Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

27.06.2002. Domes sēdes lēmumi


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
PIEŅEMTIE LĒMUMI
2002.GADA 27.JŪNIJĀ
PROTOKOLS NR.16Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Lielā Skolas ielā 5,
pirkuma līguma apstiprināšanu
______________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ''Par valsts un pašvaldību īpašumaobjektu privatizāciju'', Cēsu pilsētas domes 28.02.2002 sēdes protokola Nr. 5 paragrāfuNr. 10 ''Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Lielā Skolas ielā 5, nodošanu privatizācijai'',09.05.2002. sēdes protokola Nr. 13 paragrāfu Nr. 19 ''Par nekustamā īpašuma Cēsīs,Lielā Skolas ielā 5, privatizācijas projekta apstiprināšanu'' un Cēsu pilsētas īpašumaprivatizācijas komisijas priekšlikumu (18.06.2002., protokols Nr.10), Cēsu pilsētasdome nolemj:

1. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu Cēsīs, Lielā Skolas ielā 5, kas sastāvno zemesgabala 193 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201-005-2112, un vienas ēkas, turpmāktekstā - nekustamais īpašums, ar SIA ''A.ŠMITA FOTO'', reģ. Nr. 950200209.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai(priekšsēdētājs J.Beikmanis).Par apbūvēta zemesgabala Cēsīs, Dzintara ielā 2a,
pirkuma līgumu apstiprināšanu
_______________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ''Par valsts un pašvaldību īpašumaobjektu privatizāciju'', Cēsu pilsētas domes 28.02.2002. sēdes protokola Nr.5 paragrāfuNr 9 ''Par atsevišķi apbūvēta zemesgabala Cēsīs, Dzintara ielā 2a, nodošanuprivatizācijai'', 11.04.2002. sēdes protokola Nr. 10 paragrāfu Nr. 1 ''Par apbūvētazemesgabala Cēsīs, Dzintara ielā 2a, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu'' un Cēsupilsētas īpašuma privatizācijas komisijas priekšlikumu (18.06.2002., protokolsNr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Slēgt pirkuma līgumus.
2. Apstiprināt zemesgabalu pirkuma līgumus.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai(priekšsēdētājs J.Beikmanis).
Par Cēsu pilsētas domei piederošo īpašumu
privatizācijas pabeigšanu
_______________________

Pamatojoties uz LR 17.02.1994. likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektuprivatizāciju" 86.pantu un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas27.05.2002. atzinumu /protokols N. 9/, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :
1.Atzīt divu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objektu privatizāciju par pabeigtu/objektu saraksts pielikumā /.
2.Uzdot Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai /priekšsēdētājsJ.BEIKMANIS/ sagatavot tekstu minētajā jautājumā publikācijai laikrakstos"Latvijas Vēstnesis" un "Druva".Par zemes gabalu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 12
un Priekuļu ielā 9, sadalīšanu
_______________________

    Izskatot nekustamo īpašumu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 12 unPriekuļu ielā 9, īpašnieku Dainas Delgalves, Almas Ramiņas un Māras Siksnaspilnvarotās personas Egila Taņņa iesniegumu par zemes gabalu robežu transformāciju(S-1202; 18.06.2002.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.jūnijaatzinumu Nr.58 (prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 12, (kad.nr.4201-003-0306),divos zemes gabalos;
1.1. Atdalītajam zemes gabalam pie Priekuļu ielas noteikt pagaidu adresi Cēsīs, Priekuļuielā 9a (kad.nr.4201-003-0326);
1.1.1. Zemes gabala platība 4997 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojotzemes gabala plānu;
1.1.2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūvesteritorija (0601);
1.2. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 12(kad.nr.4201-003-0306);
1.2.1. Zemes gabala platība 18159 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojotzemes gabala plānu;
1.2.2. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001) - 16344 m2, vairāk vaimazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, darījumu iestāžu un komerciālarakstura apbūve (0801) - 1815 m2;
1.3. Pieņemt zināšanai, ka perspektīvē zemes gabals Cēsīs, Priekuļu ielā 9a,pievienojams zemes gabalam Cēsīs, Priekuļu ielā 9 (kad.nr.4201-003-0305);

2. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Priekuļu ielā 9, (kad.nr.4201-003-0305), divos zemesgabalos;
2.1. Atdalītajam zemes gabalam, kuram nav tiešas pieejas no ielas, noteikt pagaiduadresi Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 12a (kad.nr.4201-003-0325);
2.1.1. Zemes gabala platība 12295 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojotzemes gabala plānu;
2.1.2. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001) - 11065 m2, vairāk vaimazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, darījumu iestāžu un komerciālarakstura apbūve (0801) - 1230 m2;
2.2. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Cēsīs, Priekuļu ielā 9(kad.nr.4201-003-0305);
2.2.1. Zemes gabala platība 8965 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojotzemes gabala plānu;
2.2.2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūvesteritorija (0601);
2.3. Pieņemt zināšanai, ka perspektīvē zemes gabals Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā12a, pievienojams zemes gabalam Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 12(kad.nr.4201-003-0306);

3. Apgrūtinājumi zemes gabalam Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 12, pēc zemes gabalaCēsīs, Priekuļu ielā 9a, atdalīšanas un zemes gabala Cēsīs, Eduarda Veidenbaumaielā 12a, pievienošanas - uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas ēkas unbūves, transformatora punkts; zemes gabalu šķērso siltumtrase, gāzes vads, lietuskanalizācijas vads, elektropārvades kabeļi, piekārtie sakaru kabeļi un sakaru kabelisgruntī;

4. Apgrūtinājumi zemes gabalam Cēsīs, Priekuļu ielā 9, pēc zemes gabala Cēsīs,Eduarda Veidenbauma ielā 12a, atdalīšanas un zemes gabala Cēsīs, Priekuļu ielā 9a ,pievienošanas - zemes gabalu šķērso sakaru kabeļi gruntī un sakaru kabeļu kanalizācija,siltumtrase, gāzes vads, lietus kanalizācijas vads.Par apgrūtinājumiem zemes gabalam
Cēsīs, Cīrulīšu ielā 62
_______________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 25.oktobra sēdes lēmuma 17§ (prot.nr.15) nolemts reģistrētzemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu zemes gabalu Cēsīs, Cīrulīšuielā 62. Lai reģistrētu zemesgrāmatā apgrūtinājumus minētajam zemes gabalam,respektējot SIA "VIGO" 2002.gada 14.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.1014/1-11),pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.jūnija atzinumu Nr.59(prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Noteikt zemes gabalam Cēsīs, Cīrulīšu ielā 62, apgrūtinājumus - zemes gabalušķērso sakaru kabeļu kanalizācijas un sakaru kabeļi, ielas apgaismojuma līnija arkabeli; zemes gabala robežās atrodas ūdens ņemšanas vietas "Svētavots"aizsargzona ("Aizsargjoslu likums", 35.un 39.pants, LR Ministru kabinetanoteikumi Nr.8 (prot.Nr.1, § 15) "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanasmetodika", 05.01.1999.).Par apgrūtinājumiem zemes gabalam
Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68a
_______________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 25.oktobra sēdes lēmuma 17§ (prot.nr.15) nolemts reģistrētzemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu zemes gabalu Cēsīs, Cīrulīšuielā 68a. Lai reģistrētu zemesgrāmatā apgrūtinājumus minētajam zemes gabalam,pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.jūnija atzinumu Nr.60(prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Noteikt zemes gabalam Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68a, apgrūtinājumus - zemes gabalušķērso elektropārvades līnija (aizsargjoslas platība 1600 m2); zemes gabals atrodasGaujas upes aizsargjoslā.Par apgrūtinājumiem zemes gabalam
Cēsīs, Lenču ielā 4c
_______________________

Ar LR Ministru kabineta 2002.gada 30.aprīļa rīkojumu Nr.218 (prot.Nr.18, 1§) Cēsupilsētas pašvaldības īpašumā nodots zemes gabals Cēsīs, Lenču ielā 4c. Lai reģistrētuzemesgrāmatā apgrūtinājumus minētajam zemes gabalam, pamatojoties uz Cēsu pilsētaszemes komisijas 2002.gada 20.jūnija atzinumu Nr.61 (prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n ol e m j:

Noteikt zemes gabalam Cēsīs, Lenču ielā 4c, apgrūtinājumu - zemes gabalu šķērsoapgaismojuma līnija ar kabeli.Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 10,
reģistrēšanu Zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________

    Ar LR Ministru padomes Militāro objektu pārņemšanas komisijas1992.gada 17.septembra sēdes lēmuma 5.§ (protokols Nr.20) karaspēka daļa 01714 Cēsīs,Valmieras ielā 10, nodota Cēsu rajona pašvaldības pārziņā Cēsu pilsētas vajadzībām.Ar Cēsu pilsētas TDP 20.sasaukuma 27.sesijas 1993.gada 30.marta lēmuma 5. punktu zemesgabals Cēsīs, Valmieras ielā 10, nodots pastāvīgā lietošanā Cēsu pilsētas pašvaldībasuzņēmumam "Vinda" un uz tā esošās ēkas, būves un jaunbūve atrodas PU"Vinda" bilancē. Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanuzemesgrāmatās" 36.panta 1.daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašumatiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3.panta 3.daļu, pamatojoties uzfirmas "LATīpašums" mērniecības daļas veikto zemes gabala Cēsīs,Valmieras ielā 10, kadastrālo uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada20.jūnija atzinumu Nr.62 (prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cēsīs, Valmieras ielā 10, kas sastāvno zemes gabala ar platību 7967 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojotzemes gabala plānu, un astoņām ēkām un būvēm, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļi; zemes gabala robežāsatrodas elektrosadales skapji, piekārtais sakaru kabelis;

3. Zemes lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001);

4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Cēsīs,Valmieras ielā 18, Jāņa Poruka ielā 1a (57F), kurš uz 1940.gada 21.jūliju piederējaLatvijas valstij Kara ministrijas personā.


Par nekustamā īpašuma Cēsu rajona Raiskuma pagastā
"Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas"
reģistrēšanu Zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________

    Ar 1997.gada 4.augusta nodošanas - pieņemšanas aktu Cēsu rajonapadome nodevusi Cēsu pilsētas pašvaldībai objektu "Cēsu pilsētas notekūdeņuattīrīšanas iekārtas" Cēsu rajona Raiskuma pagastā. Saskaņā ar likuma"Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 36.panta 1.daļu un Cēsupilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.jūnija atzinumu Nr.66 (prot.nr.14), Cēsu pilsētasdome n o l e m j:


1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu - Cēsu rajona Raiskuma pagasta "Cēsupilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas", kas sastāv no četrām pamatceltnēm,divām palīgceltnēm un deviņām būvēm, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Pieņemt zināšanai, ka minētās ēkas un būves atrodas uz zemes gabala ar tādu pašunosaukumu, kurš reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu rajona pašvaldības vārda. Saskaņāar 1997.gada 4.augusta nodošanas - pieņemšanas aktu zemes gabals pārreģistrējamszemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 24.maija sēdes
lēmuma 7§ (prot.nr.6) "Par zemes gabala Cēsīs,
Eduarda Veidenbauma ielā 17a, izveidošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā
kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu"
_______________________

    Ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 24.maija sēdes lēmuma 7§(prot.nr.6) "Par zemes gabala Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 17a, izveidošanu unreģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu" 2.punktunolemts reģistrēt zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda nekustamo īpašumu- zemes gabalu un būvi (dzelzceļu) - Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 17a. Tā kādzelzceļu vēlams apvienot vienā nedalītā objektā, un daļa dzelzceļa jau ir reģistrētazemesgrāmatā ar adresi Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18a, zemesgrāmatā nav reģistrējamsatsevišķs dzelzceļa posms Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 17a.
    Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemeskomisijas 2002.gada 20.jūnija atzinumu Nr.65 (prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e mj:


Izslēgt no Cēsu pilsētas domes 2001.gada 24.maija sēdes lēmuma 7§ (prot.nr.6)"Par zemes gabala Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 17a, izveidošanu un reģistrēšanuzemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu" 2.punkta teksta daļu"un būves (dzelzceļa),".


Par adreses piešķiršnu un nekustamā īpašuma
Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18b,
reģistrēšanu Zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________

    Saskaņā ar 1996.gada 5.janvāra pirkuma līgumu Cēsu pilsētas domeir nopirkusi no A/S "Vidzemes Celtnieks" dzelzceļa pievadceļus no pārmijasNr.5 līdz pārmijai Nr.101. Ar 1999.gada 8.aprīļa pirkuma līgumu Cēsu pilsētas domeno SIA "Cēsu Agroķīmija" un Annas Artimovičas ir nopirkusi dzelzceļa posmuno pārmijas Nr.101 līdz pārmijai Nr.106. Ar 1997.gada 30.janvāra nodošanas - pieņemšanasaktu pašvaldības uzņēmumam "Cēsu siltumtīklu uzņēmums" ir nodots dzelzceļapievadceļš Nr.5 no pārmijas Nr.6 (t.p. pārmija Nr.106) un pievadceļš Nr.6 no pārmijasNr.7 (t.p. pārmija Nr.107). Daļa no pievadceļiem Nr.5 un Nr.6 ir reģistrēti zemesgrāmatāar adresi Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18a, uz zemes gabala ar tādu pašu adresi(30.11.2001.; nodalījums Nr.1000 0004 6299). Tā kā minētie dzelzceļa posmiizmantojami kā nedalāms objekts, saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašumaierakstīšanu zemesgrāmatās" 36.panta 1.daļu, pamatojoties uz firmas "LATīpašums"mērniecības daļas veikto nosacītā zemes gabala Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā18b, kadastrālo uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 20.jūnijaatzinumu Nr.64 (prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Piešķirt zemesgrāmatā nereģistrētām būvēm - sliežu ceļiem posmā no pārmijasNr.5 līdz pārmijai Nr.8 - pagaidu adresi Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18b, unapstiprināt nosacītajam zemes gabalam, uz kura tas atrodas, nepilno kadastra numuru4201-503-0044; zemes gabala platība 7640 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies,izgatavojot zemes gabala plānu ;

2. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18b,kas sastāv no būvēm - diviem sliežu ceļiem, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

3. Reģistrējot zemesgrāmatā, minētās būves pievienojamas zemesgrāmatā reģistrētāmbūvēm uz zemes gabala Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18a (30.11.2001.; nodalījumsNr.1000 0004 6299).
Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Cēsīs, Rūpniecībasa ielā 17a,
reģistrēšanu Zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_______________________

    Saskaņā ar 1997.gada 30.janvāra nodošanas - pieņemšanas aktu pašvaldībasuzņēmumam "Cēsu siltumtīklu uzņēmums" ir nodots dzelzceļa pievadceļšNr.5 no pārmijas Nr.6 (t.p. pārmija Nr.106) un pievadceļš Nr.6 no pārmijas Nr.7 (t.p.pārmija Nr.107). Daļa no pievadceļiem Nr.5 un Nr.6 ir reģistrēti zemesgrāmatā aradresi Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18a, uz zemes gabala ar tādu pašu adresi(30.11.2001.; nodalījums Nr.1000 0004 6299). Pievadceļu Nr.5 un Nr.6 zemesgrāmatā nereģistrētasdaļas atrodas uz zemesgrāmatā reģistrēta zemes gabala Cēsīs, Rupniecības ielā17/19, īpašnieki Valdis Kaļķis un Vija Jēgere. Tā kā minētie dzelzceļa posmiizmantojami kā nedalāms objekts, saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašumaierakstīšanu zemesgrāmatās" 36.panta 1.daļu, pamatojoties uz Cēsu pilsētaszemes komisijas 2002.gada 20.jūnija atzinumu Nr.65 (prot.nr.14), Cēsu pilsētas dome n ol e m j:

1. Piešķirt zemesgrāmatā nereģistrētām būvēm - sliežu ceļu Nr.5 un Nr.6 daļai,kura atrodas uz zemes gabala Cēsīs, Rūpniecības ielā 17/19 - pagaidu adresi Cēsīs,Rūpniecības ielā 17a;

2. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cēsīs, Rūpniecības ielā 17a, kassastāv no būvēm - diviem sliežu ceļiem, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

3. Reģistrējot zemesgrāmatā, minētās būves pievienojamas zemesgrāmatā reģistrētāmbūvēm uz zemes gabala Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 18a (30.11.2001.; nodalījumsNr.1000 0004 6299).


Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu
ēku un būvju Cēsīs, Piebalgas ielā 59 reģistrēšanai zemesgrāmatā
_______________________

    Izskatījusi Vladimira PARTASOVA iesniegumu (reģ.Nr.P-1180;14.06.2002.), pamatojoties uz "Grozījumiem likumā "Par 1937.gada 22.decembraZemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", Cēsupilsētas dome nolemj:

1. Nosacītajam zemes gabalam Cēsīs, Piebalgas ielā 59, uz kura atrodas VladimiramPARTASOVAM, piederošas ēkas un būves, apstiprināt nepilnā kadastra numuru4201-504-0066 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
2. Zemes gabala platība 1511 m2.
3. Zemes gabala lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve(0601).
4. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabalu Cēsīs, Piebalgas ielā 59 zemes īpašumatiesības ir atjaunotas Vallijai Mirdza Vīgantei un Solveigai Vītolai.


Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu
ēku un būvju Cēsīs, Stacijas laukumā 8 reģistrēšanai zemesgrāmatā
_______________________

    Izskatījusi SIA "AGNESE K" iesniegumu (reģ.Nr.1044/1-11;19.06.2002.), pamatojoties uz "Grozījumiem likumā "Par 1937.gada 22.decembraZemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"", Cēsupilsētas dome nolemj:

1. Nosacītajam zemes gabalam Cēsīs, Stacijas laukumā 8, uz kura atrodas SIA"AGNESE K", piederošas ēkas un būves, apstiprināt nepilnā kadastra numuru4201-505-0019 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
2. Zemes gabala platība 105 m2.
3. Zemes gabala lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve(0801).
4. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabalu Cēsīs, Stacijas laukumā 8 pilsētas pašvaldībābijušo zemes īpašnieku vai mantinieku zemes pieprasījumi nav reģistrēti.


Par dzīvojamās mājas Cēsīs, Birzes ielā 7, nodošanu dzīvokļu
īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.286 "Par Cēsupilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā",un P/u Dzīvokļu pārvalde 2002.gada 12.jūnija iesniegumu, Cēsu pilsētas dome n o l em j :
1.Ar 2002.gada 1.jūliju izslēgt no Cēsu pilsētas p/u "Siltumtīklu uzņēmums"bilances 18 dzīvokļu dzīvojamo māju Cēsīs, Birzes ielā 7.
2.Līdz š.g. 28.jūnijam domes dzīvokļu un komunālai nodaļai /vadītājs I.MERCS/sagatavot mājas nodošanas aktu , un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodotapsaimniekošanā nekustamo īpašumu Cēsīs, Birzes ielā 7, dzīvokļu īpašniekupilnvarotai personai - pašvaldības uzņēmumam Dzīvokļu pārvalde.
3. P/u Dzīvokļu pārvaldei /priekšnieks Ģ.BEIKMANIS/ ar 2002.gada 1.jūliju uzsāktnekustamā īpašuma Cēsīs, Birzes ielā 7, apsaimniekošanu.


Par grozījumiem un papildinājumiem
Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra (prot.Nr.4, § 10)
lēmumā "Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 1"

Atkārtoti izskatot jautājumu par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 1 unpamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 20.jūnija atzinumu(prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra lēmuma (prot.Nr.4, § 10)"Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 1" 4.punktu izsakot to jaunāredakcijā:
" 4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības".

2. Papildināt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.februāra lēmuma (prot.Nr.4, § 10)"Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 1" ar 6.punktu šādāredakcijā:
" 6. 2002.gada 27.jūnija grozījumi lēmumā stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā".
Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 3

    Izskatījusi Ojāra GAIĻA iesniegumu (G-907; 06.05.2002.) par zemesnomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecībaskomitejas 2002.gada 20.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ojāru GAILI, par zemes gabalu Cēsīs, Stacijas laukumā3 uz 3 gadiem sākot ar 2002.gada 28.jūniju.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 74 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu komerciāla rakstura apbūve (0801).
4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošunomas līgumu.


Par zemes nomu Cēsīs, Lenču ielā 4c
_______________________

    Izskatījusi A/S "Cēsu alus" rakstu (Nr.957/1-11;05.06.2002.) par zemes nomas līguma pārtraukšanu un pamatojoties uz pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 20.jūnija atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētasdome nolemj:

    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2001.gada 8.februāralēmumu (prot.Nr.3, § 12) "Par zemes gabala nomu Cēsīs, Lenču ielā 4c".Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Lenču ielā 4c
_______________________

    Izskatījusi SIA "MORICS K" iesniegumu (1046/1-11;19.06.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 20.jūnija sēdes atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu pilsētasdome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA "MORICS K" par zemes gabala daļu Cēsīs,Lenču ielā 4c uz 3 mēnešiem, sākot ar 2002.gada 1.jūliju.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 200 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.
4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 10% no zemes paraugvērtības.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošunomas līgumu.


Par grozījumiem 2001.gada 5.oktobra (prot.Nr.15, 22§) lēmumā
"Par meža aizsargjoslām ap Cēsīm"
_______________________

    Izskatot Amatas novada domes 2002.gada 19.jūnija sēdes (prot.Nr.7, §24), Priekuļu pagasta padomes 2001.gada 12.novembra sēdes (prot.Nr.23, p.7) un Vaivespagasta padomes 2002.gada 2.aprīļa sēdes (prot.Nr.4, p.2) lēmumiem un pamatojoties uzpilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 20.jūnija atzinumu (prot.Nr.15), Cēsupilsētas dome nolemj:

    Grozīt pielikumu Nr.1 un izteikt to šādā redakcijā (sk.pielikumu).Par dzīvojamās ēkas Cēsīs, Palasta ielā 12a nojaukšanu


Noklausījusies Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas vadītāja J.Bāliņa ziņojumu,pamatojoties uz LR ''Būvniecības likuma'' 31.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecībaskomitejas 20.06.2002. sēdes atzinumu (prot. Nr. 15, punkts Nr.7) , Cēsu pilsētas domenolemj:

1. Atļaut Sabiedriskai organizācijai ''Sargtorņu biedrība'' (reģ. adrese Miera iela40, Rīga, LV 1001) nojaukt tai piederošo ēku Cēsīs, Palasta ielā 12a līdz 2002.gada31.jūlijam.
2. Ēkas nojaukšanai izstrādāt nojaukšanas darbu projektu, kura sastāvā paredzēt:
2.1.ēkas fotofiksāciju;
2.2.nojaukšanas darbu tehnoloģisko aprakstu;
2.3.drošības pasākumu un saglabājamo konstrukciju grafisko risinājumu.
3. Nojaukšanas darbu projektu saskaņot ar :
3.1.LR KM Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Cēsu rajona galveno inspektoriD.ĶIBILDI;
3.2.Valmieras reģionālās vides pārvaldes Cēsu nodaļas vadītāju G.ĢEIDU;
3.3. Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.MERCU;
3.4. īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 12a īpašnieku;
3.5.Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāja vietnieku J.ZLAUGOTNI.
4. Līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai veikt drošības pasākumus - norobežotteritoriju, izvietot brīdinājuma zīmes.Par dzīvojamās ēkas Cēsīs, Vaļņu ielā 36 nojaukšanu

Noklausījusies Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas vadītāja J.Bāliņa ziņojumu,pamatojoties uz LR ''Būvniecības likuma'' 31.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecībaskomitejas 20.06.2002. sēdes atzinumu (prot. Nr. 15, punkts Nr. 8) , Cēsu pilsētas domenolemj:

1. Uzdot A/S lombards ''UNION'' (reģ. adrese Baznīcas iela 7, Rīga, LV 1050) nojaukttai piederošo namīpašumu Cēsīs, Vaļņu ielā 36 līdz 2002.gada 31.jūlijam.
2. Ēkas nojaukšanai izstrādāt nojaukšanas darbu projektu, kura sastāvā paredzēt:
2.1.ēkas fotofiksāciju;
2.2.nojaukšanas darbu tehnoloģisko aprakstu;
2.3.drošības pasākumu risinājumu.
3. Nojaukšanas darbu projektu saskaņot ar :
3.1.LR KM Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Cēsu rajona galveno inspektoriD.ĶIBILDI;
3.2.Valmieras reģionālās vides pārvaldes Cēsu nodaļas vadītāju G.ĢEIDU;
3.3. Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.MERCU;
3.4.Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāja vietnieku J.ZLAUGOTNI.

4.Līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai veikt drošības pasākumus - norobežotteritoriju, izvietot brīdinājuma zīmes.


Par vienošanos pie telpu nomas līguma Cēsīs, Raunas ielā 12


Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 20.06.2002. (protokolsN. 15) atzinumu , Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt vienošanos pie 2001.gada 15.maijā starp Cēsu Kultūras centra un V.PlatāI/U ''MADARA'' noslēgtā nomas līguma par telpu nomu ēkā Cēsīs, Raunas ielā 12.

2. Pilnvarot Cēsu Kultūras centra direktori Iju GROZU parakstīt minēto vienošanos.
Par telpu nomas līguma Cēsīs, Leona Paegles ielā 1 apstiprināšanu

_______________________

Pamatojoties uz SIA ''Biznesa augstskolas ''TURĪBA'' vadītāja iesniegumu, Cēsu pilsētasģimnāzijas direktora iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas(20.06.2002., prot. Nr. 15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt telpu nomas līgumu ar SIA ''Biznesa augstskolas ''TURĪBA'' par iznomātajāmtelpām Cēsīs, Leona Paegles ielā 1 .

2. Uzdot Cēsu pilsētas ģimnāzijas direktoram Ivaram ZEMĪTIM noslēgt līgumu ariepriekšminētajiem telpu nomniekiem pēc apstiprinātā līguma parauga un veiktkontroli par līgumsaistību izpildi.Par pirmpirkuma tiesībām
_______________________

Saskaņā ar 1994.gada 7.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1103.punktu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2002.gada 20.jūnija atzinumu(prot.nr.18), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Jura Kozlovska, nekustamo īpašumu - zemes gabalu1621 m2 platībā (kadastra Nr.4201-006-0313), kas atrodas Cēsīs.Par finansējuma piešķiršanu pedagogu izglītībai
_______________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(20.06.2002.prot.Nr. 14) un Finansu komitejas atzinumu (20.06.2002.prot.Nr.18), Cēsu pilsētasdome nolemj:

1. Grozīt 06.12.2001.sēdes protokola Nr.19,§ 31"Par finansējuma piešķiršanupedagogu izglītībai" pielikumu Nr.1"Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītībasiestāžu pedagogu saraksts, kuri 2001./2002.m.g.mācās,lai iegūtu augstāko pedagoģiskoizglītību."

2. Grozīt 06.12.2001.sēdes protokola Nr.19,§ 31"Par finansējuma piešķiršanupedagogu izglītībai" pielikumu Nr.3"Cēsu pilsētas izglītības iestādēsstrādājošo pedagogu saraksts,kuri 2001./2002.m.g.mācās augstskolā un apgūstspecialitāti"
Par finansiālu atbalstu sportistiem startam Eiropas jauniešu čempionātā
_______________________

Pamatojoties uz Latvijas Orientēšanās federācijas izpilddirektora iesniegumu, Cēsupilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (20.06.2002.prot.Nr.14 ) un Finansu komitejas atzinumu (20.06.2002.prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Piešķirt startam Eiropas Jauniešu čempionātā orientēšanās sportā PolijāLatvijas izlases sastāvā no Cēsu pilsētas domes 2002.gada budžetā apstiprinātāfinansējuma "Sporta pasākumi"(valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120 )nesadalītajiem līdzekļiemPar piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības programmasapguvei
_______________________

Pamatojoties uz Izglītības likumu, Cēsu bērnu un jauniešu centra direktoresiesniegumu ,Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu(20.06.2002.prot.Nr.14) un Finansu komitejas atzinumu ( 20.06.2002.prot.Nr 18),Cēsu pilsētasdome nolemj:

1. Noteikt, ka Cēsu pilsētā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošanapamatizglītības programmas apguvei notiek Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītībasiestādē, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas4.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē"Akmens ligzda" , Cēsu speciālā.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu bērnuun jauniešu centrā.
2. Izveidot ar 2002.gada 1.septembri Cēsu bērnu un jauniešu centrā šādas amata vienības:
2.1. pirmskolas izglītības metodiķis    0.19 likmes;
2.2. muzikālā audzinātāja            0.38 likmes;
2.3. audzinātājas palīgs            2.00 likmes.
3. Piešķirt Cēsu bērnu un jauniešu centram Ls mācību materiālās bāzes pilnveidošanai,lainodrošinātu obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai.
4. Uzdot Finansu nodaļas vadītājai L.Leimanei veikt attiecīgus budžeta grozījumus.


Par īres un komunālo pakalpojumu izdevumu apmaksāšanu
_______________________


    Pamatojoties uz 2002.gada 5.marta Cēsu pilsētas domes sēdesprotokola Nr.6, § 1 "Par Cēsu pilsētas domes budžetu 2002.gadam" 2.punktu unFinansu komitejas atzinumu (20.06.2002.,prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome nolemj:


    Apmaksāt dzīvokļa Cēsīs, Leona Paegles ielā 19b dzīvoklis Nr.30īres un komunālo maksājumu parādu no domes privatizācijas fonda līdzekļiem, kastika paredzēti avārijas situācijā esošās dzīvojamās mājas Cēsīs, Peldu ielā 3bijušās iemītnieces dzīvojamās platības nodrošināšanai.Par saskaņojuma izdošanu licencēm alkoholisko dzērienu tirdzniecībai

Saskaņā ar Latvijas Republikas 1998.gada 14.oktobra "Alkohola aprites likuma"82.pantu un pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (20.06.2002.,protokols Nr.18), Cēsupilsētas dome nolemj:

Piekrist licences izsniegšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "R.K.B."alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kafejnīcā Cēsīs Saulrītu ielā- 6.


Par individuālā darba reģistrāciju
_______________________

Izskatījusi personu iesniegumus un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Padomes21.04.1993. lēmuma Nr.220 apstiprināto kārtību " Kārtība, kādā pašvaldībuinstitūcijās tiek reģistrēti individuālā darba veicēji", Cēsu pilsētas domenolemj:

1. Reģistrēt individuālā darba veicējas INGAS RANCĀNES, darbības veidu - frizierapakalpojumi laika periodā no 27.06.2002. līdz 31.12.2002., izsniedzot reģistrācijasapliecību vai patentu.

2. Reģistrēt individuālā darba veicējas ELZAS SKAIDRĪTES ALKSNES, darbības veidu -suvenīru izgatavošanu (āda, lins) laika periodā no 27.06.2002. līdz 31.12.2002.,izsniedzot reģistrācijas apliecību vai patentu.Par saskaņojumu individuālā darba veikšanai
_______________________

Izskatījusi personu iesniegumu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Padomes21.04.1993. lēmuma Nr.220 apstiprināto kārtību "Kārtība, kādā pašvaldībuinstitūcijās tiek reģistrēti individuālā darba veicēji", Cēsu pilsētas domenolemj:

Neiebilstam, ka VALENTĪNA KONDUSOVA, veic nepārtikas preču reklāmu un piegādi Cēsupilsētā, laika periodā no 27.06.2002. līdz 31.12.2002.


Par Sporta nama "Cēsis" nomnieku ieguldījumu apstiprināšanu
_______________________

    Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejasatzinumu (20.06.2002., prot. Nr.15) un Finansu komitejas atzinumu (20.06.2002. , prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Akceptēt veiktos ieguldījumus Cēsu sporta namā "Cēsis":
1.1. SIA "Sveiki" trenažieru zāles labiekārtošanā ieguldījumu par summu Ls
1.2. Dz. Rutkas individuālā uzņēmuma "Dz. un Partneri" ieguldījumu parsummu

2.Apstiprināt Vienošanos ar SIA "Sveiki" un Vienošanos ar Dz. Rutkas individuālouzņēmumu "Dz. un Partneri"
Par maksas pakalpojumu par uzņēmumu ievietoto informāciju un reklāmu
Cēsu pilsētas mājas lapā apstiprināšanu
_______________________

    Pamatojoties un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (20.06.2002.prot. Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt sekojošus maksas pakalpojumus Cēsu pilsētas domē:
1.1. par uzņēmumu un individuālā darba veicēju ievietoto informāciju Cēsu pilsētasmājas lapā - LVL 5,90 ieskaitot PVN;
1.2. par uzņēmumu un individuālā darba veicēju izvietotajiem reklāmas laukumiem Cēsupilsētas mājas lapā - LVL 11,80 ieskaitot PVN;
1.3. par statiskā reklāmas laukuma tehnisko izveidi - LVL 5,90 ieskaitot PVN;
1.4. par animētā reklāmas laukuma tehnisko izveidi - LVL 17,70 ieskaitot PNV.   
   


Par pirmpirkuma tiesībām
_______________________

Saskaņā ar 1994.gada 7.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1103.punktu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Jura Pālena, nekustamo īpašumu - zemes gabalu 4466m2 platībā (kadastra Nr.4201-006-0874), kas atrodas Cēsīs.

 

Cēsu pilsētas domei piederošo īpašumusaraksts,

kuru privatizācija ir pabeigta

 

N.p.k.

Objekta nosaukums

Adrese

Objekta īpašnieks

Privatizācijas

metode paņēmiens

Piezīmes

1.

Nekustamais īpašums

Austrumu iela 6

SIA “REMONTS KP”,

Reģ. Nr. 950300397

Pārdošana Pārdošana ar

tūlītēju samaksu

Ēka, zemesgabals

2.

Nekustamais īpašums

Rīgas iela 97

Pāvils MELUŠKĀNS,

Pārdošana Pārdošana izsolē

Neapbūvēts zemesgabals

 

MEŽU AIZSARGJOSLU AP CĒSU PILSĒTU ROBEŽU APRAKSTS


ZIEMEĻU ZONA - 742 ha

· No Lenču ielas pie Meža kapiem pa pilsētas robežu līdz ceļam gar "Benčiem";
· No "Benčiem" pa ceļu ZA virzienā līdz ceļam no Cēsīm uz Pielekšiem;
· Pa ceļu uz Pielekšiem līdz pagriezienam uz Ērgļu klintīm;
· Pa ceļu uz Ērgļu klintīm līdz "Brīvniekiem";
· No "Brīvniekiem" pa ceļu gar "Ramātiem" un "Pušklaipiem"līdz ceļam Cēsis-Rāmnieki;
· Pa Cēsu-Rāmnieku ceļu Cēsu virzienā līdz pagriezienam uz bijušu sūkņu stacijupie Niniera ezera;
· No bijušās sūkņu stacijas pie Niniera ezera pa ceļu līdz "Vecmeslu" mājām;
· No "Vecmeslu" mājām līdz SIA "Staļi";
· No SIA "Staļi" pa celiņu uz "Buļiem";
· No "Buļiem" pa Birzes un Lenču ielām līdz pilsētas robežai pie Mežakapiem.

AUSTRUMU ZONA - 184 ha

· No Cēsu apvedceļa krustojuma ar Cēsu-Priekuļu ceļu Priekuļu virzienā līdzpagriezienam uz Veismaņiem;
· Pa ceļu uz Veismaņiem līdz pagriezienam uz "Apiņiem";
· Pa iebraucamo ceļu līdz "Apiņiem";
· No "Apiņiem" D virzienā caur meža masīvu līdz Vaives pagasta robežai;
· Pa Priekuļu-Vaives pagastu robežu līdz elektropārvades līnijai LN Nr.105;
· Pa elektropārvades līniju LN Nr.105 līdz Cēsu-Krīvu ceļam;
· Pa Cēsu-Krīvu ceļu Cēsu virzienā līdz Cēsu robežai;
· Pa Cēsu robežu Z virzienā līdz maģistrālajai elektropārvades līnijai pie"Purmaļiem";
· Pa maģistrālo elektropārvades līniju DA virzienā līdz Cēsu apvedceļam;
· Pa Cēsu apvedceļu līdz krustojumam ar Cēsu-Priekuļu ceļu.

DIENVIDU ZONA - 312 ha

· No ceļu krustojuma pie Meijermuižas pa ceļu DA virzienā līdz Cēsu-Kārļu ceļam;
· Pa ceļu virzienā uz Kārļiem līdz Rakšupītei;
· Pa Rakšupīti līdz ceļam gar "Rakstiem";
· Pa ceļu no "Rakstiem" Cēsu virzienā gan "Vāļiem" līdz ceļukrustojumam pie Meijermuižas.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv