. “Vienošanās par parāda atmaksu “(Pielikums Nr.4.)

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes bērnu bibliotēkas
nodošanu Cēsu centrālajai bibliotēkai

 

Sakarā ar pilsētas galveno publisko bibliotēku integrācijas procesu attīstību un informācijas tehnoloģiju izmantošanas optimizāciju un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.11.2002.(prot.Nr.25) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot Cēsu pilsētas domes Cēsu bērnu bibliotēku Cēsu Centrālai bibliotēkai.
  2. Ar 2003.gada 2.janvāri nodot Cēsu Centrālai bibliotēkai Cēsu pilsētas domes Cēsu bērnu bibliotēkas šādas amata vienības:
   • bibliotēkas vadītāja 1 slodze;
   • bibliotekāre 1 slodze;
   • bibliotekāre 1 slodze;
   • bibliotekāre 1 slodze;
   • bibliotekāre 1 slodze;
   • apkopējs 1 slodze.
  3. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam atbilstoši spēkā esošajai darba likumdošanai.
  4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Vispārējai nodaļai (vadītāja I.Ķieģele) līdz 2002.gada 28.decembrim ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodot personāllietas Cēsu centrālās bibliotēkai (vadītāja N.Krama).
  5. Ar 2003.gada 2.janvāri papildināt Cēsu centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību sarakstu
  6. Uzdod Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja p.i. A.Zerne) līdz 2002.gada10.decembrim sagatavot apstiprināšanai Cēsu pilsēta domē grozījumus Cēsu centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību sarakstā.
  7. Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (vadītāja A.Bičuka) nodrošināt Cēsu pilsētas domes bērnu bibliotēkas finansu datu, pēc stāvokļa uz 2002.gada 31.decembri iekļaušanu Cēsu centrālās bibliotēkas finansu uzskaitē.
  8. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja p.i. A.Zerne) paredzēt 2003.gada budžetā finansējumu darba algām un darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām
  9. Uzdot Cēsu centrālās bibliotēkai (vadītāja N.Krama) līdz 2002.gada 10.decembrim izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja p.i. A.Zerne) Cēsu centrālās bibliotēkas budžeta projektu 2003.gadam.
  10. Uzdot Cēsu pilsētas domes Cēsu bērnu bibliotēkai (vadītāja I.Majore) pārskata gada slēguma inventarizācijas ietvaros nodrošināt bibliotēkas fondu inventarizāciju pa atsevišķu grāmatu nosaukumiem, pēc stāvokļa uz 2002.gada 31.oktobri.
  11. Uzdot Cēsu pilsētas domes Cēsu bērnu bibliotēkai (vadītāja I.Majore) līdz 2002.gada 12.decembrim nodot Cēsu centrālās bibliotēkai (vadītāja N.Krama) ar pieņemšanas– nodošanas aktu lietas un materiālās vērtības saskaņā ar inventarizācijas aktiem pēc stāvokļa uz 2002.gada 31.oktobri.
  12. Uzdot Cēsu pilsētas domes Cēsu bērnu bibliotēkai (vadītāja I.Majore) līdz 2003.gada 02.janvārim nodot Cēsu centrālās bibliotēkai (vadītāja N.Krama) ar pieņemšanas– nodošanas aktu lietas un materiālās vērtības par laika posmu no 2002.gada 01.novembra līdz 2002.gada 31.decembrim, saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem.
  13. Uzdot Cēsu centrālās bibliotēkai (vadītāja N.Krama) līdz 2003.gada 13.janvārim sagatavot un iesniegt Cēsu pilsētas domei apstiprināšanai attiecīgus grozījumus un papildinājumus Cēsu centrālās bibliotēkas nolikumā.
  14. Noteikt, ka Cēsu centrālā bibliotēka ir Cēsu bērnu bibliotēkas saistību un tiesību pārņēmēja.

 

Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 14.06.2001.lēmumā
“Par pastāvīgi darbojošās komisijas būvju pieņemšanai
ekspluatācijā izveidošanu”

________________________________________________________

 

Pamatojoties uz 21.11.2002.Cēsu pilsētas domes apvienotās Tautsaimnieciskās un Finansu komitejas atzinumu (prot.Nr.30, punkts Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Papildināt Cēsu pilsētas domes pastāvīgi darbojošos komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā ar:

komisijas locekli – pieaicināto speciālistu vides pieejamības sabiedrisko ekspertu Cēsu rajonā Aigaru Miklāvu.

Aigars Miklāvs piedalās komisijas darbā pieņemot ekspluatācijā publiskās ēkas un būves.

 

 

Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 10.05.2001.lēmumā
“Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas – reģistrācijas komisijā”

________________________________________________________

Pamatojoties uz 21.11.2002.Cēsu pilsētas domes apvienotās Tautsaimnieciskās un Finansu komitejas atzinumu (prot.Nr.30, punkts Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Papildināt Cēsu pilsētas domes Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas – reģistrācijas komisiju ar:

komisijas locekli – pieaicināto speciālistu vides pieejamības sabiedrisko ekspertu Cēsu rajonā Aigaru Miklāvu.

 

 

Par apmaksas noteikšanu pieaicinātam speciālistam
vides pieejamības sabiedriskam ekspertam
Cēsu rajonā Aigaram Miklāvam

________________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 20.12.2001. (prot.Nr.20) lēmuma “Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu pilsētas domes deputātiem un pieaicinātiem speciālistiem” un 21.11.2002.Cēsu pilsētas domes apvienotās Tautsaimnieciskās un Finansu komitejas atzinumu (prot.Nr.30, punkts Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt pieaicinātā speciālista vides pieejamības sabiedriskā eksperta Cēsu rajonā Aigara Miklāva apmaksu par darbu Cēsu pilsētas domes pastāvīgi darbojošās komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā un Sabiedriskās nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas - reģistrācijas komisijas darbā, saskaņā ar noteikto pieaicinātā speciālista stundas likmi, nosakot darba apjomu ne vairāk kā 13 (trīspadsmit) stundas mēnesī.

 

 

Par Cēsu pilsētas tirgus amata vienību nodošanu
b/o SIA “Cēsu tirgus”

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 22.08.2002. lēmumu (paragrāfs nr. 19, protokols Nr. 20) “Par b/o SIA “ Cēsu tirgus” dibināšanu” Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2003.gada 2.janvāri nodot Cēsu pilsētas pašvaldības izveidotajai b/o SIA “Cēsu tirgus” šādas Cēsu pilsētas domes Cēsu pilsētas tirgus amata vienības:
   • tirgus saimnieks
   • kasiere – kontroliere
   • kasiere – mantzine
   • gaļas izcirtējs
   • apkopēja – 2 vienības
   • sētnieks – 2 vienības
   • elektromontieris
  1. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam atbilstoši spēkā esošajai darba likumdošanai.
  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Vispārējai nodaļai (vadītāja I.Ķieģele) līdz 2002.gada 28.decembrim ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodot personāllietas b/o SIA “Cēsu tirgus” (direktors M.Bērziņš).

 

 

 

Par informatīvo stendu izvietošanu Pils parkā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.11.2002. (prot.Nr. 25.) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izgatavot 3 informatīvus stendus ar šādiem Pils parka kārtības noteikumiem:

 

 

PILS PARKA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Cēsu pilsētas Pils parks ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Tā platība ir 6,8 ha . Pils parka veidošanas pirmsākumi meklējami 19. gs.

Parkā atrodas unikāls valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – vendu pilskalns Riekstu kalns. Šajā pilskalnā atradās vendu pils, kuru varētu saukt par “ Cēsu pilsētas sirdi “– sākumu pilsētas attīstības vēsturei.

Pils parkā aizliegts:

  1. Postīt apstādījumus – zālienu, puķu stādījumus, kokus un krūmus.
  2. Staigāt un sēdēt Riekstu kalna nogāzēs.
  3. Bojāt skulptūras, solus, atkritumu urnas u.t.t.
  4. Baidīt parkā dzīvojošos putnus.
  5. Makšķerēt.
  6. Lietot alkoholiskos dzērienus, t. sk. arī alu (izņemot īpaši norādītās vietās).

  

 

BASKETBOLA TURNĪRS
“CĒSU KAUSS - 2003”
N O L I K U M S

VIETA UN LAIKS

Turnīrs notiks Cēsu pilsētas sporta zālēs no 2003. gada 17.-19. janvārim.

Sacensību sākums- Latvijas komandām plkst. 1000, iebraucējām komandām no plkst. 12 00.

 

SACENSĪBU VADĪBA

Turnīru organizē un vada Cēsu pilsētas sporta skolas izveidota orgkomiteja.

 

 

DALĪBNIEKI

Turnīrs notiks četrās vecuma grupās zēniem un divās grupās meitenēm:

Zēniem

spēļu laiks
A 2 grupa 1986.-87.gadā dzimušie 4 x 8 min.
B 2 grupa 1988.gadā dzimušie 4 x 8 min.
C 1 grupa 1989.gadā dzimušie 2 x 15 min.
D 1 grupa 1991.gadā dzimušie 3 x 10 min.

Meitenēm

spēļu laiks
C 1 grupa 1989.gadā dzimušās 2 x 15 min.
D 2 grupa 1992.gadā dzimušās 3 x 10 min.
   

Komandas sastāvā 12 spēlētāji un 1 treneris.

SPĒĻU NORISE

 

 1. Sacensības notiek pēc atvieglotiem FIBA apstiprinātiem basketbola spēles noteikumiem, ar šajā nolikumā noteiktajām izmaiņām.
 2. Sacensību sistēmu katrā vecuma grupā noteiks galvenā tiesnešu kolēģija pēc komandu iepriekšējo pieteikumu saņemšanas.
 3. Spēles laiku apstādina katra perioda pēdējā minūtē un spēles pēdējās divās minūtēs, kā arī pēc soda metieniem pie maiņas un minūtes pārtraukumiem.
 4. Trenerim jāaizpilda spēles protokolu 15 min. pirms spēles sākuma. pēc strīdus bumbas izspēles centrā.
 5. Katrā periodā komandai ir viens minūtes pārtraukums.
 6. Komandu piezīmju norma vienā periodā:
    A 2 grupai 4 C 1 grupai 7
    B 2 grupai 4 D 1, D2 grupa 7
 7. Iesildīšanās uz laukuma pirms spēles- 3 min. (organizators ar bumbām nenodrošina).
 8. D 1 , D 2 grupās nav atļauta zonas aizsardzība un zonas presings. Tā lietošanas gadījumā – komandai tehniskā piezīme (nosaka tiesnesis).
 9. D 1, D 2 grupās nav 3 sek. pārkāpuma, D 2 grupā nav arī centra auta pārkāpuma.

 

PIETEIKUMI, UZŅEMŠANA

 

Līdz 2002.gada 27.decembrim komandām rakstiski jāapstiprina piedalīšanos turnīrā (tālr. 4107345, fax 4122405), pretējā gadījumā uz turnīru tiek uzaicinātas citas komandas. Komandām uz turnīru lūgums līdzi ņemt 1 laukuma tiesnesi, kura vārds, uzvārds, kategorija (ja ir) jānorāda komandas iepriekšējā pieteikumā līdz 2002.gada 27.decembrim. Iepriekšējā pieteikumā jānorāda katras komandas atbildīgās personas kontakttelefonu.

Dalības maksa vienai komandai par piedalīšanos turnīrā- Ls 30.-, kas apmaksājama līdz 2003.gada 10. janvārim ar pārskaitījumu- Cēsu pilsētas sporta skola, reģ. Nr. 90000082595 norēķinu konts Latvijas Unibankas Cēsu filiālē Nr.04-000142056, kods UNLALV2X004 vai skaidrā naudā pirms sacensību sākuma 2003.gada 17.janvārī.

Komandām tiek piedāvātas naktsmītnes no Ls 1.20 – Ls 2.20 (par vienu nakti) atkarībā no ērtībām. Komandām iemaksājot drošības naudu Ls 10 , kas pēc naktsmītņu nodošanas, tiek atmaksāta. Ēdināšana-

Ls 5.- (sešas ēdienreizes).Visus komandējuma izdevumus sedz komandējošā organizācija.

VĒRTĒŠANA

 

Uzvara spēlē - 2 punkti, zaudējums - 1 punkts. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds iegūto punktu skaits, tad augstāku vietu nosaka:

 • pēc savstarpējās spēles rezultāta;
 • iegūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējās spēlēs;
 • iegūto un zaudēto punktu attiecības visās spēlēs.

 

 

APBALVOŠANA

 

Katrā vecuma grupā 1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausu, bet treneris un spēlētāji ar medaļām.

 

 

Pretenzija
par parada piespiedu piedziņu

 

Jūsu bērns ______________________________________________ laika posmā no _______.gada “___.”_______________ līdz ________.gada “___.”______________ apmeklēja Cēsu _.pirmsskolas izglītības iestādi.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes _______.gada “____.”________________ sēdes lēmumu (paragrāfs Nr. ____, protokols nr. ____) “Par _____________________________________________” un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes _______.gada “____.”________________ sēdes lēmumu (paragrāfs Nr. ____, protokols nr. ____) “Par ________________________________________

______________ ____________________________________” maksa, par bērna ēdināšanas izdevumiem un daļējiem ēdināšanas sagatavošanas un sakārtošanas izdevumiem, Cēsu pilsētas _. pirmsskolas izglītības iestādē noteikta Ls ________ (_______________________________________) apmērā par _____________ __________________.

Par laika posmu no _______.gada “____.”_________________ līdz _______.gada “____.”_______________ Jums ir izveidojies parāds par Jūsu bērna ēdināšanas izdevumiem un daļējiem ēdināšanas sagatavošanas un sakārtošanas izdevumiem, Cēsu ____.pirmsskolas izglītības iestādē Ls _________ (_________________________________) apmērā.

Parādu lūdzam iemaksāt ________________________________ kontā līdz š.g. “____.”________________, vai vienoties par parāda atmaksas grafiku (veidlapa “Vienošanās par parādu atmaksu” pielikums Nr.4) , pretējā gadījumā, saskaņā ar Latvijas Civillikuma 1652.p.3.d., paturam tiesības aprēķināt nokavējuma naudu 0.5% apmērā no kopējās parāda summas, par katru maksājumu izdarīšanas termiņa nokavējuma dienu.

Savlaicīga pretenzijas apmierināšana atbrīvos Jūs arī no parāda summas palielinājuma, kas var rasties sakarā ar valsts nodevas un tiesāšanās izdevumu samaksu.

Gadījumā, ja līdz pretenzijas saņemšanas brīdim apmaksu esat veikuši, uzskatiet pretenziju par neesošu.

 

Cēsu _____.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja ___________________

 

 

 

 

Vienošanās
par parāda atmaksu

 

Cēsis _________.gada “___.”_________________

 

Cēsu ___.pirmsskolas izglītības iestāde, reģ. nr.: _________________________, adrese: Cēsis, ______________________________, turpmāk tekstā pirmsskolas izglītības iestāde, kura vārdā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes _______.gada “___.”_____________ sēdes lēmumu (protokols nr. ___, paragrāfs nr. ____) “Par ___________________________” rīkojas Cēsu pilsētas ___.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja __________________________, personas kods: _____________________, no vienas puses un

___________________________________, personas kods: ___________________, adrese _________________________________, un _________________________________, personas kods: ___________________, adrese _________________________________, un turpmāk tekstā Vecāki, no otras puses savstarpēji vienojas un noslēdz šo Vienošanos par sekojošo:

 

 1. _________________________________ atzīst savas parādsaistības pret pirmsskolas izglītības iestādi, kas izveidojies par bērna ___________________________ uzturēšanos, pirmsskolas izglītības iestādē laika posmā no ________.gada “____.”_________________ līdz ________.gada “___.”__________________.
 2. ___________________________________ apņemas ieskaitīt pirmsskolas izglītības iestādes norādītās bankas norēķinu kontā šīs vienošanās 1.punktā norādīto parādu Ls ________ (_____________________________________) apmērā, kas sastāv no parāda par bērna ēdināšanas izdevumiem un daļējiem ēdināšanas sagatavošanas un sakārtošanas izdevumiem Ls ________ (_____________________________________) apmērā , šādā termiņā un apmērā:
  1. līdz _______.gada “____.”___________ Ls _______ (_____________________________________);
  2. līdz _______.gada “____.”___________________ Ls _______ (______________________________________);
  3. līdz _______.gada “____.”___________________ Ls _______ (______________________________________);
  4. līdz _______.gada “____.”___________________ Ls _______ (________________________________________);
  5. līdz _______.gada “____.”___________________ Ls _______ (_________________________________).
 1. Pirmsskolas izglītības iestāde ir tiesīga aprēķināt nokavējuma naudu 0,5% apmērā no kopējās parāda summas, par katru maksājuma izdarīšanas termiņa nokavējuma dienu.
 2. Strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs vienošanās izpildi puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
 4. Šī vienošanās var tikt grozīta vai papildināta pēc pušu vienošanās rakstiskā formā, kas, pēc tās abpusējas parakstīšanas, kļūst par šīs vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
 5. Vienošanās sastādīta un parakstīta ____ eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodota pirmsskolas izglītības iestādei, bet pārējie Vecākiem. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

 

________________________ z.v. ______________________ _____________________

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde Vecāki

 

Cēsu ___.pirmsskolas izglītības iestāde _________________ _____________________

Reģ. Nr. _________________ personas kods____________ persona kods__________

Adrese: __________________ adrese _______________ adrese ____________________

Banka ______________ Banka _____________ Banka ____________________

Bankas kods __________ Bankas kods ______ Bankas kods _______________

Konta nr. __________ Konta nr. _______________ Konta nr. ________

 

 

 

NOTEIKUMI

bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās
pirmsskolas izglītības iestādēs

 

Vispārīgie jautājumi.

 

 1. Šie noteikumi nosaka kārtību pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.
 2. Pirmsskolas izglītības iestādes var apmeklēt bērni no 1.gada vecuma līdz skolas gaitu sākumam 7 (8) gadi.

   

  Uzskaites organizēšanas un bērnu uzņemšana

  pirmsskolas izglītības iestādē.

   

 3. Pieprasījuma uzskaiti par bērniem pirmsskolas vecumā veido katrā pirmsskolas izglītības iestādē.
 4. Dokumentu noformēšanu pirmsskolas izglītības iestādē veic pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs vai ar rīkojumu apstiprināta pilnvarotā persona.
 5. Vecāku (aizbildņu) iesniegumus ar pieprasījumu uzņemt uzskaitē kārto hronoloģiskā secībā un uzglabā pirmsskolas izglītības iestādes datu bāzē 7 gadus.
 6. Vecāki (aizbildņi) stājoties uzskaitē uz pirmsskolas izglītības iestādi atbildīgai personai iesniedz:
  1. iesniegumu (tajā norādot iesniedzēja un bērna personas kodu, bērna pieraksta un faktisko dzīves vietu)
  2. bērna dzimšanas apliecības kopiju.
 7. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs vai tās pilnvarotā persona dokumentu iesniedzēja klātbūtnē reģistrē iesniegumu un iepazīstina ar šo noteikumu 11., 12., 14., un 18.punktu par ko vecāks (aizbildnis )parakstās. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs vai tās pilnvarotā persona informāciju par pirmsskolas izglītības iestādes datu bāzē esošiem bērniem iesniedz Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļā.
 8. Ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu pirmsskolas izglītības iestādē tiek izveidota komisija vismaz trīs cilvēku sastāvā, kura izskata vecāku (aizbildņu) iesniegumus par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē.
 9. Komisija darbojas visu gadu, izskatot iesniegumus uz vakantām vietām pirmsskolas izglītības iestādē.
 10. Uzņemot bērnus pirmsskolas izglītības iestādē nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus
 11. Uzņemot bērnus pirmsskolas izglītības iestādē, uzņem bērnus iesniegumu reģistrēšanas kārtībā .
 12. Uzņemot bērnus pirmsskolas izglītības iestādē, komisijai ir tiesības priekšroku dod bērniem:
  1. kuru brāļi vai māsas apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi ;
  2. kuru vecāki strādā konkrētajā pirmsskolas izglītības iestādē ;
  3. kuru vecāki strādā Cēsu pilsētas izglītības iestādēs;
  4. kuru vecāki ir ieguldījuši finansu līdzekļus pirmsskolas mācību bāzes uzlabošanā;
 13. Ārpus rindas ir tiesības uzņemt bērnus, kuru vecāki vienojas ar pirmsskolu segt pilnus bērna uzturēšanās izdevumus pirmsskolā ( izņemot pedagogu darba samaksu ), kas tiek aprēķināti pamatojoties uz apstiprināto pirmsskolas iestādes tāmi.
 14. Pirmsskolas izglītības iestādes desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē bērna vecākus (aizbildņus) par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē un termiņu, kādā iesniedzami dokumenti.
 15. Vecāku (aizbildņu) pienākums ir līdz norādītajam termiņam iesniegt pirmsskolas izglītības iestādē sekojošus dokumentus:
  1. iesniegumu par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ;
  2. bērna uzskaites karti (LIIS forma);
  3. medicīnisko karti 026/u vai ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli.
 16. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs vai tās pilnvarotā persona dokumentu iesniedzēju klātbūtnē reģistrē pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņa lietai nepieciešamos dokumentus, kuriem pievieno iepriekš reģistrēto dzimšanas apliecības kopiju.
 17. Izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pieņemot iesniegumu par bērna uzņemšanu pirmsskolas iestādē, neatkarīgi no grupas,kurā uzņem bērnu , iepazīstina vecākus (aizbildņus) ar šādiem dokumentiem:
  1. pirmsskolas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība;
  2. izglītības iestādes nolikums;
  3. izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi;
  4. izglītības iestādes (licencēta) izglītības programma;
  5. licence.
 18. Bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē noformē ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.
 19. Vecāku pienākums iestājoties pirmsskolas izglītības iestādē ir noslēgt vienošanos par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē (vienošanās paraugs Pielikumā Nr.2.).
 20. Katram bērnam tiek iekārtota personas lieta, kurā ir pievienoti šādi dokumenti:
  1. vecāka (aizbildņa) iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē;
  2. dzimšanas apliecības kopija vai noraksts;
  3. citi dokumenti pēc pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojuma.
 21. Ja bērns, kurš apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei, vēlas izstāties no pirmsskolas izglītības iestādes, vecāki (aizbildņi) iesniedz pirmsskolas izglītības iestādei no kuras bērns vēlas izstāties pirmsskolas izglītības iestādes rakstisku apstiprinājumu par iespēju uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē, kurā audzēknis sāks mācības.
 22. Ja bērns, kurš apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības programmas apguvei, izstājas no pirmsskolas izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestāde, kuru viņš apmeklēja, bērna personas lietu kopā ar pavadvēstuli divu nedēļu laikā (pa pastu vai citā garantētā veidā) tai izglītības iestādei, kurā bērns sācis apmācības obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā pamatizglītības programmas apguvei.
 23. Bērna izstāšanos no pirmsskolas izglītības iestādes, norādot izstāšanās iemeslu, noformē ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.
 24. Ja bērns, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi izbrauc (uz laiku) uz citu valsti, vecāki (aizbildņi) iesniedz pirmsskolas izglītības iestādei kuru viņš apmeklējis dokumentus, kuri apliecina bērna izbraukšanu uz citu valsti. Ja bērns izbraucis uz citu valsti (uz laiku līdz vienam gadam) viņš nav svītrojams no bērnu saraksta. Viņa vietā var tikt uzņemts jauns bērns, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu piepildījumam.

 

 

 

Vienošanās
par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē

 

Cēsis _______.gada “___.”_________________

 

Cēsu ___.pirmsskolas izglītības iestāde, reģ. nr. _____________________, adrese __________________________________________, turpmāk tekstā pirmsskolas izglītības iestāde, kuras vārdā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes _____.gada “___.”_______________ sēdes lēmumu (paragrāfs nr. _____, protokols nr. ____) “Par __________________________”, rīkojas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja _________________________________, no vienas puses un___________________, personas kods: ___________________, adrese _________________________________, un _________________________________, personas kods: ___________________, adrese _________________________________, un turpmāk tekstā Vecāki, no otras puses

savstarpēji vienojas un noslēdz šo līgumu par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē, par sekojošo:

 

 1. Pirmsskolas izglītības iestāde no savas puses apņemas:
  1. nodrošina bērnam __________________________________, personas kods: _____________________ vietu pirmsskolas izglītības iestādē līdz _____.gada “___.”______________;
  2. regulāri informēt Vecākus par pirmsskolas izglītības iestādē notiekošo;
  3. nodrošina bērna personības, talantu un fizisko attīstību atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas prasībām;
  4. nodrošināt kvalitatīvu bērna aprūpi, medicīnisko palīdzību un sanitāri higiēniskos apstākļus, piesaistot personālu, ar atbilstošu pedagoģisko un medicīnisko izglītību;
  5. garantē atbilstoši bērnu vajadzībām izstrādātu ēdienkarti;
  6. neizdot bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes personām, kuras nav šīs vienošanās 2.1.punktā norādītās personas;
  7. aprēķināt samaksu par bērna ēdināšanas izdevumiem un daļējiem ēdināšanas sagatavošanas un sakārtošanas izdevumiem pirmsskolas izglītības iestādē, atbilstoši bērna pirmsskolas izglītības iestādes mēneša apmeklējumam;
  8. noslēgt pretenziju “Par parāda piespiedu piedziņu “(veidlapa pielikumā Nr.3) un “Vienošanos par parāda atmaksu “(veidlapa pielikumā Nr.4) ar bērna Vecākiem, ja Vecāki savlaicīgi nav veikuši samaksu par bērna ēdināšanas izdevumiem un daļējiem ēdināšanas sagatavošanas un sakārtošanas izdevumiem pirmsskolas izglītības iestādē
  9. Ja Vecāki šīs Vienošanās 2.3.punktā noteiktajā kārtībā neinformē pirmsskolas izglītības iestādi par bērna neierašanos un tā iemesliem, pirmsskolas izglītības iestāde attiecīgo dienu ieskaita pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumā; kā neattaisnotu kavējumu par ko vecāki maksā;
  10. savlaicīgi informēt Vecākus par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes darba laikā un/vai grafikā.
  11. nekavējoties informēt vecākus, ja bērnam radušies veselības traucējumi .
 1. Vecāki no savas puses apņemas:
  1. par pilnvarotajām personām izņemt bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes noteikt ______________________________;
  2. informēt pirmsskolas izglītības iestādi par izmaiņām bērna veselības stāvoklī, kā arī par tām iedzimtajām un laika gaitā iegūtajām slimībām, kurām ir nepieciešama īpaša uzmanība/aprūpe;
  3. savlaicīgi, t.i., līdz attiecīgās dienas plkst.____ , informēt pirmsskolas izglītības iestādi par bērna neierašanos pirmsskolas izglītības iestādē slimības u.c. iemeslu dēļ;
  4. veikt samaksu par bērna ēdināšanas izdevumiem un daļējiem ēdināšanas sagatavošanas un sakārtošanas izdevumiem pirmsskolas izglītības iestādē Cēsu pilsēta domes lēmumos noteiktajā apmērā
  5. noslēgt ar pirmsskolas izglītības iestādi pretenziju “Par parāda piespiedu piedziņu “ un “Vienošanos par parāda atmaksu”, ja Vecāki savlaicīgi nav veikuši samaksu par bērna ēdināšanas izdevumiem un daļējiem ēdināšanas sagatavošanas un sakārtošanas izdevumiem pirmsskolas izglītības iestādē;
  6. atmaksāt pirmsskolas izglītības iestādei zaudējumus, kurus pirmsskolas izglītības iestādei radījis bērns;
  7. veikt samaksu par bērna ēdināšanas izdevumiem un daļējiem ēdināšanas sagatavošanas un sakārtošanas izdevumiem pirmsskolas izglītības iestādē, ieskaitot naudu pirmsskolas izglītības iestādes norādītās bankas norēķinu kontā, līdz “___” datumam par nākamo mēnesi;
  8. ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus.
 1. Par maksājumu izdarīšanas nokavējumu, pirmsskola ir tiesīga aprēķināt nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas.
 2. Vienošanās stājas spēkā ar _____.gada “___.”_______________ un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
 3. Vienpusēja atkāpšanās no šīs vienošanās ir pieļaujama, ja par to otra puse ir 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdināta.
 4. Strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs vienošanās izpildi puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 5. Šī vienošanās var tikt grozīta vai papildināta pēc pušu vienošanās rakstiskā formā, kas, pēc tās abpusējas parakstīšanas, kļūst par šīs vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
 6. Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens nodots pirmsskolas izglītības iestādei, bet viens- Vecākiem. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

Pirmsskola Vecāki

 

____________________ z.v. _____________________ ___________________

 

Cēsu __.pirmsskolas izglītības iestāde ________________ ________________

Reģ. Nr. _____________ personas kods____________ personas kods____________

Adrese: ________________ adrese __________________ adrese __________________

Banka ___________ _______________________ ________________________

Bankas kods ________ _______________________ ________________________

Konta nr. ___________ ________________________ ________________________

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv