Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.26 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI AR

Cēsu novada domes

17.12.2009. lēmumam Nr. 447


 

Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.26

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 1., 2. punktu

un 21.panta pirmās daļas 16. punktu un

43.panta 1. daļas 13. punktu un

Atkritumu apsaimniekošanas likuma

9.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Lietotie termini un to skaidrojums

1.1. Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un, kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām:

1.1.1.Sadzīves atkritumi – visi atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi;

1.1.2.Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un, kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.

1.2. Atkritumu radītājs – fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai, kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības.

1.3. Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas.

1.4. Atkritumu apsaimniekotājs – pašvaldības izveidots sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kapitālsabiedrība, vai valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts komersants, kurš saņēmis attiecīgu Vides valsts dienesta atļauju, kuram ir noslēgts līgums ar sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu pieņemšanu apglabāšanai un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

1.5. Atkritumu poligons – speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.

1.6.Nekustamā īpašuma īpašnieks – šo noteikumu izpratnē ir juridiska vai fiziska persona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks un kura īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā, vai arī nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs, lietotājs, kurai nekustamais īpašums ar līgumu ir nodots apsaimniekošanā vai nomā.

1.7. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājs- juridiska vai fiziska persona, kas ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā tiesisko valdītāju, lietotāju ir noslēgusi nekustamā īpašuma apsaimniekošanas līgumu un apņēmies uzturēt un apsaimniekot īpašnieka īpašumā esošo nekustamo īpašumu, t.sk. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piegulošās teritorijas.


 

2. Atkritumu saimniecībā realizējamie mērķi un uzdevumi

2.1. Samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā.

2.2. Ieviest šķirotu, otrreiz izmantojamu un pārstrādājamu atkritumu savākšanas sistēmu, samazinot atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu.

2.3. Uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, novērst un samazināt vides piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi.

2.4. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas.

3. Vispārīgie noteikumi

3.1. Cēsu novada teritorija atkritumu apsaimniekošanas izpratnē ir vienota nedalāma teritorija.

3.2. Pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu un ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

3.3. Pašvaldība savas funkcijas atkritumu apsaimniekošanā realizē, noslēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3.4. Cēsu pašvaldības teritorijā ir noteikta dalīta atkritumu savākšana.

3.5. Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai nekustamā īpašuma apsaimniekotājs pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no viņa īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas. Viņam jāiekļaujas pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

3.6. Ikviena atkritumu radītāja pienākums pašvaldības teritorijā ir iekļauties kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.

3.7. Šie noteikumi ir saistoši fiziskajām un juridiskajām personām: atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.

4. Nekustamā īpašuma īpašnieka un nekustamā īpašuma apsaimniekotāja pienākumi

4.1. Noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu ar komersantu, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4.2. Sniegt pašvaldībai ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu.

4.3. Iesaistīties dalītas atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem un valsts un reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plāniem.

4.4. Segt sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas izmaksas, ietverot dalītās vākšanas un šķirošanas izmaksas

4.5. Izveidot, uzturēt kārtībā un tīrībā atkritumu tvertņu laukumus un vadus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai. Nodrošināt atkritumu tvertņu novietošanu tvertņu laukumos un nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm.

4.6. Vietās, kur sadzīves atkritumi tiek savākti, izmantojot beztvertņu metodi, un tiek izvesti noteiktās stundās ar specializētajiem transportlīdzekļiem, pēc atkritumu izvešanas nodrošināt attiecīgās ceļa daļas tīrību.

4.7. Atkritumu tvertņu tukšošanas dienās novietot tvertnes specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, vai vietā, kas ir atrunāta noslēgtajā līgumā starp atkritumu apsaimniekotāju un nekustamā īpašuma īpašniekiem un apsaimniekotājiem.

4.8. Īslaicīgi atļauts grafikā noteiktajās atkritumu savākšanas dienās  novietot sadzīves atkritumu tvertnes ielu un ceļu malās, ja tās netraucē satiksmi un gājēju plūsmu.

4.9. Atkritumiem izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētās tvertnes un iekārtas.

4.10. Nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu.

4.11. Savlaicīgi informēt atkritumu apsaimniekotāju, ja mainās radīto atkritumu apjoms un vienoties par papildus savākšanu un izvešanu.

4.12. Nodrošināt atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu tvertņu saglabāšanu, kā arī uzturēt lietošanā nodotās atkritumu tvertnes tīras un lietošanas kārtībā.

4.13. Uzstādīt atkritumu tvertnes pie sabiedriskas nozīmes būvēm un atkritumu tvertņu dizainu (formu) saskaņot ar pašvaldību.

4.14.Nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (liela izmēra atkritumu, būvniecības atkritumu u.c., arī koku nobiru, lapu un zāles savākšanu (ja netiek veidots komposts)), nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgās izmaksas.

4.15. Būvniecības atkritumus no teritorijas izvest ne retāk kā 2 x mēnesī un teritoriju uzturēt kārtībā, izņemot ja teritorijā saskaņota atbērtne, pamatojoties uz zemes rakšanas, uzbēršanas, planēšanas, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu atļauju, kas noformēta pašvaldībā.

4.16.Kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.

4.17.Parku un skvēru atkritumus kompostēt atļauts tikai ar pašvaldību saskaņotās vietās.

4.18.Masu pasākumu organizētājam nodrošināt attiecīgās teritorijas sakopšanu trīs stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.


5. Pašvaldības teritorijā atkritumu radītajiem aizliegts:


 

5.1. Atkritumus nomest vai novietot tam neparedzētās vietās .

5.2. Ierīkot patvaļīgas izgāztuves, aprakt atkritumus pagalmos, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes. Aizliegts iznest no pagalmiem un novietot ceļu braucamo daļu malās visāda veida atkritumus (lapas, zāli, zarus u.t.t), izņemot, ja tiek rīkotas talkas, kas saskaņotas ar pašvaldību.

5.3. Atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus un būvniecības atkritumus.

5.4. Atkritumus sadedzināt. Pieļaujama tikai kaitēkļu bojātu zaru un augu sadedzināšana, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.

5.5. Atkritumus tvertnēs cieši sablīvēt, ieskalot, iesaldēt vai sadedzināt.


 

6. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi

6.1. Pirms savas darbības uzsākšanas, jānoslēdz līgums ar Cēsu novada pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā un jāsaņem Valsts Vides Dienesta atļauja Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā. Komersantam jābūt apgādātām ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, nepiesārņo vidi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni.

6.2 Apgādāt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma ņēmējus ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā.

6.3. Nodrošināt visa veida atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem, kā arī no teritorijas, kur iedzīvotāji atkritumus izmet tieši specializētajā transportlīdzeklī, saskaņā ar iepriekš saskaņotu atkritumu izvešanas grafiku.

6.4. Uzstādīt, nolietošanās rezultātā labot un nomainīt sadzīves atkritumu tvertnes, ja minētās tvertnes nav citas personas īpašums.

6.5. Visu atkritumu radītāju radītie apglabājamie atkritumi jāizved un jāapglabā reģionālajā sadzīves atkritumu poligonā „Daibe” Pārgaujas novada Stalbes pagastā.

6.6 Veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, izplatīt informatīvos materiālus par atkritumu apsaimniekošanu.

6.7. Nodrošināt atsevišķu veidu sadzīves atkritumu izvešanu (liela izmēra atkritumu, būvniecības atkritumu, ielu tīrīšanas atkritumu, parku un dārzu zaļo atkritumu u.c.) atbilstoši ar pašvaldību noslēgtā līguma nosacījumiem.

6.8. Saskaņot ar pašvaldību šķiroto atkritumu savākšanas sistēmu, tai skaitā dalīto atkritumu tvertņu novietošanas vietas.


 

7. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai


 

7.1 Pašvaldības teritorijas daļās, kur atkritumi tiek savākti dalīti, sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošās atkritumu tvertnēs, kas uzstādītas savākšanas laukumos.

7.2. Šķiroti tiek otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa) atbilstoši prasībām, ko šķirotajiem atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekotāji (piem. Papīram jābūt sausam, stiklam- bez iepriekšēja pildījuma atliekām u.t.t).

7.3. Šķiroto atkritumu apsaimniekotāji savlaicīgi (1 mēneša laikā) informē atkritumu radītājus un atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

7.4. Šķiroto atkritumu apsaimniekotāji visā pašvaldības teritorijā uz šķiroto atkritumu tvertnēm vai laukumos nodrošina sekojošu informāciju:

7.4.1. šķiroto atkritumu veidu;

7.4.2. operatora atbildīgās personas, kurš atbildīgs par laukuma sakopšanu kontaktinformāciju (tālruņa nr.).


 

8. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai


 

8.1. Pirms atbrīvošanās no sadzīves atkritumiem atkritumu radītājs:

8.1.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

8.1.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību un vidi, kā arī personu mantu.

8.3. Bīstamo atkritumu radītājs nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš normatīvos noteiktajā kārtībā veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

8.1. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas kārtību nosaka valsts normatīvie akti.


9. Tiesības rīkoties ar sadzīves atkritumiem

9.1. Rīcības tiesības ar savāktajiem atkritumiem pieder atkritumu apsaimniekotājam.

92. Saņemot atkritumus uzglabāšanai, apglabāšanai vai pārstrādei tie pāriet attiecīgo apsaimniekotāju īpašumā.

9.2. Pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs neatbild par atkritumos pazudušiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu.


 

10. Samaksa par atkritumu apsaimniekošanu


 

10.1. Maksāšanas kārtība un maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem par atkritumu apsaimniekošanu.

10.2. Izmaiņas maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tiek apstiprinātas pašvaldības domes sēdē, iepriekš pašvaldības atbildīgajiem pārstāvjiem un apsaimniekotājam vienojoties. Izmaiņas stājas spēkā ne agrāk kā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, iepriekš brīdinot atkritumu radītājus par izmaiņām.

10.3. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) veido:

10.3.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

10.3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs.

10.4. Atsevišķu atkritumu veidu savākšana – lielgabarīta, ražošanas, būvniecības atkritumu, koku nobiru, lapu, zāles u.c. tiek veikta par atkritumu apsaimniekotāja noteiktu maksu, savstarpēji vienojoties ar atkritumu radītāju.

10.5. Nekustamā īpašuma īpašniekiem vai apsaimniekotājiem vienu mēnesi iepriekš jāinformē iedzīvotāji par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām.

11. Atbildība par noteikumu neievērošanu

11.1. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti adresējamas atkritumu apsaimniekotājam. Ja apsaimniekotājs nenovērš sūdzībās minētos pārkāpumus, tad atkārtota sūdzība iesniedzama pašvaldībā.

11.2 Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par šo noteikumu neievērošanu izskata pašvaldība.

11.3. Par šo noteikumu pārkāpumiem tiek piemērots administratīvais sods Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā un apmērā.

11.4.Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgi: Cēsu novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas amatpersonas; Valsts Vides dienesta darbinieki un Gaujas Nacionālā parka darbinieki.

11.5. Par šo noteikumu pārkāpumiem lietas izskata Cēsu novada domes Administratīvā komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā.

11.6. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un materiālās atbildības.

12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 09.04.2009. Saistošie noteikumi nr.8. „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” un Vaives pagasta padomes 25.10.2005. saistošie noteikumi Nr.7 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.

12.2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.


 


 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ J.ROZENBERGS


 

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

17.12.2009.,Cēsīs


 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv