Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20


 

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 25.AUGUSTĀ

PROTOKOLS NR. 20
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmuma (prot.Nr.15, 2.punkts)atzīšanu par spēku zaudējušu un par

zemes gabala Dārzniecības ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu

_________________________

Izskatot zemes gabala Dārzniecības ielā 7, Cēsīs, īpašnieka Raita Vaicekovska, iesniegumu (reģ.Nr.1542/1-23; 18.08.2005.), ar lūgumu izmainīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumu (prot.Nr.15, 2.punkts) par zemes gabala sadalīšanu Dārzniecības ielā 7, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 19.augusta atzinumu Nr.100 (prot.nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumu (prot.Nr.15, 2.punkts) “Par zemes gabala sadalīšanu Dārzniecības ielā 7, Cēsīs”.
 2. Sadalīt zemes gabalu Dārzniecības ielā 7, Cēsīs (kad.nr.4201-005-3402), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici
 3. Atdalītajam zemes gabalam bez apbūves piešķirt jaunu adresi Dārzniecības iela 7A, Cēsis ,zemes gabala platība 4216 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  1. Servitūts - piekļūšana zemes gabalam Dārzniecības ielā 7A, Cēsīs, caur zemes gabalu Dārzniecības ielā 7 (piebraucamais ceļš uzrādāms zemes gabala plānā, platums 4,5 m);
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 4. Atlikušajam zemes gabalam un uz tā esošajam namīpašumam saglabāt adresi Dārzniecības iela 7, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2467 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso piebraucamais ceļš uz zemes gabalu Dārzniecības ielā 7A, Cēsīs, ūdensvads, kanalizācijas vads un sakaru kabelis;
  3. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 5. Lai inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu apjomu reģistrētu VZD kadastra reģistrā, zemes gabalu īpašnieks pasūta inženierkomunikāciju kadastrālo uzmērīšanu iemērot atdalītos zemes gabalus dabā.

Par zemes gabalu Raiņa ielā 26 un Raiņa ielā 28, Cēsīs,

lietošanas mērķi

_______________________

Zemes gabali Raiņa ielā 26 un Raiņa ielā 28, Cēsīs, reģistrēti zemesgrāmatā kā Latvijas valsts īpašums Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā. Zemesgrāmatā uz Jāņa Bormaņa, vārda reģistrētas būves Raiņa ielā 26 un Raiņa ielā 28, Cēsīs (zemesgrāmatas nodalījumi Nr.1000 0010 8506 un Nr.1000 0010 8514). Zemes gabalu līdzšinējais lietošanas mērķis – rūpnieciskā izmantošana.

Izskatot Jāņa Bormaņa pilnvarotās personas Vinetas Ošeckas iesniegumu (reģ.Nr.1487/1-23; 09.08.2005.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabaliem Raiņa ielā 26 un Raiņa ielā 28, Cēsīs, uz kuriem būvju īpašnieks vēlas realizēt komercdarbību, ņemot vērā Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” 2005.gada 13.jūnija rakstu, ar kuru zemes īpašnieks piekrīt zemes lietošanas mērķa maiņai un jaunas ēkas – tirdzniecības centra būvniecībai uz minētajiem zemes gabaliem, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 19.augusta atzinumu Nr.101 (prot.nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

Zemes gabaliem Raiņa ielā 26, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1305) un Raiņa ielā 28, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1317), noteikt zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

Par nepilno kadastra numuru apstiprināšanu
VAS “Latvenergo” filiāles “Ziemeļu elektriskie tīkli” objektu

reģistrēšanai zemesgrāmatā
_____________________________

Izskatot VAS “Latvenergo” filiāles “Ziemeļu elektriskie tīkli”, juridiskā adrese Raiņa iela 14, Valmiera, iesniegumu (reģ.Nr.1557/1-23; 05.08.2005.) par nepilno kadastra numuru apstiprināšanu VAS “Latvenergo” filiāles “Ziemeļu elektriskie tīkli” objektiem – slēgtajiem transformatora punktiem, kuriem ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.septembra lēmumu (prot.Nr.19, 1.punkts) piešķirtas adreses un kuri atrodas uz zemesgrāmatā nereģistrētiem zemes gabaliem, pamatojoties uz likumu “Grozījumi likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

1. Nosacītajam zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 52A, Cēsīs, uz kura atrodas VAS “Latvenergo” filiālei “Ziemeļu elektriskie tīkli” piederošs objekts – slēgtais transformatora punkts SL.TP-2012, ar adresi Ata Kronvalda iela 52A, Cēsis, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-504-0084, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā;

  1. Zemes gabala platība 35 m²;
  2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);
  3. Pieņemt zināšanai, ka slēgtais transformatora punkts atrodas uz citai personai piekrītoša, zemesgrāmatā nereģistrēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0808).

2. Nosacītajam zemes gabalam Līgatnes ielā 2A, Cēsīs, uz kura atrodas VAS “Latvenergo” filiālei “Ziemeļu elektriskie tīkli” piederošs objekts – slēgtais transformatora punkts SL.TP-2003, ar adresi Līgatnes iela 2A, Cēsis, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-507-0036, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā;

2.1. Zemes gabala platība 42 m²;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

2.3. Pieņemt zināšanai, ka slēgtais transformatora punkts atrodas uz citai personai piekrītoša, zemesgrāmatā nereģistrēta zemes gabala Gaujas ielā 23, Līgatnes ielā 6, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-1004).

3. Nosacītajam zemes gabalam Emīla Dārziņa ielā 13, Cēsīs, uz kura atrodas VAS “Latvenergo” filiālei “Ziemeļu elektriskie tīkli” piederošs objekts – slēgtais transformatora punkts SL.TP-2153, ar adresi Emīla Dārziņa iela 13, Cēsis, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-506-0037, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā;

3.1. Zemes gabala platība 47 m²;

3.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

3.3. Pieņemt zināšanai, ka slēgtais transformatora punkts atrodas uz citai personai piekrītoša, zemesgrāmatā nereģistrēta zemes gabala Emīla Dārziņa ielā 11, Cēsīs (kad.Nr.4201-006-1713).

4. Nosacītajam zemes gabalam Turaidas ielā 11, Cēsīs, uz kura atrodas VAS “Latvenergo” filiālei “Ziemeļu elektriskie tīkli” piederošs objekts – slēgtais transformatora punkts SL.TP-2257, ar adresi Turaidas iela 11, Cēsis, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-506-0036, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā;

4.1. Zemes gabala platība 134 m²;

4.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

4.3.Pieņemt zināšanai, ka slēgtais transformatora punkts atrodas uz citai personai piekrītoša, zemesgrāmatā nereģistrēta zemes gabala Slimnīcas ielā 9, Cēsīs (kad.Nr.4201-006-0830).

5. Nosacītajam zemes gabalam Festivāla ielā 44A, Cēsīs, uz kura atrodas VAS “Latvenergo” filiālei “Ziemeļu elektriskie tīkli” piederošs objekts – slēgtais transformatora punkts SL.TP-2347, ar adresi Festivāla iela 44A, Cēsis, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-502-0029, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā;

5.1. Zemes gabala platība 46 m²;

5.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);

5.3. Pieņemt zināšanai, ka slēgtais transformatora punkts atrodas uz citai personai piekrītoša, zemesgrāmatā nereģistrēta zemes gabala Festivāla ielā 46, Cēsīs (kad.Nr.4201-002-0608).

Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “Mērnieks MMR” veikto zemes gabala Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 25.07.2005.gada atzinumu Nr.98(prot.nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, (kadastra Nr.4201 004 0405), kas sastāv no zemes gabala ar platību 2.1549 ha (21549m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
  2. Zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve(1001) 10774,5m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) 10774,5m2;
  3. Apgrūtinājumi – zemes gabals bez apgrūtinājumiem.

Par nekustamā īpašuma Caunas ielā 7, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Caunas ielā 7, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 17.06.2005.gada atzinumu Nr.83(prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Caunas ielā 7, Cēsīs, (kadastra Nr.4201-009-0414), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.4049ha (4049m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);
  3. Apgrūtinājumi – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0.4kV-0.0174ha.

Par nekustamā īpašuma Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Edvarda Treimaņa - Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. - 2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 17.06.2005.gada atzinumu Nr.84(prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, (kadastra Nr.4201 003 0904), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.7755ha (7755m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
  2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001);
  3. Apgrūtinājumi – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20kV- 0.1226ha.

Par korekcijas izglītības programmas apstiprināšanu Cēsu pilsētas pamatskolai

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pamatskolas direktora Māra Šķēles iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (protokols.Nr.15, 18.08.2005.) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Apstiprināt Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas klases nolikumu un programmu
 2. Ar 2005.gada 1.septembri atvērt pedagoģiskās korekcijas klasi Cēsu pilsētas pamatskolā

Par telpu apakšnomu Raunas ielā 12

Pamatojoties uz SIA „Otra puse”15.07.2005. iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu ( 18.08.2005., prot.Nr.14 ), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par ( J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

1. Atļaut SIA „Otra puse” nodot telpas apakšnomā kafejnīcas vajadzībām SIA „Cita Republika” ar 2005.gada 1.septembri .
2. Līguma saskaņošanu uzdots veikt Cēsu Kultūras centra direktorei I. Grozai

Par darba uzdevuma precizēšanu
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai

_________________________

Izskatot LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rakstu (26.07.2005.,1-22/7945/5391) par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, pamatojoties uz LR Ministri kabineta noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.) 13.10.punktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 18.augusta atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 30.jūnija lēmuma 6.punkta (prot.Nr.15) “Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” pielikuma Nr.1 punktā teksta daļu

“Vidzemes attīstības aģentūra” aizstājot to ar tekstu “Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome”.

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

_______________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 30.jūnija lēmuma 5.punktu “Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” un 6.punktu “Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu”, beidzoties sabiedriskās apspriešanas pirmajam posmam, kurš notika no 11.07.2005. līdz 08.08.2005., ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija. Saskaņā ar LR Ministri kabineta noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.) 38.punktu teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija nododama sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai uz laiku, ne mazāku par sešām nedēļām.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 18.augusta atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders), pret - nav, atturas – A.Mihaļovs , nolemj:

 1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju
 2. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 29.08.2005. līdz 10.10.2005.

Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību   piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā

______________________

Pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 14.p.2.d., ievērojot likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 19.p., Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 

 1. Noteikt, ka, ja 6 mēnešu laikā nav saņemti citi pieprasījumi par attiecīgā neapbūvētā zemes gabala nodošanu nomā, konkurss par neapbūvēta zemes gabala ilgtermiņa nomas tiesībām (t.i., par zemes gabalu nomas līgumiem, kuru termiņš pārsniedz 5 gadus) netiek rīkots, ja izpildīti vismaz 3 nosacījumi:
  1. zemes gabala attīstības priekšlikums sakrīt ar teritorijas plānojumā plānoto un zemes nomas pieprasījumā atļauto zemes gabala izmantošanas mērķi;
  2. zemes gabala izmantošana paredzēta ražošanas, tūrisma, sabiedrisku, ārstniecības objektu vai infrastruktūras objektu celtniecībai;
  3. zemes gabala noma pieprasīta bez apbūves tiesībām;
  4. zemes gabala noma pieprasīta uz termiņu, kas ir mazāks par 7 gadiem;
  5. zemes gabala apbūvei nomnieks plānojis piesaistīt investīcijas, kuru apmērs ir virs 200’000 LVL;
  6. pēc zemes gabala apbūves nomnieks paredzējis radīt vismaz 10 jaunas darba vietas;
  7. nomā tiek pieprasīts Nomnieka īpašumā jau esošajam nekustamajam īpašumam blakus esošais zemes gabals.
 1. Pārējos gadījumos, kas nav minēti šī lēmums 1.punktā vai nav nepieciešamais nosacījumu daudzums, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors organizē zemes gabala nomas konkursu.
 2. Ja starp pieprasījumiem par attiecīgā neapbūvētā zemes gabala nodošanu nomā ir mazāk nekā 6 mēneši un pretendenti atbilst vismaz 3 no šī lēmuma 1.punktā noteiktajiem nosacījumiem, par gadījumiem, kuros nerīko konkursu par neapbūvēta zemes gabala ilgtermiņa nomu, priekšroka dodama tam pretendentam, kuram, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 27.05.2005. lēmumu “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (protokols Nr. 12, punkts Nr.7), aprēķināta augstāka zemes nomas maksa.
 3. Zemes gabalu nomas līgums tiek slēgts par zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda ierakstītu zemes gabalu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu.
 4. Līdz zemes gabala reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, puses, ievērojot šajā lēmumā noteiktos gadījumus par konkursu neapbūvēta zemes gabala ilgtermiņa nomu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu, var slēgt nodomu protokolu/ priekšlīgumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu

_________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs (zemesgrāmatas nod. Nr.1760, 31.10.2000.), platība 4918 m2.

13.01.2005. tika saņemts iesniegums no SIA „AiDaks” par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu ražošanai, riepu tirdzniecības un montāžas centra izbūvei, uz ko 28.01.2005. tika sniegta atbilde par izsoles organizēšanu.

02.03.2005. Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sēdē (prot.nr.7) skatīts jautājums par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs nodošanu atklātai izsolei, bet nolemts atteikt zemes gabala atsavināšanu, jo nav noteikta zemes gabala izmantošanas perspektīva.

03.08.2005.tika saņemts iesniegums no SIA “TĪRĪBAS NAMS” par zemes gabala nomu jaunas veļas mazgātavas izveidei (reģ.Nr.1547/1-23).

Ņemot vērā, ka, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. lēmuma “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.12) 3.punktu, starp abiem pieteikumiem ir vairāk nekā 6 mēnešu intervāls, tiek vērtēti tomēr abi (SIA „AiDaks” un SIA „Tīrības nams”) priekšlikumi. Abi pretendenti atbilst vismaz 3 lēmuma 1.punktā minētajiem nosacījumiem (1.1., 1.2., 1.5., 1.6.punktiem), bet, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. lēmuma “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.12) 7.punktu, augstāka zemes nomas maksa par zemes gabala nomu aprēķināta SIA „TĪRĪBAS NAMS” (pakalpojumu sniegšana visā zemes gabalā- 10% no zemes kadastrālās vērtības), jo SIA „AiDaks” zemes gabala nomas maksa aprēķināma proporcionāli tā izmantošanas mērķim (daļai zemes gabala aprēķinot nomas maksu par pakalpojumu sniegšanu - 10% no zemes kadastrālās vērtības, daļai zemes gabala aprēķinot nomas maksu par ražošanu- 4% no zemes kadastrālās vērtības). Izvērtējot abu pretendentu piedāvājumus ņemts vērā arī fakts, ka Cēsu pilsētā jau ir vairāki riepu centri, bet veļas mazgātava ir tikai viena.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 18.08.2005. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Nerīkot konkursu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu.
 2. Noraidīt SIA „AiDaks” lūgumu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu.
 3. Nodot nomā ar apbūves tiesībām SIA “TĪRĪBAS NAMS”, reģ.Nr.44103011649, jurid. adrese Rīgas iela 52, Cēsis, zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, veļas mazgātavas būvniecībai;
 4. Iznomājamā zemes gabala platība 4918 m2;
 5. Nomas līguma termiņš – 12 gadi;
 6. Zemes nomas maksu noteikt 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;
 7. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 8. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
 9. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.šķenderu parakstīt nomas līgumu.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu Jāņa Poruka ielā 2B, Cēsīs

_________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma (prot.Nr.10) 5.punktu “Par zemes gabala nomu Jāņa Poruka ielā 2B, Cēsīs”, noslēgts zemes nomas līgums ar VIKTORIJU EGLONI, par zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 2B, Cēsīs, uz 3 gadiem.

Zemes gabals Jāņa Poruka ielā 2B, Cēsīs, 2005.gada 22.jūlijā ierakstīts zemesgrāmatā kā Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas īpašums, līdz ar to pārtraucams Cēsu pilsētas pašvaldības nomas līgums ar Viktoriju Egloni .

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 18.augusta atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, nolemj :

Atzīt par spēku zaudējušu ar 2005.gada 1.augustu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma (prot.Nr.10) 5.punktu “Par zemes gabala nomu Jāņa Poruka ielā 2B, Cēsīs” .

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  uz zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļu

__________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 14.oktobra lēmumu Nr.739 (prot.Nr.18) “Par zemes gabala Cēsīs, Rīgas ielā 105, daļas nomu”, noslēgts zemes nomas līgums ar i/u “KALNMUIŽA G.M.”, jurid. adrese Ata Kronvalda ielā 73-2, Cēsīs, par zemes gabala Rīgas ielā 105, Cēsīs, daļu 61000 m2 platībā uz 10 gadiem. Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 11.decembra lēmuma §22 (prot.Nr.23) “Par grozījumiem 1999.gada 14.oktobra domes lēmumā Nr.739 (prot.Nr.18) “Par zemes gabala Cēsīs, Rīgas ielā 105, daļas nomu”” mainīta iznomājamā zemes gabala platība uz 21000 m2.

Izskatot IU “KALNMUIŽA G.M.” īpašnieces Gundegas Mežciemas iesniegumu (reģ.Nr.1623/1-23; 16.08.2005.) par nomas līguma laušanu ar 2005.gada 16.augustu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 18.augusta atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

Atzīt par spēku zaudējušu ar 2005.gada 16.augustu Cēsu pilsētas domes 1999.gada 14.oktobra lēmumu Nr.739 (prot.Nr.18) “Par zemes gabala Cēsīs, Rīgas ielā 105, daļas nomu”.

Par zemes gabala Valmieras ielā 6, Cēsīs, daļas maiņu pret zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs, daļu

__________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals un ēkas un būves Valmieras ielā 6, Cēsīs (zemesgrāmatas nod. Nr.973, 11.10.2001.), uz kura atrodas pilsētas stadions. Uz blakus esošā zemes gabala Uzvaras bulvārī 5, Cēsīs, atrodas SIA “LAUKUMS” piederošas veikala ēkas, kas ir 1/6 domājamā daļa no visa īpašuma Uzvaras bulvārī 5, Cēsīs. Šo domājamo daļu iespējams atdalīt kā reālu daļu tikai pievienojot blakus esošam zemes gabalam. Par to 2003.gada 7.martā pieņemts Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinums Nr.24 (prot.nr.7).

Lai iegūtu savā īpašumā SIA“LAUKUMS” nepieciešamo zemes gabala Valmieras ielā 6, Cēsīs, daļu, SIA “LAUKUMS” piedāvā apmaiņai pret šo zemes gabala daļu sev piederošā zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs, daļu (iesniegums 12.08.2005.).

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 18.augusta atzinumu (prot.Nr.14) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 24.augusta atzinumu (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

 1. Konceptuāli piekrist mainīt zemes gabala Valmieras ielā 6, Cēsīs, daļu, kura pieguļ Dzintara ielai, 1400 m2 platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, pret līdzvērtīgu zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs, daļu;
 2. Noteikt, ka darbības, kas saistītas ar zemes gabalu sadalīšanu un novērtēšanu, veicamas par SIA “LAUKUMS“ līdzekļiem;
 3. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs, atdalāmā daļa nepieciešama publiskas autostāvvietas izbūvei.

Par zemes gabala Lenču ielā 35, Cēsīs, pirkuma atteikumu

_______________

Uz zemes gabalu Lenču ielā 35, Cēsīs, ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1998. gada 18.decembra atzinumu Nr.448 (prot.nr.23) atjaunotas īpašuma tiesības Kārlim Laņģim. Ar 2004.gada 24.maija mantojuma apliecību Nr.4155 par Kārļa Laņģa mantinieci ar tiesībām turpināt zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes gabalu Cēsīs, Lenču ielā 35, apstiprināta Irmīna Laņģe. 2004.gada 14.septembrī Irmīna Laņģe iesniedza domē piedāvājumu pārdot zemi pilsētas vajadzībām vai atļaut tajā būvniecību.

Uz zemes gabala Lenču ielā 35, Cēsīs, atrodas Dziesmu Svētku Simtgades parks, to šķērso maģistrālie ūdensvadi, kā arī neapbūvētā veidā tas ietilpst kā ainavu veidojošs elements galvenajā skatā uz Otrajā Pasaules karā kritušo karavīru kapu memoriālo ansambli. Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Lenču ielā 35 ir iekļauts zemes lietošanas veidu zonā “dabas pamatne”, kas nozīmē dabas teritorijas, kurās pieļaujamas labiekārtojuma un ar rekreāciju saistītas būves nelielos apjomos.

Zemes gabala Lenču ielā 35, Cēsīs, platība ir aptuveni 39747 m2, kura precizējama, zemes gabalu iemērot dabā. Sākotnējās sarunās noteiktā pārdošanas cena ir 2 Ls/m2, kas kopumā veido zemes gabala cenu aptuveni Ls 79494. Domes budžetā šim gadam nav ietverti izdevumi zemes gabala Lenču ielā 35, Cēsīs, iegādei.

Nav arī veikta Cēsu pilsētas iedzīvotāju aptauja par Dziesmu Svētku Simtgades parka saglabāšanas nepieciešamību. Lai mainītu zemes lietošanas veidu minētajam zemes gabalam, ierosināmi grozījumi Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā.

Zemes gabals Lenču ielā 35, Cēsīs, līdz šim nav reģistrēts zemesgrāmatā un to šobrīd nav iespējams atsavināt.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas atzinumu (18.08.2005., prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

Noraidīt zemes gabala Lenču ielā 35, Cēsīs, potenciālās īpašnieces Irmīnas Laņģes priekšlikumu Cēsu pilsētas domei par minēta zemes gabala atsavināšanu par labu Cēsu pilsētas pašvaldībai. 

Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, nomu

_________________________

 

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs (zemesgrāmatas nod. Nr.100000107880, 12.08.2003.), platība 21165 m2.

Uz zemes gabala atrodas divas pašvaldībai piederošas būves – artēziskais urbums un akas kiosks virs tā, stingra režīma aizsargjoslas platība ap to 314 m2, un SIA “Mica Tehnoloģijas” piederošs artēziskais urbums un akas kiosks virs tā, stingra režīma aizsargjoslas platība ap to 314 m2.

Izskatot SIA “VALDLAUČU ĪPAŠUMI” iesniegumu par zemes gabala nomu kūrortviesnīcas kompleksa būvniecībai (reģ.Nr.1492/1-23; 25.07.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. lēmuma “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.12) 7.punktu un, ņemot vērā, ka SIA “VALDLAUČU ĪPAŠUMI” zemes gabala attīstības piedāvājums atbilst Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmuma “Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot. Nr.20, punkts 13) 1.1., 1.2., 1.5., 1.6.punktiem, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 18.08.2005. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

 1. Nodot nomā ar apbūves tiesībām SIA “VALDLAUČU ĪPAŠUMI”, reģ.Nr.40003670560, jurid. adrese Vikingu iela 3, Jūrmala, zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, daļu, uz kura neatrodas artēziskās akas ar to aizsargjoslām, kūrortviesnīcas kompleksa būvniecībai;
 2. Iznomājamā zemes gabala daļas platība 20537 m2;
 3. Nomas līguma termiņš – 15 gadi;
 4. Zemes nomas maksu noteikt 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei, 3% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības sabiedriskas nozīmes objektiem;
 5. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 10269 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0902) – 10269 m2;
 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu, iekļaujot tajā zemes gabala apgūšanas termiņus saskaņā ar SIA “Valdlauču īpašumi” iesniegumu (25.07.2005.).
 7. Pieņemt zināšanai, ka, pēc Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošās artēziskās akas slēgšanas, (rekonstruējot pilsētas ūdensvadu), iznomājamam zemes gabalam pievienojama arī šī platība.
 1. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.šķenderu parakstīt nomas līgumu.

Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40 nomu

_____________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 30.06.2005. sēdes lēmumu “Par zemes nomu Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs” (protokols Nr. 15, punkts Nr.15) un noslēgto nomas priekšlīgumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. lēmuma “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.12) 7.punktu un, ņemot vērā, ka SIA “Sinhro C” zemes gabala attīstības piedāvājums atbilst Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmuma “Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot. Nr.20, punkts 13) 1.1., 1.2., 1.5., 1.6.punktiem, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 18.08.2005. Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

 1. Pēc zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40 reģistrēšanas zemes grāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, noslēgt ar SIA “Sinhro C” (Reģ. Nr. 44103030847, jurid.adrese: Cēsis, Valmieras iela 17a) zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40 nomas līgumu.
 2. Piešķirt zemes gabalu Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40 nomā ar apbūves tiesībām uz termiņu- 12gadi.
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis-darījuma iestāžu un komerciālā rakstura apbūve (1801) 50% un rūpnieciskā ražošanas uzņēmuma apbūve (1001) 50%.
 4. Zemes gabala platība 21 716 kv.m. (vairāk vai mazāk, cik izrādīties iemērot dabā).
 5. Zemes nomas maksu noteikt 5% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības, darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei, 4% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei .
 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
 7. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt nomas līgumu.

Par zemes gabala Cēsīs, Edvarda Treimaņa- Zvārguļa ielā 16 nomu

________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. sēdes lēmumu “Par zemes nomu Edvarda Treimaņa- Zvārguļa ielā 16, Cēsīs” (protokols Nr. 13, punkts Nr.19) un noslēgto nomas priekšlīgumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. lēmuma “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.12) 7.punktu un, ņemot vērā, ka SIA “Vinnis” zemes gabala attīstības piedāvājums atbilst Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmuma “Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot. Nr.20, punkts 13) 1.1., 1.2., 1.5., 1.6.punktiem, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 18.08.2005. Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr. 14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

 1. Pēc zemes gabala Cēsīs, Edvarda Treimaņa- Zvārguļa ielā 16 reģistrēšanas zemes grāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, noslēgt ar SIA “Vinnis” (Reģ. Nr. 44103012729, jurid.adrese: Cēsis, Gaujas iela 21b) zemes gabala Cēsīs, Edvarda Treimaņa- Zvārguļa ielā 16 nomas līgumu.
 2. Piešķirt zemes gabalu Cēsīs, Edvarda Treimaņa- Zvārguļa ielā 16 nomā ar apbūves tiesībām uz termiņu- 12gadi.
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis- rūpnieciskā ražošanas uzņēmuma apbūve (1001) .
 4. Zemes gabala platība 7755 kv.m. (vairāk vai mazāk, cik izrādīties iemērot dabā).
 5. Zemes nomas maksu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.
 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
 7. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.šķenderu parakstīt nomas līgumu.

Par grozījumiem līgumā par telpu  Cēsu pilsētas pamatskolā Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, nomu

____________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 15.augusta atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

Apstiprināt vienošanos pie 2004.gada 27.februāra līguma par telpu nomu.

Par zvērinātu revidentu pašvaldības 2005.gada pārskata revīzijai

__________________________

Informē : G.Šķenders, domes Finansu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās : D.Vasmanis

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 71.pantu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (18.08.2005. protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

Cēsu pilsētas pašvaldības 2005.gada pārskata un publiskā gada pārskata revīzijas veikšanai un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšanai uzaicināt zvērinātu revidenti Elgu BERNĀNI (sertifikāts Nr.33).

Par palīdzību ārkārtējā gadījumā

__________________________

Ņemot vērā Viktora Jemeļjanova lūgumu, saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 15.punktu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (18.08.2005. protokols Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

  1. Sniegt palīdzību ārkārtējā gadījumā, veicot sabiedrības informēšanu plašsaziņas līdzekļos un Cēsu pilsētas domes informatīvajos avotos (www.cesis.lv; „Cēsu Vēstis”), lūdzot atsaukties un finansiāli palīdzēt, un dot iespēju izmantot Cēsu pilsētas domes ziedojumu kontus kredītiestādēs AS SEB Latvijas Unibanka un AS Hansabanka ziedojumu savākšanai Māra Jemeļjanova ārstniecībai un operācijai ārzemēs – kaulu smadzeņu transplantācijai.
  2. Saņemtie ziedojumi izlietojami atbilstoši ziedojuma mērķim.

Par rīcības plāna „Cēsīm 800” 2005. un 2006.gadam apstiprināšanu

______________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas

( 18.08.2005., prot. Nr.15), domes Tautsaimniecības komitejas (18.08.2005., prot. Nr. 14) un domes Finansu komitejas (prot. Nr. 140 atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

Apstiprināt rīcības plānu „Cēsīm 800” 2005. un 2006.gadam .

Par izmaiņām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas  amata vienību sarakstā

_______________________

Pamatojoties uz 2005.gada 26.maija Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par atsevišķu iestāžu apsardzi”(prot.Nr.13, p.35), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.08.2005., prot.Nr.14) un Finansu komitejas (18.08.2005., prot.Nr.14) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

 1. Ar 2005.gada 1.septembri likvidēt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas amata vienību – sargs – 3 likmes.
 2. Uzdot kontroli par lēmumu izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par izmaiņām Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz 2005.gada 26.maija Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par atsevišķu iestāžu apsardzi”(prot.Nr.13, p.35), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.08.2005., prot.Nr.14) un Finansu komitejas (18.08.2005., prot.Nr.14) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

1. Ar 2005.gada 1.septembri likvidēt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas amata vienību – sargs – 3 likmes.
2. Uzdot kontroli par lēmumu izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne). 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes  amata vienību sarakstā

_____________________

Pamatojoties uz 2005.gada 26.maija Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par atsevišķu iestāžu apsardzi”(prot.Nr.13, p.35), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.08.2005., prot.Nr.14) un Finansu komitejas (18.08.2005., prot.Nr.14) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

1. Ar 2005.gada 1.septembri likvidēt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes amata vienību – sargs – 3 likmes.
2.Uzdot kontroli par lēmumu izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par atbalstu Cēsu Skolotāju institūta dibināšanas 60.gadu jubilejai

Pamatojoties uz V.Grāvīša iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.08.2005., prot.Nr.14) un Finansu komitejas (18.08.2005., prot.Nr.14.) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

 

Finansiāli atbalstīt Cēsu Skolotāju institūta dibināšanas 60.gadu un likvidēšanas 50.gadu jubilejas salidojumu piešķirot finansējumu Ls 50,00 (piecdesmit lati) no pārējiem izglītības pasākumiem plānotiem līdzekļiem (valdības funkciju klasifikācijas kods 04.630).

Par jauktā kora „Tikko” dalību I starptautiskā koru festivālā Sopotā, Polijā

Pamatojoties uz Cēsu jauktā kora „Tikko” diriģentes L.Priedītes iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.08.2005., prot.Nr.14) un Finansu komitejas (18.08.2005., prot.Nr.14) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - 1 (R.Sijāts) , nolemj:

Finansiāli neatbalstīt jauktā kora „Tikko” dalību I starptautiskā koru festivālā Sopotā, Polijā no š.g. 21.septembra līdz 25.septembrim.

Par maksas pakalpojumu noteikšanu par informācijas un reklāmas laukuma ( banera ) izvietošanu Cēsu pilsētas mājas lapā

________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 18.08.2005. prot.Nr.14 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

1. Noteikt reklāmas laukuma ( banera) izvietošanu Cēsu mājas lapā www.cesis.lv

- sākumlapas augšdaļā reklāmas laukuma ( banera ) izmērs 468 x 60 px;
- sākumlapas vidusdaļā reklāmas laukuma ( banera ) izmērs 200 x 90 px;
- sākumlapas kreisajā un labajā pusēs zem sadaļas izvēlnes izmērs 81 x 31 px.

2.Apstiprināt sekojošus Cēsu pilsētas domes maksas pakalpojumus par uzņēmumu ievietoto informāciju un reklāmas laukuma ( banera ) izvietošanu Cēsu pilsētas mājas lapā:

2.1. Par reklāmas laukuma ( banera ) izgatavošanu ( t.sk.PVN ):

- reklāmas laukuma ( banera ) izmērs 81 x 31 px LVL 5.00;
- reklāmas laukuma ( banera )izmērs 200 x 90 px LVL 10.00;
- reklāmas laukuma ( banera )izmērs 468 x 60 px LVL 15.00.

2.2.Par reklāmas laukuma (banera ) ievietošanu Cēsu pilsētas mājas lapā( t.sk.PVN ):

- abonēšanas maksa LVL 3.00 plus LVL 1.00 par katru kalendāra dienu kalendāra datumu secībā;
- abonēšanas maksa LVL 3.00 plus LVL 2.00 par katru kalendāro dienu izlases datumu.

2.3. Par un reklāmas laukuma (banera) izvietošanu Cēsu mājas lapā www.cesis.lv sadarbības līguma ( bartera ) ietvaros nosacītā līgumcena LVL 100.00 ( t.sk.PVN ) par katru kalendāro dienu jebkuram 1.punktā noteiktajam reklāmas laukuma ( banera ) izmēram .

2.4. Par uzņēmumu un individuālā darba veicēju ievietoto informāciju LVL 10,00 gadā (t.sk.PVN).

3. Bezmaksas reklāmas laukuma ( banera ) izvietošanu nodrošina :

- pašvaldības iestādēm( t.sk.gadījumos, kad informācijas ievietošanu nosaka sadarbības līgums ar pašvaldību );
- ārkārtas gadījumos ( kad nepieciešama palīdzība slimību vai katastrofu gadījumos ).

4. Samaksa par informācijas vai reklāmas laukuma izvietošanu Cēsu mājas lapā veicama ne vēlāk kā trīs dienas pirms tās izvietošanas.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Sabiedrisko attiecību nodaļa ( nod.vad.A.Vanadziņš ).
6. Atzīt par spēku zaudējušiem 2002.gada 27.jūnija Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par maksas pakalpojumu par uzņēmumu ievietoto informāciju un reklāmu Cēsu pilsētas mājas lapā apstiprināšanu „. 

Par publikāciju laikrakstā„Latvijas Vēstnesis”

________________________________

Pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību” ( 14.pants 3.daļa ) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 18.08.2005., prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

1.Publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” sekojošu informāciju:
„Ar Cēsu pilsētas pašvaldības 2004.gada publisko pārskatu var iepazīties Cēsu pilsētas domē, Cēsīs, Raunas ielā 4 un Cēsu pilsētas mājas lapā- www.cesis.lv”.
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību nodaļai nosūtīt informāciju uz laikrakstu „Latvijas Vēstnesis”.

Par Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikumu

________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (18.08.2005., prot. Nr.14) un domes Finansu komitejas (18.08.2005., prot. Nr. 14) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikumu .

Par ūdens padeves atjaunošanu dienesta dzīvoklim Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

___________________________

Pamatojoties uz Rutas Bormanes 2005.gada 13.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.1320/1-24) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 18.augusta (prot.Nr.14) un Finanšu komitejas 2005.gada 18.augusta (prot.Nr.14) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders,) pret - nav, atturas - nav , nolemj:

  1. Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Vinda” (direktors V.Ādamsons) nodrošināt ūdens padeves atjaunošanu Cēsu pilsētas domei piederošajā nekustamajā īpašumā esošam dienesta dzīvoklim Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs.
  2. Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu ūdens padeves atjaunošanai .
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).

Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.marta lēmumā „Par nepieciešamo finansējumu vētras postījumu seku likvidēšanai   Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamā fondā”

____________________________

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra 2005.gada 17.jūnija rīkojumu Nr.2-02/48 „Par valsts dotācijas piešķiršanu Cēsu pilsētas domei vētras radīto seku mazināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, Zvirbuļu ielā 15, Cēsu pilsētā„ , SIA „Cēsu Dzīvokļu pārvaldes” reorganizācijas lēmumu no 30.03.2005., LR Tieslietu ministrijas Uzņēmuma reģistra lēmumu no 06.04.2005. par SIA „CDzP” reģistrēšanu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (18.08.2005., prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.marta lēmumā „Par nepieciešamo finansējumu vētras postījumu seku likvidēšanai Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda” šādus grozījumus:

 1. Aizstāt 1.punkta otrajā teikumā skaitli „23 010,00” ar skaitli „22 940,00”.
 2. Aizstāt 2.punktā vārdus „A.Mihaļovam” ar vārdiem „J.Rozenbergam”.
 3. Papildināt lēmumu ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3.Uzdot domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot līgumu ar SIA „CDzP””.

Par finansu līdzekļu noguldījumu

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetu” un 2004.gada 3.jūnija Būvuzņēmuma līgumu „Pamatskolas Gaujas ielā 45, Cēsīs, būvniecības darbi”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav , nolemj :

 1. Noguldīt A/s „SEB Latvijas Unibanka” depozītā Ls 90 000,00 (deviņdesmit tūkstoši lati) no š.g.26.augusta līdz š.g. 26.novembrim.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt kontroli par lēmuma izpildi.

 

Par Attīstības plānošanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu

___________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 18.augusta (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

1.Ar 2005.gada 22.augustu izveidot Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļā jaunu amata vienību – speciālists stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos, nosakot amatalgu Ls 327,- (trīs simti divdesmit septiņi lati) mēnesī

2.Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas amata nosaukumam pievienot – speciāliste vides politikas jautājumos, tā likvidējot atsevišķu amata vienību – speciāliste vides politikas jautājumos Attīstības plānošanas nodaļā.

3.Apstiprināt Attīstības plānošanas nodaļas nolikumu.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 30.jūnija lēmumā (prot.Nr.15) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44”

________________________

Izskatot zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nomnieka SIA “Vidzemes tehnoloģiskais parks” iesniegumu par projekta vadītāja maiņu (reģ.Nr.1672/1-21; 24.08.2005.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

Izdarīt sekojošus grozījumus Cēsu pilsētas domes 2005.gada 30.jūnija lēmuma 7.punktā “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44”:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt arhitekti Sarmīti Bumbieri, sert. Nr. 10-0396;

2. Izteikt lēmuma pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju, pamatojoties uz IEROSINĀTĀJA 24.08.2005. iesniegumu, ar Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumu (protokols Nr. 20 , punkts Nr.45) apstiprināta arhitekte Sarmīte Bumbiere, sert Nr.10-0396.

Par Cēsu pilsētas domes 08.08.2005. lēmuma (protokols nr. 19 punkts 2) atzīšanu par spēku zaudējušu

____________________________

Pamatojoties uz 2005. gada 24. augusta Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas atzinumu (protokols nr. 24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 08.08.2005. lēmumu (protokols nr. 19 punkts 2) “Par nekustamā īpašuma Lāču ielā 10, Cēsīs, atsavināšanu”.

2. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs) risināt jautājumu par nekustamo īpašumu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Cēsīs, un Lāču ielas (kadastra nr. 4201 004 0640 un 4201 004 0644) atsavināšanu kā vienotu objektu:

2.1. sagatavojot dokumentus par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala Lāču ielā 12, Cēsīs, daļas maiņu pret blakus esošā nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 13, Cēsīs, īpašniekiem piederoša zemes gabala daļu Saulrītu ielas turpinājuma izbūvei;

2.2. izstrādājot nekustamo īpašumu kā vienota objekta atsavināšanas izsolē noteikumus.

3. Cēsu pilsētas zemes komisijai (priekšsēdētājs G.Šķenders) izskatīt un sagatavot atzinumus par zemes gabalu Lāču ielā 10, Lāču ielā 12 un Lāču ielas (kadastra nr. 4201 004 0640 un 4201 004 0644) apvienošanu un daļu atdalīšanu no zemes gabaliem Lāču ielā 12 un Lāču iela (kadastra nr. 4201 004 0644).

4. Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs J.Zlaugotnis) nodrošināt minēto izmaiņu reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. sēdes lēmumā
“Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā “ (protokols Nr.12, punkts Nr.7)

_______________________________

Saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.pantu, pamatojoties uz 27.05.2004. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā “ (protokols Nr.12, punkts Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm par (J.Beikmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, R.Sijāts, A.Mihaļovs, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj :

 1. Grozīt un papildināt Nolikuma par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā 8.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

“8. Cēsu pilsētas dome lemj par zemes gabalu, t.sk., neapbūvētu, zemes nomas maksas apmēra samazināšanu par 90 uz laiku līdz 6 mēnešiem, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, ja ir izpildīti vismaz 2 no zemāk minētajiem nosacījumiem:

8.1. nomas līgumā noteiktajos termiņos un apmērā veikti visi ar zemes gabala lietošanu noteiktie maksājumi (noma, nekustamā īpašuma nodoklis), t.i., pēdējo 6 mēnešu laikā pirms lēmuma par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu pieņemšanas nav konstatēts samaksas izdarīšanas nokavējums;

  1. nomnieks godprātīgi veicis pienākumu par teritorijas kopšanu un uzturēšana, t.i., pēdējo 12 mēnešu laikā pirms lēmuma par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu pieņemšanas nav konstatēts pretenzijas vai administratīvie pārkāpumi par teritorijas nekopšanu vai nepienācīgu kopšanu;
  2. uz zemes gabala esošajā objektā 6 mēnešu periodā pirms lēmuma par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu pieņemšanas radītas vismaz 10 jaunas darba vietas, ko apliecina kompetentas valsts iestādes izziņa;
  3. nomas līgumā noteiktais zemes gabala izmantošanas mērķis atbilst Cēsu pilsētas teritorijas plānā noteiktajam zemes izmantošanas mērķim;
  4. pēdējo 6 mēnešu laikā pirms lēmuma par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu pieņemšanas nav izvirzītas pretenzijas no Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vai Cēsu pilsētas būvvaldes par Nomnieka ar būvniecības darbiem saistīto saistību nepildīšanu vai saistību izpildes termiņu nokavējumu;
  5. zemes gabals tiek izmantots tādu objektu ekspluatācijai, kurai ir sezonas raksturs;
  6. nomnieks veicis būtisku ieguldījumu pilsētas infrastruktūras uzlabošanā;
  7. zemes nomas maksas samazināšanas periodā tiks izstrādāts zemes gabala detālplānojums vai apbūves tehniskais projekts.”
 1. Papildināt Nolikuma par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā ar 9.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:
 2. “9. Zemes nomas maksas samazinājumu var lūgt ne biežāk kā reizi 3 gados.”

 3. Papildināt Nolikuma par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā ar 10.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

“10. Zemes nomas maksas samazinājuma laikā Nomniekam nav tiesību lūgt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.”

APSTIPRINĀTS

Cēsu pilsētas domes

priekšsēdētājs

_____________________ /G. Šķenders/

 

 

2003. gada ____________________

 

Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas klases

nolikums

Vispārīgie noteikumi

 

  1. Pedagoģiskās korekcijas klasi atver ar vietējās pašvaldības
  2. lēmumu, kurš saskaņots ar Cēsu rajona padomes Skolu valdi.

  3. Pedagoģiskās korekcijas klase darbojas Cēsu pilsētas
  4. pamatskolā, tajā mācās izglītojamie, kuriem noteiktu mācību

   rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība, nodrošinot izglītības ieguvi, veicot pedagoģisku darbu ar nelabvēlīgu ģimeņu bērniem, īstenojot pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu 1. – 9. klasei, kura ir apstiprināta ar IZM 1999. gada 21. jūlija rīkojumu Nr. 381 Par Vispārējās izglītības programmu klasifikācijas un programmu kodu apstiprināšanu un kuras kods ir 2101 1 8 11.

  5. Skola veido savu Nolikumu, kuru apstiprina dibinātājs,
  6. saskaņojot ar Cēsu rajona padomes Skolu valdi.

  7. Pedagoģiskās korekcijas klasi komplektē komisija (skat. 3.3. p.), kuru ar savu rīkojumu apstiprina Cēsu pilsētas pamatskolas direktors.
  1. . Skolēns pedagoģiskās korekcijas klasē var mācīties trīs mācību gadus.

2. Mērķi un uzdevumi

  1. Pedagoģiskās korekcijas klases darbības mērķis ir nodrošināt

Valsts pamatizglītības standartā definēto obligāto pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma skolēniem ar attīstības vai sociālās uzvedības nepilnībām un skolēniem, kuriem noteiktu mācību rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība, nodrošinot izglītības ieguvi, veicot padagoģisku darbu ar nelabvēlīgu ģimeņu bērniem.

2.2. Pedagoģiskās korekcijas klases uzdevums ir:
2.2.1. radīt pedagoģiski sociālus apstākļus (radīt izglītības vidi,

kurā par varbūtēji sekmīgiem tiek uzlūkoti visi skolēni, nodrošināt emocionālās labvēlības un savstarpējas sapratnes atmosfēru) obligātās pamatizglītības iegūšanai skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, kuri nav motivēti mācīties, nodrošinot tādu pedagoģisko, psiholoģisko un /vai/ sociālo palīdzību, kura dotu labāko rezultātu skolēnu attīstībā un mācību darbā;

2.2.2. veicināt katra skolēna vispusīgas un harmoniskas personības attīstību;
2.2.3. sagatavot skolēnus tālākai izglītības ieguvei, sabiedriskai dzīvei;
2.2.4. sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, dabu, veidot patriotisma jūtas;
2.2.5. organizēt skolēna brīvā laika nodarbības.

 1. Skolēnu uzņemšana un atskaitīšana no pedagoģiskās
 2. korekcijas klases

  1. Skolēni pedagoģiskās korekcijas klasē tiek uzņemti atbilstoši
  2. Izglītības un zinātnes ministrijas 2000. gada 13. janvāra instrukcijai Nr. 1 “Par izglītojamo uzņemšanu un pārcelšanu vispārējas un speciālās izglītības iestādēs un valsts pārbaudes darbiem vispārējās izglītības iegūšanai” un pamatojoties uz pedagoģiskās korekcijas klases komplektēšanas komisijas lēmumu.

  3. Pedagoģiskās korekcijas klasē tiek uzņemti obligātās izglītības
  4. vecuma skolēni, neatkarīgi no viņu dzīves vietas.

  5. Skolēnu uzņemšanai un atskaitīšanai no pedagoģiskās korekcijas klases tiek izveidota komisija sekojošā sastāvā:
  6. komisijas priekšsēdētājs – skolas direktors; komisijas locekļi – skolas psihologs, sociālais pedagogs, klases audzinātājs, galveno mācību priekšmetu skolotāji.

  7. Komisija skolēnu uzņemšanai un atskaitīšanai no pedagoģiskās korekcijas klases darbojas visu mācību gadu, tās sēdes tiek protokolētas.
  8. Lēmumus komisija pieņem balsojot.
  9. Komisija ir tiesīga atteikt skolēna uzņemšanu korekcijas klasē, ja attiecīgajā klasē skolēnu skaits pārsniedz maksimālo skolēnu skaitu korekcijas klasē – 15.
  10. Iesniegumu par skolēna uzņemšanu mācībām pedagoģiskās korekcijas klasē var iesniegt:
  11. skolas psihologs, klases audzinātājs, skolēna vecāki, aizbildņi, skolu direktori.
   Ja iesniegumu iesniedz skolas psihologs vai klases audzinātājs,
   tad nepieciešama skolēna vecāku rakstiska piekrišana.

  12. Pedagoģiskās korekcijas klasē var tikt uzņemti skolēni:
   1. kuri nespēj apgūt pamatizglītības programmu paredzētajā laikā;
   2. kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu (neattaisnotu kavējumu vai ilgstošas slimības dēļ) un līdz ar to nav pietiekamā līmenī apguvuši izglītības programmu;
   3. kuriem apkārtējā psiholoģiskā un sociālā vide traucē sagatavoties skolai, veikt mājas darbus un normāli socializēties;
   4. kuriem nav pietiekami attīstīta mācīšanās motivācija, kā rezultātā viņi nav ieguvuši vecumam atbilstošu izglītību.
  13. Pamats skolēna ieskaitīšanai pedagoģiskās korekcijas klasē ir:
   1. vecāka iesniegums;
   2. liecība;
   3. komisijas lēmums.
  14. Uzņemot skolēnu pedagoģiskās korekcijas klasē, skolas administrācija skolēnu un viņa vecākus iepazīstina ar skolas pedagoģiskās korekcijas klases nolikumu, mācību plānu.
  15. Uzņemot skolēnu pedagoģiskās korekcijas klasē, skolai ir tiesības veikt skolēna zināšanu diagnosticēšanu, psiholoģisku testēšanu.
  16. Skolēnu no pedagoģiskās korekcijas klases atskaita, ja:

  3.12.1. skolēnam beidzas obligātās izglītības vecums (18 gadi) un viņš neizrāda vēlēšanos turpināt izglītību;
  3.12.2. skolēns izgājis pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu un ir spējīgs adaptēties parastajā klasē;
  3.12.3. skolēna ģimene maina dzīvesvietu.

 3. Skolēnu pārcelšana nākošajā klasē
  1. Par skolēna pārcelšanu nākamajā klasē vai arī jautājuma izskatīšana par atstāšanu otru gadu tajā pašā klasē lemj skolas pedagoģiskajā padomes sēdē saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2000. gada 13. janvāra instrukciju Nr. 1 “Par izglītojamo uzņemšanu un pārcelšanu vispārējas un speciālās izglītības iestādēs un valsts pārbaudes darbiem vispārējās izglītības iegūšanai”.
  2. Skolēns atsevišķos gadījumos vienā gadā var apgūt divu klašu mācību priekšmetu programmas. Šajos gadījumos lēmumu pieņem pedagoģiskā padome, skolas direktors, izdodot rīkojumu par pārcelšanu nākamajā klasē vai ievietošanu klasē, kurā apgūst pamatizglītības programmu.

5. Izglītības procesa organizēšanas pamati

 

5.1. Pedagoģiskās korekcijas klasē ir 8 – 15 skolēni.

5.2. Sociālo darbu ar skolēniem veic sociālais pedagogs.

  1. Mācību process tiek organizēts atbilstoši IZM izstrādātajiem dokumentiem un pamatojoties uz skolas nolikumu.
  2. Pedagoģiskās korekcijas klases mācību procesa neatņemama sastāvdaļa ir pagarinātās dienas grupa individuālam mācību darbam, mājas uzdevumu veikšanai, nodarbībām interešu grupās un citiem brīvā laika pavadīšanas pasākumiem.
  3. Skolēnu zināšanu vērtēšana pedagoģiskās korekcijas klasē:
   1. adaptācijas periodā (~septembra mēnesī) var nenotikt vai
   2. notikt mutiskā formā.

   3. skolēniem divas reizes gadā izsniedz IZM noteiktā parauga
   4. liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību sasniegumiem.

   5. divas reizes gadā - oktobrī, martā vecāki saņem informācijas lapas par skolēnu zināšanām.

6. Skolēna pienākumi un tiesības
Skolēna pienākumi un tiesības noteikti Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumā.

7. Pedagoģiskās korekcijas klasē strādājošo pedagogu pienākumi un tiesības
Pedagogu tiesības un pienākumi noteikti Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumā.

8. Finansējums

8.1. Finansējuma aavoti

  • valsts budžeta līdzekļi,
  • pašvaldības budžeta līdzekļi,
  • citi ieņēmumi.

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

 1. Šie saistošie noteikumi attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai, kas ietver zemes gabalu Lāču ielā 2, Cēsīs, un ietver tikai tās normas, kas ir individuālas vai atšķirīgas no 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”.
 2. Teritorija, uz kuru attiecas šie teritorijas plānojuma grozījumi, tiek iekļauta zemes izmantošanas teritoriju veida (zonējuma), atbilstoši to galvenajai izmantošanai, zonā “sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, apzīmēta ar violetu svītrojumu plānā, ar jaunizveidotu papildus apzīmējumu G1, kurā atšķiras prasības apbūvei, labiekārtojumam un zemes gabalu platībai.
 3. Pieguļošo ielu platumi sarkanajās līnijās tiek noteikti sekojoši:
 4. Piebalgas iela – 20 m;

  Ata Kronvalda iela – 18 m;
  Lāču iela - 10 m.

 5. Zemes gabala tālāka sadalīšana ir aizliegta, robežas pārkārtojamas tikai ielas teritorijas sarkanajās līnijās atsavināšanas gadījumā.
 6. Prasības apbūvei:
 7. Apbūves blīvums – līdz 30% no zemes gabala kopējās platības;
  Apbūves intensitāte – līdz 75 % no zemes gabala kopējās platības;
  Maksimālais stāvu skaits – divi pilni stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi;
  Minimālā brīvā teritorija – 20 % no zemes gabala kopējās platības.

 8. Robežžogs ar blakus esošo apbūves zemes gabalu drīkst būt necaurskatāms, ne augstāks par 2.0 m.
 9. Ēku un būvju arhitektoniskajam veidolam un pielietotajiem apdares materiāliem jābūt atbilstošiem pilsētas maģistrālo ielu pievilcīga vizuālā tēla veidošanai.
 10. Prasības apzaļumošanai:
 11. Apzaļumošana veicama tikai saskaņā ar Cēsu pilsētas ainavu arhitekta norādījumiem, iekļaujoties Piebalgas ielas ainavas veidošanas koncepcijā, uz saskaņota projekta pamata;

  Gar robežu ar blakus esošo apbūves zemes gabalu veidojama stādījumu josla, kuras platums nosakāms plānošanas un arhitektūras uzdevumā konkrētam objektam.

 12. Virsūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu projektēšana un izbūve veicama atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzsākot konkrēta objekta projektēšanu un izbūvi.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

 

CĒSU PILSĒTAS DOMES
SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻAS

NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Sabiedrisko attiecību nodaļa ir patstāvīga domes struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar domes lēmumu un pakļauta domes priekšsēdētājam.
1.2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, domes lēmumus, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora norādījumus.

2. Mērķi;
2.1. nodrošināt vispusīgu iedzīvotāju informēšanu par domes darbu un lēmumiem,
2.2. veidot pozitīvu pilsētas un pašvaldības tēlu,
2.3. organizēt iekšējo un ārējo komunikāciju.

3.Funkcijas un uzdevumi;
3.1. nodrošināt domes oficiālās informācijas izplatīšanu,
3.2. apzināt iedzīvotāju viedokli,
3.3. informēt iedzīvotājus par domes aktualitātēm, sadarbojoties ar medijiem un nodrošinot regulāru laikraksta „Cēsu Vēstis” iznākšanu un pastāvīgu informācijas atjaunošanu portālā www.cesis.lv.
3.4. organizēt preses konferences un mediju tikšanās ar domes vadību, deputātiem un speciālistiem,
3.5. nodrošināt sadarbības līgumu ar medijiem izpildi,
3.6. sagatavot lēmuma projektus domes sēdēm par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem,
3.7. organizēt un realizēt sabiedrisko attiecību projektus,
3.8. sekmēm pilsētas iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā domē.

4. Nodaļas tiesības
4.1. pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju no domes struktūrvienībām,
4.2. piedalīties pašvaldību darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas semināros un kursos,
4.3. piedalīties domes komiteju un domes sēdēs.

5. Nodaļas atbildība
5.1. par nodaļas darbu atbild nodaļas vadītājs,
5.2. nodaļas darbinieki atbild par amata pienākumu un darba uzdevumu precīzu un godprātīgu izpildi, par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu.

6. Organizatoriskā struktūra
6.1. Sabiedrisko attiecību nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs un nosaka nodaļas darbinieku darba pienākumus, pārstāv nodaļu citās domes struktūrvienībās, nodrošina darbinieku apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo izaugsmi.
6.2. Sabiedrisko attiecību nodaļas struktūru un skaitlisko sastāvu apstiprina pilsētas dome, pēc nodaļas vadītāja priekšlikuma.
6.3. Nodaļā ir šādas amata vienības :
6.3.1. nodaļas vadītājs - 1 amata vienība
6.3.2. sabiedrisko attiecību speciālists - 1 amata vienība
6.3.3. ārējo sakaru koordinators - 1 amata vienība 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

Cēsu pilsētas domes attīstības plānošanas nodaļas nolikums

 

  1. Vispārīgie noteikumi
  2. Attīstības plānošanas nodaļa ir izveidota ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, kā viena no pašvaldības struktūrvienībām un ir tieši pakļauta Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram.

   Attīstības plānošanas nodaļas darbinieki jautājumus par pienākumu izpildi saskaņo ar nodaļas vadītāju.

  3. Attīstības plānošanas nodaļa veic sekojošas funkcijas:

2.1. Ekonomiskā attīstība:

 • Organizē pilsētas attīstības stratēģijas izstrādi, koordinē tās ieviešanu un ikgadēju aktualizāciju; sekmē tās saistību ar rajona un kaimiņu pašvaldību sociāli ekonomiskajām attīstības programmām;
 • Līdzdarbojas Cēsu rajona padomes, Vidzemes Attīstības aģentūras un citu valsts un pašvaldību institūciju organizētajās aktivitātēs, pārstāvot Cēsu pilsētas un pašvaldības intereses;
 • Līdzdarbojas Amatas novada, Cēsu pilsētas, Priekuļu un Raiskuma pagastu izveidotajā Sadarbības padomē, risinot teritorijai un pilsētai kopējus jautājumus;
 • Veicina uzņēmējdarbības attīstību Cēsu pilsētā, sekojot uzņēmējdarbības attīstībai rajonā un reģionā;
 • Sniedz priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un nodarbinātības veicināšanā;
 • Sagatavo un izplata Cēsu pilsētas investīciju projektu piedāvājumus
 • Piedalās nacionālā, reģionālā un rajona attīstības plānu izstrādē, pārstāvot Cēsu pilsētas intereses.

2.2.Teritorijas plānojums:

Organizē pilsētās teritorijas plānojuma izstrādi, koordinē tā ieviešanu un nodrošina aktualizāciju;

 • organizē administratīvi teritoriālās reformas jautājumu risināšanu pašvaldībā.

2.3.Vides politika:

 • izstrādā un ievieš pašvaldības vides politiku un rīcības programmu;
 • koordinē  pašvaldības vides jautājumu risināšanu sadarbībā ar domes struktūrvienībām un pakļautībā esošajām iestādēm;

2.4. Projektu pieteikumu sagatavošana un investīciju piesaiste

 • izvērtē un sniedz priekšlikumus par investīciju piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem;
 • sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām nodrošina projektu sagatavošanas, iesniegšanas un vadīšanas procesus dažādās investīciju programmās saistībā ar pašvaldības un pilsētas attīstību;
 • sekmē sadarbību ar sadraudzības pilsētu pašvaldībām un starptautiskajām organizācijām dažādu kopīgu projektu ietvaros;
 • konsultē NVO, biznesa struktūras par iespējām iesaistīties Latvijas Republikas un starptautiskajās finansu programmās;

2.5. Datu bāzu izveide un uzturēšana

 • Veic Cēsu pilsētā izstrādāto attīstības projektu apkopojumu;
 • sadarbībā ar Domes struktūrvienībām veido un regulāri aktualizē datu bāzi par uzņēmējiem un uzņēmējdarbību Cēsīs;
 • uztur un aktualizē datu bāzi, kas apkopo informāciju par starptautiskajiem un pašmāju fondiem, palīdzības programmām, kā arī investīciju kompānijām.
 • Sniedz šo informāciju potenciāli ieinteresētajām pusēm;
 • Apkopo un sistematizē informāciju par pašvaldībām, NVO, biznesa struktūrām Latvijas Republikā;

2.6. 800 – gades pasākumu koordinēšana

 • Koordinē projektu “Cēsis 800”,
  1. Attīstības plānošanas nodaļa ir tiesīga:
 • Izstrādāt priekšlikumus, kuri saistīti ar pilsētas attīstību, projektu vadību, Cēsis 800 vai ārējo sakaru kompetenci un ierosināt to izskatīšanu domes komisiju un komiteju sēdēs;
 • Izteikt viedokli par nodaļas kompetencē ietilpstošajām sfērām: pilsētas attīstību, projektu vadību un pašvaldības un pilsētas ārējiem sakariem;
  1. Attīstības plānošanas nodaļas atbildības:
 • Uzņemties pilnu atbildību par 1.punktā minētajām aktivitātēm
  1. Attīstības plānošanas nodaļas struktūra un amata pienākumi:

Struktūra:

 • Nodaļas vadītājs, speciālists vides politikas jautājumos;
 • Speciālists stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos;
 • Projektu vadītājs;
 • Cēsu 800- gades organizators.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

APSTIPRINU SASKAŅOTS

Cēsu pilsētas pamatskolas Cēsu pilsētas domes

direktors priekšsēdētājs

___________________ /M. Šķēle/ ___________________ /G. Šķenders/

2005.gada ________________ 2005.gada ______________

CĒSU PILSĒTAS PAMATSKOLA
Cēsīs, L. Paegles 1
t. 4107169
Izglītības iestādes kods
0512901626

PAMATIZGLĪTĪBAS PEDAGOĢISKĀS
KOREKCIJAS IZGLĪTĪBAS

PROGRAMMA

 

Izglītības programmas kods

2101 1 8 11

Licences Nr. ________
Licences izdošanas datums 2005.gada ______________
Licences derīguma termiņš 200 .gada ______________

Top of Form

 

I. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas mērķi

1. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programma ir pamatizglītības programmas īpašais veids un to īsteno Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas klasē. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas mērķi ir:
1.1. nodrošināt LR Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr. 462 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu” definēto pamatizglītības mērķu sasniegšanu izglītojamiem ar attīstības vai sociālās uzvedības nepilnībām un izglītojamiem, kuriem noteiktu mācību rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība, nodrošinot izglītības ieguvi vai pilnveidojot tās ieguves kvalitāti, veicot pedagoģisku darbu ar nelabvēlīgu ģimeņu bērniem;
1.2. sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzes ieguvi izglītojamiem ar dažādu spēju līmeni un atšķirīgām interesēm;
1.3. dot iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi iekļautos pamatizglītības programmas apguvē un sagatavotos izglītības turpināšanai citā pakāpē, gūt izpratni par mācīšanās nozīmīgumu;
1.4. rosināt izglītojamos jaunas vērtību sistēmas un jaunu uzvedības modeļu apguvei.

II. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas galvenie uzdevumi

2. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas īstenošanai Cēsu pilsētas pamatskolā jānodrošina LR Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr. 462 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu” definēto galveno pamatizglītības uzdevumu sasniegšana. Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi ir:
2.1. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa vienotību un šajā darbā:
2.1.1. diagnosticēt izglītojamā sasniegumus konkrētā mācību priekšmetā ar nolūku tos uzlabot un izvēlēties izglītojamam iespējamos optimālās palīdzības sniegšanas veidus, raksturu, metodes, kas dotu vislabāko rezultātu viņa attīstībā un mācību darbā;

2.1.2. nodrošināt izglītojamam emocionālās labvēlības un savstarpējās sapratnes atmosfēru skolā;
2.1.3. veidot pozitīvas sadarbības vidi pedagogu, izglītojamā un viņa ģimenes (vecāku, aizbildņu) savstarpējās attiecībās;
2.1.4. organizēt izglītojamā brīvā laika nodarbības kā alternatīvu sociāli nevēlamajiem laika kavēkļiem;
2.1.5. radīt izglītības vidi, kurā par varbūtēji sekmīgiem tiek uzlūkoti visi izglītojamie;
2.2. izglītošanas procesā:
2.2.1. attīstīt daudzveidīgus mācību stimulus, kas atbilstu izglītojamā psihiskajām īpatnībām un tuvinātu izglītojamo izglītošanās motivācijas atrašanai;
2.2.2. aktivizēt zināšanu apguvi, saistīt to ar izglītojamā intelektuāli radošo darbību un iespēju iepazīt sekmju pieredzi;
2.2.3. paaugstināt izglītojamā patstāvīgā mācību darba līmeni, domāšanas patstāvības attīstību, cēloņsakarību izpratnes veidošanu;
2.2.4. atbalstīt konstruktīvu pieeju mācībām, tā rosinot izglītojamo veidot savu priekšstatu un interpretāciju tam ko mācās, lai saprastu sakarības starp izglītības iestādes mācībām un reālo dzīvi;
2.2.5. novērtēt izglītojamā vajadzības, ievirzes, potences un rosināt uz jaunas vērtību sistēmas apguvi;
2.2.6. sekmēt veselības nostiprināšanu, pilnīgot fizisko un garīgo attīstību, veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu;
2.2.7. attīstīt spēju atbildēt par savas darbības rezultātu;
2.2.8. iemācīt risināt problēmas, dalīt atbildību un apgūt sadarbības prasmes.

III. Izglītojamā iesaistīšana pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas apguvē un prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

3. Lēmumu par pedagoģiskās korekcijas klases atvēršanu Cēsu pilsētas pamatskolā pieņem Cēsu pilsētas dome.
4. Kārtība un noteicošā, būtiskā pazīme, pēc kuras vērtē izglītojamā uzņemšanu Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas klasē, ir noteikta Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas klašu nolikumā, kuru apstiprinājusi Cēsu pilsētas dome.

Pamats izglītojamā ieskaitīšanai pedagoģiskās korekcijas klasēs ir izglītojamā liecība un/vai diagnosticētās izglītojamā vajadzības konkrētu izglītošanas mērķu sasniegšanai stingri noteiktā laika periodā.

Diagnosticēšanu veic speciāli izveidota komisija, kuras sastāvā ir:

  • skolas psihologs,
  • sociālais pedagogs,
  • galveno mācību priekšmetu skolotāji,
  • klases audzinātājs,
  • skolas administrācijas pārstāvis.

IV. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas apguves

plānotie rezultāti

 

5. Izglītojamā izglītošanās sasniegumu plānotie rezultāti noteikti LR Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr. 462 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu”.
6. Konkrēto mācību priekšmetu apguvē sasniedzamie rezultāti un to vērtēšanas metodika ir definēta attiecīgo mācību priekšmetu standartos.
7. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas apguves rezultātā Cēsu pilsētas pamatskolā izglītojamam novērstas vai mazinātas attīstības vai sociālās uzvedības nepilnības, izglītojamais var sekmīgi iekļauties pamatizglītības programmas apguvē vai ir sagatavots izglītībai citā pakāpē un:
7.1. spēj novērtēt izglītības nepieciešamību un izglītošanās procesā prot sevi mērķtiecīgi organizēt darbībai;
7.2. spēj interpretēt, analizēt, risināt problēmas, izprast mācītā jēgu;
7.3. ieguvis pozitīvu mācīšanās darba pieredzi un ir izveidojusies nepieciešamība pilnveidot izziņas procesu;
7.4. prot izvēlēties un pieņemt lēmumu, atbildēt par savas darbības rezultātu;
7.5. atguvis pašcieņu un patiku mācīties, ticību saviem spēkiem;
7.6. izprot un darbojas atbilstoši sabiedrības morālajām vērtībām;
7.7. apguvis saskarsmes kultūras pamatus, izturas toleranti un atbilstoši situācijai.

V. Izglītības saturs

8. Pamatizglītības saturu Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas klašu izglītības programmā kā veselumu atklāj LR Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr. 462 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu” un mācību priekšmetu standartiem atbilstoši veidotas (vai skolotāja izvēlētas) mācību priekšmetu programmas, ievērojot izglītojamā diagnosticētās vajadzības.

9. Personības vispārīgo spēju un vispārīgo prasmju attīstību Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas klasēs atspoguļo LR Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr. 462 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu” nosauktie izglītošanās aspekti:

9.1. pašizpausmes un radošais aspekts (radošo spēju izpausme un attīstība praktisku problēmu risinājumos, pasaules, citu cilvēku un sevis izpētē; atjautības, iztēles attīstība; emocionālā pašizpausme, ideju ģenerēšana, mākslinieciskā jaunrade, fiziskā pašizpausme - deja, sports);

9.2. analītiski kritiskais aspekts (intelektuālas darbības pieredzes iegūšana un loģiski pareizas domāšanas izkopšana, mācoties saskatīt tagadnes saiti ar pagātni, apgūstot sava viedokļa formulēšanas prasmes);

9.3. vērtējošais aspekts (vērtējošās darbības pieredzes apguve, mācoties saskatīt, pārdzīvot un vairot skaisto, vērtējot notiekošo un izdarot morālo izvēli);

9.4. sociālais aspekts (sadarbības pieredzes apguve, darbojoties komandā, saskaņojot dažādus viedokļus un vienojoties par kopēju viedokli, respektējot atšķirīgo cilvēkos);

9.5. saziņas aspekts (valodas lietošanas dažādas saziņas situācijās pieredzes apgūšana);

9.6. matemātiskais aspekts (matemātiskās domāšanas pieredzes un nozīmīgāko prasmju apgūšana, matemātisko ideju praktiskas lietošanas pieredzes apgūšana);

9.7. mācīšanās un praktiskās darbības aspekts (daudzveidīgas mācīšanās darba pieredzes apgūšana).

10. Katrs no galvenajiem izglītošanās aspektiem Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā tiek realizēts visos mācību priekšmetos, taču ne visos vienādā mērā - katrā mācību priekšmetā kāds no aspektiem ir dominējošais.

11. Katra no izglītošanās jomām: valoda, cilvēks un sabiedrība, māksla, tehnoloģiju un zinātņu pamati ietver vairāku mācību priekšmetu saturu. LR Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr. 462 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu” norādītā izglītošanās jomu, izglītošanās aspektu un mācību priekšmetu saikne atklāj esošā mācību satura pilnveides virzienus integrācijas aspektā.

VI. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas īstenošanas plāns

12. Cēsu pilsētas pamatskolā pedagoģiskās korekcijas izglītības programma var tikt īstenota no 1. līdz 9. klasei. Pedagoģiskās korekcijas programmas apguves ilgumu katram izglītojamam nosaka individuāli, ievērojot viņa attīstības dinamiku un pedagogu katru semestri diagnosticētos sasniegtos rezultātus, bet nepārsniedzot trīs mācību gadus.

13. Izglītojamā pārcelšana nākamajā klasē vai arī jautājuma izskatīšana par atstāšanu otru gadu tajā pašā klasē notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

14. Cēsu pilsētas pamatskolā pedagoģiskās korekcijas klašu izglītojamais atsevišķos gadījumos vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu programmas. Šajos gadījumos, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu, izglītības iestādes direktors izdod rīkojumu par izglītojamā pārcelšanu nākamajā klasē vai pārcelšanu klasē, kurā apgūst pamatizglītības programmu.

15. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu.

16. Mācību darba organizācijas un uzskaites pamatforma ir mācību stunda. Pedagoģiskās korekcijas darba organizācijas un uzskaites pamatforma ir pedagoģiskās korekcijas nodarbība.

17. Izglītojamā maksimālo mācību stundu slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums.

18. Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā izglītojamā zināšanu vērtējums uzsver izglītojamā pieaugošās sekmes, progresu. Izglītojamā zināšanas un prasmes vērtē atbilstoši vienotai vērtēšanas sistēmai:

18.1. izglītojamam divas reizes gadā - semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par viņa mācību sasniegumiem;

18.2. adaptācijas periodā zināšanu vērtēšanai var pielietot alternatīvas vērtēšanas formas (individuāla un grupas sasniegumu vērtēšana, rakstveida un mutvārdu snieguma vērtēšana, izglītojamā pašvērtējums, savstarpējs novērtējums u.c. formas) un paņēmienus;

18.3. skolotājam par izglītojamā sasniegumiem jārunā ar vecākiem (aizbildņiem) individuāli, dodot iespēju vecākiem gūt ieskatu par sasniegumiem, kā arī saņemt skolotāja ieteikumus darbam ar izglītojamo;

19. Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas klašu skolotāji atbalsta radošās domāšanas prasmju attīstības prioritāti un piekrīt viedoklim, ka izglītojamiem ir dažādi inteliģences līmeņi. Izglītojamā izglītošanas formām un metodēm jāatbilst viņa vecumam un individuālajām īpatnībām.
20. Cēsu pilsētas pamatskolas skolotāji, kuri īsteno pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu iesaista izglītojamo viņa mācību plānošanā, organizēšanā, sasniegto rezultātu vērtēšanā un sekmē viņa pašvērtējuma attīstību. Šim nolūkam ieteicams izmantot portfolio metodi (darbu portfelis - noteiktā veidā sakārtots zināmā laikposmā uzkrātu faktu materiālu un darbu apkopojums, kas parāda izglītojamā vai izglītojamo grupas progresu mācību darbā, sasniegumus, prasmes, kā arī attieksmes), kas:
20.1. dod izglītojamam iespēju pašam vadīt savu mācību procesu;
20.2. izmantojams, lai noteiktu izglītojamā sasniegumu līmeni;
20.3. izmantojams, lai noteiktu izglītojamā izaugsmi kādā konkrētā laika posmā;
20.4. izmantojams, lai izprastu, kā izglītojamais domā, spriež, organizē, pēta un iepazīstina citus ar savu darbu;
20.5. apkopo un parāda sasniegumus daudz un dažādu darbu rezultātu formā;
20.6. izmantojams, lai izglītojamā centienus, ceļu uz izvirzītajiem mācību mērķiem, kā arī sasniegtos rezultātus parādītu citiem.
21. Sarežģīta satura un ideju apguvei skolotājs nosaka ilgāku laika posmu, lai izglītojamais varētu izmantot dažādus informācijas ieguves avotus, prastu atrast palīdzību un konsultēties, kā arī dot padomu un palīdzēt citiem.
22. Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas apguves īstenošana noteikta Mācību priekšmetu un stundu paraugplānā un pedagoģiskās korekcijas nodarbību paraugplānā, kura nosacījumus Cēsu pilsētas pamatskola ievēro sava mācību priekšmetu un mācību stundu un nodarbību plāna izveidē.
23. Cēsu pilsētas pamatskola, veidojot savu mācību priekšmetu un stundu plānu, ievēro šādus nosacījumus:
23.1. pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā obligāti jāietver tie mācību priekšmeti, kas noteikti LR Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr. 462 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu”;
23.2. skola stundu skaitu var variē tikai skolas izvēlei norādīto robežu ietvaros;
23.3. klases stundas (katrā klasē divas stundas nedēļā) neietilpst kopējā izglītojamā mācību stundu slodzē;
23.4. stundu skaita sadalījumu latviešu valodai un literatūrai nosaka priekšmeta skolotājs;
23.5. stundu skaita sadalījumu pirmajai un otrajai svešvalodai nosaka izglītības iestāde atkarībā no izglītojamā sasniegumiem; trešajā klasē kā pirmā svešvaloda ir angļu valoda;
23.6. informātiku māca, cik iespējams, saistībā ar citu priekšmetu apguvi;
23.7. stundu skaita sadalījumu bioloģijai, fizikai, ķīmijai nosaka skola atkarībā no izglītojamā individuālajiem sasniegumiem;
23.8 sociālo zinību stundu skaitu veselības mācībai, ievadam ekonomikā un civilzinībām nosaka skola;
23.9. veselības mācības tēmas Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā integrējamas arī citu mācību priekšmetu saturā, ievērojot ieteikumus “Veselības mācības vadlīnijās pamatizglītības iestādei”;
23.10. no 1. līdz 4. klasei rokdarbiem un vizuālajai mākslai atvēlēto stundu skaitu nosaka skola;
23.11. vides izglītība skolā īstenojama kā starppriekšmetu tēma, kura iekļaujama mācību priekšmetu saturā, izmantojot vadlīnijas vides izglītībai pamatskolā;
23.12. klases stundās ir iekļautas šādas tēmas: cilvēka dzīves pašorganizācija; satiksmes drošība; darbība ekstremālās situācijās; veselīga dzīvesveida pamati; atkarības vielu lietošanas profilakse; karjeras izvēle; tiesiskās audzināšanas pamati (arī bērna tiesības); tautu ētiskie priekšstati un ideāli; sadzīves tradīcijas un to kopšana u.c. tēmas.
24. 2005./2006.mācību gada mācību priekšmetu un stundu paraugplāns pamatizglītības programmām ar latviešu mācībvalodu:

Izglītības joma un

mācību priekšmets

Stundu skaits nedēļā pa klasēm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Valodas                  
 

Latviešu valoda un literatūra

6

8

7

6

6

5

5

5

5

  Svešvalodas    

3

3

4

6

5

5

5

Tehnoloģiju un zinātņu pamati                  
 

Matemātika

4

4

4

5

5

5

5

5

5

 

Informātika

       

1

1

1

   
 

Dabaszinības

2

1

1

2

         
 

Bioloģija, fizika, ķīmija

         

1

2

6

6

 

Ģeogrāfija

         

2

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība

                 
 

Vēsture

       

2

2

2

2

2

 

Sociālās zinības

1

   

1

   

1

1

1

 

Ētika un/vai kristīgā mācība

1

1

1

           
 

Mājturība (rokdarbi)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Sports

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mākslas

                 
 

Mūzika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Vizuālā māksla

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Stundas izglītības iestādes izvēlei

2

3

2

3

4

3

4

2

3

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā

21

21

23

25

27

29

31

33

33

25. Pedagoģiskā korekcija Cēsu pilsētas pamatskolā notiek visa mācību gada laikā. Pedagoģiskā korekcijas nodarbībās ietilpst:
25.1. individuālās stundas (konsultācijas) atsevišķu mācībpriekšmetu apguvei atbilstoši diagnosticētām vajadzībām;
25.2. vērtībizglītības nodarbības un nodarbības saskarsmes prasmju pilnveidei
26. Pedagoģiskās korekcijas nodarbību stundu paraugplāns: 

 

Klase

Stundu skaits nedēļā pa klasēm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Individuālās stundas (konsultācijas)

1-2

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

Vērtībizglītība un saskarsmes prasmes

1-2

1-3

1-3

1-3

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

Izglītojamā kopējā slodze

3

4

4

4

6

6

6

6

6

27. Papildnosacījumi un paskaidrojumi pedagoģiskās korekcijas nodarbību saraksta izveidei:

27.1. individuālo stundu (konsultāciju) nepieciešamību un stundu skaitu konkrētā mācībpriekšmetā atbilstoši diagnosticētajām izglītojamā vajadzībām nosaka mācību priekšmeta pedagogs;

27.2. vērtībizglītības un saskarsmes prasmju nodarbībās jāiekļauj tēmas:

  • konflikti, es vēlētos atvainoties, skaties man acīs;
  • par cieņu, es esmu es;
  • esi mans draugs;
  • stāsts par mājām;
  • ķīmisko vielu lietošana, atkarība no tām, bezspēcība;
  • jūtas, atkarība kā jūtu slimība, līdzatkarība, kauns, vaina;
  • aizsardzības mehānismi, godīgums;
  • mana ģimene;
  • risks un izvēle;
  • es - personība, vērtības manā dzīvē;
  • tikumiskās vērtības un īpašības;
  • uzvedība un saskarsmes kultūra u.c. tēmas.

Tās ir nodarbības izglītojamā emocionālā, garīgā vai fiziskā stresa mazināšanai vai novēršanai, nodarbības jaunu uzvedības modeļu veidošanai utt.

28. Cēsu pilsētas pamatskola nodrošina pagarinātās darba dienas grupu darbam ar izglītojamiem mājas uzdevumu sagatavošanai, vielas nostiprināšanai, fiziskām aktivitātēm, brīvā laika nodarbībām, amata iemaņu un darba prasmju pilnveidei. Pagarinātās darba dienas grupu var veidot pēc dažādām pazīmēm - izglītojamo interesēm, vecuma, psiholoģiskajām īpatnībām, veicamo uzdevumu specifikas u. tml.

VII. Programmas īstenošanai nepieciešamo resursu noteikšana

29. Cēsu pilsētas pamatskolā maksimālais skaits vienā pedagoģiskās korekcijas klasē ir 15 izglītojamie; minimālais skaits vienā pedagoģiskās korekcijas klasē - 8 izglītojamie; ja audzēkņu skaits klasē ir mazāks nekā 8, tad klases apvieno.

30. Normatīvi apmaksājamo stundu skaitam nedēļā katrai pedagoģiskās korekcijas klasei ar izglītojamo skaitu no 8 līdz 15:

 

Klase

Stundu skaits nedēļā pa klasēm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mācību stundas

21

21

23

25

27

29

31

33

33

Rakstudarbu labošana

1,24

1,43

2,00

1,52

1,81

1,71

1,81

1,62

1,62

Klases audzinātāja darbs

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Pedagoģiskās korekcijas nodarbību stundas

3

4

4

4

6

6

6

6

6

Kopā apmaksai

27,74

28,93

31,50

33,02

37,31

39,21

41,31

43,12

43,12

31. Ja apvienotas divas vai vairāk klases, apmaksājamās stundas aprēķina pēc tās klases normatīva, kurā ir lielāks apmaksājamo mācību stundu vai pedagoģiskās korekcijas nodarbību stundu skaits.

32. Pagarinātās darba dienas grupas apmaksā visās pedagoģiskās korekcijas klasēs. Vēlamais grupu piepildījums 20 līdz 24 izglītojamie. Vienai grupai nedēļā apmaksā 21 stundu (0,7 pagarinātās dienas grupas skolotāja likmes).

33. Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta no valsts budžeta mērķdotācijām.

34. Cēsu pilsētas pamatskola, veidojot savu pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas mācību priekšmetu un nodarbību stundu plānus, iekļaujas apmaksājamo stundu skaitā katrai klasei apstiprinātajos normatīvajos rādītājos.

35. Cēsu pilsētas dome uztur tās pārziņā esošās Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas klases un piedalās pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas finansēšanā (mācību grāmatas, attīstošo spēļu un vingrinājumu krājumus, audio un video tehnikas iegādi, izglītojamo darba burtnīcas utt.) normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

36. Cēsu pilsētas pamatskolā pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas apguve izglītojamiem ir bez maksas.

37. Prasības pedagogu izglītībai nosaka LR Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumi Nr. 347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.

38. Pedagoģiskās korekcijas nodarbību organizēšanai un sociālā darba veikšanai skolotājam ieteicama sociālā pedagoga un/vai izglītības psihologa specializācija. Ieteicama viena sociālā pedagoga vai izglītības psihologa amata vienība uz 200 izglītojamiem.

39. Pamatizglītības programmas īpašā veida – korekcijas izglītības programmas īstenošanai ieteicamā mācību literatūra norādīta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra izdevumā “Ieteicamā mācību literatūra vispārizglītojošajām mācību iestādēm”. Tā tiek precizēta katru mācību gadu.

40. Cēsu pilsētas pamatskolā pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā strādā pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību un sociālais pedagogs, kuri savu profesionālo meistarību pilnveido atbilstoši IZM 2004.gada 18.februāra rīkojumam Nr.92.

41. Cēsu pilsētas pamatskolā pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas realizēšanai materiālā bāze ir pietiekama. Nepieciešams papildināt mācību grāmatu klāstu, iegādāties jaunas attīstošās spēles, vingrinājumu krājumus.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

Pielikums Nr.1

Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas stundu plāns 2005./2006.mācību gadam.

Izglītības joma un mācību priekšmets

Stundu skaits nedēļā pa klasēm

Klase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Valodas                  
Latviešu valoda un literatūra

6

8

7

6

6

5

5

5

5

Pirmā svešvaloda    

3

3

4

3

3

3

3

Otrā svešvaloda          

3

3

3

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati                  
Matemātika

4

5

5

5

5

5

6

5

5

Informātika        

1

1

1

   
Dabaszinības

2

1

1

2

         
Bioloģija          

1

2

2

2

Fizika              

2

2

Ķīmija              

2

2

Ģeogrāfija          

2

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība                  
Vēsture        

2

2

2

2

2

Sociālās zinības

1

   

2

1

 

1

1

1

Ētika un/vai kristīgā

mācība

1

1

             
Mājturība (rokdarbi)

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Sports

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Māksla                  
Mūzika

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuālā māksla

2

1

2

2

2

1

1

1

1

Izglītojamā kopējā mācību stundu slodze

21

21

23

25

27

29

31

33

33

Klases audzināšana

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Pielikums Nr. 2

Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās korekcijas nodarbību stundu plāns

 

Stundu skaits nedēļā pa klasēm

Klase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Individuālās stundas (konsultācijas)

1

1

1

1

2

3

3

3

3

Vērtībizglītība un saskarsmes prasmes

2

3

3

3

4

3

3

3

3

Skolēna kopējā slodze

3

4

4

4

6

6

6

6

6

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv