Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

24.10.2002. Domes sēdes lēmumi


PIEŅEMTIE LĒMUMI

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2002.GADA 24.OKTOBRĪ

Protokols Nr.26

Par Cēsu pilsētas domes 2000.gada 9.novembra lēmuma (prot.Nr.24, 9§) 3.punkta un 2000.gada 28.decembra lēmuma (prot. Nr.28, 8§) 3.punkta

atzīšanu par spēku zaudējušiem un zemes gabala Vārnu ielā 24, Cēsīs

lietošanas mērķi

__________________________________________________

Uz zemes gabala Vārnu ielā 24, Cēsīs atrodas garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības bezpeļņas organizācijas ‘’Ozoli C” piederošas būves. Ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 9.novembra lēmuma (prot.Nr.24, 9§) ‘’Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu ēku un būvju Cēsīs, Vārnu ielā 24, reģistrēšanai zemesgrāmatā’’ 3.punktu un 2000.gada 28.decembra lēmuma ‘’Par zemes gabala nomu Cēsīs, Vārnu ielā 24’’ (prot.Nr.28, 8§) 3.punktu zemes gabalam Cēsīs, Vārnu ielā 24, noteikts zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija (071102).

Zemes gabals Cēsīs, Vārnu ielā 24, 2002.gada 29.janvārī reģistrēts zemesgrāmatā uz Latvijas valsts vārda LR Finansu ministrijas personā. Izskatot Valsts akciju sabiedrības ‘’Valsts nekustamā īpašuma aģentūra’’, juridiskā adrese Vaļņu ielā 28, Rīga, iesniegumu (07.10.2002.) par zemes lietošanas mērķa maiņu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 16.oktobra atzinumu Nr.99 (prot.Nr.22), Cēsu pilsētas domen o l e m j:

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2000.gada 9.novembra lēmuma (prot.Nr.24, 9§) ‘’Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu ēku un būvju Cēsīs, Vārnu ielā 24, reģistrēšanai zemesgrāmatā’’ 3.punktu un 2000.gada 28.decembra lēmuma ’’Par zemes gabala nomu Cēsīs, Vārnu ielā 24’’ (prot.Nr.28, 8§) 3.punktu.

 2. Zemes gabalam Vārnu ielā 24, Cēsīs noteikt zemes lietošanas mērķi - satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve –1106).

 

 

Par zemes gabala nomu Cēsīs, Rīgas ielā 14

Izskatījusi SIA “A.ŠMITA FOTO” īpašnieka A.Šmita iesniegumu (Nr.1734/1-11; 03.10.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 17.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.26), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “A.ŠMITA FOTO”, reģ.Nr.950200209, juridiskā adrese Cēsīs, Rīgas ielā 12 par zemes gabalu Cēsīs, Rīgas ielā 14 uz 10 gadiem sākot ar 2002.gada 25.oktobri.

  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 220 m2.

  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu apbūve (0908).

  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības.

  5. Nomnieka tiesības ir izmantot skvēru Rīgas ielā 14 atbilstoši, plānošanas un arhitektūras uzdevumā apbūvei Cēsīs, Lielā Skolas ielā 5, esošajām prasībām.

  6. Nomnieka pienākums ir pilnībā uzturēt skvēru Cēsīs, Rīgas ielā 14.

  7. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

 

Par telpu nomas līguma noslēgšanu Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 19

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 17.oktobra atzinumu (prot. Nr. 26) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Piešķirt nomas telpas Sarmītei Bumbierei, Cēsīs Lielā Katrīnas ielā 19, arhitekta darbnīcas ierīkošanai.

  2. Apstiprināt nomas līgumu ar Sarmīti Bumbieri par nomas telpām Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 19 ar kopējo telpu platību 72.1 m2 ( nomas līgums pielikumā ).

  3. Nomas līgums tiek noslēgts uz vienu gadu.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2001.gada 8.novembra sēdes protokola

izraksta Nr.16 &2 atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 17.oktobra atzinumu (prot. Nr. 26) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes sēdes protokola izrakstu Nr.16 &2 no 2001.gada 8.novembra par nomas līguma apstiprināšanu Lanai Prjalkinai Cēsīs, Caunas ielā 8.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.8 ‘’Par sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanu un attīrīšanu’’

Pamatojoties uz likumu ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļas 16.apakšpunktu un 43.panta 1.daļas 6.apakšpunktu, Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu ’’Noteikumi par piesārņojošo vielu emulsiju ūdenī’’ 35.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 17.10.2002. atzinumu (protokols Nr. 26), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.8 ‘’Par sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanu un attīrīšanu’’ saskaņā ar pielikumu

 

 

Par Cēsu pilsētas ārkārtas domes sēdes

2002.gada 5.sepembra (protokola Nr. 21) lēmuma ‘’Par atklāta konkursa iepirkuma komisijas apstiprināšanu ‘’Sporta kompleksa būvniecība Cēsīs, Leona Paegles ielā 1’’ ‘’ komisijas sastāva papildināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 17.oktobra atzinumu (prot. Nr. 26) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Papildināt iepirkuma komisijas sastāvu atklātam konkursam ‘’Sporta kompleksa būvniecība Cēsīs, Leona Paegles ielā 1’’ ar komisijas locekli

 • Jāni ZLAUGOTNI – Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritoriālās plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju.

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 20a,

nodošanu privatizācijai

Pamatojoties Latvijas Republikas 17.02.1994 likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (prot. Nr.14, 16.10.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Cēsīs, Palasta ielā 20a, kas sastāv no palīgēkas – jaunbūves, kadastra apzīmējums 4201-005-1619-002.

  2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs – J.Beikmanis).

 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18,

privatizācijas projekta apstiprināšanu

Pamatojoties Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 22.08.2002 sēdes protokola Nr. 20, paragrāfu Nr. 9 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18, nodošanu privatizācijai’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (protokola Nr. 14, 16.10.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt SIA ‘’Krāčupe’’, PVN reģ. Nr. 44103007982, iesniegto nekustamā īpašuma Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18, privatizācijas projektu, saskaņā ar pielikumu, Nr.3, ar šādiem nosacījumiem:

   1. grozīt 12.punktu, nosakot, ka maksāšanas līdzekļi ēkai ir 50% apmērā no ēkas pirkuma cenas lati un 50% apmērā no ēkas pirkuma cenas privatizācijas sertifikāti.

  2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 18, nosacīto cenu Ls 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši lati), t.sk., ēkai –

   Ls 7000,00 (septiņi tūkstoši lati) un zemei – Ls 8000,00 (astoņi tūkstoši lati).

  3. Apstiprināt nekustamā īpašuma privatizācijas metodi – pārdošana, privatizācijas paņēmiens – pārdošana ar tūlītēju samaksu.

  4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai ( priekšsēdētājs – J.Beikmanis).

 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 18a privatizāciju

Pamatojoties Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 13.06.2002. sēdes protokola Nr. 15, paragrāfu Nr. 59 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 18a, nodošanu privatizācijai’’, 12.09.2002. sēdes protokola Nr. 22, paragrāfu Nr. 10 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 18a, privatizācijas projekta apstiprināšanu’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (prot. Nr. 14, 16.10.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Slēgt pirkuma līgumu ar Vitāliju LOČMELI, par nekustamo īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 18a, kas sastāv no palīgēkas – jaunbūves, kadastra apzīmējums Nr. 4201 005 1624 002.

 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 18a, pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu

 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs J.Beikmanis).

 

 

Par zemesgabala Cēsīs, Saulrītu ielā 3,

nodošanu privatizācijai

Pamatojoties Latvijas Republikas 17.02.1994 likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (prot. Nr.14, 16.10.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot privatizācijai zemesgabalu Cēsīs, Saulrītu ielā 3, kas sastāv no zemesgabala 1744 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201-004-0625. Uz zemesgabala atrodas ēkas un būves, kas nav reģistrētas zemesgrāmatā, un, kuru tehniskais stāvoklis neļauj tās ekspluatēt.

  2. Noteikt, ka uz zemesgabala esošās ēkas un būves, iepriekš izstrādājot atbilstošu projektu, ir jānojauc vai pilnībā jārekonstruē.

  3. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs – J.Beikmanis).

 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Saulrītu ielā 21,

nodošanu privatizācijai

Pamatojoties Latvijas Republikas 17.02.1994 likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (prot. Nr.14, 16.10.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Cēsīs, Saulrītu ielā 21, kas sastāv no zemesgabala 3822 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201-004-0618, un vienas pamatceltnes – katlu mājas.

  2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs – J.Beikmanis).

 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Gaujas ielā 21a,

nodošanu privatizācijai

Pamatojoties Latvijas Republikas 17.02.1994 likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (prot. Nr.14, 16.10.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Cēsīs, Gaujas ielā 21a, kas sastāv no zemesgabala 980 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201-007-1005, un vienas nedzīvojamās ēkas – katlu mājas, kadastra apzīmējums 4201-007-1005-001 un vienas inženierbūves, kadastra apzīmējums 4201-007-1005-051.

  2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs – J.Beikmanis).

 

 

 

Par dzelzceļa pievadu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18a, kadastra apzīmējums 4201-503-0045; zemesgabalu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 17a, kadastra Nr. 4201-003-0165; zemesgabalu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 17a, nodošanu privatizācijai

__________________________________


Pamatojoties Latvijas Republikas 17.02.1994 likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (prot. Nr.14, 16.10.2002.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot privatizācijai šādus nekustamo īpašumus kā vienotu privatizācijas objektu: dzelzceļa pievadu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18a, kadastra apzīmējums 4201-503-0045; zemesgabalu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 17a, kadastra Nr. 4201-003-0165; zemesgabalu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 17a, kadastra Nr. 4201-003-0168.

  2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.janvāra lēmumu (protokols Nr. 2, paragrāfs Nr. 24) ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18a, nodošanu privatizācijai’’.

  3. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs - J.Beikmanis).

 

 

Par Cēsu Kultūras centra kolektīva

“Cēsu bigbends” finansēšanu 2003.gadā

Pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra direktores I.Grozas iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.10.2002.,prot.Nr.23) atzinumu, un domes Finansu komitejas (17.10.2002.,prot.Nr.27) atzinumu, Cēsu pilsētas domes nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu Kultūras centra kolektīva “Cēsu bigbends” finansējumu Ls 1513.08 (viens tūkstotis pieci simti trīspadsmit lati un 8 santīmi).

  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) iekļaut 2003.gada Cēsu pilsētas domes pamatbudžeta sadaļā “Kultūras pasākumi” (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250) “Cēsu bigbends” 2003.gada koncertdarbība Ls 1513.08 (viens tūkstotis pieci simti trīspadsmit lati un 8 santīmi), kolektīva sniegtā pakalpojuma apmaksai.

    

  3. Uzdot Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai saskaņot kolektīva “Cēsu bigbends” 2003.gada koncertsezonas repertuāru un koncertkalendāru ar Cēsu pilsētas domes kultūras padomi 15.11.2002.

 

 

Par “Nolikuma par inventarizācijas norises kārtību

Cēsu pilsētas domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs” apstiprināšanu

_______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (17.10.02. protokols Nr.27) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt “Nolikumu par inventarizācijas norises kārtību Cēsu pilsētas domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs”. Nolikums pielikumā

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2000.lēmumā “Par Cēsu pilsētas sporta skolas štatu saraksta apstiprināšanu”

_____________________________________

Pamatojoties Sporta skolas direktora iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.10.2002.prot.Nr.23) un Finansu komitejas(17.10.2002.prot.Nr.27) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 25.05.2000.lēmumā “Par Cēsu pilsētas sporta skolas štatu saraksta apstiprināšanu “ šādus grozījumus:

  1. Ar 2002.gada 31.decembri likvidēt Cēsu pilsētas sporta skolā amata vienību – strādnieks

  2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolas direktoram M.Niklasam likumdošanā noteiktajā kārtībā brīdināt darbinieku, kurš izpilda strādnieka pienākumus.

 

 

Par finansējuma piešķiršanu Cēsu sporta skolai

______________________________________

Pamatojoties uz Sporta skolas direktora iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.10.2002.prot.Nr.23) un Finansu komitejas(17.10.2002.prot.Nr.27.) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt Ls 400,00 (četri simti lati) Cēsu pilsētas sporta skolai skolas 50 gadu pastāvēšanas jubilejas organizēšanai no Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā sporta pasākumiem plānotajiem nesadalītajiem līdzekļiem ( valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120).

 

 

 

Par Cēsu pilsētas p/u “Dzīvokļu pārvalde” veicamo darbu finansēšanu

________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas p/u “Dzīvokļu pārvalde” iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumiem (3.10.2002. prot. Nr.26 un 17.10.2002., prot. Nr.27), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Uzdot Cēsu pilsētas p/u “Dzīvokļu pārvalde” veikt dūmvadu remontu darbus ēkām Cēsīs Rīgas ielā 20 par Ls 1581,19 un Rīgas ielā 38 par Ls 526,41, kopsummāpar Ls 2107,60 (divi tūkstoši viens simta septiņi lati 60 santīmi). Darbus finansēt no pamatbudžeta līdzekļiem – Ls 1350 no dzīvokļu un komunālajā sadaļā plānotā līdzfinansējuma autobusu pieturu pamatnes sagatavošanai un speciālā budžeta līdzekļiem – Ls 757,60 dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.

 

2. Veikt balkona remontu ēkai Cēsīs, Gaujas ielā 22 parLs 218,52 (divi simti astoņpadsmit lati 52 santīmi) no speciālā budžeta ieņēmumiem par reklāmas eksponēšanu.

 

Par Cēsu pilsētas domes

2002.gada pamatbudžeta grozījumiem

______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 17. oktobra Finansu komitejas atzinumu ( prot. Nr.27), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Veikt Cēsu pilsētas domes 2002.gada pamatbudžeta grozījumus atbilstoši pielikumam

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

_____________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” un Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra lēmumu “Par vienošanās ar DanLat Group Latvija SIA apstiprināšanu”, un 2002.gada 22.februāra Vienošanos, kas noslēgta starp Cēsu pilsētas domi un SIA”DanLat Group Latvija”, un Finansu komitejas atzinumu (17.10.2002., prot.Nr.27), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Grozīt 2002.gada 22.februārī Vienošanās, kas noslēgta starp Cēsu pilsētas domi un SIA”DanLat Group Latvija” punktu 1.1. nosakot darbu izpildes termiņu 2002.gada 20.novembri.

 2. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot attiecīgus grozījumus pie Vienošanās. Grozījumi – pielikumā

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv