Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 5.04.2002 domes sēdes lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

5.04.2002 domes sēdes lēmumiPar apbūvēta zemesgabala Cēsīs, Dzintara ielā 2a,
privatizācijas noteikumu apstiprināšanu
____________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ''Par valsts un pašvaldību īpašumaobjektu privatizāciju'', un Cēsu pilsētas domes 28.02.2002. sēdes protokola Nr. 5paragrāfu Nr.9 '' Par atsevišķi apbūvēta zemesgabala Cēsīs, Dzintara ielā 2a, nodošanuprivatizācijai'', un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas 05.04.2002.priekšlikumu (protokola Nr. 7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka atsevišķi apbūvēta zemesgabala Cēsīs, Dzintara ielā 2a, kadastra Nr.4201-002-0721, (turpmāk tekstā - zemesgabals) nosacītā cena ir Ls 2000,- (divi tūkstošilati). Maksāšanas līdzekļi - 20% apmērā no zemesgabala pārdošanas cenas lati un80% apmērā no zemesgabala pārdošanas cenas īpašuma kompensācijas sertifikāti.
2. Apstiprināt zemesgabala privatizācijas metodi - pārdošana.
3. Apstiprināt zemesgabala privatizācijas noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
4. Piedāvāt noslēgt privatizējamā zemesgabala pirkuma līgumu Marutai Piesei, GuntaiZvirgzdiņai, Dainai Zitmanei, Jānim Rengam, Ņinai Ozoliņai, Ingūnai Lapiņai un IlzeiGrasei, kuriem saskaņā ar likuma ''Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju'' 60. un 85.p., uz to ir pirmpirkuma tiesības.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai( priekšsēdētājs - J.Beikmanis).


Par neapbūvēta zemesgabala Cēsīs, Rīgas ielā 97, privatizāciju
____________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 17.02.1994. likumu ''Par valsts un pašvaldību īpašumaobjektu privatizāciju'', Cēsu pilsētas domes 25.10.2001. sēdes protokola Nr. 15,paragrāfu Nr. 8 ''Par neapbūvēta zemesgabala Cēsīs, Rīgas ielā 97, nodošanuprivatizācijai'', 20.12.2001. sēdes protokola Nr. 20, paragrāfu Nr. 4 ''Par neapbūvētazemesgabala Cēsīs, Rīgas ielā 97, privatizācijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu'',28.02.2002.sēdes protokola Nr. 5, paragrāfu Nr. 13 ''Par neapbūvēta zemesgabala Cēsīs,Rīgas ielā 97, izsoles rezultātu apstiprināšanu'' un Cēsu pilsētas īpašumaprivatizācijas komisijas priekšlikumu (05.04.2002. protokols Nr.7), Cēsu pilsētas domenolemj:

1. Slēgt pirkuma līgumu par neapbūvētu zemesgabalu Cēsīs, Rīgas ielā 97, kadastraNr. 4201-008-1207, ar Pēteri MELUŠKĀNU.
2. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala Cēsīs, Rīgas ielā 97, pirkuma līgumaprojektu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai(priekšsēdētājs J.Beikmanis).Par Cēsu pilsētas domei piederošo īpašumu
privatizācijas pabeigšanu
____________________________________________

Pamatojoties uz LR 17.02.1994. likuma 'Par valsts un pašvaldību īpašuma objektuprivatizāciju' 86.pantu un Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas05.04.2002. ieteikumu /protokols Nr.7/, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :
1.Atzīt triju Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objektu privatizāciju par pabeigtu/objektu saraksts pielikumā Nr.3/.
2.Uzdot Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijai /priekšsēdētājsJ.BEIKMANIS/ sagatavot tekstu minētajā jautājumā publikācijai laikrakstos'Latvijas Vēstnesis' un 'Druva'.Par Cēsu pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas īpašuma privatizācijas komisijas 05.04.2002. lēmumu/protokols Nr.7/, Cēsu pilsētas dome nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes:
1.19.07.2001. sēdes protokola Nr. 9 & 20 'Par nekustamā īpašuma Cēsīs,Saules ielā 9, nodošanu privatizācijai';
2.24.01.2002. sēdes protokola Nr. 2 & 22 'Par nekustamā īpašuma Cēsīs,Saules ielā 9, privatizācijas projekta apstiprināšanu'.

-

Par adreses maiņu Cēsīs, Lauku ielā 15
____________________________________________

    Vēsturiskais zemes gabals Cēsīs, Lauku ielā 15, uz kuru ar Cēsupilsētas TDP 1993.gada 23.decembra lēmumu Nr.20/34/1/5 atjaunotas īpašuma tiesībasAustrai Ramšai, Edvīnam Ramšam, Marutai Ramšai, Jānim Ramšam un Ivaram Ramšam,atrodas pie Jāzepa ielas, bet nerobežojas ar Lauku ielu. Lai sakārtotu adreses atbilstošireālajai situācijai, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 5.aprīļaatzinumu Nr.35 (prot.nr.9), saskaņā ar nekustamā īpašuma Cēsīs, Lauku ielā 15, īpašniekuAustras Ramšas, Marutas Ramšas, Edvīna Ramšas, Jāņa Ramšas, dzīv. Cēsīs, Laukuielā 15, un Ivara Ramšas, dzīv. Cēsu raj. Drabešu pag. 'Jaunzemos',iesniegumu (reģ.Nr.R-729; 08.04.2002.), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Mainīt adresi vēsturiskajam zemes gabalam un namīpašumam Cēsīs, Lauku ielā 15(kad.nr.4201-007-0906), piešķirot tiem jaunu adresi Cēsīs, Jāzepa ielā 3.


Par zemes gabala Cēsīs, Gaujaslīču ielā 3,
lietošanas mērķi
____________________________________________

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2000.gada 9.jūnija lēmumu Nr.157 (prot.Nr.15) zemesgabalam Cēsīs, Gaujaslīču ielā 3, noteikts zemes lietošanas mērķis - vienģimenesun divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorija (061101).
Izskatot nekustamā īpašuma Cēsīs, Gaujaslīču ielā 3, īpašnieka Sandra Toča,personas kods 201270-11179, dzīv. Cēsu rajonā, Līgatnes pagastā, Dārza ielā 2dz.11, iesniegumu (reģ.Nr.T-679, 28.03.2002.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Cēsīs, Gaujaslīču ielā 3 (sabiedriskās pirts ierīkošana uz minētā zemesgabala), saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344''Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība'',pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 5.aprīļa atzinumu Nr.31(prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Cēsīs, Gaujaslīču ielā 3 (kadastra Nr.4201-001-0142), noteikt zemeslietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2000.gada 27.janvāra sēdes lēmuma 7§
(prot. Nr.2) ''Par zemes gabalu Cēsīs, Annas ielā 14, Dzintara ielā 10 un 36,
Mālu ielā 5, Mednieku ielā 9, Pāvila ielā 33 un 39, lietošanas mērķiem'' 1.punktā
____________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 27.janvāra lēmumu (prot.Nr.2, 7§), izskatot individuālādarba veicēju iesniegumus, zemes gabaliem Cēsīs Annas ielā 14, Dzintara ielā 10 un36, Mālu ielā 5, Mednieku ielā 9 un Pāvila ielā 39, noteikts zemes lietošanas mērķis- vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūves teritorija (061101) - 50%, papildmērķis- rūpniecības objektu apbūves teritorija (vispārīgas ražošanas uzņēmumu apbūve(101202) - 50%.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ''Nekustamā īpašumalietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība'', pamatojoties uz Cēsupilsētas zemes komisijas 2002.gada 5.aprīļa atzinumu Nr.32 (prot.Nr.9), Cēsu pilsētasdome n o l e m j:

1. Izslēgt no Cēsu pilsētas domes 2000.gada 27.janvāra sēdes lēmuma 7§ (prot.Nr.2)''Par zemes gabalu Cēsīs, Annas ielā 14, Dzintara ielā 10 un 36, Mālu ielā 5,Mednieku ielā 9, Pāvila ielā 33 un 39, lietošanas mērķiem'' 1.punkta zemes gabalusar adresēm Cēsīs, Annas ielā 14 un Mednieku ielā 9.

2. Individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabaliem Cēsīs, Annas ielā 14 un Medniekuielā 9, noteikt zemes lietošanas mērķi - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo mājuapbūve (0601).


Par zemes gabala Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68 daļas nomu
____________________________________________

    Izskatījusi SIA atpūtas bāzes 'Cīruļkalns' iesniegumu(14.03.2002., reģ.Nr.437/1-11) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uzpilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 4.aprīļa sēdes atzinumu(prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes lēmumus 'Par zemes gabalanomu Cēsīs, Cīrulīšu ielā 71' (prot.Nr.6, § 15; 24.05.2001.) un lēmumu'Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68a' (prot.Nr.13, § 8;27.09.2001.).
2. Zemes gabala Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68 iznomājamai daļai noteikt pagaidu adresi Cēsīs,Cīrulīšu ielā 68a, kuru izmanto tikai šī nomas līguma darbības ietvaros, kā arīar to saistītajos pasākumos. Ar adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68a ir apzīmēti trīsatsevišķi zemes gabali (sk.plānā).
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA atpūtas bāzi 'Cīruļkalns', reģ.Nr.410302432,juridiskā adrese Cēsīs, Cīrulīšu ielā 70 par zemes gabala daļu Cēsīs, Cīrulīšuielā 68 uz 10 gadiem, sākot ar 2002.gada 15.aprīli.
4. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 123939 m2, kura sastāv no trim zemes gabaliem.
5. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objektu teritorijas (0908).
6. Zemes nomas aprēķinā noteikt 3% no zemes paraugvērtības teritorijai A, ar kopējoplatību 23117 m2.
7. Zemes nomas maksu par teritorijām B, ar kopējo platību 36172 m2, iekasēt uzsākot tāskomercizmantošanu. Par komercdarbības uzsākšanu informēt domi divas nedēļas iepriekšun noslēgt atbilstošu zemes nomas līgumu.
8. Zemes nomas maksu par teritorijām C, ar kopējo platību 64650 m2, neiekasēt.
9. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par visu izmantojamo teritoriju.
10. Piebraucamos ceļus B teritorijām SIA atpūtas bāze 'Cīruļkalns' izbūvēpar saviem līdzekļiem. Pielikumā Nr.4 zemes gabala plāns.
11. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošunomas līgumu.
12. Pieņemt zināšanai, ka pēc zemes gabala Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68 reģistrācijaszemesgrāmatā uz pilsētas pašvaldības vārda un detaļplānojuma izstrādes, iznomātozemes gabalu adreses var mainīties.Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Tirgoņu ielā 2
____________________________________________

    Izskatījusi SIA 'Cēsu agroķīmija' iesniegumu (reģ.Nr.527/1-11;02.04.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 4.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētasdome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA 'Cēsu agroķīmija', reģ.Nr.410300583,juridiskā adrese Cēsīs, Tirgoņu ielā 5 par zemes gabala 1/5 domājamo daļu Cēsīs,Tirgoņu ielā 2 uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 15.aprīli.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 1284 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu apbūves teritorija (1001).
4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 1% no zemes paraugvērtības.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošunomas līgumu.
Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Tirgoņu ielā 5
____________________________________________

    Izskatījusi SIA 'Cēsu agroķīmija' iesniegumu (reģ.Nr.527/1-11;02.04.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 4.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētasdome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA 'Cēsu agroķīmija', reģ.Nr.410300583,juridiskā adrese Cēsīs, Tirgoņu ielā 5 par zemes gabala 35/100 domājamo daļu Cēsīs,Tirgoņu ielā 5 uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 15.aprīli.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 13995 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) -11196 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 2799 m2.
4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 1% no zemes paraugvērtības darījumu iestāžu unkomerciāla rakstura apbūvei un 4% rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūvei.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošunomas līgumu.
Par zemes gabala nomu Cēsīs, Rūpniecības ielā 8
____________________________________________

    Izskatījusi Ažiņa komercfirmas 'Markets' iesniegumu (reģ.Nr.535/1-11;04.04.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domesTautsaimniecības komitejas 2002.gada 4.aprīļa sēdes atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētasdome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ažiņa komercfirmu 'Markets', reģ.Nr.950200160,juridiskā adrese Cēsīs, Rūpniecības ielā 8a par zemes gabalu Cēsīs, Rūpniecībasielā 8 uz 3 gadiem, sākot ar 2002.gada 15.aprīli.
6. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 6198 m2.
7. Zemes lietošanas mērķis - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
8. Zemes nomas aprēķinā noteikt 4% no zemes paraugvērtības.
9. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošunomas līgumu.Par saistošo noteikumu Nr. 2 '' Par papildinājumiem 25.05.2000. saistošajos noteikumosNr. 2 ''Par sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā'''' apstiprināšanu
____________________________________________

    Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21. un 43.pantiem un Cēsupilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.04.2002. atzinumu(protokols Nr. 8), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 ''Par papildinājumiem 25.05.2000. saistošajosnoteikumos Nr. 2 ''Par sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā'''' saskaņā ar pielikumuNr.5.Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma
'Cēsu Siltumtīklu uzņēmums'
2001.gada finansu pārskata apstiprināšanu
____________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (04.04.2002.protokols Nr.12)atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma 'Cēsu Siltumtīklu uzņēmums'2001.gada pārskatu, saskaņā ar pielikumu Nr.8.
Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa
nomaksas termiņa pagarināšanu
____________________________________________

Pamatojoties uz likuma 'Par nodokļiem un nodevām' 24.pantu un Cēsu pilsētasdomes Finansu komitejas (04.04.2002., protokols Nr 12) atzinumu, Cēsu pilsētas domenolemj:

Pagarināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa Ls 10495,96 (desmit tūkstoši četri simtideviņdesmit pieci lati un 96 santīmi) nomaksas termiņu 'DanLat GroupLatvija'( reģ. Nr. 000312494,reģ. Adrese Cēsīs, Vienības laukums Nr.1) no š.g.21.marta līdz 2002.gada 21.jūnijam.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
____________________________________________

Saskaņā ar likuma 'Par nodokļiem un nodevām' 24.panta 1.punkta 1.apakšpunktuun Finansu komitejas atzinumu (04.04.2002.prot Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa ( ēkām ) nomaksas termiņu SIA'Riepnieks', reģistrācijas Nr.410300651 par I ceturksni līdz 2002.gada 11.jūlijampar summu Ls 161,18 (viens simts sešdesmit viens lats 18 santīmi).

2. Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa ( ēkām ) nomaksas termiņu SIA'Meistars', reģistrācijas Nr.410300756 par I ceturksni līdz 2002.gada 11.jūlijampar summu Ls 160,50 (viens simts sešdesmit lati 50 santīmi).

3. Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa (ēkām) nomaksas termiņu SIA'AGS',reģistrācijas Nr.000310089 par I ceturksni līdz 2002.gada 11.jūlijam par summu Ls169,81 (viens simts sešdesmit deviņi lati 81 santīmi).

4. Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa (ēkām) nomaksas termiņu SIA 'Lekāls',reģistrācijas Nr.410300751 par I ceturksni līdz 2002.gada 11.jūlijam par summu Ls28,41 (divdesmit astoņi lati 41 santīms).

5. Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa (ēkām) nomaksas termiņu SIA 'VAR -C', reģistrācijas Nr.000330425 par I ceturksni līdz 2002.gada 11.jūlijam parsummu Ls 116,15 ( viens simts sešpadsmit lati 15 santīmi).


Par finansējuma piešķiršanu pedagogu izglītībai
____________________________________________

Pamatojoties uz izziņu no Liepājas Pedagoģijas akadēmijas, Cēsu pilsētas domes Izglītības,kultūras un sporta komitejas (04.04.2002.prot.Nr.8) un Finansu komitejas atzinumu(04.04.2002.prot.Nr.12),Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt 06.12.2001. sēdes protokola Nr.19,& 31 'Par finansējuma piešķiršanupedagogu izglītībai' pielikuma Nr.2'Cēsu pilsētas izglītības iestādēsstrādājošo pedagogu saraksts, kuri 2001./2002.m.g.mācās augstskolā un apgūst otrospecialitāti' 2.punkta sadaļu 'Kur mācās?' šādā redakcijā : LiepājasPedagoģijas akadēmija Pieaugušo izglītības centrs.

2. Apstiprināt 26.03.2002. rīkojumu Nr.183-r 'Par studiju daļēju apmaksu InāraiBirkenai'
Par Kristīnes Kokinas un Ērika Lebedoka finansiālu atbalstīšanu startam Pasaules skolēnučempionātā
_____________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Orientēšanās federācijas izpilddirektora Jurģa Krastiņaiesniegumu (reģ.25.03.2002. Nr.495/1-11),Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras unsporta komitejas(04.04.2002.prot.Nr.8) un Finansu komitejas atzinumu(04.04.2002.prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Startam Pasaules skolēnu čempionātā orientēšanās sportā Portugālē Latvijasizlases sastāvā no Cēsu pilsētas domes 2002.gada budžetā apstiprinātā finansējuma'Sporta pasākumi' nesadalītajiem līdzekļiem piešķirt:

Kristīnei Kokinai             Ls 130,-
Ērikam Lebedokam            Ls150,-Par saskaņojuma izdošanu alkoholisko dzērienu tirdzniecībai
_____________________________________________

    Saskaņā ar Latvijas Republikas 1998.gada 14.oktobra 'Alkoholaaprites likuma' 82.pantu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu(04.04.2002.,prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

    Piekrist licences izsniegšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību'ROKĒ' (reģ.Nr.410302574, reģ.adrese Latvijas Republika, LV-4101, Cēsīs,Lenču ielā 50-1) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai veikalā Cēsīs, Stacijaslaukumā 10.
Par sporta pasākuma - slēpojums 'Cēsu apļi'
finansējuma pārdali
______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas(04.04.2002.prot.Nr.8) un Finansu komitejas atzinumu (04.04.2002.prot.Nr.12), Cēsu pilsētasdome nolemj:

Mainīt sporta pasākuma slēpojums 'Cēsu apļi' paredzēto līdzekļu Ls 200,-izlietojuma mērķi un piešķirt:
    1.Skrējienam 'Cēsu pavasaris'                Ls100,-
    2.Skrējienam 'Apkārt Cēsīm'                Ls100,-
Par finansiālu atbalstu
______________________________________________

    Pamatojoties uz Lolitas Dukures iesniegumu (reģ.Nr.D-715; 04.04.2002.)un pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (04.04.2002.,prot.Nr.8) un pilsētas domes Finansu komitejas (04.04.2002., prot.Nr.12) atzinumiem, Cēsupilsētas dome nolemj:

    Atbalstīt Cēsu pilsētas 1.pamatskolas skolēna Mika Dukura piedalīšanosvokālistu konkursā Itālijā 'Crisalide 2002' ar Ls 75,- (septiņdesmit piecilati) SWH studijas pakalpojumu finansēšanai fonogrammu izgatavošanai no kultūras budžetanesadalītajiem līdzekļiem.Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 08.11.2001.lēmuma 'Par patērētā ūdens norēķiniemCēsu pilsētā' (prot.Nr.16, § 1) pielikumā
______________________________________________

    Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiemNr.133 'Kārtība, kādā dzīvokļa īrnieks un izīrētājs norēķinās arpakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu',stāšanos spēkā, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Mainīt Cēsu pilsētas domes 08.11.2001.lēmuma 'Par patērētā ūdens norēķiniemCēsu pilsētā' (protokols Nr.16, § 1) pielikumu Nr.9.
2. Apstiprināt pielikumā mainīto aprēķinu formulu, kas noteikta ar LatvijasRepublikas Ministru kabineta noteikumu Nr.133 19.punktu.
Par domes priekšsēdētāja vietas izpildītāju
______________________________________________

    Noklausījusies Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERAziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

    Apstiprināt domes izpilddirektoru Andri MIHAĻOVU par priekšsēdētājavietas izpildītāju pa priekšsēdētāja G.ŠĶENDERA komandējuma laiku no 16.aprīļalīdz 21.aprīlim.
Par iesaistīšanos vienotā projektā
'Vidzemes reģiona pašvaldību vienotais informācijas tīkls'
______________________________________________


    Saskaņā ar Pašvaldību Lietu pārvaldes ieteikumu (20.11.2001.reģ.Nr.1-14447/2652)un Cēsu rajona padomes 2001.gada 18.decembra lēmuma Nr.14, Cēsu pilsētas dome izstrādājaprojektu par pašvaldību vienotās informatizācijas sistēmas izveidi Cēsu rajonāparedzot Cēsu pilsētas domei Vidzemes reģionālā centra funkcijas. Projekts tikaintegrēts vienotajā Vidzemes Attīstības aģentūras izstrādātajā projektā'Vidzemes reģiona pašvaldību vienotais informācijas tīkls'.
    2002.gada 20.martā Pašvaldību Lietu pārvaldes sanāksmē Rīgas domētika paziņoti projekta izvērtēšanas rezultāti. Vidzemes reģionam izdalītā summa Ls140000, kurā Cēsu rajona projektam paredzētā daļa ir Ls 40000.
    Pamatojoties uz iepriekšminēto, Cēsu pilsētas dome nolemj:
1. Piedalīties vienotajā projektā 'Vidzemes reģiona pašvaldību vienotais informācijastīkls', iesaistoties ar Cēsu rajonam paredzēto finansējuma daļu no PVIS Ls40000.
2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu ŠĶENDERU pārstāvēt Cēsurajona intereses Vidzemes Attīstības aģentūras projekta darba grupā.
Par komisijas izveidošanu atklātam konkursam
'Cēsu pilsētas ielu seguma atjaunošanas darbiem 2002.gadā'
______________________________________________

   
    Cēsu pilsētas dome izveido komisiju atklātam konkursam 'Cēsupilsētas ielu seguma atjaunošanas darbiem 2002.gadā' šādā sastāvā:

    Komisijas priekšsēdētājs - A.MIHAĻOVS - Cēsu pilsētas domes
                izpilddirektors
    Komisijas locekļi - J.BĀLIŅŠ - Cēsu pilsētas domes deputāts
I.MERCS - Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās
nodaļas vadītājs
S.ZVIRBULE - Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas
                    vadītāja
J.DUNDURS - Latvijas Autoceļu direkcijas Cēsu nodaļas
                vadītājs
A.ZERNE - Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas budžeta
plānošanas un izdevumu kontroles daļas
        ekonomiste


Par sabiedriskā regulatora izveidošanu Vidzemē
______________________________________________

    Pamatojoties uz domes izpilddirektora A.Mihaļova informāciju, Cēsupilsētas dome nolemj:

    Lūgt Vidzemes Attīstības aģentūru sagatavot dokumentu paketi parsabiedriskā regulatora izveidošanu Vidzemē.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv