Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 26.09.2002. domes sēdes lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

26.09.2002. domes sēdes lēmumi


 

Cēsu pilsētas domes sēdē

2002.gada 26.septembrī

protokols Nr.24

pieņemtie lēmumi

 

 

Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Dzirnavu ielā 6

____________________________________________

Izskatījusi Antona NOVEIKO iesniegumu par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 19.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.24), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar Antonu NOVEIKO par zemes gabalu Cēsīs, Dzirnavu ielā 6 daļu uz 1 gadu sākot ar 2002.gada 27.septembrim.

  2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 1200 m2.

  3. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimnieciskā izmantošana (0105).

  4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 1,5% no zemes paraugvērtības.

  5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par Cēsu pilsētas teritorijas plāna izstrādes uzsākšanu

____________________________________________

Pamatojoties uz likumu ‘’Par teritorijas attīstības plānošanu’’ un MK 2000.gada 9.decembra Noteikumiem Nr. 446/447 ‘’Par teritorijas plānojumiem’’ un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 19.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr. 24), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Uzsākt Cēsu pilsētas teritoriālā plāna izstrādi.

Apstiprināt par Cēsu pilsētas teritorijas plāna izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietnieku Imantu BUMBIERU .

Apstiprināt pilsētas teritoriālā plāna darba grupu sekojošā sastāvā:

Imants BUMBIERS - Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks;

Jānis ROZENBERGS – Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs;

Jānis ZLAUGOTNIS – Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;

Juris PĒTERSONS - Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietnieks, pilsētas galvenais teritorijas plānotājs;

Zaiga JĒKABSONE- Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas pilsētas teritorijas plānotāja.

Uzdot Imantam BUMBIERAM līdz 2002.gada 31.oktobra domes Tautsaimniecības komitejai sagatavot pilsētas teritorijas plānojuma darba uzdevumu.

 

Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 12, Cēsīs, nodošanu dzīvokļu

īpašniekiem

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, un dzīvokļu īpašnieku 2002.gada 6.augusta sapulces lēmumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1.Ar 2002.gada 30.septembri izslēgt no Cēsu pilsētas p/u “Dzīvokļu pārvalde” bilances 8 dzīvokļu dzīvojamo māju Raiņa ielā 12, Cēsīs.

2.Līdz š.g. 27.septembrim domes dzīvokļu un komunālai nodaļai /vadītājs I.MERCS/ sagatavot mājas nodošanas aktu /dokumenta teksts pielikumā Nr. 1/, un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Raiņa ielā 12, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai - pašvaldības uzņēmumam Dzīvokļu pārvalde.

3. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai – Dzīvokļu pārvaldei /priekšnieks Ģ.BEIKMANIS/ - ar 2002.gada 1.oktobri uzsākt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 12, Cēsīs, apsaimniekošanu.

 

 

Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 12A, Cēsīs, privatizāciju

____________________________________________

Pamatojoties Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ‘’Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju’’, Cēsu pilsētas domes 13.06.2002. sēdes protokola Nr. 15, paragrāfu Nr. 58 ‘’Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 12A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai’’, 22.08.2002. sēdes protokola Nr. 20, paragrāfu Nr. 8 ‘’Par ēkas Vaļņu ielā 12A, Cēsīs, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu’’ un 23.09.2002. Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (protokola Nr. 13), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašuma Vaļņu ielā 12A, Cēsīs, kas sastāv no vienas nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums Nr. 4201 005 2607 002, ar Pāvilu MELUŠKĀNU

 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 12A, Cēsīs, pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu

 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs J.Beikmanis).

 

 

 

 

 

 

 

Par nolikuma “Noteikumi pedagogu tālākizglītībai “ apstiprināšanu

____________________________________________

Pamatojoties Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (29.08 2002.prot.Nr.19) un Finansu komitejas (19.09.2002.prot.Nr.25) atzinumu Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Apstiprināt nolikumu “Noteikumi pedagogu tālākizglītībai” saskaņā ar pielikumu

2. Minētais nolikums ir spēkā līdz 2004.gada 1.septembrim.

 

 

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas tirgus cenrādī

____________________________________________

Noklausoties Cēsu pilsētas tirgus administratora Māra Bērziņa ziņojumu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (19.09.2002.,prot.Nr.25), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Noteikt atlaides tirdzniecības vietu nomas maksai pārtikas produktu tirdzniecības paviljonos 20% apmērā no Cēsu pilsētas domes apstiprinātā cenrāža 2002.gada oktobra, novembra, decembra mēnešos.

 

 

 

Par nepieciešamajām tirdzniecības platībām

Cēsu tirgū

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas tirgus patreizējo klientu aptaujas rezultātiem un B/O SIA “Cēsu tirgus” pilnvarnieka A.Suškina un Cēsu pilsētas tirgus administratora M.Bērziņa ziņojumiem, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (prot.Nr.24) un domes Finansu komitejas (prot.Nr.25) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt platību tirdzniecības telpu projektēšanai Cēsu pilsētas tirgū aptuveni 3000 kv.m., ar izbūvi divos stāvos (bez pagrabstāva izbūves).

  2. Noteikt, ka tirdzniecības nojumju projektēšanu tirgus teritorijā vietējās lauksaimniecības produkcijas, mājražotāju izstrādājumu un citu produktu, kuru tirdzniecība pieļaujama atklātā teritorijā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, nosakāma saskaņā ar B/O SIA “Cēsu tirgus” administrācijas iesniegtajiem datiem par tirdzniecības vietu pieprasījumu tieši projektēšanas organizācijai.

  3. Uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam noslēgt līgumu par skiču projekta izstrādāšanu līdz 2002.gada 15.oktobrim ar U.Pīlēna projektēšanas biroju.

 

 

 

Par noteikumu “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam” apstiprināšanu

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas (05.09.2002., protokols Nr.19), Izglītības, kultūras un sporta komitejas (05.09.2002., protokols Nr.20) un Finansu komitejas (19.09.2002. protokols Nr.25) atzinumiem Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam”. Sk.pielikumus.

 

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu

____________________________________________

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.punkta 1.apakšpunktu un Finansu komitejas atzinumu (19.09.2002.,prot.Nr.25), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa (ēkām) nomaksas termiņu SIA “Aleta”, reģistrācijas Nr.410300608, reģistrācijas adrese Jāņa Poruka ielā 49, Cēsīs par IV ceturksni līdz 2002.gada 26.decembrim.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.06.2002.lēmumā

“ Par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības programmas apguvei “

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas (19.09.2002. prot.Nr. 21) un Finansu komitejas (19.09.2002. prot.Nr.25) atzinumiem , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2002.gada 27.jūnija lēmumā ”Par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības programmas apguvei” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“ muzikālā audzinātāja 0,48 likmes”

Par līdzekļu piešķiršanu dalībai

pasaules senioru spēlēs

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas (19.09.2002. prot.Nr.21) un Finansu komitejas (19.09.2002. prot.Nr.25) atzinumiem , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt Ls 50,00 (piecdesmit lati) Edmundam Bambānam dalībai Pasaules meistaru spēlēs badmintonā Melburnā no Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā sporta pasākumiem plānotajiem nesadalītajiem līdzekļiem (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120).

 

Par izmaiņām Cēsu speciālās pirmskolas izglītības

iestādes amata vienību sarakstā

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas (19.09.2002. prot.Nr.21) un Finansu komitejas (19.09.2002. prot.Nr.25) atzinumiem , Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Izdarīt Cēsu pilsētas 2001.gada 23.augusta lēmumā“ Par izmaiņām Cēsu speciālās pirmskolas izglītības iestādes amata vienību sarakstā” šādus grozījumus:

1.1.Izteikt 2.1.apakšpuktu šādā redakcijā:

“ pirmskolas izglītības skolotājs – 2 amata vienības, nosakot amata vienības amatalgu atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra noteikumiem Nr.73 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 

Par finansiālu atbalstu orientieristiem

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas (19.09.2002. prot.Nr.21) un Finansu komitejas (19.09.2002. prot.Nr.25) atzinumiem , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt startam Baltijas valstu sacensībās orientēšanās sportā Igaunijā no Cēsu pilsētas domes pamatbudžetā apstiprinātā finansējuma sporta pasākumu (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120) nesadalītajiem līdzekļiem:

Kristīnei Kokinai Ls 7.50

Ērikam Lebedokam Ls 7.50

Guntai Lebedokai Ls 7.50

 

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.februāra sēdes protokola Nr. 5 paragrāfa Nr. 15 ‘’Par servitūta un apgrūtinājuma noteikšanu nekustamajiem īpašumiem Cēsīs, Vaļņu ielā 9,11 un Piebalgas ielā 1’’ atcelšanu

____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu rajona tiesas 2002.gada 18.jūnija spriedumu lietā Nr. C11067902, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atcelt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.februāra sēdes protokola Nr. 5 paragrāfu Nr. 15 ‘’Par servitūta un apgrūtinājuma noteikšanu nekustamajiem īpašumiem Cēsīs, Vaļņu ielā 9,11 un Piebalgas ielā 1’’.

 

 

 

Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Cēsīs, Jurģu ielā 4 un adreses Jurģu ielā 28, Cēsīs, apstiprināšanu

____________________________________________

Ar Cēsu pilsētas TDP 20.sasaukuma 22.sesijas1992.gada 14.augusta lēmumu Nr.1.42. Dāvidam Mežciemam atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes gabalu Cēsīs, Jurģu ielā 4. Centrālā Valsts Vēstures arhīva izziņā (20.05.91.; M-581;990) par šo vēsturisko zemes gabalu minētas divas atšķirīgas platības - 15 pūrvietas (55800 m2) un 5,96 ha (59600 m2). Iemērot zemes gabalu dabā vēsturiskajās robežās, tā platība noteikta 57939 m2.

Ievērojot to, ka Cēsīs, Jurģu ielā, sadalot vēsturiskos zemes gabalus jaunos mazākos zemes gabalos, pēdējā lielākā adrese ir Jurģu iela 16, vēsturiskajam zemes gabalam Cēsīs, Jurģu ielā 4, nosakāma jauna adrese.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.384 “Adresācijas noteikumi”, pamatojoties uz firmas “LAT īpašums” veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.septembra atzinumu Nr.89 (prot.nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam – vēsturiskajam zemes gabalam un namīpašumam Cēsīs, Jurģu ielā 4 (kad.nr.4201-008-0902), piešķirot tam jaunu adresi Jurģu iela 20, Cēsis, Cēsu raj.;

 2. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 57939 m2;

 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas poligonometrijas punkts Nr.2037; zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnijas (aizsargjoslu platība 5521 m2); zemes gabala robežās atrodas 0,4 kV elektropārvades līnija (aizsargjoslas platība 438 m2);

 4. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 5. Reģistrēt VZD kadastra reģistrā vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Jurģu ielā 6 (368 Fa) ar adresi Jurģu iela 28, Cēsis, Cēsu raj., (kad.Nr.4201-008-0938), platība 8000 m2. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals piekrīt valstij, zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

 

 

Par apgrūtinājumiem zemes gabalam Cēsīs, Leona Paegles ielā 2c

____________________________________________
Ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 11.jūlija lēmuma 1§ (prot.Nr.17) nolemts reģistrēt zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu zemes gabalu un būves Cēsīs, Leona Paegles ielā 2c. Lai reģistrētu zemesgrāmatā apgrūtinājumus minētajam zemes gabalam, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.septembra atzinumu Nr.91 (prot.nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Noteikt zemes gabalam Cēsīs, Leona Paegles ielā 2c (kad.Nr.4201-009-0318) apgrūtinājumus – zemes gabalu šķērso siltumtrase (aizsargjoslas platība 154 m2) un vidēja spiediena gāzes vads ar noslēgierīci akā; zemes gabala robežās atrodas elektropārvades kabelis un elektrosadales skapis.

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Gaujas ielā 88,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

____________________________________________

Ar LR Ministru kabineta 2002.gada 30.aprīļa rīkojumu Nr.218 “Par nekustamās mantas Cēsīs nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā” Cēsu pilsētas pašvaldībai nodotas īpašumā ēkas Cēsīs, Gaujas ielā 88. Vienlaicīgi ar būvēm zemesgrāmatā reģistrējams zemes gabals, uz kura tās atrodas.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 1.daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz firmas “LATīpašums” mērniecības biroja veikto zemes gabala Cēsīs, Gaujas ielā 88, kadastrālo uzmērījumu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.septembra atzinumu Nr.93 (prot.nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cēsīs, Gaujas ielā 88 (kad.Nr.4201-006-2303), kas sastāv no zemes gabala ar platību 66288 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, un vienpadsmit būvēm, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

 2. Apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas sakaru gaisvadu līnija (aizsargjoslas platība 850 m2), sakaru kabeļi gruntī, sakaru sadales skapis, elektropārvades līnijas (aizsargjoslu platība 2464 m2), elektropārvades kabeļi, transformatora punkts T-2490;

 3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0902).

 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Vītolu ielā 9,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

____________________________________________

Ar LR Ministru kabineta 2002.gada 30.aprīļa rīkojumu Nr.218 “Par nekustamās mantas Cēsīs nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā” Cēsu pilsētas pašvaldībai nodotas īpašumā ēkas Cēsīs, Vītolu ielā 9. Vienlaicīgi ar būvēm zemesgrāmatā reģistrējams zemes gabals, uz kura tās atrodas.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 1.daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz firmas “LATīpašums” mērniecības biroja veikto zemes gabala Cēsīs, Vītolu ielā 9, kadastrālo uzmērījumu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.septembra atzinumu Nr.92 (prot.nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cēsīs, Vītolu ielā 9 (kad.Nr.4201-006-2405), kas sastāv no zemes gabala ar platību 2993 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, un divām būvēm, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

 2. Apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas sakaru gaisvadu līnija (aizsargjoslas platība 175 m2) un elektropārvades līnija (aizsargjoslas platība 283 m2);

 3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).

 

 

 

Par naudas balvu

____________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada Pasaules čempionāta rezultātiem motokrosā, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt pieckārtējiem Pasaules čempioniem motokrosā naudas balvas no Cēsu pilsētas domes speciālā budžeta Reklāmas eksponēšanas līdzekļiem:

Kristeram Serģim Ls 133.34

Artim Rasmanim Ls 133.34

 

 

 

 

 

 

Pielikums

Akts par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 12, Cēsīs(kadastra Nr. 42015080008)nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

30.09.2002.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 11.10.2001. lēmumu (prot. Nr. 14), ar Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2001. lēmumu (prot. Nr 5,§ 43) izveidotā nekustamā īpašuma nodošanas komisija šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: A.Mihaļovs - Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Komisijas locekļi: J.Pētersons - Cēsu pilsētas domes nekustamā īpašuma plānošanas jautājumu struktūrvienības vadītājs R.Kalniņa - Cēsu pilsētas domes speciāliste dzīvokļu un

privatizācijas jautājumos

Ģ.Beikmanis - Cēsu pašvaldības uzņēmuma Dzīvokļu

pārvalde priekšnieks I.Mercs - Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālās

nodaļas vadītājs

nodod Cēsu pilsētas domes valdījumā esošo nekustamo īpašumu Raiņa ielā 12, Cēsīs. Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 12, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona pašvaldības uzņēmums Dzīvokļu pārvalde priekšnieka Ģirta BEIKMAŅA personā, pamatojoties uz 26.09.2002. pilsētas domes sēdes protokolu Nr. 23, pārņem nekustamo īpašumu Raiņa ielā 12, Cēsīs, (kadastra Nr. 42015080008) pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar 01.10.2002. 1. Nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas komisija veica nekustamā īpašuma apskati un konstatēja: 1.1.Nekustamais īpašums Raiņa ielā 12, Cēsīs, sastāv no dzīvojamās mājas, kas atrodas Cēsu pilsētas valdījumā. 1.2. Mājas celšanas gads: 1958.

1.3. Sienu materiāls: koka

1.4. Stāvu skaits: 2.

1.5. Kopējā platība: 561,2 m². 1.6. Dzīvokļu īpašumu kopējā platība: 425,6 m². 1.7. Dzīvokļu īpašumu skaits: 8. tai sk

1.7.1. dzīvokļi: 8;

1.7.2. neapdzīvojamās telpas: nav.

1.8. Privatizēto dzīvokļu īpašumu skaits: 6. tai sk

1.8.1. dzīvokļi: 6.

1.8.2. neapdzīvojamās telpas: nav.

1.9. Apgrūtinājumi (ķīlas līgumi, nomas līgumi, u.c.): nav. 1.10. Apkures sistēma: malkas.

1.11. Ūdensapgādes sistēma: ir.

1.12. Kanalizācijas sistēma: ir. 1.13. Gāzes apgādes sistēma: nav. 1.14. Lifta iekārta: nav 1.15. Atkritumu vads: nav. 1.16. Ēkas apdrošināšana: nav apdrošināta.

1.17. Elektrības skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.18. Siltuma skaitītāja stāvoklis: nav. 1.19. Aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis: nav.

1.20. Ēkas bilances vērtība uz 01.10.2002: sākotnējā vērtība Ls 10177,84, nolietojums Ls 2008,22.

2 Komisijai ir sekojošas piezīmes par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 12, Cēsīs: 2.1. Dzīvojamā māja ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 2.2. Iesniegtas prasības tiesā: nav. 2.3. Dzīvokļu īpašnieku parāds uz pārņemšanas brīdi sastāda: pēc izziņas.

3. Pārsūdzības laiks un kārtība Personas, kuru intereses vai tiesības tiek aizskartas ar nekustamā īpašuma nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai – pašvaldības uzņēmuma Dzīvokļu pārvaldei - apsaimniekošanā, var iesniegt prasību par savu tiesību un interešu aizstāvību Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam 7 dienu laikā pēc akta parakstīšanas par nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu.

4. Vienlaicīgi ar nekustamo īpašumu tiek nodoti sekojoši dokumenti 4.1.Zemes robežu plāns. 4.2. Zemesgrāmatu akta kopija. 4.3. Mājā pierakstīto personu saraksts. 4.4. Dzīvojamo telpu īres līgumu kopijas vai oriģinālus (neprivatizētiem dzīvokļiem): 2. 4.5. Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu kopijas: nav. 4.6. Īpašnieku, īrnieku, nomnieku parādnieku saraksts uz pārņemšanas brīdi: nav. 4.7. Izziņa par privatizētajiem dzīvokļu īpašumiem.

4.8. Dzīvokļu kartiņu kopijas: 8.

4.9. Personu kartiņu kopijas: 22.

Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 12, Cēsīs, nodošanas un pārņemšanas akts sastādīts uz 2 lapām 3 eksemplāros.

Nodod Pārņem _______________ / A.Mihaļovs / _________________

_______________ / J.Pētersons/ /Ģ.Beikmanis/ _______________ / R.Kalniņa/ _______________ / Ģ.Beikmanis/_______________ / I. Mercs/

 

 

 

 

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums Raiņa ielā 12, Cēsīs, nav ieguldīts citās uzņēmējsabiedrībās, pārdots, ieķīlāts, dāvināts, ziedots vai kā citādi apgrūtināts.

 

_______________/ Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs/

Z.V

 

 

Pielikums

Noteikumi

pedagogu tālākizglītībai

 

I Vispārīgie jautājumi

 

 1. Noteikumi nosaka kārtību kādā pedagoģiskie darbinieki saņem mācību maksas kompensāciju:

  1. augstākās izglītības programmās studējošie,

  2. maģistratūras programmās studējošie.

 2. Šo noteikumu 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētie studējošie mācību maksas kompensāciju saņem no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

   

   

  II Kārtība, kādā saņem daļēju mācību maksas kompensāciju

   

   

 3. Mācību maksu daļēji kompensē tiem pirmsskolas, vispārizglītojošo un Izglītības un zinātnes ministrijas finansēto ārpusskolas iestāžu un profesionāli orientēto izglītības programmu pedagogiem, kuri :

  1. apgūst pirmo augstāko pedagoģisko izglītību,

  2. apgūst otro augstāko pedagoģisko specialitāti, kuras iegūšanā ieinteresēta izglītības iestāde (saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju) vai cita pilsētas izglītības iestāde , pamatojoties uz pilsētas izglītības tīkla attīstības projektu (saskaņojot ar Izglītības nodaļas vadītāju).

  3. mācās maģistratūrā, izstrādājot maģistra darbu, kura tēmu pasūta pilsētas dome Attīstības programmas ietvaros.

 4. Pedagogu mācību maksas kompensācija ir proporcionāla iedalītajiem līdzekļiem pedagogu tālākizglītībai pret pedagogu iesniegumiem.

 5. Lai saņemtu daļēju mācību maksas kompensāciju apakšpunktos 3.1., 3.2. un 3.3. minētajos gadījumos pedagogs līdz tekošā gada 10.oktobrim Cēsu pilsētas domē iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt kompensāciju mācību maksas segšanai (veidlapa pielikumā).

 6. Iesniegumu, par pedagoģisko darbinieku mācību maksas kompensāciju, atbilstību noteikumiem “ Par pedagogu tālākizglītību” izvērtē Cēsu pilsētas domē ar priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija.

Iesniegumus, kuri atbilst noteikumu “ Par pedagogu tālākizglītību” prasībām , izvērtē Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Izglītības, kultūras un sporta komitejā pieņemtais lēmums tiek nodots izskatīšanai Cēsu pilsētas domes Finansu komitejā.

 

Pielikums

Saskaņots ..............................................skolas

direktors..............................................

“ “ .........................2002....gads.

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam

Skolotāja.......................................................................................

(vārds, uzvārds)

...............................................................................

(personas kods, pases sērija, Nr., izdošanas datums un vieta)

 

...............................................................................

(dzīves vietas adrese, dzīves vietas kods)

...............................................................................

(darba vieta)

 

...............................................................................

(konts bankā vai debetkartes Nr.)

 

...............................................................................

(tālrunis mājā, darbā)

 

iesniegums.

Lūdzu piešķirt man kompensāciju par mācībām..............................................................

(mācību iestāde, fakultāte)

...............................................................................

...............................................................................

(specialitāte,kurss,sesija)

 

 

Klāt pievienoju:

Izziņu par sekmīgu studiju programmas apguvi.

 

200....gada................................... Paraksts...................................

(datums,mēnesis)

Dokumentus iesniegt līdz katra gada 10.oktobrim.

 

Pielikums

 

 

Noteikumi

“Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu

studiju kredītam vai studējošā kredītam”

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

 

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu

1.1. studiju kredītam

1.2. studējošā kredītam.

 

 

II. Kārtība, kādā saņem galvojumu

 

 

2.Galvojumu studiju kredīta vai studējošā kredīta saņemšanai, atbilstoši 29.05.2002.Ministru kabineta noteikumi Nt.220, dod Cēsu pilsētas pašvaldībā pierakstītiem studentiem, kuri

2.1. no mācībām brīvajā laikā strādā vai ir strādājuši izvēlētajā studiju virzienā,

2.2. mācīsies studiju virzienā, kuras speciālistiem ir pieprasījums Cēsu pilsētā,

2.3. mācīsies studiju virzienā, kurā pilnveidos un attīstīs savas spējas un talantus,

2.4. mācīsies darba tirgū pieprasītā studiju virzienā,

3. Lai pretendētu uz galvojumu, par to jāvienojas rakstiski ar Cēsu pilsētas domi līdz tekošā gada 1.jūlijam

4. Iespējamā galvojuma saņemšanai līdz tekošā gada 31.maijam domē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

4.1. iesniegums ( veidlapa pielikumā ),

4.2. skolas atsauksme par spēju attīstību izvēlētajā studiju virzienā,

4.3. sekmju izrakstu par mācību sasniegumiem 11.un 12.klasē,

4.4. dokumentu kopijas ( diplomi, sertifikāti, atzinības u.c.) par sasniegumiem mācību priekšmetos, kuri saistīti ar studijām izvēlētajā studiju virzienā,

citi apliecinājumi ( darba devēju vai interešu izglītības programmu vadītāju atsauksmes, publikācijas avīzēs, apliecinājumi par dalību un sasniegumiem skatēs, konkursos, izstādēs, projektos u.t.t.), kas liecina par pretendenta (uz studiju vai studējošā kredītu) mērķtiecīgu darbību savu spēju un talantu attīstībā izvēlētajā studiju virzienā,

 

 

 

4.6. citi dokumenti, kuri varētu pierādīt Cēsu pilsētas domes galvojuma nepieciešamību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.220 no 29.05.2001. “Kārtība , kādā tiek piešķirts, apmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”

5. Iesniegumu atbilstību noteikumiem “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam” izvērtē Cēsu pilsētas domē ar priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija.

6. Pašvaldības galvojumu izsniedz pašvaldības kredītportfeļa ietvaros.

7. Iesniegumus, kuri atbilst noteikumu “Kārtība, kādā Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam” prasībām, izskata apvienotā Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Sociālo lietu komitejas sēdē. Komitejā pieņemto lēmumu virza uz izskatīšanu Finansu komitejā un pēc atzinuma saņemšanas lēmumu par galvojuma došanu vai tā atteikšanu pieņem Cēsu pilsētas dome.

 

 

 

Pielikums

 

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam

………………………………………………………………..

(mācību iestāde, klase vai darba vieta, amats)

…………………………………………………………………

(vārds, uzvārds)

…………………………………………………………………

(personas kods, pases sērija, numurs, izdošanas datums vieta)

 

…………………………………………………………………

(dzīves vietas adrese, kods)

 

…………………………………………………………………

(tālrunis mājās, mācību iestādē, darbā)

 

 

IESNIEGUMS.

 

 

Lūdzu Cēsu pilsētas domes galvojumu par studiju vai studējošā kredīta (nevajadzīgo svītrot) piešķiršanu mācībām …………………………………………………………..

...............................................................................

( norādīt augstskolu , izvēlēto studiju programmu, specialitāti).

Pielikumā (norādīt pievienotos dokumentus vai to kopijas):

...............................................................................

...............................................................................

 

 

200…gada…………………….. Paraksts………………………

 

 

 

Pielikums

Līgums

Cēsis ________.gada “___.”_____________

Cēsu pilsētas dome, Reģ. Nr. 90000031048, Cēsis, Raunas ielas 4, turpmāk tekstā Dome, kuras vārdā, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, rīkojas tās priekšsēdētājs Gints Šķenders, no vienas puses un

______________________________________, _________________________,

/ Vārds, uzvārds/ /personas kods/ ________________________________, _____________, ___________________,

/patstāvīgās dzīvesvietas adrese/ /pases sērija/ /izdota/

turpmāk tekstā – Students, no otras puses,

pamatojoties uz _______________ starp ____________________________kā

/dd.mm.gggg/ /bankas nosaukums/

Kredītiestādi un Cēsu pilsētas domi kā Galvinieku noslēgto galvojuma līgumu par studējošā kredīta un/vai studiju kredīta galvojumu Ls ___________ (__________________________________________________

/ nevajadzīgo izsvītrot/ / summa cipariem /

_______________________________)

/summa vārdiem/

apmērā par ____________________ mācībām _________________________________

/vārds, uzvārds/ /programmas nosaukums/

studiju programmā _________________________________________________________________ laika posmā no

/augstskolas nosaukums/

_____________________ līdz _____________________

/dd.mm.gggg/ /dd.mm.gggg/

noslēdz sekojoša satura vienošanos:

 1. Students apņemas segt Kredītiestādei parādsaistības Ls ____________ (________________

  /summa cipariem/

  (_____________________________________________)

  /summa vārdiem/

  apmērā, saskaņā ar _______________ starp Studentu un Kredītiestādi noslēgtā Aizdevuma

  /dd.mm.gggg/

  līguma par studiju kredīta un/vai studējošā kredīta piešķiršanu studijām _________________

  / nevajadzīgo izsvītrot/

  _________________________________ programmā _______________________________

  /studiju programmas nosaukums/ /augstskolas nosaukums/

  augstskolā, Aizdevuma līguma noteiktajā apmērā, termiņā un kārtībā.

 2. Students līdz katra gada “___.”_______________ iesniedz Domei augstskolas izziņu par to,

  /datums/

  ka turpina studijas augstskolā vai izziņu par samaksātajām/dzēstajām studiju kredīta/studējošā kredīta parāda summām un parāda atlikuma apmēru.

 3. Studenta pienākums sniegt Domei jebkuru papildus informāciju par savu finansiālo stāvokli, tiesā pret viņu celtajām prasībām, citām kredītsaistībām, ģimenes stāvokļa izmaiņām u.tml.

 4. Studenta pienākums ir ieķīlāt nekustamo īpašumu, kuru viņš šīs vienošanās laikā iegūtu uz sava vārda, par labu Domei, kā galvojuma nodrošinājumu.

 5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

 6. _______________ starp Domi un Kredītiestādi noslēgtais galvojuma līgums, ar kuru Dome ir

  /dd.mm.gggg/

  uzņēmusies galvot par Studenta kredītsaistībām ir saistošs Studenta mantiniekiem, ar to saprotot, Domes tiesības, gadījumā, ja samaksu par Studenta parādu pilnībā vai kādā tā daļā ir veikusi Dome, celt pretprasību arī pret Studenta mantiniekiem.

 7. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma, pirms saistību izpildes, nav pieļaujama.

 8. Šī Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama tikai gadījumos, ja:

  8.1. Students pirms Aizdevuma līguma termiņa beigām ir izpildījis visas saistības pret Kredītiestādi.

 9. Visus strīdus, kas pusēm rodas saistībā ar šīs Vienošanās izpildi puses risina savstarpēji vienojoties. Ja puses nevar savā starpā vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 10. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus.

 11. Par šīs Vienošanās 1.,2., 3. un 4.punktā iekļauto noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi Students maksā Domei līgumsodu _____% apmērā no kopējās Aizdevuma līguma summas un Domei ar savu darbību vai bezdarbību radītos zaudējumus. Līgumsoda un zaudējuma samaksa neatbrīvo Studentu no uzņemto saistību izpildes.

 12. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Domei, viens – Studentam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

 

Cēsu pilsētas dome _________________________

Cēsis, Raunas iela 4 _________________________

Reģ. Nr. 90000031048 _________________________

A/s LUB Cēsu filiāle _________________________

Kods: UNLALV2X004 _________________________

Konts: 04013130835 _________________________

_______________________ z.v. ___________________________

 

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv