Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 15.augusts   Vārda dienu svin: Zenta, Dzelde, Zelda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2003. gads> 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi

- 24.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 27.11.2003.Domes sēdes lēmumi
- 11.12.2003 Domes sēdes lēmumi
- 13.11.2003. Domes sēdes lēmumi
- 09.10.2003. Domes sēdes lēmumi
- 25.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 11.09.2003. Domes sēdes lēmumi
- 28.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 14.08.2003. Domes sēdes lēmumi
- 26.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 12.06.2003. Domes sēdes lēmumi
- 29.05.2003. Domes sēdes lēmumi
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma apraksts
- 10.04.2003. Domes sēdes lēmumi
- 27.03.2003. Domes sēdes lēmumi
- 15.05.2003. domes sēdes lēmumi
- 13.02.2003. Domes sēdes lēmumi
- 30.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.04.2003. Domes sēdes lēmumi.
- 16.01.2003. Domes sēdes lēmumi
- 24.07.2003. Domes sēdes lēmumi
- 13.03.2003. domes sēdes lēmumi

24.07.2003. Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē
2003.gada 24.jūlijā (prot.Nr.14)
pieņemtie lēmumi

Par katlu mājas Birzes ielā 31 rekonstrukcijas ieceres
publiskās apspriešanas likumību
_______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada 17.jūlija Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt publisko apspriešanu par katlu mājas Cēsīs, Birzes ielā 31 rekonstrukcijas ieceri par notikušu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Uzdot publiskās apspriešanas atbildīgajam sekretāram J.ROZENBERGAM sagatavot ziņojumu par publiskās apspriešanas “Par katlu mājas Birzes ielā 31 rekonstrukciju” rezultātiem.

 

 

Par nekustamā īpašuma Zirņu ielā 1, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekam
_______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, un 2003.gada 7.jūlija Valdas ROZENBERGAS iesniegumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1.Ar 2003.gada 1. augustu izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances nekustamo īpašumu Zirņu ielā 1, Cēsīs, kas sastāv no 618,0 m2 liela zemesgabala, viendzīvokļa mājas ar divām palīgēkām :

1.1.dzīvojamās mājas sākotnējā vērtība Ls 643.25 (seši simti četrdesmit trīs lati un 25 santīmi);

1.2.atlikusī vērtība uz 01.07.2003. Ls 597.91 (pieci simti deviņdesmit septiņi lati un 91 santīms).

2. Līdz š.g. 30. jūlijam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Zirņu ielā 1, Cēsīs, 26.04.2002. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums Nr. 1000 0006 6645, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašniecei Valdai ROZENBERGAI

3. Īpašniekam pārņemt noslēgto apsaimniekošanas līgumu saistības par pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamai mājai Zirņu ielā 1, Cēsīs, un ar 2003.gada 1. augustu uzsākt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

 

 

Par nomas telpu Bērzaines ielā 8, Cēsīs,
privatizācijas pirkuma līguma apstiprināšanu
_______________________________________

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvokļu privatizācijas komisijas 21.07.2003. atzinumu /protokols nr. 9/, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Noslēgt pirkuma līgumu par nomas telpām Bērzaines ielā 8, Cēsīs, kuru kopējā platība ir 18,3 m2, ar Intu BLĀĶI.

2.Privatizējamā objekta visa summa jāsamaksā līdz 2003. gada 1. septembrim.

 

 

Par zemes gabala Bebru ielā 10, Cēsīs, sadalīšanu
_______________________________________

