Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 5.jūnijs   Vārda dienu svin: Igors, Margots, Ingvars
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  -- 2011. gada publiskais pārskats
  -- 2010.gada publiskais pārskats
  -- 2009.gada publiskais pārskats
  -- 2008.gada publiskais pārskats
  -- 2007. gada publiskais pārskats
  -- 2006. gada publiskais pārskats
  -- 2005. gada publiskais pārskats
  -- 2004. gada publiskais pārskats
  -- 2003. gada publiskais pārskats
  -- 2002. gada publiskais pārskats
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūnijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
> 2002. gada publiskais pārskats> 2.1.Cēsu pilsētas pašvaldības budžets un saistības

- Satura rādītājs
- 1.1. Ziņas par pašvaldību
- 1.2. Vadības ziņojums
- 2.1.Cēsu pilsētas pašvaldības budžets un saistības
- 2.2. 2003.gada 27.marta Cēsu pilsētas domes lēmums
- 2.3. Cēsu pilsētas pašvaldības bilance uz 2002.gada 31.decembri
- 2.4. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2002.gadā
- 2.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
- 2.6. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
- 4. Valsts kontroles atzinums par revīzijas atzinumiem
- Pielikumi

2.1.Cēsu pilsētas pašvaldības budžets un saistības


Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžets

(tūkst.LVL)

Rādītājs

Izpilde
2001.g.

Izpilde 2002.g.

2003.g. plāns

I Kopā ieņēmumi (II+V)

3294,2

4830,1

4371

II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ( III+IV +

2476,9

2746,4

2731,1

9.5.0.0.)
III Nodokļu ieņēmumi

2087,8

2379,4

2522,6

Tiešie nodokļi

2082,7

2367,6

2511,5

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1775,9

2122,4

2253,6

Nekustāmā īpašuma nodoklis

282,5

245,4

257,9

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi

121,4

124,2

117,2

Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvi

161,1

121,2

140,7

Īpašuma nodoklis

-0,09

-0,2

0

Zemes nodokļa parādu maksājumi

24,4

0

0

Netiešie nodokļi

5,1

11,8

11,1

Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm

5,1

11,8

11,1

IV Nedokļu ieņēmumi

218,1

17,5

47,3

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi

207,6

13,9

45,2

Sodi un sankcijas

2,3

1,1

1,1

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

8,2

2,5

1

Ieņēmumi no valsts(pašvaldības)nekustamā īpašuma pārdošanas

0

0

0

Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem

171,1

349,5

161,2

maksas pakalpojumiem
V Saņemtie maksājumi

817,3

2083,7

1640

Norēķini ar pašvaldību budžetiem

211,4

196,7

239,8

Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestāžu

136,2

136,9

175

sniegtiem pakalpojumiem
Pārējie norēķinu

75,2

59,8

64,8

Maksājumi no valsts pamatbudžeta

598,4

1856,6

1388,9

Mērķdotācijas

598,4

1856,6

1272,4

Maksājumi no citiem budžetiem

7,5

30,4

11,3

VI Kopā izdevumi pēc valdības

funkcijām un norēķini (VII+VIII)

3283,9

5316,8

4419,2

VII Izdevumi pēc valdības funkcijām

3098,5

5004,4

4127,9

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

312,3

346,5

313,7

Sabiedriskā kārtība un drošība. tiesību aizsardzība

42,6

50,3

51,6

Izglītība

1644,6

3026,6

2636,9

Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana

144,8

183,6

188,1

Dzīvokļu un komunālā saimniecība. vides aizsardzība

473,3

393,6

396,9

Brīvais laiks. sports. kultūra un reliģija

329,6

377,3

353,9

Transports, sakari

0

399,6

0

Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti

117,3

185,3

84,8

Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa

34

0

0

Pašvaldību parādu procentu nomaksa

0

41,6

102

VIII Norēķini

185,4

312,4

291,3

Norēķini ar pašvaldību budžetiem

45

82,5

67,8

Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtiem

43,3

51,6

37

pakalpojumiem
Norēķini par citu pašvaldību soc. palīdz. iestāžu

1,7

30,9

30,8

sniegtiem pakalpojumiem
Maksājumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam

140,4

229,9

223,5

IX Izdevumi pēc ekonomikās klasifikācijas

3283,9

5316,8

4419,2

(1+2)

1.Uzturēšanas izdevumi

3089,3

4389

4206,8

Kārtējie izdevumi

2788,7

3948,5

3752,9

Atalgojumi

1165,1

2094,2

2141,9

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

294,2

531,6

516,9

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

9,6

17,1

12,4

Pakalpojumu apmaksa

800,4

749,3

666,3

Materiālu. energoresursu. ūdens un inventāra vērtībā

505,7

538,6

401,4

līdz Ls 50 par vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde

13,7

17,7

14

Maksājumi par aizdevumiem un kredītiem

34

49,7

102

Kredītu % nomaksa

5,9

49,7

102

Subsīdijas un dotācijas

266,6

390,8

351,9

Dotācijas pašvaldību budžetiem

140,4

229,8

223,5

Dotācijas iedzīvotājiem

81,2

78,5

60,6

Pašvaldību budžeta transferti

45

82,5

67,8

2.Izdevumi kapitālieguldījumiem

194,5

927,8

212,4

Kapitālizdevumi

180

587,8

137,4

Zemes iegāde

4

0

0

Investīcijas

10,5

340

75

X Ieņēmumu deficīts (-) vai pārpalikums (+) (I-IX)

10,3

-486,7

-48,2

XI Finansēšana -(I-IX)

-10,3

486,7

48,2

Iekšēja finansēšana

-10,3

630,8

42,1

No citām valsts pārvaldes struktūrām

-10,2

685,2

0

Budžeta līdzekļu izmaiņas

4,7

-48,1

54,3

budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13,7

9,1

58

budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās

9,1

58

3,7

No komercbankām

-4,80

-5,5

-6,1

XII Ārējā finansēšana

0

-144,1

0

Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums

(tūkst.LVL)

Rādītājs

Izpilde 2001.g.

Izpilde 2002.g.

2003.g. plāns

I Kopā ieņēmumi

424,3

406,7

376,9

Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem

342,8

370,3

127,7

t.sk. privatizācijas fonds

103,6

76,4

47,4

dabas resursu nodoklis

9,1

9,9

10

autoceļu (ielu) fonds

149,1

221,8

0

pārējie ieņēmumi

81

62,2

70,3

Saņemtie transfertu pārskaitījumi no citām pašvaldībām

52,2

0

212,7

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

29,3

36,5

36,5

II Kopā izdevumi pa speciālajiem budžetiem

419

403,2

396

Izdevumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem

345,1

363,1

138,9

t.sk. privatizācijas fonds

105,3

75,6

48,3

dabas resursu nodoklis

9,4

8,1

11,8

autoceļu ( ielu )fonda līdzekļiem

149,1

221,8

0

no pārējiem ieņēmumiem

81,3

57,6

78,8

Pašvaldību budžeta transferti

52,2

0

212,7

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

21,7

40,1

44,4

III Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas

419

403,2

396

(1 + 2 + 3)

1. Uzturēšanas izdevumi

311,2

365,5

385

Kārtējie izdevumi

258,8

365,5

379,3

Atalgojumi

23,5

20,4

22,6

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

4,4

4,9

5,4

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

0,8

2,4

3,6

Pakalpojumu apmaksa

218,6

323,9

331,1

Materiālu,energoresursu,ūdens un inventāra vērtībā

9,6

13

15,5

līdz Ls 50 par vienību iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde

1,9

0,9

1,1

Subsīdijas un dotācijas

52,2

0

5,7

Dotācijas iedzīvotājiem

0

0

5,7

Pašvaldību budžeta transferti

52,2

0

0

2.Izdevumi kapitālieguldījumiem

108

37,7

11

Kapitālie izdevumi

98,3

37,7

4

Zemes iegāde

9,7

0

7

Investīcijas

0

0

0

3. Budžeta aizdevumi un atmaksas

-0,3

0

0

Valsts(pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksas

0,3

0

0

IV Ieņēmumu deficīts ( - ) vai pārpalikums (+)
( I - III )

5,4

3,5

-19,1

V Finansēšana - ( I - III )

-5,4

-3,5

19,1

Iekšējā finansēšana

-5,4

-3,5

19,1

Budžeta līdzekļu izmaiņas

-5,4

-3,5

19,1

budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

17,5

22,9

22,9

budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās

22,9

22,9

3,8


Cēsu pilsētas pašvaldības 2002.gada kredītsaistības

Esošās saistības uz 2002.gadu pret aktīvo budžetu sastāda 10.26% , pret kopējo budžetu 6.68%. Faktiskās saistības attiecīgi sastāda pret aktīvo budžetu 8.62% un pret kopējo budžetu 5.61%.

  • Divi a/s Hansabanka” aizdevumi ( aizņēmuma summa LVL 32 000 un LVL 17 417), aizdevumu mērķis ir mājas Cēsīs, Rīgas ielā 23 kapitālā remonta apmaksai, neietekmē pašvaldības budžetu ,jo aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumi ir līdzvērtīgi nomas maksai, ko a/s “Hansabanka” maksā pašvaldībai par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23.
  • Aizdevuma līgums starp NEFCO un p/u “Vinda”(galvojuma summa LVL 560 856) paredz NEFCO dāvinājumu, t.i., uzņēmumam līdz 15.06.2004. nav jāveic atmaksas grafikā paredzētā pamatsummas atmaksa kopsummā EUR 1 000 000. Par dāvinājuma periodu uzņēmums maksā procentus, bet sākot ar 15.06.2004. tam jāatmaksā gan procenti, gan pamatsumma.
  • Aizdevuma līgums starp Den Danske Bank un p/u “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” (galvojuma summa DKK 370 211.14) Siltumtrases cauruļvadu iegādei un remontam paredz atmaksas termiņu 20.12.2005., kopējā atmaksātā summa uz pārskata gada beigām ir DKK 239 548.
  • Aizdevuma līgums A/S “Latvijas Unibanka” un p/u “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums”(galvojuma summa LVL 40 000) Katlu mājas, Cēsīs, Bērzaines ielā 38 rekonstrukcijai paredz atmaksas termiņu 31.03.2005, kopējā atmaksātā summa uz pārskata gada beigām ir LVL 14 000.
  • Visus pašvaldības galvotos aizdevumus atmaksā pašvaldības uzņēmumi, tādējādi, ņemot vērā arī iepriekš minēto, faktiskās pašvaldības saistības, t.i., esošās saistības, kas jāatmaksā no pašvaldības budžeta, veido Valsts klases aizdevumi (aizņēmumi LVL 500 000 un LVL 300 000) , kuru atmaksas termiņš ir 20.06.2014. un 20.10.2003. un A/S “Latvijas Unibanka” aizdevums sporta nama “Cēsis” Pūces ielā 2a, Cēsīs celtniecībai (aizņēmuma summa LVL 518 217 ) ar atmaksas termiņu 21.04.2008.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv