Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Saistošie noteikumi Nr.18
Saistošie noteikumi Nr. 18
Apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes
10.07.2008. lēmumu Nr.600

(prot.Nr.12., 24.punkts)

2008.gada 10.jūlijā
Cēsīs

Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves un dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu

 

1. Lietoto terminu skaidrojums

Atjaunošanas darbi – brauktuves vai ietves seguma (asfalts, betona plātnes, grants), zāliena vai apstādījumu atjaunošana.

Atļaujas saņēmējs – pasūtītājs vai būvuzņēmējs, atkarībā no tā uz kā vārda atļauja izdota.

Attīstības priekšlikums – jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas (remonta), restaurācijas un citu darbu (ieskaitot pagaidu un sezonas rakstura) veikšanas priekšlikums.

Avārija – iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kuru rezultātā nav iespējams ekspluatēt inženierkomunikācijas atbilstoši paredzētajam mērķim vai tiek apdraudēta inženierkomunikāciju ekspluatācijas drošība.

Avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju.

Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.

Būvlaukums - atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi.

Būvobjekts - jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām

Būvuzņēmējs - fiziska vai juridiska persona, kura atbild par darbu izpildi.

Darbi - zemes rakšana, uzbēršana, planēšana, apakšzemes inženiertīklu izbūve, remontu un avāriju likvidēšana, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšana, aizņemot brauktuves, ietves un dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā.

Iekšējais inženiertīkls – elektronisko sakaru, elektroietaišu, cauruļvadu, iekārtu, ierīču aprīkojuma vai aprīkojuma kopums ēkās aiz ievada noslēgierīces vai ievada sadalnes.

Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās.

Inženierkomunikācija - ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem.

Inženiertīklu pievads – ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu apgādes sistēma, kas sastāv no pazemes vai (un) virszemes cauruļvadu, kabeļu (vadu) un tā tehnisko ietaišu kopuma no sadales tīkla līdz ēkas ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei.

Tehniskā shēma – inženiertīklu pievada vai iekšējo inženiertīklu tehniskā risinājuma un esošo inženierkomunikāciju attēlojums. Inženiertīkla pievada un iekšējā inženiertīkla shēmas var apvienot, ja to projektēšanu veic vienlaikus.

Sarkanā līnija – Cēsu pilsētas pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo brauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar likumiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.

Nepiemēroti klimatiskie apstākļi brauktuves vai ietves seguma atjaunošanai – ārējā gaisa temperatūra ir zemāka par +10°C.

Neplānotie darbi - darbi, kas nav iekļauti ar brauktuves remonta un rekonstrukcijas darbiem saskaņotajā transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas programmā.

Pasūtītājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs), kuras uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, būvuzņēmējs veic būvdarbus.

Pazemes inženierkomunikāciju izpildshēma – digitālā formā (*.dgn; *.dwg; *.dxf formātā) 1992.gada Latvijas koordinātu sistēmā, turpmāk LKS-92, un Baltijas augstumu sistēmā izpildīts pazemes komunikāciju horizontālās un vertikālās piesaistes plāns, kas sastādīts atbilstoši mēroga 1:500 precizitātes prasībām, kurā uzrādīti pazemes inženierkomunikāciju raksturojošie lielumi un kas saskaņots ar inženierkomunikāciju turētājiem un Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas darbinieku.

Rakšanas darbi - darbi, kas saistīti ar grunts rakšanu dziļāk par 0,30 m un tās uzbēršanu augstāk par 0,30 m.

2. Vispārīgie jautājumi

2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojami un veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, darbi Cēsu ielu sarkano līniju, transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonu robežās, ja tie saistīti ar transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu, veicot brauktuves seguma uzlaušanu, zemes darbus un brauktuves konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta, vai būvdarbi, kuru laikā nepieciešams aizņemt brauktuves vai ietves elementus, kā arī gadījumos, kad nepieciešams aizņemt brauktuves vai ietves elementus, novietojot uz ietves, brauktuves, laukumos, zālienā, pieturvietās u.c. pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas.

2.2. Noteikumu mērķis:

2.2.1. nodrošināt transporta būvju atbilstošu tehnisko stāvokli gājēju un transporta drošai satiksmei;

2.2.2. nodrošināt optimālu satiksmes organizāciju darbu izpildes laikā;

2.2.3. nodrošināt darbu izpildi pēc iespējas īsākā termiņā.

2.3. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Cēsu pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.4. Noteikumi attiecas uz darbiem visā Cēsu pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.5. Darbus, kas saistīti ar brauktuves vai gājēju ietvju seguma uzlaušanu, var veikt laika posmā no 15.marta līdz 1.novembrim. Šis noteikums neattiecas uz avārijas darbiem un darbiem, ko veic privātpersonai piederošajā īpašumā. Ja objektīvu iemeslu dēļ pasūtītājam vai būvuzņēmējam nepieciešams darbus veikt, neievērojot šajā punktā noteikto termiņu, jautājumu izskata Cēsu pilsētas būvvaldē, pieaicinot attiecīgo Komunālās nodaļas darbinieku.

2.6. 2.1.punktā minētos darbus atļauts veikt tikai pēc atļaujas (4.pielikums) saņemšanas.

2.7. Bez atļaujas aizliegts:

2.7.1. dziļāk par 0,3 m rakt grunti, veikt izrakumus un urbumus (arī akas), dzīt pāļus un tapas, rakt velēnas, planēt laukumus, nojaukt būves un uzbērt grunti augstāk par 0,3 m;

2.7.2. aizņemt brauktuves, ietves, apstādījumus un zālienus, novietojot uz tiem sastatnes, nožogojumus, būvmateriālus, transporta līdzekļus un citus mehānismus un iekārtas,

2.7.3. veikt inženierkomunikāciju pieslēgumus vai to izbūvi, rekonstrukciju vai remontdarbus,

2.7.4. izmainīt brauktuves vai ietves profilu,

2.7.5. veidot nojauktā seguma, būvgružu un rakšanas darbu veikšanas laikā izstrādātās grunts atbērtni, t.sk. gan fizisko, gan juridisko personu īpašumā,

2.8. Aizliegts:

2.8.1. veicot rakšanas darbus, aizbērt, pārrakt, saspiest vai kā citādi bojāt vai izmainīt virsūdeņu novadīšanas sistēmu,

2.8.2. rokot tranšejas gar koku stādījumiem, bojāt un pārcirst koku balstsaknes

2.8.3. veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti, iznīcināti vai patvarīgi pārvietoti, noņemti vai uzstādīti satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi;

2.8.4. uzlauzt jebkura veida jaunizbūvētas brauktuves segumu 5 gadu laikā no to pieņemšanas ekspluatācijā, izņemot avāriju likvidācijas darbus un īpašus gadījumus, izskatot iesniegumu Tautsaimniecības komitejas sēdē.

2.8.5. ar rakšanas darbu rezultātā izstrādāto grunti un būvgružiem piesārņot vai aizsprostot brauktuvi, ietves, apstādījumus un zālienus,

2.8.6. sūknēt ūdeni uz brauktuves, ietves, apstādījumos vai zālienos,

2.8.7. braukt pa brauktuvēm ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas bojā brauktuves segumu.

3. Atļaujas saņemšanas kārtība

3.1. Pirms darbu uzsākšanas pasūtītājam vai būvuzņēmējam jāsaņem Komunālās nodaļas izsniegta atļauja.

3.2. Atļaujas saņemšanai pasūtītājam vai būvuzņēmējam Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā jāiesniedz šādi dokumenti:

3.2.1. iesniegums (1.pielikums);

3.2.2. izkopējums no akceptēta būvprojekta, saskaņota tehniskā shēma uz aktualizēta topogrāfiskā plāna, kas ietverts Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas kopējā digitālajā kartē;

3.2.3. būvatļauja, ja tā nepieciešama attiecīgo darbu veikšanai.

3.2.4. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma, kas saskaņota ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas valsts ceļi” un Cēsu pilsētas pašvaldības policiju, ja nepieciešams, ja tā nepieciešama;

3.2.5. detalizēts darbu izpildes grafiks.

3.3. Iesniegumu un iesniegtos dokumentus izskata Komunālā nodaļa piecu darba dienu laikā no to saņemšanas un izsniedz saskaņojumu lapu (2. pielikums), kurā norāda institūcijas un privātpersonas, ar kurām jāsaskaņo darbu veikšana.

3.4. Saskaņojums jāsaņem no šādām saskaņojumu lapā norādītajām institūcijām un privātpersonām, ko nosaka Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks:

3.4.1. nekustamā īpašuma īpašnieks,

3.4.2. akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions

3.4.3. akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"

3.4.4. Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda”

3.4.5. centralizētās siltumapgādes sistēmas operators

3.4.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Citrus Solutions” Austrumlatvijas reģiona Tīklu uzturēšanas nodaļa

3.4.7. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļa

3.4.8. akciju sabiedrību "CATA",

3.4.9. mobilo telefonu operators

3.4.10. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojs,

3.4.11. privātpersonu, ar kuru noslēgts līgums par pilsētas elektroapgaismojuma apkalpošanu,

3.4.12. kabeļtelevīzijas operators

3.4.13. Cēsu pilsētas domes Būvvaldes nodaļas vadītājs

3.4.14. Cēsu pilsētas domes ainavu arhitekts

3.4.15. Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas darbinieks

3.4.16. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

3.4.17. Cēsu rajona policijas pārvalde,

3.4.18. Cēsu pilsētas pašvaldības policija.

3.5. Ja darbu veikšanai nepieciešams slēgt brauktuvi transporta kustībai, par to pasūtītājam vai būvuzņēmējam jāinformē sabiedrība, izmantojot masu informācijas līdzekļus (vietējais laikraksts, radio u.tml.) un darbu veikšana papildus jāsaskaņo ar:

3.5.1. Cēsu rajona pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca”,

3.5.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigāde,

3.5.3. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”,

3.5.4. Atkritumu apsaimniekotāji.

3.6. Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, pasūtītājam vai būvuzņēmējam saskaņojumu lapa jāiesniedz Komunālajā nodaļā, kur to trīs darba dienu laikā izskata. Ja saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi, Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks izsniedz atļauju.

3.7. Ņemot vērā darbu sarežģītību, specifiku un citus nosacījumus, Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks atļaujā var norādīt īpašos nosacījumus darbu un atjaunošanas darbu veikšanai.

3.8. Ja darbu veikšanai nepieciešams slēgt brauktuvi un transporta kustību novirzīt pa brauktuvēm ar grants segumu, pasūtītājam vai būvuzņēmējam jānodrošina šo ielu brauktuves kopšana un laistīšana. Brauktuves kopšanas un laistīšanas noteikumus nosaka Komunālā nodaļa, par to norādot saskaņojumu lapā.

3.9. Komunālās nodaļas vadītājs vai atbildīgais darbinieks darbu izpildes termiņus saskaņo, ņemot vērā, ka darbu izpilde organizējama:

3.9.1. nepieļaujot nepamatotu dīkstāvi;

3.9.2. saskaņojot apakšzemes inženiertīklu izbūves secību un ierobežojot atkārtotu seguma uzlaušanu vismaz vienas sezonas laikā;

3.9.3. ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kā arī 1. un 2.kategorijas ielās – ja iespējams, brīvdienās, laikā, kad ir mazāka satiksmes intensitāte.

3.10. Ja darbu rezultātā nepieciešams veikt brauktuves vai ietves atjaunošanu, pasūtītājam vai būvuzņēmējam jānoslēdz vienošanās par seguma, dabas pamatnes vai apstādījumu atjaunošanas garantēšanu (3.pielikums);

3.11. Atļauju neizsniedz, ja:

3.11.1. nav iesniegti 3.2. punktā minētie dokumenti, vai arī tie ir nepilnīgi (neprecīzi);

3.11.2. nav iegūts saskaņojums ar 3.4. un 3.5.punktos norādītajām institūcijām un privātpersonām;

3.11.3. ja darbu izpildes laikā plānots publisks pasākums;

3.11.4. pieteikumu iesniegusi persona, kura viena gada laikā ir pārkāpusi šos noteikumus un saukta pie administratīvās atbildības.

3.12. Ja atļaujas saņēmējam atļaujā norādītajā darbu izpildes termiņā nav iespējams pabeigt darbus, Komunālā nodaļa izskata jautājumu par iespēju pagarināt šo termiņu, ja vismaz trīs darba dienas pirms atļaujā norādītā darbu izpildes termiņa beigām, saņemts motivēts iesniegums no pasūtītāja vai būvuzņēmēja (atļaujas saņēmēja).

3.13. Ja mainās pasūtītājs vai būvuzņēmējs, atļauja jāpārreģistrē Komunālajā nodaļā. Atļaujas pārreģistrācijas gadījumā saņemtie institūciju un personu saskaņojumi saglabājas.

3.14. Atļaujas izsniegšana (t.sk. atļaujas termiņa