Izskatot zemes gabala Bebru ielā 10, Cēsīs, īpašnieka Uģa Lejieša, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 1137/1-23; 30.06.2003.), kuru parakstījuši arī nekustamā īpašuma Briežu ielā 15, Cēsīs, īpašnieki Anita Alhimova un Genādijs Alhimovs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3.jūlija atzinumu Nr.56 (prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Bebru ielā 10, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0218), divās atsevišķās daļās;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Briežu ielā 15, Cēsīs, piešķirt pagaidu adresi Bebru iela 10A, Cēsis (kad.nr.4201-009-0241);
  1. Zemes gabala platība 461 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Zemes gabals Bebru ielā 10A, Cēsīs, reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojams zemes gabalam Briežu ielā 15, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0209);
 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Bebru iela 10, Cēsis (kad.nr.4201-009-0218);
  1. Zemes gabala platība 4616 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirknī, Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par zemes gabala Zirņu ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu
_______________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Zirņu ielā 8, Cēsīs, īpašnieces Mārītes Bahmanes, nekustamā īpašuma Dīķa ielā 4, Cēsīs, īpašnieces Initas Kalniņas, un nekustamā īpašuma Dīķa ielā 10, Cēsīs, īpašnieka Arta Stivriņa, iesniegumu (reģ. Nr. 1213/1-23; 11.07.2003.) par zemes gabala Zirņu ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu un atdalīto zemes gabalu pievienošanu zemes gabaliem Dīķa ielā 4 un Dīķa ielā 10, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.jūlija atzinumu Nr.62 (prot.nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Zirņu ielā 8, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0307), trīs atsevišķās daļās;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Dīķa ielā 10, Cēsīs, piešķirt pagaidu adresi Dīķa iela 10A, Cēsis (kad.nr.4201-008-0330);
  1. Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Zemes gabals Dīķa ielā 10A, Cēsīs, reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojams zemes gabalam Dīķa ielā 10, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0306);
 3. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Dīķa ielā 4, Cēsīs, piešķirt pagaidu adresi Dīķa iela 4A, Cēsis (kad.nr.4201-008-0331);
  1. Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Zemes gabals Dīķa ielā 4A, Cēsīs, reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojams zemes gabalam Dīķa ielā 4, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0316);
 4. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Zirņu iela 8, Cēsis (kad.nr.4201-008-0307);
  1. Zemes gabala platība 1668 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve (0701);
 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par zemes gabala Zvirbuļu ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu
un adreses maiņu namīpašumam
_______________________________________

Izskatot zemes gabala Zvirbuļu ielā 6, Cēsīs, īpašnieces Regīnas Rubenes, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ. Nr. 1232/1-23; 15.07.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.jūlija atzinumu Nr.63 (prot.nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Zvirbuļu ielā 6, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0511), divās atsevišķās daļās;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas citai personai piederošs namīpašums ar patreizējo adresi Zvirbuļu ielā 6, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Dzilnu ielā 2, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0549);
  1. Zemes gabala platība 530 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Zvirbuļu iela 6, Cēsis (kad.nr.4201-008-0511);
  1. Zemes gabala platība 856 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Mainīt adresi namīpašumam ar līdzšinējo adresi Zvirbuļu ielā 6, Cēsīs (īpašniece Hilda Bērziņa), un piešķirt tam jaunu adresi atbilstošu zemes gabala adresei Dzilnu iela 2, Cēsis;
 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

Par zemes gabala Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs, sadalīšanu
_______________________________________

Izskatot zemes gabala Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Mergas iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 1142/1-23; 01.07.2003.), un Maijas Pavasares iesniegumu par atdalītā zemes gabala pirkšanu (reģ.Nr. 1150/1-23; 02.07.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3.jūlija atzinumu Nr.55 (prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs (kad.nr.4201-003-1206), trīs atsevišķās daļās;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Ausekļa ielā 18, Cēsīs, piešķirt pagaidu adresi Ausekļa iela 20, Cēsis (kad.nr.4201-003-1217);
  1. Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Zemes gabals Ausekļa ielā 20, Cēsīs, reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojams zemes gabalam Ausekļa ielā 18, Cēsīs (kad.nr.4201-003-1214);
 3. Atdalītajam zemes gabalam Zvaigžņu un Ausekļa ielas stūrī piešķirt jaunu adresi Zvaigžņu iela 9, Cēsis (kad.nr.4201-003-1218);
  1. Zemes gabala platība 1500 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot zemes gabalu dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Zvaigžņu iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-003-1206);
  1. Zemes gabala platība 3532 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” TED līniju ekspluatācijas centrā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par apgrūtinājuma noņemšanu
zemes gabalam Paegļu ielā 3A, Cēsīs
_______________________________________

Individuālajai dzīvojamai apbūvei Paegļu ielā 3, Cēsīs, 1989.gadā piešķirts apbūves gabals 1192,6 m2 platībā. Daļu no tā, saskaņā ar likumu “Par zemes reformu Latvijas republikas pilsētās”, apbūves īpašniece ieguvusi īpašumā par maksu. No atlikušās daļas, kura atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Gaujas ielā 52, Cēsīs (uz kuru īpašuma tiesības atjaunotas Vizmai Kaijai Merijai Rasai), izveidots jauns zemes gabals Paegļu ielā 3A, Cēsīs. Šim zemes gabalam noteikts apgrūtinājums - piespiedu noma par labu apbūvei Paegļu ielā 3, Cēsīs.

Izskatot zemes gabala Paegļu ielā 3A, Cēsīs, īpašnieces Vizmas Rasas, un individuālās dzīvojamās apbūves Paegļu ielā 3, Cēsīs, īpašnieces Ausmas Zaķes iesniegumu - vienošanos par apgrūtinājuma - piespiedu nomas - noņemšanu (reģ.Nr. 1106/1-24; 18.06.2003.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.jūlija atzinumu Nr.64 (prot.nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2000.gada 9.marta lēmuma “Par zemes gabala Cēsīs, Gaujas ielā 52, sadalīšanu” punktu 4.2.;
 2. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Paegļu ielā 3A, Cēsīs, nav izmantojams patstāvīgai apbūvei un perspektīvā pievienojams zemes gabalam Gaujas ielā 52, Cēsīs (kad.nr.4201-006-1613).

 

 

Par zemes gabala Imantas ielā 3, Cēsīs,
piešķiršanu lietošanā
_______________________________________

Izskatot Sabiedriskās organizācijas Brāļu kapu komiteja, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.000800485, juridiskā adrese Kalnciema ielā 30, Rīgā, 2003.gada 11.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.1357/1-24) par zemes piešķiršanu lietošanā Imantas ielā 3, Cēsīs, uz kuras atrodas Turku karagūstekņu kapi, pamatojoties uz likumu ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.jūlija atzinumu Nr.65 (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Piešķirt Sabiedriskajai organizācijai Brāļu kapu komiteja, juridiskā adrese Kalnciema ielā 30, Rīgā, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Imantas ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-0408).
 2. Zemes gabala platība 3300 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā.
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (kapsētu teritorijas - 0909).
 4. Pieņemt zināšanai, ka, saskaņā ar Latvijas valsts Vēstures arhīva izziņu Nr.5-JP-13437/4 (27.12.1999.), zemes gabals līdz 1940.gada 21.jūlijam zemesgrāmatā nav reģistrēts.

 

Par Cēsu pilsētas domes 2003.gada 12.jūnija lēmuma (prot.Nr.12, 11§)
punkta 2.3. atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala
Valmieras ielā 17A, Cēsīs, lietošanas mērķi
_______________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 12.jūnija lēmuma (prot.Nr.12, 11§) punktu 2.3. zemes gabalam Valmieras ielā 17A, Cēsīs, noteikts zemes lietošanas mērķis: darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

Izskatot SIA Firmas ‘’SINHRO-C’’, juridiskā adrese Valmieras ielā 17A, Cēsīs, iesniegumu (reģ.Nr.1283/1-23; 30.06.2003.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Valmieras ielā 17A saskaņā ar ēku pašreizējo izmantošanu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3.jūlija atzinumu Nr.57 (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 12.jūnija lēmuma (prot.Nr.12, 11§) ‘’Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 17, Cēsīs, sadalīšanu’’ punktu 2.3.
 2. Zemes gabalam Valmieras ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-002-0727), noteikt zemes lietošanas mērķus: darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 5400 m², rūpniecības objekti (1002) – 8630 m².

 

Par nekustamā īpašuma Festivāla ielā 45, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1997.gada 16. decembra rakstu Nr.1 – 07/5549 un valsts A/S “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” 1998.gada 2. janvāra rakstu Nr. 03 – 1/1, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3. jūlija atzinumu Nr.58 (prot. nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Festivāla ielā 45, Cēsīs, (kad.nr. 4201 002 0402), kas sastāv no zemes gabala ar platību 59578m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso elektropārvades līnijas, p/u “Vinda” piederošs ūdensvads; zemes gabala teritorijā atrodas sakaru kabeļi gruntī;
  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve ( 0702 ).

 

 

Par nekustamā īpašuma Pils laukumā 3, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________________________

Ar LR Ministru kabineta 2003. gada 21.maija rīkojumu Nr. 318 “Par valsts mantas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā” Cēsu pilsētas pašvaldībai nodotas īpašumā ēkas Pils laukumā 3, Cēsīs. Vienlaicīgi ar būvēm reģistrējams zemes gabals, uz kura tās atrodas.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 1.daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas veikto zemes gabala Pils laukumā 3, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3. jūlija atzinumu Nr. 59 (prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Pils laukumā 3, Cēsīs (kad. Nr.4201 005 1706), kas sastāv no zemes gabala ar platību 524m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, un divām būvēm, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas sakaru kabeļi gruntī;
  3. Zemes lietošanas mērķis – pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve ( 0910 ).

 

Par nekustamā īpašuma Pils laukumā 5, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________________________

Ar LR Ministru kabineta 2003. gada 21.maija rīkojumu Nr. 318 “Par valsts mantas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā” Cēsu pilsētas pašvaldībai nodota īpašumā ēka Pils laukumā 5, Cēsīs. Vienlaicīgi ar būvi reģistrējams zemes gabals, uz kura tā atrodas.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 1.daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas veikto zemes gabala Pils laukumā 5, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3. jūlija atzinumu Nr. 60 (prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Pils laukumā 5, Cēsīs (kad. Nr.4201 005 1710), kas sastāv no zemes gabala ar platību 122m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, un vienas būves, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas sakaru kabeļi gruntī;
  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskās nozīmes objekti ( 0906 ).

 

Par nekustamā īpašuma Pils laukumā 9, Cēsīs,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________________________

Ar LR Ministru kabineta 2003. gada 21.maija rīkojumu Nr. 318 “Par valsts mantas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā” Cēsu pilsētas pašvaldībai nodotas īpašumā ēkas Pils laukumā 9, Cēsīs. Vienlaicīgi ar būvēm reģistrējams zemes gabals, uz kura tās atrodas.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 1.daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas veikto zemes gabala Pils laukumā 9, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 3. jūlija atzinumu Nr. 61 (prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Pils laukumā 9, Cēsīs (kad. Nr.4201 005 1604), kas sastāv no zemes gabala ar platību 13 647m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, un trīs būvēm, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas sakaru kabeļi gruntī; zemes gabalu šķērso SIA “Vinda” piederošs lietus kanalizācijas cauruļvads.
  3. Zemes lietošanas mērķis – pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve (0910).

 

Par Cēsu 800gades sagaidīšanas rīcības komitejas izveidošanu
_______________________________________

Pamatojoties uz izstrādāto Cēsu 800gades pasākumu plānu, komunikāciju un sponsorēšanas plāniem, nepieciešamību plānot un koordinēt Cēsu 800gades sagaidīšanas pasākumus, Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.07.2003. Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 12 (11.01.2001 prot. Nr.1) “Par Cēsu 800gades sagaidīšanas Rīcības komiteju”.
 2. Apstiprināt Cēsu 800gades sagaidīšanas Rīcības komiteju šādā sastāvā:

  Domes priekšsēdētājs/a

  Domes priekšsēdētāja vietnieks/e

  Domes izpilddirektors/e

  Domes ārējo sakaru koordinētājs/a

  Domes kultūras pasākumu organizators/e

  Domes sabiedrisko attiecību speciālists/e

  Domes Izglītības nodaļas vadītājs/a

  Domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs/a

  Domes Finansu nodaļas vadītājs/a

  Domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs/a

  Cēsu tūrisma informācijas centra vadītājs/a

  Cēsu kultūras centra direktors/e

  Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs/a

 3. Uz pilnvaru laiku par Rīcības komitejas priekšsēdētāju apstiprināt pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu.
 4. Uz pilnvaru laiku domes priekšsēdētaja vietnieku Jāni Beikmani pilnvarot vadīt Rīcības komitejas darbu.
 5. Apstiprināt par rīcības komitejas koordinatori Ievu Malcenieci.

 

 

Par Skolēnu literārā konkursa veltīta rakstnieka Miervalža Birzes piemiņai nolikuma apstiprināšanu
_______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.07.2003. prot. Nr.13 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Organizēt gadskārtējo skolēnu literāro konkursu veltītu Miervalža Birzes piemiņai (balvu fonds paredzēts 2003.gada kultūras budžetā).

2. Apstiprināt konkursa žūriju šādā sastāvā:

Ieva Radzobe – Cēsu rajona latviešu valodas MA vadītāja

Natālija Krama – Cēsu rajona centrālās bibliotēkas direktore

Mairita Kaņepe – laikraksta “Druva” žurnāliste

Ieva Praznicāne – Cēsu domes kultūras pasākumu organizatore

Dace Pētersone – Cēsu 1.pamatskolas skolotāja

Ingrīda Lapsiņa - Cēsu 2.pamatskola

Vita Zirnīte – DACVĢ skolotāja

Vineta Bērziņa – Cēsu pilsētas pamatskolas skolotāja

Cēsu 2.vidusskolas pārstāvis

3. Apstiprināt skolēnu literāro darbu konkursa veltīta rakstnieka Miervalža Birzes piemiņai nolikumu saskaņā ar pielikumu.

4. Apstiprināt Ievu Praznicāni, Domes kultūras pasākumu organizatori, par žūrijas komisijas priekšsēdētāju.

 

Par Cēsu viduslaiku pils padomes apstiprināšanu
_______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu vēstures un mākslas muzeja direktora iesniegumu (14.07.2003. Nr 1367/1-20) un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.07.2003. prot. Nr.13 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu viduslaiku pils padomi uz vienu gadu šādā sastāvā:

Juris Spilners, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja direktors

Anda Vilka, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

Jānis Zlaugotnis, Cēsu pilsētas dome

Inese Suija, Cēsu pilsētas dome

Mārtiņš Malcenieks, Cēsu pilsētas Tūrisma informācijas centrs

Zigrīda Apala, LU Latvija Vēstures Institūts

Vija Cauna, VKPAI

Dace Ķibilda, VKPAI

SIA “AIG” izvirzīts pārstāvis

Ilmārs Dirveiks, arhitekts

2. Par Cēsu viduslaiku pils padomes priekšsēdētāju apstiprināt Cēsu Vēstures un mākslas muzeja direktoru Juri Spilneru.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes
2002.gada 25.jūlija lēmumā (protokols Nr. 18; § 20)
“Par Apstādījumu aizsardzības komisiju”
_______________________________________

Pamatojoties uz to, ka Imants Bumbiers ir pārtraucis darba attiecības ar Cēsu pilsētas domi un Tautsaimniecības komitejas 2003.gada 17.jūlija (protokols Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. No Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāva izslēgt Imantu Bumbieru.
  2. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Cēsu pilsētas domes ainavu arhitektu Jāni Sirlaku.

 

 

Par tirdzniecības organizēšanu 12.Latvijas alus svētkos
un 8.Latvijas tautas mūzikas festivālā

_______________________________________

Pamatojoties uz Kultūras, izglītības un sporta komitejas (17.07.2003.prot.Nr.13) un Tautsaimniecības komitejas (17.07.2003.prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Saskaņā ar 2003.gada 14.jūlija NOMAS LĪGUMU ierādīt papildus trīs tirdzniecības vietas alus krodziņu ierīkošanai pie Pils parka dīķa, pieprasot teritorijas 3000 m2 apjomā pārklāšanu ar mākslīgo segumu.

 

 

Par izmaiņām iepirkuma komisijā
_______________________________________

Pamatojoties uz izmaiņām likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” un 2003.gada 17.jūlija Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr. 14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Veikt sekojošas izmaiņas iepirkuma komisijas “Cēsu tirgus kompleksa būvniecībai un būvniecības finansēšanai” sastāvā:
  1. izslēgt no komisijas sastāva I.Bumbieru
  2. izslēgt no komisijas sastāva J.Medni
  3. iekļaut komisijas sastāvā Tālivaldi Sautu - būvinženieri no LR Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta 28.02.2003. apstiprinātā būvinženieru saraksta.

 

Par Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” 2002. gada pārskata apstiprināšanu
_______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (17.07.2003.prot.Nr.14) Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” 2002. gada pārskatu.

 

 

Par dalības maksas segšanu
_______________________________________

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas(17.07.2003.prot.Nr.13) un Finansu komitejas (17.07.2003.prot.Nr.14 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atbrīvot no dalības maksas sākumskolas vasaras akadēmijā „Raibu raibie raibumi” sekojošus Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas skolēnus:
   1. Tomu Balodi ;
   2. Jāni Andersonu ;
   3. Niku Pļavnieku.
  2. 1.1., 1.2., 1.3.punktos minēto skolēnu dalības maksu sākumskolas vasaras akadēmijā „Raibu raibie raibumi” apmaksāt no 2003.gada pašvaldības budžeta pārējiem interešu izglītības pasākumiem plānotā finansējuma (valdības funkciju klasifikācijas kods 04.423).

 

 

Par Dziesmu svētku finansējuma ekonomijas izlietojumu
_______________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.07.2003. prot. Nr.13) atzinumu un Finansu komitejas (17.07.2003. prot. Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Par īpašiem nopelniem Dziesmu svētku skatē Cēsu kultūras centra deju kolektīvam “Raitais solis” piešķirt Ls 400,- (četri simti lati) no Dziesmu svētkiem plānotā un neizmantotā finansējuma koncertceļojumam uz Itāliju (21.07.-31.07.)
 2. Dziesmu svētkos neizlietotos Ls 800,- (astoņi simti lati) izmantot Cēsu kultūras centra materiālās bāzes uzlabošanai.
 3. Kultūras centra direktorei Ijai Grozai līdzekļu Ls 800,- (astoņi simti lati) izlietojumu saskaņot ar Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju.

 

 

Par kompensācijas izmaksāšanu
_______________________________________

Pamatojoties 2003.gada 17.jūlija Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (protokols Nr. 14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu “Par M.Baltskara komercfirmai “Mārcis” piederošā objekta Valmieras ielā 2, Cēsīs pirkšanu” (paragrāfs nr.17, protokols Nr.9).
  2. Uzdot BO SIA “Cēsu tirgus” direktoram M.Bērziņam, noslēgt vienošanos ar M.Baltskara komercfirmu “Mārcis” par zaudējumu atlīdzību t.sk., visi nodokļi, par M.Baltskara komercfirmai “Mārcis” piederošās būves Valmieras ielā 2, Cēsīs demontāžu.

Noteikt, ka finanšu līdzekļi zaudējumu kompensācijai BO SIA “Cēsu tirgus” iegūst no BK sektorā uzstādītos tirdzniecības kiosku atsavināšanas.

 

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
_______________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un Finansu komitejas atzinumu ( 17.07.2003., prot.N.14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu pilsētas speciālai pirmskolas izglītības iestādei, kas izriet no 2003.gada 27.jūnija Darbuzņēmēja līguma Nr.27/1-06-03 ar SIA “Kompānija VITRUM”, finansējuma avots – valsts mērķdotācija.

 

 

Par nodokļu parādu dzēšanu SIA “Betons”
_______________________________________

Pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 1997. gada 29. augusta spriedumu, 2003. gada 29. aprīļa Vidzemes apgabaltiesas lēmumu un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 3. daļu, un Finansu komitejas atzinumu (17.07.2003., prot. Nr. 14), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Dzēst likvidētās maksātnespējīgās SIA “Betons”, reģ. Nr. 950300334, juridiskā adrese – Cēsīs Robežu iela 2, Cēsu pilsētas pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 23.10.1997.gada
lēmumā Nr. 262 “Par Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāju”
_______________________________________

Pamatojoties uz to, ka Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītājs Imants BUMBIERS ir pārtraucis darba attiecības ar Cēsu pilsētas domi, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. No būvvaldes sastāva izslēgt Imantu BUMBIERU.
  2. Par būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju, uz laiku līdz jauna būvvaldes vadītāja apstiprināšanai, iecelt Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Jāni ZLAUGOTNI.
  3. Iekļaut būvvaldes sastāvā Viesturu Krastiņu.

 

Par domes priekšsēdētāja vietnieka J.Beikmaņa atvaļinājumu
_______________________________________

Izskatījusi Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Beikmaņa iesniegumu par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Jānim Beikmanim, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam, piešķirt no 2003.gada 28.jūlija līdz 22.augustam ikgadējā atvaļinājuma neizmantoto daļu .

  

Pielikums

 

Skolēnu literārā konkursa veltīta Miervalža Birzes piemiņai

NOLIKUMS

MĒRĶIS:
                  gatavojoties Latvijas republikas 85 gadadienas un Latvija karoga 725 gadadienai, sekmēt valstiskās apziņas veidošanos. Stiprināt skolēnu emocionālo saikni ar Latvijas tālo un tuvo vēsturi, aktualizēt valsts karoga vēsturisko sākotni Cēsīs.

KONKURSA RĪKOTĀJS:
                 
Cēsu pilsētas dome
                 
Cēsu rajona centrālā bibliotēka
                 
Cēsu rajona latviešu valodas MA
                 
Laikraksts “Druva”

KONKURSA DALĪBNIEKI:
                 
pamatskolu 6.-7. klašu skolēni,
                  pamatskolu, ģimnāziju, vidusskolu 8.-9. klašu skolēni un 10.-12. klašu skolēni.

TEMATI:
                  “Pūšat, taures, skanat, zvani, saule plašu gaismu lej
                  Karogs sarkanbaltsarkans vējā atraisījies skrej.” /E.Virza/

                  “Es mīlu garu lapegļainu gatvi
                  Kur manī reiz ar nedzēšamu tinti
                  Ik asins pilienā bij rakstīt – Latvija.” /O.Vācietis/

                  “Viena mēle, viena dvēs`le,
                  Viena zeme mūsu.” /Rainis/

                  “Mūžam zili ir Latvija kalni,
                  Mūžam nav miera zem Latvija bērziem,
                  Mūžam raud taure pār Latvija kalniem... /K.Skalbe/


KONKURSANORISE:
                 
konkurss notiks 2 kārtās:
                 
1.kārta norit skolās līdz 2003.gada 6.oktobrim
                 
2.kārta no katras klašu grupas skola iesūta ne vairāk kā 3 autoru darbus, kurus izvērtē Cēsu pilsētas domes apstiprināta žūrija.
                 
Konkursu dalībniekiem jāiesniedz literārs darbs (nepārsniedzot divas A4 lpp.) Iesniegtajam darbam jābūt datordrukā.
                 
Skolēniem jāizvēlas pseidonīms ar kuru paraksta darbu. Pseidonīms jāuzrāda arī uz klāt pievienotās aploksnes, kurā ievietota informācija par autoru – pilns vārds, uzvārds, mācību iestāde un klase.

IESŪTĪŠANAS TERMIŅŠ:
                  2003. gada 13.oktobris

ADRESE:
                  Cēsu centrālā bibliotēka
                  Raunas iela 1
                  Cēsis, LV-4101

DARBU NOVĒRTĒŠANA UN APBALVOJUMI:

                  Darbus vērtēs Cēsu pilsētas domes apstiprināta žūrija.
                  Rezultāti tiks paziņoti 2003.gada 18.novembrī Cēsu pilsētas domes svinīgajā sēdē. Konkursa uzvarētājiem paredzētas vērtīgas balvas. Interesantāko darbu fragmenti tiks izmantoti Latvijas valsts 85.gadadienas svinīgajā pasākumā, arī publicēti 2004.gada kalendārā “Bērni Cēsīm”.

KONTAKTTĀLRUNIS:
                  Ieva Praznicāne 4123855

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv