Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe


Veselības aizsardzība

Iedzīvotāju veselību ietekmē: 10% veselības aprūpe, 20% iedzimtība, 20% apkārtējā vide un 50% cilvēka dzīvesveids.

Jo sliktāka iedzīvotāju veselība, jo lielāki līdzekļi nepieciešami medicīnas aprūpes daļai.

Pētījumi par iedzīvotāju veselību Cēsu rajonā nav veikti, tādēļ medicīniskās palīdzības nepieciešamību tieši noteikt nav iespējams. Daži pakārtoti rādītāji liecina par Cēsu rajona iedzīvotāju veselības pasliktināšanos.

Kā viens no galvenajiem rādītājiem ir zīdaiņu mirstība. Pašreiz (uz 1000 iedzīvotājiem 9.3 miruši zīdaiņi) tā ir zemāka kā valstī (11.4), bet tai ir tendence pieaugt. Cēsu rajonā ir zema bērnu dzimstība, kas rada rajona iedzīvotāju skaita samazināšanos un iedzīvotāju novecošanos. Veci cilvēki vairāk slimo, un tiem ir vairāk nepieciešama primāra, stacionāra un sociāla palīdzība.

No visiem iedzīvotājiem 90% apmeklē primārās medicīnas aprūpes iestādes un tieši tad kopā ar sociālās aprūpes sfēru tiek veikta iedzīvotāju veselības galvenā aprūpe. Pēc daudzām reformām novājinātā primārā aprūpe savus pienākumus nespēj veikt. Par to liecina augstais hospitalizācijas līmenis slimnīcās - 21.2% no visiem Cēsu rajona iedzīvotājiem (valstī 21.8%;slimokases noteiktais 20%). Pārsvarā hospitalizē vecus, smagi slimus un pacientus ar ielaistām slimībām. Ar vecu aparatūru apgādātās un neadekvāti finansētās slimnīcas lēni samazina ārstēšanas ilgumu.

Sociāli -ekonomiskie apstākļi, transportēšanas problēmas, ģimenes ārstu un pašvaldību mājas aprūpes māsu trūkums līdz 2005.gadam neļauj sakārtot slimnīcas atbilstoši Rietumeiropas standartiem.

Cēsu rajona un reģiona veselības aprūpes perspektīvais plāns tika izstrādāts 1998.gadā. Projekta izstrādi veica dāņu speciālisti. Galvenie nosacījumi, kuri bija jāveic Cēsu stacionāram, ir izpildīti. Cēsu rajonam nepieciešams izstrādāt projektu nākošajam solim.

Cēsu rajona centrālās slimnīcas pašreizējais stāvoklis

Cēsu rajonā reģistrēti 61300 iedzīvotāji. Cēsu rajona centrālās slimnīcas (turpmāk – Cēsu slimnīca) apkalpes zonas rādiuss vietām sasniedz 70 kilometrus. Cauri rajona teritorijai iet dzelzceļa maģistrāle kā arī divas intensīvi noslogotas šosejas: Rīga- Veclaicene un Rīga - Valmiera, uz kurām samērā bieži notiek smagas avārijas. Cēsu slimnīca ir vienīgā medicīnas iestāde, kura sniedz neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību savas teritorijas iedzīvotājiem un caurbraucējiem.

Cēsu rajona centrālās slimnīcas stacionārās palīdzības pakalpojumu sniegšanai atvērtās gultas:

nodaļas profils

4201-21101 Cēsu slimnīca

02 terapijas

60

20 ķirurģijas

40

40 dzemdību

20

42 ginekoloģijas

20

48 neiroloģijas

30

59 pediatrijas- somat.

20

traumatoloģijas

35

kopā

225

No visiem Cēsu rajona iedzīvotājiem Cēsu slimnīcā hospitalizēti 14,9% slimnieku.

Gultu fonda izmantošana Cēsu slimnīcā pa gadiem.

Gads

Iestā-jušies

Izrakstīti

Miruši

Izrakstītās kartes

Tajā skaitā aborti

Apmaksai nodotās kartes

1995

9319

9097

263

9360

405

8955

1996

8381

8188

215

8403

373

8030

1997

8752

8530

223

8753

381

8372

1998

8932

8668

261

8929

313

8616

1999

9141

8933

215

9148

280

8868

2000

9316

9133

219

9352

219

8698

2001

9212

8985

215

9200

200

8338

2002

8568

8366

222

8588

140

8448

Vidējais ārstēšanas ilgums stacionārā ar katru gadu saīsinās (7.9 dienas). Tas panākts ieviešot jaunas ārstēšanas metodes un tehnoloģijas. Slimnīcas gultas noslodze ir ļoti intensīva - 96%.

Cēsu slimnīca 2000. gadā centās iekļauties slimokases norādītajos limitos ( 8698 pēc ārstēšanas apmaksātos pacientos), tomēr tas neizdevās. Slimokase palika Cēsu slimnīcai parādā LVL 20000. Stacionēto slimnieku kontingents gan plānveida, gan neatliekamās palīdzības kategorijās ar katru gadu kļūst smagāks, un viņu slimības ir stipri ielaistas.

Pie normāliem tirgus apstākļiem Cēsu slimnīcai sekundārās palīdzības sniegšanai jāplāno aptuveni 9845 stacionēšanas gadījumi.

Slimokases apmaksa par slimnīcas padarīto darbu:

 

Apmaksāto slimo skaits

Apmaksātā summa LVL

Apmaksātā summa par 1 ārstēto klientu

1997. gads

8372

683413

81.63

1998. gads

8616

732140

84.57

1999. gads

8868

746728

84.19

2000. gads

8698

750728

85.42

2001. gads

8338

748209

89,73

2002. gads

7975

809880

95,87

Slimnīca savu finansiālo stāvokli 2000.gadā stabilizēja un savus zaudējumus samazināja par 70%. Pieauguši rentabilitātes rādītāji. Slimnīcai trūkst apgrozāmo līdzekļu, tādēļ ilgtermiņa ieguldījumi tiek segti ar īstermiņa saistībām. Slimnīcas kapitāls nesedz ilgtermiņa ieguldījumus. Slimnīcai nepieciešamas investīcijas.

Nepieciešams atjaunot medmāsu sagatavošanas iestādi Cēsīs.

Cēsu slimnīcas medicīnas māsu, vecmāšu un feldšeru sadalījums pēc vecumiem

 

vecumā

25g. līdz 39g.

vecumā

40g. līdz 59 g.

vecumā

no 60 g. un vecāki

Kopā

Medicīnas māsas:

t.sk.

pamatdarbā

amatu savien.

61

 

59

2

61

 

58

3

6

 

6

128

 

123

5

Vecmātes

-

9

1

10

Neatl. palīdz. feldšeri

t.sk.

pamatdarbā

amatu savien.

6

4

2

13

13

8

8

27

25

2

Neatl. palīdz. māsas

-

3

-

3

Farmaceiti

1

-

-

1

Kopā

t.sk.

pamatdarbā

amatu savien.

68

64

4

 

15

15

169

162

7

No 37 slimnīcā strādājošiem ārstiem 10 ir pensionāri, vairākiem ārstiem drīz iestāsies pensijas vecums. Jārisina jautājums par kadru maiņu, kā arī par apdzīvojamās platības nodrošināšanu ne vien ārstiem, bet arī vidējam medicīniskajam personālam.

Kā atsevišķa nodaļa pie slimnīcas izveidota ambulatorās palīdzības nodaļa, kurā stacionāra ārsti sniedz specializēto neatliekamo un plānveida palīdzību, kā arī konsultē ģimenes ārstus. Šī nodaļa sakarā ar finansu reformām ir kļuvusi neizdevīga ārstiem, tādēļ pilsētā tiek veidotas speciālistu privātprakses.

Par neizdevīgu slimnīcai jāuzskata uzspiestā līguma sadaļa par neatliekamo palīdzību Cēsu iedzīvotājiem. Tā pagājušā gadā nesa LVL 20000 zaudējumus.

Neatliekamo palīdzību Cēsu rajonā sniedz 5 feldšeru diennakts brigādes, 4 no tām atrodas Cēsu pilsētā, 1 - Jaunpiebalgā. Pēdējos divos gados vērojams izsaukumu skaita pieaugums, galvenokārt traumu gadījumos un slimnieku vešanai uz slimnīcu.

Lai uzturētu un attīstītu slimnīcas sniegto pakalpojumu kvalitāti, nepieciešams investēt līdzekļus:

 • ēkas renovācijai,
 • jaunu tehnoloģiju iegādei,
 • jaunu speciālistu piesaistei,
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojuma modernizācijai.

Cēsu rajona poliklīnika

Atrodas Cēsīs, Palasta ielā 15.

Cēsu rajona poliklīnikā apmeklētājus pieņem 13 ģimenes ārsti, vairāki specializētie ārsti un speciālisti, kas nodarbojas ar procedūru pakalpojumu sniegšanu pacientiem.

Poliklīnikā strādā šādi specializētie ārsti:

 • ādas un seksuāli transmisīvo slimību ārsts,
 • narkologs,
 • psihiatrs,
 • neirologs,
 • ginekologs,
 • acu ārsts,
 • ausu, kakla un deguna ārsts,
 • traumatalogs,
 • onkologs .

Poliklīnika piedāvā sekojošas klīniskās izmeklēšanas iespējas:

 • rentgenoloģija,
 • ultra stonogrāfija,
 • elektro kardiogrāfija,
 • plaušu funkcionālā diagnostika,
 • uroflometrija.

Pacientiem ir iespēja poliklīnikā saņemt fizioterapijas procedūras.

Poliklīnika optimāli spēj apkalpot 100 000 pacientus gadā.

Cēsu rajona poliklīnika 1999.gadā apkalpoja aptuveni 110 000 pacientus, taču 2000.gada apkalpoto pacientu skaits saruka līdz 85 589, kas skaidrojams ar cilvēku nespēju apmaksāt medicīnas pakalpojumus un ārstniecības līdzekļus. Cēsu poliklīnika 2000.gadā apkalpoja

85 589 pacientus, t.sk.:

 • 56 013 bija pusaudži un pieaugušie, kas tika pieņemti slimības dēļ,
 • 11 978 bija bērni līdz 14 gadiem ieskaitot, kas tika pieņemti slimības dēļ,
 • 17 598 pacienti bija ieradušies uz profilaktisku apskati,
 • 7698 pacienti izmeklēti mājās.

Diagramma Nr. 12 “Apmeklējuma sadalījums Cēsu rajona poliklīnikā 2000.gadā”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializētie ārsti 2000.gadā bija pieņēmuši 45 427 pacientus, bet pediatri un ģimenes ārsti 11 248 pacientus.

Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums “Cēsu tuberkulozes slimnīca” (BOVU)

BOVU “Cēsu tuberkulozes slimnīca” sastāv no stacionāra ar 30 gultām tuberkulozes slimnieku ārstēšanai un ambulatorās daļas, kurā notiek tuberkulozes slimnieku uzskaite un ambulatora ārstēšana, riska grupu pacientu novērošana un izmeklēšana, (bacilāro slimnieku kontaktu un slimnieku ar aizdomām par tuberkulozi, kurus atsūta ģimenes ārsti un Cēsu centrālā slimnīca). Ambulatorā daļā tiek izmeklēti un uzskaitē ir tikai Cēsu rajona iedzīvotāji. Stacionārā bez Cēsu rajona iedzīvotājiem ārstējas arī Valkas un Valmieras rajonu iedzīvotāji, tomēr puse no slimniekiem ir Cēsu rajona iedzīvotāji.

Cēsu pilsētā uzskaitē ir 21 slimnieks, no tiem bacilārā uzskaitē 17. Vēl ambulatorā daļā uzskaitē ir 134 pilsētas iedzīvotāji, kas pieder pie riska grupas, tas ir, ar pārslimotu tuberkulozes atlieku izmaiņām. Šie iedzīvotāji regulāri tiek izmeklēti, lai savlaicīgi konstatētu slimības recidīvu.

Slimnīcā vidēji gadā tiek izārstēti līdz 100 slimniekiem. Sakarā ar tuberkulozes procesa īpatnībām ārstēšanas laiki ir ilgi. Slimnieki tiek ārstēti vidēji 6 mēnešus, ja nav komplikācijas, slimniekus izraksta ātrāk un ārstēšanos turpina ambulatori. Ja slimniekam tuberkulozes infekcija ir rezistenta pret pamata antibakteriālajiem medikamentiem, viņš tiek ārstēts līdz pat 2 gadiem.

Stacionārās un ambulatorās daļas personāla kopskaits ir 40 darbinieki, ambulatorajā daļā strādā 9 cilvēki. Personāla sastāvs:

 • 5 ārsti (t.sk.,2 ambulatorajā daļā),
 • 14 vidējā medicīniskā personāla darbinieki (t.sk.6 ambulatorajā daļā),
 • 10 sanitāres (t.sk.1 ambulatorajā daļā),
 • 11 administratīvi – saimnieciskais personāls.

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Sociālā palīdzība– naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Sociālā palīdzība Cēsu pilsētas domē

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana Cēsu pilsētā notiek kopš 1993.gada marta, kad Cēsu pilsētas domē tika izveidota sociālā nodaļa, kura nodrošina noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu– materiālu un/vai morālu atbalstu ar padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības tikai saviem spēkiem bez sabiedrības atbalsta un kurai ir vēlēšanās mainīt savu pašreizējo situāciju, veicinot šo personu iesaistīšanos sabiedrības dzīvē.

Sociālās nodaļas darbības virzieni:

 • iedzīvotāju informēšana un konsultēšana sociālajos jautājumos,
 • materiālās palīdzības sniegšana,
 • pakalpojumu sniegšana vai nodrošināšana (daļēji vai pilnīgi apmaksāti).

Cēsu pilsētas domes sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, kā arī atbilstošo lēmumu pārsūdzības kārtību reglamentē “Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem”, kurus reizi gadā apstiprina Cēsu pilsētas dome. Saskaņā ar šiem noteikumiem 2003.gadā noteikti šādi pabalstu veidi:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (pašvaldības primārais pabalsts),
 • mājokļa pabalsts,
 • pabalsts ģimenei (brīvpusdienas, ceļa izdevumi uz mācību iestādēm, mācību līdzekļu iegādei skolēniem, veselības aprūpei),
 • apbedīšanas pabalsts.

Cēsu pilsētas dome sociālajiem pasākumiem 2002.gadā izlietojusi LVL 151 192 :

 • LVL 71 370 izlietoti tiešai pabalstu sniegšanai,
 • LVL 7031 izlietots apmaksai par aprūpi mājās,
 • LVL 15897 Dienas aprūpes centra uzturēšanai,
 • LVL 912 sociālo dzīvokļu uzturēšanai,
 • LVL 9385 Centra ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm un Nepilngadīgo uzraudzības dienesta uzturēšanai ,
 • LVL 46597 izlietoti citiem pasākumiem.

Pilsētas domes sniegto sociālo palīdzību 2002.gadā saņēma 2612 personas no 1408 ģimenēm.

Pašvaldības nodrošinātie pakalpojumi - vientuļo pensionāru un invalīdu aprūpe viņu dzīves vietā, pilsētas Dienas aprūpes centra pakalpojumi, Nepilngadīgo uzraudzības dienesta pakalpojumi, Centra ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm pakalpojumi.

Pašvaldības pirktie pakalpojumi – veco ļaužu aprūpe institūcijās, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpe institūcijās, psiholoģiskā un logopēdiskā palīdzība, bērnu ar īpašām vajadzībām apmācība Portidžas mācību sistēmā, pakalpojumi veselības aprūpes iestādēs (sociālās gultas slimnīcā), nakts patversmes vīriešiem pakalpojumi, pansijas pakalpojumi.

Aprūpe mājās– ir sociālo pakalpojumu sistēmas sastāvdaļa, kas aptver praktisku pakalpojumu kompleksu mājās personām, kuras pašas nevar sevi aprūpēt.

Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centrs (DAC)

1997.gadā sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu rajona komiteju un Gēteborgas (Zviedrija) Sarkanā Krusta finansiālu atbalstu atvērts Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centrs, kura uzdevums ir klientu veselības aprūpe saskaņā ar ārsta norīkojumu gan uz vietas centrā, gan klienta mājās.

Aprūpe mājās

Šis pakalpojumu kopums tiek sniegts pilsētas vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem - vientuļiem pensionāriem, invalīdiem vai citādi grūtībās nonākušiem cilvēkiem, lai nodrošinātu veselības un sociālo aprūpi mājas apstākļos.

Tas ir:

 • guļošu klientu aprūpe,
 • piederīgo apmācība pareizai aprūpei un slimnieku kopšanai,
 • injekcijas (saskaņā ar ārsta norīkojumu), asinsspiediena kontrole, cukura līmeņa noteikšana asinīs, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas.

Veselības aprūpes pakalpojumi Centrā:

 • injekcijas, saskaņā ar ārsta norīkojumu,
 • pārsiešanas,
 • asinsspiediena kontrole,
 • cukura līmeņa kontrole asinīs,
 • holesterīna līmeņa noteikšana asinīs,
 • atbalsts higiēnas līdzekļu iegādē.

Informācijas pieejamība

Dažādas konsultācijas, kas saistītas ar sociālās palīdzības sniegšanu un saņemšanu, iespēja izlasīt laikrakstus, žurnālus, skatīties TV un video.

Pašpalīdzības grupas

Dod iespēju cilvēkiem regulāri tikties un darboties, atbilstoši katra interesēm kopīgas svētku un atceres dienu atzīmēšana, dažādas tematiskas pēcpusdienas.

Individuāls sociālais darbs

Palīdz risināt sociālas problēmas, ievērojot katra klienta individuālās sociālās vajadzības un spēju tās risināt. Sociālā darbinieka uzdevums ir stimulēt un aktivizēt klienta pašnoteikšanos, veicināt un rosināt viņu pieņemt lēmumu problēmas risināšanai.

Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centrā strādā :

 • 3 medicīnas māsas/ sociālās aprūpētājas,
 • vadītāja /sociālā darbiniece.

DAC attīstās arī brīvprātīgo darbs - 2003.gada sākumā Centrā darbojās 3 brīvprātīgie.

DAC darbinieki iegūst augstāko profesionālo sociālā darbinieka izglītību, līdz ar to sociālo darbinieku pakalpojumi kļūst arvien kvalitatīvāki.

Pavisam centra uzskaitē ir 608 klienti. 2002.gadā reģistrēti 78 jauni klienti, 32 klienti tiek aprūpēti mājās, t.sk. 18 ir invalīdi.

Nepilngadīgo uzraudzības dienests (NUD)

NUD izveidots 2001.gada sākumā, tas ir Cēsu pilsētas domes sociālās nodaļas struktūrvienība.

Mērķauditorija: Cēsu pilsētas nepilngadīgie likumpārkāpēji un paaugstināta riska grupas pusaudži.

Uz 01.06.2003. NUD uzskaitē ir 42 nepilngadīgie, viņu daudzums samazinās, pirmkārt, vairāki no uzskaitē esošajiem kļūst pilngadīgi, bet uzskaitē uzņemti tiek mazāk kā noņemti, otrkārt, pateicoties NUD darbībai, jaunieši labāk izprot nozieguma rezultātu un izvairās no to izdarīšanas.

NUD darbības mērķi:

 • nepilngadīgo noziedzības profilakse Cēsīs,
 • nepilngadīgo likumpārkāpēju uzraudzība un kontrole,
 • nepilngadīgo likumpārkāpēju integrācija sabiedrībā,
 • atbalsta sniegšana nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu ģimenēm.

NUD darbības veidi:

 • sadarbība ar mācību iestādēm un darba devējiem,
 • atbalsta programmu izstrāde,
 • piespiedu darba programmu realizēšana, ja tas noteikts ar tiesas lēmumu,
 • nepilngadīgo nosūtīšana uz programmām, kas veicinātu sociālo prasmju, iemaņu veidošanos,
 • sabiedriski lietderīgu darbu veikšana,
 • saturiska brīvā laika organizēšana.

Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm

Centrs ir pilsētas domes sociālās nodaļas struktūrvienība, kura nodarbojas ar brīvā laika organizēšanu ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā.

Centra uzdevumi:

 • apzināt bērnus no sociālā riska ģimenēm,
 • atbalsta sniegšana centra apmeklētājiem, sekmējot viņu sociālo integrāciju sabiedrībā,
 • saturiska brīvā laika organizēšana centra apmeklētājiem,
 • darbs ar ģimenēm, organizējot izglītojošus un izklaides pasākumus.

Bērnu nams “Gaujaslīči”

Cēsu pilsētā jau 7 gadus darbojas bērnu nams - patversme “Gaujaslīči”, kas bāreņiem un bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, sniedz sociālu un pedagoģisku aprūpi. Pavisam bērnu namā ir 60 gultas vietas un uz 2002.gada decembri bērnu namā atrodas 41 bērns.

Bērnu nama “Gaujaslīči” attīstības nodrošināšanai nepieciešama ēkas renovācija, pievedceļu asfaltēšana un ielu apgaismojuma uzstādīšana.

Cēsu pilsētas bāriņtiesa

Bāriņtiesa izveidota un strādā kopš 1996.gada 1.jūlija atbilstoši likumam “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”. Tā ir pašvaldības izveidota aizbildniecības un aizgādnības iestāde, kura veic bērnu un citu personu, kuras nespēj sevi aizsargāt, tiesisku interešu aizstāvību.

Bāriņtiesas uzdevumi:

 • iecelt un uzraudzīt aizbildņus,
 • izšķirt vecāku domstarpības bērnu audzināšanā,
 • rūpēties par nepilngadīgo mantojumu, pārstāvēt viņus tiesā,
 • izņemt bērnu no ģimenēm, kurās viņi ir apdraudēti,
 • rūpēties par sociālo garantiju nodrošināšanu, bērniem pēc ārpus ģimenes aprūpes izbeigšanās.

Bāriņtiesu ievēl domes deputāti uz 3 gadiem un tās sastāvā ir priekšsēdētāja, 3 bāriņtiesas locekļi un sekretāre, kas nav vēlēts amats.

Informācija par bāriņtiesas darbu Cēsu pilsētā 2002.gadā:

 • uzskaitē ir 61 nelabvēlīgā ģimene, šajās ģimenēs dzīvo 117 bērni;
 • 2002.gadā vecāku vara pārtraukta 9 vecākiem (2 tēviem, 7 mātēm), bet vecākus zaudējuši 11 bērni;
 • vecāku tiesības atjaunotas 1 mātei;
 • 2002.gadā skatītas 4 bērnu adopcijas lietas;
 • 2002.gadā aizbildnībā nodoti 12 bērni, bet pavisam kopā aizbildnībā ir 84 bērni, savukārt 12 bērniem atcelta aizbildnība (sasniegta pilngadība);
 • 2002.gadā iecelti 12, bet atcelti 7 aizbildņi, (pavisam kopā 73 aizbildņi);
 • aizgādnībā ir 6 rīcības nespējīgas personas;
 • bērnu bāreņu aprūpes centrā ievietoti 2 bērni, speciālajā sociālajā aprūpes iestādē 1 bērns;
 • 2002.gadā skatītas 2 lietas par personas vārda un uzvārda maiņu;
 • 2002.gadā skatītas 58 lietas par nepilngadīgu mantisko interešu nodrošināšanu.

Cēsu pilsētas pansionāts

Cēsu pilsētas pansionāts ir veco ļaužu un invalīdu vispārēja tipa sociālās aprūpes iestāde, kurā uzņem pirmās un otrās grupas invalīdus un pensijas vecumu sasniegušās personas, kurām nepieciešama pastāvīga vai pagaidu sociālā un medicīniskā aprūpe.

Pansionāts ir Cēsu rajona padomes pakļautībā. Kopš 1994.gada jūlija iestāde atrodas Cēsīs, Kovārņus ielā 20, piemērojot bijušās sanatorijas “Cīrulīši” vienu ēku pansionāta vajadzībām.

Pansionātā 2003.gada jūnijā ir 96 iemītnieki - 68 sievietes un 28 vīrieši ;t.sk. 25 invalīdi. Pansionātā dzīvojošo personu vidējais vecums ir 76.6 gadi ; vīriešiem 70.5 gadi, sievietēm 79.5 gadi.

Kopējie izlietotie līdzekļi uz vienu personu ir LVL 138 mēnesī.

Pansionāta kopējā teritorijas platība ir 9300m2, kopējā ēku platība 805.4m2, kopējā dzīvojamo telpu platība 758.5m2, uz vienu pansionātā dzīvojošo personu 7.6m2.

Kopā ir 60 dzīvojamās istabas, no tām 15 ir vienvietīgas, bet 45 – divvietīgas. Pie katras dzīvojamās istabas ir tualete un vanna.

Pansionāta iemītniekus apkalpo personāls 47 cilvēku sastāvā.

Psihologa un logopēda palīdzību trūcīgām personām (ģimenēm) nodrošina Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas Psiholoģiskās palīdzības un atbalsta centrs saskaņā ar Cēsu pilsētas domes un augstskolas līgumu.

Portidžas mācību sistēmas pasniedzēji- konsultanti apmāca bērnus ar īpašām vajadzībām un bērnu vecākus, kā nodarboties ar bērnu.

Sociālā rehabilitācija slimnīcā pacientam, ja nav iespējama rehabilitācija viņa dzīves vietā, t.i. pēc operācijām, traumām.

Naktspatversme vīriešiem – sociālās palīdzības iestāde, kas personas bez noteiktas dzīvesvietas nodrošina ar naktsmītni, personīgās higiēnas iespējām, iespējām izmazgāt drēbes vai apmainīt tās, nodrošina ar siltu tēju. Atvērta 2002.gadā sadarbībā ar Cēsu Sv. Jāņa Evaņģēliski luterisko draudzi.

Pansija – iestāde, kura nodrošina ar pagaidu dzīvesvietu vai nodrošina ar īslaicīgu patvērumu bez pastāvīgas dzīvesvietas palikušos Cēsu pilsētas un pilsētas pašvaldības sadarbības partneru – pagastu iedzīvotājus un sniedz viņu pamatvajadzībām atbilstošus sociālās palīdzības pakalpojumus.

Pansija atvērta 2003.gadā sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu.

Tendences un aktualitātes nākotnē

Lai sociālā palīdzība un pakalpojumi aptvertu lielāku iedzīvotāju daļu, paredzēts paplašināt darbu ar dažādām iedzīvotāju grupām:

 • uzlabot alternatīvās aprūpes formas, veidojot aprūpes mājās biroju, izglītojot aprūpētājus;
 • aktualizēt darbu ar ģimenēm ar bērniem– veidot ģimenes atbalsta centru, veidot grupu dzīvokli jauniešiem, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi pēc bērnu sociālās aprūpes iestādēm, lai sagatavotu viņus praktiskai dzīvei, veidot atbalsta grupas ģimenēm ar līdzīgām problēmām;
 • atvērt dienas centru invalīdiem- pieaugušajiem un jauniešiem (bērniem); dienas centru izveidošana invalīdiem ar garīgās attīstības traucējumiem – pieaugušajiem un jauniešiem (bērniem), grupu dzīvokļu veidošana invalīdiem ar garīgās attīstības traucējumiem, aktivizēt invalīdu sporta kluba biedrus, iesaistīt jaunus biedrus fiziskās aktivitātēs;
 • konsultēt personas, kuras atgriežas no ieslodzījuma vietām, veidot atbalsta grupas,
 • strādāt ar ilgstošajiem bezdarbniekiem– konsultācijas, sarunas, atbalsta grupu veidošana.

SVID analīze

Stiprās puses

 1. Saglabāts un attīstīts sociālās aprūpes iestāžu tīkls.
 2. Labs kvalificētu speciālistu sastāvs atsevišķās sfērās.
 3. Jaunu diagnostikas tehnoloģiju un metožu pielietošana.
 4. Saglabāts veselības aizsardzības iestāžu tīkls.
 5. Sadarbība starp NVO, pašvaldību, reliģiskajām organizācijām un izglītības iestādēm, kā arī slimnīcas un Cēsu pilsētas domes sociālās nodaļas sadarbība ar Linčepingas un Norčepingas veselības iestādēm un Rīgas slimnīcu speciālistiem.
 6. Veikta gultu fonda optimizācija.

Vājās puses

 1. Nepietiekams finansējums veselības aizsardzībai un sociālajai aprūpei.
 2. Detalizēta veselības aizsardzības un sociālās aprūpes attīstības plāna trūkums.
 3. Jaunu kvalificētu kadru trūkums veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē.
 4. Iedzīvotāju zemā maksātspēja par medicīnas pakalpojumiem .
 5. Nepietiekošs sociālo gultu nodrošinājums.
 6. Dienas aprūpes centrs nepieejamība cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
 7. Zems atalgojums medicīnas un sfērā.

Iespējas

 1. Finansējuma palielināšana veselības aizsardzības un sociālās aprūpes budžetā.
 2. Jauno tehnoloģiju ieviešana veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestādēs.
 3. Jauno medicīnas un sociālās sfēras speciālistu piesaiste Cēsīm.
 4. Medmāsu sagatavošanas izglītības iestādes atjaunošana Cēsīs.
 5. Sociālā centra izveide, tā pieejamības nodrošināšana dažādām sabiedrības grupām.
 6. Pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes uzlabošana sociālajās iestādēs.
 7. Cēsu pilsētas veselības aizsardzības un sociālās aprūpes stratēģijas izstrādāšana.
 8. Maksas pakalpojumu piedāvāšana veselības aprūpē.
 9. Dienas stacionāra atvēršana invalīdiem.
 10. Informācijas popularizēšana par Cēsu pilsētas veselības aizsardzības un sociālajām aprūpes iestādēm.
 11. Veidot pietiekošu sociālo gultu nodrošinājumu.

Draudi

 1. Nepietiekams finansējuma pieaugums veselības aizsardzībai un sociālajai aprūpei valsts un pašvaldības budžetā.
 2. Jaunu speciālistu trūkums veselības aizsardzības sektorā.
 3. Cēsu slimnīcas reģionālās nozīmes samazināšanās.
 4. Likumdošanas nesakārtošanās valsts līmenī .
 5. Medicīnas pakalpojumu cenu pieaugums– aprūpes pieejamības samazināšanās.
 6. Atkarību rosinošu vielu lietotāju skaita pieaugums.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv