Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas un attīrīšanas noteikumi
Saistošie noteikumi Nr.8
Pieņemti Cēsu pilsētas domes sēdē
2002.gada 24.oktobrī
(protokols Nr.26)

Saistošie noteikumi Nr. 8
(protokols Nr. 26, paragrāfs Nr. 5)

 

SADZĪVES NOTEKŪDEŅU KRĀJREZERVUĀRU IZVEŠANAS UN ATTĪRĪŠANAS NOTEIKUMI

 

Izdoti pamatojoties uz likuma

‘’Par pašvaldībām’’ 21. un 43.pantu,

Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu

‘’Noteikumi par piesārņojošo vielu

emulsiju ūdenī’’ 35.pantu

 

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

1. Šie noteikumi regulē notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un izmantošanas kārtību Cēsu pilsētā un to uzdevums ir:

  1. Novērst grunts un gruntsūdeņu piesārņošanos no krājrezervuāriem ar sadzīves notekūdeņiem.

  2. Nodrošināt notekūdeņu iepludināšanu kanalizācijas tīklos speciāli šim nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā.

  3. Nodrošināt plānotu (regulāru) notekūdeņu izvešanu un iepludināšanu attīrīšanas iekārtās, lai novērstu pēkšņu notekūdeņu kvalitātes pasliktināšanos ieplūdē attīrīšanas iekārtās.

  4. Šie noteikumi ir saistoši un obligāti visām fiziskām vai juridiskām personām Cēsu pilsētas administratīvā teritorijā.

 

LIETOTIE TERMINI

 

 1. VINDA - Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmums ‘’Vinda’’, reģ. Nr. 49503000754, kura īpašumā ir Cēsu pilsētas kanalizācijas novadīšanas maģistrālie un ielu cauruļvadi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacija.

 2. Abonents – krājrezervuāra īpašnieks vai apsaimniekotājs.

 3. Krājrezervuārs – jebkurš sadzīves kanalizācijas rezervuārs, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi.

 4. Lokālās attīrīšanas iekārtas – kanalizācijas tīkls, kurš nav pievienots pilsētas kanalizācijas tīklam (septiķi, grants filtri utt.).

 5. Pieņemšanas punkts – speciāli izbūvēta vieta kanalizācijas notekūdeņu izvešanas automašīnu tukšošanai.

 6. Izvedējs – Vinda vai jebkura firma, kurai ir līgums ar Vindu par krājrezervuāru izvešanu.

   

  KRĀJREZERVUĀRU IZBŪVES UN REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA

   

 7. Krājrezervuāriem jābūt izbūvētiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., būvnormatīviem.

 8. Par krājrezervuāru tehnisko stāvokli ir atbildīgs abonents.

 9. Abonentam līdz 2004. gada 1.janvārim ir jāreģistrē krājrezervuārs un jānoslēdz līgums ar Vindu par notekūdeņu izvešanu un attīrīšanu.

 10. Ja vienam krājrezervuāram pievienotas vairākas individuālas mājas, tad katras mājas īpašnieks slēdz atsevišķu līgumu.

 11. Līdz 2005.gada 1.janvārim esošo lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem jāsaskaņo to atbilstība patreizējiem normatīvajiem aktiem, ja neatbilst, tad jāveic rekonstrukcija vai jāizbūvē krājrezervuārs.

 12. Visiem ēku īpašniekiem, kuriem nav krājrezervuāru, lokālo attīrīšanas iekārtu un nav pieslēgušies pilsētas kanalizācijas tīkliem, ir pienākums uzbūvēt krājrezervuāru līdz 2006. gada 1. janvārim.

 13. Sākot ar 2003. gada 1.janvāri jaunizbūvēto krājrezervuāru izbūve un nodošana ekspluatācijā Cēsu pilsētā jāsaskaņo ar Vindu.

 14. Sākot ar 2003. gada 1.janvāri izvedējfirmām jānoslēdz līgums ar Vindu par notekūdeņu attīrīšanu.

   

  Notekūdeņu kvalitātes prasības krājrezervuāros

   

 15. Notekūdeņiem krājrezervuāros jāatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām, kuri nesatur radioaktīvas vielas, bīstamas ķīmiskas vielas (t.i. toksiskas, kodīgas, kaitīgas, kairinošas, spēcīgus oksidētājus, viegli uzliesmojošus un sprādzienbīstamas ķīmiskas vielas vai ķīmiskus produktus, piemēram – krāsas, eļļas, taukus, acetonu, minerālmēslus utt.).

 16. Rūpnieciska rakstura notekūdeņiem 2x gadā jāiesniedz “Vinda” paraugu analīžu rezultāti. Analīzes var veikt tikai akreditētas laboratorijas. Ja abonents neiesniedz šos analīžu rezultātus, tad “Vinda” ir tiesīga veikt šīs analīzes un rēķinu par veiktajām analīzēm piestādīt abonentam.

 17. Vindai ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas notekūdeņus, ja tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm un uzlikt par pienākumu abonentam iztīrīt krājrezervuāru no mehāniskajiem piemaisījumiem paša spēkiem.

   

  Krājrezervuāru izvešana

 18. Krājrezervuāru izvešanu veic Izvedējs.

 19. Krājrezervuāru izvešanas regularitāte ir atkarīga no krājrezervuāra tilpuma un ūdens patēriņa, bet ne retāk kā 1 reizi gadā.

 20. Krājrezervuāru izvešanas laiks ir jāsaskaņo “Vinda” abonentu daļā.

 21. Notekūdeņus var iepludināt kanalizācijas tīklos speciāli šim nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā tikai Izvedējs.

   

  Apmaksas kārtība

   

 22. Abonenti maksā “Vinda”.

 23. Abonenti maksājumus veic ne retāk kā 1x ceturksnī.

 24. Abonentu grupas krējrezervuāru izvešanai ir šādas:

   

   

  Nr.p.

  k.

  Abonentu grupa

  Krājrezervuāru izvešanas biežums

  1.

  Ind. mājas ar augstāko labiekārtotības pakāpi (vanna vai duša, sk. tualete, izlietnes)

  4x gadā

  2.

  Ind. mājas ar daļēju labiekārtotības pakāpi. (izlietnes, sk. tualete)

  3x gadā

  3.

  Ind. mājas ar minimālu labiekārtotības pakāpi ( izlietne)

  2x gadā

  4.

  Ind. mājas bez labiekārtotības pakāpes

  1x gadā

  5.

  Īres nami (vairāki dzīvokļi), vairākas ind. mājas.

  Pēc vienošanās ar Vindu

  6.

  Pārvietojamās tualetes (svētkos, koncertos utt.)

  Pēc vienošanās ar Vindu

  7.

  Pārējie (ražošanas uzņēmumi, iestādes, lokālās attīrīšanas iekārtas utt.)

  Pēc vienošanās ar Vindu

  Piezīme: viena izvešanas reize ir ~ 3.2m3 un sastāv no sekojošiem darbiem: izsūknēšana, transportēšana uz krājrezervuāru pieņemšanas punktu Krasta ielā un notekūdeņu attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

 25. Ja pie viena krājrezervuāra ir pievienotas vairākas mājas, tad šie abonenti pieder pie grupas 5 pēc punkta 25.

 26. Pēc līguma noslēgšanas abonents obligāti veic ceturkšņa abonenta maksu kā norādīts līgumā pat ja izvešanas reizes ir mazāk nekā norādīts līgumā.

   

   

  ATBILDĪBA

 27. Par šo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 50,00.

 28. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīgi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas un Vinda direktors vai viņa pilnvarotās personas.

 29. Administratīvo pārkāpumu protokolu šo noteikumu neievērošanas gadījumā ir tiesīgas sastādīt:

  1. Cēsu pašvaldības policijas amatpersonas;

  2. Vinda direktors vai viņa pilnvarotās personas.

 30. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv