Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2002. gads> 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

- 12.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 14.11.2002. Domes sēdes lēmumi
- 28.11.2002. domes sēdes lēmumi
- 24.10.2002. Domes sēdes lēmumi
- 10.10.2002 Domes sēdes lēmumi
- 24.12.2002. Domes sēdes lēmumi
- 26.09.2002. domes sēdes lēmumi
- 12.09.2002. Domes sēdes lēmumi
- Domes sēdes lēmumi 22.08.2002.
- Domes sēdes lēmumi 11.07.2002.
- Domes sēde 13.06.2002.
- 27.06.2002. Domes sēdes lēmumi
- 5.04.2002 domes sēdes lēmumi
- 2002. gada 28. marta domes sēdes lēmumi
- 2002.gada 25.aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Par Cēsu pilsētas siltuma patērētāju atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas kārtību
- Par ārējo inženiertīklu pārņemšanu no valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’
- Par siltumenerģijas maksājumiem pēc divtarifu sistēmas.
- Par Cēsu pilsētas ielu nosaukumu saraksta apstiprināšanu
- Par grozījumiem un labojumiem Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumā ...
- Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu
- Par siltumapgādi 2001./ 2002.gada apkures sezonā
- Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 28.jūnija lēmumā sēdes protokols Nr.8 § 13
- Par maksas autostāvvietu izmantošanas pamattarifiem
- Par siltumenerģijas norēķiniem
- Par patērētā ūdens norēķiniem Cēsu pilsētā
- Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas kapsētās
- Par Cēsu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
- 23.05.2002. Domes sēdes lēmumi

23.05.2002. Domes sēdes lēmumi


Cēsu pilsētas domes sēdē
2002.gada 23.maijā
pieņemtie lēmumiPar siltumapgādes cenām no 2002.gada 1.maija
__________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas sēdes (16.05.2002.,prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka ar 2002.gada 01.maiju ir spēkā Cēsu pilsētas iedzīvotāju patēriņamparedzētā siltumenerģijas cena Ls 21,05 par vienu MWh, kas ir izskatīta un apstiprinātaar Cēsu pilsētas domes 22.02.2001.g. lēmumu "Par p/u "Cēsu siltumtīklu uzņēmums"pamatlīdzekļu nomu" (protokols Nr.4, § 34, pielikums Nr.2.3); Cēsu pilsētasdomes 26.04.2001.g.lēmumu "Par Cēsu pilsētas iedzīvotāju nodrošināšanu arkarsto ūdeni 2001.gada maija - septembra mēnešos un dzīvojamo māju īpašnieku norēķiniemar siltumražotāju" (protokols Nr.4, § 2, punkts 2); Cēsu pilsētas domes23.08.2001.g. lēmumu "Par siltumapgādi 2001./2002.gada apkures sezonā"(protokols Nr.11, § 29, punkts 1).

2. Uzdot siltumenerģijas ražotājiem, sākot ar 2002.gada 01.maiju, nodrošināt Cēsupilsētas iedzīvotājus ar karsto ūdeni šādā režīmā:
2.1. vasaras mēnešos - sākot ar 01.maiju līdz apkures sezonas uzsākšanai:

2.1.1. no katlu mājas Cēsīs, Rūpniecības ielā Nr.13, siltummezgliem Cēsīs, LeonaPaegles ielā Nr.4b, Zvirbuļu ielā Nr.17, Ķiršu ielā Nr.10, katlu mājas Cēsīs,Turaidas ielā Nr.7, Bērzaines ielā Nr.38, Zīļu ielā Nr.10 - katru dienu;

2.1.2.no katlu mājas Cēsīs, Birzes ielā Nr.31 - katru nedēļu piektdienās, sestdienās,svētdienās no plkst. 6.00 - 23.00.

2.2. apkures sezonā -ar karsto ūdeni patērētājus nodrošina katru dienu, karstā ūdensto 42-50oC.

3. Apstiprināt maksu par karstā ūdens sagatavošanu šādi:
3.1. dzīvojamās mājās, kurās ir siltumenerģijas uzskaite, maksa tiek noteikta pēcuzskaites mēraparatūru rādījumiem;
3.2. dzīvojamās mājās, kurās nav siltumenerģijas uzskaites, atbilstoši PielikumamNr.1: "Kārtība, kādā dzīvojamo māju, kurās nav siltumenerģijas uzskaites, īpašniekiun pārvaldītāji norēķinās ar siltumražotāju par karsto ūdeni".

4. Noteikt, ka ar 2002.gada 01.maiju siltumenerģijas pastāvīgās iemaksas par pieslēgtoslodzi ir 1080,59 Ls/MW mēnesī un tarifa mainīgā daļa ir 12,43 Ls/MWh.

5. Apmaksāt siltumenerģijas pastāvīgos (fiksētos) maksājumus Cēsu pilsētas domesfinansētajām iestādēm, šim nolūkam paredzot līdzekļus saskaņā ar Pielikumu Nr.2:"Siltumenerģijas pastāvīgo (fiksēto) maksājumu sadalījums mēnesī Cēsu pilsētasdomes pārziņā esošajās budžeta iestādēs."

6. Pārējām budžeta iestādēm pastāvīgie (fiksētie) maksājumi apmaksājami saskaņāar Pielikumu Nr.3: "Siltumenerģijas pastāvīgo (fiksēto) maksājumu sadalījums mēnesībudžeta iestādēm."


7. Ar 2002.gada 01.maiju rekomendēt visiem dzīvojamā fonda īpšniekiem un pārvaldītājiemiekasēt no iedzīvotājiem siltumenerģijas patēriņa avansa maksājumus (Ls 0,20) parlietderīgās apsildāmās platības m2 mēnesī, kas maksājami no maija līdz oktobrim.

8. Noteikt, ka sākot ar 2002.gada 01.oktobri dzīvojamā fonda īpašniekiem un pārvaldītājiemnorēķini ar siltumražotāju par patērēto siltumenerģiju veicami tikai pēcsiltumenerģijas uzskaites mēraparatūras rādījumiem, nosakot, ka vasaras mēnešos(maijs- septembris) veiktie avansa maksājumi atrēķināmi no maksājumiem par faktiskosiltumenerģijas patēriņu 5 apkures mēnešos: novembrī, decembrī, janvārī, februārī,martā.

9. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 28.03.2002.sēdē apstiprināto “Noteikumi parCēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem” 5.2.9.1., iedzīvotājiem, kuri pretendēuz mājokļa pabalstu rekomendēt vasaras periodā 5 mēnešos (maijs-septembris) maksātsiltumenerģijas patēriņa avansa maksājumus, jo ģimene var pretendēt uz mājokļapabalstu apkures sezonā tikai tad, ja tā vasaras periodā ir regulāri maksājusi unpilnā apmērā nomaksājusi siltumenerģijas patēriņa avansa maksājumus.

10. Dzīvojamās mājās, kurās nav siltumenerģijas uzskaites, norēķini veicamiatbilstoši Pielikumam Nr.4: "Kārtība, kādā siltumražotāji apkures sezonā norēķināsar dzīvojamo māju, kurās nav siltumenerģijas uzskaites, īpašniekiem un pārvaldītājiem."

11. Noteikt, ka ar 2002.gada 01.maiju siltumenerģijas cena Ls 19,26 (bez PVN) par vienuMWh ir tām iestādēm, kuras maksā fiksētos maksājumus. Fiksētie maksājumi uzskatāmipar avansa iemaksām 5 apkures mēnešiem: novembrim, decembrim, janvārim, februārim,martam.

12. Līdz 2002.gada -31.maijam un turpmāk katru gadu līdz minētam datumam, kamērnetiek atcelts šis lēmums, dzīvojamā fonda īpašniekiem un pārvaldītājiem noslēgtlīgumsaistības ar siltumražotāju par avansa maksājumu apmaksas kārtību un karstāūdens piegādes un apmaksas kārtību. Noteikt, ka līguma nenoslēgšanas gadījumā parkarstā ūdens padevi siltumenerģijas ražotājs ir tiesīgs pārtraukt karstā ūdenspiegādi.

13. Uzsākot apkures sezonu, uzdot visiem dzīvojamā fonda īpašniekiem vai pārvaldītājiemlīdz 01. oktobrim noslēgt līgumsaistības ar siltumražotāju.

14. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A. Mihaļovam.

Par zemes gabala nomu Cēsīs, Birzes ielā 37
______________________________________________________________

    Izskatījusi garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības BO “GAUJASLĪČI1” iesniegumu (Nr.800/1-11; 14.05.2002.) par zemes nomas maksas aprēķināšanu unpamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 16.maija sēdesatzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību BO “GAUJASLĪČI1”, reģ.Nr.410302417, juridiskā adrese Cēsīs, Lenču ielā 44b dz.2 par zemes gabaluCēsīs, Birzes ielā 37 uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 24.maiju.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 8703 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsieszemes gabalu uzmērot dabā.
3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0702).
4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 3% no zemes paraugvērtības.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošunomas līgumu.


Par zemes gabala nomu Cēsīs, Lenču ielā 42a
_____________________________________________________________________


    Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmumuNr.913 “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” un pilsētasdomes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 16.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.12), Cēsupilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “PUBULIŅI”,reģ.Nr.410301402, juridiskā adrese Cēsīs, Lenču ielā 42a par zemes gabalu Cēsīs,Lenču ielā 42a uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 24.maiju.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 7314 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0702).
4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 3% no zemes paraugvērtības.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošunomas līgumu.
Par zemes gabala nomu Cēsīs, Raiņa ielā 30

    Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmumuNr.913 “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” un pilsētasdomes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada 16.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.12), Cēsupilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar garāžu kooperatīvo sabiedrību “AUTOMOBILISTS”,reģ.Nr.410301079, juridiskā adrese Cēsīs, Raiņa ielā 30 par zemes gabalu Cēsīs,Raiņa ielā 30 uz 5 gadiem, sākot ar 2002.gada 24.maiju.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 7070 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsieszemes gabalu uzmērot dabā.
3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0702).
4. Zemes nomas aprēķinā noteikt 3% no zemes paraugvērtības.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošunomas līgumu.Par zemes gabala nomu Cēsīs, Līgatnes ielā 14


Izskatījusi Zigrīdas ROBERTAS iesniegumu (Nr.R-972; 13.05.2002.) par zemes nomas maksasaprēķināšanu un pamatojoties uz pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2002.gada16.maija sēdes atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Zigrīdu ROBERTU, par zemes gabalu Cēsīs, Līgatnesielā 14 uz 3 gadiem sākot ar 2002.gada 24.maiju.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 7236 m2, mazāk vai vairāk, cik izrādīsieszemes gabalu uzmērot dabā.
3. Zemes gabals robežojas ar zemes gabalu Cēsīs, Līgatnes ielā 16a, Līgatnes un MazoLīgatnes ielu.
4. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve(0601).
5. Zemes nomas aprēķinā noteikt 1% no zemes paraugvērtības.
6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja L.Leimane) sagatavot atbilstošunomas līgumu.


Par ventilācijas pārbaudes veikšanu dzīvojamās mājās
_________________________________________________________________


    Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejasatzinumu (16.05.2002., prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:


    Mainīt Cēsu pilsētas domes 1996.gada 14.marta lēmuma Nr.71 2.punktuun izteikt to šādā redakcijā:
    “2.Uzdot namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem Cēsu pilsētānodrošināt regulāru dūmvadu un gāzes ventilācijas vadu tīrīšanu un pārbaudi.”

    Pielikumā:
Nr.5 - Cēsu pilsētas domes 1996.gada 14.marta lēmums Nr.71 (kopija).
Nr.6 - Cēsu pilsētas domes 1996.gada 14.marta lēmuma Nr.71 pielikums (kopija).Par katlu mājas rekonstrukciju Cēsīs, Rūpniecības ielā 13
_________________________________________________________________

    Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu(16.05.2002., prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist firmas “Cēsu būvnieks”, SIA priekšlikumam optimizēt siltumenerģijasražošanu Cēsu siltumtīklu uzņēmuma katlu mājā Cēsīs, Rūpniecības ielā 13,demontējot divus DK-VR-1013 tvaika ražotāja katlus, izslēdzot tos no p/u “Cēsusiltumtīklu uzņēmums” bilances. To vietā firmai “Cēsu būvnieks”, SIA izbūvētpilnas automatizācijas ūdens sildāmo katlu ar jaudu līdz 8MW.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.Par izmaiņām Cēsu pašvaldības BO SIA
“Cēsu maksas autostāvvietas” darbībā
_____________________________________________________________________

    Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas sēdesatzinumu (16.05.2002., prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt maksas autostāvvietu darbību sektorā Nr.3, Cēsīs, Uzvaras bulvārī posmāno Dzintara ielas līdz ēkai Uzvaras bulvārī 1, uzstādot ceļa zīmes ar stāvēšanaslaika ierobežojumu tirgus darba laikā.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2002.gada 10.jūniju.


Par zemes gabala Cēsīs, Puķu ielā 5, sadalīšanu
_____________________________________________________________


    Izskatot nekustamā īpašuma Cēsīs, Puķu ielā 5, īpašnieces InārasMūrmanes, iesniegumu (reģ. Nr. M-1016; 16.05.2002.) par zemes gabala sadalīšanu,pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 17.maija atzinumu Nr.45(prot.nr.12), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Puķu ielā 5 (kad.nr.4201-004-0211), divos zemesgabalos;

2. Atdalītajam zemes gabalam pie Magoņu ielas piešķirt adresi Cēsīs, Magoņu ielā18 (kad.nr.4201-004-0251);
2.1. Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojotzemes gabala plānu;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve(0601);

3. Atlikušajam zemes gabalam pie Puķu ielas un ēkām saglabāt adresi Cēsīs, Puķuielā 5 (kad.nr.4201-004-0211);
3.1. Zemes gabala platība 2460 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojotzemes gabala plānu;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve(0601).Par zemes gabala Cēsīs, Miera ielā 3, sadalīšanu
_____________________________________________________________


    Izskatot nekustamā īpašuma Cēsīs, Miera ielā 3, īpašnieces un līdzīpašniekuiesniegumu (reģ. Nr. M-1009; 16.05.2002.) par zemes gabala sadalīšanu, saskaņā Cēsupilsētas bāriņtiesas 2002.gada 7.maija lēmumu lietā Nr.2-9-26, pamatojoties uz Cēsupilsētas zemes komisijas 2002.gada 17.maija atzinumu Nr.46 (prot.nr.12), Cēsu pilsētasdome n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Miera ielā 3 (kad.nr.4201-008-0610), divos zemesgabalos;

2. No zemes gabala dienvidrietumu gala atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam piešķirtadresi Cēsīs, Miera ielā 5 (kad.nr.4201-008-0618);
2.1. Zemes gabala platība 1125 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojotzemes gabala plānu;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve(0601);

3. Atlikušajam zemes gabalam un ēkām saglabāt adresi Cēsīs, Miera ielā 3(kad.nr.4201-008-0610);
3.1. Zemes gabala platība 3377 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojotzemes gabala plānu;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).


Par zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles ielā 24, sadalīšanu
_____________________________________________________________


    Izskatot nekustamā īpašuma Cēsīs, Leona Paegles ielā 24, īpašniekaiesniegumu (reģ. Nr. S-973; 13.05.2002.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsupilsētas zemes komisijas 2002.gada 17.maija atzinumu Nr.47 (prot.nr.12), Cēsu pilsētasdome n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Cēsīs, Leona Paegles ielā 24 (kad.nr.4201-009-0802), divoszemes gabalos;

2. Atdalītajam zemes gabalam pie Niedru ielas (ar 4m platu robežu ar Niedru ielu) piešķirtadresi Cēsīs, Niedru ielā 6 (kad.nr.4201-009-0839);
2.1. Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojotzemes gabala plānu;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve(0601);

3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Cēsīs, Leona Paegles ielā 24(kad.nr.4201-009-0802);
3.1. Zemes gabala platība 39073 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojotzemes gabala plānu;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve(0601) – 21706 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu,mežsaimniecība (0201) – 17367 m2.


Par adreses piešķiršanu, zemes gabala izveidošanu
un zemes piešķiršanu lietošanā Cēsīs, Saules ielā 28
_____________________________________________________________


    Izskatot VAS “Privatizācijas aģentūra” iesniegumu (786/1-11;10.05.2002.) par zemes gabala, uz kura atrodas gāzes regulēšanas punkts GRP-1 Cēsīs,Saules ielā, nodošanu privatizācijai, lai sagatavotu to reģistrēšanai zemesgrāmatāuz valsts vārda, tam nosakāma platība un piešķirama adrese. Pamatojoties uz Cēsupilsētas zemes komisijas 2002.gada 17.maija atzinumu Nr.48 (prot.nr.12), Cēsu pilsētasdome n o l e m j:

1. Ēkai Cēsīs, Saules ielā, kurā atrodas VAS “Latvijas Gāze” gāzes regulēšanaspunkts GRP-1, piešķirt adresi Cēsīs, Saules ielā 28;

2. Izveidot jaunu zemes gabalu Cēsīs, Saules ielā 28 (kad.nr.4201-004-0541), uz kuraatrodas gāzes regulēšanas punkts GRP-1;
2.1. Zemes gabala platība 920 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot zemesgabalu dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

3. Piešķirt VAS “Latvijas Gāze”, juridiskā adrese Rīga, A.Briāna iela 6, reģ.Nr.000300064,pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Cēsīs, Saules ielā 28;

4. Pieņemt zināšanai, ka jaunizveidotais zemes gabals ir daļa no vēsturiskā zemesgabala Cēsīs, Vaives ielā 8 un Lāču ielā 10 (447F), kurš līdz 1940.gada 21.jūlijampiederēja Jānim Špilbergam.
Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Palasta ielā 20a,
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_____________________________________________________________

    Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”36.panta 7.daļu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas būvvaldes būvinspektora izziņuNr.177-nb par jaunbūves piederību, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas2002.gada 21.marta atzinumu Nr.28 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Cēsīs, Palasta ielā 20a(kad.nr.42015050049), kas sastāv no saimniecības ēkas jaunbūves (šķūnis – garāžas),kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Pieņemt zināšanai, ka minētā jaunbūve atrodas uz zemesgrāmatā reģistrētazemes gabala Cēsīs, Palasta ielā 20 (kad.nr.4201-005-1619; īpašnieks HaraldsHartmanis).


Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 20a, daļas
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_____________________________________________________________

    Saskaņā ar 1998.gada 2.februāra namīpašuma pieņemšanas – nodošanasaktu Cēsu pilsētas dzīvokļu pārvaldes bilancē ir dzīvokļi Nr.1, 2 un 3 Cēsīs,Valmieras ielā 20a. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanuzemesgrāmatās” 36.panta 6.daļu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas2002.gada 17.maija atzinumu Nr.51 (prot.nr.12), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Apstiprināt nepilno kadastra Nr.4201-503-0040 ēkas uzturēšanai nepieciešamajamzemes gabalam Cēsīs, Valmieras ielā 20a, Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošas ēkasdaļas reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Zemes gabala platība 4962 m2, vairāk vai mazāk,cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 20a 23/100 domājamāsdaļas (kad.nr.42015030040), kas sastāv no trīs dzīvokļiem, kā Cēsu pilsētas pašvaldībasīpašumu;

3. Pieņemt zināšanai, ka ēka Cēsīs, Valmieras ielā 20a, atrodas uz zemesgrāmatāreģistrēta zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 20 (kad.nr.4201-003-0125; īpašnieceLeonīda Ķeņģe).

Par zemes gabala Cēsīs, Vaļņu ielā 12,
lietošanas mērķi
__________________________________________________


Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 11.maija lēmumu Nr.206 (prot. Nr.10) zemes gabalam Cēsīs,Vaļņu ielā 12, noteikts zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves,sabiedriskās apbūves uzturēšana un komercdarbība.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamāīpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’,pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2002.gada 17.maija atzinumu Nr.49(prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:


Zemes gabalam Cēsīs, Vaļņu ielā 12, noteikt sekojošus zemes lietošanas mērķus:daudzdzīvokļu māju apbūve (0702) – 170 m², darījumu iestāžu un komerciālarakstura apbūve (0801) - 170 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0903) - 124 m2.
Par bāriņtiesas darbību un
sastāva apstiprināšanu
______________________________________________


    Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas17.01.2002. sēdes (protokols Nr.2) un Izglītības, kultūras un sporta komitejas17.01.2002. sēdes (protokols Nr.2) atzinumiem par bāriņtiesas darbību laika periodāno 1999.gada jūlija līdz 2001.gada decembrim, pilsētas dome nolemj :
   
1. Atzīt pilsētas bāriņtiesas darbu laika periodā no 1999.gada jūlija līdz šim parapmierinošu.
2. Ievērojot to, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļi izteikuši vēlēšanosturpināt darbu, neizsludināt konkursu uz bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļuvietām.
3. Ievēlēt Cēsu pilsētas bāriņtiesu uz 3 gadiem šādā sastāvā :
- priekšsēdētāja Silvija ODZIŅA
- locekļi :
- Svetlana Lilita VASIĻJEVA
- Inese ZĪBERE
- Oskars BUNDŽA

Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Vinda"
2001.gada pārskata apstiprināšanu
________________________________________________________________

    Pamatojoties uz domes Finansu komitejas atzinumu (16.05.2002., prot.Nr.15), Cēsu pilsētas dome nolemj:

    Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Vinda"2001.gada pārskatu. Pārskats - pielikumā Nr.12.


Par finansiālu atbalstu kluba “F.K.Cēsis/Lekrings” spēlētājiem Pasaules 4. čempionātāflorbolā
_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Florbola (grīdbumbas) savienības ģenerālsekretāraiesniegumu,Cēsu pilsētas domes Izglītības,kultūras un sporta komitejas atzinumu(16.05.2002.prot.Nr.10) un Finansu komitejas atzinumu(16.05.2002.prot.Nr.15),Cēsu pilsētasdome nolemj:

Piešķirt naudas līdzekļus Latvijas izlases Florbola komandai,kurā ir iekļautikomandas ”F.K.Cēsis/Lekrings”spēlētaji, dalībai Pasaules 4.čempionātā florbolāvīriešiem no Cēsu pilsētas domes 2002.gada budžetā apstiprinātā finansējuma “Sportapasākumi” nesadalītajiem līdzekļiem.Par finansiālu atbalstu kluba BMX sportistiem startam 2002.gada Eiropas čempionātā
_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz LBMXF viceprezidenta iesniegumu,Cēsu pilsētas domes Izglītības,kultūrasun sporta komitejas atzinumu(16.05.2002.prot.Nr.10) un Finansu komitejasatzinumu(16.05.2002.prot.Nr.15),Cēsu pilsētas dome nolemj:

Pārskaitīt naudas līdzekļus Latvijas BMX federācijai Cēsu BMX kluba sportistu(Aivars Būris, Kaspars Strupausis, Jānis Pelšs, Zintis Leimanis, Artis Mikāls, KasparsDambis, Māris Majors, Reinis Saliņš) startam 2002.gada Eiropas čempionātā Junioriemun Elites vīriem no Cēsu pilsētas domes 2002.gada budžetā apstiprinātā finansējuma“Sporta pasākumi” nesadalītajiem līdzekļiem.Par Cēsu pilsētas domes sēdes 28.02.2002., protokols Nr.5, & 50 pielikumā “Nolikumspar dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu” grozījumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumā “Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanasnovēršanu” 12.pantu un pilsētas domes Finansu komitejas (16.05.2002., protokolsNr.15), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2002., protokols Nr.4, &63 pielikumā“Nolikums par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu” p.8 un izteiktšādā redakcijā:
“Dāvinātājs (ziedotājs), kurš izteicis vēlmi dāvināt (ziedot) naudu un/vai mantudomei ar noteiktu mērķi noslēdz dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, ja dāvinājuma(ziedojuma) summa pārsniedz 500 latus, vai pēc Apdāvinātāja pieprasījuma, koapstiprina ar pašvaldības iestādes direktora parakstu un iestādes zīmogu.”
Par Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2002., protokols Nr.4, &63 pielikumā “Nolikumspar dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu” grozījumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumā “Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanasnovēršanu” 12.pantu un pilsētas domes Finansu komitejas (16.05.2002., protokolsNr.15), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2002., protokols Nr.4, &63 pielikumā“Nolikums par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu” p.8 un izteiktšādā redakcijā:
“Dāvinātājs (ziedotājs), kurš izteicis vēlmi dāvināt (ziedot) naudu un/vai mantudomei ar noteiktu mērķi noslēdz dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, ja dāvinājuma(ziedojuma) summa pārsniedz 500 latus, vai pēc Apdāvinātāja pieprasījuma, koapstiprina ar Domes priekšsēdētāja parakstu un Domes zīmogu.”
Par grozījumiem un papildinājumiem
Cēsu pilsētas domes nolikumā
_____________________________________________________________

    Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.pantu, Cēsupilsētas dome nolemj:

    Izdarīt Cēsu pilsētas domes nolikumā ( apstiprināts Cēsu pilsētasdomes 20.12.2001. sēdē, protokols Nr. 20, paragrāfs Nr. 2) šādus grozījumus unpapildinājumus:

1. Grozīt un papildināt 16.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
‘’16. Domes un komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Domes pārvaldesdarbinieki. Domes pārvaldes struktūru apstiprina ar atsevišķu Domes lēmumu.’’
2. Grozīt 18.punktā minētā pielikuma numuru, nosakot ‘’(pielikums Nr. 3)’’.
3. Grozīt 33.punkta 2.teikumu, izsakot to šādā redakcijā:
‘’ Izpilddirektors Domes nolikuma noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par Domes pārvaldesdarbinieku, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu.’’
4. Papildināt 34.punktu ar jaunu apakšpunktu, izsakot tā 1.apakšpunktu šādāredakcijā:
‘’1) organizē Domes pārvaldes darbinieku darbu;’’
5. Noteikt, ka 34.punkta 1.-18. apakšpunkti ir attiecīgi 34.punkta 2.-19.apakšpunkti.
6. Grozīt Cēsu pilsētas domes nolikuma pielikumu numerāciju, nosakot, ka pielikums Nr.1 ir pielikums Nr.3, bet pielikums Nr. 3 ir pielikums Nr. 1.


Pielikums Nr.2

Siltumenerģijas pastāvīgo (fiksēto) maksājumu sadalījums mēnesī
Cēsu pilsētas domes pārziņā esošajās budžeta iestādēs

patērētāji

pieslēgtā slodze MW summa mēnesī (lati)
1.Cēsu pilsētas dome

0,1744

188,45

2.Namīpašums Raunas ielā Nr.1

0,0814

87,96

3.Cēsu Pastariņa skola

0,2907

314,13

4.Cēsu 2.vidusskola

0,314

339,31

5.Cēsu pilsētas ģimnāzija

0,7226

780,83

6.Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde

0,2047

221,20

7.Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde

0,2175

235,03

8.DACV ģimnāzija

0,231

249,62

9. Cēsu pilsētas Sporta nams

0,249

269,07

10. Cēsu Kultūras centrs

0,2687

290,35

KOPĀ

2,754

2975,95

 

Pielikums Nr.3

 

Siltumenerģijas pastāvīgo (fiksēto)maksājumu sadalījums mēnesī

budžeta iestādēm

 

patērētāji

pieslēgtā slodze MW summa mēnesī (lati)
1.Cēsu rajona Centrālā slimnīca

1,325

1431,78

2.Cēsu tuberkulozes slimnīca

0,1314

141,99

3.Cēsu pilsētas pansionāts

0,3373

364,48

4.Cēsu 4.arodvidusskola

0,5106

551,75

Kopā

2,3043

2490,00

 

Pielikums Nr.1

 

 

 

Kārtība, kādā dzīvojamo māju,kurās nav siltumenerģijas uzskaites, īpašnieki un pārvaldītāji norēķinās arsiltumražotāju par karsto ūdeni.

  1. Dzīvojamās mājās, kurās nav siltumenerģijas uzskaites mēraparatūru siltummezglā:
    1. ja ir uzstādīti karstā ūdens rotācijas plūsmas mērītāji mājas ievadā un dvieļu žāvētāji pieslēgti karstā ūdens sagatavošanas sistēmai, maksa par 1 m3 karstā ūdens sagatavošanu ir Ls 2,20, nosakot, ka cenā neietilpst ūdens vērtība;
    2. ja ir uzstādīti karstā ūdens rotācijas plūsmas mērītāji mājas ievadā un dvieļu žāvētāji pieslēgti centrālās apkures sistēmai, maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu ir Ls 1,38, nosakot, ka cenā neietilpst ūdens vērtība;
    3. dzīvojamās mājās, kurās nav kopējās uzskaites mēraparatūras vai tā ir bojāta, karstā ūdens cena ir Ls 0,20 no viena iedzīvotāja dienā.

 

 

Pielikums Nr.4

 

 

 

Kārtība, kādā siltumražotājiapkures sezonā norēķinās ar dzīvojamo māju, kurās nav siltumenerģijas uzskaites,īpašniekiem un pārvaldītājiem.

 

1. Ja dzīvojamās mājās navsiltumenerģijas uzskaites vai siltumuzskaites mēraparatūra ir bojāta, maksa par vienuapsildāmās platības m2 nosakāma līgumslēdzēju pusēm savstarpēji vienojoties, betne mazāk kā 0,55 Ls/m2 mēnesī apkures sezonā, un dzīvokļu īpašniekiem vaiīrniekiem, kuri veikuši fiksētos maksājumus piecos vasaras mēnešos - maksa 0,41Ls/m2 apkures mēnesī, maksājumus veicot no 01.oktobra līdz 01.maijam.

 

2. Dzīvojamās mājās, kurās navsiltumenerģijas uzskaites mēraparatūru siltummezglā:

2.1. ja ir uzstādīti karstā ūdensrotācijas plūsmas mērītāji mājas ievadā un dvieļu žāvētāji pieslēgti karstāūdens sagatavošanas sistēmai, maksa par 1 m3 karstā ūdens sagatavošanu ir Ls 2,20,nosakot, ka cenā neietilpst ūdens vērtība;

2.2. ja ir uzstādīti karstā ūdensrotācijas plūsmas mērītāji mājas ievadā un dvieļu žāvētāji pieslēgticentrālās apkures sistēmai, maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu ir Ls 1,38,nosakot, ka cenā neietilpst ūdens vērtība;

2.3.dzīvojamās mājās, kurās navkopējās uzskaites mēraparatūras vai tā ir bojāta, karstā ūdens cena ir Ls 0,20 noviena iedzīvotāja dienā.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv