Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.aprīlis   Vārda dienu svin: Vija, Vidaga, Aivija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Cēsu pilsētas ...
LATVIJAS REPUBLIKA
CĒSU PILSĒTAS DOME
Cēsis, Raunas iela 4, tel. 4124571; 4122972, fax.4124571

Izdoti Saistošie noteikumi Nr. 14
14.10.1999.
    (prot.Nr.18, &10)

Grozījumi un papildinājumi izdarīti

23.10.2003.,prot.Nr.20, § 3

11.11.2004.,prot.Nr.24 p.26

Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās


Izdoti saskaņā ar likumu
'Par pašvaldībām', atbilstoši LR Civillikumam,
'Ceļu satiksmes noteikumu' un likuma
'Par ceļu satiksmi' prasībām

I Vispārīgie noteikumi.
l. l. Noteikumi izstrādāti, lai saskaņā ar likumu 'Par pašvaldībām' un atbilstoši LR Civillikumam, 'Ceļu satiksmes noteikumu' un likuma 'Par ceļu satiksmi' prasībām, kā arī pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 14.oktobra lēmumu Nr.712 'Par transporta līdzekļu maksas autostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu un apkalpošanu Cēsu pilsētā', noteiktu maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas un lietošanas kārtību Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās.
1.2. Šo noteikumu izpratnē:
1.2.1. Maksas autostāvvieta (turpmāk tekstā autostāvvieta) ir teritorija Cēsu pilsētas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošās teritorijas robežās, kas paredzēta noteikta skaita transporta līdzekļu novietošanai, ir aprīkota ar attiecīgām ceļa zīmēm un kurā transporta līdzekļa novietošana darba dienās un sestdienās laikā no pīkst. 8.00 līdz 17.00 atļauta tikai par maksu. Kultūras un sporta pasākumu norises laikā, saskaņā ar domes rīkojumu var tikt noteikts cits darba laiks.

(grozījumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 11.11.2004.,prot.Nr.24, p.26)


1.2.2. Elektroniskā kontroles iekārta - skaitītājs ir ierīce, kas paredzēta norēķinu veikšanai par autostāvvietas izmantošanu un kura fiksē laiku, par kuru veikta samaksa, un tās apmēru.
1.2.3. Transporta līdzeklis ir mehāniska ierīce, kas pēc savas konstrukcijas ir paredzēta braukšanai pa ceļiem ar vai bez motora palīdzības.
1.2.4. Autostāvvietas lietotājs ir autostāvvietā novietotā transporta līdzekļa vadītājs, bet, ja tas nav zināms, transporta līdzekļa īpašnieks (izņemot gadījumus, kad transporta līdzeklis pirms novietošanas autostāvvietā nelikumīgi, pret īpašnieka gribu izgājis no viņa valdījuma, kā rezultātā īpašniekam transporta līdzekļa atrašanās vieta nav zināma, un šie fakti ir dokumentāli fiksēti tiesību sargājošās institūcijās).
1.2.5. Autostāvvietas pārvaldītājs - ar Cēsu pilsētas domes lēmumu apstiprināta struktūrvienība vai uzņēmējsabiedrība, kura organizē un nodrošina autostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu un apkalpošanu.
1.2.6. Autostāvvietas kasieris-kontrolieris (turpmāk tekstā - kontrolieris) - autostāvvietas pārvaldītāja darbinieks, kura pienākumos ietilpst autostāvvietas lietotāju apkalpošana un šo noteikumu ievērošana.
1.2.7. Aizturēšanas līdzeklis - speciāla ierīce, ar kuras palīdzību uz aizturējuma tiesības pamata (Civillikuma panti 1734.-l740.) tiek aizturēts transporta līdzeklis līdz brīdim, kamēr autostāvvietas lietotājs nav veicis maksājumus par autostāvvietas izmantošanu, atbilstoši šiem noteikumiem.
II Autostāvvietu ierīkošana, uzturēšana un apkalpošana.
2.1. Ar autostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu un apkalpošanu nodarbojas ar Cēsu pilsētas domes lēmumu apstiprināts pārvaldītājs.
2.2. Pārvaldītājs:
2.2.1. izstrādā priekšlikumus, kas saistīti ar autostāvvietu darbību un iesniedz tos tālākai izskatīšanai domes Tautsaimnieciskajā komitejā;
2.2.2. izstrādā un realizē autostāvvietu ierīkošanas projektus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
2.2.3. nodrošina autostāvvietu uzturēšanu un apkalpošanu;
2.2.4. kontrolē autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanu;
2.2.5. sadarbojas   ar   citām   pašvaldības   un   valsts   institūcijām   šo   noteikumu   izpildes nodrošināšanā.
III Autostāvvietas lietošanas noteikumi.
3.1. Maksa (pamattarifs) par autostāvvietas izmantošanu, kura veicama priekšapmaksas veidā, tiek apstiprināta ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.
3.2. Maksa (pamattarifs) par autostāvvietas izmantošanu var tikt mainīta tikai ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.
3.3. Maksa par autostāvvietas izmantošanu, ja tās lietotājs pārsniedzis iepriekšapmaksāto stāvēšanas laiku līdz 2 stundām, tiek noteikta pieckāršā apmērā no samaksas (pamattarifa) par reāli nostāvēto laiku.
3.4. Maksa par autostāvvietas izmantošanu, ja tās lietotājs pārsniedzis iepriekšapmaksāto stāvēšanas laiku vairāk par 2 stundām, tiek noteikta desmitkāršā apmērā no samaksas (pamattarifa) par reāli nostāvēto laiku virs 2 stundām.
 
3.5. Maksa par autostāvvietas izmantošanu, ja tas lietotājs nav veicis maksājumu pēc iebraukšanas autostāvvietā, tiek noteikta desmitkāršā apmērā no samaksas (pamattarifa) par reāli nostāvēto laiku.

3.5.1. Ja transporta līdzeklis novietots citai personai rezervētajā transporta līdzekļa novietošanas vietā vai pārkāpjot Saistošo noteikumu 4.2.2.2.punktu (transporta līdzekļa rezervētās stāvvietas karte nav derīga), maksa par transporta līdzekļa novietošanu ir Ls 3,= (trīs lati) t.sk. PVN.(iekļauts ar 23.10.2003.sēdes lēmumu prot.Nr.20, § 3)
3.6. Autostāvvietas pakalpojumu sniegšanu un autostāvvietas izmantošanas kārtību nodrošina autostāvvietas kontrolieris.
3.7. Kontrolierim, veicot savus pienākumus, jābūt formas tērpā, ar kontroliera identifikācijas datiem.
3.8. Transporta līdzekļi autostāvvietā jānovieto atbilstoši izvietotajām ceļa zīmēm un horizontālajiem ceļa apzīmējumiem.
3.9. Pēc transporta līdzekļa novietošanas autostāvvietā tās lietotājam jāveic priekšapmaksa par stāvēšanai paredzēto laiku:
3.9.1. autostāvvietās, kurās darbojas elektroniskās kontroles iekārtas - saskaņā ar uz skaitītājiem izvietoto informāciju, saņemot biļeti, uz kuras norādīts datums, laiks, līdz kuram veikta samaksa un pēc kura biļete nav derīga;
3.9.2. autostāvvietās, kuras apkalpo kontrolieri - samaksājot kontrolierim un saņemot biļeti, uz kuras norādīts datums, laiks, līdz kuram veikta samaksa un pēc kura biļete nav derīga, bet ne mazāk kā l stunda;
3.9.3. autostāvvietās, kuras paredzētas ar rezervētu transporta līdzekļa novietošanas vietu -novietojot redzamā vietā transporta līdzekļa iekšpusē aiz priekšējā stikla šīs autostāvvietas abonementa karti;
3 10. Autostāvvietas biļete vai šajos noteikumos paredzētajos gadījumos izsniegtā rezervētās stāvvietas abonementa karte jānovieto redzamā vietā transporta līdzekļa iekšpusē aiz priekšējā stikla tā, lai no ārpuses būtu saskatāms biļetē norādītais datums un laiks vai stāvvietai atbilstošās abonementa kartes derīguma laiks.
3.11. Autostāvvietas biļete nav derīga:
3.11.1. pēc tajā norādītā laika, par kuru ir veikta samaksa;
3.11.2. ja pārkāptas noteikumu 3.10. punktā norādītās prasības.
3.12. Abonementa karte nav derīga:
3.12. l. ja tā tiek izmantota neatbilstošai autostāvvietai;
3.12.2. ja beidzies uz tās norādītais autostāvvietas izmantošanas termiņš;
3.12.3. ja pārkāptas noteikumu 3.10. punktā norādītās prasības.
3.13. Tiesības izmantot autostāvvietu bez maksas (izņemot stāvvietu ar rezervētu transporta līdzekļa novietošanas vietu), ja tiek ievērotas šo noteikumu prasības, ir noteiktas sekojošām lietotāju kategorijām:
 
3.13.1. Pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuru transporta līdzeklis aprīkots atbilstoši “Ceļu satiksmes noteikumu” prasībām un personai, kuru pavada 1.grupas invalīdu, uzrādot invalīda apliecību;(iekļauts ar 23.10.2003.,sēdes lēmumu prot.Nr.20, § 3)
3.13. 2. operatīvo transporta līdzekļu vadītājiem;
3.13.3. transporta līdzekļu vadītājiem, kuriem ir operatīvās ceļa zīmes.
3.14. Transporta līdzeklim tiek pielietots aizturēšanas līdzeklis:
3.14.1.ja autostāvvietas lietotājs nav samaksājis par autostāvvietas izmantošanu vai apmaksātais laiks beidzies;
3.14.2. ja autostāvvietas biļete vai abonementa karte nav derīga saskaņā ar šo noteikumu 3.11. un 3.12. punktu;
3.14.3. ja autostāvvietas lietotājs nav ievērojis transporta līdzekļa novietošanas kārtību autostāvvietā;
3.14.4. ja autostāvvietas lietotājs novietojis transporta līdzekli speciāli invalīdu transportam iezīmētā vietā un šis transporta līdzeklis nav aprīkots kā invalīdu transporta līdzeklis saskaņā ar 'Ceļu satiksmes noteikumu' prasībām;
3.14.5. ja operatīvo uzdevumu veicošā transporta līdzekļa vadītājs nav uzrādījis operatīvo ceļa zīmi autostāvvietas kontrolierim.
3.15. Visas ziņas par transporta līdzekļu aizturēšanas līdzekļu pielietošanu tiek reģistrētas pārvaldītāja speciālajā uzskaites žurnālā, kur tiek fiksēts aizturējuma datums un laiks, transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs, vieta, kur tas atrodas, aizturējuma pamatojums, aizturējuma izbeigšanās laiks, atzīme par samaksu un stingrās uzskaites kvīts izsniegšanu.
3.16. Ja autostāvvietas lietotājs konstatē, ka elektroniskā kontroles iekārta nedarbojas, samaksa par autostāvvietas izmantošanu jāveic kādā no blakus esošajiem skaitītājiem stāvvietā vai pie autostāvvietas kontroliera.
3.17. Autostāvvietas netiek apsargātas, pārvaldītājs un kontrolieri nenes materiālu atbildību par autostāvvietā novietotajiem transporta līdzekļiem un tajos atstātajām mantām, izņemot gadījumus, kad transporta līdzeklim nodarīto bojājumu vai stāvvietas lietotājam radušos zaudējumu cēlonis bijis autostāvvietas kontroliera ar nodomu vai aiz neuzmanības veikta darbība.
3.18. Ja lietotājs par autostāvvietas lietošanu nav samaksājis avansa veidā un samaksu veic saskaņā ar šo noteikumu p.3.3., 3.4., 3.5., 3.5.1. viņam jāmaksā par visu autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu. Šajos gadījumos autostāvvietas lietošanas maksu iekasē autostāvvietas kasieris – kontrolieris un izsniedz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļeti, kurā uzrādīts samaksas datums, laiks, kad veikta samaksa un samaksātā summa.

(papildinājumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 11.11.2004.,prot.Nr.24, p.26)


IV Kontrolieru tiesības un pienākumi.
4.1. Autostāvvietu kontrolierim ir pienākums:
4.1.1. nodrošināt   transporta   līdzekļu   novietošanas   un   samaksas   kārtību   autostāvvietu teritorijās;
4.1.2. sniegt autostāvvietu lietotājiem nepieciešamo informāciju par autostāvvietu lietošanas noteikumiem, elektroniskās kontroles iekārtu - skaitītāju darbību;
 
4.1.3. nodrošināt autostāvvietu lietotāju augstu apkalpošanas kultūru.
4.2. Autostāvvietu kontrolieriem ir tiesības:
4.2.1. pieprasīt no autostāvvietu lietotājiem šajos Saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā maksu par transporta līdzekļu atrašanos stāvvietā (iekļauts ar 23.10.2003.sēdes lēmumu prot.Nr.20, § 3)
4.2.1.1. ja ir pagājis laiks, kas ir ilgāks par nepieciešamo laiku pasažieru izkāpšanai un iekāpšanai (5 minūtes);(iekļauts ar 23.10.2003.sēdes lēmumu prot.Nr.20, § 3)
4.2. l .2. ja uz transporta līdzekļa vadītāju nav attiecināmi šo Saistošo noteikumu 3.13.punktā minētie izņēmumi (iekļauts ar 23.10.2003.sēdes lēmumu prot.Nr.20, § 3)

4.2.1.3. Autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas uzraudzību veic autostāvvietas pārvaldītāja darbinieks – kontrolieris.

(papildinājumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 11.11.2004.,prot.Nr.24, p.26)


4.2.2.1. lietotājs nav samaksājis par autostāvvietas izmantošanu vai apmaksātais laiks beidzies,
4.2.2.2. autostāvvietas biļete vai abonementa karte nav derīga saskaņā ar šo noteikumu 3.11. un 3.12. punktu;
4.2.2.3. autostāvvietas lietotājs pārkāpis transporta līdzekļa novietošanas kārtību;
4.2.2.4. autostāvvietas lietotājs novietojis transporta līdzekli speciāli invalīdu transportam iezīmētā vietā un šis transporta līdzeklis nav aprīkots kā invalīdu transporta līdzeklis saskaņā ar 'Ceļu satiksmes noteikumu' prasībām;
4.2.2.5. operatīvo uzdevumu veicošā transporta līdzekļa vadītājs nav uzrādījis operatīvo ceļa zīmi autostāvvietas kontrolierim.
4.2.3. pieprasīt no autostāvvietu lietotājiem ievērot autostāvvietas izmantošanas noteikumus atbilstoši šiem noteikumiem;
4.2.4. pieprasīt autostāvvietu lietotājiem uzrādīt operatīvo ceļa zīmi, ja transporta līdzekļa vadītājs atsakās veikt autostāvvietas izmantošanas samaksu;
4.2.5. pielietot aizturēšanas līdzekli līdz brīdim, kamēr autostāvvietas lietotājs nav veicis samaksu saskaņā ar šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. punktiem.

4.2.6. Šo Saistošo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5. un 3.5.1.noteiktajos gadījumos pieprasīt no autostāvvietu lietotājiem Saistošo noteikumu noteiktajā apmērā noteikto papildus maksu par transporta līdzekļu atrašanos stāvvietā (iekļauts ar 23.10.2003.sēdes lēmumu prot.Nr.20, § 3). Transporta līdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu lietošana izmantojama kā aizturējuma tiesība, autostāvvietas pārvaldītājs var aizturēt bloķēto transporta līdzekli tik ilgi, kamēr lietotājs nav apmierinājis pārvaldītāja prasījumu samaksāt par autostāvvietas lietošanu.

(papildinājumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 11.11.2004.,prot.Nr.24, p.26)

V Autostāvvietu lietotāju pienākumi un tiesības.
5.1. Autostāvvietu lietotājiem ir pienākums:
5.1.1. ievērot noteikumus par maksas autostāvvietu lietošanu;
5.1.2. samaksāt priekšapmaksu par autostāvvietas izmantošanu atbilstoši ar Cēsu pilsētas domes lēmumu apstiprinātiem tarifiem un šo noteikumu 3.punktā norādītajām prasībām;
5.1.3. saudzīgi izturēties pret autostāvvietu aprīkojumu;
5.1.4. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus autostāvvietās;
 
5.1.5. segt zaudējumus, kas radušies autostāvvietas pārvaldītajam sakara ar autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu, ko ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarījis autostāvvietas lietotājs.
5.2. Autostāvvietu lietotājiem ir tiesības:
5.2.1. saņemt no autostāvvietas kontrolieriem informāciju par autostāvvietas lietošanas kārtību reglamentējošiem dokumentiem un autostāvvietas elektronisko kontroles iekārtu darbību;
5.2.2. saņemt no autostāvvietas kontrolieriem vai stāvvietās uzstādītajām elektroniskajām kontroles iekārtām autostāvvietas biļeti vai stingrās uzskaites kvīti atbilstoši samaksātajai naudas summai;
5.2.3. iesniegt sūdzības pārvaldītājam, Cēsu pilsētas domei par konstatētajiem pārkāpumiem autostāvvietu kontrolieru darbā. Sūdzības iesniegšana neatbrīvo lietotāju no pienākuma samaksāt šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
 
VI Pārējie noteikumi.
 
 
6.1.   Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada l .novembri.

6.2. Kontroli par šo noteikumu izpildi (sastādīt protokolu un pieņemt lēmumu) ir tiesīgi veikt:

  • Valsts policija;
  • Pašvaldības policija

(papildinājumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 11.11.2004.,prot.Nr.24, p.26)

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv