Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
SĒDES PROTOKOLA  Nr. 23  IZRAKSTS

2000.gada     26.oktobris
Cēsīs

   43§


Par Cēsu pilsētas Saistošo noteikumu Nr.5
‘’Nodeva par būvatļaujas saņemšanu ‘’apstiprināšanu

Noklausījusies Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja vietnieka Jāņa ZLAUGOTŅA  ziņojumu un pamatojoties  uz Cēsu pilsētas domes   Tautsaimnieku    komitejas 19.10.2000. atzinumu (prot. Nr.18, punkts Nr.3 ), Cēsu pilsētas dome nolemj:


1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr. 5 ‘’Nodeva par būvatļaujas saņemšanu’’ ( Saistošie noteikumi pielikumā  Nr. 1).
2. Apstiprināt instrukcijas Nr.1, Nr. 2, Nr.3 (instrukcijas pielikumā Nr.2; Nr.3, Nr. 4).

 

Domes priekšsēdētājs                    /paraksts/                               J.BEIKMANIS


IZRAKSTS PAREIZS


Cēsu pilsētas domes vispārējo
jautājumu struktūrvienības vadītāja                                                   I.ĶIEĢELE 
31.10.2000. Cēsīs

 

 

 


Pielikums Nr. 22
Cēsu pilsētas domes sēdes
2000.gada 26.oktobra
prot.Nr.23, § 43

Saistošie noteikumi Nr.5
(prot. Nr. 23,  43 §)

2000.gada    26. oktobrī

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu


Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’
 14. pantu un likuma
‘’Par Nodokļiem un nodevām”
12.pantu

1. Nodevas objekts                            Likme


- būvatļauja                                                                            no Ls 2,-    līdz  Ls 100,-
- atkārtoti izsniegta būvatļauja                                               no Ls 10,-  līdz  Ls 150,-
- pārreģistrēta būvatļauja                                                                           Ls 5,-

 

2. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr. 112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ noteiktajā kārtībā saņem no pašvaldības būvvaldes būvatļauju.
3. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu likmē  ietver izmaksas, kas pašvaldības institūcijām rodas būvprojekta saskaņošanas laikā ( būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības). Nodevas likme nav nosakāma, pamatojoties uz nodevas maksātāja būvniecības izmaksām.
4. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai , bet atlikušie 60% saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek apmaksāta.
5. No nodevas atbrīvojami pilsētas pašvaldības uzņēmumi un iestādes , uzņēmēji, kuri pilda pilsētas pašvaldības pasūtījumu.
6. Nodeva skaidrā naudā iemaksājama pilsētas domes kasē, par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts, vai ar pārskaitījumu pilsētas domes kontā.
7. Nodeva tiek ieskaitīta pilsētas domes budžetā.
8. Nodevas diferencēta likme un būvatļaujas derīguma termiņš piemērojami saskaņā ar domes apstiprinātām instrukcijām.

Domes priekšsēdētājs                                                               J.BEIKMANIS

 

 


Pielikums Nr. 23
Cēsu pilsētas domes sēdes
2000.gada 26.oktobra
prot.Nr.23, § 43


INSTRUKCIJA Nr. 1

Par Cēsu pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr. 5
‘’Nodeva par būvatļaujas saņemšanu’’
piemēroto būvatļauju derīguma termiņa noteikšanas piemērošanu.

 

1. Cēsu pilsētas būvvalde būvobjekta būvatļaujas derīguma termiņu nosaka akceptējot būvprojektu .
2. Būvatļaujas derīguma termiņa ilgums tiek noteikts pēc sekojošiem kritērijiem:
2.1.pēc objekta iedalījuma kategorijās (skat. pielikumu Nr. 1 pie instrukcijas);
2.2.pēc objekta novietnes atrašanās vietas un tās stratēģiskās apgūšanas nepieciešamības saskaņā ar pilsētas ģenplānu vai detālplānojumu;
2.3.pēc apbūves laukuma kvadratūras un kubatūras;
2.4.pēc arhitektoniskās un inženiertehniskās sarežģītības;
2.5.pēc ekoloģiskās bīstamības.
3. Būvatļaujas derīguma termiņš pēc objekta iedalījuma kategorijās tiek noteikts: 
3.1. I-II kategorija – no 1 (viena) līdz 2 (diviem) gadiem;
3.2.III kategorija – no 2 (diviem) līdz 3 (trīs) gadiem;
 3.3.IV-V kategorija – no 3(trīs) līdz 5 (pieciem) gadiem.
4. Pēc punktos 2.2. līdz 2.5 minēto kritēriju piemērošanas III līdz V kategorijas objektiem var tikt noteikts samazināts minimālais būvatļaujas derīguma termiņš, bet ne mazāks par 1(vienu) gadu.
5. Punktā 4. minēto būvatļaujas minimālā derīguma termiņa samazināšanu nosaka ar būvvaldes sēdes atzinumu.
6. Būvvaldes atbildīgais darbinieks ir tiesīgs samazināt punktā 3 minēto būvatļaujas derīguma termiņu, ja pasūtītājs par to iesniedzis rakstisku pieprasījumu būvvaldē.
7.  Atkārtoti izsniegta būvatļauja tiek izsniegta uz 1 (vienu) gadu.

Domes priekšsēdētājs                                                                                          J.BEIKMANIS

 

 

 

Pielikums pie instrukcijas Nr. 1
(26.10.2000., prot. Nr. 23, 43§)

 

Ēku un būvju sadalījums kategorijās.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
grupas kods atbilstoši LR MK 09.05.1998.
noteikumiem Nr. 166

I kategorija

06 * Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku vietējās nozīmes inženierkomunikācijas un būves kā arī apbūves labiekārtojuma elementi – saimniecības ēkas, āra kamīni, lapenes un taml. ;
10 * Rūpniecības objektu apbūves atsevišķas noliktavas, rezervuāri , bunkuri, pazemes glabātuves;
11 * Sabiedriskas garāžas – vienstāva garāžas un garāžu boksi un taml.


II kategorija

01 * Atsevišķi izdalīta lauksaimniecības servisa uzņēmumu apbūve – mehāniskās darbnīcas, kaltes, noliktavas, pagrabi, saldētavas , lopkautuves un taml.;
 * Atsevišķi izdalīta augļkopības , dārzeņkopības, puķkopības, sēņkopības un citu zemstikla kultūru audzēšanas apbūve;
 * Personīgo palīgsaimniecību – sakņu dārzu apbūve;
02 * Mežsaimniecības būves;
04 * Ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes būves;`
06 * Vasarnīcu apbūve;
 * Dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu)apbūve;
07 * Pagaidu uzturēšanās ēku apbūve;
 * Daudzdzīvokļu māju apbūves vietējas nozīmes inženierkomunikācijas un būves , kā arī apbūves labiekārtošanas elementi;
08 * Darījumu iestāžu apbūve – tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu iestāžu kioski, paviljoni un taml.;
* Darījumu iestāžu apbūve – restorānu, kafejnīcu, bāru un apkalpes uzņēmumu kioski, paviljoni un taml.;
* I – II kategorijas viesnīcu, moteļu un citu īslaicīgās apmešanās ēku apbūve;
* Transporta tehniskās apkopes stacijas;
* Darījumu iestāžu apbūves vietējas nozīmes inženierkomunikācijas un būves  kā apbūves labiekārtošanas elementi;
09 * Parku, skvēru, mežaparku, aleju, pludmaļu, krastmalu un pārējo koplietošanas un relaksācijas nozīmes objektu apbūve ( ja šī apbūve nav pieskaitāma kādai citai klasifikācijā nosauktai apbūvei);
* Pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības , kultūras , sporta un citas sabiedriskas nozīmes objektu apbūves vietējas nozīmes inženierkomunikācijas un būves, kā arī apbūves labiekārtošanas elementi;
10 * Rūpniecības objektu apbūves vietējās nozīmes inženierkomunikācijas un būves, kā arī apbūves labiekārtošanas elementi;
11 * Sabiedriskas garāžas- lielas daudzstāvu virszemes un pazemes garāžas un taml.;
* Atsevišķi izdalītas atklātas autostāvvietas


III kategorija


03 * Zemes apūdeņošanas un meliorācijas sistēmu būves;
* Ūdens uzkrāšanas būves, dambji, aizsprosti, krasta hidroaizsardzības būves ;
05 * Zivaudzētavu un zivsaimniecības uzņēmumu apbūve;
07 * Mazstāvu (trīs un vairāk dzīvokļu) namu apbūve;
* Daudzstāvu (daudzdzīvokļu) namu apbūve;
08 * Finansu un kredītiestāžu, biroju un kantoru ēku apbūve;
* Konferenču un izstāžu ēku apbūve, kas tiek izmantota gadatirgiem, izsolēm, izstādēm;
* Darījumu iestāžu  apbūve – atsevišķi veikali, pārējie tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu objektu (izņemot komunālo) apbūve;
* Restorānu, kafejnīcu, bāru un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve;
* III-IV kategorijas viesnīcu apbūve;
* Degvielas uzpildes stacijas;
09 * Izglītības iestāžu apbūve – pirmskolas bērnu iestādes, pamatskolas, profesionāli tehniskās mācību iestādes, amatnieku un rūpniecības skolas un taml.;
* Zinātnes iestāžu apbūve- zinātniski pētnieciskās projektēšanas iestādes un organizācijas un taml.;
* Veselības aizsardzības un sociālās aprūpes  iestāžu apbūve;
* Masu izklaides un atpūtas pasākumu ēku apbūve – brīvdabas estrādes, teātri un kinoteātri, klubi un taml.;
* Muzeju, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve – mājas-muzeji, dzīvokļi- muzeji, lasītavas un taml.;
* Apjumto sporta būvju apbūve – stadionu tribīnes ar palīgtelpām zem tām un taml.;
* Atklāto sporta būvju apbūve – stadioni, atklāti peldbaseini, spēļu iekārtas uz sauszemes un uz ūdens un taml.;
* Veterinārās ārstniecības iestāžu apbūve;
10 * Nelielu vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve;
* Nelielu vispārīgās ražošanas uzņēmumu apbūve;
* Nelielu transporta uzņēmumu apbūve;
* Nelielu komunālo uzņēmumu un iestāžu , kā arī atkritumu vākšanas , apstrādes un pārstrādes uzņēmumu apbūve;
* Nelielu pārstrādes uzņēmumu apbūve;
11 * Tramvaju, trolejbusu ceļu būves;
* Lidlauki un lidmašīnu angāri;
12 * Maģistrālās elektropārvades līnijas un ar tām saistītās būves;
* Maģistrālās sakaru līnijas un ar tām saistītās būves;
* Tehniskā apbūve, izņemot dzelzceļus un garāžu apbūvi;
14 * Atkritumu izgāztuves, beigto dzīvnieku apbedīšanas vietas;

IV kategorija


06 * Vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve;
* Divģimeņu dzīvojamo māju apbūve;
08 * Tirdzniecības centru , universālveikalu, lielveikalu un taml. Apbūve;
* V kategorijas viesnīcu apbūve;
* Vairumtirdzniecības iestāžu apbūve;
09 * Izglītības iestāžu apbūve – vidusskolas, ģimnāzijas, profilētās skolas, tehnikumi, specializētās augstskolas un taml.;
* Zinātnes iestāžu apbūve – nozaru specializētās zinātniski-pētnieciskās iestādes, botānisko , dendroloģisko parku apbūve, kokaudzētavu apbūve un taml.;
* Pasta, radio un televīzijas, telefona centrāļu, sakaru centru ēku apbūve;
* Masu izklaides un atpūtas pasākumu ēku apbūve – cirks, drāmas un komēdiju teātri, kinoteātri, deju zāles un taml.;
* Muzeju , arhīvu un bibliotēku ēku apbūve – kultūras nami, bibliotēku ēkas, tematiskie muzeji, izstāžu korpusi un taml.;
* Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve;
* Sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve;
* Kapsētu teritoriju un ar tām saistīto ceremoniju ēku un krematoriju apbūve;
* Soda izciešanas iestāžu , policijas, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības, robežapsardzības un glābšanas dienestu apbūve;
* Elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu apbūve;
* Siltumenerģētisko ražotņu apbūve;
* Kravu stacijas;
* Ķīmisko vielu un radioaktīvo atkritumu glabātavu apbūve;
10 * Vidēju vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve;
* Vidēju vispārīgās ražošanas uzņēmumu apbūve;
* Vidēju transporta uzņēmumu apbūve;
* Vidēju komunālo uzņēmumu un iestāžu , kā arī atkritumu vākšanas , apstrādes un pārstrādes uzņēmumu apbūve;
* Vidēju pārstrādes uzņēmumu apbūve;
11 * Autoceļi un ielas;
* Valsts dzelzceļa sliežu ceļi;
* Civilo lidostu ēku, dzelzceļa staciju, autoostu un ostu terminālu apbūve;
* Upju un kanālu hidrotehniskās būves;
* Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi;
12 * Maģistrālie naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes cauruļvadi un ar tiem saistītās būves;
* Maģistrālie ūdensapgādes, notekūdeņu , siltumapgādes cauruļvadi un ar tiem saistītās būves;
* Ūdens ņemšanas iekārtas , notekūdeņu attīrīšanas ierīces un būves;
13 * Valsts nozīmes aizsardzības objektu apbūve;


V kategorija

 

08 * Augstākās kategorijas viesnīcu apbūve;
09 * Izglītības iestāžu apbūve - politehniskās augstskolas, universitātes un taml.;
* Muzeju, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve – nacionālās galerijas, muzeji-bibliotēkas un taml.;
* Apjumto sporta būvju apbūve – segtie stadioni, sporta centri, kompleksi, sporta pilis un taml.;
* Ārzemju diplomātisko dienestu , starptautisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve;
* Reliģisko iestāžu apbūve.
10 * Lielu vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve;
* Lielu vispārīgās ražošanas uzņēmumu apbūve;
* Lielu transporta uzņēmumu apbūve;
* Lielu komunālo uzņēmumu un iestāžu , kā arī atkritumu vākšanas , apstrādes un pārstrādes uzņēmumu apbūve;
* Lielu pārstrādes uzņēmumu apbūve;


Domes priekšsēdētājs                                                                                           J.BEIKMANIS

 

 

 

Pielikums Nr. 24
Cēsu pilsētas domes sēdes
2000.gada 26.oktobra
prot.Nr.23, § 43


INSTRUKCIJA Nr. 2

Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 5
‘’Nodeva par būvatļaujas saņemšanu’’ nodevas diferencētās likmes piemērošanu.

 

1. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu likmē ietvertas izmaksas, kas saistītas ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu izstrādāšanu, būvprojekta akceptu un pašas būvatļaujas izdošanu:

1.1.plānošanas un arhitektūras uzdevums:

 1.1.1.  I kategorijas objektiem   Ls 2,- par eks.
 1.1.2.  II kategorijas objektiem  Ls 5,- par eks.
 1.1.3.  III kategorijas objektiem  Ls 8,- par eks.
 1.1.4.  IV kategorijas objektiem  Ls 15,- par eks.
 1.1.5.  V kategorijas objektiem  Ls 30,-par eks.


1.2. būvprojekta akcepts:

 1.2.1. I kategorijas objektiem   Ls 5,- par eks.
 1.2.2. II kategorijas objektiem  Ls 8,- par eks.
 1.2.3. III kategorijas objektiem  Ls 15,-par eks.
 1.2.4. IV kategorijas objektiem  Ls 30,- par eks. 
 1.2.5. V kategorijas objektiem  Ls 60,- par eks.

1.3.atkārtots būvprojekta akcepts, ja būvprojektā izdarītas izmaiņas , ja beidzies būvprojekta saskaņojuma termiņš, ja objektam Vispārīgo Būvnoteikumu 120.punkta 2.apakšpunktā minēto nosacījumu dēļ  anulēta būvatļauja:

 1.3.1. I kategorija    Ls 2,- par eks.
 1.3.2. II kategorija    Ls 5,- par eks.
 1.3.3. III kategorija    Ls 8,- par eks.
 1.3.4. IV kategorija    Ls 15,- par eks.
 1.3.5. V kategorija    Ls 30,- par eks.


2. Būvatļauja (dokuments)    Ls 10,- par eks.

3. Atkārtoti izsniegta būvatļauja:

3.1. I kategorijas objektiem:
 3.1.1. uzsākti zemes darbi   Ls 50,- par eks.
  3.1.2. pabeigts nulles cikls   Ls 30,- par eks.
  3.1.3.pabeigtas nesošās konstrukcijas  Ls 20,- par eks.
  3.1.4. būvobjektu var nodot ekspluatācijā  Ls 10,- par  eks.

 3.2. II kategorijas objektiem:
 3.2.1. uzsākti zemes darbi   Ls 80,- par eks.
  3.2.2. pabeigts nulles cikls   Ls 50,- par eks.
  3.2.3.pabeigtas nesošās konstrukcijas  Ls 30,- par eks.
  3.2.4. būvobjektu var nodot ekspluatācijā  Ls 20,- par eks.

3.3. III kategorijas objektiem:
 3.3.1. uzsākti zemes darbi   Ls 100,- par eks.
  3.3.2. pabeigts nulles cikls   Ls 80,- par  eks.
  3.3.3.pabeigtas nesošās konstrukcijas  Ls 50,- par eks.
  3.3.4. būvobjektu var nodot ekspluatācijā  Ls 30,- par eks.

 3.4. IV kategorijas objektiem:
 3.4.1. uzsākti zemes darbi   Ls 120,- par eks.
  3.4.2. pabeigts nulles cikls   Ls 100,- par eks.
  3.4.3.pabeigtas nesošās konstrukcijas  Ls 80,- par eks.
  3.4.4. būvobjektu var nodot ekspluatācijā  Ls 50,- par eks.

 3.5. V kategorijas objektiem:
 3.5.1. uzsākti zemes darbi   Ls 150,- par eks.
  3.5.2. pabeigts nulles cikls   Ls 120,- par eks.
  3.5.3.pabeigtas nesošās konstrukcijas  Ls 100,- par eks.
  3.5.4. būvobjektu var nodot ekspluatācijā  Ls 80,- par eks.


4. Nosakot galīgo būvatļaujas saņemšanas likmi punktos 1.1, 1.2  un 2 minētās summas tiek summētas.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                           J.BEIKMANIS

 

 

 


Pielikums Nr. 25
Cēsu pilsētas domes sēdes
2000.gada 26.oktobra
prot.Nr.23, § 43


INSTRUKCIJA Nr. 3

Par Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 1
‘’Nodeva par Cēsu pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu
un apliecinātu to kopiju saņemšanu’’ nodevas diferencētās likmes piemērošanu.

1.   Izziņa par būvi un tās celtniecības stadiju:
1.1. I un II kategorijas objektiem   Ls 5,- par eks.
  1.2. III un IV kategorijas objektiem   Ls  7,- par eks.
  1.3. V kategorijas objektiem   Ls 10,- par eks.

2.  Būvobjekta konservācijas atļauja:
2.1. I kategorijas objektiem    Ls 5,- par eks.
  2.2. II kategorijas objektiem    Ls 10,- par eks.
  2.3. III kategorijas objektiem    Ls 15,- par eks.
  2.4. IV kategorijas objektiem   Ls 20,- par eks.
  2.5. V kategorijas objektiem   Ls 25,- par eks.

3.  Atkārtoti izsniegta būvobjekta konservācijas atļauja:
3.1. I kategorijas objektiem    Ls 50,- par eks.
  3.2. II kategorijas objektiem    Ls 100,- par eks.
  3.3. III kategorijas objektiem    Ls 150,- par eks.
  3.4. IV kategorijas objektiem   Ls 200,- par eks.
  3.5. V kategorijas objektiem   Ls 300,- par eks.

4.  Būvobjektu krāsu pase:
4.1. I kategorija     Ls 3, - par eks.
  4.2. II kategorija     Ls 5,- par eks.
  4.3. III kategorija    Ls 10,- par eks.
  4.4. IV kategorija    Ls 15,- par eks.
  4.5. V kategorija    Ls 25,- par eks.

5. Dokumenti no domes arhīva:
               - akts par būves nodošanu ekspluatācijā (kopija)    Ls 5,- par eks.

6. Būvobjekta konservācijas atļauja un atkārtoti izsniegta būvobjekta konservācijas atļauja tiek izsniegta uz 1(vienu )gadu.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                        J.BEIKMANIS

 

 

 


Pielikums Nr.15
Cēsu pilsētas domes sēdes
2001.gada 19.jūlija prot.Nr.9, § 46


Saistošie noteikumi Nr.6

2001.gada 19.jūlijs
Cēsīs

Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2000.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.5 (prot. Nr. 23) “Nodeva par būvatļaujas  saņemšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu
Un likuma “Par nodokļiem un nodevām “12.pantu


 Grozīt 2000.gada 26.oktobra Saistošos noteikumus  Nr.5 (prot.Nr.23) “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” 5 punktu šādā redakcijā :
 “5. No nodevas par nodevas objektu būvatļauja un pārreģistrēta būvatļauja saņemšanu atbrīvojami:
- pilsētas pašvaldības uzņēmumi un iestādes;
- fiziskas un/vai juridiskas personas, kuru nekustamie īpašumi atrodas Cēsu vecpilsētas teritorijā , kuru norobežo Lenču, Palasta un Vaļņu ielas;
- uzņēmēji, kuri pilda pilsētas pašvaldības pasūtījumu”.

 

 

Domes priekšsēdētājs                                   G.ŠĶENDERS


 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv