Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu pilsētas kapsētu uzturēšanas noteikumi
APSTIPRINĀTI:

ar Cēsu novada domes sēdes

22.06.2010.,prot.Nr.8

Lēmumu Nr.352

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.22

„Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”


 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”

15. panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta trešo daļu


 

        

  I. Vispārējie jautājumi

  1. Šie saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, apsaimniekotāja un kapu uzrauga tiesības un pienākumus.

  2. Noteikumos lietotie termini:

   1. kapsēta- īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai un tās teritorijā esošās būves;

   2. atvērta kapsēta- kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

   3. daļēji slēgta kapsēta- kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās;

   4. slēgta kapsēta- kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;

   5. kapavieta- noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas ierādīts (paredzēts) viena vai vairāku mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;

   6. kapavietas nomnieks- fiziska vai juridiska persona, ar kuru noslēgts nomas līgums (divdesmit gadi) par kapavietas izveidošanu un kopšanu;

   7. kapliča- ēka kapsētas teritorijā, kas paredzēta mirušo novietošanai līdz apbedīšanai;

   8. kapu uzraugs- Cēsu novada pašvaldība Komunālās nodaļas kapsētu saimniecības galvenais speciālists kapu apsaimniekošanas jautājumos (Lenču iela 39, Cēsīs, Cēsu novadā), Vaives pagasta pārvaldes Veismaņu kapu uzraugs („Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads) vai Vaives pagasta pārvaldes Rāmuļu kapu uzraugs („Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads), t.i., amatpersona, kura saskaņā ar darba līgumu pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu;

   9. apsaimniekotājs- Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa, kas nodrošina Cēsu pilsētā kapu apsaimniekošanu, Vaives pagasta pārvalde – Veismaņu un Rāmuļu kapu apsaimniekošanu;

   10. apbedīto reģistrs- kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido no mirušo reģistrācijas grāmatām un apbedījumu vietu shēmu kartotēkas, par kuru atbild speciālists;

   11. neuzraudzīta kapavieta- kapavieta, kas netiek kopta vismaz piecus gadus pēc kārtas.

  3. Cēsu novada administratīvajā teritorijā ir pašvaldības atvērtās kapsētas (Meža kapi, Veismaņu kapi un Rāmuļu kapi), daļēji slēgtās kapsētas (Bērzaines kapi) un slēgtās kapsētas (Lejas kapi, Vācu kapi un Lauciņu kapi). Kapsētu statusu nosaka Cēsu novada dome.

  4. Kapsētu vai tās daļu var slēgt vai likvidēt saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu, ja 25 (divdesmit piecus) gadus no pēdējās apbedīšanas šajā kapsētā vai tās daļā nav veikti apbedījumi.

  5. Ja kapsēta vai tās daļa tiek slēgta, apbedīšana attiecīgajā teritorijā tiek pārtraukta. Cēsu novada pašvaldība sniedz informāciju presē ne vēlāk kā gadu pirms kapsētas slēgšanas vai likvidēšanas.

  6. Pašvaldības kapsētās apbedī:

   1. Cēsu novada administratīvajā teritorijā deklarētās mirušās personas;

   2. nomā nodotajā kapavietā kapavietas nomniekus vai nomnieka piederīgos;

   3. no jauna izveidotās kapavietās - uz rakstiska motivēta iesnieguma pamata.

  7. Apsaimniekotājs kontrolē šo noteikumu ievērošanu, kā arī kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošās kapsētās. Kapu uzraugs nodrošina šo noteikumu ievērošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajās kapsētās.

  8. Apsaimniekotājs pārrauga Cēsu novada administratīvajā teritorijā veiktos apbedījumus ārpus kapsētu noteiktajām teritorijām, kā arī risina jautājumus par pārapbedīšanu šajās kapavietās.

  9. Kapsētās sniegto maksas pakalpojumu apmēru apstiprina Cēsu novada dome.


 

II. Kapsētu darba režīms

2.1. Apbedīšana notiek otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

2.3. Valsts svētkos, pirmdienās, svētdienās, mirušo atceres dienās kapsētas apbedīšanai ir slēgtas.


 

III. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

  1. Kapsētu apmeklētājiem, neatkarīgi no apmeklējuma mērķa, kapsētās jāizturas godbijīgi, nepieļaujot kapsētas videi kaitīgas un traucējošas darbības, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi apsaimniekotāja norādījumi.

  2. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:

   1. ievest dzīvniekus;

   2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, mopēdiem, skrituļslidām, motocikliem u.tml.;

   3. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapu uzrauga atļauja;

   4. atskaņot un spēlēt skaļu mūziku, skaļi klaigāt, traucēt kapsētas apmeklētājus un bēru ceremoniju;

   5. tirgoties;

   6. sniegt apbedīšanas un kapavietu kopšanas komercpakalpojumus bez apsaimniekotāja saskaņojuma;

   7. piegružot kapsētas teritoriju un tai piegulošo teritoriju, kā arī dedzināt atkritumus;

   8. stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās bez apsaimniekotāja saskaņojuma;

   9. cirst un bojāt kokus bez apsaimniekotāja saskaņojuma (Kokaugu aizsardzības komisijas lēmums);

   10. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;

   11. sēdēt un kāpt uz kapu vietām;

   12. postīt kapu vietas un kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, sūkņus, ēkas, pieminekļus, piemiņas plāksnes u.tml.) un stādījumus;

   13. patvaļīgi mainīt kapu uzrauga ierādītās kapavietas teritorijas, robežas;

   14. veidojot ģimenes kapavietu aizņemt kapavietai piegulošo celiņu;

   15. veikt jebkāda veida kapsētas videi kaitīgas un traucējošas darbības.

  3. Vecāki, aizbildņi, kā arī personas, kas aizstāj vecākus ir administratīvi un materiāli atbildīgas par bērnu rīcību kapsētā, ja tiek pārkāpti šie noteikumi un/vai radīti materiālie zaudējumi Cēsu novada pašvaldībai, nomniekam vai trešajām personām.


 

IV. Apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

  1. Apsaimniekotājs nodrošina:

   1. kapsētu ēku, iekšējo ceļu un celiņu koplietošanas laukumu, sētu, solu, ūdens ņemšanas vietas, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu apsaimniekošanu;

   2. kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātajiem projektiem;

   3. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;

   4. kapsētu topogrāfisko un kapavietu vēsturisko inventarizāciju;

   5. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību (apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumentos (mirušo reģistrācijas grāmata un apbedījumu vietu kartotēka) izdara ierakstus par katru kapsētā notikušu apbedīšanu);

   6. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu;

   7. kapsētas teritorijā redzamā vietā izvietot informāciju par kapsētā pieejamiem maksas pakalpojumiem un to izcenojumiem;

   8. pirms termiņa izbeigt noslēgtos kapavietas nomas līgumus, ja netiek pildīti noslēgtā nomas līguma nosacījumi, spēkā esošie normatīvie akti un šie saistošie noteikumi.


 

V. Kapavietas nomas noteikumi

  1. Kapavieta tiek piešķirta un ierādīta pamatojoties uz kapavietas nomas līgumu, kas tiek noslēgt starp personu un kapsētu uzraugu. Kapavietas nomas līgumi tiek reģistrēti un glabāti pie attiecīgā kapu uzrauga.

  2. Kapavietas nomas līgumu var noslēgt, pamatojoties uz personas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu, uzrādot:

   1. miršanas apliecību;

   2. mirušajam, kas ir kremēts – urnas pavadvēstuli;

   3. pilnvarojumu par kapavietas nomas tiesību pārņemšanu.

  3. Kapsētas apsaimniekotājs un nomnieks noslēdz kapavietas nomas līgumu. Kapavietas nomnieks līgumā apņemas kopt nomāto kapavietu, un kapavietai piegulošo celiņu, veicot šo darbu pats vai algojot kapavietas kopēju, norādot personu, kura būs kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmēja.

  4. Kapavietas nomas līgums tiek izbeigts, ja:

   1. kapavietas nomnieks atsakās no kapavietas nomas un izbeidz nomas līgumu;

   2. kapsēta vai tās daļa tiek slēgta likvidēšanai;

   3. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

   4. nepiesakās neviens kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmējs;

   5. kapavieta uzskatāma par neuzraudzītu saskaņā ar šo noteikumu 6.10.punktu;

   6. kapavietas nomnieks nekopj kapavietu.


 

VI. Kapavietas kopšana

  1. Kapavietas nomnieka pienākumi:

   1. gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu;

   2. regulāri kopt kapavietu.

  2. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 60 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām.

  3. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15cm augstumu.

  4. Aizliegts bez kapu uzrauga saskaņojuma un Kokaugu aizsardzības komisijas pozitīva lēmuma saņemšanas zāģēt kokus, kuru diametrs lielāks par 12 cm.

  5. Kapavietas nožogošanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus (šīferi, skārdu, plastmasas izstrādājumus un citus nepiemērotus materiālus). Iekārtojot kapavietu pielietojamie materiāli jāsaskaņo ar kapu uzraugu.

  6. Ja kapu uzraugs konstatē, ka aprīkojums nav atbilstošs, kapavietas nomnieks par to tiek brīdināts, norādot termiņu defekta novēršanai.

  7. Pieminekļu, piemiņas plākšņu un kapakmeņu uzstādīšana, kā arī kapavietu labiekārtošana jāsaskaņo ar kapu uzraugu. Kapsētās atļauts uzstādīt pieminekļus un kapakmeņus tikai no dabiskajiem materiāliem.

  8. Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapu uzraugu rakstisku atļauju.

  9. Kapu kopšanas atkritumi jānogādā apsaimniekotāja norādītajās atkritumu savākšanas vietās. Aizliegts izmest atkritumus ārpus apsaimniekotāja ierīkotajām atkritumu savākšanas vietām.

  10. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Katru gadu tiek sastādīts apsaimniekotāja izveidotās komisijas akts par neapkoptām kapavietām un kapavietas nomnieks tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapavietas nolīdzināšanu. Apsaimniekotājs pēc pieciem gadiem kapa kopiņu nolīdzina, 60 dienas iepriekš par to rakstiski informējot kapavietas nomnieku.

  11. Ja nomnieks 1 (viena) gada laikā nav labiekārtojis un kopis nomā nodotās kapavietas brīvo platību, kapu uzraugs nomniekam nosūtīta rakstveida brīdinājumu par kapavietas brīvās platības nomas līguma izbeigšanu un kapavietas brīvās platības piešķiršanu citai personai. Rakstveida brīdinājums nomniekam ir izsūtāms ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms brīvās platības ierādīšanas citai personai. Rakstveida brīdinājums ir nosūtāms ierakstītā vēstulē pa pastu, un ir uzskatāms, ka nomnieks to ir saņēmis septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā (pasta zīmogs).

  12. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Neidentificēta (bezpiederīgo) mirušā kapavieta tiek saglabāta 5 gadus.


 

VII. Amatnieku un kapavietu kopēju profesionālā darbība kapsētās

  1. Juridiskas un fiziskas personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapu uzraugu, var veikt kapavietu kopšanu un amatnieku pakalpojumus kapsētās pēc kapavietas nomnieka pasūtījuma.

  2. Jebkādu profesionālu darbību, t.sk, kapa aprīkojuma uzstādīšanu un amatnieka pakalpojumu sniegšanu, drīkst veikt tikai ar kapu uzrauga atļauju.

  3. Personām, kas kapsētās sniedz pakalpojumus, mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā un netiktu sabojātas blakus esošās kapavietas, apstādījumi. Darbus pabeidzot vai beidzoties darba dienai, darba vietas jāsakārto, atkritumi jānokopj atbilstoši šo noteikumu prasībām un nojauktie kapu pieminekļi un apmaļu paliekas obligāti jāizved no kapsētas.

  4. Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, amatnieki un kapavietu nomnieks drīkst izmantot tikai tos celiņus, kuri atbilst transporta līdzekļu izmēriem, saskaņojot darbus ar kapu uzraugu, un samaksājot Cēsu novada domes noteikto samaksu.


 

VIII. Apbedīšanas kārtība

  1. Kapu uzraugs ierāda kapavietu un nosaka apbedīšanas laiku, atbilstoši šo noteikumu minētajam kapsētu darba režīmam, iespējami izņēmumi neparedzētu apstākļu dēļ.

  2. Kapu rakšanas pakalpojumus:

8.1. Cēsu pilsētas kapsētās sniedz tikai apsaimniekotājs,

8.2. Veismaņu un Rāmuļu kapos sniedz apsaimniekotājs vai trešā persona apsaimniekotāja uzraudzībā.

  1. Kapsētā tiek veidots speciāls sektors bezpiederīgo apbedīšanai.

  2. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam 1m, dziļumam 1,6 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

  3. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1m dziļumā. Attālumam starp kapu kopiņām to garajās malās jābūt l m, īsajās malās 0,5 m.

  4. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.

  5. Kapavietas vietas attālums nedrīkst būt mazāks kā 1m līdz kokam un 0,3 m līdz uzstādītam piemineklim.

  6. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā vai jaunā kapavietā, kolumbārijā vai sēru birzī. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

  7. Ierādāmo kapavietu izmēri:

   Kapavieta

   Platums, m

   Garums, m

   Laukums, m2

   Kapavietas zārkiem

   Vienvietīga

   1.75

   3.0

   5.25

   Divvietīga

   3.0

   3.0

   9

   Trīsvietīga

   4.0

   3.0

   12

   Četrvietīgā

   5.0

   3.0

   15

   Kapavietas urnām

   Vienvietīga

   0.75

   3.0

   2.25

   Divvietīga

   1.5

   3.0

   4.5

   Trīsvietīga

   2.17

   3.0

   6.5

  8. Mirstīgas atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot apsaimniekotāja un attiecīgo valsts institūciju atļauju.

  9. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar apsaimniekotāju.

  10. Bezpiederīgo personu apbedīšanu par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” līdzekļiem tiek veikta tikai tad, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīves vieta ir bijusi Cēsu novada teritorijā un par mirušās personas apbedīšanu netiek piešķirts Valsts sociālo pabaltu likumā noteiktais Apbedīšanas pabalsts.

  11. Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli šādam mērķim paredzētos zārkos vai urnā. Mirušā apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos gadījumos, respektējot tautas un reliģiskās tradīcijas.

  12. Ja ir pagājuši 20 (divdesmit) gadi kopš pēdējās apbedīšanas, tikai kapavietas nomnieks var no jauna apglabāt savu tuvinieku agrāk ierādītajā kapavietā (veikt virsapbedījumu). Izdarot virsapbedījumus kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.


 

IX. Kapliču izmantošana

  1. Apsaimniekotājs iznomā bēru rīkotājiem kapličas sēru pasākumiem.

  2. Kapličas tiek izmantotas mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Tās drīkst apmeklēt tikai ar kapu uzrauga atļauju kapsētas darba laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.

  3. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) minūtes.


 

X. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu

  1. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Cēsu novada Pašvaldības policija.

  2. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija.

  3. Par šo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 50, bet juridiskām personām līdz Ls 100.


 

XI. Noslēguma jautājumi

  1. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.

  2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 08.11.2001. Saistošie noteikumi Nr.8 „Cēsu pilsētas kapsētu uzturēšanas noteikumi” un tajos veiktie grozījumi.


 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada domes

priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS


 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv