Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

16.01.2003. Domes sēdes lēmumi


 

Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 16.janvārī (prot.Nr.1)
pieņemtie lēmumi

 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 20a,
privatizācijas projekta apstiprināšanu

_____________________________________________________

Pamatojoties Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 24.10.2002. sēdes protokola Nr. 26, paragrāfu Nr. 7 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 20a, nodošanu privatizācijai’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (prot. Nr. 1, 03.01.2003., prot.Nr.3, 15.01.2003.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 20a, kas sastāv no palīgēkas – jaunbūves, kadastra apzīmējums 4201 005 1619 002, turpmāk tekstā - nekustamais īpašums, privatizācijas projektu saskaņā ar pielikumu
  2. Apstiprināt nekustamā īpašuma cenu Ls 2600,00 (divi tūkstoši seši simti lati). Maksāšanas līdzekļi 100% privatizācijas sertifikāti.
  3. Apstiprināt nekustamā īpašuma privatizācijas metodi – pārdošana, privatizācijas paņēmienu – pārdošana ar tūlītēju samaksu.
  4. Apstiprināt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Haraldam HARTMANIM, kurš ir zemesgabala Cēsīs, Palasta ielā 20, t.i., uz kura atrodas nekustamais īpašums, īpašnieks.
  5. Noteikt, ka nekustamā īpašuma pircējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai, Ls 61,29 apmērā, saskaņā ar pielikumu
  6. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai ( priekšsēdētājs - J.Beikmanis).

 

 

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Gaujas ielā 21a,
privatizācijas projekta apstiprināšanu

_____________________________________________________

Pamatojoties Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 24.10.2002. sēdes protokola Nr. 26, paragrāfu Nr. 12 ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Gaujas ielā 21a, nodošanu privatizācijai’’ un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (prot. Nr.1, 03.01.2003.), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt SIA ‘’VINNIS’’, reģ. Nr. 410301272, iesniegto nekustamā īpašuma Cēsīs, Gaujas ielā 21a, kas sastāv no zemesgabala 980 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201-007-1005, vienas nedzīvojamās ēkas – katlu mājas, kadastra apzīmējums 4201-007-1005-001, un vienas inženierbūves, kadastra apzīmējums Nr. 4201-007-1005-051, privatizācijas projektu, saskaņā ar pielikumu
  2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Cēsīs, Gaujas ielā 21a, nosacīto cenu Ls 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti lati), t.sk., zemesgabalam Ls 1100,00 (viens tūkstotis viens simts lati) un nedzīvojamai ēkai – katlu mājai un inženierbūvei – Ls 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti lati). Maksāšanas līdzekļi 100% lati.
  3. Apstiprināt nekustamā īpašuma privatizācijas metodi – pārdošana, privatizācijas paņēmienu – pārdošana ar tūlītēju samaksu.
  4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai ( priekšsēdētājs - J.Beikmanis).

 

 

Par adrešu piešķiršanu vēsturiskā zemes gabala “Kalna Pipari” daļām

_____________________________________________________

 

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 7.jūnija atzinumu Nr.122 (prot.nr.9) un 1998.gada 3.decembra atzinumu Nr.447 (prot.nr.22) uz vēsturisko zemes gabalu “Kalna Pipari” atjaunotas īpašuma tiesības Vijai Bērziņai.

Pēc 1940.gada zemes gabals, izveidojot Dzirnavu, Gaujaslīču un Upes ielas, sadalīts četros atsevišķos zemes gabalos, kuriem piešķiramas patstāvīgas adreses. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 10.janvāra atzinumu Nr.5 (prot.nr.2), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Vēsturiskā zemes gabala “Kalna Pipari” daļai, kuru atdala Dzirnavu un Upes ielas, piešķirt jaunu adresi Upes iela 1, Cēsis (kad.nr.4201-001-0105); zemes gabala platība 68186 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
 2. Vēsturiskā zemes gabala “Kalna Pipari” daļai starp Upes un Dzirnavu ielām, piešķirt jaunu adresi Upes iela 2, Cēsis (kad.nr.4201-001-0127); zemes gabala platība 1217 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
 3. Vēsturiskā zemes gabala “Kalna Pipari” daļai, kuru atdala Upes iela, piešķirt adresi Upes iela 4, Cēsis (kad.nr.4201-001-0126); zemes gabala platība 1381 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
 4. Vēsturiskā zemes gabala “Kalna Pipari” daļai, kuru atdala Gaujaslīču un Dzirnavu ielas, piešķirt adresi Dzirnavu iela 50, Cēsis (kad.nr.4201-001-0129); zemes gabala platība 90757 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu.

 

 

 

 

Par adreses maiņu zemes gabala Jurģu ielā 2, Cēsīs, daļai

_____________________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.68 uz Ārijas Freimanes, Jura Mazapša, un Egīla Mazapša, nostiprināts zemes gabals Jurģu ielā 2, Cēsīs. Šis zemes gabals sastāv no divām atsevišķām daļām, no kurām viena atrodas ielas pāra numuru pusē, otra nepāra numuru pusē.

Zemes gabals Jurģu ielas pāra numuru pusē ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 22.augusta lēmuma 26§ (prot.Nr.20) “Par zemes ierīcības projekta – parcelācijas – apstiprināšanu zemes gabalam Cēsīs, Jurģu ielā 2” sadalīts divdesmit trijos atsevišķos zemes gabalos, no kuriem vienam saglabāta adrese Jurģu ielā 2, Cēsīs. Veicot zemes gabalu atsevišķo plānu izgatavošanu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.384 “Adresācijas noteikumi”, zemes gabalam Jurģu ielas nepāra numuru pusē piešķirama patstāvīga adrese.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 10.janvāra atzinumu Nr.4 (prot.nr.2), Cēsu pilsētas dome n o l e m j: 

 1. Mainīt adresi zemes gabala Jurģu ielā 2, Cēsīs, daļai Jurģu ielas nepāra numuru pusē (kad.nr.4201-08-1001), piešķirot tai jaunu adresi Jurģu iela 5, Cēsis;
 2. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 28421 m2;
 3. Apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības namīpašums; zemes gabalu šķērso elektropārvades līnija un maģistrālais kanalizācijas vads;
 4. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) – 5574 m2, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 22847 m2.

  

 

Par adreses maiņu un zemes piešķiršanu lietošanā Birzes ielā 37, Cēsīs

_____________________________________________________

 

Ar Cēsu pilsētas TDP izpildkomitejas 1987.gada 8.decembra lēmumu Nr.89 Cēsu teritoriālā vispārējā celtniecības tresta garāžu kooperatīvam “Gaujaslīči” garāžu projektēšanai piešķirts zemes gabals 0.3 ha platībā 21.jūlija (tagad Lenču) ielas rajonā. Ar Cēsu pilsētas TDP izpildkomitejas 1989.gada 11.jūlija lēmumu Nr.49 šis zemes gabals piešķirts garāžu celtniecībai ar adresi Cēsīs, Lenču ielā 44d, platība 0,34 ha. Garāžu kooperatīva patreizējais nosaukums – garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība bezpeļņas organizācija “GAUJASLĪČI 1”.

Veicot pilsētas zemes ierīcības projekta izstrādi zemes masveida kadastrālās vērtēšanas reģistra izveidošanai, konstatēts, ka zemes gabalam, uz kura atrodas garāžas, ir pieeja no Birzes ielas, bet tas nerobežojas ar Lenču ielu, un zemes gabals kadastra reģistrā reģistrēts ar adresi Birzes ielā 37, Cēsīs.

Saskaņā ar likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3.janvāra atzinumu Nr.1 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Mainīt adresi garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības bezpeļņas organizācijas “GAUJASLĪČI 1” garāžu ēkām Lenču ielā 44d, Cēsīs, piešķirot tām jaunu adresi Birzes ielā 37, Cēsīs;
 2. Piešķirt garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai bezpeļņas organizācijai “GAUJASLĪČI 1”, juridiskā adrese Cēsīs, Lenču iela 44b-2, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu BIRZES IELĀ 37, CĒSĪS (kad.nr.4201-002-0107);
 3. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 5077 m2;
 4. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1106 – transportlīdzekļu garāžu apbūve);
 5. Pieņemt zināšanai, ka minētais zemes gabals atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Lenču ielā 8, 133F, kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja Latvijas valstij Kara ministrijas personā.

 

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu
ēku un būvju Cēsīs, Birzes ielā 37
reģistrēšanai zemesgrāmatā

_____________________________________________________

Izskatījusi garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības BO “GAUJASLĪČI 1” (reģ.Nr.2332/1-11; 27.12.2002.) iesniegumu, pamatojoties uz “Grozījumiem likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Nosacītajam zemes gabalam Cēsīs, Birzes ielā 37, uz kura atrodas garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai BO “GAUJASLĪČI 1”, reģ.Nr.410302417, juridiskā adrese Cēsīs, Lenču ielā 44b-2, piederošās ēkas un būves, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-502-0024 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
 2. Zemes gabala platība 5077 m2.
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1106 – transportlīdzekļu garāžu apbūve).
 4. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabalu Cēsīs, Birzes ielā 37, pilsētas pašvaldībā bijušo zemes īpašnieku vai mantinieku zemes pieprasījumi nav reģistrēti.

 

 

 

Par grozījumiem 2002.gada 23.maija
lēmumā “Par zemes gabala nomu
Cēsīs, Birzes ielā 37”

_____________________________________________________

Izskatījusi garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības BO “GAUJASLĪČI 1” iesniegumu (Nr.2332/1-11; 27.12.2002.) un pamatojoties uz VZD veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Grozīt 2002.gada 23.maija lēmuma “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Birzes ielā 37” 2.punktu un izteikt to šādi:

   2.Iznomājamā zemes gabala kopplatība 5077 m2.

  2. Grozīt 2002.gada 23.maija lēmuma “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Birzes ielā 37” 3.punktu un izteikt to šādi:

   3. Zemes gabala lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1106 – transportlīdzekļu garāžu apbūve).

  3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītājas p.i.A.Zerne) sagatavot atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_____________________________________________________

Ar 2002.gada 17.septembra nodošanas – pieņemšanas aktu Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam “Dzīvokļu pārvalde” nodota ēka Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 19. Tā atrodas uz bijušo īpašnieku vai to mantinieku nepieprasīta zemes gabala ar vēsturisko adresi Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 11.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 1.daļas 6.punktu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.decembra atzinumu Nr.109 (prot.nr.26), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 19 (kad.nr.4201-005-2804), kas sastāv no zemes gabala ar platību 416 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, vienas dzīvojamās ēkas un vienas saimniecības ēkas, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Apgrūtinājumi – zemes gabalā atrodas sakaru kabelis gruntī un elektropārvades gaisvadu līnijas;
 3. Zemes lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 208 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 208 m2.

 

 

Par apgrūtinājumiem zemes gabalam Stacijas laukums Cēsīs

_____________________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 22.augusta lēmuma 31§ (prot.Nr.20) nolemts reģistrēt zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu zemes gabalu – Stacijas laukumu Cēsīs. Lai reģistrētu zemesgrāmatā apgrūtinājumus minētajam zemes gabalam, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.decembra atzinumu Nr.108 (prot.nr.26), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Noteikt zemes gabalam Stacijas laukums Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1315) apgrūtinājumus – uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas būves Stacijas laukumā 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, un būves Stacijas laukumā 5 daļas – kāpnes; zemes gabala robežās atrodas sakaru kabeļi gruntī, elektropārvades kabeļi, elektrosadales skapji un ielas apgaismojuma līnijas ar gaisvadu kabeļiem un kabeļiem gruntī.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.janvāra lēmuma 19§ (prot.Nr.2)
atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala
Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 20, Cēsīs lietošanas mērķi

_____________________________________________________

Izskatot Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas 2003.gada 7.janvāra sēdes protokolu Nr.2 ar ierosinājumu pilsētas zemes komisijai pārskatīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 20, Cēsīs, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 10.janvāra atzinumu Nr.2 (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome n o l e m j: 

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.janvāra lēmuma 19§ (prot. Nr.2) ‘’Par zemes gabala Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 20, lietošanas mērķi’’.
 2. Zemes gabalam Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 20, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0806) noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpniecības objekti (noliktavu apbūve - 1002).

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2001.gada 24.maija lēmuma (prot.Nr.6, 14§) 3.punkta
atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala
Vaļņu ielā 29/31, Cēsīs lietošanas mērķi
_____________________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 24.maija lēmuma (prot.Nr.6, 14§) ‘’Par zemes gabala nomu Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31’’ 3.punktu zemes gabalam Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31 noteikts zemes lietošanas mērķis – rūpniecisko objektu apbūve (101202).

Izskatot zemnieku saimniecības ‘’Kliģeni’’, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.950100708, juridiskā adrese Ābolu ielā 12, Cēsīs, iesniegumu (reģ.Nr.43/1-11; 08.01.2003.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Vaļņu ielā 29/31, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 10.janvāra atzinumu Nr.3 (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2001.gada 24.maija lēmuma (prot.Nr.6, 14§) ‘’Par zemes gabala nomu Cēsīs, Vaļņu ielā 29/31’’ 3.punktu.
 2. Zemes gabalam Vaļņu ielā 29/31, Cēsīs noteikt zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecība (0103) –1099 m², sabiedriskas nozīmes objekti (0910) - 878 m², darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 220 m².

 

 

Par atvaļinājuma grafiku Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (09.01.2003., prot.Nr. 1 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2003.gada atvaļinājuma grafiku Cēsu pilsētas izglītības iestādēs:

4.pirmsskolas izglītības iestāde no 1.jūlija līdz 25.augustam (ieskaitot).

3.pirmsskolas izglītības iestāde no 2.jūnija līdz 29.jūlijam (ieskaitot).

1.pirmsskolas izglītības iestāde no 2.jūnija līdz 30.jūnijam (ieskaitot) un no 30.jūlija līdz 28.augustam (ieskaitot) .

5.pirmsskolas izglītības iestāde no 2.jūnija līdz 30.jūnijam (ieskaitot) un no 30.jūlija līdz 28.augustam (ieskaitot).

Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde no 25.jūnija līdz 19.augustam(ieskaitot).

2. Atzīt 2000.gada 23.novembra domes lēmumu (&38, prot.Nr.26) “ Par atvaļinājuma grafiku Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs “ par spēku zaudējušu.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas Vecāku domes nolikuma apstiprināšanu

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (09.01.2003., prot.Nr. 1 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas Vecāku domes nolikumu, saskaņā ar pielikumu

 

 

 

 

Par ēkas Cēsīs, Lauku ielā 10 nojaukšanu

_____________________________________________________

Pamatojoties uz LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas būvvaldes 2003.gada 10.janvāra sēdes atzinumu (prot. Nr. 1, punkts Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj: 

 1. Atļaut Gintam OZOLAM nojaukt īpašumā esošo dzīvojamo ēku Lauku ielā 10, Cēsīs līdz 2003.gada 5.maijam.
 2. Dzīvojamās ēkas nojaukšanai izstrādāt nojaukšanas darbu projektu, kura sastāvā paredzēt:

  2.1.nojaukšanas darbu tehnoloģisko aprakstu;

  2.2.drošības pasākumu risinājumu.

 3. Nojaukšanas darbu projektu saskaņot ar:

  3.1.Valmieras reģionālās vides pārvaldes Cēsu nodaļas vadītāju G.Ģeidu;

   1. Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.Mercu;
   2. Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāja vietnieku J.Zlaugotni.

 

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.06.2002. lēmumā
“Par “Nolikuma par ziedojumu urnu lietošanu,
ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu” apstiprināšanu”

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (09.01.2003. protokols Nr.01) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Grozīt Cēsu pilsētas domes 13.06.2002. lēmuma “Par “Nolikuma par ziedojumu urnu lietošanu, ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu” apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.15 §51) 3. un 4. punktus un izteikt šādā redakcijā:

“3. Termiņu ziedojumu urnu izmantošanai ziedojumu vākšanai Cēsu Livonijas ordeņa pils konservācijas darbiem noteikt līdz 2003.gada 31.decembrim.

4. Noteikt par atbildīgo personu ziedojumu vākšanai ar ziedojumu urnām – Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Jāni Rozenbergu

 

 

 

Par Cēsu pilsētas 1.pamatskolas ēkas
Gaujas ielā 17, Cēsīs vērtības palielināšanu

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (09.01.2003. protokols Nr.01) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) pēc stāvokļa uz 2002.gada 20.decembri norakstīt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas 1.pamatskolas ēkas Gaujas ielā 17, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2002.gada 01.decembri par LVL 54729,17 (piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi lati, 17 santīmi), t.sk.:

  1. LVL 53001,02 (piecdesmit trīs tūkstoši viens lats, 02 santīmi) – Cēsu pilsētas domes ieguldījums;
  2. LVL 1728,15 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit astoņi lati, 15 santīmi) – Cēsu pilsētas 1.pamatskolas ieguldījums mācību ēkas savienojošās daļas rekonstrukcijā.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas 2.pamatskolas ēkas
Bērzaines ielā 4, Cēsīs vērtības palielināšanu

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (09.01.2003. protokols Nr.01) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) pēc stāvokļa uz 2002.gada 20.decembri norakstīt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas 2.pamatskolas ēkas Bērzaines ielā 4, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2002.gada 01.decembri par LVL 79418,84 (septiņdesmit deviņi tūkstoši četri simti astoņpadsmit lati, 84 santīmi) par veiktajiem siltumapgādes rekonstrukcijas tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

 

 

Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas
Noras ielā 15, Cēsīs vērtības palielināšanu

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (09.01.2003. protokols Nr.01) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) pēc stāvokļa uz 2002.gada 20.decembri norakstīt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Noras ielā 15, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2002.gada 01.decembri par LVL 27642,13 (divdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit divi lati, 13 santīmi) par veiktajiem tehniskajiem uzlabojumiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

 

 

Par Cēsu pilsētas 2.vidusskolas ēkas
Valmieras ielā 19, Cēsīs vērtības palielināšanu
_____________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (09.01.2003. protokols Nr.01) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) pēc stāvokļa uz 2002.gada 20.decembri norakstīt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas 2.vidusskolas ēkas Valmieras ielā 19, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2002.gada 01.decembri par LVL 21334.39 (divdesmit viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit četri lati, 39 santīmi) par veiktajiem virtuves bloka rekonstrukcijas darbiem.

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas
Zirņu ielā 23, Cēsīs vērtības palielināšanu

_____________________________________________________


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (09.01.2003. protokols Nr.01) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) pēc stāvokļa uz 2002.gada 20.decembri norakstīt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Zirņu ielā 23, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2002.gada 01.decembri par LVL 11371,91 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens lats, 91 santīms) par veiktajiem jumtu ieseguma rekonstrukcijas darbiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

 

 

Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas
Briežu ielā 7, Cēsīs vērtības palielināšanu

_____________________________________________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (09.01.2003. protokols Nr.01) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) pēc stāvokļa uz 2002.gada 20.decembri norakstīt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Briežu ielā 7, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2002.gada 01.decembri par LVL 24307,04 (divdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņi lati, 04 santīmi) par veiktajiem siltumapgādes rekonstrukcijas darbiem ēkas energoefektivitātes palielināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

 

 

 

Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijas ēkas
Pūces ielā 2, Cēsīs vērtības palielināšanu

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (09.01.2003. protokols Nr.01) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) pēc stāvokļa uz 2002.gada 20.decembri norakstīt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijas ēkas Pūces ielā 2, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2002.gada 01.decembri par LVL 10569,00 (desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi lati, 00 santīmi), t.sk.:

  1. LVL 4000,00 (četri tūkstoši lati, 00 santīmi) – Cēsu pilsētas domei piešķirtās valsts mērķdotācijas ieguldījums;
  2. LVL 6569,00 (seši tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi lati, 00 santīmi) – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijas ieguldījums ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

 

 

Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas ēkas
Raunas ielā 7, Cēsīs vērtības palielināšanu

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (09.01.2003. protokols Nr.01) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) pēc stāvokļa uz 2002.gada 20.decembri norakstīt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un palielināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas ēkas Raunas ielā 7, Cēsīs atlikušo vērtību pēc stāvokļa uz 2002.gada 01.decembri par LVL 26647.11 (divdesmit seši tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi lati, 11 santīmi) par veiktajiem tualetes telpu un renovācijas darbiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā un uzturēšanas izdevumu samazināšanā.

 

 

 

 

 

Par pamatlīdzekļa –
Bērnu rotaļu laukuma Maija parkā Lenču ielā 4c, Cēsīs izveidošanu

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (09.01.2003. protokols Nr.01) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 13.06.2002. lēmumu “Par veicamo darbu apstiprināšanu no Valsts Kases ilgtermiņa aizdevuma” un veiktajiem ieguldījumiem Bērnu rotaļu laukuma Maija parkā Lenču ielā 4c, Cēsīs izveidošanā:

 1. Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) pēc stāvokļa uz 2002.gada 20.decembri norakstīt no konta “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” un uzņemt grāmatvedības uzskaitē kontā “Pārējie pamatlīdzekļi” izveidoto pamatlīdzekli - Bērnu rotaļu laukumu Maija parkā Lenču ielā 4c - LVL 56481,16 (piecdesmit seši tūkstoši četri simti astoņdesmit viens lats, 16 santīmi) vērtībā;
 2. Pamatojoties uz LR MK 06.03.2001. noteikumiem Nr.96 “Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem” noteikt pamatlīdzeklim lietderīgās lietošanas laiku 5 gadi un nolietojuma normu 20% gadā.

 

 

 

Par papildus finansējuma plānošanu
kultūras pasākumiem( valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250)
_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 09.01.2003. prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Lai apmaksātu A.S.F.”LATVIJAS FILHARMONIĶI” 2002.gada 26.decembra rēķinu Nr.2002-12-28 par ziemassvētku koncertu, Cēsu pilsētas domes 2003.gada pamatbudžeta sadaļā Kultūras pasākumi( valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250), izdevumu kodā 1400 “ Pakalpojumu apmaksa” iekļaut Ls 200,00 ( divi simti lati).

 

 

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projektos 2003.gadā
_____________________________________________________

Pamatojoties uz dažādu fondu sniegto apstiprinājumu par iesniegto projektu atbalstīšanu 2003.gadā, domes Attīstības nodaļas speciālistu ierosinājumu un domes Finansu komitejas atzinumu (9.01.2003., prot. Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Pieņemt zināšanai, ka 2003.gadā ir atbalstīti Cēsu pilsētas domes iesniegtie projekti:

1.1.Izglītotas pašvaldības un uzņēmēji ceļā uz

Eiropas Savienību EUR 15226;

1.2.PIPE, Latvija EUR 85 317.00;

1.3.Baltijas Apmeklētāju Centri LAT EUR 85317;

 

2. Paredzēt līdzfinansējumu apstiprināto projektu realizācijai no 2003.gada Cēsu pilsētas domes budžeta līdzekļiem:

2.1.Izglītotas pašvaldības un uzņēmēji ceļā uz

Eiropas Savienību LVL 2387.73;

2.2.PIPE, Latvija LVL 4950.10;

2.3.Baltijas Apmeklētāju Centri LAT LVL 12549.30.

 

3. Pieņemt zināšanai, ka 2003.gadā var tikt atbalstīti Cēsu pilsētas domes iesniegtie projekti, kuru realizācijai pašvaldība ir garantējusi līdzfinansējumu:

3.1.Pašvaldības darbinieku izglītošana ES reģionālās

politikas jautājumos LVL 590.00 ;

3.2.Pils projekta sagatavošana programmai “Kultūra 2000” LVL 2950.00;

3.3.Mājsaimniecību bīstamo atkritumu savākšanas punkta

izveide Cēsu pilsētā LVL 966.00;

3.4.Zināšanas par Cēsu pilsētas vides un kultūrvēsturiskajām

vērtībām-ieguldījums pilsētas attīstībā LVL 1419.00;

3.5.Cēsu pils parka nogāžu nostiprināšana un apzaļumošana LVL 8133.00;

 

3.6.Mīļdzīvnieciņu apglabāšanas vietas ierīkošana

pilsētas teritorijā LVL 1833.00;

3.7.Bioloģiski noārdāmo –zaļo atkritumu apsaimniekošanas

modeļa izstrāde un ieviešana LVL 3484.00;

3.8.Zaļā koridora atjaunošana Cēsu pilsētā $ 366.00;

3.9.Teritorijas sakopšana Valmieras ielas avotiņa apkārtnē $ 788.00.

 

 

Par uzskaitītās siltumenerģijas norēķinu starpības laika periodā no 1999.gada 1.maija līdz 2001.gada 1.februārim atgriešanu Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Dzīvokļu pārvalde”

_____________________________________________________

Pamatojoties uz 2001.gada 13.novembra Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmumā “Dzīvokļu pārvalde” un pamatojoties uz Cēsu pašvaldības bezpeļņas organizācijas “Dzīvokļu pārvalde” priekšnieka Ģ.BEIKMAŅA iesniegumu, domes Finansu komitejas atzinumu (9.01.2003., prot. Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Atzīt, ka norēķinu starpība ir radusies tādēļ, ka:

  1. 1999.g./2000.g. apkures sezonā p/u ”Cēsu siltumtīklu uzņēmums” ir piestādījis rēķinus par patērēto siltumenerģiju pēc siltummērītāju, kuri atrodas ārpus dzīvojamām mājām, rādījumiem Gcal, bet savukārt p/u “Dzīvokļu pārvalde” maksājumus no iedzīvotājiem iekasēja pēc apstiprinātā tarifa saskaņā ar 1999.gada 22.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.312 “Par Cēsu pilsētas iedzīvotāju nodrošināšanu ar karsto ūdeni, beidzoties apkures sezonai”, 1999.gada 27.maija lēmumu Nr.440 “Par siltumenerģijas zudumu noteikšanu un apmaksu ēku karstā ūdens apgādes sistēmās vasaras periodā”, 1999.gada 23.septembra lēmumu Nr.669 “Par siltumapgādes un karstā ūdens tarifiem 1999./2000.gada apkures sezonā”;
  2. tikai ar 2000.gada 27.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par karstā ūdens centralizētās piegādes norēķiniem”(sēdes protokols Nr.2, & 3) apstiprināts, ka ar 2000.gada 1.februāri vidējais sagatavotā karstā ūdens daudzums un ražošanā patērētā siltumenerģija tiek noteikta pēc ultraskaņas skaitītāju rādītājiem ūdens sagatavošanas vai centrālās sadales un siltuma individuālās uzskaites punktos un noteikta atbilstoša norēķinu kārtība.

 

2.Grozīt 2001.gada 24.maija sēdes protokola Nr.6 &30 “Par siltumapgādes norēķiniem” 2.punktu šādi:

“2.Pieņemt zināšanai, ka savstarpējos norēķinos par ūdens uzsildīšanu starp siltumenerģijas ražotāju p/u “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” un p/u “Dzīvokļu pārvalde”, iedzīvotājiem uzskaitīto norēķinu starpība laika periodā no 1999.gada 1.maija līdz 2001.gada 1.februārim ir Ls 30 713.35 (trīsdesmit tūkstoši septiņi simti trīspadsmit lati 35 santīmi)”.

 

3.Grozīt 2001.gada 28.jūnija Cēsu pilsētas domes sēdes protokola Nr.8 &15 “Par savstarpējiem norēķiniem starp p/u “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums”un Cēsu pilsētas p/u “Dzīvokļu pārvalde” “ 4.punktā fiksēto norēķinu starpību Ls 19 983.20 samazinot to par precizētās norēķinu starpības summu Ls 3238.15 un 2001.gada 28.jūnija Cēsu pilsētas domes sēdes protokola Nr.8 &15 “Par savstarpējiem norēķiniem starp p/u “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” un Cēsu pilsētas p/u “Dzīvokļu pārvalde” “ 4.punktu izteikt šādi:

“4.Pamatojoties uz pievienoto saistību noregulēšanas izlīgumu, fiksēt uz š.g. 1.jūniju Ls 16745.05 kā 1999./2000.g.apkures sezonas norēķinu starpību.”

 

4.Uzdot domes Finansu nodaļai (nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja A.Zerne) 2003.gada Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā 2003.gadam sadaļā 07.130 “Dzīvokļu saimniecība” paredzēt Ls 14418.93 (četrpadsmit tūkstoši četri simti astoņpadsmit lati 93 santīmi) , kas veidojas no Ls 16745.05 atņemot p/u “Dzīvokļu pārvalde” 2002.gadā pārskaitīto summu Ls 2326.12 (24.10.2002.,sēdes prot. Nr.26, &22) remontdarbu veikšanai ēkām Rīgas ielā 20, Rīgas ielā 38 un Gaujas ielā 22.

 

5.Uzdot domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) izstrādāt Vienošanos ar p/u “Dzīvokļu pārvalde” par Ls 14418.93 pārskaitīšanu no Cēsu pilsētas domes budžeta šādos termiņos:

 1. līdz 2003.gada 28.februārimLs 18.93
 2. līdz 2003.gada 30.martamLs 1000.00
 3. līdz 2003.gada 30.aprīlimLs 1000.00
 4. līdz 2003.gada 31.maijamLs 1440.00
 5. līdz 2003.gada 30.jūnijamLs 1440.00
 6. līdz 2003.gada 30.jūlijamLs 1440.00
 7. līdz 2003.gada 31.augustamLs 1440.00
 8. līdz 2003.gada 30.septembrimLs 1440.00
 9. līdz 2003.gada 31.oktobrimLs 1440.00
 10. līdz 2003.gada 30.novembrimLs 1880.00
 11. līdz 2003.gada 31.decembrimLs 1880.00

 

 

Par pielikumu apstiprināšanu
Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas nolikumam
_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka V.Sviķa ierosinājumu un Finansu komitejas atzinumu (9.01.2003., prot. Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt pielikumus Nr.3., 4. un 5. Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas nolikumam (12.12.2002., sēdes protokols Nr.30, &27), saskaņā ar pielikumiem
  2. Noteikt, ka 3.pielikums stājas spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatu vienību sarakstā.

 

 

 

 

 

Par finansējumu barikāžu aizstāvju dienas sarīkojumam
Cēsīs, 20.janvārī
_____________________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (09.01.2003., prot.Nr.1) un Finansu komitejas atzinumu (09.01.2003., prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt 2003.gada kultūras pasākumu budžetā paredzēto finansējumu

Ls 100,- (viens simts lati) 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienas sarīkojumam.

 

 

Par finansējumu Draudzīgā Aicinājuma dienai

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (09.01.2003., prot.Nr.1) un Finansu komitejas atzinumu (09.01.2003., prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt 2003.gada kultūras pasākumu budžetā paredzēto finansējumu

Ls 300,- (trīs simti lati) Draudzīgā Aicinājuma dienas organizācijai un laureātu apbalvošanai.

 

 

 

 

Par finansējumu Kultūras centra ikmēneša bērnu pasākumam

“Es un ............”

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (09.01.2003., prot.Nr.1) un Finansu komitejas atzinumu (09.01.2003., prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt 2003.gada kultūras pasākumu budžetā paredzēto finansējumu

Ls 50,- (piecdesmit lati) Kultūras centra ikmēneša bērnu pasākumam “Es un .............”.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 18.12.1997. lēmuma Nr. 35 saistošie noteikumi Nr.4
‘’Par caurlaižu izsniegšanas kārtību Cēsu vecpilsētā’’
un 13.06.2002. protokola Nr.15 § 3
‘’Par ilgtermiņa caurlaižu izsniegšanu iebraukšanai
Cēsu vecpilsētā’’ atzīšanu par spēku zaudējušiem
_____________________________________________________

Pamatojoties uz Transporta kustības organizācijas darba grupas 09.01.2003.sēdes (prot. Nr.4, punkts Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 09.01.2003. sēdes (prot Nr.1) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj: 

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 18.12.1997. lēmumu Nr. 35 Saistošie noteikumi Nr.4 ‘’Par caurlaižu izsniegšanas kārtību Cēsu vecpilsētā’’ un 13.06.2002. protokola Nr.15 § 3 ‘’Par ilgtermiņa caurlaižu izsniegšanu iebraukšanai Cēsu vecpilsētā’’ .
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vadītājas v.i. A.Zerne) paredzēt Cēsu pilsētas 2003.gada budžetā ceļa zīmju izgatavošanai un uzstādīšanai Cēsu vecpilsētā Ls 4500.-, ar paredzēto finansu resursu apgūšanu 2003.gada pirmajā pusgadā.
 3. Uzdot Cēsu domes Dzīvokļu un komunālajai nodaļai (vadītājs I.Mercs) līdz 06.02.2003. izstrādāt kārtību kādā transporta līdzekļi ar masu virs 3.5 t var iebraukt Cēsu vecpilsētā.

  

Par saistošo noteikumu Nr. 1 ‘’Nodeva par tirdzniecību gadatirgos’’ apstiprināšanu
_____________________________________________________

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.pantu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.pantu, Ministru kabineta 31.10.1995 noteikumiem Nr. 322 ‘’Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevu’’, Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumiem Nr. 388 ‘’Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos’’ un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (09.01.2003., prot. Nr. 1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 ‘’Nodeva par tirdzniecību gadatirgos’’ saskaņā ar pielikumu

2.Kontroli par pašvaldības nodevas par tirdzniecību gadatirgos pārskaitīšanu Cēsu pilsētas pamatbudžetā uzdod BO SIA ‘’Cēsu tirgus’’ direktoram Mārim Bērziņam.

 

 

 

  

Par tirdzniecības kārtību
BO SIA “Cēsu tirgus” organizētajos gadatirgos

_____________________________________________________

Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.388, no 06.10.1998. “Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (09.01.2003., prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 24.12.2002. sēdes protokols Nr.31, lēmuma § 13 “Par gadatirgu organizēšanu BO SIA “Cēsu tirgus” 2003.gadā” punktu 2.
 2. Pilnvarot BO SIA “Cēsu tirgus” direktoru Māri Bērziņu organizēt tirdzniecības atļauju izsniegšanu, pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās, kā arī maksu par tirdzniecības vietu iekasēšanu gadatirgos Cēsu tirgus teritorijā.
 3. Noteikt šādu maksu par tirdzniecību publiskās vietās:

 

 

Nr.
p.k.

Tirdzniecības vieta

Maksa par tirdzniecības vietu 1 (vienā) dienā
(Ls t.sk. PVN)

3.1.

No teltīm līdz 6 kv.m.

4,70

3.2.

No teltīm no 7 līdz 15 kv.m.

7,00

3.3.

No galdiem par tekošo metru

1,00

3.4.

No automašīnām

4,70

 

 

Par BO SIA “Cēsu tirgus” 2003.gada budžetu
_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (09.01.2003., prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt BO SIA “Cēsu tirgus” 2003.gada budžetu :

 • ieņēmumi Ls 156070,- (viens simts piecdesmit seši tūkstoši septiņdesmit lati),
 • izdevumi Ls 156070,- (viens simts piecdesmit seši tūkstoši lati un septiņdesmit lati).

  

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.decembra
lēmuma (prot. Nr. 30, paragrāfs Nr. 31)
‘’Par pamatlīdzekļu, inventāra un līgumsaistību
nodošanu BO SIA ‘’Cēsu tirgus’’
izpildes apturēšanu

_____________________________________________________

Noklausījusies Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apturēt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.decembra lēmuma (prot. Nr. 30, paragrāfs Nr. 31) ‘’Par pamatlīdzekļu, inventāra un līgumsaistību nodošanu BO SIA ‘’Cēsu tirgus’’ izpildi.
 2. Uzdot BO SIA ‘’Cēsu tirgus’’, turpmāk tekstā – sabiedrība, pilnvarniekam Arkādijam SUŠKINAM līdz 2003.gada 23.janvārim sagatavot izskatīšanai Tautsaimniecības komitejā jautājumu par Cēsu pilsētas domes pamatlīdzekļu un inventāra, kas nepieciešams sabiedrības darbības nodrošināšanai, ieguldīšanu sabiedrības pamatkapitālā.

 

 

  

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes nolikumā
_____________________________________________________

Pamatojoties uz 07.01.2003. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.5 “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes nolikuma (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 20.12.2001.lēmumu (prot.Nr.20, § 2) “Par Cēsu pilsētas domes nolikuma apstiprināšanu”) 38.punktā šādus grozījumus:

  • otrajā teikumā vārdu “slēgtās” aizstāt ar vārdu “atklātās”
  • izslēgt trešo teikumu

 

 

 

 

Pielikums Nr.3

Cēsu pilsētas domes sēdes

16.01.2003., prot.Nr.1, § 44

 

 

 

3.pielikums

Cēsu pilsētas pašvaldības policijas nolikumam

(12.12.2002., prot.Nr.30, § 27)

Apstiprināts ar pilsētas domes

2003.gada 16.janvāra

lēmumu Nr.44, prot.Nr.1

 

 

 

 

Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatu vienību saraksts

 

Cēsu pilsētas pašvaldības policijā ir 8 (astoņas) amata vienības.

 

Nr.

p.k.

Amata nosaukums Amata vienību skaits
1. Pašvaldības policijas priekšnieks 1
2. Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks 1
3. Patruļnieks 6
  KOPĀ 8

 

 

 

 

 

 

Pielikums

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
CĒSĪS, PALASTA IELĀ 20A
PRIVATIZĀCIJAS PROJEKTS

 

 1. Pašvaldības nosaukums – Cēsu pilsētas dome.

2. Objekta nosaukums – palīgēka – jaunbūve (kadastra apzīmējums 4201 005 1624 001).

3.Objekta adrese – Cēsis, Palasta iela 20A.

 1. Palīgēka – jaunbūve nav nodota nomā.
 2. Privatizācijas metode – pārdošana, paņēmiens – pārdošana ar tūlītēju samaksu.
 3. Ziņas par iespējamiem pircējiem – Cēsu pilsētas domē saņemts zemesgabala Cēsīs, Palasta ielā 20, uz kuras atrodas palīgēka – jaunbūve, īpašnieka pilnvarotās personas iesniegums (06.12.2002., reģ.Nr.B-2408), kura izsaka vēlmi privatizēt palīgēku – jaunbūvi, izmantojot pirmpirkuma tiesības.
 4. Nosacītā cena – Ls 2600,- (divi tūkstoši seši simti lati), maksāšanas līdzekļi 100% privatizācijas sertifikāti.
 5. Samaksas kārtība – visa pirkuma maksa jāsamaksā līdz 2003.gada 16.februārim.
 6. Turpmākās saimnieciskās darbības plāns – viena gada laikā pēc palīgēkas – jaunbūves pirkuma līguma noslēgšanas, to nodot ekspluatācijā. Palīgēkas – jaunbūves būvatļauja ir spēkā līdz 2003.gada 20.martam.
 7. Zemes lietošanas (īpašuma) tiesību nosacījumi – palīgēka – jaunbūve atrodas uz zemesgabala Cēsīs, Palasta ielā 20, kura īpašnieks ir Haralds HARTMANIS. Īpašuma tiesības reģistrētas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā ar nodalījuma (folijas) Nr. 100000065321. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
 8. Privatizācijas pasākumu veikšanas kārtība – divu nedēļu laikā pēc visas palīgēkas – jaunbūves pirkuma maksas samaksas Cēsu pilsētas domē tiek apstiprināts pirkuma līgums, kuru puses paraksta divu nedēļu laikā pēc tā apstiprināšanas.
 9. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar palīgēkas – jaunbūves nodošanu privatizācijai (reģistrēšanas zemesgrāmatā, publikācijas laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’ un ‘’Druva’’, novērtēšana u.c.), Ls 61,29 apmērā.

 

 

 

 

 

Pielikums

 

 

Cēsu pilsētas Vecāku domes nolikums

 

I.Vispārējie noteikumi

1.1.Nolikums nosaka Cēsu pilsētas (turpmāk dome) Vecāku domes uzdevumus, funkcijas un organizatorisko struktūru.

1.2.Vecāku dome tieši sadarbojas ar Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļu, kā arī ar citām nodaļām, domes komitejām, un ar Cēsu pilsētas domes Jauniešu domi.

1.3.Vecāku dome savā darbībā ievēro Latvijas republikas likumus un citus normatīvos aktus.

 

 

II.Vecāku domes izveides nosacījumi

2.1.Vecāku domē ir 11 locekļi:

1 pārstāvis no Cēsu Pastariņa skolas

1 pārstāvis no Cēsu 1.pamatskolas,

1 pārstāvis no Cēsu 2.pamatskolas

2 pārstāvji no Cēsu pilsētas pamatskolas

1 pārstāvis no Cēsu 2.vidusskolas

2 pārstāvji no Cēsu pilsētas ģimnāzijas

2 pārstāvji no DACVĢ

1 parstāvis no Cēsu pilsētas vakarskolas

Līdz katra gada 1.novembrim katras mācību iestādes padome izvirza minēto pārstāvju skaitu dalībai Vecāku domē. Ja vecāks vairs nevēlas darboties Vecāku domē, viņš par to ziņo attiecīgās mācību iestādes padomei, un viņa vietu ieņem cits vecāks, kuru ievēl mācību iestādes padome.

2.2.Vecāku domi 11 locekļu sastāvā apstiprina ar Cēsu pilsētas domes lēmumu

 

III.Vecāku domes uzdevumi

3.1.Vecāku dome izsaka priekšlikumus, kas ir saistīti ar vecāku un viņu bērnu interešu un vajadzību realizēšanu pilsētā, piedalās pasākumu plānošanā vecākiem.

3.2.Vecāku dome veic vecāku interešu izpēti pilsētā, izstrādā priekšlikumus to īstenošanai.

3.3.Vecāku dome izstrādā lēmumu projektus izskatīšanai Cēsu pilsētas domes komitejās un sēdē.

3.4.Vecāku dome iesaistās projektu izstrādāšanā un realizācijā, kas saistīti ar vecāku vidū aktuāliem jautājumiem.

 

 

IV.Vecāku domes darbības organizācija

4.1.Vecāku domes darbu vada un organizē vecāku domes priekšsēdētājs/a

4.2.Vecāku domes priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru ievēl vecāku ar domes locekļu balsu vairākumu atklātā balsošanā.

4.3.Vecāku domes sēdes notiek ne retāk kā 1 reizi ceturksnī, nepieciešamības gadījumā sasauc ārkārtas sēdi.

4.4.Vecāku dome ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tājā piedalās ne mazāk kā puse vecāku domes pārstāvju.

4.5.Vecāku dome pieņem lēmumu ar 2/3 balsu vairākumu no klātesošo skaita.

4.6.Vecāku domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vecāku domes darbu vada un organizē viņa vietnieks.

4.7.Vecāku domes sēdes protokolē sekretārs. Protokolu paraksta Vecāku domes priekšsēdētājs un sekretārs.

4.8.Vecāku domes darbā nepieciešamības gadījumā var pieaicināt personas, kuras nav vecāku domē.

 

 

V.Vecāku domes tiesības

5.1.Vecāku dome ir tiesīga saņemt no Cēsu pilsētas domes attiecīgajām nodaļām un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem visu nepieciešamo dokumentu kopijas un paskaidrojumus par Vecāku domes kompetencē esoša

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv